Leerlingenstatuten

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerlingenstatuten 2012-2013"

Transcriptie

1 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover relevant binnen de schoolsituatie, bindend voor: De leerlingen Het personeel De schoolleiding De ouders 1.2. Geldigheidsduur Het leerlingenstatuut heeft een geldigheid voor een periode van één schooljaar. Aan het einde van het schooljaar stelt de schoolleiding samen met de medezeggenschapsraad vast of het statuut gewijzigd moet worden. Leerlingen, personeelsleden en ouders kunnen de schoolleiding en/of de medezeggenschapsraad vragen wijzigingen aan te brengen in het statuut Publicatie Het leerlingenstatuut wordt met de grote schoolgids gepubliceerd op de website van de school. In het statuut wordt verwezen naar andere stukken die op de website gepubliceerd staan. In de eerste mentorles van elk schooljaar worden de leerlingen gewezen op het bestaan en de betekenis van het statuut. 1

2 2. REGELS VOOR LEERLINGEN De regels binnen de twee vestigingen van het Elzendaalcollege gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle leerlingen. Zij dienen het belang van de leerlingen en een goede gang van zaken binnen het onderwijs. De school heeft twee vestigingen. Er bestaan verschillen tussen de vestigingen wat betreft het onderwijsaanbod en de leeftijdsopbouw van de leerlingenpopulatie. Deze verschillen kunnen ertoe leiden dat er verschillen zijn tussen de regels van de beide vestigingen De waarden die ten grondslag liggen aan de schoolregels Onze school is een plaats waar veel mensen - jongeren en ouderen - samenkomen om er te leren en te werken. Waar veel mensen samen de dag doorbrengen, is het belangrijk dat ieder zich prettig en veilig voelt. Een goede leefsfeer is een voorwaarde om goed te kunnen leren en werken. Bij ons gedrag in en buiten de les gaan we uit van: Respect voor elkaar Iedereen is anders en mag dat ook zijn, dus we pesten of discrimineren niet. Rekening houden met elkaar We zijn niet hinderlijk voor anderen. Zorg voor elkaar We proberen elkaar waar mogelijk te helpen. Samen verantwoordelijk We werken positief mee aan de sfeer in de lessen en onze leefomgeving. Dit betekent voor ieder persoonlijk: Je bent op tijd op school en in de les. Je hebt de benodigde boeken, schriften etc. bij je en je taken gedaan. Je stoort anderen niet in woord, kleding of gedrag. Je blijft van spullen van anderen en van school af. Je ruimt in ieder geval je eigen rommel op. Je hebt op school geen alcohol en/of drugs bij je Naleving van de regels voor leerlingen Naleving van de regels is de verantwoordelijkheid van de leerlingen. Het personeel van de school (docent, onderwijsassistent, conciërge, studiehuisbeheerder, beheerder mediatheek) ziet er in redelijkheid en billijkheid op toe dat de regels door de leerlingen worden nageleefd. De waarden en normen gelden ook bij het gebruik van moderne sociale media, waarbij nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de grens tussen gebruik op school en daarbuiten niet te trekken is Klachtenrecht Een leerling of een groep leerlingen, die van mening is dat een bepaalde regel niet in redelijkheid en billijkheid is toegepast, kan hierover een klacht indienen (zie Hoofdstuk 5). 2

3 2.4. Algemene regels Leerlingen volgen aanwijzingen van personeelsleden voeren opdrachten met name huiswerkopdrachten - die personeelsleden geven uit. Tijdens de pauze houden de leerlingen zich niet op in een leslokaal, kleedlokaal, garderobe of gangen Tijdens de lessen moeten de mobiele telefoons uitgeschakeld zijn. Roken is niet toegestaan in en rond de schoolgebouwen met als enige uitzondering het schoolplein bij gebouw B in Boxmeer. Het in bezit hebben, het gebruiken van of het handelen in drugs of alcohol is ten strengste verboden. Ouders en politie zullen in voorkomende gevallen onmiddellijk worden geïnformeerd; de drugs of alcohol worden in beslag genomen. Er mag op school alleen alcohol worden gedronken door leerlingen van 16 jaar en ouder bij feesten van de leerjaren 4 en hoger; hierbij is toezicht aanwezig. Er mogen geen foto s of bewegende beelden gemaakt worden van leerlingen, personeel of ouders zonder dat daarvoor toestemming is verleend Regels Locatie Boxmeer Wat te doen als een leerling onverwacht niet naar school kan komen? Zo spoedig mogelijk melden, liefst telefonisch bij de administratie tussen 8.00 en 9.30 uur. op school ziek wordt? Afmelden bij coördinator of administratie. te laat komt? Direct naar de les gaan en tijdens de eerstvolgende pauze bij coördinator de reden van het te laat komen gaan vertellen. uit de les gestuurd wordt? Melden in de stilteruimte van het betreffende gebouw. Aan het einde van de les melden bij de docent. verlof wenst? Altijd vooraf toestemming vragen bij coördinator: voor kort verlof (enkele uren) via de planner, voor langer verlof schriftelijk met uitvoerige vermelding van reden. niet kan meedoen met de gymles? Voor aanvang van de les melden bij de docent l.o.; alleen met diens toestemming hoeft de les niet bijgewoond te worden. niet kan deelnemen aan een toets of spreekbeurt? Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de docent, indien enigszins mogelijk nog dezelfde dag. Regels voor toetsing: Docenten delen voorafgaande aan de toets of het werkstuk aan de leerlingen mee welke weging de betreffende toets heeft. De docent kijkt een toets of werkstuk na binnen 10 werkdagen. Een leerling heeft recht op inzage in de toets en op de mogelijkheid vragen daarover te stellen. Over een leerstofonderdeel mag pas een nieuwe toets worden gegeven als de voorgaande toets over dit leerstofonderdeel ter inzage en bespreking aan de leerlingen is voorgelegd. 3

4 2.6. Regels Locatie Gennep Wat te doen als een leerling onverwacht niet naar school kan komen? Zo spoedig mogelijk melden, liefst telefonisch bij het frontoffice tussen 8.00 en 9.30 uur. op school ziek wordt? Afmelden bij coördinator of frontoffice. te laat komt? Melden bij het frontoffice voor het invullen van een te laat briefje. Met dit briefje direct naar de les en inleveren bij de docent. uit de les gestuurd wordt? Melden bij het frontoffice voor het ophalen van de gele brief. Aan het einde van de les met deze ingevulde brief melden bij de docent. verlof wenst? Altijd vooraf schriftelijk toestemming vragen bij coördinator voor kort verlof of bij conrector voor langer verlof met uitvoerige vermelding van reden (zie de verlofbrief op de website) niet kan meedoen met de gymles? Voor aanvang van de les melden bij de docent l.o.; alleen met diens toestemming hoeft de les niet bijgewoond te worden. niet kan deelnemen aan een toets of spreekbeurt? Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de docent, indien enigszins mogelijk nog dezelfde dag. Regels voor toetsing: Docenten delen voorafgaande aan de toets of het werkstuk aan de leerlingen mee welke weging de betreffende toets heeft. De docent kijkt een toets of werkstuk na binnen 10 werkdagen. Een leerling heeft recht op inzage in de toets en op de mogelijkheid vragen daarover te stellen. Over een leerstofonderdeel mag pas een nieuwe toets worden gegeven als de voorgaande toets over dit leerstofonderdeel ter inzage en bespreking aan de leerlingen is voorgelegd Straf Een leerling die zich niet aan de regels houdt kan straf krijgen. Daarvoor gelden de volgende regels: Elk personeelslid dat toeziet op de naleving van de schoolregels kan straf opleggen. De opgegeven straf is redelijk. Het personeelslid dat de straf geeft houdt rekening met de aard en de ernst van de overtreding en met de competenties van de leerling die straf krijgt. Het is duidelijk voor de leerling voor welke overtreding hij straf krijgt. Onder geen enkele voorwaarde mag een personeelslid een leerling slaan of enige vorm van geweld gebruiken. Een leerling die het niet eens is met de straf of met de aard of omvang van de strafmaatregel, kan dit voorleggen aan degenen die klachten behandelen. (zie: Hoofdstuk 5 ). 4

5 3. REGELS VOOR DE SCHOOL De school zorgt dat ouders en leerlingen via de grote schoolgids op de website van de school op de hoogte kunnen zijn van de onderwijskundige en organisatorische structuur van de school. De school zorgt ervoor dat leerlingen en ouders tijdig (indien van toepassing: overeenkomstig de landelijke richtlijnen) en goed geïnformeerd worden over regels en relevante procedures. De school zorgt er in elk geval voor dat leerlingen op de hoogte zijn van relevante: toelatingscriteria regels betreffende toetsing regels betreffende cijfergeving overgangsprocedures overstapregels programma van toetsing en afsluiting (examenklassen). De school zorgt ervoor dat er voor elke klas sprake is van een redelijke en gespreide huiswerkbelasting. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorbereiding van proefwerken, het maken van werkstukken en praktijkopdrachten. De school zorgt voor een rapportage betreffende leerresultaten van de leerlingen aan het einde van elke periode van elk schooljaar. De school houdt zich aan de regelgeving inzake het recht op doubleren. De school verwijdert leerlingen niet van school uitsluitend op basis van slechte leerprestaties. Als er sprake is van een definitieve verwijdering van school zorgt de school ervoor dat ouders en leerling tijdig en goed geïnformeerd worden over de procedure en de beroepsmogelijkheden. De school zorgt voor veiligheid in en om de gebouwen. 4. RECHTEN VAN LEERLINGEN Binnen het kader van de waarden van het Elzendaalcollege hebben leerlingen vrijheid van meningsuiting en vrijheid van kleding. Leerlingen hebben het recht uitleg te vragen over de regels van de school of over de toepassing van de regels. Leerlingen hebben het recht op school te vergaderen over zaken die de school aangaan. Zij hebben het recht personeelsleden de toegang tot een vergadering te ontzeggen. Leerlingen hebben het recht in beroep te gaan tegen of een klacht in te dienen over maatregelen van de school. Leerlingen hebben recht op privacy volgens het privacyreglement van OMO. 5

6 5. KLACHTEN De leerling die een klacht heeft richt zich in eerste instantie tot degene tegen wie de klacht gericht is. Als de leerling het vervolgens niet eens is met de wijze waarop de klacht behandeld is, of als hij de klacht niet durft te uiten tegenover degene tegen wie die gericht is, kan hij zich achtereenvolgens richten tot: De mentor De coördinator De conrector De vestigingsdirecteur De rector. Voor leerlingen die een formele klacht willen indienen is er in de grote schoolgids op de website van de school een klachtenprocedure en een regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie opgenomen. De vertrouwenspersoon Leerlingen en personeelsleden die problemen ondervinden op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld, kunnen zich wenden tot een van de vertrouwenspersonen. Deze zorgt voor een eerste opvang, geeft hulp en advies en begeleidt bij het indienen van een klacht en/of inschakelen van een hulpverlenende instantie. Een en ander staat beschreven in de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, die op 31 mei 1999 door de Raad van Bestuur is vastgesteld. Deze regeling is in te zien in de grote schoolgids op de website van de school. Vertrouwenspersonen voor het Elzendaalcollege De interne vertrouwensgroep bestaat uit de leerlingbegeleiders, bereikbaar op school. Leerlingen van beide locaties kunnen een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon: Mevrouw T. Palmen, nr Mocht zij niet bereikbaar zijn dan graag een telefoonnummer doorgeven, zodat zij zo spoedig mogelijk terug kan bellen. Een andere optie is de . Leerlingen kunnen de vraag vermelden of vragen of zij contact met hen opneemt. Voor advies in dit soort aangelegenheden kan ook contact worden opgenomen met de vertrouwensinspecteurs. Tel Met vragen over veiligheid kunnen leerlingen en hun ouders/verzorgers terecht bij een landelijke telefonische vraagbaak: de Onderwijstelefoon. Het nummer is

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2016-2017 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT SCHOLENGEMEENSCHAP WERE DI

LEERLINGENSTATUUT SCHOLENGEMEENSCHAP WERE DI LEERLINGENSTATUUT SCHOLENGEMEENSCHAP WERE DI 1. OVER DIT STATUUT 1.1 Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 1.2 Doel. Het leerlingenstatuut biedt

Nadere informatie

Zaandam, augustus Beste leerling,

Zaandam, augustus Beste leerling, LEERLINGENSTATUUT Zaandam, augustus 2014 Beste leerling, Hierbij vind je het leerlingenstatuut van je school. Deze versie is nieuw en voorzien van de laatste informatie. In het leerlingenstatuut staan

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Lauwers College

Leerlingenstatuut Lauwers College Lauwers College Buitenpost, datum ingestemd door (P)MR op Algemene bepalingen Definitie Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten van de leerlingen vast en bevat tevens daaruit voortvloeiende plichten

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie

5 gouden schoolregels van het Frits Philips Lyceum - mavo. 1) We houden rekening met elkaar en met de omgeving

5 gouden schoolregels van het Frits Philips Lyceum - mavo. 1) We houden rekening met elkaar en met de omgeving 5 gouden schoolregels van het Frits Philips Lyceum - mavo 1) We houden rekening met elkaar en met de omgeving 2) We zorgen voor een veilige en prettige sfeer 3) In en om het gebouw is het rustig en schoon

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Metameer

Leerlingenstatuut Metameer Leerlingenstatuut Metameer Volgnummer 42 Datum behandeling DO 15 oktober 2014 Datum vaststelling bestuur 15 oktober 2014 Datum vaststelling/goedkeuring RvT n.v.t. Datum advies/instemming MR 10 december

Nadere informatie

Vmbo Putten SPELREGELS 2019

Vmbo Putten SPELREGELS 2019 Vmbo Putten SPELREGELS 2019 2020 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, kun je leren. Als je je niet veilig

Nadere informatie

Leerlingenstatuut. Inhoud. Algemeen. 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure 5. Geldigheidsduur 6. Geldigheid 7. Publicatie

Leerlingenstatuut. Inhoud. Algemeen. 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure 5. Geldigheidsduur 6. Geldigheid 7. Publicatie Leerlingenstatuut nhoud Algemeen 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure 5. Geldigheidsduur 6. Geldigheid 7. Publicatie Regels binnen de schoolinstelling 8. Regels over het onderwijs 9. Het volgen

Nadere informatie

VMBO Ermelo SPELREGELS

VMBO Ermelo SPELREGELS VMBO Ermelo SPELREGELS 2019 2020 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, kun je leren. Als je je niet veilig

Nadere informatie

5 gouden schoolregels van het Frits Philips Lyceum - mavo. 1) We houden rekening met elkaar en met de omgeving

5 gouden schoolregels van het Frits Philips Lyceum - mavo. 1) We houden rekening met elkaar en met de omgeving 5 gouden schoolregels van het Frits Philips Lyceum - mavo 1) We houden rekening met elkaar en met de omgeving 2) We zorgen voor een veilige en prettige sfeer 3) In en om het gebouw is het rustig en schoon

Nadere informatie

2.2 LEERLINGENSTATUUT

2.2 LEERLINGENSTATUUT 2.2 LEERLINGENSTATUUT Algemene bepalingen Definitie Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten van de leerlingen vast en bevat tevens daaruit voortvloeiende plichten van andere personen, geledingen

Nadere informatie

lesgeven. Onderwijsgroep Buitengewoon Een gekozen groep leerlingen die mee denkt, praat en beslist over schoolzaken.

lesgeven. Onderwijsgroep Buitengewoon Een gekozen groep leerlingen die mee denkt, praat en beslist over schoolzaken. 1.0 Uitgangspunt We hebben op school aandacht en respect voor elkaar, voor elkaars spullen en voor elkaars geloof en elkaars afkomst. De regels staan in dit leerlingenstatuut en in het schoolreglement.

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. RSG Enkhuizen

LEERLINGENSTATUUT. RSG Enkhuizen LEERLINGENSTATUUT RSG Enkhuizen 18-5-2016 ALGEMEEN 1. Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. DOEL Een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne

Leerlingenstatuut Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne Goedgekeurd in MR 10 september 2013 Leerlingenstatuut Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne Officiële versie Deze tekst vormt de officiële versie van het leerlingenstatuut voor de Instelling Voortgezet

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Van leerlingen wordt verwacht dat zij zorgvuldig met hun studie omgaan : zich tijdens de lessen en andere ingeroosterde uren inzetten voor de studie;

Van leerlingen wordt verwacht dat zij zorgvuldig met hun studie omgaan : zich tijdens de lessen en andere ingeroosterde uren inzetten voor de studie; LEERLINGENSTATUUT Het onderstaande leerlingenstatuut is in overleg met leerlingen, docenten en ouders vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een leerlingenreglement opgesteld waarin een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Leerlingenstatuut. Inhoud. A. Algemene bepalingen

Leerlingenstatuut. Inhoud. A. Algemene bepalingen Leerlingenstatuut Inhoud A. Algemene bepalingen artikel 1 Betekenis artikel 2 Begrippen artikel 3 Procedure artikel 4 Toepassing artikel 5 Publicatie B. Regels over het onderwijs artikel 6 Het geven van

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen 0. Begrippen In dit leerlingstatuut bedoelen we met - bestuur: de bestuurder van alle Passie-scholen; - schoolleiding: de directeur, sectormanagers

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR Leerlingenstatuut 2015 1 Inhoudsopgave. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Leerlingenstatuut. Kennemer College

Leerlingenstatuut. Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College 2015-2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. Onregelmatigheden bij toetsen... 6 6.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

OSG Piter Jelles Leerlingenstatuut Leerlingenstatuut

OSG Piter Jelles Leerlingenstatuut Leerlingenstatuut Leerlingenstatuut Inhoud Inhoud 2 Algemeen 3 1. Betekenis 3 2. Doel 3 3. Begrippen 3 4. Procedure 4 5. Geldigheidsduur 4 6. Toepassing 4 7. Publicatie 4 Regels binnen de schoolinstelling 5 8. Regels over

Nadere informatie

leerlingenstatuut

leerlingenstatuut leerlingenstatuut 2018-2020 Inhoud visie 3 algemeen 3 1. betekenis 3 2. doel 3 3. begrippen 3 4. procedure 4 5. geldigheidsduur 4 6. toepassing 4 7. publicatie 4 regels binnen de schoolinstelling 4 8.

Nadere informatie

Artikel De leerling heeft de plicht het aan hem opgegeven huiswerk te maken en te beschikken over alle vereiste leermiddelen voor die les.

Artikel De leerling heeft de plicht het aan hem opgegeven huiswerk te maken en te beschikken over alle vereiste leermiddelen voor die les. Hoofdstuk 5 Leerlingenstatuut Afspraken over huiswerk en toetsen Artikel 5.1.1 De leerling heeft de plicht het aan hem opgegeven huiswerk te maken en te beschikken over alle vereiste leermiddelen voor

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2018 2019 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Scholengemeenschap Reigersbos. sgreigersbos.nl. Leerlingenstatuut /

Leerlingenstatuut Scholengemeenschap Reigersbos. sgreigersbos.nl. Leerlingenstatuut / Leerlingenstatuut 2017-2018 2018-2019 sgreigersbos.nl Scholengemeenschap Reigersbos 1 DE BETEKENIS VAN HET LEERLINGENSTATUUT In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut Leerlingenstatuut 2018 2020 A. ALGEMEEN Betekenis Art. 1 Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen. In plaats van hij kan in dit statuut ook steeds zij gelezen worden; met leerling

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Arkelstein 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Arkelstein

Leerlingenstatuut Arkelstein 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Arkelstein Paragraaf 1 ALGEMEEN Arkelstein Art. 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: De wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.Jaargang 2006 689); Leerlingenstatuut: statuut zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT VEURS LYCEUM 2013 INHOUDSOPGAVE

LEERLINGENSTATUUT VEURS LYCEUM 2013 INHOUDSOPGAVE LEERLINGENSTATUUT VEURS LYCEUM per augustus 2016 0 INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 2 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Betekenis... 3 Artikel 2. Doel... 3 Artikel 3. Begrippen... 3 Artikel 4. Procedure...

Nadere informatie

Leerlingenstatuut AOC Terra

Leerlingenstatuut AOC Terra Leerlingenstatuut AOC Terra 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door het

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2018 2019 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken.

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken. Als leerling van het Veluws College heb je verschillende rechten en plichten. In dit leerlingenstatuut staat nauwkeurig aangegeven wat we van jou mogen verwachten en wat jij van het Veluws College kunt

Nadere informatie

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Vooraf Het leerlingenstatuut bevat een aantal afspraken en procedures waar leerlingen direct of indirect bij betrokken zijn. Het leerlingenstatuut is

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad nhoudsopgave één algemene bepalingen ARTKEL 01 begripsbepalingen 3 02 leerlingenstatuut 3 twee grondrechten

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2011-2013

Leerlingenstatuut 2011-2013 Al Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres T 030 698 21 40 Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist F 030 698 21 80 Postadres www.osgs.nl info@osgs.nl Postbus 16 3700 AA Zeist KvK 30250155 2 / 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT

LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT Breda, maandag 19 december 2016 Vastgesteld door deelraad onderwijsgroep Tessenderlandt d.d. maandag 19 december 2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut van Limes Praktijkonderwijs A. ALGEMEEN 1. Betekenis en doel Een school is een gemeenschap waarin personeelsleden en leerlingen samen leven en samen leren. Om dat

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Februari 2017

Leerlingenstatuut Februari 2017 Leerlingenstatuut Februari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 2 Artikel 1: Toepassing 2 Artikel 2: Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2: Regels binnen de school 3 Artikel 3: Toelating 3 Artikel 4: Regels

Nadere informatie

Leerlingenstatuut. Jac. P. Thijsse College

Leerlingenstatuut. Jac. P. Thijsse College Jac. P. Thijsse College 2016-2018 Leerlingenstatuut Dit statuut heeft als doelstelling zowel de rechten als de plichten van de leerlingen op school vast te leggen. 1. Begrippen Bevoegd gezag: de wettelijke

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2016-2017 Zo gaan we met elkaar om Onderwijs en huiswerk Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen Je hebt recht op goed onderwijs. Alle

Nadere informatie

Schoolreglement. het Leerlingenstatuut. Van Maerlantlyceum. waarin opgenomen 2014-2016. Colofon

Schoolreglement. het Leerlingenstatuut. Van Maerlantlyceum. waarin opgenomen 2014-2016. Colofon Schoolreglement waarin opgenomen het Leerlingenstatuut Van Maerlantlyceum 2014-2016 Colofon Datum mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 A. Algemeen... 3 B. Regels over het onderwijs... 4 C. Medezeggenschap

Nadere informatie

Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen

Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen 140826 leerlingenstatuut 2014-2015 CSG Beilen/26-8-2014 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 1 1.1 Leerlingenstatuut... 1 1.2 Begrippen... 1 1.3 Rechten en plichten in algemene

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2013-2015

Leerlingenstatuut 2013-2015 Leerlingenstatuut 2013-2015 1 oktober 2013 0 Inhoudsopgave leerlingenstatuut I Algemene bepalingen 1. Wat is een leerlingenstatuut?... 2 2. Begrippen in dit statuut... 2 3. Hoe komt dit statuut tot stand?...

Nadere informatie

Inleiding. Wettelijke context

Inleiding. Wettelijke context LEERLINGENSTATUUT 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wettelijke context... 3 1: Goed onderwijs... 4 2: Spreiding van werkdruk... 4 3: Toetsing... 4 4: Cijfers en overgangsregeling... 5 5: Vrijheid van meningsuiting...

Nadere informatie

Saenstroom opdc. Leerlingenstatuut

Saenstroom opdc. Leerlingenstatuut Saenstroom opdc Leerlingenstatuut 2017-2019 Algemeen Inleiding Ons leerlingenstatuut gaat over wat jullie mogen en waar jullie recht op hebben. Er zijn ook plichten. Het wordt allemaal uitgebreid beschreven.

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014 Leerlingenstatuut Van Lodenstein College Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Pre-ambule 3 1. Grondslag en doelstelling 2. Reformatorisch onderwijs 3. Gezag Algemeen...4 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT STEDELIJK GYMNASIUM HAARLEM

LEERLINGENSTATUUT STEDELIJK GYMNASIUM HAARLEM LEERLINGENSTATUUT STEDELIJK GYMNASIUM HAARLEM WETTELIJKE CONTEXT Een leerlingenstatuut stelt de rechtspositie van leerlingen vast, zoals bedoeld in art. 24.g van de wet op het voortgezet onderwijs: Artikel

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Christelijk College Nassau-Veluwe 02FB

Leerlingenstatuut Christelijk College Nassau-Veluwe 02FB Leerlingenstatuut 2014-2016 Christelijk College Nassau-Veluwe 02FB Algemeen 1. betekenis een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. doel een leerlingenstatuut

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2013-2016

LEERLINGENSTATUUT 2013-2016 06 LEERLINGENSTATUUT 2013-2016 Leerlingenstatuut Dockinga College Vastgesteld april 2013. Instemming MR 20 juni 2013 Van kracht m.i.v. 1 augustus 2013. Geldig tot 1 augustus 2016. Alle eerdere versies

Nadere informatie

Saenstroom opdc. Leerlingenstatuut

Saenstroom opdc. Leerlingenstatuut Saenstroom opdc Leerlingenstatuut 2014-2016 Algemeen 1. Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. Doel Een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid

Nadere informatie

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWOORD Voor de leerlingen van het Sint-Janscollege is het prettig te weten wat er van hen op school wordt verwacht maar ook dat zij

Nadere informatie

Ashram College Leeswijzer Schoolregels

Ashram College Leeswijzer Schoolregels Ashram College Leeswijzer Schoolregels schooljaar 2018-2019 versie voor leerlingen en ouders/verzorgers oktober 2018 Beste leerlingen, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Het Ashram College wil een school zijn

Nadere informatie

Met een leerlingenstatuut in de hand is er een prima mogelijkheid de rechten en plichten van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren.

Met een leerlingenstatuut in de hand is er een prima mogelijkheid de rechten en plichten van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren. A. ALGEMEEN 1. Betekenis Met een leerlingenstatuut in de hand is er een prima mogelijkheid de rechten en plichten van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren. Wanneer iedereen op school weet waar

Nadere informatie

Leerlingenstatuut PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Leerlingenstatuut PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN Leerlingenstatuut Artikel 1. Begripsbepaling Dit leerlingenstatuut verstaat onder: - bevoegd gezag: het bestuur van het Bonnefanten College, zoals statutair bepaald: de

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Dollard College

Leerlingenstatuut Dollard College Leerlingenstatuut Dollard College 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan Inhoudsopgave Huisregels blz. 2 Voordat de les begint 2 Het rooster en dagrooster / Kom je te laat 3 Absentie en verlof 4 Tijdens

Nadere informatie

SCHOOLREGELS & SCHOOLAFSPRAKEN

SCHOOLREGELS & SCHOOLAFSPRAKEN O.P.D.C Sportlaan Driene 6-1 7552 HA Hengelo Tel: 074-2457799 SCHOOLREGELS & SCHOOLAFSPRAKEN ZO IS HET DUIDELIJK VOOR IEDEREEN EEN VEILIGE OMGEVING. OPDC de Arcade probeert voor leerlingen en medewerkers

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Schoonhovens College. Augustus Juli 2020

Leerlingenstatuut Schoonhovens College. Augustus Juli 2020 Leerlingenstatuut Schoonhovens College Augustus 2018 - Juli 2020 1 Type document* leerlingen Titel Leerlingenstatuut 2018-2020 Korte beschrijving Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ISW Sweelincklaan pagina 1

Huishoudelijk reglement ISW Sweelincklaan pagina 1 Huishoudelijk reglement ISW Sweelincklaan pagina 1 Inhoud sectie 1 Algemene zaken...3 sectie 2 Gedrag tijdens de schooldagen...6 sectie 3 Strafmaatregelen...7 sectie 4 Toetsing, beoordeling en rapportage...7

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT TITUS BRANDSMALYCEUM, onderdeel van Het Hooghuis - BOVENBOUW, versie september 2014

LEERLINGENSTATUUT TITUS BRANDSMALYCEUM, onderdeel van Het Hooghuis - BOVENBOUW, versie september 2014 LEERLINGENSTATUUT TITUS BRANDSMALYCEUM, onderdeel van Het Hooghuis - BOVENBOUW, versie september 2014 I I.1. I.2. I.3. I.4. ALGEMEEN Betekenis Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

Zaandam, 1 januari 2015. Beste leerling,

Zaandam, 1 januari 2015. Beste leerling, Leerlingenstatuut Zaandam, 1 januari 2015 Beste leerling, Hierbij vind je het leerlingenstatuut van je school. Deze versie is nieuw en voorzien van de laatste informatie. In het leerlingenstatuut staan

Nadere informatie

Saenstroom opdc. Leerlingenstatuut

Saenstroom opdc. Leerlingenstatuut Saenstroom opdc Leerlingenstatuut 2016-2018 Algemeen 1. Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. Doel Een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

leerlingenstatuut ds. Pierson College s-hertogenbosch

leerlingenstatuut ds. Pierson College s-hertogenbosch leerlingenstatuut ds. Pierson College s-hertogenbosch 1. BETEKENIS 1.1. Het leerlingenstatuut geeft de rechten en plichten aan van de leerlingen en is een middel om de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken

Nadere informatie

Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs. Leerlingenstatuut

Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs. Leerlingenstatuut Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs Leerlingenstatuut Uitgevoerd door: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs, Hilversum Vastgesteld: 25 juni 2014 Verantwoordelijk:

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College januari 2015. Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College

Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College januari 2015. Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College Januari 2015 1 Voorwoord Het Bertrand Russell College heeft als missie het volgende geformuleerd: Een BRC-leerling ontwikkelt zich. Het BRC schept daarvoor

Nadere informatie

LEERLINGSTATUUT Van TWENTS CARMEL COLLEGE LOSSER. Geldigheidsduur: schooljaar 2017/2018 en 2018/2019

LEERLINGSTATUUT Van TWENTS CARMEL COLLEGE LOSSER. Geldigheidsduur: schooljaar 2017/2018 en 2018/2019 LEERLINGSTATUUT Van TWENTS CARMEL COLLEGE LOSSER Geldigheidsduur: schooljaar 2017/2018 en 2018/2019 ALGEMEEN A.1. Betekenis Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten van de leerlingen vast op school

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Vastgesteld in de MR vergadering van 12 juni 2018

Leerlingenstatuut Vastgesteld in de MR vergadering van 12 juni 2018 Leerlingenstatuut Vastgesteld in de MR vergadering van 12 juni 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Artikel 1. Begrippen... 3 Artikel 2. Leerlingenstatuut... 3 Artikel 3. Informatie... 3 Artikel 4. Privacy...

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. versie juni 2014. Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55. info@pascalcollege.org www.pascalcollege.

LEERLINGENSTATUUT. versie juni 2014. Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55. info@pascalcollege.org www.pascalcollege. LEERLINGENSTATUUT Pascal College Zaandam 2013 2015 versie juni 2014 Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55 info@pascalcollege.org www.pascalcollege.nl Inhoudsopgave inhoudsopgave 2 1 Algemeen

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Leerlingenstatuut LMC Voortgezet Onderwijs

Leerlingenstatuut LMC Voortgezet Onderwijs Bestand : lmcr/cvb/2013-745 Voorgenomen besluit CvB : d.d. 26 maart 2013 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 1 juli 2013 Definitief besluit CvB : d.d. 2 juli 2013 Datum van ingang : d.d. 1 augustus

Nadere informatie

het aan school verbonden personeel, hieronder begrepen de leden van de schoolleiding.

het aan school verbonden personeel, hieronder begrepen de leden van de schoolleiding. SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2018-2019 I. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWOORD Voor de leerlingen van het Sint-Janscollege is het prettig te weten wat er van hen op school wordt verwacht maar ook dat zij

Nadere informatie

Leerlingenstatuut t Atrium

Leerlingenstatuut t Atrium Leerlingenstatuut t Atrium Algemeen 1. betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. doel Een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie

Nadere informatie

docenten personeelsleden met een onderwijsgevende taak (stagiair(e)s inbegrepen)

docenten personeelsleden met een onderwijsgevende taak (stagiair(e)s inbegrepen) 4.2 LEERLINGENSTATUUT GHC - PAGINA 1 4.2 LEERLINGENSTATUUT GHC BEGRIPPENLIJST In dit statuut wordt bedoeld met: leerlingen alle leerlingen die op school staan ingeschreven ouders ouders, voogden, feitelijke

Nadere informatie

Leerlingenstatuut. OSG Piter Jelles. Vastgesteld door CvB: 16 januari 2018 Vastgesteld door MR: 21 februari 2018

Leerlingenstatuut. OSG Piter Jelles. Vastgesteld door CvB: 16 januari 2018 Vastgesteld door MR: 21 februari 2018 Leerlingenstatuut - OSG Piter Jelles Vastgesteld door CvB: 16 januari 2018 Vastgesteld door MR: 21 februari 2018 Inhoud Algemeen 4 1. Betekenis 4 2. Doel 4 3. Begrippen 4 4. Procedure 5 5. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels Tvwo/Ath/Havo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Reglement Sociale media Leerlingen

Reglement Sociale media Leerlingen Reglement Sociale media Leerlingen Oktober 2018 NAAM REGLEMENT SOCIALE MEDIA LEERLINGEN VAN Directeur-bestuurder en MT DOCUMENTEIGENAAR Bert Wolthuis ONDERSTEUNEND Werkgroep Privacy en Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998

leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998 leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Leerlingenstatuut... 3 Begrippen... 3 Rechten en plichten in algemene zin... 4 Toelating... 4 Kwaliteit van het onderwijs...

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Het Vlier 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier

Leerlingenstatuut Het Vlier 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier Art. 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: De wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.Jaargang 2006 689); Leerlingenstatuut: statuut zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Leerlingenstatuut PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Leerlingenstatuut PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN Leerlingenstatuut PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepaling Dit leerlingenstatuut verstaat onder: - Bevoegd gezag: het bestuur van het Bonnefanten College, vhbo, zoals statutair bepaald:

Nadere informatie