EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011"

Transcriptie

1 EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011 November 2011 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad

2 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Digitaal verkrijgbaar bij: Gemeente Lelystad Onderzoek en Statistiek Postbus AB Lelystad T Voor feiten en cijfers en overige onderzoeks- rapporten kunt u terecht op onze website: Lelystad, december 2011

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING INLEIDING Onderzoek naar doeltreffendheid Onderzoeksopzet en -methode Leeswijzer UITVOERING VAN JAARPLAN VEILIGHEID Minder criminaliteit Veiliger wijken Veiliger bedrijventerreinen Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en rampenbestrijding Fysieke veiligheid Brandweerzorg Overige projecten Communicatie DOELTREFFENDHEID VAN VEILIGHEIDBELEID Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid BIJLAGE I: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE II: MONITOR PROGRAMMA VEILIGHEID Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

4 SAMENVATTING Aanleiding voor dit doeltreffendheidonderzoek is de herziening van de gemeentelijke beleidsnota Veiligheidsbeleid Programma uit Als onderlegger voor een nieuwe kadernota geeft een evaluatie van doelstellingen en inspanningen van het gevoerde veiligheidbeleid de nodige richtingen aan. In samenwerking met afdeling Beleid heeft Onderzoek en Statistiek de ontwikkelingen op de brede terreinen van veiligheid doorgelicht, zoals ze sinds 2005 cijfermatig in en rondom de Gemeente Lelystad kunnen worden gestaafd. Er zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd die als leidraad voor dit rapport hebben gefungeerd, en in deze samenvatting kort worden beantwoord. 1. Welke maatregelen en voorzieningen, zoals ze in het jaarplan 2010 zijn voorgenomen, zijn daadwerkelijk gerealiseerd? Omdat een bespreking van alle maatregelen en voorzieningen ondoenlijk is, die sinds 2005 in het kader van het veiligheidsbeleid zijn voorgenomen, wordt in dit rapport ingezoomd op het jaarplan Verdeeld over drie beleidsspeerpunten, en een zestal aanvullende thema s, wordt in hoofdstuk twee een impressie geleverd van het brede terrein waarop gemeentelijk veiligheidsbeleid wordt uitgevoerd. Uit die impressie kan de conclusie worden getrokken dat de meeste onderdelen van het jaarplan zijn uitgevoerd. Twee grondredenen verklaren waarom de resterende onderdelen (nog) niet zijn gerealiseerd: Doordat landelijke financiering is stopgezet, of doordat lokale financiering in het kader van gemeentelijke bezuinigingen is weggevallen, zijn enkele voorzieningen opgeschort. Het initiatief om tot een Lelystads Veiligheidshuis te komen is bijvoorbeeld gestrand toen het Openbare Ministerie de geldkraan hiervoor dicht draaide. De inbraakbeveiliging van particuliere woningen is nog wel in 2010 door Perspectief BV gekeurd, echter de gemeentelijke subsidie hiervoor is ondertussen stopgezet. Vele voornemens om veiligheidbeleid te actualiseren zijn vertraagd in afwachting van landelijke richtlijnen. Zo wacht zowel de verdere ontwikkelingen van een Digitale Veiligheidskaart, alsmede een Asbestrisicokaart, op landelijke richtlijnen en regionale afstemming. 2. Gezien de beschikbare indicatoren, in hoeverre zijn de doelstellingen van het jaarplan gehaald? Sinds 2005 zijn de doelstellingen van het veiligheidsbeleid in drie speerpunten samen te vatten. Voor alle drie speerpunten kan gesteld worden dat ze in zekere mate zijn gehaald: Minder criminaliteit. Er komt minder criminaliteit in Lelystad voor. De kans namelijk dat een burger slachtoffer van een delict wordt is geleidelijk van 8,7% in 2005 naar 7,0% in 2010 gedaald. De afname is vooral te zien in vormen van kleine criminaliteit: overlast, vernielingen en voertuigcriminaliteit. Voor wat betreft woninginbraken en geweldsdelicten zijn de trends minder rechtlijnig. Veilige wijken. Het gaat de goede kant op met de sociale veiligheid in de Lelystadse woonwijken. De daling sinds 2005 in het aantal delicten geldt voor alle acht stadswijken. Met uitzondering van de wijken in stadsdeel Noordoost kennen inwoners al jaren gemiddeld een ruim voldoende rapportcijfer toe voor de veiligheid van hun woonomgeving, al lijken gevoelens van onveiligheid gevoelig voor media-incidenten (bijvoorbeeld Jack de Prikker ). Indicatoren voor fysieke veiligheid zijn vooralsnog minder voorhanden, met uitzondering van Evaluatie Veiligheidbeleid 3

5 cijfers over verkeersveiligheid: het aantal ongelukken in de wijken daalt ook; de ervaren overlast neemt toe. Veilige bedrijventerreinen. Op basis van inbraak- en diefstalregistraties bij de politie kunnen wij vaststellen dat deze doelstelling ruimschoots is gehaald. Het aandeel bedrijven dat slachtoffer is geweest van een delict is van (circa) 21% in 2005 naar 8% in 2010 gedaald. Deze daling geldt ook voor alle winkelcentra in stadswijken. Het aantal incidenten in het Stadshart is echter nog altijd hoog, evenals het aandeel inwoners dat in het Stadshart onveilig voelt. 3. In hoeverre dragen de gemeentelijke maatregelen en voorzieningen bij aan het realiseren van doelstellingen, zoals ze in jaarplannen en collegeprogramma s zijn geformuleerd? Een sluitend antwoord op deze vraag is vrijwel onmogelijk gezien het complexe geheel aan processen binnen één gemeente. Desalniettemin zijn verspreid door hoofdstukken drie en vier uiteenlopende beschouwingen over het belang van gemeentelijke inspanningen bij het realiseren van beleidsdoelstellingen. Wij lichten nogmaals de drie speerpunten toe, gevolgd door een meer algemene beschouwing: Minder criminaliteit. De daling in criminaliteit zien wij deels als gevolg van een ketenaanpak (zie volgende alinea). Ze zijn ook het gevolg van inspanningen door de gemeente en sociale partners om veelplegers in nazorg en andere trajecten te begeleiden. Deze inspanningen lijken minder succesvol onder lokale jongeren. Gezien het landelijke succes is voortzetting effectiever dan afbouwen van projecten ten behoeve van jonge veelplegers. Veilige wijken. De daling in kleine criminaliteit en andere uitingen van buurtoverlast schrijven wij deels toe aan de ontwikkeling van een keten-aanpak, waarbij elke stadswijk een eigen pakket van maatregelen heeft, onder aansturing van een wijkteam samengesteld uit diverse sociale partners. Want in theorie leidt de keten-aanpak tot wijken waar bewoners zelf de alledaagse vormen van overlast in toom houden. Veilige bedrijventerreinen. De toegenomen veiligheid op bedrijventerreinen en winkelcentra kunnen moeilijk een gevolg zijn van (nog nauwelijks uitgevoerde) projecten die onder dit speerpunt in het jaarplan 2010 zijn vermeld. Een grotere rol wordt toegekend aan de herstructureringen van veel van deze gebieden in de loop van het afgelopen decennium, aan meer samenwerking tussen ondernemers, en aan specifieke projecten in het kader van wijkveiligheidsplannen. Andere beleid met (on)veiligheid als gevolg. Een relativerende noot is in hoofdstuk vier vermeld. De komende jaren kunnen ontwikkelingen met zich meebrengen, waarbij de veiligheid van Lelystedelingen meer gewaarborgd moeten worden door initiatieven, die op heel andere (beleids)terreinen liggen dan de vijf in het rapport onderscheiden veiligheidsvelden: bijvoorbeeld onderwijs om jongeren een toekomst te bieden; economie om werkgelegenheid te scheppen; zorg om welzijn te behouden, of milieu om de voeten droog te houden. 4. Welke inspanningen zijn al in voorbereiding of zouden nog nodig zijn om de (efficiency en) effectiviteit van het veiligheidsbeleid in Lelystad te optimaliseren? Onder de conclusies in hoofdstuk vier zijn de volgende reeks aanbevelingen te vinden: Ter bestrijding van vele vormen van sociale overlast zou de keten-aanpak verder worden opgezet, waarbij integrale afstemming met sociale partners binnen wijkteams plaatsvindt. Wel dient gestreefd te worden om de ketens korter, minder bureaucratisch, doelmatiger en dus daadkrachtiger in te zetten. 4 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

6 4.1.2 De huidige maatregelen om geweldsdelicten te voorkómen boeken nog te weinig resultaat. Indien mogelijk dienen ze aangevuld te worden Ook lijkt nauwelijks verandering te komen in het aantal incidenten van huiselijk geweld. Zolang het aantal incidenten niet daalt dient de bestrijding ervan te worden voortgezet Samen met sociale partners het horecabeleid aanscherpen, en het Convenant Veilig Uitgaan integraal uitvoeren. Focusgebieden hierbij zijn het Stadshart en de Lelycentre Voortzetten en waar mogelijk uitbreiden van inspanningen om jongeren op de goede spoor te houden, en waar nodig, ontspoorde jongeren weer op pad te helpen Brandpreventie voortzetten Cijfers uit de veiligheidsregio en van de brandweer moet een grotere rol spelen bij de monitoring van het veiligheidsbeleid Evaluatie van het handhavingsbeleid moet nog meer worden benut om op het gebeid van fysieke veiligheid beter te kunnen regisseren Samenwerking binnen het RIEC na pilot-periode voortzetten. Evaluatie Veiligheidbeleid 5

7 1. INLEIDING 1.1. Onderzoek naar doeltreffendheid Met het invoeren van het duale stelsel vanaf 2003 krijgt het college meer verplichtingen om verantwoording aan de raad af te leggen. Een ervan behelst de vraag naar de doeltreffendheid van programmavoering. Met verordening 213a is onder meer door de raad vastgesteld dat het college jaarlijks de doeltreffendheid toetst van minimaal twee (delen van) programma's en paragrafen uit de programmabegroting. Doeltreffendheid is in de verordening gedefinieerd als de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald. In het kader van deze verordening worden vanaf 2005 interne onderzoeken naar (doelmatigheid 1 en) doeltreffendheid uitgevoerd. In haar betrokkenheid bij de uitvoering heeft Onderzoek en Statistiek (O&S) zich sinds 2006 over de volgende onderwerpen gebogen: Informatievoorziening, 2006 Interne bereikbaarheid, 2007 Voortijdige schoolverlaters, 2007 Integratiebeleid, 2007 Reïntegratie ID-ers, 2008 Dienstverlening en klantgerichtheid, 2008 Sociaal Cultureel Werk, 2009 Invoering 30 kilometer zones, 2009 Cultuurparticipatie, 2011 Aanleiding voor dit doeltreffendheidonderzoek is de herziening van de gemeentelijke beleidsnota Veiligheidsbeleid Programma uit Als onderlegger voor een nieuwe kadernota geeft een evaluatie van doelstellingen en inspanningen van het gevoerde veiligheidbeleid de nodige richtingen aan. Voor de gemeente Lelystad is veiligheid beleidsmatig verankerd in het programma Veiligheid. In het coalitieakkoord is dit programma als volgt omschreven: Alleen als de leefomgeving feitelijk maar ook voor het gevoel veilig is, is het goed wonen in Lelystad. Veiligheid is de basis voor het kunnen samenleven. In Lelystad zetten we in op de wettelijk bepaalde taken ten aanzien van openbare orde, crisis en rampenbestrijding maar ook op de beleidsuitgangspunten zoals verwoord in het jaarplan Veiligheid Daarbij kiezen we voor een integrale benadering op de thema s sociale veiligheid, fysieke veiligheid, openbare orde en veiligheid, crisis en rampenbeheersing en brandweerzorg. We kijken kritisch naar de effectiviteit van de huidige preventiemaatregelen. Wij vinden dat we voldoende toezicht op straat moeten inzetten, om criminaliteit en vandalisme tegen te gaan. Afglijden van jongeren naar crimineel gedrag moet voorkomen worden door een samenhangende (keten)aanpak. Verstoring van veiligheid en openbare orde en straatterreur wordt niet getolereerd. 1 Doelmatigheid is in de verordening gedefinieerd als de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt. Bij doelmatigheid gaat het kortom om efficiëntie, bij doeltreffendheid om effectiviteit. 6 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

8 Voor het college programma Veiligheid zijn jaarlijks plannen aan de raad gepresenteerd. In die plannen zijn ambities en activiteiten van de gemeente vertaald in een aantal doelstellingen en geconcretiseerd naar speerpunten en doorlopende projecten. Bij de presentatie van het Jaarplan Veiligheid 2011 is opgemerkt dat er onvoldoende inzicht bestaat omtrent de effectiviteit van plannen die in voorgaande jaren (al of niet) zijn uitgevoerd. Met dit onderzoek worden de verschillende speerpunten en reguliere activiteiten doorgelicht die sinds 2009 in het kader van het programma Veiligheid zijn aangekondigd. De bevindingen uit de evaluatie zullen (als onderlegger) dienen bij de Kadernota Veiligheid Onderzoeksopzet en -methode Als richtsnoer voor deze evaluatie dient de vraag: Gelet op de (maatschappelijke en beleidsmatige) ontwikkelingen, wat is een effectievere werkprogramma voor de periode ? Deze vraag zal zijn weerslag krijgen in een kadernota. In dit rapport worden beknopt de (maatschappelijke en beleidsmatige) ontwikkelingen sinds 2005 op hun relevantie voor een herziene nota behandeld. Daartoe zijn een viertal onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Welke maatregelen en voorzieningen zijn, zoals ze in het jaarplan 2010 zijn voorgenomen, daadwerkelijk gerealiseerd? 2. Gezien de beschikbare indicatoren, in hoeverre zijn de doelstellingen van het jaarplan gehaald? 3. In hoeverre dragen de gemeentelijke maatregelen en voorzieningen bij aan het realiseren van doelstellingen, zoals ze in jaarplannen en collegeprogramma s zijn geformuleerd? 4. Welke inspanningen zijn al in voorbereiding of zouden nog nodig zijn om de (efficiency en) effectiviteit van het veiligheidsbeleid in Lelystad te optimaliseren? Diverse methoden en middelen zijn benut om die onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden: Een verscheidenheid aan rapporten en beleidsnota s is geraadpleegd, waaronder de websites, jaarrapporten en verslagen van diverse lokale en externe partners. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met alle beleidmedewerkers verantwoordelijk voor de uitvoering van onderdelen van het jaarplan. Een veelheid aan statistische gegevens 2 is herordend en geanalyseerd, om de beoogde effecten van het programma veiligheid te monitoren. Tenslotte wordt een beroep gedaan op een bescheiden portie subjectief vernuft om conclusies en aanbevelingen af te leiden uit een veelheid aan vaak tegenstrijdige bevindingen en beoordelingen. 2 Een van de belangrijkste statistische bronnen zijn incidentenoverzichten die jaarlijks van de Regio Politie worden ontvangen. Deze overzichten bieden een uitsplitsing naar buurtgebieden en naar delictensoort van alle incidenten die bij de politie zijn geregistreerd. Hoewel deze overzichten solide indicaties bieden van de mate waarin manifestaties van onveiligheid in specifieke stadsgebieden (meer of minder) voorkomen (ten opzichte van andere stadsgebieden of andere jaren), ze blijven indicaties. Zo zijn het aantal politieregistraties van een delictensoort meestal meer dan het aantal veroordelingen als misdrijf of overtreding dat uit de registraties voortkomen. Waar in dit rapport naar (trends in) delicten of incidenten wordt verwezen, zijn ze op deze overzichten gebaseerd. Zie verder bijlage II. Evaluatie Veiligheidbeleid 7

9 1.3. Leeswijzer In dit rapport volgen nog drie hoofdstukken: De verschillende thema s uit het Jaarplan Veiligheid 2010 worden in Hoofdstuk 2 beknopt weergegeven. Daarbij wordt aangegeven welke onderdelen van het jaarplan zijn uitgevoerd, om een antwoord op de eerste onderzoeksvraag - welke maatregelen en voorzieningen zijn daadwerkelijk gerealiseerd te leveren. Hoofdstuk 3 gaat in op de doeltreffendheid van het beleid: in welke mate zijn de ambities van het beleid gerealiseerd en welke bijdragen hebben de gemeentelijke maatregelen hier (eventueel) aan geleverd. Daarbij worden lokale veiligheidsontwikkelingen sinds 2005 beknopt geanalyseerd. Het geheel dient om antwoorden op de tweede en derde onderzoeksvraag te formuleren. Hoofdstuk 4 sluit af met de conclusies die uit dit onderzoek getrokken kunnen worden. Tevens worden aanbevelingen gepresenteerd. Hiermee wordt ingegaan op de laatste onderzoeksvraag, die verwijst naar de nodige inspanningen om de effectiviteit van het veiligheidbeleid in Lelystad te optimaliseren. Statistieken en andere cijfermatige overzichten ontbreken grotendeels in het rapport zelf. Deze zijn in de bijlagen te raadplegen: De geraadpleegde bronnen zijn in bijlage I vermeld. In bijlage II bevindt men de verzameling statistische indicatoren die gediend hebben om de doeltreffendheid van de beleidsinspanningen te evalueren. 8 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

10 2. UITVOERING VAN JAARPLAN VEILIGHEID 2010 In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het veiligheidbeleid er anno 2009 voorstond en welke ontwikkelingen zich sindsdien hebben voorgedaan. Het jaarplan 2010 bestaat uit een drietal beleidsspeerpunten met bijhorende ambities, aangevuld met een brede scala aan activiteiten verdeeld over een zestal thema s. Per speerpunt of thema zullen de projecten en activiteiten vermeld worden zoals ze ongeveer in het jaarplan zijn omschreven. Vervolgens wordt aangegeven (in cursieve tekst) hoe het staat met de uitvoering. Hiermee wordt een impressie geleverd van het brede veld waarop gemeentelijk veiligheidsbeleid wordt uitgevoerd. Tevens wordt een antwoord op de eerste onderzoeksvraag gepresenteerd: welke maatregelen en voorzieningen, zoals ze in de jaarplannen zijn voorgenomen, zijn daadwerkelijk gerealiseerd? 2.1. Minder criminaliteit Aanpak veel- en meerplegers (minderjarigen, thema 1.1) Beperken instroom nieuwe veel- en meerpleger In het najaar 2009 heeft het Integraal Toezicht Jeugdzaken een advies uitgebracht inzake vermindering van recidivegedrag bij jongeren. Het aantal harde-kern jongeren en minderjarige veelplegers is in Lelystad hoog ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Bovendien is er sprake van een toename. Onderdeel van de aanpak is het beperken van minderjarige meer- en veelplegers. In 2010 werd hier verder vorm aan gegeven door versterking van signalering, inrichten van een effectieve overlegvorm (scenario-overleg risicojongeren) en zorg dragen voor adequate hulpverlening. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zou hierin een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Dit beleid is aantoonbaar uitgevoerd. Justitieel Casus Overleg (JCO) vindt wekelijks plaats tussen Politie, Justitie, Bureau Jeugdzorg, en de Raad van de Kinderbescherming over alle zware jeugdige overtredingen. Over de omvang van deze groep (12-23 jarigen) bestaat wel kwantitatieve zicht, niet kwalitatief. De gemeente zit wel bij het Scenario Overleg Risicojongeren, dat zich over een middengroep van jongeren buigt die nog niet (via JCO) veroordeeld worden. Verbeteren nazorg De nazorg aan jeugdigen die terugkeren uit Justitiële Jeugdinrichtingen en die nog onder toezicht van justitie staan, wordt gecoördineerd door de Raad van de Kinderbescherming. De vrijwillige nazorg ten behoeve van de (kleine) groep jongeren wordt gecoördineerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin. Verbetering hiervan maakt onderdeel uit van de aanpak zoals boven omschreven. Ook dit beleid is aantoonbaar uitgevoerd. Nazorg ex-gedetineerden (thema 1.2) In 2010 werd uitvoering gegeven aan het in 2009 vastgestelde plan van aanpak Nazorg exgedetineerden. Doel van deze aanpak, gebaseerd op het landelijk samenwerkingsmodel VNG- rijksoverheid inzake nazorg ex-gedetineerden, is voorkómen dat ex-gedetineerden zich opnieuw schuldig maken aan strafbare feiten. De aanpak van veelplegers is onderdeel van Evaluatie Veiligheidbeleid 9

11 de nazorg ex-gedetineerden. In Lelystad komen jaarlijks circa 180 ex-gedetineerden in aanmerking voor nazorg. Dit beleid is aantoonbaar uitgevoerd. De gemeente neemt hierin regieverantwoordelijkheid terwijl de GGD als uitvoerder dient. De doeltreffendheid van het beleid kan vooralsnog niet beoordeeld worden, want wegens persoonsgegevenbescherming heeft niemand zicht op recidive na de nazorg. Bij eventuele voortzetting van het beleid wordt onderzocht of dit euvel verholpen kan worden door betere afstemming tussen de Politie en GGD. Bij geen nazorg schommelt de kans op recidive rondom 70%. Huiselijk Geweld (thema 1.3) Implementatie Wet Tijdelijk Huisverbod voor daders huiselijk geweld In 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Deze wet is bedoeld als een maatregel om zo vroeg mogelijk in te grijpen bij (dreigend) huiselijk geweld. Op grond van de wet heeft de burgemeester de bestuurlijke bevoegdheid gekregen om in gevallen waarin nog geen strafbare feiten zijn gepleegd, maar waarbij wel sprake is van een dreigende situatie van huiselijk geweld, een huisverbod op te leggen. Ook in 2010 werd verder gegaan met de implementatie van de wet en zou een evaluatie worden verricht naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de uitvoering van de wet voor Flevoland en Lelystad. De wet werd vanaf 8 maart 2009 ook in Lelystad uitgevoerd. De burgemeester heeft tot 1 augustus 2011 haar bevoegdheid gebruikt om in 32 gevallen een huisverbod op te leggen. Door meer inzet is het onderwerp meer bespreekbaar geworden. Dit heeft onder meer geleid tot meer meldingen. Hoewel het nog te vroeg is om te spreken over het effect van een huisverbod voor het gezin op lange termijn, zijn er - naast het resultaat van een strakke organisatie van het huisverbod in Flevoland en in Lelystad - resultaten te benoemen op cliënt- en ketenniveau. Regie op uitvoering van afspraken in vervolgconvenant In 2008 heeft Movisie het convenant uit 2005 en het daaruit voortvloeide gezamenlijke Flevolandse beleid geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is de nieuwe regiovisie en het (vervolg)convenant opgesteld. De gemeente voert de regie over de uitvoering van afspraken, zoals die gemaakt zijn in het (vervolg)convenant inzake aanpak van huiselijk geweld. Deze afspraken moeten leiden tot een betere samenwerking tussen uitvoerende partners. Mede omdat een door gemeente Almere opgestelde vervolgconvenant pas in juni 2011 door wethouders van de vijf andere Flevolandse gemeenten is ondertekend, is een eventuele evaluatie opgeschort. Aantoonbaar (met vertraging) uitgevoerd: Voor 2011 is een subsidie aan Blijf Groep verstrekt voor de aanpak van huiselijk geweld in Flevoland. De gemeente Lelystad subsidieert de openstelling van het steunpunt huiselijk geweld en het uitvoeren van hulpverleningstrajecten. Preventie en vermindering jeugdcriminaliteit (thema 1.4) De uitwerking is vermeld in een overall-plan. In 2010 zijn diverse projecten voortgezet. Het realiseren van goede afstemming tussen straf- en zorgpartners blijft aandacht vragen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het overleg met de partners spelen hierin een belangrijke rol. 10 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

12 In de aanpak werd extra ingezet op risicogroepen. De gemeente Lelystad heeft al enkele jaren afspraken met de rijksoverheid om te komen tot vermindering van criminaliteit bij zowel Marokkaans-Nederlandse als Antilliaanse jongeren. Aantoonbaar (met vertraging) uitgevoerd: Na opstellen van een plan van aanpak is uitvoering in 2011 begonnen. In Bijlage II tabel 3.1 is te zien dat de criminaliteit bij Marokkaans- Nederlandse jongeren is afgenomen, onder Antilliaanse jongeren nog nauwelijks. Alcohol- en drankmisbruik in relatie tot vandalisme en agressie (thema 1.5) In 2010 zouden de activiteiten inzake aanpak van vandalisme en agressie, waarbij sprake is van een relatie met alcohol- en drugsgebruik, worden voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. Het betreft hier het project Lelystads Aanpak Middelengebruik, waarin de politie, verslavingszorg en jongerenwerk met elkaar samenwerken. De aanpak krijgt onder meer uitvoering bij de Skatebaan in het Zilverpark. Daarnaast zou het project Boete of Kanskaart worden uitgevoerd. Deels (met vertraging) uitgevoerd: Het project Lelystads Aanpak Middelengebruik wordt uitgevoerd door Jongerenwerk Welzijn Lelystad. Deze aanpak valt inmiddels onder de reguliere werkzaamheden van de preventiewerker van Tactus en is breder dan alleen de skatebaan. Door de wijkconsulenten wordt, in overleg met Tactus en Welzijn Lelystad, soms activiteiten verricht op bepaalde locaties in Lelystad waar veel overlast is. Halverwege 2009 is het project Boete of Kanskaart gestart en in Lelystad is er dat jaar één leerstraf uitgevoerd. In 2010 zijn er in Lelystad drie leerstraffen uitgevoerd. De doelstellingen zijn opgenomen in nota gezondheidsbeleid Gezonde kansen, gezonde stad, Veiliger wijken Wijkveiligheidsplannen (thema 2.1) Actualiseren wijkveiligheidsplannen voor Met de uitvoering van de wijkveiligheidsplannen is in 2009 een start gemaakt. De looptijd van de plannen is twee jaar. In de tweede helft van 2010 werd een evaluatie gemaakt, waarvan de uitkomsten zouden worden gebruikt voor actualisatie voor de plannen voor 2011 en Aantoonbaar (deels) uitgevoerd: Eind 2010 is een evaluatie van de plannen opgesteld, waarbij per wijk is aangegeven hoeveel projecten worden uitgevoerd en welke effecten al of niet zijn bereikt. Extra inzet op maatregelen ter voorkoming van jeugdoverlast Eén van de prioriteiten in het kader van de wijkveiligheidsplannen was de aanpak van jeugdoverlast. Mede op basis van een inventarisatie van de politie zijn met betrokken partners (ambulant jongerenwerk, politie en wijkposten) afspraken gemaakt, die inhouden dat de prioriteit wordt gelegd bij vermindering van de overlast in het stadscentrum, de Bos- en Waterwijk en de Zuiderzeewijk. Aantoonbaar uitgevoerd: Naast het begeleiden van individuele jeugdigen (zie thema 1.1 in 2.1) is de overlastplek of de overlastgroep focus geworden. Overleg vindt plaats over prioritering binnen bestaande afspraken. Resultaat: in drie jaar tijd is het aantal jeugdgroepen van 14 naar 7 gedaald. Evaluatie Veiligheidbeleid 11

13 Krachtigere invulling van wijkwerkverbanden door op regelmatige basis samen te komen volgens vaste agenda In iedere wijk kwamen wijkwerkverbanden samen voor de (programma uitvoering van) schoon, heel en veilig. De overlegfrequentie verschilde maar de partners waren over het algemeen gelijk. De agenda was door vaststelling van het wijkveiligheidsplan meer gestructureerd geworden. Dit zou in 2010 worden voortgezet. Aantoonbaar uitgevoerd: De voortgang van projecten wordt door wijkmanagers en projectleiders bewaakt en besproken in het betreffende wijkwerkverband. Ondanks dat de invulling van de wijkwerkverbanden per stadsdeel anders is, worden de partners op de hoogte gehouden en direct betrokken bij de uitvoering van de projecten. Terugkoppeling van informatie van wijkconsulent aan wijkmanager zodat elk kwartaal de stuurgroep veiligheid geïnformeerd kan worden In overleg met afdeling Project- en wijkmanagement was besloten om in 2010 aan te vangen met een kwartaalrapportage per stadsdeel door elke wijkmanager zodat de stuurgroep tussentijds beter geïnformeerd raakt over het reilen en zeilen van de diverse wijken. Aantoonbaar (deels) uitgevoerd: In enkele stadsdelen is in 2010 een begin gemaakt aan kwartaalrapportages. Deze activiteit is echter in 2011 niet voortgezet. Onderzoeken of en hoe brandpreventie in wijkveiligheidsplannen kan worden opgenomen De wijkveiligheidsplannen beogen op meerdere terreinen te werken aan het verhogen van de veiligheid in woonwijken. In het kader van brandveiligheid wil brandweer Flevoland in overleg met de gemeente bekijken of dit thema in het wijkveiligheidsplan kan worden geïntegreerd. (Deels) uitgevoerd: samen met de Brandweer en Centrada is dit project opgepakt. In de Kadernota ( ) wordt het project gecontinueerd bij het project Brandveilig leven. Woninginbraken / keurmerk veilig wonen (KWV) (thema 2.2) Actualiseren activiteiten en beleid inbraakpreventie zodat iedere nieuwe woning een KVWcertificaat krijgt De in 2009 gemaakte afspraken betreffende preventie van woninginbraken zouden verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. Doelstelling is beperking van het aantal woninginbraken in Lelystad tot maximaal het landelijk gemiddelde. Beleid is om nieuwe woningen zodanig te laten bouwen dat deze voldoen aan het keurmerk veilig wonen. Voor alle grote herstructureringsprojecten wordt hier, indien mogelijk, eveneens op ingezet. Helaas is dit niet afdwingbaar zodat het projectontwikkelaars en bouwers vrij staat dit beleid wel of niet te omarmen. (Deels) uitgevoerd, deels stopgezet: Beleid is nog altijd om bij nieuwbouw en herstructureringsprojecten in te zetten op KVW. Door de bezuiniging wordt vanaf 2011 geen subsidie meer aan Stichting Perspectief verstrekt om particuliere woningen volgens KVW criteria te keuren. Integrale handhaving (thema 2.3) Implementeren van geadviseerde maatregelen uit nota Kader voor Integrale Handhaving In 2009 zou de nota worden vastgesteld. De voorgestelde maatregelen zouden worden geïmplementeerd in de organisatie zodat een betere sturing op thematische handhaving kon plaatsvinden. Belangrijk hierin was de keuze om handhavingthema s op te nemen in de 12 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

14 planning- en controlecyclus, het instellen van handhavingoverleg op thema s, het jaarlijks vaststellen van een handhavingplan en het aansturen te regelen door het toedelen van de coördinatie aan de beleidsadviseur Integrale Veiligheid en Handhaving. Voorlopig werd er met jaarplannen Integrale Handhaving gewerkt Veiliger bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) (thema 3.1) Komen tot advies m.b.t. integraal maatregelenpakket voor verhogen veiligheid Het proces om te komen tot een Keurmerk Veilig Ondernemen voor het industrieterrein Oostervaart is in 2008 gestrand. Op kleinere schaal zou getracht worden om de veiligheid van bedrijventerreinen te vergroten. Hiervoor zou onderzocht worden welke maatregelen nodig zijn om veiligheid te verhogen op bedrijventerreinen. Niet aantoonbaar uitgevoerd: Een KVO heeft weinig zin zolang animo onder ondernemers ontbreekt. Een KVO is voor Larserpoort tot stand gekomen, vooral dankzij de gezamenlijke inzet van de ondernemers aldaar. Samenwerking tussen ondernemers wordt thans via Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland beoogd. De laatste jaren is de veiligheid op bedrijventerreinen duidelijk toegenomen (zie 3.2). Onderzoek mogelijkheid om aan te haken bij de proef veiligheidssubsidies voor kleine bedrijven Door het Ministerie van Economische Zaken is in 2009 een proef veiligheidsubsidies gestart. Dit zou leiden tot een advies ten behoeve van de veiligheid aangaande kleine bedrijven. Onderzocht zou worden in hoeverre Lelystad hierbij kan aanhaken. Voor de proef waren geen belangstellenden. De gemeente heeft de optie om gebruik te maken van rijkssubsidies bij winkeliers uitgezet, maar animo ontbrak. Beleid externe veiligheid (thema 3.2) Afronden beleid externe veiligheid Externe veiligheid (EV) gaat over risico s die burgers lopen vanwege het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. De gemeente Lelystad heeft te maken met diverse externe veiligheidsrisico's. Het gaat hierbij onder andere om risico s die samenhangen met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, de wegen of hoge druk aardgasleidingen en het gebruik van de luchthaven, LPG-tankstations, gasopslagen en industriële bedrijven. Veel personen binnen de gemeente Lelystad staan dus in meer of mindere mate bloot aan de gevaren van risico's als gevolg van handelingen met en vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit maakt externe veiligheid een belangrijk onderwerp bij besluiten over het gebruik en de inrichting van de Lelystadse ruimte. In 2010 zou het proces om te komen tot een extern veiligheidsbeleid voor de gemeente Lelystad worden voortgezet. Met deze uiteindelijke beleidsnota geeft Lelystad concreet richting en uitwerking aan een verantwoord veilige, integrale invulling van duurzame ruimtelijke ontwikkeling passend binnen de ontwikkelingen in de structuurvisie. Het beleidnota zal naar verwachting eind 2011 worden vastgesteld. Een bestuurlijke besluitvormingsproces is nog gaande om Vliegveld Lelystad uit dit traject los te koppelen. Ook wordt er nog gezocht naar (landelijke) prestatie-indicatoren voor SMARTer beleidsdoelstellingen. Ondertussen wordt wel handhaving in het kader van externe veiligheid uitgevoerd. Evaluatie Veiligheidbeleid 13

15 Project Digitale Veiligheidskaart (DVK, thema 3.3) Afhankelijk van het bestuurlijk besluit op indeling van de veiligheidskaart te komen tot advies t.a.v. realisatie, borging en implementatie Voor het ontwikkelen en operationaliseren van een Digitale Veiligheidskaart heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden door middel van interviews. Daaruit is gebleken dat de uitgangsituatie aanzienlijk is veranderd t.o.v. de aanvang van het project (met name ten aanzien van beheer en borging van informatie). De resultaten van het project Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netten (WION) dat door Ruimtelijke Dienstverlening Geoinformatie wordt getrokken, bevestigen dit beeld. In 2009 was een kader ontwikkeld waarin de relevante thema s worden benoemd. Er zou onderzocht en geadviseerd worden over wie aanspreekbaar is/wordt dan wel verantwoordelijk is voor de te onderscheiden kaartlagen, hoe de kaartgegevens eenduidig kunnen worden vastgelegd en ingebed in het betreffende afdelingsplan. Tevens zou worden onderzocht wat de meest adequate manier van informatieontsluiting is voor zowel de planvorming (proactief) als de rampbestrijding (repressie). Dit project is door de gemeente (voorlopig) stopgezet omdat er nog landelijke richtlijnen op dit punt zullen komen en omdat de regionale hulpverlening al bezig is met dit project. Ter voorkoming van dubbelwerk is tot stopzetten besloten. Analyse Veiligheidsrisico Stadshart (thema 3.4) Uitvoeren van voorgestelde maatregelen In het collegeprogramma Schoon, Heel, Veilig en Duurzaam was een inspanning opgenomen om te komen tot een Veiligheideffectrapportage (VER) voor een locatie in Lelystad, in dit geval het Stadshart. Het te bereiken effect van de VER Stadshart was ervaring op te doen met het instrument VER en tevens te bezien of deze methodiek in meer of mindere mate gebruikt kan worden voor andere (herstructurerings)projecten zodat veiligheid integraal en op het juiste abstractieniveau wordt meegenomen Bij een positieve ervaring met de VER Stadshart zou het instrument vervolgens worden toegepast bij bijvoorbeeld de bouw van een nieuw winkelcentrum, de herstructurering van een woonwijk, het aanleggen van een weg, of het opstellen van (structuur- of) bestemmingsplannen. (Deels) aantoonbaar uitgevoerd: De VER Stadshart heeft in 2009 plaatsgevonden en is begin 2010 aangeboden aan het college en de raad. De prioritaire maatregelen uit die VER worden thans ook uitgevoerd. Het college heeft afgesproken om geen VER meer toe te passen. Ontwikkelen van veiligheidscan naar Lelystads model Op basis van conclusies die uit de pilot VER Stadshart getrokken kunnen worden zou een formaat voor een veiligheidscan naar Lelystads model worden ontwikkeld dat voor elk ruimtelijke planproces van gewicht kan worden toegepast. In eerste aanleg zou een veiligheidschecklist worden ontwikkeld zodat daar in de meeste gevallen mee kan worden volstaan. Indien een veiligheidscan gewenst is, dient wel aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Deze zullen ook onderdeel vormen van de te ontwikkelen scan. De regio Politie heeft, los van het VER formaat, in 2010 een Gebiedscan voor elke stadswijk uitgevoerd. 14 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

16 2.4. Openbare orde en veiligheid Vergunningverlening, toezicht en handhaving openbare orde en APV (thema 4.1) Voltooien implementatieprocessen rondom de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) De implementatieprocessen en de nazorg rondom de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) zouden worden afgerond. De WABO beoogt een coördinatie tussen voorheen 25 verschillende soorten toestemmingen/vergunningen die nog over diverse overheden zijn verdeeld. Aantoonbaar uitgevoerd: De WABO is oktober 2010 ingevoerd. Het Meerjaren Handhavings Beleid, is in het voorjaar 2011 door de raad vastgesteld. Dit beleid is integraal afgestemd op het (landelijk) invoeren van het WABO. Per jaar wordt steeds een andere handhavingsveld speerpunt. Voor 2011 is het speerpunt gebruik, aanwezigheid en opslaan van gevaarlijke stoffen. Afronden van verbeteringen VROM-onderzoek gerelateerd aan Bouw en RO Om de vier jaar licht de inspectie VROM de gemeente door op de kwaliteit van de wijze waarop wordt voldaan aan wettelijke taken. Uit het vorig onderzoek was een aantal verbetervoorstellen naar voren gekomen die naar verwachting in 2010 zouden worden afgerond. Het betreft hier een continu proces waarvan het overgrote deel al is afgewikkeld. De verbeteringen zijn aantoonbaar uitgevoerd. Afronden inhaalslag exploitatievergunningstelsel voor horeca-ondernemers In 2010 dienden alle inrichtingen die vallen onder de natte horeca (met name cafe s en dancings) alsmede de coffeeshop voorzien te zijn van een exploitatievergunning. De inhaalslag is in 2010 afgerond. Vervolgens is in het kader van deregulering de exploitatievergunning voor de natte horeca afgeschaft, niet voor de coffeeshop. Bevordering Integriteitbeoordeling Openbaar Bestuur (BIBOB, thema 4.2) Voortzetten Implementatie wet BIBOB De Wet Bevordering Integriteitbeoordeling Openbaar Bestuur (BIBOB) geeft een bestuursorgaan de mogelijkheid om te toetsen of een vergunning/beschikking mogelijk wordt gebruikt om criminele activiteiten te ontplooien. In 2010 werd de verdere implementatie van de wet BIBOB voortgezet. Sinds 2009 is vooral ervaring met de wet BIBOB opgedaan in de branches horeca, prostitutie, seksinrichtingen, speelautomaten, vuurwerkbedrijven en coffeeshop. Er zijn tot nu toe in Lelystad ongeveer 80 dossiers in die branches behandeld waarbij in het kader van de wet vragen zijn beantwoord die gaan over: De integriteit van de aanvrager; De integriteit van de zakenpartners; De herkomst van de financiën; De transparantie van de bedrijfsvoering. Evaluatie Veiligheidbeleid 15

17 Nu dat de wet ook landelijk steeds steviger wordt neergezet en een aantal ontwikkelingen zich voordoen 3 is het zinvol om het huidige BIBOB beleid van Lelystad tegen het licht te houden. Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit (thema 4.3) Participeren in ontwikkelen en opzetten van Regionaal informatie en Expertisecentrum (RIEC) Midden-Nederland Om de versterking van de bestuurlijke aanpak op lokaal niveau meer aandacht te geven, hebben de ministers van BZK en Justitie het "Landelijke programma bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad" opgestart. Onderdeel van dit programma is het opzetten van een landelijk dekkend netwerk van Informatie- en Expertisecentra's. Voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad is een combinatie nodig van o.a. bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale instrumenten. Het RIEC heeft daarom primair de taak de informatiepositie van het lokale bestuur te versterken ten behoeve van de integrale aanpak van georganiseerde misdaad. Hierdoor verbetert de onderlinge afstemming van o.a. het strafrechtelijk, fiscaal, arbeidsrechtelijk en bestuurlijk handhavend optreden op regionaal niveau. In eerste instantie zou de nadruk met name zijn gericht op het bestrijden van: vastgoedgerelateerde criminaliteit; mensenhandel; georganiseerde hennepteelt; witwassen en andere financieel-economische criminaliteit. De Burgemeester heeft ondertussen het convenant voor medewerking aan het RIEC ondertekend. De nadruk van het RIEC ligt in het verzamelen en beschikbaar stellen van informatie; voor de gemeente is dit een welkome informatiebron. Polarisatie en radicalisering (thema 4.4) Aanpak dierenrechtenactivisme en -extremisme In de periode is een verkennend onderzoek naar aard en omvang van polarisatie en radicalisering op het gebied van dierenrechtenactivisme en -extremisme in Flevoland uitgevoerd. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat er meerdere organisaties in Flevoland zijn die in de afgelopen jaren geconfronteerd zijn met dierenrechtenactivisme en -extremisme. Bij meerdere locaties zoals een nertsenfokkerij, onderzoekscentra en farmaceutische bedrijven werd actie gevoerd. Hierbij werden verschillende actiemiddelen ingezet. De acties richtten zich ook tegen subjecten, soms in het privédomein van de betreffende burger. Dierenrechtenactivisme vormde een aandachtspunt voor Lelystad. De aanpak vereist een samenspel van ondernemingen in de publiek en private sector met een centrale rol van politie, het Openbaar Ministerie en andere veiligheidsdiensten. Er zijn afspraken gemaakt met de politie, gemeente en relevante partners inzake dit onderwerp om hierop adequaat te reageren. Dit aandachtspunt is momenteel (september 2011) niet actueel. Dierenactivisten zijn al een tijd niet zichtbaar actief. 3 Er ligt onder andere een wetsvoorstel Evaluatie en Uitbreiding BIBOB die bij de Tweede kamer om de toepassing van de wet door gemeenten verder te verbeteren en daarnaast is er een landelijk dekkend netwerk van Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) opgericht. 16 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

18 Bevoegdheden Burgemeester (thema 4.5) Analyse nieuwe taken burgemeester Burgemeesters hebben steeds meer bevoegdheden gekregen om op te treden tegen overlast, verloedering en onveiligheid. Het kan echter voorkomen dat op het terrein tussen openbare orde en zorg (verslaving, geestelijke gezondheidzorg) of jeugd geen overeenstemming wordt bereikt of dat, ondanks de gemaakte afspraken, een adequate aanpak niet van de grond komt. In dat brede domein van veiligheid moet de burgemeester over extra bevoegdheden beschikken, in aansluiting op haar agenderende en regisserende rol. In de loop van 2011 zal meer duidelijkheid komen over deze ontwikkelingen en tegelijkertijd worden deze doorvertaald naar de lokale situatie. De gevolgen voor de implementatie en uitvoering in Lelystad worden dan in beeld gebracht. Deze analyse wordt intern verricht Crisisbeheersing en rampenbestrijding Veiligheidsregio en crisisbeheersing (thema 5.1) Van gemeentelijk rampenplan naar regionaal crisisplan Met de inwerkingtreding van de wet Veiligheidsregio s op 1 oktober 2010 is de verplichting ontstaan dat de Veiligheidsregio iedere vier jaar een Regionaal Risicoplan maakt. Dit Regionaal Risicoplan komt in de plaats van de gemeentelijke rampenplannen. Gemeenten leveren hieraan een cruciale bijdrage; als hulpverlenende instantie, als bevoegd gezag en als uitvoeringsorganisatie voor een aantal veiligheidstaken. Het regionaal Crisisplan wordt eind 2011 vastgesteld. Door de invoering gaat de opzet/indeling van de gemeentelijke crisistaken op een aantal punten wijzigen. Dit moet in de organisatie doorgevoerd worden. Samen met de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek werken de crisispartners (Politie, brandweer, GGD en gemeenten) aan de nieuwe crisisorganisatie. De implementatie van het Regionaal Crisisplan duurt tot 1 januari Planvorming crisisbeheersing (thema 5.2) Opstellen veiligheidsplan Lelystad Airport en aanpassen rampbestrijdingsplan De geplande uitbreiding van Lelystad Airport zorgt voor nieuwe veiligheidsvraagstukken. Als het gaat om de preparatie zijn deze te verdelen in safety-vraagstukken (rampenbestrijding) en security-vraagstukken (openbare orde). Op beide terreinen zijn (inter)nationaal veel ontwikkelingen gaande. Ook wordt er landelijk gewerkt aan een nieuwe leidraad luchtvaartongevallen. Om goed voorbereid te zijn op de uitbreiding zou Lelystad zich projectmatig voorbereiden op bovengenoemde onderdelen. De start van dit project is sterk afhankelijk van de feitelijke voortgang van de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport. Het Ramp Bestrijdings Plan (RBP) voor het vliegveld is in oktober 2010 geactualiseerd. Tot de daadwerkelijke uitbreiding van het vliegveld start, wordt er geen nieuw RBP gemaakt. Wel wordt het bestaande RBP regelmatig geactualiseerd. Dit dient in ieder geval elke vier jaar te gebeuren, dus voor het eerst in Evaluatie Veiligheidbeleid 17

19 Opleiden en oefenen (thema 5.3) Uitvoeren regionaal beheerplan Het opleiden en oefenen van de gemeentelijke rampenstaf gebeurt steeds meer op regionale basis. Dit is logisch omdat alle zes Flevolandse gemeenten moeten voldoen aan dezelfde eisen. In 2011 is er een regionaal opleidingsplan voor de gemeentelijke kolom opgesteld. Effectief start het gezamenlijk opleiden in Tot die tijd wordt het gemeentelijk beheerplan uitgevoerd. (Deels) uitgevoerd: Met de vele wisselingen in actoren en draaiboeken is het wenselijk, meer te oefenen. Het huidige budget is bij uitbreiding van het aantal trainingen/oefeningen mogelijk ontoereikend. Verbeteren samenwerking op het water (SAMIJ, (thema 5.4) Implementatie gemaakte afspraken voor verbetering incidentbestrijding op het water Het is de verantwoording van Veiligheidsregio s en gemeenten om zich voor te bereiden op grote incidenten en rampen die kunnen plaatsvinden; ook op het water. Sinds 2007 zijn grote verbeterslagen gemaakt in de incidentbestrijding op het water. Met een groot aantal partijen is het incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied opgesteld op basis van landelijke normeringen. Dit plan zou in 2010 operationeel worden. De afspraken zijn ondertussen geïmplementeerd. Bij calamiteiten wordt direct contact gelegd met veiligheidpartners Fysieke veiligheid Onderzoek naar kwaliteit van gasleidingen (thema 6.1) In 2009 is een onderzoek verricht naar de kwaliteit van de gasleidingen (gecorrodeerde gasleidingen). Het betrof hier een thematisch handhavingproject. Het onderzoek naar de kwaliteit van gasleidingen zou in 2010 worden voortgezet. Het betreft hier een projectmatige aanpak om steekproefsgewijs inzicht te krijgen in de kwaliteit van gasleidingen in de stad. Het onderzoek richt zich met name op gasleidingen in de kruipruimtes van woningen die gebouwd zijn rond of voor De rapportage over 2009, die ondertussen is afgerond, kan inhouden dat een sanering voor enkele risicowijken wordt voorgesteld en dat er mogelijk verdere steekproeven worden gedaan bij woningen die na 1980 zijn gebouwd. Onderzoek is uitgevoerd en wordt voortgezet. Jaarlijks zijn specifieke buurten/wijken aangewezen dat als speerpunt aan meer systematische controles worden onderworpen. Voor 2010 waren dit Archipel en Gondel. Bij signalering van gecorrodeerde gasleidingen worden huiseigenaren hierop geattendeerd. Onderzoek naar brandveiligheid van platte daken (thema 6.2) De laatste jaren hebben zich een aantal forse woningbranden in het land voorgedaan. Hierbij sloeg het vuur binnen korte tijd over naar naastgelegen woningen. Het ging hierbij om rijtjes woningen waarbij de brandwerendheid van de dakconstructie en van de woningscheidende muur ontoereikend was. De VROM-Inspectie heeft gemeenten gesommeerd de woningvoorraad van voor 1980 op dit punt te onderzoeken en zo nodig met de eigenaren af- 18 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

20 spraken te maken over het treffen van maatregelen waarmee weer aan brandveiligheidseisen voor bestaande bouwwerken wordt voldaan. Om na te gaan of deze problemen zich ook voordoen bij woningen in Lelystad is een dossieronderzoek gedaan dat in 2009 zou worden afgerond. Echter, van veel woningen gebouwd vóór 1975 is bekend dat de bouwdossiers weinig of geen betrouwbare details bevatten. Hier was endoscopisch onderzoek in de ruimte boven de plafondconstructie bij de woningen noodzakelijk. In 2010 zou gestart worden met veldonderzoek met behulp van een endoscoop. Het endoscopisch onderzoek is bij woningen (vooral in stadsdeel Noordoost) uit die periode uitgevoerd. Er zijn geen brandonveilige situaties aangetroffen. Project is in 2011 afgerond. Asbestrisicokaart (thema 6.3) De werkzaamheden ten behoeve van de asbestkaart op gebouwniveau zouden in 2009 worden afgerond. Ook woningcorporatie Centrada was betrokken bij dit proces. Alle beschikbare gegevens zijn geïnventariseerd. Door Geofox-Lexmond bv is de verzamelde informatie zodanig bewerkt dat deze op uniforme wijze op een kaart weergegeven kon worden. Tevens zijn (oud-)medewerkers van de gemeente Lelystad geïnterviewd. Informatie uit deze interviews zou mede worden gebruikt om te bepalen of, en zo ja, welke aanvullende inventarisaties nog uitgevoerd dienen te worden. Dit heeft met name betrekking op de asbestkansenkaart, die de kans op het aantreffen van asbest in de bodem aangeeft. Asbest is niet alleen een Lelystads probleem; het is een landelijk probleem. Het rijk zal met landelijk beleid komen. Het college heeft besloten hierop te wachten alvorens tot behandeling over te gaan, zodat dit ook meegenomen kan worden in het Lelystads beleid. Beleidskader fysieke veiligheid (thema 6.4) Fysieke veiligheid richt zich op het beperken van de risico s die burgers in Lelystad lopen om slachtoffer te worden van incidenten zoals brand, blootstelling aan giftige gassen, explosies, natuurgeweld, uitval nutsvoorzieningen, terrorisme, veiligheid in relatie tot Lelystad Airport, verkeersongevallen op de dijk en ongevallen bij grote (nieuw)bouw- en stadsvernieuwingsprojecten in de stad. Fysieke veiligheid heeft niet alleen betrekking op lichamelijk letsel, maar ook op materiële en economische schade en de gevolgen voor het milieu. Het is van belang te komen tot een beleidskader fysieke veiligheid dat handvatten biedt aan verschillende betrokken partijen door de samenhang en samenwerkingsverbanden inzichtelijk te maken en te versterken t.a.v. fysieke veiligheid. Het beleidskader is in ontwikkeling. Er wordt aangehaakt bij bestaande projecten om inzichtelijk te maken op welk vlak beleid binnen Lelystad ontwikkeld moet worden Brandweerzorg Regionalisatie brandweer (thema 7.1) Voortzetten inrichting brandweerorganisatie conform plan van aanpak Per januari 2009 is de gemeentelijke brandweer opgegaan in brandweer Flevoland. Ook in 2010 zou deze regionale organisatie verder worden opgebouwd conform het door de raad vastgestelde plan van aanpak. Evaluatie Veiligheidbeleid 19

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Financiële paragraaf Aan 13 College Bijlagen Raadsvoorstel Openbare bekendmaking vereist. Besluit via B-procedure Lodders S 7 j l '

Financiële paragraaf Aan 13 College Bijlagen Raadsvoorstel Openbare bekendmaking vereist. Besluit via B-procedure Lodders S 7 j l ' 1 \ 1 NQV. z o Onderwerp Jaarplan Veiligheid 2010 A B Portefeuillehouder Programma Registratie Horselenberg Schoon, heel, veilig en duurzaam Openbaar E3 Directie Financiële paragraaf Aan 13 College Bijlagen

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB)

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Startnotitie Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Gemeente Eemsmond 2013-2016 1 Inhoudsopgave Startnotitie Integraal Veiligheid Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2013-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad Portefeuille: D.M. Vis No. B16.001595 Dronten, 14 juni 2016 Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT Aan de gemeenteraad VOORSTEL I. Wij bieden u hierbij ter kennisname aan, het Verslag Vergunningen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld gemeente Eindhoven Retouradres Postbus gorso, 56oo RB Eindhoven Commissie BEZ Behandeld door mr. M. Schavemaker Telefoon (o4o) 238 22 76 Uvv brief van Uvv kenmerk Ons kenmerk OOV 3o januari zoog Betreft

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen.

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen. Aan de fractie PvdA Nijmegen T.a.v. Stijn Verbruggen Stadhuis Nijmegen Kamer A0.09 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van Bestuurscommissie Veiligheid Datum 28 mei 2014 Onderwerp Planning planvorming 2014-2018 Bijlage ten behoeve van Schriftelijke consultatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen?

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen? Uitvoeringsplan Deel 1: Wat gaat er veranderen? Binnen Brandweer GNL gaan er een aantal zaken structureel veranderen op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en cultuur. In deze paragraaf wordt hier

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Raadsconferentie Wmo

Raadsconferentie Wmo Raadsconferentie Wmo d.d. 9 oktober 2007 (notitie m.b.t. opmerkingen en reacties) Opmerkingen tijdens de raadsconferentie Wmo op 26 september 2007 alsmede reacties. Algemeen: - Wat zijn de gevolgen van

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017

Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017 Hoofdstuk 1. Jaarplan Onder verwijzing naar artikel 36 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving legt de Raad het jaarplan 2017 voor. De Raad maakt de keuze

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: B. Visser Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aanpak voor een beleidsnota (inclusief een vierjarig ) Datum 21 april 2011 Opgesteld door Gineke Kuin Bestuurlijk opdrachtgever Cees Meeuwis

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie