EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011"

Transcriptie

1 EVALUATIE VEILIGHEIDBELEID 2011 November 2011 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad

2 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Digitaal verkrijgbaar bij: Gemeente Lelystad Onderzoek en Statistiek Postbus AB Lelystad T Voor feiten en cijfers en overige onderzoeks- rapporten kunt u terecht op onze website: Lelystad, december 2011

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING INLEIDING Onderzoek naar doeltreffendheid Onderzoeksopzet en -methode Leeswijzer UITVOERING VAN JAARPLAN VEILIGHEID Minder criminaliteit Veiliger wijken Veiliger bedrijventerreinen Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en rampenbestrijding Fysieke veiligheid Brandweerzorg Overige projecten Communicatie DOELTREFFENDHEID VAN VEILIGHEIDBELEID Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid BIJLAGE I: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE II: MONITOR PROGRAMMA VEILIGHEID Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

4 SAMENVATTING Aanleiding voor dit doeltreffendheidonderzoek is de herziening van de gemeentelijke beleidsnota Veiligheidsbeleid Programma uit Als onderlegger voor een nieuwe kadernota geeft een evaluatie van doelstellingen en inspanningen van het gevoerde veiligheidbeleid de nodige richtingen aan. In samenwerking met afdeling Beleid heeft Onderzoek en Statistiek de ontwikkelingen op de brede terreinen van veiligheid doorgelicht, zoals ze sinds 2005 cijfermatig in en rondom de Gemeente Lelystad kunnen worden gestaafd. Er zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd die als leidraad voor dit rapport hebben gefungeerd, en in deze samenvatting kort worden beantwoord. 1. Welke maatregelen en voorzieningen, zoals ze in het jaarplan 2010 zijn voorgenomen, zijn daadwerkelijk gerealiseerd? Omdat een bespreking van alle maatregelen en voorzieningen ondoenlijk is, die sinds 2005 in het kader van het veiligheidsbeleid zijn voorgenomen, wordt in dit rapport ingezoomd op het jaarplan Verdeeld over drie beleidsspeerpunten, en een zestal aanvullende thema s, wordt in hoofdstuk twee een impressie geleverd van het brede terrein waarop gemeentelijk veiligheidsbeleid wordt uitgevoerd. Uit die impressie kan de conclusie worden getrokken dat de meeste onderdelen van het jaarplan zijn uitgevoerd. Twee grondredenen verklaren waarom de resterende onderdelen (nog) niet zijn gerealiseerd: Doordat landelijke financiering is stopgezet, of doordat lokale financiering in het kader van gemeentelijke bezuinigingen is weggevallen, zijn enkele voorzieningen opgeschort. Het initiatief om tot een Lelystads Veiligheidshuis te komen is bijvoorbeeld gestrand toen het Openbare Ministerie de geldkraan hiervoor dicht draaide. De inbraakbeveiliging van particuliere woningen is nog wel in 2010 door Perspectief BV gekeurd, echter de gemeentelijke subsidie hiervoor is ondertussen stopgezet. Vele voornemens om veiligheidbeleid te actualiseren zijn vertraagd in afwachting van landelijke richtlijnen. Zo wacht zowel de verdere ontwikkelingen van een Digitale Veiligheidskaart, alsmede een Asbestrisicokaart, op landelijke richtlijnen en regionale afstemming. 2. Gezien de beschikbare indicatoren, in hoeverre zijn de doelstellingen van het jaarplan gehaald? Sinds 2005 zijn de doelstellingen van het veiligheidsbeleid in drie speerpunten samen te vatten. Voor alle drie speerpunten kan gesteld worden dat ze in zekere mate zijn gehaald: Minder criminaliteit. Er komt minder criminaliteit in Lelystad voor. De kans namelijk dat een burger slachtoffer van een delict wordt is geleidelijk van 8,7% in 2005 naar 7,0% in 2010 gedaald. De afname is vooral te zien in vormen van kleine criminaliteit: overlast, vernielingen en voertuigcriminaliteit. Voor wat betreft woninginbraken en geweldsdelicten zijn de trends minder rechtlijnig. Veilige wijken. Het gaat de goede kant op met de sociale veiligheid in de Lelystadse woonwijken. De daling sinds 2005 in het aantal delicten geldt voor alle acht stadswijken. Met uitzondering van de wijken in stadsdeel Noordoost kennen inwoners al jaren gemiddeld een ruim voldoende rapportcijfer toe voor de veiligheid van hun woonomgeving, al lijken gevoelens van onveiligheid gevoelig voor media-incidenten (bijvoorbeeld Jack de Prikker ). Indicatoren voor fysieke veiligheid zijn vooralsnog minder voorhanden, met uitzondering van Evaluatie Veiligheidbeleid 3

5 cijfers over verkeersveiligheid: het aantal ongelukken in de wijken daalt ook; de ervaren overlast neemt toe. Veilige bedrijventerreinen. Op basis van inbraak- en diefstalregistraties bij de politie kunnen wij vaststellen dat deze doelstelling ruimschoots is gehaald. Het aandeel bedrijven dat slachtoffer is geweest van een delict is van (circa) 21% in 2005 naar 8% in 2010 gedaald. Deze daling geldt ook voor alle winkelcentra in stadswijken. Het aantal incidenten in het Stadshart is echter nog altijd hoog, evenals het aandeel inwoners dat in het Stadshart onveilig voelt. 3. In hoeverre dragen de gemeentelijke maatregelen en voorzieningen bij aan het realiseren van doelstellingen, zoals ze in jaarplannen en collegeprogramma s zijn geformuleerd? Een sluitend antwoord op deze vraag is vrijwel onmogelijk gezien het complexe geheel aan processen binnen één gemeente. Desalniettemin zijn verspreid door hoofdstukken drie en vier uiteenlopende beschouwingen over het belang van gemeentelijke inspanningen bij het realiseren van beleidsdoelstellingen. Wij lichten nogmaals de drie speerpunten toe, gevolgd door een meer algemene beschouwing: Minder criminaliteit. De daling in criminaliteit zien wij deels als gevolg van een ketenaanpak (zie volgende alinea). Ze zijn ook het gevolg van inspanningen door de gemeente en sociale partners om veelplegers in nazorg en andere trajecten te begeleiden. Deze inspanningen lijken minder succesvol onder lokale jongeren. Gezien het landelijke succes is voortzetting effectiever dan afbouwen van projecten ten behoeve van jonge veelplegers. Veilige wijken. De daling in kleine criminaliteit en andere uitingen van buurtoverlast schrijven wij deels toe aan de ontwikkeling van een keten-aanpak, waarbij elke stadswijk een eigen pakket van maatregelen heeft, onder aansturing van een wijkteam samengesteld uit diverse sociale partners. Want in theorie leidt de keten-aanpak tot wijken waar bewoners zelf de alledaagse vormen van overlast in toom houden. Veilige bedrijventerreinen. De toegenomen veiligheid op bedrijventerreinen en winkelcentra kunnen moeilijk een gevolg zijn van (nog nauwelijks uitgevoerde) projecten die onder dit speerpunt in het jaarplan 2010 zijn vermeld. Een grotere rol wordt toegekend aan de herstructureringen van veel van deze gebieden in de loop van het afgelopen decennium, aan meer samenwerking tussen ondernemers, en aan specifieke projecten in het kader van wijkveiligheidsplannen. Andere beleid met (on)veiligheid als gevolg. Een relativerende noot is in hoofdstuk vier vermeld. De komende jaren kunnen ontwikkelingen met zich meebrengen, waarbij de veiligheid van Lelystedelingen meer gewaarborgd moeten worden door initiatieven, die op heel andere (beleids)terreinen liggen dan de vijf in het rapport onderscheiden veiligheidsvelden: bijvoorbeeld onderwijs om jongeren een toekomst te bieden; economie om werkgelegenheid te scheppen; zorg om welzijn te behouden, of milieu om de voeten droog te houden. 4. Welke inspanningen zijn al in voorbereiding of zouden nog nodig zijn om de (efficiency en) effectiviteit van het veiligheidsbeleid in Lelystad te optimaliseren? Onder de conclusies in hoofdstuk vier zijn de volgende reeks aanbevelingen te vinden: Ter bestrijding van vele vormen van sociale overlast zou de keten-aanpak verder worden opgezet, waarbij integrale afstemming met sociale partners binnen wijkteams plaatsvindt. Wel dient gestreefd te worden om de ketens korter, minder bureaucratisch, doelmatiger en dus daadkrachtiger in te zetten. 4 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

6 4.1.2 De huidige maatregelen om geweldsdelicten te voorkómen boeken nog te weinig resultaat. Indien mogelijk dienen ze aangevuld te worden Ook lijkt nauwelijks verandering te komen in het aantal incidenten van huiselijk geweld. Zolang het aantal incidenten niet daalt dient de bestrijding ervan te worden voortgezet Samen met sociale partners het horecabeleid aanscherpen, en het Convenant Veilig Uitgaan integraal uitvoeren. Focusgebieden hierbij zijn het Stadshart en de Lelycentre Voortzetten en waar mogelijk uitbreiden van inspanningen om jongeren op de goede spoor te houden, en waar nodig, ontspoorde jongeren weer op pad te helpen Brandpreventie voortzetten Cijfers uit de veiligheidsregio en van de brandweer moet een grotere rol spelen bij de monitoring van het veiligheidsbeleid Evaluatie van het handhavingsbeleid moet nog meer worden benut om op het gebeid van fysieke veiligheid beter te kunnen regisseren Samenwerking binnen het RIEC na pilot-periode voortzetten. Evaluatie Veiligheidbeleid 5

7 1. INLEIDING 1.1. Onderzoek naar doeltreffendheid Met het invoeren van het duale stelsel vanaf 2003 krijgt het college meer verplichtingen om verantwoording aan de raad af te leggen. Een ervan behelst de vraag naar de doeltreffendheid van programmavoering. Met verordening 213a is onder meer door de raad vastgesteld dat het college jaarlijks de doeltreffendheid toetst van minimaal twee (delen van) programma's en paragrafen uit de programmabegroting. Doeltreffendheid is in de verordening gedefinieerd als de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald. In het kader van deze verordening worden vanaf 2005 interne onderzoeken naar (doelmatigheid 1 en) doeltreffendheid uitgevoerd. In haar betrokkenheid bij de uitvoering heeft Onderzoek en Statistiek (O&S) zich sinds 2006 over de volgende onderwerpen gebogen: Informatievoorziening, 2006 Interne bereikbaarheid, 2007 Voortijdige schoolverlaters, 2007 Integratiebeleid, 2007 Reïntegratie ID-ers, 2008 Dienstverlening en klantgerichtheid, 2008 Sociaal Cultureel Werk, 2009 Invoering 30 kilometer zones, 2009 Cultuurparticipatie, 2011 Aanleiding voor dit doeltreffendheidonderzoek is de herziening van de gemeentelijke beleidsnota Veiligheidsbeleid Programma uit Als onderlegger voor een nieuwe kadernota geeft een evaluatie van doelstellingen en inspanningen van het gevoerde veiligheidbeleid de nodige richtingen aan. Voor de gemeente Lelystad is veiligheid beleidsmatig verankerd in het programma Veiligheid. In het coalitieakkoord is dit programma als volgt omschreven: Alleen als de leefomgeving feitelijk maar ook voor het gevoel veilig is, is het goed wonen in Lelystad. Veiligheid is de basis voor het kunnen samenleven. In Lelystad zetten we in op de wettelijk bepaalde taken ten aanzien van openbare orde, crisis en rampenbestrijding maar ook op de beleidsuitgangspunten zoals verwoord in het jaarplan Veiligheid Daarbij kiezen we voor een integrale benadering op de thema s sociale veiligheid, fysieke veiligheid, openbare orde en veiligheid, crisis en rampenbeheersing en brandweerzorg. We kijken kritisch naar de effectiviteit van de huidige preventiemaatregelen. Wij vinden dat we voldoende toezicht op straat moeten inzetten, om criminaliteit en vandalisme tegen te gaan. Afglijden van jongeren naar crimineel gedrag moet voorkomen worden door een samenhangende (keten)aanpak. Verstoring van veiligheid en openbare orde en straatterreur wordt niet getolereerd. 1 Doelmatigheid is in de verordening gedefinieerd als de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt. Bij doelmatigheid gaat het kortom om efficiëntie, bij doeltreffendheid om effectiviteit. 6 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

8 Voor het college programma Veiligheid zijn jaarlijks plannen aan de raad gepresenteerd. In die plannen zijn ambities en activiteiten van de gemeente vertaald in een aantal doelstellingen en geconcretiseerd naar speerpunten en doorlopende projecten. Bij de presentatie van het Jaarplan Veiligheid 2011 is opgemerkt dat er onvoldoende inzicht bestaat omtrent de effectiviteit van plannen die in voorgaande jaren (al of niet) zijn uitgevoerd. Met dit onderzoek worden de verschillende speerpunten en reguliere activiteiten doorgelicht die sinds 2009 in het kader van het programma Veiligheid zijn aangekondigd. De bevindingen uit de evaluatie zullen (als onderlegger) dienen bij de Kadernota Veiligheid Onderzoeksopzet en -methode Als richtsnoer voor deze evaluatie dient de vraag: Gelet op de (maatschappelijke en beleidsmatige) ontwikkelingen, wat is een effectievere werkprogramma voor de periode ? Deze vraag zal zijn weerslag krijgen in een kadernota. In dit rapport worden beknopt de (maatschappelijke en beleidsmatige) ontwikkelingen sinds 2005 op hun relevantie voor een herziene nota behandeld. Daartoe zijn een viertal onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Welke maatregelen en voorzieningen zijn, zoals ze in het jaarplan 2010 zijn voorgenomen, daadwerkelijk gerealiseerd? 2. Gezien de beschikbare indicatoren, in hoeverre zijn de doelstellingen van het jaarplan gehaald? 3. In hoeverre dragen de gemeentelijke maatregelen en voorzieningen bij aan het realiseren van doelstellingen, zoals ze in jaarplannen en collegeprogramma s zijn geformuleerd? 4. Welke inspanningen zijn al in voorbereiding of zouden nog nodig zijn om de (efficiency en) effectiviteit van het veiligheidsbeleid in Lelystad te optimaliseren? Diverse methoden en middelen zijn benut om die onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden: Een verscheidenheid aan rapporten en beleidsnota s is geraadpleegd, waaronder de websites, jaarrapporten en verslagen van diverse lokale en externe partners. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met alle beleidmedewerkers verantwoordelijk voor de uitvoering van onderdelen van het jaarplan. Een veelheid aan statistische gegevens 2 is herordend en geanalyseerd, om de beoogde effecten van het programma veiligheid te monitoren. Tenslotte wordt een beroep gedaan op een bescheiden portie subjectief vernuft om conclusies en aanbevelingen af te leiden uit een veelheid aan vaak tegenstrijdige bevindingen en beoordelingen. 2 Een van de belangrijkste statistische bronnen zijn incidentenoverzichten die jaarlijks van de Regio Politie worden ontvangen. Deze overzichten bieden een uitsplitsing naar buurtgebieden en naar delictensoort van alle incidenten die bij de politie zijn geregistreerd. Hoewel deze overzichten solide indicaties bieden van de mate waarin manifestaties van onveiligheid in specifieke stadsgebieden (meer of minder) voorkomen (ten opzichte van andere stadsgebieden of andere jaren), ze blijven indicaties. Zo zijn het aantal politieregistraties van een delictensoort meestal meer dan het aantal veroordelingen als misdrijf of overtreding dat uit de registraties voortkomen. Waar in dit rapport naar (trends in) delicten of incidenten wordt verwezen, zijn ze op deze overzichten gebaseerd. Zie verder bijlage II. Evaluatie Veiligheidbeleid 7

9 1.3. Leeswijzer In dit rapport volgen nog drie hoofdstukken: De verschillende thema s uit het Jaarplan Veiligheid 2010 worden in Hoofdstuk 2 beknopt weergegeven. Daarbij wordt aangegeven welke onderdelen van het jaarplan zijn uitgevoerd, om een antwoord op de eerste onderzoeksvraag - welke maatregelen en voorzieningen zijn daadwerkelijk gerealiseerd te leveren. Hoofdstuk 3 gaat in op de doeltreffendheid van het beleid: in welke mate zijn de ambities van het beleid gerealiseerd en welke bijdragen hebben de gemeentelijke maatregelen hier (eventueel) aan geleverd. Daarbij worden lokale veiligheidsontwikkelingen sinds 2005 beknopt geanalyseerd. Het geheel dient om antwoorden op de tweede en derde onderzoeksvraag te formuleren. Hoofdstuk 4 sluit af met de conclusies die uit dit onderzoek getrokken kunnen worden. Tevens worden aanbevelingen gepresenteerd. Hiermee wordt ingegaan op de laatste onderzoeksvraag, die verwijst naar de nodige inspanningen om de effectiviteit van het veiligheidbeleid in Lelystad te optimaliseren. Statistieken en andere cijfermatige overzichten ontbreken grotendeels in het rapport zelf. Deze zijn in de bijlagen te raadplegen: De geraadpleegde bronnen zijn in bijlage I vermeld. In bijlage II bevindt men de verzameling statistische indicatoren die gediend hebben om de doeltreffendheid van de beleidsinspanningen te evalueren. 8 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

10 2. UITVOERING VAN JAARPLAN VEILIGHEID 2010 In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het veiligheidbeleid er anno 2009 voorstond en welke ontwikkelingen zich sindsdien hebben voorgedaan. Het jaarplan 2010 bestaat uit een drietal beleidsspeerpunten met bijhorende ambities, aangevuld met een brede scala aan activiteiten verdeeld over een zestal thema s. Per speerpunt of thema zullen de projecten en activiteiten vermeld worden zoals ze ongeveer in het jaarplan zijn omschreven. Vervolgens wordt aangegeven (in cursieve tekst) hoe het staat met de uitvoering. Hiermee wordt een impressie geleverd van het brede veld waarop gemeentelijk veiligheidsbeleid wordt uitgevoerd. Tevens wordt een antwoord op de eerste onderzoeksvraag gepresenteerd: welke maatregelen en voorzieningen, zoals ze in de jaarplannen zijn voorgenomen, zijn daadwerkelijk gerealiseerd? 2.1. Minder criminaliteit Aanpak veel- en meerplegers (minderjarigen, thema 1.1) Beperken instroom nieuwe veel- en meerpleger In het najaar 2009 heeft het Integraal Toezicht Jeugdzaken een advies uitgebracht inzake vermindering van recidivegedrag bij jongeren. Het aantal harde-kern jongeren en minderjarige veelplegers is in Lelystad hoog ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Bovendien is er sprake van een toename. Onderdeel van de aanpak is het beperken van minderjarige meer- en veelplegers. In 2010 werd hier verder vorm aan gegeven door versterking van signalering, inrichten van een effectieve overlegvorm (scenario-overleg risicojongeren) en zorg dragen voor adequate hulpverlening. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zou hierin een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Dit beleid is aantoonbaar uitgevoerd. Justitieel Casus Overleg (JCO) vindt wekelijks plaats tussen Politie, Justitie, Bureau Jeugdzorg, en de Raad van de Kinderbescherming over alle zware jeugdige overtredingen. Over de omvang van deze groep (12-23 jarigen) bestaat wel kwantitatieve zicht, niet kwalitatief. De gemeente zit wel bij het Scenario Overleg Risicojongeren, dat zich over een middengroep van jongeren buigt die nog niet (via JCO) veroordeeld worden. Verbeteren nazorg De nazorg aan jeugdigen die terugkeren uit Justitiële Jeugdinrichtingen en die nog onder toezicht van justitie staan, wordt gecoördineerd door de Raad van de Kinderbescherming. De vrijwillige nazorg ten behoeve van de (kleine) groep jongeren wordt gecoördineerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin. Verbetering hiervan maakt onderdeel uit van de aanpak zoals boven omschreven. Ook dit beleid is aantoonbaar uitgevoerd. Nazorg ex-gedetineerden (thema 1.2) In 2010 werd uitvoering gegeven aan het in 2009 vastgestelde plan van aanpak Nazorg exgedetineerden. Doel van deze aanpak, gebaseerd op het landelijk samenwerkingsmodel VNG- rijksoverheid inzake nazorg ex-gedetineerden, is voorkómen dat ex-gedetineerden zich opnieuw schuldig maken aan strafbare feiten. De aanpak van veelplegers is onderdeel van Evaluatie Veiligheidbeleid 9

11 de nazorg ex-gedetineerden. In Lelystad komen jaarlijks circa 180 ex-gedetineerden in aanmerking voor nazorg. Dit beleid is aantoonbaar uitgevoerd. De gemeente neemt hierin regieverantwoordelijkheid terwijl de GGD als uitvoerder dient. De doeltreffendheid van het beleid kan vooralsnog niet beoordeeld worden, want wegens persoonsgegevenbescherming heeft niemand zicht op recidive na de nazorg. Bij eventuele voortzetting van het beleid wordt onderzocht of dit euvel verholpen kan worden door betere afstemming tussen de Politie en GGD. Bij geen nazorg schommelt de kans op recidive rondom 70%. Huiselijk Geweld (thema 1.3) Implementatie Wet Tijdelijk Huisverbod voor daders huiselijk geweld In 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Deze wet is bedoeld als een maatregel om zo vroeg mogelijk in te grijpen bij (dreigend) huiselijk geweld. Op grond van de wet heeft de burgemeester de bestuurlijke bevoegdheid gekregen om in gevallen waarin nog geen strafbare feiten zijn gepleegd, maar waarbij wel sprake is van een dreigende situatie van huiselijk geweld, een huisverbod op te leggen. Ook in 2010 werd verder gegaan met de implementatie van de wet en zou een evaluatie worden verricht naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de uitvoering van de wet voor Flevoland en Lelystad. De wet werd vanaf 8 maart 2009 ook in Lelystad uitgevoerd. De burgemeester heeft tot 1 augustus 2011 haar bevoegdheid gebruikt om in 32 gevallen een huisverbod op te leggen. Door meer inzet is het onderwerp meer bespreekbaar geworden. Dit heeft onder meer geleid tot meer meldingen. Hoewel het nog te vroeg is om te spreken over het effect van een huisverbod voor het gezin op lange termijn, zijn er - naast het resultaat van een strakke organisatie van het huisverbod in Flevoland en in Lelystad - resultaten te benoemen op cliënt- en ketenniveau. Regie op uitvoering van afspraken in vervolgconvenant In 2008 heeft Movisie het convenant uit 2005 en het daaruit voortvloeide gezamenlijke Flevolandse beleid geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is de nieuwe regiovisie en het (vervolg)convenant opgesteld. De gemeente voert de regie over de uitvoering van afspraken, zoals die gemaakt zijn in het (vervolg)convenant inzake aanpak van huiselijk geweld. Deze afspraken moeten leiden tot een betere samenwerking tussen uitvoerende partners. Mede omdat een door gemeente Almere opgestelde vervolgconvenant pas in juni 2011 door wethouders van de vijf andere Flevolandse gemeenten is ondertekend, is een eventuele evaluatie opgeschort. Aantoonbaar (met vertraging) uitgevoerd: Voor 2011 is een subsidie aan Blijf Groep verstrekt voor de aanpak van huiselijk geweld in Flevoland. De gemeente Lelystad subsidieert de openstelling van het steunpunt huiselijk geweld en het uitvoeren van hulpverleningstrajecten. Preventie en vermindering jeugdcriminaliteit (thema 1.4) De uitwerking is vermeld in een overall-plan. In 2010 zijn diverse projecten voortgezet. Het realiseren van goede afstemming tussen straf- en zorgpartners blijft aandacht vragen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het overleg met de partners spelen hierin een belangrijke rol. 10 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

12 In de aanpak werd extra ingezet op risicogroepen. De gemeente Lelystad heeft al enkele jaren afspraken met de rijksoverheid om te komen tot vermindering van criminaliteit bij zowel Marokkaans-Nederlandse als Antilliaanse jongeren. Aantoonbaar (met vertraging) uitgevoerd: Na opstellen van een plan van aanpak is uitvoering in 2011 begonnen. In Bijlage II tabel 3.1 is te zien dat de criminaliteit bij Marokkaans- Nederlandse jongeren is afgenomen, onder Antilliaanse jongeren nog nauwelijks. Alcohol- en drankmisbruik in relatie tot vandalisme en agressie (thema 1.5) In 2010 zouden de activiteiten inzake aanpak van vandalisme en agressie, waarbij sprake is van een relatie met alcohol- en drugsgebruik, worden voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. Het betreft hier het project Lelystads Aanpak Middelengebruik, waarin de politie, verslavingszorg en jongerenwerk met elkaar samenwerken. De aanpak krijgt onder meer uitvoering bij de Skatebaan in het Zilverpark. Daarnaast zou het project Boete of Kanskaart worden uitgevoerd. Deels (met vertraging) uitgevoerd: Het project Lelystads Aanpak Middelengebruik wordt uitgevoerd door Jongerenwerk Welzijn Lelystad. Deze aanpak valt inmiddels onder de reguliere werkzaamheden van de preventiewerker van Tactus en is breder dan alleen de skatebaan. Door de wijkconsulenten wordt, in overleg met Tactus en Welzijn Lelystad, soms activiteiten verricht op bepaalde locaties in Lelystad waar veel overlast is. Halverwege 2009 is het project Boete of Kanskaart gestart en in Lelystad is er dat jaar één leerstraf uitgevoerd. In 2010 zijn er in Lelystad drie leerstraffen uitgevoerd. De doelstellingen zijn opgenomen in nota gezondheidsbeleid Gezonde kansen, gezonde stad, Veiliger wijken Wijkveiligheidsplannen (thema 2.1) Actualiseren wijkveiligheidsplannen voor Met de uitvoering van de wijkveiligheidsplannen is in 2009 een start gemaakt. De looptijd van de plannen is twee jaar. In de tweede helft van 2010 werd een evaluatie gemaakt, waarvan de uitkomsten zouden worden gebruikt voor actualisatie voor de plannen voor 2011 en Aantoonbaar (deels) uitgevoerd: Eind 2010 is een evaluatie van de plannen opgesteld, waarbij per wijk is aangegeven hoeveel projecten worden uitgevoerd en welke effecten al of niet zijn bereikt. Extra inzet op maatregelen ter voorkoming van jeugdoverlast Eén van de prioriteiten in het kader van de wijkveiligheidsplannen was de aanpak van jeugdoverlast. Mede op basis van een inventarisatie van de politie zijn met betrokken partners (ambulant jongerenwerk, politie en wijkposten) afspraken gemaakt, die inhouden dat de prioriteit wordt gelegd bij vermindering van de overlast in het stadscentrum, de Bos- en Waterwijk en de Zuiderzeewijk. Aantoonbaar uitgevoerd: Naast het begeleiden van individuele jeugdigen (zie thema 1.1 in 2.1) is de overlastplek of de overlastgroep focus geworden. Overleg vindt plaats over prioritering binnen bestaande afspraken. Resultaat: in drie jaar tijd is het aantal jeugdgroepen van 14 naar 7 gedaald. Evaluatie Veiligheidbeleid 11

13 Krachtigere invulling van wijkwerkverbanden door op regelmatige basis samen te komen volgens vaste agenda In iedere wijk kwamen wijkwerkverbanden samen voor de (programma uitvoering van) schoon, heel en veilig. De overlegfrequentie verschilde maar de partners waren over het algemeen gelijk. De agenda was door vaststelling van het wijkveiligheidsplan meer gestructureerd geworden. Dit zou in 2010 worden voortgezet. Aantoonbaar uitgevoerd: De voortgang van projecten wordt door wijkmanagers en projectleiders bewaakt en besproken in het betreffende wijkwerkverband. Ondanks dat de invulling van de wijkwerkverbanden per stadsdeel anders is, worden de partners op de hoogte gehouden en direct betrokken bij de uitvoering van de projecten. Terugkoppeling van informatie van wijkconsulent aan wijkmanager zodat elk kwartaal de stuurgroep veiligheid geïnformeerd kan worden In overleg met afdeling Project- en wijkmanagement was besloten om in 2010 aan te vangen met een kwartaalrapportage per stadsdeel door elke wijkmanager zodat de stuurgroep tussentijds beter geïnformeerd raakt over het reilen en zeilen van de diverse wijken. Aantoonbaar (deels) uitgevoerd: In enkele stadsdelen is in 2010 een begin gemaakt aan kwartaalrapportages. Deze activiteit is echter in 2011 niet voortgezet. Onderzoeken of en hoe brandpreventie in wijkveiligheidsplannen kan worden opgenomen De wijkveiligheidsplannen beogen op meerdere terreinen te werken aan het verhogen van de veiligheid in woonwijken. In het kader van brandveiligheid wil brandweer Flevoland in overleg met de gemeente bekijken of dit thema in het wijkveiligheidsplan kan worden geïntegreerd. (Deels) uitgevoerd: samen met de Brandweer en Centrada is dit project opgepakt. In de Kadernota ( ) wordt het project gecontinueerd bij het project Brandveilig leven. Woninginbraken / keurmerk veilig wonen (KWV) (thema 2.2) Actualiseren activiteiten en beleid inbraakpreventie zodat iedere nieuwe woning een KVWcertificaat krijgt De in 2009 gemaakte afspraken betreffende preventie van woninginbraken zouden verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. Doelstelling is beperking van het aantal woninginbraken in Lelystad tot maximaal het landelijk gemiddelde. Beleid is om nieuwe woningen zodanig te laten bouwen dat deze voldoen aan het keurmerk veilig wonen. Voor alle grote herstructureringsprojecten wordt hier, indien mogelijk, eveneens op ingezet. Helaas is dit niet afdwingbaar zodat het projectontwikkelaars en bouwers vrij staat dit beleid wel of niet te omarmen. (Deels) uitgevoerd, deels stopgezet: Beleid is nog altijd om bij nieuwbouw en herstructureringsprojecten in te zetten op KVW. Door de bezuiniging wordt vanaf 2011 geen subsidie meer aan Stichting Perspectief verstrekt om particuliere woningen volgens KVW criteria te keuren. Integrale handhaving (thema 2.3) Implementeren van geadviseerde maatregelen uit nota Kader voor Integrale Handhaving In 2009 zou de nota worden vastgesteld. De voorgestelde maatregelen zouden worden geïmplementeerd in de organisatie zodat een betere sturing op thematische handhaving kon plaatsvinden. Belangrijk hierin was de keuze om handhavingthema s op te nemen in de 12 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

14 planning- en controlecyclus, het instellen van handhavingoverleg op thema s, het jaarlijks vaststellen van een handhavingplan en het aansturen te regelen door het toedelen van de coördinatie aan de beleidsadviseur Integrale Veiligheid en Handhaving. Voorlopig werd er met jaarplannen Integrale Handhaving gewerkt Veiliger bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) (thema 3.1) Komen tot advies m.b.t. integraal maatregelenpakket voor verhogen veiligheid Het proces om te komen tot een Keurmerk Veilig Ondernemen voor het industrieterrein Oostervaart is in 2008 gestrand. Op kleinere schaal zou getracht worden om de veiligheid van bedrijventerreinen te vergroten. Hiervoor zou onderzocht worden welke maatregelen nodig zijn om veiligheid te verhogen op bedrijventerreinen. Niet aantoonbaar uitgevoerd: Een KVO heeft weinig zin zolang animo onder ondernemers ontbreekt. Een KVO is voor Larserpoort tot stand gekomen, vooral dankzij de gezamenlijke inzet van de ondernemers aldaar. Samenwerking tussen ondernemers wordt thans via Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland beoogd. De laatste jaren is de veiligheid op bedrijventerreinen duidelijk toegenomen (zie 3.2). Onderzoek mogelijkheid om aan te haken bij de proef veiligheidssubsidies voor kleine bedrijven Door het Ministerie van Economische Zaken is in 2009 een proef veiligheidsubsidies gestart. Dit zou leiden tot een advies ten behoeve van de veiligheid aangaande kleine bedrijven. Onderzocht zou worden in hoeverre Lelystad hierbij kan aanhaken. Voor de proef waren geen belangstellenden. De gemeente heeft de optie om gebruik te maken van rijkssubsidies bij winkeliers uitgezet, maar animo ontbrak. Beleid externe veiligheid (thema 3.2) Afronden beleid externe veiligheid Externe veiligheid (EV) gaat over risico s die burgers lopen vanwege het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. De gemeente Lelystad heeft te maken met diverse externe veiligheidsrisico's. Het gaat hierbij onder andere om risico s die samenhangen met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, de wegen of hoge druk aardgasleidingen en het gebruik van de luchthaven, LPG-tankstations, gasopslagen en industriële bedrijven. Veel personen binnen de gemeente Lelystad staan dus in meer of mindere mate bloot aan de gevaren van risico's als gevolg van handelingen met en vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit maakt externe veiligheid een belangrijk onderwerp bij besluiten over het gebruik en de inrichting van de Lelystadse ruimte. In 2010 zou het proces om te komen tot een extern veiligheidsbeleid voor de gemeente Lelystad worden voortgezet. Met deze uiteindelijke beleidsnota geeft Lelystad concreet richting en uitwerking aan een verantwoord veilige, integrale invulling van duurzame ruimtelijke ontwikkeling passend binnen de ontwikkelingen in de structuurvisie. Het beleidnota zal naar verwachting eind 2011 worden vastgesteld. Een bestuurlijke besluitvormingsproces is nog gaande om Vliegveld Lelystad uit dit traject los te koppelen. Ook wordt er nog gezocht naar (landelijke) prestatie-indicatoren voor SMARTer beleidsdoelstellingen. Ondertussen wordt wel handhaving in het kader van externe veiligheid uitgevoerd. Evaluatie Veiligheidbeleid 13

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2010

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2010 VNG-reactie op de Rijksbegroting 2010 bijzondere ledenbrief Inhoudsopgave Woord vooraf 3 I Financiën Algemeen 4 II Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5 III Justitie 12 IV Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Tussenevaluatie programma BeteRZO Opdrachtgever

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie