Servicedocument. Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het. Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicedocument. Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het. Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder"

Transcriptie

1 Servicedocument Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder MBO Raad maart 2014

2 Inleiding Voor u ligt het servicedocument voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het Geïntegreerd Jaardocument (GJ) over 2013 en verder. Dit servicedocument is opgesteld door de MBO Raad en is bedoeld voor de door het Rijk bekostigde mbo-instellingen. In dit document staat beschreven welke informatie in het GJ opgenomen kan worden onder het kopje Continuïteitsparagraaf. Aanleiding voor dit servicedocument is het voornemen om vanaf verslagjaar 2014 in het Richtlijn Jaarverslaglegging Onderwijs (RJO) een vaste invulling voor een continuïteitsparagraaf op te nemen en voor verslagjaar 2013 dit te doen als aanvullende maatregel. Zoals reeds vermeld in het Onderwijscontroleprotocol zal er voor verslagjaar 2013 sprake zijn van een hierop aanvullende brief van OCW (referentie gedateerd ) welke de besturen inderdaad vlak voor de Kerst hebben ontvangen. De MBO Raad had in 2013 met een tiental bestuurders uit het veld reeds een eigen uitwerking van de vulling van deze continuïteitsparagraaf ter hand genomen. Vervolgens is dit gepresenteerd op de AV van de MBO Raad van 26 november 2013 en unaniem aangenomen door de leden. Bij kennisname van de brief van 20 december 2013 is door de MBO Raad scherp gereageerd naar OCW over de beperkte reikwijdte van het aangegeven format. Immers, de directe aanleiding voor het opstellen van een systeem om de continuïteit van onderwijsinstellingen te stimuleren wordt ingegeven door het faillissement van de Amarantis Onderwijsgroep, de risico s die dit heeft meegebracht voor de gehele onderwijssector en specifiek het mbo en de uiteindelijke reactie van de overheid hierop door het aanscherpen van regelgeving. De minister heeft uiteindelijk gereageerd op 10 februari 2014 door aan te geven, dat niet het format leidend is maar de aard van de verwachte informatie. Dit maakt het in de optiek van de MBO raad vervolgens mogelijk het door het mbo zelf ontwikkelde model voor verslagjaar 2013 te gebruiken. Vanuit OCW is tevens toegezegd het gebruik van de continuïteitsparagraaf per sector te evalueren vooraf aan een definitieve opname in het RJO. Het model past goed bij de wensen van de overheid en het idee van zelfregulering wordt als wenselijk gezien. De uitgangspunten van dit model zijn: Inhoud in nauwe aansluiting met interne oriëntatie van instellingen en risico management. Maakt onderlinge vergelijking tussen instellingen mogelijk. Compacte omvang met heldere uitgangspunten. Sluit adequaat aan bij de ontwikkeling governance in de sector. Maximale bruikbaarheid voor alle partijen. Opname in de continuïteitsparagraaf in het GJ. Ontwikkelingsperspectief. De continuïteitsparagraaf in een GJ behelst zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve deel. Servicedocument MBO Raad Continuïteitsparagraaf GJ pagina 1 van 7

3 In dit document is beschreven welke kwalitatieve én kwantitatieve informatie in het GJ opgenomen dient te worden. Voor de kwantitatieve informatie worden de indicatoren en de berekening ervan beschreven. De indicatoren hebben primair betrekking op het mbo of het mbo-gedeelte van de instelling. De continuïteitsparagraaf is strategisch van aard. Het gaat om de (continuïteit van de) instelling in zijn geheel; het anticiperen op de context; en met name over hoe het bestuur hier tegen aan kijkt. Dit dient in de continuïteitsparagraaf duidelijk naar voren te komen. Servicedocument MBO Raad Continuïteitsparagraaf GJ pagina 2 van 7

4 Kwalitatief deel Beschrijf de context waarbinnen uw instelling opereert. Bevindt u zich in een groei, krimp of een stabiele regio? Met welk beleid anticipeert u hierop? Geef bovendien aan hoe u een vertaalslag naar beleid maakt van deze omstandigheden met een verbinding naar de kwaliteit van uw instelling. Daarbij is het wenselijk de kwaliteit van de instelling te verbinden met de (te behalen) onderwijsrendementen. Tevens schetst u de belangrijkste gewenste ontwikkeling van deze rendementen in samenhang met leerlingenprognoses. Hierin dient u ook aandacht te besteden aan de rendementen in samenhang met de outputbekostiging. Voorts geeft u op belangrijke inzichten zoals de tevredenheid deelnemers (JOB), tevredenheid personeel (MTO) en tevredenheid stakeholders aan welke consequenties u voor uw toekomstig beleid verbindt aan de resultaten. Bij specifieke verbetertrajecten op kwaliteit benoemt u de belangrijkste uitgangspunten. Hiermee dient een schets van de instelling te ontstaan die in een breder context een toekomstig beeld schetst en de gemaakte keuzes om dit te realiseren motiveert. Het kwalitatieve deel is gebaseerd op de afgelopen 2 kalenderjaren, het lopende boekjaar en de komende drie jaren. Het kwalitatieve deel dient kort en bondig te zijn. Overlap met reeds bestaande informatie in het GJ moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Besteed in het kwalitatieve deel (naast het bovengenoemde) in ieder geval ook aandacht voor de volgende thema s: Strategische personeelsplanning: De ontwikkeling van de personeelskosten en in FTE s in relatie tot groei en krimp. Vermelding van de inzichten in de leeftijdsverdeling van uw personeel, ook gerelateerd aan de verwachte in- door en uitstroom voor de komende jaren. Het beleid op de verhouding FTE in vaste dienst vs flexibel personeel in relatie tot de geprognotiseerde groei/krimp. Beleid op inhuur. Beleid ziekteverzuim en uw streven voor het cijfer voor de komende jaren. Strategische huisvestingplanning: Aangeven van de planning van het gebruik van M 2 en eventuele fricties benoemen. Geef uw beleid op het gebruik van M 2 aan in relatie tot flexibele aantallen M 2 en M 2 in eigendom. Geef de ontwikkeling van de M 2 prijs aan ten opzichte van de sectorgemiddelde (dit is terug te vinden in de instellingsrapportage financiële benchmark) en uw streven voor de komende jaren. Servicedocument MBO Raad Continuïteitsparagraaf GJ pagina 3 van 7

5 Kwantitatief deel Neem in uw GJ ook de volgende kwantitatieve informatie op. Dat kan samen met het kwalitatieve deel in één paragraaf (continuïteitsparagraaf). Het grootste deel van de indicatoren kunt u berekenen conform de opgaves en berekening voor de bouwsteen financiën van de benchmark mbo. Geef per indicator vervolgens aan of er risico s zijn en zo ja, wat uw instelling doet om deze risico s te beheersen. Indicatoren en definities continuïteit instelling De cijfers voor nummers 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 11 kunt u berekenen conform de berekening voor de financiële benchmark. 1. Omzet private activiteiten als percentage totale omzet Omzet private activiteiten gedeeld door totale omzet (private + publieke activiteiten) maal honderd. Voor private activiteiten dient dezelfde interpretatie aangehouden te worden als voor de jaarrekening. 2. Gewogen deelnemers per FTE onderwijzend / direct onderwijsondersteunend personeel Gewogen aantal deelnemers wordt als volgt berekend. Deeltijd BOL en BBL worden met 0.35 vermenigvuldigd, voor AOC s met 0.5. BOL wordt met 1 vermenigvuldigd. Onder onderwijzend en direct onderwijsondersteunend personeel worden de volgende categorieën gerekend: Docenten, instructeurs, onderwijsassistenten, begeleiders beroepspraktijkvorming (bpv) en overig onderwijzend personeel, teamleiders, roosteraars, secretariële ondersteuners van het primaire proces, personeel innovatie, personeel kwaliteitszorg, personeel deelnemersadministratie en een deel van het ICT-personeel. Berekening: Gewogen aantal deelnemers gedeeld door aantal FTE onderwijzend en direct onderwijsondersteunend personeel. In het aantal fte dient rekening gehouden te worden met fte's uit inhuur, uitbesteding en (minus) detachering. 3. Gewogen aantal deelnemers per FTE beroepsonderwijs Het gewogen aantal deelnemers gedeeld door totale aantal FTE. Hierbij dient rekening gehouden te worden met inhuur/uitbesteding en (minus) detachering. 4. FTE tijdelijk als percentage totaal aantal FTE Aantal FTE personeel zonder vaste aanstelling gedeeld door totale FTE aan personeel (inclusief inhuur/detachering/aanstelling voor bepaalde duur minus uitgeleend personeel) vermenigvuldigd met honderd. Servicedocument MBO Raad Continuïteitsparagraaf GJ pagina 4 van 7

6 5. Kosten FTE in loondienst Totale loonkosten gedeeld door totale aantal FTE personeel in loondienst. Loonkosten bestaan uit salariskosten, vakantiegeld, uitgekeerd ziekengeld, overwerk, toeslag onregelmatige diensten, sociale lasten en pensioenpremies. Personele voorzieningen en overige personele kosten, bijvoorbeeld kosten voor jubilea vallen onder de post overige personele kosten en worden hierin niet meegeteld. 6. Aantal M² beroepsonderwijs per gewogen deelnemer Totale aantal M² gedeeld door totale aantal gewogen deelnemers. Voor de berekening van M 2 wordt gebruik gemaakt van NEN Uitgangspunt is het bruto vloeroppervlak. 7. Overhead personeelskosten in procenten Onder overhead worden de volgende categorieën gerekend. Administratief personeel, huisvestings- en facilitair personeel, personeel P&O, PR- en communicatie en een deel van het ICT personeel, directie en management inclusief kosten voor de secretariële ondersteuning van directie, management en CvB. Berekening: kosten personeel overhead gedeeld door totale personeelskosten maal honderd. Berekening deel van het ICT personeel: Het aantal devices dat in het primair proces en de ondersteuning wordt gebruikt. Het percentage devices dat gebruikt wordt in de ondersteuning, dat percentage van de personele ICT kosten wordt als indirect onderwijsondersteunend gealloceerd. 8. Liquiditeit. Liquiditeit (current-ratio) is binnen de mbo-benchmark gedefinieerd conform de definitie van DUO/CFI, te weten: vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden. 9. Rentabiliteit Rentabiliteit is binnen de mbo-benchmark gedefinieerd conform de definitie van DUO/CFI, te weten: het resultaat van de gewone bedrijfsvoering als percentage van de baten van de gewone bedrijfsvoering. 10. M² huur als percentage totale M² Aantal M² huur gedeeld door totale aantal M² (inclusief huur) maal honderd. 11. Gemiddelde huisvestingkosten per M² Dit betreft de totale huisvestingslasten (inclusief afschrijving gebouwen) per vierkante meter. Huisvestingskosten bestaan uit kosten van huur, verzekering, onderhoud, schoonmaak (materiaal), energie en water. Servicedocument MBO Raad Continuïteitsparagraaf GJ pagina 5 van 7

7 12. Herfinancieringsbehoefte als percentage totale jaaromzet De omvang van de herfinancieringsbehoefte in enig jaar als percentage van de totale omzet in hetzelfde jaar. Herfinancieringsbehoefte gedeeld door omzet maal honderd. Met herfinanciering wordt bedoeld het herfinancieren met vreemd vermogen van de reeds met vreemd vermogen gefinancierde leningen. 13. Investeringsbehoefte als percentage totale jaaromzet De omvang van de investeringsbehoefte in enig jaar als percentage van de totale omzet in hetzelfde jaar. Investeringsbehoefte gedeeld door omzet maal honderd. Om de Mbo-scholen van dienst te zijn heeft de MBO Raad een tool laten ontwikkelen die u kunt gebruiken voor de berekening indicatoren. De tool is te vinden op De gegevens van voorgaande jaren zijn reeds ingevuld vanuit de database van de benchmark. De tool is een instrument waarmee de scholen de ontwikkeling op een aantal indicatoren kunnen berekenen en weergeven. De tool is gedeeltelijk gebaseerd op kengetallen die ook door de Benchmark MBO worden berekend. Dit instrument maakt het mogelijk met een beperktere gegevens set een nauwkeurige benadering te geven van de uitkomsten van de Benchmark MBO. De uiteindelijke uitkomsten van de benchmark MBO kunnen afwijken van die van de door u ingevulde data, omdat er in de Benchmark MBO nog een validatieronde van de gegevens plaatsvindt en de set van gegevens aanmerkelijk groter is, waardoor de berekeningen kunnen afwijken. De vooraf ingevulde data zijn een hulpmiddel en de instelling kan er zelf voor kiezen deze aan te passen. Het is niet noodzakelijk deze te gebruiken. Handreiking invullen fte s (tabblad Prognose FTE) Op de sheet fte s dienen het aantal fte s inclusief inhuur en uitbesteding en minus detachering ingevuld te worden. Het betreft het aantal fte s van de totale instelling. Om een benadering van de fte uit inhuur en uitbesteding te benaderen zijn de volgende handvatten mogelijk behulpzaam. Omrekening van kosten van inhuur (PNIL) en uitbesteding naar FTE s De kosten van inhuur van fte s volgende de benchmark MBO worden als volgt berekend: Omrekening kosten naar fte s aantal fte inhuur = Kosten van inhuur gemiddelde personeelskosten personeelsfunctie + 20% aantal fte uitbesteding = Kosten van uitbesteding aandeel verhouding personeelskosten totale kosten gemiddelde personeelskosten personeelscategorie + 20% Servicedocument MBO Raad Continuïteitsparagraaf GJ pagina 6 van 7

8 Een indicatie voor de verhouding personeelskosten/totale kosten is circa 75%. Baten MBO: Onder baten MBO wordt verstaan de Rijksbijdrage beroepsonderwijs inclusief geoormerkte en nietgeoormerkte subsidies, de Overige overheidsbijdragen en -subsidies MBO, cursusgelden MBO, examengelden MBO en ouderbijdragen MBO. Vierkante meters: In de continuïteitsparagraaf vult u het gemiddeld aantal vierkante meters in voor het betreffende jaar voor de totale instelling. De definitie van vierkante meters is in het servicedocument vermeld. Servicedocument MBO Raad Continuïteitsparagraaf GJ pagina 7 van 7

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c.

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624 Dit JAARVERSLAG maakt onlosmakelijk deel uit van de JAARREKENING 2013. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch www.kw1c.nl College van Bestuur:

Nadere informatie

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion Oktober 2010 Onderzoek uitgevoerd door: Stichting SROL Onder verantwoording van: Ir. W.J.G. Fincken Bestuurder Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Lijst met afkortingen... 2 1 Inleiding en leeswijzer... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam Hoge School van Amsterdam Augustus 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 1.1 Verantwoording...3 1.2 Algemene doelstelling...3 2 Risicobeheer...4 2.1 Uitgangspunten risicobeheer...4 2.2 Renterisico...4 2.2.1

Nadere informatie

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013 Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 Versie 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding 5 Gebruiksaanwijzing 7 1. Algemene uitgangspunten 9 1.1 Algemeen 9 1.1.1 Doelstelling van het controleprotocol 9 1.1.2

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst JAARVERSLAG 2012 Kleur je toekomst Inhoud 1. Organisatie Ten geleide 6 Tevreden 6 Raad van Toezicht 8 Goed Bestuur 10 De missie en visie van 11 de Stichting OSG Hengelo Continuïteit 12 2. Beleid, strategie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Praktijkkosten van apotheekhoudenden

Praktijkkosten van apotheekhoudenden Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten in 2004 Vastgesteld door de begeleidingscommissie op 16 maart 2007 Uitgebracht aan het Ministerie

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie