2e kwartaalrapportage 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2e kwartaalrapportage 2014"

Transcriptie

1 2e kwartaalrapportage e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014) Definitief

2 Inhoudsopgave 2e kwartaalrapportage 2014 Inleiding Hoofdstuk 1 Studenten MBO Hoofdstuk 2 Cursisten VAVO Hoofdstuk 3 Deelnemers educatie Hoofdstuk 4 Financiën Hoofdstuk 5 Personeel Hoofdstuk 6 Kwaliteit 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

3 Inleiding De kwartaalrapportage geeft inzicht in de (onderwijs)bedrijfsvoering van ROC Mondriaan. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de ontwikkeling van studentenaantallen in het beroepsonderwijs op basis van de 1 oktobertelling. De definitieve telling na accountantscontrole is bekend. Het aantal diploma's is door een snellere verwerking in het registratiesysteem hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Volgend kwartaal is een vollediger beeld beschikbaar. Het percentage VSV is vergelijkbaar met voorgaand jaar. De hoofdstukken 2 en 3 gaan in op respectievelijk de deelnemersontwikkelingen bij het VAVO en Educatie. De financiële situatie wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Het resultaat van het 2e kwartaal 2014 komt uit op 2645K. De forecast laat een surplus zien van 647K. In hoofdstuk 5 worden de personele en formatieve ontwikkelingen belicht. De gerealiseerde formatie is iets lager dan begroot. Het ziekteverzuimpercentage ligt op 5,4% en is met 0,1% gedaald ten opzichte van vorig kwartaal. In hoofdstuk 6 worden kengetallen met betrekking tot kwalitatieve aspecten van de onderwijsbedrijfsvoering vermeld, gebaseerd op landelijke en interne tevredenheidsonderzoeken. Uit de studenten enquête uitgevoerd begin 2014 komt naar voren dat de tevredenheid over de opleiding is toegenomen. Pagina 3 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

4 1.1 Bekostigde studenten 1e teldatum: 1 oktober 2013 (cursusjaar ) ROC Mondriaan Hoofdstuk 1: Studenten Middelbaar Beroeps Onderwijs Groei/krimp t.o.v. vorig jaar Totaal Voltijds Deeltijds Totaal Voltijds Deeltijds 1e meting % 4% 5% Huidige stand ,2% 4% 9% Correctie op 1e meting Het overzicht geeft de ontwikkeling van de ongewogen aantallen studenten in het MBO met peildatum (bekostigingstelling) 1 oktober 2013 vergeleken met 1 oktober 2012 gemeten in dezelfde periode vorig jaar. Tevens zijn de correcties weergegeven op de 1e meting van 1 okt Correcties vinden plaats doordat studenten uit de bekostigingstelling worden gehaald als gevolg van een incompleet bekostigingsdossier. De huidige stand is de door de accountant goedgekeurde telling en vormt de basis voor de bekostiging De totale correctie op de telling van 1 oktober 2013 is 2,8% (488 studenten). Dit is hoger dan voorgaand jaar (1,7%) als gevolg van aanscherping van het controleprotocol. 1.2 Bekostigde studenten 2e teldatum: 1 februari 2014 (cursusjaar ) ROC Mondriaan Totaal Voltijds Deeltijds Totaal Voltijds Deeltijds 1e meting % 2% 4% Huidige stand % 2% 10% 1.3 Aantallen diploma's 2014 Groei/krimp t.o.v. vorig jaar Het overzicht geeft de ontwikkeling van de ongewogen aantallen studenten in het MBO met peildatum (bekostigingstelling) 1 februari 2014 vergeleken met peildatum 1 februari Het gaat om actieve bekostigde studenten. Realisatie Prognose II Realisatie tm tm Verschil ROC Mondriaan % Niveau % Niveau % Niveau % Niveau % Het aantal behaalde en geregistreerde bekostigde diploma's tot en met het tweede kwartaal van 2014 is 24% hoger dan in Het betreft de diploma's met een diplomadatum tm gemeten op 15 juli Deze stand is een momentopname en is afhankelijk van de snelheid van de administratieve verwerking van de diploma's in het systeem. Daarnaast zijn er ook nog veel diploma's met een diplomadatum na 1 juli In de volgende kwartaalrapportage is er daarom een vollediger beeld te geven van de diploma's. Pagina 4 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

5 1.4 In door en uitstroom vanaf 1 okt 2013 Hoofdstuk 1: Studenten Middelbaar Beroeps Onderwijs Instroom ROC Mondriaan Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau Doorstroom ROC Mondriaan Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau Uitstroom ROC Mondriaan Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 De in, door en uitstroom bestaat uit gediplomeerden en ongediplomeerden, gemeten vanaf 1 oktober 2013 tot 1 oktober In vergelijking met het voorgaande jaar komen zowel de in, door, als uitstroom hoger uit. De in door en uitstroom van het eerste halfjaar, is twee weken later gemeten dan vorig jaar, wat deze verschillen kan verklaren. 1.5 Gediplomeerde en ongediplomeerde door en uitstroom Doorstroom ROC Mondriaan met zonder Totaal diploma diploma % 47% met diploma 53% Doorstroom Niveau % 14% Niveau % 37% Niveau % 45% Niveau % 97% zonder diploma 47% In de periode van 1 okt 2013 tot 1 juli 2014 zijn er 921 studenten binnen Mondriaan doorgestroomd naar een andere opleiding, 53% daarvan stroomde door met een diploma. Het percentage gediplomeerde doorstroom is bijna 10% hoger dan vorig jaar in dezelfde periode. Vooral op niveau 2 is er procentueel meer gediplomeerd doorgestroomd dan vorig jaar. Pagina 5 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

6 Hoofdstuk 1: Studenten Middelbaar Beroeps Onderwijs Uitstroom zonder dipl met zonder met eerder Totaal diploma diploma behaald dipl Uitstroom ROC Mondriaan % 27% 9% Niveau % 39% 2% Niveau % 27% 11% Niveau % 24% 16% Niveau % 25% 6% met diploma 64% zonder diploma 27% met eerder behaald dipl 9% In de periode van 1 okt 2013 tot 1 juli 2014 zijn zijn er 4200 studenten uitgestroomd, waarvan 64% met een diploma. Vorig jaar lag de gediplomeerde uitstroom op dit moment gemeten op 49%. In de volgende kwartaalrapportage is een volledig beeld beschikbaar en een goede vergelijking met vorig jaar mogelijk. 1.6 Voortijdig Schoolverlaters vanaf 1 oktober 2013 ROC Mondriaan potentieel aantal % Externe op VSV VSV norm ,3% Niveau ,5% 27,5% Niveau ,4% 11,5% Niveau ,6% 3,5% Voor schooljaar is er door het ministerie per niveau een norm vastgesteld waarop de prestatiesubsidie is gebaseerd. ROC Mondriaan hanteert deze norm ook als interne norm. Het potentieel op 1 oktober 2013 zijn de studenten die begin van het jaar jonger zijn dan 22 jaar zonder startkwalificatie en die in aanmerking komen voor bekostiging. Het aantal VSV zijn de werkelijke VSV gemeten door DUO vanaf 1 oktober 2013 tot 1 juli Het percentage VSV voldoet op niveau 1 en niveau 2aan de norm. Niveau 3/4 voldoet op dit moment niet aan de norm. Omdat een deel van deze studenten weer herplaatst zal worden voor 1 oktober 2014, zal het aantal VSV nog dalen. Het totale percentage VSV is vergelijkbaar met voorgaand jaar (5,4%). Pagina 6 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

7 Hoofdstuk 1: Studenten Middelbaar Beroeps Onderwijs 1.7 Jaar en diplomaresultaat schooljaar * 70,8% 56,0% Diplomaresultaat 68,1% 63,1% 63,2% 65,2% 75,1% 73,7% 68,4% 68,7% Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 ROC Norm 45,1% 45,2% 63,7% 63,7% Jaarresultaat ,4% 74,1% 66,6% 70,1% 61,4% 61,7% 72,4% 70,5% 68,9% 68,3% Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 ROC Norm 60,7% 56,5% 65,3% 64,2% Eindoordeel Aantal BC codes Onvoldoende Voldoende % voldoende ROC Mondriaan % Niveau % Niveau % Niveau % Niveau % Op basis van de door de onderwijsinspectie geformuleerde definitie worden het diploma en jaarresultaat berekend. Het diplomaresultaat geeft de verhouding weer van de instellingsverlaters met een diploma (ooit) behaald ten opzichte van alle instellingsverlaters gedurende het schooljaar (okt 2012okt 2013). Het jaarresultaat geeft de verhouding weer tussen gedurende het schooljaar behaalde diploma's, ongeacht of de studenten de instelling verlaten, en de som van de gedurende het schooljaar behaalde diploma's en het aantal ongediplomeerde instellingsverlaters. Het rendement ten opzichte van vorig jaar is redelijk vergelijkbaar. Het diplomarendement is 0,3% gedaald en het jaarresultaat is 0,9% gestegen. Per niveau is te zien dat niveau 1 en niveau 4 stijgen en niveau 2 en niveau 3 dalen. Niveau 1 stijgt zelfs met 15% en 8,3%. Niveau 1, 2 en 4 zijn voldoende. Niveau 3 is onvoldoende en daalt ten opzicht van vorig jaar met 2% en 0,3%. Per BC code (koppel van inhoudelijk bij elkaar horende opleidingen) wordt op basis van diploma en jaarresultaat tezamen een eindoordeel bepaald. Indien één van beide boven de norm komt, is het eindoordeel voldoende. Het aantal voldoende BC codes is in %, terwijl dit 76% in het vorig schooljaar was en 66% twee jaar geleden. * De cijfers en toelichting zijn onveranderd. In het 3e kwartaal 2014 zullen de cijfers voor worden gepubliceerd. Pagina 7 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

8 Hoofdstuk 2: Cursisten VAVO 2.1 Cursisten VAVO teldatum 1 oktober: Verschil Roc Mondriaan % 2.2 In, door en uitstroom vanaf 1 oktober 2013 Instroom 3 Doorstroom 5 Uitstroom 81 De in, door en uitstroom is gemeten vanaf 1 oktober 2013 tot en met 1 juli De ongediplomeerde uitstroom tot en met het huidige kwartaal ligt lager dan vorig jaar (109). Ook ten opzichte van het aantal actieve studenten op 1 oktober is de ongediplomeerde uitstroom in deze periode 1% lager dan vorig jaar (14% tov 15% in ). 2.3 Rendement * Doelstelling behaald Doelstelling % behaald Totaal actieve studenten vanaf 1 okt % rendement Doelstelling behaald 62% Doelstelling niet of gedeeltelijk behaald 38% 2.4 Verschil SE en CE* Gem SE Gem CE Verschil SECE band breedte Verschil SECE band breedte MAVO 5,96 5,51 0,45 gering verschil 0,30 gering verschil HAVO 6,00 6,01 0,01 gering verschil 0,10 gering verschil VWO 6,21 5,83 0,38 gering verschil 0,60 groot verschil Het gemiddelde CEcijfer van HAVO en VWO voldoet aan de minimum norm van 5,8 die de inspectie hanteert in haar toezicht. Daarnaast kijkt de inspectie naar het gemiddelde verschil tussen het SE (school examen) en CE (Centraal Examen) per opleiding. Als dit jaargemiddelde kleiner of gelijk is aan 0,50 wordt dit aangeduid als 'gering verschil'. Is het jaargemiddelde groter dan 0,50 dan is de aanduiding 'groot verschil'. Is het verschil groter dan 1,00 dan is er sprake van een 'zeer groot verschil'. Alle drie de opleidingen zitten in onder de 0,50 en hebben een 'klein verschil'. * De cijfers en toelichting zijn onveranderd. In het 3e kwartaal 2014 zullen de cijfers voor worden gepubliceerd. Pagina 8 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

9 Hoofdstuk 3: Deelnemers educatie 3.1 Deelnemers educatie Actief op Actief op Verschil ROC Mondriaan Actief Actief of actief geweest of actief geweest vanaf vanaf Verschil ROC Mondriaan Er zijn verschillende Educatietrajecten zoals Alfabetisering, Nederlands als tweede taal, Niveau verhoging en digitalisering. Als een deelnemer meerdere trajecten tegelijk volgt, wordt een deelnemer in de meetperiode maar één keer geteld. De stijging van het aantal deelnemers ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar komt voor het grootste gedeelte door een piek in het aantal deelnemers in het laatste kwartaal van 2013 welke nog doorwerkt begin In en Uitstroom vanaf 1 januari 2014 Instroom Uitstroom ROC Mondriaan Er zijn verschillende Educatietrajecten zoals Alfabetisering, Nederlands als tweede taal, Niveau verhoging en digitalisering. Als een deelnemer meerdere trajecten tegelijk volgt, wordt een deelnemer in de meetperiode maar één keer geteld. Pagina 9 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

10 Hoofdstuk 4: Financiën 4.1 Resultaat Realisatie ROC Onderwijs Diensten GK GF Forecast ROC Onderwijs Diensten GK GF 4.2 ROC Mondriaan getallen x 1.000, tm periode 6 tm periode 6 Baten Realisatie Begroting Verschil Forecast Begroting Subsidie OCW, gemeente en derden Deelnemersbijdragen Overige opbrengsten Totaal baten Lasten Personeel Afschrijvingskosten Huisvestingslasten Overige bedrijfslasten Totaal lasten Resultaat Verschil Het resultaat tot met juni wordt verklaard door de scholen (648K), diensten (272K), gemeenschappelijke kosten (1.102K) en gemeenschappelijke fondsen (620K). Het verschil tussen de realisatie tot en met juni en de forecast eind 2014 wordt grotendeels verklaard door de geraamde stijging van de personele lasten, die de vereiste inzet voor intensiveren en extra studenten overstijgt. Het CvB zal hierover in overleg met de scholen gaan. Pagina 10 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

11 Hoofdstuk 4: Financiën 4.3 Onderwijs Baten tm periode 6 tm periode 6 Realisatie Begroting Verschil Forecast Begroting Subsidie OCW, gemeente en derden Deelnemersbijdragen Overige opbrengsten Totaal baten Lasten Personeel Afschrijvingskosten Huisvestingslasten 6 6 Overige bedrijfslasten Totaal lasten Resultaat Het resultaat het eerste half jaar is 648K, voornamelijk door te ruim begrote overige bedrijfslasten en de nog niet ingezette formatie in het kader van de intensivering met ingang van het nieuwe schooljaar. De forecast geeft een negatief resultaat van 156K. De opbouw is als volgt: subsidie OCW, gemeenten en derden +110K, betreft de volgende bijstellingen: Studenten 341K, Educatie +260K, toegekende baten CvB 1 e kwartaal +172K en overige +19K. Tegenvallende opbrengsten deelnemersbijdragen 127K dit betreft voornamelijk de VAVO 90K. Overschrijding personele lasten / 695K en te ruim begrote overige bedrijfslasten 312K dienen met 143K gecorrigeerd te worden omdat de kosten Spring ELearning zijn begroot onder de overige bedrijfslasten en geboekt dienen te worden bij personeel. Opvallend in de forecast is het tekort op personele lasten t.o.v. de studentenafname, de intensivering en de groei van de overige opbrengsten. De extra inzet is hoger dan de te verwachten extra capaciteit. Het CvB zal met betrokken scholen deze overschrijding bespreken en waar nodig bijsturen. 4.4 Diensten/CvB tm periode 6 tm periode 6 Baten Realisatie Begroting Verschil Forecast Begroting Subsidie OCW, gemeente en derden Deelnemersbijdragen 2 2 Overige opbrengsten Totaal baten Lasten Personeel Afschrijvingskosten Huisvestingslasten Overige bedrijfslasten Totaal lasten Resultaat Verschil Verschil De forecast van de diensten geeft een resultaat van 91K. Dit is het verschil tussen de begroting Subsidie OCW, gemeente en derden en de lasten betreft niet (volledig) begrote subsidie Techniekagenda 150K en door CvB toegekende baten aan het SLC 160K. De baten van de Techniek agenda en SLC leiden tot een toename van personele lasten met hetzelfde bedrag. Pagina 11 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

12 Hoofdstuk 4: Financiën 4.5 Gemeenschappelijke kosten tm periode 6 Baten Realisatie Begroting Verschil Forecast Begroting Subsidie OCW, gemeente en derden Deelnemersbijdragen Overige opbrengsten Totaal baten Lasten Personeel Afschrijvingskosten Huisvestingslasten Overige bedrijfslasten Totaal lasten Resultaat Verschil De forecast van de Gemeenschappelijke Kosten geeft een resultaat van 524K. De baten zijn toegenomen met 667K, voornamelijk de niet begrote regiomiddelen VSV convenant. De hiermee samenhangende personele kosten zijn ook opgehoogd. Het resultaat betreft de vrijval van de afschrijving Dunne Bierkade (44K) en de lagere energiekosten door de zachte winter en de energiebesparende maatregelen (totaal 500K). 4.6 Gemeenschappelijke fondsen tm periode 6 Baten Realisatie Begroting Verschil Forecast Begroting Subsidie OCW, gemeente en derden Deelnemersbijdragen Overige opbrengsten Totaal baten Lasten Personeel Afschrijvingskosten Huisvestingslasten Overige bedrijfslasten Totaal lasten Resultaat Verschil Bij de gemeenschappelijke fondsen wordt het verschil verklaard door de extra niet begrote baten. Pagina 12 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

13 Hoofdstuk 4: Financiën 4.7 Balans getallen per 31 december Solvabiliteit 1 0,62 0,59 0,56 Het deel van de activa dat is gefinancierd met eigen vermogen excl.voorziening. bandbreedte 0,20 / 0,60 Solvabiliteit 2 0,65 0,62 0,59 Het deel van de activa dat is gefinancierd met eigen vermogen incl.voorziening. Liquiditeit 0,51 1,10 0,84 Geeft aan of er voldoende direct opeisbare middelen zijn, om de korte termijn schulden (looptijd < 1jr) te kunnen voldoen. 0,5 / + 1,5 Rentabiliteit 1,9% 3,3% 3,8% Geeft het gerealiseerde rendement aan van het geïnvesteerde eigen vermogen vóór of ná belasting van het geïnvesteerde eigen vermogen vóór of ná belasting. Rendement 2,85% 2,33% 2,56% Geeft het resultaat aan ten opzichte van de omzet. 3% / + 3% De bandbreedtes zijn gebaseerd op de signaleringsgrenzen die het Ministerie van OCW hanteert op advies van de Commissie Don. Mondriaan voldoet aan deze normen. 4.8 Ontwikkeling financiering Eigen vermogen Externe financiering Schatkistbankieren lening Schatkistbankieren in deposito Overige banktegoeden Totaal externe financiering Pagina 13 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

14 5.1 ROC Mondriaan Hoofdstuk 5: Personeel Formatie Realisatie % Flex Begroting Verschil Totaal 1.547,49 12,4% 1.557,17 9,68 OP 754,94 10,1% 759,14 4,20 BOBP 181,19 23,9% 180,57 0,63 Subtot. OP/BOBP 936,14 12,7% 939,71 3,57 AOBP 611,35 11,8% 617,47 6,11 Interne mutaties Formatieverloop Aanstelling Ontslag Bij Af Totaal 1.539,94 40,69 35,54 32,01 29, ,49 OP 762,25 13,38 17,70 11,55 14,54 754,94 BOBP 180,02 6,53 6,14 3,27 2,50 181,19 Subtot. OP/BOBP 942,28 19,91 23,83 14,82 17,04 936,14 AOBP 597,67 20,78 11,70 17,19 12,58 611,35 Ziekteverzuim 5,4% vorig kwartaal 5,5% Doelstelling is < 4,7% eind 2014 Sector is 5,1%* De realisatie zit nog 9,6 fte (0,6%) onder de begroting. Per saldo is de formatie het eerste half jaar van 2014 gestegen met 7,5 fte. De daling van het ziekteverzuimpercentage zet zich dit kwartaal verder voort en komt 0,1% lager uit. Het verzuimpercentage inclusief langdurig verzuim betreft het verzuim over de laatste twaalf maanden t/m de maand juni. De onderdelen formatie en formatieverloop zijn uitgedrukt in fte's. Het formatieverloop is de som van aanstelling en ontslag en interne mutaties. In de interne mutaties (bij en af) worden de uitbreidingen en verminderingen van aanstellingen, interne verschuivingen tussen diensten en onderwijs en wijzigingen tussen de functies OP, BOBP en AOBP of een combinatie hiervan geteld. Legenda: OP: Onderwijzend personeel BOBP: Bijzonder ondersteunend en beheerspersoneel (instructeurs en onderwijsassistenten) AOBP: Algemeen ondersteunend en beheerspersoneel FTE: Fulltime equivalent (1 is een volledige aanstelling) * Peilmoment ziekteverzuim sector was 4e kwartaal 2013 Pagina 14 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

15 5.2 Onderwijs Formatie Realisatie % Flex Begroting Verschil Totaal 1.122,01 12,6% 1.122,17 0,16 OP 744,22 10,2% 759,14 14,92 BOBP 180,89 23,9% 180,57 0,33 Subtot. OP/BOBP 925,12 12,9% 939,71 14,59 AOBP 196,89 11,4% 182,47 14,42 Interne mutaties Formatieverloop Aanstelling Ontslag Bij Af Totaal 1.112,55 29,21 26,24 21,57 15, ,01 OP 746,59 13,38 17,70 10,05 8,11 744,22 BOBP 179,72 6,53 6,14 3,27 2,50 180,89 Subtot. OP/BOBP 926,32 19,91 23,83 13,32 10,60 925,12 AOBP 186,23 9,30 2,41 8,25 4,47 196,89 Ziekteverzuim 5,5% vorig kwartaal 5,8% Doelstelling is < 4,7% eind 2014 Sector is 5,1% 5.3 Diensten/CvB Hoofdstuk 5: Personeel Wat opvalt bij het Onderwijs is dat de realisatie van het aantal OP bijna 15 fte lager is dan begroot, terwijl het aantal AOBP 14,4 fte hoger is dan begroot. Bij de diensten is het tegenovergestelde zichtbaar. Per saldo is het aantal AOBP bij het Onderwijs het eerste half jaar gestegen met 10,7 fte. De stijging van het aantal fte AOBP bij de scholen zal in de verantwoordingsgesprekken met de scholen aan de orde komen. Formatie Realisatie % Flex Begroting Verschil Totaal 425,48 11,7% 435,00 9,51 OP 10,72 10,72 BOBP 0,30 0,30 Subtot. OP/BOBP 11,02 11,02 AOBP 414,46 12,0% 435,00 20,53 Interne mutaties Formatieverloop Aanstelling Ontslag Bij Af Totaal 427,40 11,48 9,29 10,44 14,54 425,48 OP 15,66 1,50 6,44 10,72 BOBP 0,30 0,30 Subtot. OP/BOBP 15,96 1,50 6,44 11,02 AOBP 411,44 11,48 9,29 8,94 8,10 414,46 Ziekteverzuim 5,1% vorig kwartaal 4,8% Doelstelling is < 4,7% eind 2014 Sector is 5,1% Pagina 15 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

16 Hoofdstuk 6: Kwaliteit 6.1 Tevredenheid studenten 6,3 6,4 Tevredenheid studenten ROC Mondriaan 7,0 6,9 6,7 6,8 6,9 6,8 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 Over ROC Mondriaan Over de opleiding Het tevredenheidsonderzoek geeft de tevredenheid weer van de studenten. Het betreft een peiling, die om het jaar extern wordt afgenomen (2008; 2010; 2012; 2014) door de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) middels de JOB monitor en de tussenliggende jaren (2009; 2011; 2013) intern wordt afgenomen middels de Mondriaan studentenenquête. De tevredenheid over Mondriaan is lager dan vorig jaar en de tevredenheid over de opleiding is toegenomen. De respons van de Job monitor 2014 was 46%. 6.2 Tevredenheid medewerkers* Ik ben tevreden over het werken bij Mondriaan 92% 91% 92% ROC Mondriaan Onderwijs Diensten Het medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft de tevredenheid weer van de medewerkers van ROC Mondriaan. Het betreft een peiling, die tot 2011 om het jaar werd afgenomen middels de medewerkersenquête (MEQ). In 2013 is er bij Mondriaan de recentelijk opgezette landelijke medewerkersenquête afgenomen (MTO), waardoor ook benchmarking mogelijk wordt. In 2013 is 92% van de medewerkers is tevreden over het werken bij ROC Mondriaan. In 2013 wordt deze vraag op deze wijze voor het eerst gesteld waardoor vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk is. * De cijfers en toelichting zijn onveranderd. Medio 2015 zal weer een nieuwe Medewerkersenquete worden afgenomen. Pagina 16 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

17 6.3 Tevredenheid BPV bedrijven Tevredenheid bedrijven over opleidingen ROC Mondriaan 6,8 6,8 7,0 6, Het bedrijventevredenheidsonderzoek geeft de tevredenheid weer van de BPV bedrijven van opleidingen waar studenten van ROC Mondriaan BPV volgen. Het betreft een onderzoek, die tot 2011 om het jaar werd afgenomen. Daarna is er in afwachting van de landelijk te ontwikkelen BPV monitor geen eigen onderzoek meer gedaan. Dit landelijke onderzoek laat echter op zich wachten en daarom heeft Mondriaan begin 2014 wederom een eigen tevredenheidsonderzoek gedaan onder de BPV bedrijven. De bedrijven waarderen de opleidingen van Mondriaan wederom met een gemiddeld cijfer van 6,8 net zoals in Pagina 17 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

18 6.4 Extern Rendement en Doorstroom naar HBO Extern rendement BOL 84% 86% 85% 84% 86% 93% 91% 93% 86% 87% 89% 62% 64% 65% 71% Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 ROC Extern rendement BBL 95% 88% 92% 95% 97% 99% 99% 95% 96% 95% 96% 95% 96% 96% % Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 ROC 51% 48% 51% Doorstroom naar het HBO % 10% 11% 1011 BOL BBL Bron: Alumnionderzoek 2014 (jaarlijkse enquête) Het extern rendement is het percentage gediplomeerd uitgestroomde studenten dat een half jaar na afloop van het schooljaar werk heeft of een opleiding volgt. Wat opvalt is dat bij de BOL op niveau 2 het percentage 13% lager is dan voorgaand jaar. Bij de BBL is het percentage op niveau 1 gestegen van 67% naar 95%. Het merendeel van deze niveau 1 studenten gaf daarbij aan te werken (90%). Van de gediplomeerden die in ROC Mondriaan hebben verlaten: * is 57% gaan werken, * is er bij 10% sprake van een combinatie van leren en werken, * heeft 22% gekozen voor een (voltijds) vervolgopleiding, * is 9 % werkloos, * en is 2% iets anders gaan doen (waaronder naar het buitenland en fulltime huishouden ed.) De doorstroom bij de BOL vanuit niveau 4 naar het HBO is vergelijkbaar met twee jaar geleden. Bij de BBL is de doorstroom 6%. Dat is bijna een halvering ten opzichte van twee jaar geleden. Pagina 18 van 18 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014)

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs

Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs per 1 januari 2012 1. Inleiding In het toezichtkader bve 2012 is in het waarderingskader nog geen specifieke

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Samenwerkingsverband VSV regio IJssel-Vecht Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Vooraf Het onderstaande overzicht is gemaakt op basis van diverse cijferproducten van DUO. De gegevens

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

Bronnen en Berekeningswijze

Bronnen en Berekeningswijze voorlopige cijfers Convenantjaar 2012-2013 1 Bronnen en Berekeningswijze Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal 25.000 zijn. Voor de periode 2012-2015 zijn opnieuw prestatiegerichte

Nadere informatie

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND Titel : Managementinformatie: risicobeeld ROC Kop van Noord-Holland januari 2015 Datum : januari 2015 Versie : definitief Inleiding Deze managementrapportage

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Servicedocument. Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het. Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder

Servicedocument. Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het. Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder Servicedocument Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder MBO Raad maart 2014 Inleiding Voor u ligt het servicedocument voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf

Nadere informatie

Bestuursnummer : Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie :

Bestuursnummer : Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie : RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij ROC van Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40833 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht Voorblad bij Rapportage UzS oktober 2014 t/m 1 okt 2015 RMC Regio Utrecht 1. Teller uitschrijvingen zonder startkwalificatie 2. Leeswijzer 3. Conclusies en aanbevelingen 1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

Nadere informatie

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs Nadere analyse voorlopige cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs 30-3-17 Bronnen: gegevens factsheets OCW voorlopige cijfers regio en MBO en 15/16, plus extra gegevens in www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectorover/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters

Nadere informatie

RESULTATENBOX 2014 ONDERWIJSGROEP

RESULTATENBOX 2014 ONDERWIJSGROEP RESULTATENBOX GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG In de jaarverslaglegging over 2014 kiest Onderwijsgroep Tilburg voor een heldere splitsing tussen het verhalende over concrete activiteiten,

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING Utrecht, februari 2015 INHOUD 1 Algemeen 5 2 Het opbrengstenoordeel 7 3 Rendement onderbouw 8 4 Van 3e leerjaar naar diploma (rendement bovenbouw) 11 5 Gemiddeld

Nadere informatie

Instroom en Inschrijvingen

Instroom en Inschrijvingen Instroom en Inschrijvingen Meer instroom van studenten in de sector Techniek... 2 Veel instroom in ontwerp-opleidingen... 3 Meer havisten en minder mbo ers in hbo-bacheloropleidingen... 5 Groeiende instroom

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 18XX Berechja College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College. De tabellen

Nadere informatie

Inzichten uit de financiële benchmark MBO

Inzichten uit de financiële benchmark MBO Inzichten uit de financiële benchmark MBO Sectorresultaten kalenderjaar 2013 November 2014 Inhoud Inleiding 5 Samenvatting 6 Financiële kengetallen Rentabiliteit MBO door extra middelen gestegen van 0,4%

Nadere informatie

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Definitie Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen tot 23 jaar die het (door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

Analyse instroom

Analyse instroom Instroomontwikkeling 2016 2017 In 2016 was er een instroomtoename van 5,5% bij de hbo-bachelor- en ad-opleidingen, opgebouwd uit: Een toename van de directe doorstroom vanuit havo, mbo en vwo met 1,0%

Nadere informatie

Kerncijfers Dienst Uitvoering Onderwijs. Apparaat en programma 2. Personeel 3. Enkele kengetallen 4. Klantcontacten en kanalen 5

Kerncijfers Dienst Uitvoering Onderwijs. Apparaat en programma 2. Personeel 3. Enkele kengetallen 4. Klantcontacten en kanalen 5 Kerncijfers 2016 Dienst Uitvoering Onderwijs Apparaat en programma 2 Personeel 3 Enkele kengetallen 4 Klantcontacten en kanalen 5 Klanten en producten 6 Klachten, bezwaarschriften, nationale ombudsman,

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04NZ SOMA College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College. De tabellen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie BIJLAGE 3 Achtergrondinformatie Diplomarendement Daling diplomarendement voltijd hbo-bacheloropleidingen De trend die de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren signaleerde in het hbo zet door:

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Factsheet vsv-cijfers en nieuwe meetsystematiek

Factsheet vsv-cijfers en nieuwe meetsystematiek Factsheet vsv-cijfers en nieuwe meetsystematiek vsv-cijfers Vsv-cijfers geven inzicht in de omvang en opbouw van de groep voortijdig schoolverlaters (vsv ers) over heel Nederland per RMC-regio, gemeente,

Nadere informatie

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2 Factsheet jongeren in een kwetsbare positie Schooljaar 2015-2016 Voorlopige cijfers versie1 Uitgave: juni 2016 Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar 2015-2016, voorlopige cijfers Landelijk

Nadere informatie

Toelichting instellingsprofiel mbo 2014

Toelichting instellingsprofiel mbo 2014 Toelichting instellingsprofiel mbo 2014 Inspectie van het Onderwijs Inhoudsopgave 1 DEEL 1. ALGEMEEN 3 1.1 Voor welke instellingen wordt een profiel gemaakt? 3 1.2 Herkomst van de gegevens 3 1.3 Vergelijking

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Bedrijfsresultaat financieel

Bedrijfsresultaat financieel Stichting Het Zelfstandig Gymnasium Kwaliteitssysteem Meting 2012 (schooljaar 2011-2012 of kalenderjaar 2011) Bedrijfsresultaat financieel school liquiditeit solvabiliteit uitgaven per leerling in EUR

Nadere informatie

Interne doorstroom Walewyc-mavo

Interne doorstroom Walewyc-mavo Interne doorstroom 2015-2016 Walewyc-mavo Dit rapport over de interne doorstroom toont informatie over de leerlingenstromen binnen de school. De informatie geeft u inzicht in de snelheid van doorstroom

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Drenthe/Overijssel die op basis van de resultaten van het huidige

Nadere informatie

27GZ ROC Mondriaan. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

27GZ ROC Mondriaan. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 27GZ ROC Mondriaan MBO Factsheet Schooljaar 2015-2016 Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 27GZ : ROC Mondriaan Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

Kerncijfers Dienst Uitvoering Onderwijs. Apparaat en programma 2. Personeel 4. Klantcontacten en kengetallen 5. Klantcontacten en kanalen 10

Kerncijfers Dienst Uitvoering Onderwijs. Apparaat en programma 2. Personeel 4. Klantcontacten en kengetallen 5. Klantcontacten en kanalen 10 Kerncijfers 2014 Dienst Uitvoering Onderwijs Apparaat en programma 2 Personeel 4 Klantcontacten en kengetallen 5 Klantcontacten en kanalen 10 Klanten en producten 11 Klachten, bezwaarschriften en nationale

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten Factsheets Voortijdig Schoolverlaten Februari 2007 Inleiding Deze factsheets behoren bij de brief kenmerk BVE/INI/2007/3891 en presenteren een weergave van de nu bekende feiten en getallen over de groep

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Hogeschool Utrecht Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40516 Onderzoeksnummer : 277404 Periode onderzoek : Juli 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Dashboard bekostigd BRON mbo

Dashboard bekostigd BRON mbo Dashboard bekostigd BRON mbo Versie 4.0 van juli 2017 Doel Het doel van het dashboard en het kwaliteitscontrolebestand is om scholen gedurende het inschrijvingsproces op de hoogte te houden van de bij

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

TECHNISCHE TOELICHTING OP HET INSTELLINGSPROFIEL BVE 2011

TECHNISCHE TOELICHTING OP HET INSTELLINGSPROFIEL BVE 2011 TECHNISCHE TOELICHTING OP HET INSTELLINGSPROFIEL BVE 2011 Het sprofiel 2011 is de tweede jaargang van het sprofiel bve. In dit sprofiel is een aantal vernieuwingen doorgevoerd ten opzichte van het jaar

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2005-2007 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Inzichten uit de financiële benchmark MBO

Inzichten uit de financiële benchmark MBO Inzichten uit de financiële benchmark MBO Sectorresultaten kalenderjaar 2012 November 2013 Inhoud Inleiding 5 Samenvatting 6 Financiële kengetallen Rentabiliteit MBO licht gestegen, van 0,2% naar 0,4%

Nadere informatie

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 0-04 ONTWIKKELING AANTAL VSV ERS Van de.9 onderwijsdeelnemers in de RMC-regio Zuid-Holland-Noord op oktober 0, stonden er 59 jongeren op oktober 04 niet ingeschreven

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 14YD Lentiz Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Lentiz. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam 23JA Grafisch Lyceum Rotterdam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2009-2010 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Voorlopige cijfers w w w. a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l. n l Convenantjaar 2009-2010

Nadere informatie

Inzichten uit de financiële benchmark MBO

Inzichten uit de financiële benchmark MBO Inzichten uit de financiële benchmark MBO Sectorresultaten kalenderjaar 2010 November 2011 Inhoud Samenvatting 5 Financiële kengetallen Gemiddelde rentabiliteit gestegen van -1,3% naar 1,0% 9 Negen instellingen

Nadere informatie

Kosten en baten verhoging kwalificatieplichtige leeftijd. Datum 15 april 2013

Kosten en baten verhoging kwalificatieplichtige leeftijd. Datum 15 april 2013 Kosten en baten verhoging kwalificatieplichtige leeftijd Datum 15 april 2013 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Vanuit de gemeente Rotterdam en de Tweede Kamer is de wens geuit om te kijken naar de opties om

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015 Wim Maas Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Jouw partner in de school Inhoud workshop Binnen de scoop: Bekostigingssystematiek (was/wordt) Intensivering en

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie