veri sse CIE Postadres Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "veri sse CIE www.overijssel.nl Postadres Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 20"

Transcriptie

1 CIE veri sse Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2006/14 ZC/2006/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. H. van Veluwen Onderwerp Toezending Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Overijssel Ter voldoening aan artikel 32 van de Wet op de jeugdzorg hebben wij op 12 december 2005 onder kenmerk ZC/2005/4456 het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Overijssel 2006 vastgesteld. Dit programma is verzonden naar het Rijk, de Overijsselse gemeenten (en de gemeente Hattem) en de door ons te subsidieren jeugdzorginstellingen en andere relevante partners. Zoals u eerder is toegezegd ontvangt u dit Uitvoeringsprogramma ter informatie. Dit stuk is in het StatenlnformatieSysteem opgenomen onder nummer PS/2006/14. De in dit Uitvoeringsprogramma opgenomen beleidsvoornemens en activiteiten passen binnen het door u op 8 december 2004 vastgestelde Beleidskader Jeugdzorg Overijssel en zijn een verdere concretisering van de vier speerpunten van beleid, te weten: * de bestrijding van de wachtlijsten, * verbetering van de aansluiting tussen het gemeentelijke jeugdbeleid en de provinciate jeugdzorg, * de aanpak van jeugdcriminaliteit en * het inbedden van vraagsturing in de jeugdzorg. Daarnaast zal in 2006 veel aandacht worden gegeven aan de intersectorale samenwerking. Het gaat daarbij om de afstemming van beleid en geldstromen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen (beide AWBZ-bekostigd) en de JJI (via Justitie). Bij correspondence graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle Tijdens de renovatie van het provinciehuis is een deel van de organisatie gehuisvest op kantoorlocatie Rechterland 1 te Zwolle. Zie voor meer informatie Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle Rechterland 1 Zwolle

2 Belangrijke aanvullingen op het eerdergenoemde Beleidskader Jeugdzorg Overijssel betreffen twee budgettaire wijzigingen. Als eerste die als gevolg van de gebiedsaanpassing rond Deventer. Wij hebben namelijk met de provincie Gelderland overeenstemming bereikt over een overdracht van Gelderland naar Overijssel per 1 januari 2006 van een doeluitkering zorgaanbod van ,-- en een doeluitkering bureau jeugdzorg van ,. Naar aanleiding van ons gezamenlijke schriftelijke verzoek heeft het rijk deze aanpassing structureel verwerkt in de doeluitkeringen jeugdzorg Op grond van de uitkomsten van bestuurlijk overleg met de provincie Gelderland hebben wij -uit oogpunt van continuiteit voor clienten en instellingen - besloten het bestaande Gelderse aanbod in Deventer (GSJ Lindenhout, KIJ/Latijnse School en Pactum) per 1 januari 2006 over te nemen en 2006 te gebruiken voor nadere bepaling van de gewenste situatie per Deze overdracht van de doeluitkering van totaal 3,5 miljoen aan Overijssel betekent, dat wij met ingang van 2005 geen recht hebben op de extra rijksmiddelen uit het Hoofdlijnenakkoord, geoormerkt voor de bestrijding van de wachtlijsten. In IPO-verband zijn afspraken gemaakt dat deze middelen alleen verdeeld worden over de provincies die onder het landelijk gemiddelde bedrag per jeugdige zitten (destijds doorvolksgezondheid,welzijn, en Sport(VWS) berekend op 147,55) om zo de achterstanden van de overige provincies ten opzichte van dit landelijk gemiddelde grotendeels in te lopen. Na overheveling van de doeluitkering door Gelderland komen wij - net als de provincie Limburg - boven dit gemiddelde uit. Als ons aandeel in deze extra middelen had u in het Beleidskader Jeugdzorg voor ,3 miljoen en voor 2007 en volgend miljoen ingeboekt. Het wegvallen van dit budget betekent dat de projecten wachtlijstbestrijding 2004 en 2005 niet in de bestaande vorm kunnen worden voortgezet. Mede gezien de verwachte effecten op de wachtlijsten van de door u vanuit het Actiefonds c.q. de Begroting beschikbaar gestelde extra budgetten voor crisisaanpak (2005: ), preventie ( en 2007: ) en het Noodplan ASS ( : ) handhaven wij voor 2006 de ambities zoals geformuleerd in het Beleidskader Jeugdzorg Overijssel Voor wat betreft het aan Gelderland door te betalen bedrag aan extra middelen hoofdlijnenakkoord 2005 ( 0,8 miljoen) hebben wij afgesproken dit in drie gelijke termijnen uit te betalen in de jaren 2006, 2007 en Een tweede budgettaire wijziging betreft de verhoging van de doeluitkering zorgaanbod. Omdat het kabinet vindt dat de jeugdzorg op tijd en op maat moet zijn, is met ingang van 2006 landelijk structureel 33 miljoen extra uitgetrokken. Dit bedrag is beschikbaar gekomen als reactie op de toename van het aantal uithuisplaatsingen. Hoeveel het aandeel van Overijssel hierin bedraagt was op het moment van vaststelling van het Uitvoeringsprogramma nog niet duidelijk. Deze middelen en hiermee te subsidieren activiteiten zijn daarom nog niet opgenomen in dit Uitvoeringsprogramma. Op 2 januari 2006 vernamen wij van het ministerie van VWS dat het gaat om een bedrag van Onze besluitvorming over de besteding van dit bedrag volgt op korte termijn. Het concept van het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg is als bijlage opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Sociale Actie 2006, dat wij op 20 September 2005 onder kenmerk ZC/2005/3191 hebben vastgesteld en u door de griffie op 24 november 2005 onder kenmerk PS/2005/1067 is toegestuurd. Dit concept Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg is in oktober/november 2005 door Bureau Jeugdzorg Overijssel en de betrokken zorgaanbieders van commentaar voorzien en op 11 november 2005 met vertegenwoordigers van de ministeries van VWS en Justitie besproken. Hun readies zijn verwerkt in het programma en hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen in het programma, in een aantal gevallen wel tot verduidelijking, aanvulling of correctie. De bijlagen bij het concept bleken een aantal onvolkomenheden te bevatten (zoals abusievelijk niet gei'ndexeerde tarieven, een niet geactualiseerd overzicht van het zorgaanbod). Deze onvolkomenheden zijn in de bijlagen van het definitieve Uitvoeringsprogramma gecorrigeerd. Hierbij is het door het Rijk voorgeschreven format gehanteerd.

3 Gedeputeerde Staten van Overijssel, vooratter, secretaris,

4

5 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006 Provincie Overijssel december 2005

6 Colofon Datum 12 december 2005 Fotografie/Illustraties Project/ kenmerk ZC 2005/4456 Inlichtingen bij de heer H. van Veluwen Zorg en Cultuur Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax n I

7 Inhoudsopgave 1 Beleidskader Jeugdzorg Overijssel en budgettaire wijziging 7 2 Ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg 9 3 Ontwikkeling van de vraag naar jeugdzorg 11 4 Toegang via bureau jeugdzorg 13 5 Jeugdreclassering en jeugdbescherming 14 6 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 15 7 Wachtlijstbestrijding 17 8 Zorgaanbod op maat 23 9 Accommodatiebeleid Kwaliteits- en clientenbeleid Beleidsinformatie Financien en subsidieregels Bijlagen Bijiage 1 Geraamde beschikbare bedragen (in 1.000) Bijiage 2 Geraamde bestedingen (in 1.000) Bijiage 3 Overzicht tarieven Bijiage 4 Format bijiage ministeriele regeling jeugdzorg WJZ artikel 32 lid 2 sub b Bijiage 5 Format bijiage ministeriele regeling jeugdzorg WJZ artikel 32 lid 2 sub c Bijiage 6 Afkortingenlijst Bijiage 7 Geraamde activiteiten 2006 per instelling 38 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

8 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

9 Inleiding Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2006 van de provincie Overijssel. De grote lijnen van ons beleid op het terrein van de jeugdzorg staan in het Beleidskader jeugdzorg Overijssel , dat op 8 december 2004 door Provinciale Staten is vastgesteld. In dit Uitvoeringsprogramma zijn de concrete activiteiten opgenomen die we in het jaar 2006 uitvoeren. De Wet op de Jeugdzorg is nu bijna een jaar in werking. De centrale toegang naar de jeugdzorg functioneert en er is een wetteiijk recht op het ontvangen van jeugdzorg. Niet alle veranderingen die uit de wet voortvloeien zijn al gerealiseerd, de komende jaren zullen provincies en rijk de verdere overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar de provincies gestalte geven. We moeten constateren dat de jeugdzorg sterk in beweging is. De maatschappelijke druk op de sector is groot, diverse schrijnende incidenten versterken dit alleen maar. De vraag naar jeugdzorg neemt toe en ondanks de toegenomen inzet van de Overijsselse zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg Overijssel zijn er nog steeds wachtlijsten. Wij hebben de eerste claims op het wettelijke recht op jeugdzorg inmiddels ontvangen. Het wegwerken van de wachtlijsten blijft onveranderd de belangrijkste doelstelling van ons beleid. Dit doen wij (ook in 2006) op een aantal manieren tegelijk. De meest acute wachtlijstnood pakken we aan door vanuit autonome middelen incidenteel extra zorgaanbod te subsidieren. Recent was dit het geval voor een speciale groep clienten met een autistisch spectrum stoornis en voor crisisgevallen in het algemeen. Wij trekken samen met de gemeenten op om de aansluiting van het gemeentelijk preventieve jeugdbeleid op de provinciale jeugdzorg te verbeteren, om zodoende de instroom in de dure jeugdzorg te beperken. In 2006 starten allerlei projecten onder de vlag van een gezamenlijk Actieprogramma jeugdbeleid-jeugdzorg. Met de zorgaanbieders zijn concrete afspraken gemaakt om te komen tot een efficientere en effectievere manier van werken. Het meer inzetten van het eigen gezin of omgeving van een kind dat zorg nodig heeft ("Eigen Kracht methodiek") is een ontwikkeling die wij steunen. Net als het introduceren van allerlei nieuwe werkmethodes, als de Doorbraakmethode. Dit moet ertoe leiden dat met hetzelfde budget meer kinderen geholpen worden. En dat alles met zo weinig mogelijk bureaucratie. We hebben in 2005 via ons provincieloket een meldpunt geopend, waar iedereen gevallen van onnodige bureaucratie kan melden. Wij werken meer samen met de andere (intersectorale) partners in de jeugdzorg, als instellingen die zorg bieden aan licht verstandelijk gehandicapte kinderen en instellingen in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. We krijgen daardoor een steeds beter zicht op welke zorg in welke hoeveelheden in feite nodig is. Als gevolg van met de provincie Gelderland gemaakte afspraken nemen wij met ingang van 1 januari 2006 de subsidierelatie van deze provincie over met twee Gelderse instellingen die jeugdzorg in Deventer aanbieden, GSJ Lindenhout en KIJ/Latijnse School. In dit verband breiden wij onze al bestaande relatie met Pactum uit. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

10 ledereen is het er over eens dat de jeugdzorg in Nederland op maat moet zijn en op tijd moet worden geboden. Daar werken wij in Overijssel met alle partijen hard aan. Dat hiervoor extra geld nodig is, is evident. Het rijk heeft recent aangekondigd voor 2006 landelijk 33 miljoen extra beschikbaar te stellen. Hoeveel Overijssel hiervan ontvangt is nog niet duidelijk. Dit bedrag en de daarmee te subsidieren activiteiten zijn daarom nog niet opgenomen in dit Uitvoeringsprogramma De mate van oormerking door het rijk en het recent ontvangen advies van Bureau Jeugdzorg Overijssel over de gewenste samenstelling van het hulpaanbod in Overijssel zijn belangrijke uitgangspunten voor het hierover door ons te nemen besluit. Wij informeren alle betrokken partijen hierover zo spoedig mogelijk. Zwolle, 13 december 2005 Gedeputeerde Staten van Overijssel Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

11 1 Beleidskader Jeugdzorg Overijssel en budgettaire wijziging Het Beleidskader Jeugdzorg heeft 4 hoofdlijnen van beleid: 1) verbetering van de aansluiting tussen het gemeentelijke jeugdbeleid en de provinciaal gefinancierde jeugdzorg; 2) de bestrijding van jeugdcriminaliteit; 3) bestrijding van wachtlijsten in de jeugdzorg en 4) het inrichten van een vraaggestuurd stelsel van jeugdzorg. Met de doelstelling betere aansluiting Jeugdbeleid - Jeugdzorg richten wij ons op de groep jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar die kampen met ernstige opgroei- en of opvoedproblemen of bij wie deze problemen dreigen. Ervaring leert dat dit ongeveer 20% van de totale groep jeugdigen betreft. Voor Overijssel gaat het om circa jeugdigen. Een uitzondering op de leeftijdsgrens van 18 naar 23 jaar geldt voor een aantal bijzondere doelgroepen, bijvoorbeeld zwerfjongeren, allochtone jongeren, (dreigende) voortijdig schoolverlaters en jeugdigen die in hun veiligheid worden bedreigd. Om de keten jeugdbeleid-jeugdzorg echt sluitend te maken is een goede samenwerking nodig tussen gemeenten en provincie. Om dit te bereiken hebben wij eind 2004 met alle Overijsselse gemeenten (en de Gelderse gemeente Hattem) het Convenant Jeugdbeleid Jeugdzorg afgesloten. Verbetering van samenwerking wordt uitgewerkt in het Actieprogramma Jeugdbeleid Jeugdzorg , waarin concrete acties zijn opgenomen, die inspelen op de aanvullende verantwoordelijkheden van gemeenten en provincie op het snijvlak jeugdbeleid-jeugdzorg. Het rijk heeft met de Netwerkstad Twente en de provincie Overijssel de JONG-overeenkomst afgesloten. In deze overeenkomst - die in lijn loopt met het Convenant jeugdbeleid jeugdzorg en het daarbij horende actieprogramma - is afgesproken, dat de betrokken partijen een jaar lang in de praktijk aan de slag gaan om de samenwerking in de jeugdketen te versterken. Uitgangspunten zijn effectievere samenwerking tussen de instanties die met jongeren te maken hebben en duidelijke afspraken over taakverdeling en regievoering. Voor een verdere uitwerking van de aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg verwijzen wij naar 3.4 van het Uitvoeringsprogramma Sociale Actie Deze paragraaf is formeel onderdeel van dit Uitvoeringsprogramma. Onze ambities ten aanzien van de bestrijding van jeugdcriminaliteit staan in het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Veiligheid Met de invoering van de WJZ zijn wij verantwoordelijk voor de jeugdreclassering, die wordt uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO). De inzet van de jeugdreclassering is onder andere gericht op het voorkomen van maatschappelijke uitval en recidive. Om het effect van de begeleiding door de jeugdreclassering zo groot mogelijk te laten zijn, maken wij afspraken met de (grote) gemeenten in Overijssel over een zo sluitend mogelijke overgang van begeleiding door de jeugdreclassering naar de (lokale) voorzieningen, die een rol spelen op het terrein van scholing en arbeid, wonen, vrije tijd, etc. Deze actie is opgenomen in ons Actieprogramma jeugdbeleidjeugdzorg De bestrijding van wachtlijsten en de inrichting van het stelsel zijn in dit Uitvoeringsprogramma jeugdzorg Overijssel 2006 verder uitgewerkt. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

12 De omvang van de budgettaire wijziging van het Provinciaal Beleidskader en in het bijzonder voor de wachtlijstbestrijding als gevolg van de gebiedsaanpassing is wat ons betreft bekend. Wij hebben met de provincie Gelderland overeenstemming bereikt over een overdracht van Gelderland naar Overijssel per 1 januari 2006 van een doeluitkering zorgaanbod van en een doeluitkering bureau jeugdzorg van Gezamenlijk hebben wij het rijk schriftelijk verzocht dit structureel te verwerken in de voor 2006 te verstrekken doeluitkeringen. Deze overdracht van de doeluitkering aan Overijssel betekent, dat wij met ingang van 2005 geen recht hebben op de extra rijksmiddelen uit het Hoofdlijnenakkoord, geoormerkt voor de bestrijding van de wachtlijsten. In IPO-verband zijn afspraken gemaakt dat deze middelen alleen verdeeld worden over de provincies die onder het landelijk gemiddelde bedrag per jeugdige zitten (destijds door VWS berekend op 147,55) om zo de achterstanden van de overige provincies ten opzichte van dit landelijk gemiddelde grotendeels in te lopen. Na overheveling van de doeluitkering door Gelderland komen wij - net als de provincie Limburg - boven dit gemiddelde uit. Als ons aandeel in deze extra middelen hadden wij in ons Beleidskader jeugdzorg voor ,3 miljoen en voor 2007 e.v. 1,7 miljoen ingeboekt. Het wegvallen van dit budget betekent dat wij de projecten wachtlijstbestrijding 2004 en 2005 niet in de bestaande vorm kunnen voortzetten. Voor wat betreft het aan Gelderland door te betalen bedrag aan extra middelen hoofdlijnenakkoord 2005 ( 0,8 miljoen) hebben wij afgesproken dit in drie gelijke termijnen uit te betalen in de jaren 2006, 2007 en Een andere budgettaire wijziging betreft de verhoging van de doeluitkering zorgaanbod. Omdat het kabinet vindt dat de jeugdzorg op tijd en op maat moet zijn, is met ingang van 2006 landelijk structureel 33 miljoen extra uitgetrokken. Dit bedrag is beschikbaar gekomen als reactie op de toename van het aantal uithuisplaatsingen. Hoeveel het aandeel van Overijssel hierin wordt is nog niet duidelijk. Deze middelen en hiermee te subsidieren activiteiten zijn daarom nog niet opgenomen in dit Uitvoeringsprogramma. Mede gezien de verwachte effecten op de wachtlijsten van de extra autonome investeringen voor crisisaanpak (2005: ), preventie ( en 2007: ) en het Noodplan ASS ( : ) handhaven wij voor 2006 de ambities zoals geformuleerd in het Beleidskader Jeugdzorg Overijssel Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

13 2 Ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg Wij zijn, samen met andere provincies, met het rijk nog in gesprek over wijzigingen die betrekking hebben op de overgang van verantwoordelijkheden van zorgkantoren en rijk naar de provincies, te weten: decentralisatie van landelijk werkende voorzieningen. Voor ons is dat belangrijk omdat het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering (LHJR) ons gevraagd heeft contactprovincie/subsidient te worden voor een budget van ca 14 miljoen. In 2005 is een onderzoek naar de financiele situatie van LHJR door een externe accountant afgerond, waaruit geen bijzondere risico's voor de bedrijfsvoering van LHJR bleken. Gesprekken met Justitie over de in een convenant met alle partijen op te nemen inhoudelijke en financiele voorwaarden zijn nog steeds gaande en worden naar verwachting niet eerder dan in 2006 afgerond. uitbreiding van de provinciale verantwoordelijkheid voor de toegang en zorg 3-LVG medio 2006; decentralisatie van hulp aan civielrechtelijke JJI-clienten per 2012 naar de provincies. Het rijk bereidt een wijziging van de WJZ voor, waarmee per 2007 ook voor deze groep sprake zal zijn van een recht op JJI/jeugdzorg. Hierdoor zal ook opvang in een open of besloten setting mogelijk zijn i.p.v. in een gesloten setting. Het rijk (VWS) is gedurende de overgangsperiode van 2007 tot 2012 aansprakelijk en financier. VWS onderzoekt mogelijkheden van het ontwikkelen en realiseren van een alternatief intersectoraal zorgaanbod voor civielrechtelijk geplaatste jongeren en kan daartoe projecten/experimenten van provincies financieren. In dit perspectief vragen wij BJzO om proactief met betrokken partners een plan te ontwikkelen geent op landelijke ontwikkelingen, waarbij provinciale mogelijkheden en inhoudelijke uitgangspunten worden meegenomen. Wij yinden het belangrijk dat er voor de bewuste doelgroep: o een regionaal aanbod wordt gerealiseerd dichtbij de klant, zodat in adequate samenwerking met diverse partijen efficiente en effectieve trajecten (van preventie tot en met nazorg) te realiseren zijn. o een intersectoraal jeugdzorg aanbod ontstaat. Vooral ook de beoogde doelgroep vraagt om intensieve samenwerking en bundeling van kennis en middelen, niet alleen tussen de sectoren jeugdhulpverlening en JJI, maar ook met de J-LVG en J-GGZ. Verder zijn de volgende ontwikkelingen van belang: het kabinet komt op verzoek van de Tweede kamer medio 2006 met een evaluatie van de WJZ; in 2007 wordt de nieuwe financiering op basis van een landelijke normprijsberekening ingevoerd; er wordt een landelijke monitor en benchmark ontwikkeld; diverse aandachtspunten komen voort uit landelijke trajecten (Eerste tussenrapportage Jeugdzorgbrigade, Operatic JONG, jeugdbescherming onder de loep, Inspectierapport Savanna); de WJZ introduceert nieuwe vormen van sturing, waarmee beter recht gedaan wordt aan het principe dat het aanbod moet zijn afgestemd op de vraag (en niet andersom!). Dit vraagt om heldere prestatieafspraken met onze subsidieontvangers, iets dat goed aansluit bij de ontwikkeling van ons nieuwe sturingskader Stroomlijning en sturing. In de lijn van deze Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

14 ontwikkelingen streven wij in de jeugdzorg naar het vormgeven van een sturingsmodel op basis van sturen op resultaat met voldoende transparantie. De WJZ beoogt een vraaggestuurd stelsel van jeugdzorg. Het volledig invoeren hiervan vergt ook in 2006 (en later) de nodige inspanningen van alle partners in het stelsel van jeugdzorg. In dit verband onderschrijven wij de wens van BJzO dat op termijn in dit Uitvoeringsprogramma een overzicht wordt opgenomen van de jeugdzorg waarvoor BJzO geacht wordt te indiceren en waarover wij de (provinciale) regie voeren. Wij stellen dit in 2006 in ons intersectoraal overleg aan de orde. Zoals in hoofdstuk 1 omschreven hebben wij met Gelderland een akkoord bereikt over de budgettaire gevolgen van de gebiedsaanpassing. 10 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

15 3 Ontwikkeling van de vraag naar jeugdzorg Een exogene factor als de toename van de vraag naar jeugdzorg hebben wij uiteraard niet in de hand. En deze vraag naar jeugdzorg neemt - ook in Overijssel - voortdurend toe. Betreurenswaardige incidenten als Savanna zorgen zelfs voor een nog sterkere groei. Aan de door de landelijke Taskforce Wachtlijstbestrijding en de door BJzO aangeleverde beleidsinformatie ontlenen wij de volgende stijging van het aantal aanmeldingen bij BJzO. De rechte lijn geeft de trendmatige stijging weer. Aantal aanmeldingen BJzO ekw e kw ekw ekw ekw ekw ekw ekw ekw ekw ekw ekw ekw ekw e kw 2005 Ook de druk op de jeugdbeschermingstaken van BJzO neemt het laatste jaar fors toe, zoals blijkt uit de volgende grafiek: Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg

16 Ontwikkeling aantal OTS en (voorlopige) voogdl] Overijssel 1ekw2004 2ekw2004 3ekw2004 4ekw2004 1ekw2005 2ekw2005 3ekw2005 De ontwikkeling van de vraag naar het AMK is omschreven in hoofdstuk Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

17 4 Toegang via bureau jeugdzorg De rol en taakstelling van het bureau jeugdzorg is tweeledig. Aan de ene kant de aansluitingstaken: taken die zich nadrukkelijk op het preventieve jeugdbeleid van gemeenten richten. Deze worden behandeld in 3.4 van het Uitvoeringsprogramma Sociale Actie. Aan de andere kant zijn er de toegangstaken: taken gericht op de toeleiding naar gemdiceerde jeugdzorg. Onderdeel hiervan is casemanagement. Voor wat betreft casemanagement in het vrijwillig jeugdhulpverleningskader volgen wij het advies van de Werkgroep casemanagement van eind Na analyse van de feitelijke situatie in 2005 en een daarop gebaseerd implementatieplan wordt in 2006 vervolg gegeven aan invoering. Hierin wordt de concrete uitwerking van casemanagement opgenomen binnen de jeugd-ggz, JJI's en J-LVG en de afstemming met overige taken van BJzO t.a.v. jeugdbescherming, crisissituaties en melding door derden. Het aantal door BJzO afgegeven indicatiebesluiten BJzO en de gemiddelde doorlooptijd van het indicatietraject ontwikkelden zich vanaf begin 2004 als in de hieronder opgenomen grafiek weergegeven. De daling van de gemiddelde doorlooptijd is een gunstige ontwikkeling. aantal indicatiebesluiten» gemiddelde doorlooptijd in dagen 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg

18 5 Jeugdreclassering en jeugdbescherming Wij hebben een wettelijke taak voor de jeugdreclassering. Wij willen een bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit en doen dat vanuit de visie dat jeugdzorgproblematiek ten grondslag ligt aan crimineel gedrag door jongeren. Wij steunen daarom de zorg voor jongeren met crimineel gedrag. Dit doen wij o.a. door subsidiering van projecten die bijdragen aan het voorkomen en aanpakken van jeugdcriminaliteit. Vanuit autonome middelen hebben wij hiervoor een bedrag van maximaal 0,3 mln per jaar gereserveerd voor 2006 en Wij verwijzen verder naar ons Uitvoeringsprogramma "Jeugd en Veiligheid '. Daarnaast willen wij in het kader van het Actieprogramma jeugdbeleid -jeugdzorg met betrokken partijen maatregelen treffen die maatschappelijke uitval en recidive helpen voorkomen. BJzO en LHJR zijn uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen, met name voogdij en gezinsvoogdij in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS). Het justitieel beleidsprogramma "Beter beschermd" mikt op een versterking van het bestaande stelsel van jeugdbescherming door stapsgewijze verbetering van de uitvoering en bijstellen van wetten. Het programma heeft twee speerpunten: verbetering van de jeugdbescherming zelf en verbetering van de omringende zorgvoorzieningen. Het aan betrokkenen uitleggen watje doet en waarom je het doet en het beter weten wat het effect vanjouw activiteiten is, worden gezien als twee hoofdtaken voor de jeugdbescherming. Er zijn tal van verbeteracties aangekondigd, ondev meer op het gebied van voogdij en OTS. In het kader van het project "Deltaplan Gezinsvoogdij" is in vier (gezins)voogdij-instellingen een nieuwe manier van werken beproefd. Dit project is eind 2004 afgerond. Besloten is tot een verlaging van de caseload van de gezinsvoogdijwerker tot gemiddeld 15 clienten. In combinatie met een verbeterde werkwijze leidt dit tot een meer effectieve uitvoering van de OTS, zo bleek in de landelijke pilots. Een geleidelijke uitrol van deze werkwijze is voorzien voor de periode t/m Binnen de justitiebegroting is hiervoor landelijk een bedrag beschikbaar gesteld oplopend naar 14 miljoen. De huidige caseload van Overijsselse gezinsvoogden van 21 clienten zal, parallel aan de invoering van een veranderde werkwijze, worden teruggebracht naar het beoogde gemiddelde van 15 clienten. 14 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

19 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Een overzicht van de productie per kwartaal van het AMK in Overijssel luidt als volgt: Productie per kwartaal 1'kwart *kwart *kwart «kwart 2064 Mowaft 206$ 2'kwart «kwart 2005 Adviezen Consulten Onderzoeken TOTAAL De trendmatige stijging van het aantal onderzoeken is een gevolg van het toenemende aantal meldingen. De publiciteit rond het meisje Savanna heeft hierbij waarschijnlijk een rol gespeeld. Deze productie van het AMK heeft betrekking op de volgende aantallen jeugdigen: Aantal jeugdigen per kwartaal \«*w *kwart *kwart aw 4«kwart c kwart e kwart kwart 2005 Adviezen Consulten Onderzoeken TOTAAL Ook hier herkennen we de trendmatige stijging van het aantal jeugdigen, dat in een onderzoek van het AMK wordt betrokken. Om aan deze stijgende vraag te kunnen voldoen heeft het AMK extra personeel in dienst genomen. Dit nieuwe personeel is niet direct volledig productief, maar moet worden ingewerkt. Dit heeft ook een improductief effect op de ervaren medewerkers. Ondanks de fors toegenomen productie is de wachtlijst voor niet-crisissituaties door de stijgende vraag, in combinatie met de incidenteel mindere productiviteit, iets toegenomen, zoals uit de volgende tabel blijkt: Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg

20 Wachtlijst AMK 1'kwart 2^kwart 3^kwart 4^kwart 1*kwart 2^kwart 3^kwart = mlv.2005:aantalwachtendertop onderzoek>5dagenper kwartaaleinde Aantal Deze situatie is een momentopname. Wij maken ons niet ongerust maar volgen de ontwikkelingen elk kwartaal nauwkeurig. Medio november 2005 bedroeg de wachtlijst circa 10 gevallen. Met het AMK is de prestatieafspraak gemaakt dat de wachtlijst eind 2005 nihil bedraagt. Meldingen waarbij sprake is van een crisissituatie worden in alle gevallen onmiddellijk in onderzoek genomen. Hiervoor bestaat dus geen wachtlijstkort. Uit de door alle provincies aangeleverde informatie heeft het rijk geconstateerd dat de landelijke groei van het aantal adviezen en meldingen de belangrijkste oorzaak is van de huidige wachtlijsten bij de AMK's. In deze groei zit een extra stijging na de themaweek over kindermishandeling in november Om deze piek in de vraag bij de AMK's weg te werken heeft het kabinet medio 2005 een incidenteel bedrag van 6 miljoen beschikbaar gesteld. Ons aandeel hierin ( ) hebben wij voor een deel ( ) toegevoegd aan de prestatiesubsidie 2005 van BJzO/AMK en voor het resterende deel ( ) doorgeschoven naar Hierbij hebben wij afgesproken dat het totaal incidenteel voor het AMK beschikbare bedrag in 2005 en 2006 besteed zal worden aan: (tijdelijke) capaciteit bij het AMK, en/of als flexbudget voor aan kindermishandeling gerelateerde crisisinterventie en/of * voor training van BJzO-medewerkers in het AMK-werk. Met behulp van het extra budget 2005/2006 zal de wachtlijst eind 2005 en eind 2006 nihil moeten zijn en zal de gemiddelde doorlooptijd van een onderzoek verder moeten dalen. Uit onderstaande tabel blijkt dat ondanks de forse toename van de vraag naar het AMK deze doorlooptijd afneemt, maar wat ons betreft nog onvoldoende. Gemiddelde doorlooptijd AMK (in werkdagen) 1 e kw 2004 *** 'kw *fcw 1 e kw *kw ^kw 2005 Van melding tot aanvang onderzoek Van melding tot einde onderzoek 105 " De ambitie van het AMK is de doorlooptijd terug te brengen naar maximaal 35 dagen. Hiervoor is de Doorbraakmethode ingezet, waarvan de eerste resultaten erg hoopgevend zijn. 16 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

21 7 Wachtlijstbestrijding De in hoofdstuk 3 getoonde toename van de vraag naar jeugdzorg zorgt bij een gelijkblijvend volume van jeugdzorgaanbod onvermijdelijk voor stijgende wachtlijsten. Het tijdelijk subsidieren van uitbreiding van het hulpaanbod biedt slechts tijdelijk soelaas. Onze inspanningen zijn daarom meer gericht op het vinden van structured oplossingen van het wachtlijstprobleem. Wij proberen de instroom in de provinciaal gefinancierde jeugdzorg te beperken met de verbetering van de aansluiting tussen het gemeentelijke jeugdbeleid en de provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Voor de preventieve activiteiten zijn gemeenten onze belangrijkste partners. Zoals in hoofdstuk 1 beschreven hebben wij eind 2004 het Convenant Jeugdbeleid Jeugdzorg 2005 t/m 2008 afgesloten met alle Overijsselse gemeenten en de gemeente Hattem. Begin 2006 ondertekenen wij samen met de gemeenten het bijbehorende Actieprogramma. Voor onze plannen en activiteiten verwijzen wij naar 3.4 (Betere aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg) van het Uitvoeringsprogramma Sociale Actie In 2005 hebben Provinciale Staten aan deze preventie een eenmalige financiele impuls gegeven van die in 2006 en 2007 tot subsidising van projecten zal leiden (voor resp en ). Daarnaast richt onze inspanning zich op het doen realiseren van meer en effectiever behandelde clienten binnen hetzelfde budget. Wij willen dit bereiken door in de eerste plaats de nadruk te leggen op hulp in de thuissituatie, eventueel met gebruik van de Eigen Kracht Conferenties, zodat de kracht van de jeugdige en directe omgeving beter ingezet kan worden. Wij hebben voor 2006 en later jaarlijks gereserveerd voor het faciliteren van Eigen Kracht Conferenties. Hiermee komt met nadruk de verantwoordelijkheid te liggen bij de ouders/verzorgers voor de opvoeding van hun kinderen. Pas als uiterste mogelijkheid, maar zo nodig direct, dient sprake te zijn van uit het gezin halen van de jeugdige en het bieden van residentiele zorg. Wij stimuleren daarom het bieden van verantwoorde ambulante en deeltijdhulp. En als er al sprake moet zijn van hulp buiten de gezinssituatie dan bij voorkeur zorg in een daarop gelijkende situatie, d.w.z. pleegzorg. Onze doelstelling dat met hetzelfde budget meer hulp geboden wordt richt zich niet alleen op terugdringen van de wachtlijsten, maar ook op aanvaardbare wachttijden, zonder onnodige bureaucratie en onnodige administratieve belasting en met een sturing op resultaat op een zodanige manier dat structureel sprake is van een aanvaardbare situatie. Deze inzet past bij de afspraak met het rijk van oktober 2003 dat de provincies zich tot het uiterste inspannen om de doelmatigheid van de provinciale jeugdzorg te verhogen. Wij gaan ervan uit dat, gegeven onze inspanningen, het rijk het ons mogelijk maakt het recht op jeugdzorg voor de clienten in Overijssel waar te maken. Een harde standaard voor een aanvaardbare wa^httijd is nog niet te geven. Op dit moment moeten wij nog leven met de realiteit van de noodzaak tot prioritering van het oplossen van knelpunten. Wat betreft de behandeling na 24-uurszorg zoeken wij naar mogelijkheden voor bredere differentiate in het aanbod, om zodoende een versnelling in de doorstroming te bereiken in met name het residentiele (behandel)aanbod. Bij deze differentiate is het van belang het gegeven te betrekken dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat na 24 maanden sommige interventies over het algemeen genomen niet meer zinvol zijn. Uitstroom naar huis is dan een mogelijkheid, maar soms niet de meest wenselijke. Er moet eerder gedacht worden aan (langdurig) verblijf in combinatie met begeleiding en ondersteuning. In 2005 hebben wij een traject ingezet waarin wij meer helderheid krijgen over de mate waarin daarvan Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg

22 sprake is en welke alternatieven er zijn. In 2006 gaan wij daar - in overleg met de zorgaanbieders en BJzO - mee door. Wij vinden het ook van belang aandacht te hebben voor de doelstellingen van hulp. Is het verantwoord de doelstelling van hulp op een lager niveau te stellen ten gunste van jeugdigen die helemaal zonder hulp zitten? Ofwel; wanneer is hulp w goed genoeg"? Vanaf 2003 hebben wij een traject lopen voor de verhoging van de efficiency (Efficiencytaakstelling/instellingsplannen). Wij hebben dit gemtensiveerd en ons bovendien gericht op effectiviteit. Wij hebben daartoe op 21 april 2005 voor de periode 2005 en 2006 een bestuursovereenkomst "Meer effect, meer hulp" met bijbehorend effectiviteitsprogramma afgesloten met BJzO en de door ons gesubsidieerde jeugdhulpverleningsinstellingen. Een totaaloverzicht, gerubriceerd naar thema, van de gemaakte prestatieafspraken luidt als volgt: > Ontwikkeling resuftaat- en prestatie-indicatoren indicatoren voor effectiviteit, efficiency en kwaliteit; kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren. > Ontwikkeling transparantie meting jeugdproblematiek; beleidsinformatie t.a.v. de instroom van BJzO; beleidsinformatie t.a.v. clienttevredenheid, klachtenbehandeling en clientvertrouwenspersoon en doelrealisatie. Daaraan moet worden toegevoegd de mate van autonomie d.w.z. hoelang kan de client na uitstroom zonder hulp of met lichtere hulp; ordening (o.a. qua duur, intensiteit en opleidingseisen) van het complete productenaanbod met kostprijzen in Overijssel. > Ontwikkeling sturingsinstrumenten planning en controlcyclus zodat sturing, beheersing en verantwoording kan plaatsvinden voor een effectievere, efficiente en klantgerichte werkwijze; afstemming van het aanbod op de vraag naar jeugdzorg; ontwikkeling van een vraagsturend en financieel prikkelend sturingsinstrument. > Verbetering afstemming en samenwerking crisisaanpak; casemanagement in vrijwillig kader; verbetering van de afstemming en samenwerking tussen de door de provincie gefinancierde jeugdzorginstellingen; verbetering van de intersectorale afstemming en samenwerking. > Ontbureaucratisering toetsing van instrumenten, afstemmings- en samenwerkingsafspraken op bureaucratisch gehalte; Ontbureaucratisering door digitale uitwisseling van protocollen; instellen meldpunt. > Verhoging kwaliteit certificering van zorgaanbieders jeugdhulp; hulpverleningsplannen. > Efficientere werkwijzen toepassing van de doorbraakmethode. > Effectievere hulp onderbouwing van de effectiviteit van de provinciaal gesubsidieerde hulpvormen; prijs voor het beste effectiviteitidee. In deze bestuursovereenkomst is als ambitie opgenomen de inrichting van een transparent, effectief, doelmatig, keten- en klantgericht samenhangend stelsel van jeugdzorg met aanvaardbare wachttijden en waarin sturen op resultaat mogelijk is. In deze bestuursovereenkomst hebben wij afspraken gemaakt over de ontwikkeling van meer "evidence en practise based hulp", d.w.z. hulp waarvan wetenschappelijk, dan wel in de praktijk is aangetoond dat deze effectief is. Ook hebben wij met de instellingen afgesproken met ingang van 2006 een prijs voor het beste effectiviteitidee vanuit clientperspectief in te stellen. We stellen in 2006 hiervoor beschikbaar. Daarnaast is ruimte nodig voor innovatie. Zoals met de instellingen is afgesproken hebben wij besloten een innovatie- en stimuleringsfonds in te stellen en reserveren voorlopig als eerste 18 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

23 storting een bedrag van Wij zijn ons ervan bewust dat hiermee nog geen grootschalige innovatietrajecten mogelijk worden, maar het is een eerste begin. Wij overleggen in 2006 met BJzO en de zorgaanbieders over de condities voor de besteding van dit fonds. Het is niet onze bedoeling hieruit aanbod te subsidieren, maar wel activiteiten/onderzoeken die innovatie stimuleren. De bestuursovereenkomst richt zich ook op het terugdringen van onnodige bureaucratie. Wij zoeken daarbij uiteraard afstemming met de jeugdzorgbrigade. In juli 2005 hebben wij via onze website een Meldpunt onnodige bureaucratie jeugdzorg geopend voor medewerkers, clienten en anderen, waarop inmiddels de eerste meldingen zijn ontvangen. Wij publiceren via onze site regelmatig een (geanonimiseerd) overzicht van deze meldingen en onze reactie/actie daarop. Ook is de bestuursovereenkomst gericht op de ontwikkeling van sturing op resultaat. Wij willen toe naar een sturing die financieel prikkelend en uitdagend is, met als enig resultaat een zo effectief mogelijke inzet van de beschikbare subsidie. Als uitgangspunt is in de bestuursovereenkomst opgenomen dat dit mogelijk is wanneer sprake is van (naar ons oordeel) voldoende transparantie. Dit beleid past bij het voornemen van de jeugdzorgbrigade om ontwikkelingen op het niveau van de bestuursstijl in de jeugdzorg te stimuleren. De uitwerking van een dergelijk sturingsmodel vraagt om het ontwikkelen van geeigende sturingsinstrumenten, resultaatindicatoren en transparantie in o.a. resultaten, prestaties, effectiviteit en kosten. Wij overleggen met de instellingen jeugdzorg over de ontwikkeling van een sturingsmodel dat prikkelend is en ruimte biedt voor innovatie. Flexibilisering van de prestatiesubsidie met ingang 2007 (zoals in december 2004 al aangekondigd in het Beleidskader Jeugdzorg Overijssel ) is daarvan onderdeel. Wij gaan met de zorgaanbieders in 2006 snel aan de slag om dit goed vorm te geven. Wij maken met de Steunfunctie jeugdzorg Overijssel afspraken over de hierbij in 2006 te verlenen ondersteuning. Ons beleid van 2003/2004 met een efficiencytaakstelling per 2007 is onderdeel van dit effectiviteitsen efficiency beleid. Als indicator voor de mate van succes hanteren wij voorlopig als indicator de toename van het aantal behandelde clienten. Wij hebben het volgende resultaat voor ogen: % % % % Het kan uiteraard niet zo zijn dat deze percentages worden gehaald door selectie van jeugdigen met relatief eenvoudige problematiek ten koste van zwaardere doelgroepen. Wij overleggen in 2006 met de zorgaanbieders om deze indicator te verbijzonderen naar specifieke doelgroepen respectievelijk voorzieningen en ontwikkelen zo snel mogelijk een betrouwbaar meetsysteem voor deze indicator. In 2004 en 2005 hebben wij incidentele wachtlijstprojecten gesubsidieerd, die onder andere bedoeld waren de jeugdhulpverleningsinstellingen in staat te stellen een versnelling te geven aan het halen van de in 2004 gegeven efficiencytaakstelling om per 2006 met hetzelfde budget 12% meer hulp te bieden. Ons doel is dat de met deze projecten bereikte resultaten met ingang van 2006 structureel worden behaald binnen de reguliere budgetten. De wachtlijsten en wachttijden voor zorg voor kinderen met Autistisch Spectrum Stoornissen ontwikkelen zich verontrustend. De risico's tijdens de wachttijd zijn ontoelaatbaar hoog, zowel voor de kinderen zelf, hun ouders/opvoeders als hun omgeving. Om hiervoor een oplossing te bieden hebben wij in het najaar 2005 het Noodplan ASS opgesteld, waarvoor Provinciale Staten ons een incidenteel budget beschikbaar stelde van 2 miljoen. Dit wordt op zo kort mogelijke termijn ingezet voor de uitbreiding van hulpcapaciteit (leefgroep en kamertrainingen) en voor flankerende maatregelen, omdat ook aanpalende sectoren all zorgkantoren kunnen bijdragen in de oplossing. Provinciale Staten gaven in 2005 ook een forse financiele impuls van 1,3 miljoen aan een integrale crisisaanpak in Overijssel. BJzO heeft daarop concrete plannen ontwikkeld/uitgevoerd ten behoeve van crisisinterventie en crisiscoordinatie in 2005 en Wij hebben deze plannen in 2005 met een bedrag van 0,75 mln gesubsidieerd. Voor de tijdelijke uitbreiding van het benodigde zorgaanbod tot eind 2006 hebben wij zorgaanbieders gesubsidieerd met een bedrag van 0,55 mln. De structurele effecten hiervan moeten - ook voor de reguliere werkprocessen - met ingang van 2006 merkbaar worden. Als indicator voor succes hanteren wij de ontwikkeling van de wachtlijsten voor crisisplaatsingen. Wij gaan daarbij uit van de volgende ten minste te realiseren daling: Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg

24 Verder beogen wij positieve resultaten voor de wachtlijsten door een betere samenwerking met onze intersectorale partners in jeugdzorg. Dat zijn primair onze medefinanciers en uitvoerders in de J-GGZ, J-LVG en de JJI, MEE en Raad voor de Kinderbescherming. Deze samenwerking is van belang voor inzicht in de mogelijkheden van betere afstemming van het aanbod op de vraag. Ook is de intersectorale samenwerking van belang voor clienten met meervoudige problematiek en meestal ernstige gedragsproblemen. Onder de regie van het OJO (voorgezeten door de gedeputeerde jeugdzorg) zijn diverse opdrachten in uitvoering voor verbetering van deze intersectorale afstemming, zoals het organiseren van werkconferenties "Ketens in de jeugdzorg" met als doel een intersectorale jeugdzorgagenda In 2006 wordt dit verder uitgebouwd en wordt met nog meer nadruk de verbinding met de maatschappelijke hulpverlening gerealiseerd. Wij maken met de Steunfunctie jeugdzorg afspraken over de hierbij in 2006 te verlenen ondersteuning. In 2004 hebben wij op basis van hun instellingsplannen met de Overijsselse jeugdzorgaanbieders afspraken gemaakt over de ontwikkeling van hun aantallen clienten. Afgesproken is dat het hun inzet is om met hetzelfde budget in 2006 circa 12% clienten meer te helpen dan in 2004, als volgt gespecificeerd: Prestaties instellingsplannen* Instelfing Jaar Residential clienten Daghulp Clienten Pteegzorg clienten OlKHIfif* clienten Totaal digital Toename ln% Trias Jarabee Commujon Totaal " , , *) aantal clienten voor residentiele en seni-residenti&le hulp geschat op basis van capaciteit en verblijfsduur **) bestaat vooral uit intensiefambulante hulp Zoals uit deze tabel blijkt varieert de afgesproken groei tussen 8 en 16%. Het resultaat bij Jarabee lijkt beperkter, maar dat komt doordat hier in 2004 al sprake is van een kortere verblijfsduur voor daghulp en residentiele hulp ten opzichte van de andere instellingen. De gemiddelde verblijfsduur in maanden en het aantal clienten worden nauwkeurig gevolgd in de "Monitor jeugdzorg Overijssel". Uit de medio november ontvangen rapportage over het eerste en tweede kwartaal 2005 blijken de volgende ontwikkelingen: 20 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

25 Hulpvorm STREEF *hj2005 DUUR Duur Clienten Duur Clienten Duur Ciienten JARABEE - daghulp 11 11, , , residentieel 14 12, ,3 28 TRIAS - daghulp 12 13, , , residentieel IS 16, ,1 27 COMMUJON - residentieel IB 22, , ,3 15 In de meeste gevallen blijken de werkelijke waarden zich richting het streefgetal te bewegen. Volgens deze monitor neemt de residentiele verblijfsduur bij Trias en Jarabee toe, bij Commujon af. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Ondanks onze inspanningen tot en met 2005 blijkt het wachtlijstprobleem hardnekkig te zijn, zoals blijkt uit de volgende tabel. De gegevens hierin zijn ontleend aan de door BJzO opgestelde beleidsinformatie: Totaal aantal wachtenden per zorgvchw $14* wwm Ambulante hulp Daghulp Residentiele hulp Pleegzorg TOTAAL Tot en met 2004 werd ook de gemiddelde wachttijd voor deze zorgvormen geregistreerd. In de nieuwe opzet van de (landelijk) vormgegeven beleidsinformatie wordt dit niet meer bijgehouden, maar wordt de wachtlijst opgesplitst in 3 categorieen: aantal wachtenden < 4 weken, tussen 4 en 9 weken en langer dan 9 weken. De ontwikkeling van het reiatieve aantal clienten dat langer dan 9 weken wacht luidt als volgt: to^m^^wwtm$wm 314-2($$ 304-2$3$ 3G$-1W Ambulante hulp 30% 50% 65% Daghulp 28% 53% 63% Residentiele hulp 27% 64% 66% Pleegzorg 9% 58% 56% Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg

26 Uit deze cijferreeksen blijkt dat niet alleen het totale aantal wachtende clienten toeneemt, maar ook (voor alle zorgvormen) het procentuele aandeel clienten dat langer dan 9 weken moet wachten. Wij vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling. Daarom blijft de bestrijding van de wachtlijsten ook voor 2006 ons belangrijkste speerpunt. 22 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006

27 8 Zorgaanbod op maat Op 1 december 2005 hebben wij van BJzO het advies ontvangen over de afstemming van het aanbod jeugdhulpverlening op de vraag. Wij zijn van plan om dit advies in januari 2006 te bespreken met BJzO en de betreffende zorgaanbieders. Mede op basis van dit advies en de door het rijk genoemde oormerking nemen wij zo spoedig mogelijk een besluit over de inzet van de extra rijksmiddelen Hierop vooruitlopend hebben wij - in het belang van de continuiteit van het aanbod - besloten de tot en met 2005 incidenteel gesubsidieerde extra capaciteit pleegzorg ( ) met ingang van 2006 op structured basis te verlengen. In het belang van het kind is een zorgvuldige afbouw van en begeleiding na behandeling nodig, ook ter voorkoming van onnodige recidive. Nazorg moet daarorn een integraal onderdeel zijn van het hulpverleningsplan resp. de zorgprogramma's. In ons overleg met de jeugdzorgaanbieders stellen wij dit in 2006 aan de orde. Uiteraard kan er variatie bestaan in de zwaarte van interventies die nodig zijn. Wij menen echter dat ondersteuning vanuit de sociale omgeving niet altijd in de vorm van een intensief zorgaanbod hoeft plaats te vinden. De betrokkenheid van en de overdracht naar lokale partners dient onderdeel uit te maken van een nazorgplan. Op andere terreinen (zoals onderwijs) wordt ervaring opgedaan met vrijwillige vormen van coaching of mentoring. Wij zijn van plan om dit in 2006 in ons overleg met de jeugdzorgaanbieders aan de orde te stellen en dergelijke mogelijkheden voor nazorgtrajecten te onderzoeken. Wanneer er sprake is van de noodzaak van gemdiceerde zorg zullen wij meewerken aan praktische oplossingen m.b.t. registratie, leeftijdsgrenzen e.d. Op basis van de ervaringen en resultaten van het experiment met jeugdzorg op boerderijen kan er een vervolg komen van dit product binnen de jeugdzorg. Meer in het bijzonder worden voorbereidingen getroffen om jeugdzorgboerderijen als module (pleegzorgvariant) binnen de jeugdzorg te ontwikkelen. Wij hebben Trias, BJzO en Stimuland gevraagd dit voor te bereiden. Uiterlijk 1 mei 2006 vindt rapportage plaats, waarna wij een besluit nemen over al dan niet voortzetting van jeugdzorgboerderijen als module in de jeugdzorg. Belangrijk criterium daarbij is de doelmatigheid en effectiviteit van de module in relatie tot andere jeugdzorgmodules. Zoals in hoofdstuk 1 omschreven hebben wij met Gelderland een akkoord bereikt over de budgettaire gevolgen van de gebiedsaanpassing. Wij hebben met Gelderland afgesproken dat bij de overgang continutteit van de hulpverlening van belang is, evenals continuiteit van beleid voor de hulpverlenende instellingen. Wij maken met deze Gelderse zorgaanbieders (KIJ/Latijnse School, Pactum en GSJ Lindenhout) prestatieafspraken over de bested ing van de hen te verstrekken subsidies 2006 voor een totaalbedrag van Wij gebruiken het jaar 2006 om ons te bezinnen op hun positie op langere termijn op ; dp Overijsselse jeugdzorgmarkt. In het Beleidskader hebben wij uitgesproken dat wij in principe terughoudend zijn bij het introduceren van marktwerking in de sector jeugdzorg. Ketensamenwerking achten wij van groot belang voor een effectieve jeugdzorg. Wij onderkennen dat scherpe concurrentieverhoudingen deze beoogde samenwerking negatief kunnen bemvloeden. Het kostenaspect zal dan ook niet het enige criterium zijn waarop een zorgaanbod wordt beoordeeld. Effectiviteit, innovatief vermogen, klanttevredenheid, flexibiliteit en de bereidheid tot ketensamenwerking zijn voorbeelden van kwaliteitscriteria waarop zorgaanbod kan worden gewogen. Wij staan positief tegenover de wens van de zorgaanbieders om over dit onderwerp met hen in gesprek te gaan. Echter, dit laat onverlet dat wij, mede gezien de onvermijdelijke inbedding van het voorheen Gelderse aanbod van jeugdzorg Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS).

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS). De leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie Meedoen aan de Samenleving www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

hr. H. Rijkhoek jeugdzorg@prv-overijssel.nl 425 12 47 mw. Y. Visser

hr. H. Rijkhoek jeugdzorg@prv-overijssel.nl 425 12 47 mw. Y. Visser Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 80 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/1364 08 07

Nadere informatie

veri sse Provinciate Staten van Overijssel

veri sse Provinciate Staten van Overijssel veri sse Cli www.overijssel.nl Provinciate Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZwoUe Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

PROVINCIALESTATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/2JOSO /S<9j

PROVINCIALESTATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/2JOSO /S<9j Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 0384998899 Fax 0384254888 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provinciate Staten van Overijssel PROVINCIALESTATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/2JOSO

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004 Aan de leden van de Provinciale Staten Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004 Behandeld door : K.C. Sikkema Telefoonnummer : (050) 316 4299 Bijlagen : 1 Onderwerp : Plan van Aanpak Bestrijding

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 815 Jeugdzorg 2005 2008 Nr. 55 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Jeugdzorg. Onderzoek naar de doeltreffendheid van sturing door de provincie

Jeugdzorg. Onderzoek naar de doeltreffendheid van sturing door de provincie Jeugdzorg Onderzoek naar de doeltreffendheid van sturing door de provincie Rekenkamer Zeeland Middelburg, 13 december 2007 Jeugdzorg Onderzoek naar de doeltreffendheid van sturing door de provincie REKENKAMER

Nadere informatie

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg PS2011WMC03 Bijlage 1 Contourennota transitie Jeugdzorg Provincie Utrecht 5 september 2011 Inleiding Het terrein van zorg voor de jeugd is op dit moment volop in beweging. De plannen van het Rijk voor

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Voorwoord 1 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 2 Achtergronden van de wet 2 Wat is jeugdzorg? 2 Voor wie is

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 1 Inleiding Op grond van de Wet op de jeugdzorg (2005) is de provincie verantwoordelijk voor de planning en financiering van de

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

informatiebrochure Wet op de jeugdzorg

informatiebrochure Wet op de jeugdzorg informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Wet op de jeugdzorg Den Haag, september 2003 informatiebrochure 2 Wet op de jeugdzorg 2003 Inhoud i Voorwoord 5 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 7 Achtergronden van

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD 2013-2016 5 3. PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK)

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) Artikel 3 IRVK 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

2005 tot en met 2008. uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2005. concept

2005 tot en met 2008. uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2005. concept 2005 tot en met 2008 uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2005 concept provincie noord-holland november 2004 Beleidskader Jeugdzorg 2005 t/m 2008, 1 november 2004 2 Inhoud Inhoud 3 Inleiding 4 Samenvatting 5

Nadere informatie

Beleidsinformatie Jeugdwet

Beleidsinformatie Jeugdwet Beleidsinformatie Jeugdwet Inleiding Sinds de Jeugdwet op 1 januari 2015 in werking is getreden, zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Daarom is het belangrijk dat zij beschikken over

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Transitie Jeugdzorg Van zorgen voor naar zorgen dat Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Doel decentralisatie Één financieringssysteem voor het gehele jeugdbeleid: preventief, ambulant

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/842

Statenvoorstel nr. PS/2004/842 Statenvoorstel nr. PS/2004/842 Evaluatie aanpak wachtlijsten Jeugdzorg Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/842 te behandelen in: de Statencommissie Zorg en cultuur op: 15 september 2004

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Samenwerken aan integrale jeugdzorg

Samenwerken aan integrale jeugdzorg Samenwerken aan integrale jeugdzorg Toelichting op het Afsprakenkader experimenteermiddelen jeugdzorg provincie Utrecht Regio s en gemeenten Provinciale aanbieders jeugd- en opvoedhulp Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Visie op jeugdzorg en de rol van de provincie 6 2 Jong in Fryslân 9 3 Het Bureau Jeugdzorg 16 4 Het zorgaanbod 23

inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Visie op jeugdzorg en de rol van de provincie 6 2 Jong in Fryslân 9 3 Het Bureau Jeugdzorg 16 4 Het zorgaanbod 23 Jeugdzorg Tieners Fr y s l â n Tieners Fr y s l â n Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007 Gedeputeerde Staten Leeuwarden, 19 december 2006 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Visie op jeugdzorg en de rol van de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH = = = = =

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH = = = = = Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Statennotitie 18-plus problematiek HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Vereniging Gehandicapten Nederland T.a.v. de heer drs. H.G. Ouwerkerk Postbus 413 3500 AK UTRECHT. Indicatiestelling licht verstandelijk gehandicapten

Vereniging Gehandicapten Nederland T.a.v. de heer drs. H.G. Ouwerkerk Postbus 413 3500 AK UTRECHT. Indicatiestelling licht verstandelijk gehandicapten Vereniging Gehandicapten Nederland T.a.v. de heer drs. H.G. Ouwerkerk Postbus 413 3500 AK UTRECHT Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag H.J.F.M. Coppens 070 3405235 Onderwerp Bijlage(n)

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Subsidie aan leerwerkbedrijven Kennemerland BV (Perspectief) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Fred Vonk, Telefoon 5115096 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2012/264202

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten: Gelet op artikel 4.81 van de AWB; Overwegende dat - er behoefte is

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer

Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer : : 2008-09200/8/A.23, CW 74136 Behandeld door : I. Wiersema Telefoonnummer : (050) 316 4110 Antwoord op : Bijlage :

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 10 oktober 2008 DIS-stuknummer : 1452770 Behandelend ambtenaar : J. Dankers Directie/afdeling : Griffie Nummer commissiestuk : ZWC-0709

Nadere informatie

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf )" Routing

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf ) Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Provincie.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 4 2 Provinciale Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 november 2011

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 november 2011 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Werkgroep 4-12 jarigen

Werkgroep 4-12 jarigen Aan: Team Regionale Inkoop 2017 Specialistische Zorg voor Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. Van: Hanneke Vrielink (directeur Cordaan Jeugd) namens de werkgroep 4-12jaar Datum: 16 november 2015

Nadere informatie

PERCEEL VERBLIJF. s Heerenloo, Timon, Intermetzo, Eleos, Stichting Breder, Driestroom, GGZ Centraal, Karakter, Pluryn, Youké

PERCEEL VERBLIJF. s Heerenloo, Timon, Intermetzo, Eleos, Stichting Breder, Driestroom, GGZ Centraal, Karakter, Pluryn, Youké PERCEEL VERBLIJF s Heerenloo, Timon, Intermetzo, Eleos, Stichting Breder, Driestroom, GGZ Centraal, Karakter, Pluryn, Youké Eerste werkgroep 10 september Cascadering alles bezien in relatie met elkaar

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

Werken aan verbetering. Inspectie jeugdzorg. Jaarverslag 2005

Werken aan verbetering. Inspectie jeugdzorg. Jaarverslag 2005 Werken aan verbetering Inspectie jeugdzorg Jaarverslag 2005 Voorflap Wat is de Inspectie jeugdzorg? De Inspectie jeugdzorg is in 1988 bij wet ingesteld en houdt toezicht op de jeugdzorg in Nederland. De

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden De Jeugdzorg wordt beter Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Maart 2011 2 Aanleiding De door de centrale overheid voorgenomen

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland BINNENGEKOMEN 1 4 SEP, 2012 Zr, 2-L)C4.A.8 - Integraal Toezicht Jeugdzaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - cot_ Lete > Retouradres Postbus 19201 3501 DE Utrecht Gemeente Wormerland t.a.v.

Nadere informatie

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen.

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen. www.prv-overijssel.nl Leden van Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 80 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/52

Nadere informatie

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage PAARS C50/M100 CYAAN C70 branche rapportage jeugdzorg 2011 branche rapportage jeugdzorg 2011 Jeugdzorg in 2011, de belangrijkste bevindingen 2 1 Inleiding 4 2 Cliëntgegevens Bureaus Jeugdzorg en Landelijk

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Hengelo

Uitkomsten toezichtonderzoek Hengelo Uitkomsten toezichtonderzoek Hengelo Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009

De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009 De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009 753858 P.P.J. Doodkorte Versie 081109PPD INHOUD HOOFDSTUK 1 VOORWOORD 3 HOOFDSTUK 2 INLEIDING 4 HOOFDSTUK 3 SPEERPUNTEN 5 Financiële

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

Datum : 16 december 2003 Nummer PS :PS2004ZCW01 Dienst/sector : WEB/WZJ Commissie :ZCW

Datum : 16 december 2003 Nummer PS :PS2004ZCW01 Dienst/sector : WEB/WZJ Commissie :ZCW 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 16 december 2003 Nummer PS :PS2004ZCW01 Dienst/sector : WEB/WZJ Commissie :ZCW Registratienummer : 2003WEB002033i Portefeuillehouder :Kamp 7LWHO Provinciaal Beleidskader

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage PAARS C50/M100 CYAAN C70 branche rapportage jeugdzorg 2010 branche rapportage jeugdzorg 2010 Jeugdzorg in 2010: de belangrijkste bevindingen 2 1 Inleiding 4 2 Cliëntgegevens Bureaus Jeugdzorg en Landelijk

Nadere informatie