Bijlagen zijn op te vragen via (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS)."

Transcriptie

1 De leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie Meedoen aan de Samenleving Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2002/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. H. Rijkhoek Onderwerp Concept-Beleidskader Jeugdzorg Overijssel Bijlagen: I. Concept-Beleidskader Jeugdzorg Overijssel (te raadplegen via het Stateninformatiesysteem - SIS, onder kenmerk: CMAS/2002/86, of via en ligt ter inzage in de bibliotheek). Bijlagen zijn op te vragen via (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS). Hierbij bieden wij u het concept-beleidskader Jeugdzorg Overijssel ter kennisneming aan. In de periode tot 18 november 2003 worden de betrokkenen in de gelegenheid gesteld hun inspraakreactie te geven. De provincie is wettelijk verplicht een beleidsplan jeugdhulpverlening te schrijven. De nieuwe Wet op de Jeugdzorg vraagt om een Beleidskader Jeugdzorg. Zoals de Wet op de Jeugdzorg bedoelt, heeft het concept-beleidskader Jeugdzorg Overijssel betrekking op ons beleid als financier van Bureau Jeugdzorg en het zorgaanbod jeugdhulpverlening. Daarnaast heeft dit Beleidskader Jeugdzorg ook betrekking op onze regisserende rol met als opdracht om, samen met de partners in de jeugdzorg, het intersectorale aanbod op de vraag naar jeugdzorg af te stemmen en samenhang in het intersectorale aanbod te brengen. Hierbij zijn ook onderdelen van de jeugdzorg betrokken die door anderen (AWBZ en het Ministerie van Justitie) worden gefinancierd. Met name dit deel is nieuw en in ontwikkeling. Behandeling in uw commissie vindt plaats op 13 januari 2003, in Provinciale Staten op 5 februari Postbank ING Bank Het provinciehuis is vanaf het NS-Station bereikbaar: met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis Bezoek adres Luttenbergstraat 2 Zwolle

2 2 Hieronder treft u de politiek-bestuurlijke relevante informatie aan uit ons concept-beleidskader Jeugdzorg Overijssel (Hoofdstuk 2). VISIE EN HOOFDLIJNEN 2.1. Visie Kern van onze visie is dat jeugdzorg onderdeel is van het jeugdbeleid vanuit de overtuiging dat jeugdigen gebaat zijn bij een veilige en stimulerende sociale leefomgeving. De inzet van jeugdbeleid is gericht op het activeren en versterken van de eigen mogelijkheden van de jeugdigen en hun ouders/opvoeders in hun sociale leefomgeving. Maatschappelijke voorzieningen, zoals jeugdvoorzieningen, dienen de eigen kracht en mogelijkheden van de jeugdigen te versterken en aan te sluiten op de positief stimulerende krachten in de sociale leefomgeving, zoals ouders/opvoeders, school et cetera. Het jeugdbeleid moet integraal zijn en gericht op deze empowerment, het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, op participatie van de jeugdigen en op samenhang en afstemming tussen voorzieningen. Daarmee ontstaat een sterke keten, waarbinnen een sluitende aanpak is te realiseren. Psychosociale problemen, uitval uit de sociale leefomgeving, onveilig en niet acceptabel gedrag zoals jeugdcriminaliteit en kindermishandeling kan zo mogelijk worden voorkomen. Indien nodig kan hulp of bescherming worden geboden. De inzet dient primair gericht te zijn op het voorkomen van de noodzaak tot jeugdzorg (hulp of bescherming). Als toch jeugdzorg nodig is, dan dient deze afgestemd te zijn op de vraag. De afstemming dient ook plaats te vinden in de zin van afstemming op allochtone afkomst, levensbeschouwing en geslacht. De zorg dient zo vroegtijdig mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, zo kort, zo licht, zo effectief en zo betaalbaar mogelijk plaats te vinden. Jeugdzorg in een gezinssituatie of daarop lijkende (zoals pleegzorg) is te verkiezen boven een residentiële setting. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de ouders/opvoeders en kind. Een sterke positie van de cliënt is van essentieel belang voor de effectiviteit van de jeugdzorg. De provincie ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie overheden zorg te dragen voor een adequate samenhangende sociale infrastructuur, waarbinnen de doelstellingen die voortvloeien uit bovenstaande visie gerealiseerd kunnen worden. Binnen deze keten hebben de verschillende overheden hun verantwoordelijkheid voor de aansluitende onderdelen van de keten. Het Rijk voor de financiering, de centrale kaderstelling en landelijke ondersteuning, de provincies voor de jeugdzorg, de aansluiting van de jeugdzorg met de lokaal preventief werkende voorzieningen en ondersteuning van gemeenten en de gemeenten voor lokaal preventief werkende voorzieningen en de aansluiting van deze voorzieningen met de voorzieningen jeugdzorg Hoofdlijnen van beleid Bestrijding wachtlijsten jeugdzorg De meest in het oog springende maatschappelijke problematiek in de jeugdzorg zijn de wachtlijsten, zowel bij Bureau Jeugdzorg Overijssel als bij het zorgaanbod jeugdhulpverlening. Dat is in alle provincies het geval. Landelijk is hierop een Task Force opgezet voor een gecoördineerde aanpak. Het beleid wachtlijstbestrijding is eerste hoofdlijn van ons beleid. Na nadruk op de bestrijding van de huidige wachtlijsten in 2001 en 2002 starten we een aanpak voorkomen van nieuwe wachtlijsten. Onze (en de landelijke) ambitie is om in 2004 zonder wachtlijsten de Wet op de Jeugdzorg in te voeren. Uiteraard geldt voor het halen van deze doelstelling het voorbehoud dat, uitgaande van een effectieve jeugdzorg, de provincie door het Rijk financieel in voldoende mate in staat gesteld wordt te voldoen aan de behoefte aan jeugdzorg. Een andere factor van betekenis is de spanning op de arbeidsmarkt. De uitwerking van deze hoofdlijn vindt u in Hoofdstuk 5. (Redactie: beschikbaar budget ,--).

3 3 Preventie en veiligheid Een majeur doel in het nieuwe stelsel is te voorkomen dat jeugdproblematiek zodanig verergert dat een beroep op geïndiceerde jeugdzorg nodig is. De provincie heeft hierin al veel geïnvesteerd, samen met de gemeenten in Overijssel. Het gaat hier niet alleen om het voorkomen van psychosociale problemen bij jeugdigen, maar ook om het voorkomen van gevoelens van onveiligheid en jeugdcriminaliteit. Deze tweede hoofdlijn is hieronder beschreven onder Preventie en veiligheid. Deze hoofdlijn dient uiteraard ook het voorkomen van wachtlijsten. Veiligheid is voor de provincie uiteraard een belangrijk thema. Ook jeugdigen willen zich veilig voelen. Maar ook kan onveiligheid van jeugdigen vandaan komen. Veiligheidsbeleid is in belangrijke mate de preventie van onveiligheid, niet alleen in de zin van het voorkomen van geweld, maar juist ook in het voorkomen en signaleren van risicogedrag van jongeren (alcohol- en drugsgebruik, probleemgedrag). Er is een nauwe samenhang tussen problemen in het gezin, alcohol- en drugsgebruik en probleemgedrag van jeugdigen. Veiligheid (fysiek en emotioneel) en angst voor criminaliteit blijken voor veel jongeren een hot item te zijn. Vanuit onze visie dienen preventie en veiligheid integraal, vanuit de samenhang tussen alle leefterreinen, te worden benaderd, zowel vanuit welzijn als vanuit onderwijs, integratie, arbeidsmarkt en zorg en jeugdzorg. Wij zien Jeugd- en veiligheidsbeleid als een complementair vraagstuk, met een primaire verantwoordelijkheid van gemeenten als onderdeel van het lokaal preventief jeugdbeleid en een aanvullende provinciale verantwoordelijkheid vanuit jeugdzorg. Deel II bevat een verdere uitwerking van deze hoofdlijn. (Redactie: beschikbaar budget: ,--.) Kwaliteit en versterking positie cliënt Wij zien een sterke positie van de cliënt als essentieel voor de effectiviteit en de kwaliteit van de hulp. Wij beschrijven deze derde hoofdlijn onder Kwaliteit en versterking positie cliënt. De stelselwijziging beoogt op diverse manieren de positie van de cliënt te versterken. Voorbeelden zijn de invoering van een recht op jeugdhulpverlening en acceptatieplicht door de aanbieders van jeugdhulpverlening, het realiseren van een eenduidige toegang en de ondersteuning en begeleiding van de cliënt door bureau jeugdzorg bij het realiseren van zijn recht op zorg. Ook op het terrein van het kwaliteits- en cliëntenbeleid biedt de Wet versterking van de positie van de cliënt, zoals de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad en van een klachtencommissie, de mogelijkheid tot het doen functioneren van een cliëntvertrouwenspersoon en de mogelijkheid tot het financieel ondersteunen van een cliënten-organisatie. Wij zien een sterke positie van de cliënt en de cliënt centraal stellen als essentieel voor de effectiviteit van de hulp. Het is belangrijk de cliënt tot partner in de zorg te maken. Kwaliteits- en cliëntenbeleid is onze derde hoofdlijn van beleid is beschreven in hoofdstuk 8 (Redactie: beschikbaar budget: ,-). Verdere implementatie Wet op de Jeugdzorg De vierde hoofdlijn is de voortzetting van de implementatie van de (komende) Wet op de Jeugdzorg. De regering heeft in 2002 de provincies gevraagd te implementeren en te werken als ware de wet in werking. Wij hebben inmiddels de structuur van scheiding van vraag en aanbod gerealiseerd door oprichting, inrichting en positionering van Bureau Jeugdzorg Overijssel. Dit Bureau Jeugdzorg krijgt steeds duidelijkere contouren zoals in de wet is voorzien, zoals de integratie met jeugdbescherming. Voorts hebben wij een overlegstructuur ingericht met alle door de wet voorgeschreven partijen waarbinnen alle partners kunnen werken aan de afstemming van het aanbod op de vraag. Wij hebben met gemeenten een complementaire overlegstructuur ingericht die zowel gebiedsgericht als in de samenhang stad-platteland door gemeenten enthousiast is ontvangen en voor de ontwikkeling goede kansen biedt. Provincies werken samen in IPO-verband en zijn nauw betrokken bij de gezamenlijke ontwikkeling met het Rijk van Wet, AMVB s en wachtlijstbestrijding. Al met al ligt er in Overijssel een goede basis voor verdere implementatie en realisering van de doelstellingen van de Wet op de Jeugdzorg. In mei 2002 heeft de regering aangegeven de invoering van de wet te verschuiven naar Daarbij heeft de regering de partners gevraagd de implementatie verder te brengen dan deze zou zijn gevorderd per Wij hebben al in april 2002 aan onze stelselpartners aangegeven dat wij ervan overtuigd zijn dat consolidatie en voortzetting van de huidige implementatie-ontwikkelingen zeer in het belang zijn van de cliënten in de jeugdzorg en stagnatie zeker niet in het belang van de cliënten. De huidige wachtlijsten verplichten ons onze

4 4 inspanningen voort te zetten. Wij hebben onze stelselpartners gevraagd zich niet te laten afleiden door de huidige en tijdelijke onzekerheden over de datum van in werking treden van de Wet op de Jeugdzorg, maar de geboekte vooruitgang te consolideren en het implementatietraject voort te zetten, uiteraard voorzover huidige wetsbepalingen zich daar niet tegen verzetten. Gemeenten en stelselpartners hebben deze benadering inmiddels onderschreven. In het Overleg Jeugdzorg Overijssel (het intersectoraal overleg tussen provincie, financiers en instellingen) is een gemeenschappelijke basis gevonden in samenwerking in het belang van de cliënt. Tussen Rijk en IPO bestaat overeenstemming over de doelen die per 1 januari 2004 moeten zijn bereikt, ervan uitgaande dat de wet ongewijzigd in werking treedt. Dat zijn de volgende doelen. 1. De bureaus jeugdzorg voeren per 1 januari 2004 hun wettelijke taken verantwoord uit en de kwaliteit van de indicatiestelling voldoet aan een nader te specificeren norm. 2. Per 1 januari 2004 hebben de zorgaanbieders hun aanbod in functies beschreven en voldoen zij aan de wettelijke eisen met betrekking tot verantwoorde zorg. 3. Per 1 januari 2004 wordt gewerkt met de doeluitkeringen bureau jeugdzorg en zorgaanbod. 4. De nieuwe p x q -financieringssystematiek is in ontwerp gereed om in 2004 mee schaduw te draaien en vervolgens in 2005 in te voeren. 5. Per 1 januari 2004 wordt gewerkt met het Landelijk beleidskader jeugdzorg en de Provinciale Beleidskaders Jeugdzorg Bureaus jeugdzorg en zorgaanbieders zijn in staat om met ingang van 2004 de minimaal gevraagde verantwoordings- en beleidsinformatie aan de provincies te leveren. 7. De provincies zijn in staat om met ingang van 2004 de minimaal gevraagde verantwoordings- en beleidsinformatie aan het Rijk te leveren. Wij onderschrijven deze doelen. De hoofdlijn van beleid Verdere implementatie van de Wet op de Jeugdzorg behelst het consolideren van de al geïmpliceerde onderdelen van de Wet op de Jeugdzorg in Overijssel. Verder staat Overijssel nog de volgende geheel of grotendeels door te voeren implementatie-activiteiten te wachten. Decentralisatie van justitiële jeugdzorg 6 miljoen. Decentralisatie van landelijk werkende jeugdhulpverleningsorganisaties zoals Leger des Heils en Gereformeerde jeugdhulpverlening). Overijssel zal hierbij waarschijnlijk ook extra taken krijgen voor andere provincies. Op basis van nog komende AMVB s ontwikkeling van nieuwe taken binnen Bureau Jeugdzorg (casemanagement, multidisciplinaire diagnostiek, zorgtoeleiding, afstemming met J-GGZ, J-LVG, et cetera). Op basis van nog komende AMVB s ontwikkeling van cliëntenbeleid (bijvoorbeeld cliëntvertrouwenspersoon). Verdere inrichting Bureau Jeugdzorg (registratie, integratie van vrijwillige en justitiële jeugdzorg). Verdere ontwikkeling van de afstemming van gemeentelijk jeugdbeleid en Bureau Jeugdzorg. Ontwikkeling van intersectorale afstemming vraag en aanbod in een Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg. Congruent maken van jeugdzorg met de provinciegrenzen, met name insluizen van Bureau Jeugdzorg in Deventer in Bureau Jeugdzorg Overijssel en maatwerk bieden voor de jeugd in Hattem. Implementatie van zorgmodularisering. Implementatie van nieuwe financiële methodieken. Implementatie van beheersinstrumenten ten behoeve van efficiency en effectiviteit.

5 5 De implementatie raakt alle onderdelen van de jeugdzorg. Deze hoofdlijn vindt u daarom niet terug in een afzonderlijk hoofdstuk. (Einde citaat uit het concept-beleidskader Jeugdzorg Overijssel ). Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, griffier,

6 Geadresseerde Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2002/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. H. Rijkhoek Onderwerp Concept-Beleidskader Jeugdzorg Overijssel Hierbij bieden wij u het concept-beleidskader Jeugdzorg Overijssel aan. Graag bieden wij u de gelegenheid om tot 1 november 2002 uw inspraakreactie te geven op dit concept-beleidskader Jeugdzorg. De provincie is wettelijk verplicht een Beleidsplan Jeugdhulpverlening te schrijven. De nieuwe Wet op de Jeugdzorg vraagt om een Beleidskader Jeugdzorg. Zoals de Wet op de Jeugdzorg bedoelt, heeft het concept-beleidskader Jeugdzorg Overijssel betrekking op ons beleid als financier van Bureau Jeugdzorg en het zorgaanbod jeugdhulpverlening. Daarnaast heeft dit Beleidskader Jeugdzorg ook betrekking op onze regisserende rol met als opdracht om, samen met de partners in de jeugdzorg, het intersectorale aanbod op de vraag naar jeugdzorg af te stemmen en samenhang in het intersectorale aanbod te brengen. Hierbij zijn ook onderdelen van de jeugdzorg betrokken die door anderen (AWBZ en het Ministerie van Justitie) worden gefinancierd. Met name dit deel is nieuw en in ontwikkeling. De planning van de verdere procedure rond het concept-beleidskader Jeugdzorg Overijssel is als volgt: behandeling in de Adviescommissie Meedoen aan de Samenleving op 13 januari 2003; behandeling in Provinciale Staten op 5 februari Meer exemplaren van dit concept-beleidskader zijn verkrijgbaar via mevrouw F. Rommel, provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, telefoonnummer: Ook is het concept-beleidskader toegankelijk via Postbank ING Bank Het provinciehuis is vanaf het NS-Station bereikbaar: met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis Bezoek adres Luttenbergstraat 2 Zwolle

7 2 In afwachting van uw inspraakreactie, Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, griffier,

hr. H. Rijkhoek jeugdzorg@prv-overijssel.nl 425 12 47 mw. Y. Visser

hr. H. Rijkhoek jeugdzorg@prv-overijssel.nl 425 12 47 mw. Y. Visser Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 80 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/1364 08 07

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen.

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen. www.prv-overijssel.nl Leden van Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 80 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/52

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 51 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2004/548 3

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD 2013-2016 5 3. PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Voorwoord 1 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 2 Achtergronden van de wet 2 Wat is jeugdzorg? 2 Voor wie is

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 25 juni 2003 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg PS2011WMC03 Bijlage 1 Contourennota transitie Jeugdzorg Provincie Utrecht 5 september 2011 Inleiding Het terrein van zorg voor de jeugd is op dit moment volop in beweging. De plannen van het Rijk voor

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

informatiebrochure Wet op de jeugdzorg

informatiebrochure Wet op de jeugdzorg informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Wet op de jeugdzorg Den Haag, september 2003 informatiebrochure 2 Wet op de jeugdzorg 2003 Inhoud i Voorwoord 5 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 7 Achtergronden van

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

-5 JU LI 2011. 2011-30.278/27/A.9, CW 334911 Jong F.M. de (050) 316 4388 f.m.de.jong@provinciegroningen.nl 1

-5 JU LI 2011. 2011-30.278/27/A.9, CW 334911 Jong F.M. de (050) 316 4388 f.m.de.jong@provinciegroningen.nl 1 "^s& gi'oningen S 5 bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegronlngen.nl info@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Wijzigingen voorbehouden, alleen de uitgesproken tekst geldt!

Wijzigingen voorbehouden, alleen de uitgesproken tekst geldt! Directie Voorlichting en Communicatie van de minister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet, ter gelegenheid van de studiedag Jeugdzorg: succesvolle voorbeelden op 19 juni 2008, te Utrecht. Wijzigingen voorbehouden,

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

veri sse CIE www.overijssel.nl Postadres Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 20

veri sse CIE www.overijssel.nl Postadres Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 20 CIE veri sse www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr.

Nadere informatie

Beleidsinformatie Jeugdwet

Beleidsinformatie Jeugdwet Beleidsinformatie Jeugdwet Inleiding Sinds de Jeugdwet op 1 januari 2015 in werking is getreden, zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Daarom is het belangrijk dat zij beschikken over

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH = = = = =

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH = = = = = Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Statennotitie 18-plus problematiek HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

: signalementen regiovisies gehandicaptenbeleid en ggz en gehandicaptenzorg

: signalementen regiovisies gehandicaptenbeleid en ggz en gehandicaptenzorg Aan de leden van de commissie Welzijn, Zorg en Cultuur Nr.: 2001-8539/21/A.17, IWW Groningen, 31 mei 2001 Behandeld door : mw. W.E. de Boer Telefoonnummer : (050) 316 4963 Onderwerp : signalementen regiovisies

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Provinciale Staten. www.prv-overijssel.nl. Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle. Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 30

Provinciale Staten. www.prv-overijssel.nl. Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle. Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 30 www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 30 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum RWB/2004/3613 12

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 422 3619 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ba/04/2507 21

Nadere informatie

Raadsvergadering 13 maart 2014. Voorstel B 5

Raadsvergadering 13 maart 2014. Voorstel B 5 Raadsvergadering 13 maart 2014 Voorstel B 5 Heinkenszand, 25 februari 2014 Onderwerp: voorstel tot het kennisnemen van de toekomstige taken van Bureau Jeugdzorg en het vaststellen van de Zeeuwse kaders

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 41 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 28 09

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen JStelselwijziging Jeugd Factsheet Voor alle kinderen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen 1 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op de zorg, hulp,

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Vereniging Gehandicapten Nederland T.a.v. de heer drs. H.G. Ouwerkerk Postbus 413 3500 AK UTRECHT. Indicatiestelling licht verstandelijk gehandicapten

Vereniging Gehandicapten Nederland T.a.v. de heer drs. H.G. Ouwerkerk Postbus 413 3500 AK UTRECHT. Indicatiestelling licht verstandelijk gehandicapten Vereniging Gehandicapten Nederland T.a.v. de heer drs. H.G. Ouwerkerk Postbus 413 3500 AK UTRECHT Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag H.J.F.M. Coppens 070 3405235 Onderwerp Bijlage(n)

Nadere informatie

Beleidskader Wet op de jeugdzorg

Beleidskader Wet op de jeugdzorg Beleidskader Wet op de jeugdzorg 9 juni 2000 Inhoudsopgave _äòk Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Inleiding 1 1.1 Wat is het beleidskader Wet op de jeugdzorg? 1 1.2 Waarom een

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort Jeugdbescherming en jeugdreclassering Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort 1 Baby Hendrikus In 2009 wordt Hendrikus geboren Zijn beide ouders zijn zwakbegaafd Hendrikus wordt

Nadere informatie

Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten van Overijssel, Voorzitter, Secretaris. www.prv-overijssel.nl

Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten van Overijssel, Voorzitter, Secretaris. www.prv-overijssel.nl www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1395 25 11

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/842

Statenvoorstel nr. PS/2004/842 Statenvoorstel nr. PS/2004/842 Evaluatie aanpak wachtlijsten Jeugdzorg Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/842 te behandelen in: de Statencommissie Zorg en cultuur op: 15 september 2004

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Naar integrale jeugdzorg

Naar integrale jeugdzorg Naar integrale jeugdzorg Naar integrale jeugdzorg Inleiding 4 Doel van de jeugdzorg 5 Uitgangspunten 5 Vertaling naar de praktijk 6 Randvoorwaarden 9 3 Inleiding Vrijwel alle facetten van de jeugdzorg

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

2005 tot en met 2008. uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2005. concept

2005 tot en met 2008. uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2005. concept 2005 tot en met 2008 uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2005 concept provincie noord-holland november 2004 Beleidskader Jeugdzorg 2005 t/m 2008, 1 november 2004 2 Inhoud Inhoud 3 Inleiding 4 Samenvatting 5

Nadere informatie

Datum : 16 december 2003 Nummer PS :PS2004ZCW01 Dienst/sector : WEB/WZJ Commissie :ZCW

Datum : 16 december 2003 Nummer PS :PS2004ZCW01 Dienst/sector : WEB/WZJ Commissie :ZCW 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 16 december 2003 Nummer PS :PS2004ZCW01 Dienst/sector : WEB/WZJ Commissie :ZCW Registratienummer : 2003WEB002033i Portefeuillehouder :Kamp 7LWHO Provinciaal Beleidskader

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Convenant Alcohol&Jongeren

Convenant Alcohol&Jongeren Convenant Alcohol&Jongeren Provincie Groningen 2012-2016 Gemeenten Openbaar Ministerie Regiopolitie Groningen GGD Groningen 1 Convenant Alcohol en Jongeren provincie Groningen Inleiding Dat de combinatie

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Beleidsplan Wmo 2015

Riedsútstel. Underwerp Beleidsplan Wmo 2015 Riedsútstel Ried : 20 november 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend in raadswerkgroep 3D d.d. 5 november 2014 Agindapunt : 8 Portefúljehâlder : G. Postma Amtner : Q.

Nadere informatie

Samenwerken aan integrale jeugdzorg

Samenwerken aan integrale jeugdzorg Samenwerken aan integrale jeugdzorg Toelichting op het Afsprakenkader experimenteermiddelen jeugdzorg provincie Utrecht Regio s en gemeenten Provinciale aanbieders jeugd- en opvoedhulp Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/558

Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Derde diversepostenwijziging 2007 Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-32 21 augustus 2007 2007/0502298 de heer S.P.W. van der Hoeven, telefoon 038 499 89 09,

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Ontwerp. Beleidskader Jeugdzorg 2004-2007. Provincie Groningen

Ontwerp. Beleidskader Jeugdzorg 2004-2007. Provincie Groningen Ontwerp Beleidskader Jeugdzorg 2004-2007 Provincie Groningen INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Inleiding Kader van de jeugdzorg Hoofdlijnen van beleid Hoofdstuk IV Ontwikkelingen

Nadere informatie

Preventief jeugdbeleid Typetest Onder welk type valt uw gemeente?

Preventief jeugdbeleid Typetest Onder welk type valt uw gemeente? Preventief jeugdbeleid Typetest Onder welk type valt uw gemeente? Dienstverlening Jeugd en Onderwijs Vooraf Hoe kijkt uw gemeente aan tegen preventief jeugdbeleid? En welke rol speelt uw gemeente in het

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004 Aan de leden van de Provinciale Staten Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004 Behandeld door : K.C. Sikkema Telefoonnummer : (050) 316 4299 Bijlagen : 1 Onderwerp : Plan van Aanpak Bestrijding

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Gemeente Bussum Vaststellen nota 'Naar een lokale transitieagenda sociaal domein (2013-2015)'

Nadere informatie