Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg"

Transcriptie

1 Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006

2 2 Inspectie jeugdzorg

3 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 Hoofdstuk 2 Verwachtingen van de Inspectie jeugdzorg... 9 Hoofdstuk 3 Resultaten van het onderzoek Hoofdstuk 4 Eindoordeel en aanbevelingen Bijlage I Context van het onderzoek

4 4 Inspectie jeugdzorg

5 Samenvatting Bureau Jeugdzorg verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek te doen naar de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel als zij vindt dat de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt. De inspectie verwacht daarom dat Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming duidelijke afspraken hebben vastgelegd over hun onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheidsverdeling. In eerdere inspectieonderzoeken bleek dat de helft van de Bureaus Jeugdzorg knelpunten signaleerde in de samenwerking met de Raad. Deze signalen wezen op vertraging en stagnatie in het proces van hulpverlening als sprake is van overgang van Bureau Jeugdzorg naar de Raad voor de Kinderbescherming. Ook kwam naar voren dat de Raad en Bureau Jeugdzorg een verschillende inschatting maakten van de veiligheid van het kind en dat niet altijd duidelijk was wie verantwoordelijk was voor de veiligheid van het kind tijdens het raadsonderzoek. In dit onderzoek heeft de inspectie bovenstaande signalen nader onderzocht. Daartoe heeft zij alle regionale samenwerkingsafspraken tussen de Raad en Bureau Jeugdzorg opgevraagd en beoordeeld. Tevens heeft de inspectie in een gesprek aan alle regionale vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming vragen gesteld over de samenwerking met Bureau jeugdzorg / AMK. Resultaten en eindoordeel De inspectie constateert dat er in alle regio s samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. De inspectie is van mening dat er veel bereikt is. Bij spoed/crisismeldingen waarbij de zaak vrijwel direct door de Raad in onderzoek wordt genomen, zijn de samenwerkingsafspraken voldoende om de veiligheid van het kind en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Maar dit geldt nog onvoldoende voor de situaties waarin niet meteen sprake is van de noodzaak om in te grijpen door middel van een voorlopige maatregel of waarin cliënten vrijwillige hulp niet accepteren. Dit leidt ertoe dat in situaties waarin niet meteen sprake is van de noodzaak om in te grijpen door middel van een voorlopige maatregel of waarin cliënten vrijwillige hulp niet accepteren, deze afspraken nog onvoldoende zijn om de veiligheid van het kind en de continuïteit van de zorg te waarborgen Aanbevelingen Om te zorgen dat de veiligheid van kinderen en de continuïteit van zorg in alle gevallen gegarandeerd gaan worden heeft de inspectie aanbevelingen gedaan aan de verantwoordelijke overheden, de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg. Deze gaan over: Het aanvullen van de samenwerkingsafspraken tussen Raad en Bureau Jeugdzorg met concrete afspraken over o.a. de inschatting van het risico voor het kind, de urgentiebepaling van de melding en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Bureau Jeugdzorg en de Raad na melding aan de Raad; Het structureel evalueren en bijstellen van de samenwerkingsafspraken tussen Raad en Bureau Jeugdzorg. Voordat de inspectie de werking van de samenwerkingsafspraken in de praktijk gaat onderzoeken is het van belang dat de instellingen de samenwerkingsafspraken verder vorm hebben gegeven. 5

6 6 Inspectie jeugdzorg

7 Hoofdstuk 1 Inleiding Bureau Jeugdzorg verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek te doen naar de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel als zij vindt dat de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt. Samenwerking tussen de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg is dus van groot belang voor de veiligheid van het kind. De inspectie verwacht daarom dat Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming duidelijke afspraken hebben vastgelegd over hun onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheidsverdeling, dus wie wanneer verantwoordelijk is voor de veiligheid van het kind en de continuïteit van de zorg voor het kind én om hiernaar te handelen. Aanleiding voor het onderzoek In 2004 en 2005 heeft de Inspectie jeugdzorg in alle provincies onderzoek gedaan naar het dagelijkse handelen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en naar de crisisinterventie door Bureaus Jeugdzorg (BJZ). Eén van de bevindingen in deze onderzoeken was dat de helft van de Bureaus Jeugdzorg knelpunten signaleerde in de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming. De inspectie heeft hier in de rapporten melding van gemaakt, maar heeft deze niet nader onderzocht. De signalen wezen op vertraging en stagnatie in het proces van hulpverlening als sprake is van overgang van Bureau Jeugdzorg naar de Raad voor de Kinderbescherming. Er waren signalen dat de Raad en Bureau Jeugdzorg een verschillende inschatting maakten van de veiligheid van het kind. En er waren signalen dat niet helder was wie van beide instellingen voor de veiligheid van het kind verantwoordelijk was en kon zijn, als er een raadsonderzoek was aangevraagd. Daarom heeft de inspectie aan de provincies en bureaus jeugdzorg aanbevelingen gedaan die moeten leiden tot het opheffen van de gesignaleerde risico s voor de veiligheid van het kind. In dit onderzoek bouwt de inspectie hierop voort en onderzoekt de inspectie of er samenwerkingsafspraken tussen Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming zijn gemaakt en zo ja, welke. Context van het inspectieonderzoek De samenwerking tussen Bureau jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming heeft momenteel op verschillende manieren de aandacht: - In het evaluatieonderzoek Wet op de Jeugdzorg en AMK regelgeving wordt, onder andere, gekeken naar de samenwerking in de keten van de jeugdzorg. - Een van de projecten van het programma Beter Beschermd van het ministerie van Justitie is gericht op het verkorten van de doorlooptijden en afstemming in de keten tussen de Bureaus Jeugdzorg/AMK s, de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechters. 7

8 - De Raad voor de Kinderbescherming zelf laat in 2006 onderzoek verrichten naar de aansluiting van de melding van het Bureau Jeugdzorg en het AMK op het raadsonderzoek 1. Vraagstelling van het inspectieonderzoek De vraagstelling voor het inspectieonderzoek is: Zijn er tussen de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg samenwerkingsafspraken gemaakt? Zo ja, waarborgen de afspraken voldoende het zicht op de veiligheid van het kind en op de continuïteit van de zorg? Fasering van het onderzoek Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heeft de inspectie allereerst de regionale samenwerkingsafspraken die door Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming zijn vastgelegd, beoordeeld. De beoordelingscriteria van de inspectie zijn opgenomen in hoofdstuk 2. De beoordeling van de samenwerkingsafspraken was bepalend voor het vervolg van het inspectieonderzoek. De inspectie heeft bij deze beoordeling twee scenario s geschetst: - als zou blijken dat de afspraken voldoende zijn om het zicht op de veiligheid van het kind en op de continuïteit van zorg te waarborgen, dan zou de inspectie de werking van de afspraken in de praktijk toetsen; - als zou blijken dat de vastgelegde afspraken nog onvoldoende zijn, dan zou een praktijktoets niet zinvol zijn. Als er op papier niet is voorzien in voldoende afspraken tussen Raad en Bureau Jeugdzorg, is het handelen in de praktijk immers onvoldoende geborgd en te veel afhankelijk van de inzichten van individuele medewerkers. Dit laat onverlet dat in de praktijk zaken goed kunnen verlopen. 1 Zie voor een uitgebreider overzicht van de context bijlage I. 8

9 Hoofdstuk 2 Verwachtingen van de Inspectie jeugdzorg De inspectie heeft verwachtingen geformuleerd over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. De verwachtingen zijn gebaseerd op de visie van de inspectie op verantwoorde zorg en op het Landelijk toetsingskader Raad/MOgroep. Visie inspectie op verantwoorde zorg Uitgangspunt voor inspectietoezicht is dat het belang van het kind centraal staat in elke vorm van zorg. Om dit te kunnen realiseren moeten instellingen altijd allereerst zorg dragen voor de veiligheid van het kind. Daarnaast is de samenwerking met ketenpartners essentieel voor het bieden van continuïteit van de zorg. Bureau Jeugdzorg heeft de regie over de hulpverlening aan en bescherming van het kind vanaf het moment dat het kind gemeld wordt bij Bureau Jeugdzorg. De inspectie verstaat onder de regierol van Bureau Jeugdzorg het volgende: Bureau Jeugdzorg houdt zicht op de veiligheid van het kind en op de continuïteit van de zorg en onderneemt actie als deze in gevaar komen. Landelijk toetsingskader Raad en MOgroep Op grond van art. 60 van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg moeten Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming hun wijze van samenwerken vastleggen in een protocol. Door de MOgroep en de Raad is een landelijk toetsingskader vastgesteld. In dit toetsingskader zijn kwaliteitseisen geformuleerd waaraan de samenwerking moet voldoen en daarnaast bevat het voorschriften over nader te regelen onderwerpen in de regionale samenwerkingsprotocollen. In iedere regio moeten samenwerkingsafspraken zijn opgesteld, gebaseerd op dit landelijk toetsingskader. Verwachtingen inspectie Op grond van het bovenstaande heeft de inspectie verwachtingen geformuleerd over - het proces van samenwerking tussen Raad en Bureau Jeugdzorg; - de inhoud van de samenwerking tussen Raad en Bureau Jeugdzorg. De inspectie verwacht van het proces van samenwerking: - dat er in alle regio s samenwerkingsprotocollen Bureau Jeugdzorg - Raad aanwezig zijn; - dat deze protocollen regelmatig geëvalueerd worden; - dat in de protocollen afspraken staan over: o de wijze van melden van een casus door Bureau Jeugdzorg voor onderzoek door de Raad; o hoe te handelen als de Raad de melding van Bureau Jeugdzorg onvolledig vindt; 9

10 o o hoe te handelen bij verschil van mening tussen Bureau Jeugdzorg en de Raad over de noodzaak van een onderzoek; hoe te handelen als de Raad een wachtlijst heeft. De inspectie verwacht van de inhoud van de samenwerking dat deze gericht is op de veiligheid van het kind en de continuïteit van zorg. Daarom verwacht de inspectie dat er in de protocollen afspraken staan over: - de risico-inschatting van de veiligheid van het kind: o de wijze waarop dat gebeurt en door wie, o op welke manier de risico-inschatting wordt geactualiseerd, hoe vaak en door wie; - de urgentiebepaling van een melding: o de wijze waarop dat gebeurt en door wie, o op welke manier de urgentiebepaling wordt geactualiseerd, hoe vaak en door wie; - de verantwoordelijkheidsverdeling na een melding en tijdens het raadsonderzoek met betrekking tot de continuïteit van zorg voor het kind: o wie waarvoor verantwoordelijk is als de zaak wordt overgedragen van Bureau Jeugdzorg naar de Raad voor onderzoek, Werkwijze De inspectie heeft alle regionale samenwerkingsafspraken, die de Raad en Bureau Jeugdzorg gemaakt hebben, opgevraagd. De inspectie heeft aan alle regionale vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming in een gesprek ook vragen gesteld over de samenwerking met Bureau Jeugdzorg / AMK. De inspectie heeft de verzamelde informatie getoetst aan bovengenoemde verwachtingen. Daarnaast heeft de inspectie alle provincies en alle Bureaus Jeugdzorg gevraagd te rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen in de inspectierapporten AMK en crisisinterventie. Deze informatie heeft de inspectie gebruikt om na te kunnen gaan of noodzakelijke verbeterpunten door bureau jeugdzorg en provincies opgepakt zijn. De inhoud van de verbeterpunten is niet onderzocht. 10

11 Hoofdstuk 3 Resultaten van het onderzoek De inspectie heeft de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de Raad beoordeeld aan de hand van de verwachtingen van de inspectie. Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer. De resultaten zijn geaggregeerd naar landelijk niveau, dat wil zeggen dat de inspectie uitspraken doet over het landelijk beeld en niet over de afzonderlijke regio s. De inspectie beoordeelt het landelijke beeld van de samenwerking in de onderstaande schema s. Zij geeft een positieve (+) beoordeling als in minstens 10 van de 15 regio s aan de criteria voldaan wordt, ± als dit in 6 tot 10 van de regio s het geval is en negatief (-) als dit in minder dan 5 regio s het geval is Proces van samenwerking Raad / Bureau Jeugdzorg De inspectie verwacht Beoordeling Criteria + ± - Er zijn in alle regio s samenwerkingsprotocollen BJZ- Raad aanwezig De samenwerkingsprotocollen worden regelmatig geëvalueerd In de samenwerkingsprotocollen staan afspraken over: de wijze van melden door BJZ van een casus voor onderzoek door de Raad; hoe te handelen als de Raad de melding onvolledig vindt; hoe te handelen bij verschil van mening tussen BJZ en de Raad over de noodzaak van een onderzoek; hoe te handelen als de Raad een wachtlijst heeft. + + ± ± ± - Toelichting Aanwezigheid en evaluatie samenwerkingsprotocollen Overal in het land is het landelijk protocol uitgewerkt in regionale samenwerkingsafspraken. Het valt op dat in sommige regio s de samenwerkingsafspraken van recente datum zijn. 11

12 Deze afspraken zijn in tien van de vijftien regio s nog niet geëvalueerd. Uit de interviews met de Raad blijkt dat er wel voornemens zijn om te gaan evalueren, maar dat nog niet overal concrete data zijn vastgelegd. Procesafspraken in de samenwerkingsprotocollen In acht van de vijftien regio s zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen als de Raad de melding onvolledig vindt. In de helft van de regio s zijn er geen afspraken op het punt van verschil van mening tussen Raad en Bureau Jeugdzorg over de noodzaak van onderzoek. In geen enkele regio zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen als de Raad een wachtlijst heeft. Overig De aanbevelingen uit de onderzoeken AMK en crisisinterventie die de inspectie eerder verricht heeft, hebben in alle provincies tot acties geleid van zowel de Bureaus Jeugdzorg als de provinciale overheden Inhoud van samenwerking Raad / Bureau Jeugdzorg Vooraf Bij bestudering van de inhoud van de samenwerkingsafspraken bleek dat er meer concrete afspraken gemaakt zijn voor spoed/crisis meldingen, waarin een vots mogelijk noodzakelijk is. Bij de beoordeling van de inhoud van de samenwerkingsafspraken heeft de inspectie hier rekening mee gehouden door te onderscheiden in de spoed/crisis meldingen en reguliere meldingen. De inspectie verwacht Beoordeling Situatie kind Spoed/crisis melding Criteria + ± - Inhoud van samenwerking Raad en BJZ Risico-inschatting In de samenwerkingsprotocollen BJZ-Raad staan afspraken over: het maken van een risico-inschatting van de veiligheid van het kind; de wijze waarop dat gebeurt en door wie; op welke manier de risico-inschatting wordt geactualiseerd, hoe vaak en door wie. Urgentiebepaling In de samenwerkingsprotocollen BJZ-Raad staan afspraken over: het bepalen van de urgentie van de melding; de wijze waarop dat gebeurt en door wie; op welke manier de urgentiebepaling wordt geactualiseerd, hoe vaak en door wie ± ± - Reguliere melding ±

13 De inspectie verwacht Beoordeling Situatie kind Spoed/crisis melding Criteria + ± - Inhoud van samenwerking Raad en BJZ Verantwoordelijkheidsverdeling In de samenwerkingsprotocollen BJZ-Raad staan afspraken over: wie waarvoor verantwoordelijk is als de zaak wordt overgedragen van BJZ naar de Raad voor onderzoek Reguliere melding ± ± Toelichting Risico-inschatting en urgentiebepaling Spoed/crisismelding. Bij deze meldingen neemt Bureau Jeugdzorg de noodzaak van een vots onderbouwd op in haar melding aan de Raad. Uit de vastgelegde afspraken over de urgentiebepaling van een zaak leidt de inspectie af dat deze gebaseerd is op een voorafgaande risico-inschatting. De wijze waarop de risico-inschatting wordt gemaakt is echter niet expliciet in de afspraken vastgelegd. Over de verdere procedure zijn duidelijke afspraken. Als de Raad van mening is dat er geen reden is voor een vots dan is in vrijwel alle regio s vastgelegd dat in dat geval gekeken wordt welk alternatief hulpverleningsaanbod geboden kan worden, dan wel of de Raad de zaak met voorrang in onderzoek neemt. Er zijn in drie regio s afspraken gemaakt om in geval van twijfel over de noodzaak van een voorlopige ondertoezichtstelling een huisbezoek af te leggen. In één regio doen de Raad en Bureau Jeugdzorg dit samen in de twee andere doet Bureau Jeugdzorg dit en consulteert vervolgens de Raad. Reguliere melding. De inspectie constateert dat in alle samenwerkingsprotocollen is opgenomen dat Bureau Jeugdzorg bij de melding informatie opneemt over de inhoud van de bedreiging van het kind, de noodzakelijke hulp en waarom dit niet vrijwillig kan, of waarom dit ontoereikend zal zijn. Over de risicoinschatting op basis hiervan en de urgentiebepaling zijn geen afspraken gemaakt. In één regio is wel in het protocol opgenomen dat Bureau Jeugdzorg in de melding aangeeft wat de urgentie is. In twee andere regio s is vastgelegd dat de Raad in beginsel alle meldingen van Bureau Jeugdzorg in onderzoek neemt. Verantwoordelijkheidsverdeling In alle regio s zijn afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden van respectievelijk Bureau Jeugdzorg en de Raad. Na de melding en tijdens het raadsonderzoek is Bureau Jeugdzorg verantwoordelijk voor de hulpverlening en de begeleiding mits ouders en kind hiervoor open staan. De verantwoordelijkheden van respectievelijk Bureau Jeugdzorg en de Raad zijn op deze wijze weliswaar beschreven, maar de verdeling regelt niet in alle situaties dat er zicht is op de veiligheid van het kind en 13

14 de continuïteit van de zorg. De voortzetting van de hulpverlening door Bureau Jeugdzorg is afhankelijk gesteld van de instemming van de ouders en/of de jongere. In het geval zij daar niet voor open staan en er onvoldoende gronden zijn voor een voorlopige ondertoezichtstelling, heeft Bureau Jeugdzorg geen zicht op de veiligheid van het kind en de continuïteit van de zorg. Ook in geval van een doorgeleiding van het AMK naar de Raad is er geen bemoeienis van Bureau Jeugdzorg. Het AMK sluit de zaak af na de doorgeleiding. In drie regio s heeft de inspectie aanvullende afspraken aangetroffen voor die situaties waarin geen hulp is. Een andere regio heeft de inspectie laten weten onlangs aanvullende afspraken gemaakt te hebben op dit punt. De afspraken komen erop neer dat de Raad dan verantwoordelijk is voor het zicht op de veiligheid van het kind en het inschakelen van Bureau Jeugdzorg om (nood)hulp in te zetten. 14

15 Hoofdstuk 4 Eindoordeel en aanbevelingen De inspectie constateert dat er in alle regio s samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. De inspectie is van mening dat er veel bereikt is. Bij spoed/crisismeldingen waarbij de zaak vrijwel direct door de Raad in onderzoek wordt genomen, zijn de samenwerkingsafspraken voldoende om de veiligheid van het kind en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Maar dit geldt nog onvoldoende voor de situaties waarin niet meteen sprake is van de noodzaak om in te grijpen door middel van een voorlopige maatregel of waarin cliënten vrijwillige hulp niet accepteren. Dit leidt ertoe dat in situaties waarin niet meteen sprake is van de noodzaak om in te grijpen door middel van een voorlopige maatregel of waarin cliënten vrijwillige hulp niet accepteren, deze afspraken nog onvoldoende zijn om de veiligheid van het kind en de continuïteit van de zorg te waarborgen. De inspectie heeft besloten om niet aansluitend aan dit onderzoek een praktijkonderzoek te verrichten. Voordat de inspectie een praktijkonderzoek gaat doen is het van belang dat de instellingen de samenwerkingsafspraken verder vorm hebben gegeven. Daar komt bij dat de inspectie verwacht dat ook de uitkomsten van de overige onderzoeken en programma s die nu gaande zijn, zullen leiden tot verbeteringen in de samenwerking. Om het zicht op de veiligheid van het kind en op de continuïteit van de zorg beter te waarborgen doet de inspectie de onderstaande aanbevelingen aan de verantwoordelijke overheden, de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg: Vul de samenwerkingsafspraken tussen Raad en Bureau Jeugdzorg aan met concrete afspraken over: - hoe te handelen als de Raad de melding onvolledig vindt; - hoe te handelen bij verschil van mening over de noodzaak een onderzoek in te stellen; - hoe te handelen als de Raad af moet wijken van genormeerde doorlooptijden; - de inschatting van het risico voor het kind; - de urgentiebepaling van de melding; - de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Bureau Jeugdzorg en de Raad na melding aan de Raad, ook in het geval als ouders en kind niet open staan voor voortzetting van de hulpverlening door Bureau Jeugdzorg en in het geval van een doorgeleiding door het AMK; Evalueer de inhoud en werking van de samenwerkingsafspraken tussen Raad en Bureau Jeugdzorg in de praktijk structureel en stel de afspraken bij. 15

16 16 Inspectie jeugdzorg

17 Bijlage I Context van het onderzoek De samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming heeft momenteel op verschillende manieren de aandacht. Er zijn diverse beleidsontwikkelingen op het terrein van de samenwerking tussen de Raad en Bureau Jeugdzorg. Zo wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het evaluatieonderzoek van de Wet op de jeugdzorg en AMK regelgeving. In mei 2005 is gestart met de door het kabinet toegezegde evaluatie op onderdelen van de Wet op de Jeugdzorg. Het onderzoek van de Wet op de Jeugdzorg wordt verricht door Bestuur & Management Consultants (BMC). Het evaluatieonderzoek is gericht op het functioneren van de Wet op de Jeugdzorg in de praktijk. De centrale vraag is of zich in de praktijk onlogische schakels of knelpunten voordoen met de Wet op de Jeugdzorg als systeem. Het evaluatieonderzoek AMK s moet zicht geven op de vraag hoe de wettelijke regeling ertoe bijdraagt dat de AMK s tijdig en adequaat optreden indien sprake is van kindermishandeling en de effecten van de wet in de praktijk. In het onderzoek zijn vele ketenpartners betrokken. In het kader van het AMK onderzoek worden de ketenpartners ook bevraagd op de samenwerking met het AMK. In 2004 heeft de Minister van Justitie het project Beter Beschermd in het leven geroepen om de kwaliteit van de jeugdbescherming te vergroten. Het project loopt tot eind Een belangrijke pijler hiervan is het verkorten van de doorlooptijden en afstemming in de keten. Een efficiënte samenwerking van de betrokken ketenpartners - de kinderrechters, de Raad voor de Kinderbescherming, de Bureaus Jeugdzorg/AMK s- moet bijdragen aan een snelle besluitvorming over de inzet van kinderbeschermingsmaatregelen en tot de feitelijke start van de hulpverlening. Er zijn op 1 april 2006 zes proefprojecten gestart om een nieuwe efficiënte werkwijze te ontwikkelen. Het betreft de regio s Amsterdam, Rotterdam, Overijssel, Zeeland, Gelderland en Limburg. De Raad voor de Kinderbescherming wil nog in 2006 een onderzoek laten verrichten naar de aansluiting van de melding van het Bureau Jeugdzorg en het AMK op het raadsonderzoek. Onderzocht zal worden: - of het type melding van invloed is op de wijze waarop het raadsonderzoek wordt uitgevoerd; - wat de samenhang daarvan is op de tijdsduur van het onderzoek, de extra informatie die het onderzoek oplevert en het formele resultaat van het onderzoek; - welke meerwaarde het raadsonderzoek heeft ten opzichte van de reeds verzamelde informatie van Bureau Jeugdzorg/AMK; - wat volgens de rechters de toegevoegde waarde van het raadsonderzoek is; - of er aanbevelingen gedaan kunnen worden ten aanzien van de kwaliteits- / efficiencyverbetering in de werkwijze tussen de Raad en het Bureau Jeugdzorg/AMK. 17

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Een Kinderbeschermingsmaatregel? Besluiten en overwegingen van de Raad voor de Kinderbescherming

Een Kinderbeschermingsmaatregel? Besluiten en overwegingen van de Raad voor de Kinderbescherming Een Kinderbeschermingsmaatregel? Besluiten en overwegingen van de Raad voor de Kinderbescherming Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Soms zijn problemen in een

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Referentiewerkmodel. Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB)

Referentiewerkmodel. Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB) Referentiewerkmodel Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB) Vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Beter Beschermd op 6 mei 2009 Inhoud

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Bellen met het AMK, en dan?

Bellen met het AMK, en dan? Bellen met het AMK, en dan? Een onderzoek naar de werkwijze van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Inspectie jeugdzorg Utrecht, augustus 2005 2 Samenvatting Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Nadere informatie

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Uitgangspunt Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door

Nadere informatie

Beter Beschermd Plus. als. Intervisiecasus

Beter Beschermd Plus. als. Intervisiecasus Beter Beschermd Plus als Intervisiecasus Albert Plak, BJZ Wim Hulsbergen, RvdK Incidentmethode - Inleiding + vraagstelling (10 minuten) - Feitelijke vragen (10 minuten) - Advies voorbereiden (10 minuten)

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Crisis, wat nu? Landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van de Bureaus Jeugdzorg in Nederland bij cliënten in acute crisis

Crisis, wat nu? Landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van de Bureaus Jeugdzorg in Nederland bij cliënten in acute crisis Crisis, wat nu? Landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van de Bureaus Jeugdzorg in Nederland bij cliënten in acute crisis Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Limburg bij cliënten in acute crisis

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Limburg bij cliënten in acute crisis Inspectie jeugdzorg Utrecht, juni 2005 Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Limburg bij cliënten in acute crisis 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Het onderzoek...7

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei Onderzoek Spoedeisende Zorg Bureau Jeugdzorg Gelderland

Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei Onderzoek Spoedeisende Zorg Bureau Jeugdzorg Gelderland Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2009 Onderzoek Spoedeisende Zorg Bureau Jeugdzorg Gelderland 2 Samenvatting Op verzoek van de provincie Gelderland heeft de Inspectie jeugdzorg onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Landelijk toezicht AMK Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder?

Landelijk toezicht AMK Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder? Landelijk toezicht AMK 2009 Ziet het AMK het kind en koppelt zij terug aan de melder? Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Naar aanleiding van vragen in de Tweede

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Rapport Baby Josephlaan

Rapport Baby Josephlaan Rapport Baby Josephlaan Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2008 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Onderzoek naar de casus...5 1.3 Onderzoeksbronnen...5

Nadere informatie

Onderzoek AMK Zeeland

Onderzoek AMK Zeeland Onderzoek AMK Zeeland Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...5 Hoofdstuk 1...7 1.1 Aanleiding...7 1.2 Centrale onderzoeksvraag...7 1.3 Toetsingskader...7 1.4

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Kwaliteit van het AMK Rotterdam. Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Rotterdam

Kwaliteit van het AMK Rotterdam. Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Rotterdam Kwaliteit van het AMK Rotterdam Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Rotterdam Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2010 heeft de Inspectie

Nadere informatie

De toetsende taak van de Raad voor de. Kinderbescherming bij beslissingen. tot terugplaatsing naar huis

De toetsende taak van de Raad voor de. Kinderbescherming bij beslissingen. tot terugplaatsing naar huis De toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming bij beslissingen tot terugplaatsing naar huis Onderzoek naar de doorgevoerde verbeteringen Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2010 2 Inspectie

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Inspectie jeugdzorg Utrecht, juni 2008 2 Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Samenvatting De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK)

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) Artikel 3 IRVK 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk

Nadere informatie

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam bij cliënten in acute crisis. Inspectie jeugdzorg

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam bij cliënten in acute crisis. Inspectie jeugdzorg Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam bij cliënten in acute crisis Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting...5 Hoofdstuk

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008 landelijk

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op

Nadere informatie

De Raad In/En* de Keten

De Raad In/En* de Keten De Raad In/En* de Keten *) Omcirkel wat volgens u van toepassing is Neuhuyskade 40 2596 XL 's-gravenhage 070-3742300 April 2016 Conny Meijer en Annet van der Sman Indeling workshop Kennismaking De Raad

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo Utrecht, mei 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Utrecht, mei 2005. Onderzoek AMK Gelderland

Utrecht, mei 2005. Onderzoek AMK Gelderland Utrecht, mei 2005 Onderzoek AMK Gelderland 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 Aanleiding... 7 Hoofdstuk 2 Probleemstelling onderzoek... 9 Hoofdstuk 3 Uitvoering onderzoek... 11 Hoofdstuk 4 Onderzoeksresultaten...

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s

Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Eind 2009

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2012 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving Aanpak: Versterkt Verder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: MEE IJsseloevers

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Kwaliteit van het AMK Groningen. Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Groningen

Kwaliteit van het AMK Groningen. Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Groningen Kwaliteit van het AMK Groningen Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Groningen Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2012 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2010 heeft de Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016.

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016. Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov. 2015 en stand van zaken op 1 maart 2016. Inleiding In oktober 2015 hebben de inspecties onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Hollands

Nadere informatie

Casusonderzoek SGJ. Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje

Casusonderzoek SGJ. Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje Casusonderzoek SGJ Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2012 Samenvatting In september 2011 ontvangt de Inspectie Jeugdzorg een melding van Stichting Gereformeerd

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg

Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg De toepassing van het schematisch protocol netwerkpleegzorg door de bureaus jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op verzoek van de Minister

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Kennemerland Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Kennemerland Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Kennemerland Stap 1 Utrecht, februari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Waarom een onderzoek? De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld op het moment dat je ouders of andere mensen uit je omgeving vinden dat het mis met

Nadere informatie

Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport Motto Naar zichtbare kwaliteit

Nadere informatie

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord Utrecht, februari 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de kwaliteit

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Onderzoek AMK Rotterdam

Onderzoek AMK Rotterdam Onderzoek AMK Rotterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 - Aanleiding... 7 Hoofdstuk 2 - Probleemstelling onderzoek... 9 Hoofdstuk 3 - Uitvoering onderzoek...

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Zeeland

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Zeeland Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Zeeland Inspectie jeugdzorg Utrecht, juni 2008 2 Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Zeeland Samenvatting De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

: rapport "Een kinderschermingsmaatregel"

: rapport Een kinderschermingsmaatregel Aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland Postbus 6001 4330 LA Middelburg Onderwerp Bijlage(n) : 1 Kenmerk : 1150785 - LS Middelburg, 28 maart 201 1 : rapport "Een kinderschermingsmaatregel"

Nadere informatie

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Presentatie Samen Veilig Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Wat is Samen Veilig? Samen Veilig Midden-Nederland bestaat uit Veilig Thuis en de gebiedsgerichte SAVE teams. Ontstaan Veilig

Nadere informatie

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli Hertoets Utrecht, april 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2008 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De stadsregio Amsterdam heeft de Inspectie

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de

Nadere informatie

Onderzoek AMK. Noord-Holland

Onderzoek AMK. Noord-Holland Onderzoek AMK Noord-Holland Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2005 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 Aanleiding... 7 Hoofdstuk 2 Probleemstelling onderzoek... 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle : Bijzondere Doelgroepen en Bemoeizorg Jeugd Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2009 heeft

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Inspectie jeugdzorg. Matching in het belang van het kind Landelijk beeld onderzoek Inspectie jeugdzorg bij vergunninghouders interlandelijke adoptie

Inspectie jeugdzorg. Matching in het belang van het kind Landelijk beeld onderzoek Inspectie jeugdzorg bij vergunninghouders interlandelijke adoptie Matching in het belang van het kind Landelijk beeld onderzoek Inspectie jeugdzorg bij vergunninghouders interlandelijke adoptie Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2005 1 2 Inhoudsopgave Aanleiding onderzoek...5

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 Utrecht, Januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Utrecht, maart 2005. Onderzoek AMK Overijssel

Utrecht, maart 2005. Onderzoek AMK Overijssel Utrecht, maart 2005 Onderzoek AMK Overijssel 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 Aanleiding... 7 Hoofdstuk 2 Probleemstelling onderzoek... 9 Hoofdstuk 3 Uitvoering onderzoek... 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie