Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum"

Transcriptie

1 Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010

2 2 Inspectie jeugdzorg

3 p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek en meldingen van calamiteiten binnen pleeggezinnen deed de Inspectie jeugdzorg in 2009 opnieuw onderzoek naar de wijze waarop Pactum toezicht houdt op de veiligheid in pleeggezinnen. Van pleegzorgaanbieders verwacht de inspectie dat zij risicovolle situaties voor pleegkinderen tot een minimum beperken. Pleegkinderen dienen immers beschermd te zijn tegen alle vormen van mishandeling binnen het pleeggezin en er dient zicht te zijn op mogelijke veiligheidsrisico s binnen het pleeggezin. De inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het toezicht door Pactum op de veiligheid van pleegkinderen door medewerkers voldoende is. Sterke punten in de begeleiding van Pactum zijn de volgende: - Pleegkinderen worden minimaal drie keer per jaar gezien door de pleegzorgwerker zonder dat anderen daarbij aanwezig zijn; - De afname van een verplichte veiligheidschecklist voor alle pleeggezinnen door de pleegzorgwerker op vaste momenten in de begeleiding; - De uitkomsten van de veiligheidschecklist worden meegenomen in de begeleiding van pleeggezinnen; - Het structureel bespreken van de veiligheid van elk pleegkind in de contacten tussen pleegzorgwerker en leidinggevende; - De pleegzorgwerkers hanteren een vaste werkwijze bij signalen en vermoedens over onveiligheid. Aandachtspunten die verbetering behoeven in de begeleiding van Pactum: - Veiligheidsrisico s en besluitvorming worden nog niet eenduidig vastgelegd; - Criteria ontbreken wanneer de veiligheidschecklist opnieuw in te vullen, afgezien van de vaste momenten; - Een duidelijke taakverdeling tussen Pactum en bureau jeugdzorg over toezicht op de veiligheid van pleegkinderen ontbreekt; - Waarborgen om als organisatie te leren van calamiteiten ontbreken. De inspectie beveelt Pactum aan maatregelen te nemen om de bovengenoemde aandachtspunten op te lossen. Daarmee kan het toezicht op de veiligheid van pleegkinderen verder worden verbeterd. 3

4 4 Inspectie jeugdzorg

5 Inhoudsopgave Samenvatting...3 Hoofdstuk 1 Inleiding...7 Hoofdstuk 2 Oordeel en aanbeveling...9 Bijlage

6 6 Inspectie jeugdzorg

7 Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding In 2008 deed de inspectie onderzoek bij Pactum en beoordeelde de wijze waarop Pactum zorg droeg voor de veiligheid van pleegkinderen als matig 1. Daarnaast ontving de Inspectie jeugdzorg in 2008 en 2009 twee meldingen van Pactum over calamiteiten, waarbij de veiligheid van de pleegkinderen in het geding was. Het eerdere pleegzorgonderzoek en de twee calamiteiten vormden aanleiding een hertoets te doen naar de wijze waarop Pactum op dit moment toezicht houdt op de veiligheid in pleeggezinnen. Toezicht op de veiligheid van pleegkinderen Pleegkinderen hebben recht op een veilige woonplek en dienen beschermd te zijn tegen alle vormen van mishandeling (verwaarlozing, seksueel misbruik en fysieke mishandeling) binnen het pleeggezin. Primair ligt de verantwoordelijkheid bij pleegouders om te zorgen voor de veiligheid van het pleegkind binnen hun gezin. Daarnaast is het de taak van Pactum als pleegzorgaanbieder om actief te bewaken dat een pleegkind veilig is in het pleeggezin en dat risicovolle situaties voor pleegkinderen tot een minimum worden beperkt. Vraagstelling hertoets De hertoets was gericht op het toezicht dat Pactum uitoefent op de veiligheid van pleegkinderen tijdens hun verblijf in een pleeggezin. In dit rapport beoordeelt de inspectie in hoeverre Pactum dat systematisch doet. De hertoets vond plaats in november In dat kader is gesproken met twee pleegzorgwerkers van verschillende teams en een teamleider. Ook is het nieuwe beleid bestudeerd en heeft dossieronderzoek plaatsgevonden in zes dossiers. 1 Inspectie jeugdzorg, Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: onderzoek bij Pactum. 7

8 8 Inspectie jeugdzorg

9 Hoofdstuk 2 Oordeel en aanbeveling In dit hoofdstuk geeft de Inspectie jeugdzorg een oordeel over het beleid en handelen van Pactum wat betreft het beperken van de veiligheidsrisico s voor pleegkinderen binnen pleeggezinnen. Daarnaast bevat het hoofdstuk een aanbeveling om het toezicht te verbeteren. Oordeel De inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het toezicht door Pactum op de veiligheid van pleegkinderen door medewerkers voldoende is. Sterke punten in de begeleiding van Pactum zijn de volgende: - Pleegkinderen worden minimaal drie keer per jaar gezien door de pleegzorgwerker zonder dat anderen daarbij aanwezig zijn; - De afname van een verplichte veiligheidschecklist voor alle pleeggezinnen door de pleegzorgwerker op vaste momenten in de begeleiding; - De uitkomsten van de veiligheidschecklist worden meegenomen in de begeleiding van pleeggezinnen; - Het structureel bespreken van de veiligheid van elk pleegkind in de contacten tussen pleegzorgwerker en leidinggevende; - De pleegzorgwerkers hanteren een vaste werkwijze bij signalen en vermoedens over onveiligheid. Aandachtspunten die verbetering behoeven in de begeleiding van Pactum: - Veiligheidsrisico s en besluitvorming worden nog niet eenduidig vastgelegd; - Criteria ontbreken wanneer de veiligheidschecklist opnieuw in te vullen, afgezien van de vaste momenten; - Een duidelijke taakverdeling tussen Pactum en bureau jeugdzorg over toezicht op de veiligheid van pleegkinderen ontbreekt; - Waarborgen om als organisatie te leren van calamiteiten ontbreken. Onderbouwing Nieuw beleid In het beleid van Pactum wordt beschreven dat veiligheid voor kinderen in pleeggezinnen een belangrijke voorwaarde is voor goede pleegzorg en dat veiligheid systematisch getoetst moet worden. Sinds de zomer van 2009 is aanvullend beleid geïntroduceerd om beter zicht te houden op de veiligheid van pleegkinderen. 9

10 Veiligheid is nu een expliciet onderdeel van het beleid. Dit biedt pleegzorgwerkers een duidelijk kader en verheldert hun positie naar pleeggezinnen. De nieuwe middelen die worden ingezet zijn: Checklist veiligheid, jaarlijks af te nemen in elk pleeggezin Face to face contact met pleegkinderen zonder derden Samenwerkingsovereenkomst met nieuwe pleegouders Contactjournaals Beleid ten aanzien van tussentijdse signalen van mogelijke onveiligheid Nieuwe werkwijze Uit het onderzoek blijkt dat de medewerkers het beleid kennen en gestart zijn met het werken volgens de nieuwe richtlijnen. De basis voor de begeleidingscontacten wordt nog steeds gevormd door het pleegzorgbegeleidingsplan. Voor elk pleegkind wordt bij elke evaluatie de checklist veiligheid ingevuld en deze wordt toegevoegd aan het pleegzorgbegeleidingsplan. De lijst wordt met pleegouders besproken en is ondersteunend bij het beoordelen van signalen van onveiligheid. Waar nodig wordt gedurende de pleegzorgbegeleiding buiten de vaste momenten om de veiligheidslijst ingevuld. De pleegzorgwerkers gaan nog steeds gemiddeld eenmaal per zes weken langs bij het gezin. Nieuw is, dat medewerkers vanaf deze zomer minstens drie keer per jaar alleen met het pleegkind (vanaf vier jaar) spreken, ook als de begeleiding van een pleeggezin goed verloopt. Medewerkers zijn door de expliciete aandacht voor veiligheid alerter tijdens de huisbezoeken, want het nieuwe beleid en in het bijzonder de veiligheidschecklist is nu onderdeel van hun professionele bagage. Ook voelen ze door de nieuwe werkwijze minder schroom om eventuele veiligheidsrisico s voor een kind in een vroeg stadium bespreekbaar te maken met pleegouders. Interne sturing De teamleider is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de pleegzorgbegeleiding. Teamleiders bewaken doelen en aandachtspunten van de begeleiding via caseload besprekingen (waar elk pleeggezin regelmatig aan de orde komt) en het lezen van alle evaluaties en veiligheidslijsten. Eventuele signalen van onveiligheid worden in eerste instantie besproken tussen pleegzorgwerkers en teamleider. Afhankelijk van de inhoud en van de signalen wordt in gezamenlijkheid beslist over het vervolg en de communicatie met het pleeggezin. Bij vragen en onduidelijkheden kan een gedragswetenschapper worden geconsulteerd. De teamleiders brengen relevante richtlijnen en protocollen onder de aandacht van hun medewerkers. Nieuwe beleidsstukken worden altijd in de teams beproken en de nieuwe veiligheidschecklist is onlangs in een van de teams geëvalueerd. Er is binnen Pactum geen vaste werkwijze voor het evalueren van calamiteiten en het doorvoeren van verbeteringen. Incidenten of andere bijzondere zaken worden vooral binnen het 10

11 eigen team besproken. Wel formuleren teamleiders aandachtspunten uit voorvallen in de praktijk en bespreken die vervolgens met de medewerkers. Verslaglegging Uit het onderzoek blijkt dat de verslaglegging van de begeleiding aan pleegkinderen en pleeggezinnen nog in ontwikkeling is bij Pactum. Tot voor kort bevatten de (papieren) dossiers vooral administratieve informatie en evaluatieverslagen. Vanaf voorjaar 2009 dienen pleegzorgwerkers alle contacten en afspraken te registreren en de digitale contactjournaals vormen onderdeel van het dossier. Vanaf september 2009 zijn de ingevulde veiligheidslijsten ook onderdeel van het dossier. Er wordt op dit moment toegewerkt naar een volwaardig digitaal registratiesysteem. De kwaliteit van huidige contactjournaals vindt de inspectie wisselend; het is duidelijk nog geen gewoonte om contactjournaals in te vullen en over het algemeen is de informatiewaarde beperkt. Op een enkele uitzondering na zijn geen overwegingen of besluiten over de veiligheid van pleegkinderen aangetroffen in de contactjournaals. Samenwerking met bureau jeugdzorg Er is altijd contact tussen pleegzorgwerker en bureau jeugdzorg over wat nodig is voor het betreffende pleegkind. De contactpersoon van bureau jeugdzorg ontvangt alle pleegzorgverslagen en wordt ook uitgenodigd voor de evaluatiegesprekken. Gezinsvoogden hebben meestal meer mogelijkheden dan casemanagers om aanwezig te zijn bij deze gesprekken. Er zijn geen vaste afspraken tussen Pactum en bureau jeugdzorg over het onderhouden van de contacten met de biologische ouder(s) en contacten met het kind. Ook over het bewaken en beoordelen van de veiligheid van pleegkinderen zijn geen afspraken. Dat betekent dat er voor elke situatie opnieuw afspraken gemaakt moeten worden. Komen medewerkers er samen niet uit, dan gaan leidinggevenden van beide organisaties met elkaar in gesprek Aanbevelingen De inspectie beveelt Pactum aan maatregelen te nemen om de bovengenoemde aandachtspunten op te lossen. Daarmee kan het toezicht op de veiligheid van pleegkinderen verder worden verbeterd. 11

12 12 Inspectie jeugdzorg

13 Bijlage Hieronder vindt u het toetsingskader dat de Inspectie jeugdzorg gebruikte bij het onderzoek naar de kwaliteit van het toezicht door Pactum op de veiligheid van pleegkinderen. De eerste kolom bevat het criterium (wanneer is het goed) en de tweede kolom illustreert hoe Pactum kan aantonen dat wordt voldaan aan de vereisten. Criteria Medewerkers houden systematisch toezicht op de veiligheid van pleegkinderen Indicatoren Medewerkers: - voeren systematisch veiligheidsinschattingen uit; - hanteren hierbij criteria op grond waarvan risico s opnieuw moeten worden ingeschat buiten de vastgestelde frequentie; - leggen de uitkomsten van de veiligheidsinschatting vast; - handelen conform de richtlijnen hoe te handelen bij een geconstateerd verhoogd risico voor de veiligheid van een pleegkind in een pleeggezin en/of (een vermoeden van) kindermishandeling; - houden direct zicht op de veiligheid van een pleegkind in een pleeggezin (ofwel: het (apart) zien een pleegkind); - overleggen met pleegouders over de veiligheid van een pleegkind; - handelen conform de verantwoordelijkheidsverdeling en afspraken met BJZ betreffende het toezicht op de veiligheid van pleegkinderen. 13

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Onderaannemers in de jeugdzorg

Onderaannemers in de jeugdzorg Onderaannemers in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2013 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan naar de uitbesteding van jeugdzorg door hoofdaannemers

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Hoe wordt het perspectief van pleegkinderen in Nederland bepaald?

Hoe wordt het perspectief van pleegkinderen in Nederland bepaald? Hoe wordt het perspectief van pleegkinderen in Nederland bepaald? Een inventarisatie en evaluatie van de gebruikte methodes September 2014 Auteurs: Margo Veenstra, Mitch van Geel, Anouk Goemans, & Paul

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen

Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen de Kinderombudsman, 10 december 2013 KOM/008/2013 Woord vooraf Elk kind heeft het recht om te wonen

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 23-04-2012 In opdracht van gemeente: LOCHEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. B.R. van der Zee Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 25 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie