Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both"

Transcriptie

1 Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007

2 2 Inspectie jeugdzorg

3 Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten van het toezicht dat de Inspectie jeugdzorg in september 2007 uitvoerde bij de locatie Pieter Both van de zorgaanbieder Meerwijck in de provincie Utrecht Pieter Both is een leefgroep voor jarige jongens en meisjes, die 24-uurs begeleiding en behandeling krijgen vanwege sociale, emotionele en gedragsproblematiek. Eind 2005 maakte de directie van Meerwijck bij de Inspectie jeugdzorg melding van een calamiteit die op de leefgroep Pieter Both plaats had gevonden. Het betrof een melding van seksueel misbruik van een meisje door een jongen van dezelfde leefgroep. Uit onderzoek bleek dat signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag niet waren herkend door de groepsleiding en dat niet adequaat was gereageerd. Meerwijck heeft in verband hiermee een verbeterplan opgesteld. De provincie Utrecht heeft de Inspectie jeugdzorg verzocht in 2007 onderzoek te doen naar de resultaten van de ingezette verbeteringen. De inspectie heeft de uitwerking van de verbeteracties in de praktijk onderzocht en bij de leefgroep Pieter Both interviews gehouden met de gedragswetenschapper, groepsleiders, leidinggevenden en jongeren, daarnaast zijn dossiers ingezien. Op grond van dit onderzoek is de inspectie van oordeel dat er op de Pieter Both sprake is van een voldoende veilig klimaat met betrekking tot seksualiteit. De voorgenomen verbeteringen specifiek gericht op het team van de Pieter Both zijn grotendeels doorgevoerd. Er zijn nog wel aandachtspunten m.b.t. de teamsamenwerking en het omgaan met kleine signalen. Met de voorgenomen verbeteringen die gericht zijn op heel Meerwijck is een goede start gemaakt. De inspectie is echter van oordeel dat de plannen, die nog in ontwikkeling zijn, nog dit jaar zodanig moeten worden uitgewerkt dat ze volgend jaar geïmplementeerd kunnen worden. Het gaat daarbij om een visie en beleid op het vlak van seksualiteit. De inspectie vindt het ongewenst dat deze visie en de uitwerking in het beleid er nog niet zijn. Op grond hiervan komt de inspectie tot de volgende aanbevelingen: Aan Meerwijck algemeen: o Ontwikkel voor eind 2007 een instellingsvisie met betrekking tot seksualiteit, waarin is vastgelegd wat behoort tot een gezonde seksuele ontwikkeling van minderjarige cliënten. o Werk deze visie uit in beleid en gedragsregels voor zowel de minderjarige ciiënten als de medewerkers. o Stel vast welke (aanvullende) scholing de medewerkers nodig hebben m.b.t. seksualiteit en zorg voor deskundigheidsbevordering. o Besteed in het hulpverleningsplan, naast de doelen uit het indicatiebesluit, structureel aandacht aan de ontwikkeltaken, waaronder seksualiteit, uit het competentiemodel. 3

4 Aan de leefgroep Pieter Both: o Verbeter en bewaak de kwaliteit van de teamsamenwerking, met name op het gebied van het omgaan met kleinere signalen en het geven van feedback. Aan de provincie Utrecht: o Maak met Meerwijck afspraken over de termijn waarop Meerwijck een visie en beleid met betrekking tot seksualitet heeft vastgesteld en ingevoerd. 4

5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding Onderzoeksvragen Onderzoeksopzet Leeswijzer...8 Hoofdstuk 2 Oordeel en onderbouwing Aandacht voor seksuele ontwikkeling op de Pieter Both Aandacht voor grensoverschrijdend seksueel gedrag op de Pieter Both Beleid van Meerwijck m.b.t. seksualiteit...12 Hoofdstuk 3 Eindoordeel en aanbevelingen Eindoordeel Aanbevelingen aan Meerwijck Aanbevelingen aan de provincie Utrecht...16 Bijlage 1: Toetsingskader

6 6 Inspectie jeugdzorg

7 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Dit rapport bevat de resultaten van het toezicht dat de Inspectie jeugdzorg in september 2007 uitvoerde bij de locatie Pieter Both van de zorgaanbieder Meerwijck in de provincie Utrecht. Pieter Both is een leefgroep voor jarigen, die 24-uurs begeleiding en behandeling krijgen vanwege sociale, emotionele en gedragsproblematiek. Pieter Both is een van de twee leefgroepen van Meerwijck waar zowel meisjes als jongens uit deze leeftijdsgroep verblijven. Daarnaast is er nog een leefgroep waar alleen meisjes verblijven. Eind 2005 maakte de directie van Meerwijck bij de Inspectie jeugdzorg melding van een calamiteit die op de leefgroep Pieter Both plaats had gevonden. Het betrof een melding van seksueel misbruik van een meisje door een jongen van dezelfde leefgroep. Op verzoek van de inspectie heeft Meerwijck deze calamiteit zelf onderzocht en hierover gerapporteerd aan de inspectie. Naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen heeft de directie van Meerwijck een verbeterplan opgesteld. De inspectie heeft hier op 19 mei 2006 met de directie van Meerwijck over gesproken. De Inspectie jeugdzorg heeft in dit gesprek aangekondigd toezicht te zullen uitvoeren naar de uitwerking van de verbeteracties op de dagelijkse gang van zaken op de leefgroep. Seksuele ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van jongeren. Aandacht hiervoor binnen de leefgroep is noodzakelijk. Dit moet een plaats hebben in de begeleiding van de jongeren en in de hulpverleningsplannen. Daar waar jongeren de grenzen van toelaatbaar seksueel gedrag overschrijden, moet de groepsleiding in staat zijn signalen die hierop wijzen te herkennen en hier adequaat op te reageren. Op de leefgroep Pieter Both waren de signalen niet herkend door de groepsleiding en was niet adequaat gereageerd. In december 2006 heeft Meerwijck de inspectie op haar verzoek geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de verbeteracties. De provincie Utrecht heeft de inspectie verzocht om in het jaarwerkplan 2007 een onderzoek naar Meerwijck op te nemen. In overleg met de provincie is afgesproken dat het onderzoek van de inspectie gericht zal zijn op de uitwerking in de praktijk van de ingezette verbeteracties op de leefgroep Pieter Both. 1.2 Onderzoeksvragen Door middel van onderzoek zal de inspectie de volgende vragen beantwoorden. o Is er nu een veilig klimaat op het vlak van de seksuele ontwikkeling van de jongeren op de leefgroep Pieter Both? o Zijn de voorgenomen verbeteringen doorgevoerd? 7

8 Met betrekking tot een veilig klimaat zal de inspectie expliciet vragen of er ruimte is voor een andere seksualiteit zoals homoseksualiteit. De Staatssecretaris van VWS heeft de rijksinspecties die zich integraal op jeugd richten (Inspectie jeugdzorg, Inspectie voor de Gezonheidszorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en Inspectie Werk en Inkomen) verzocht hier in toezichtstrajecten aandacht aan te besteden. 1.3 Onderzoeksopzet Ter voorbereiding op het toezicht heeft de inspectie de onderzoeksvragen uitgewerkt in een toetsingskader, waarin de inspectie aangeeft wat zij verwacht aan te treffen in het beleid en de uitvoeringspraktijk bij Meerwijck (zie bijlage 1). Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen: onderzoek naar het beleid van Meerwijck en op de leefgroep Pieter Both: dossieronderzoek en interviews met leidinggevende, groepsleiders, gedragsdeskundige en jongeren. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 beoordeelt de Inspectie jeugdzorg de manier waarop er op de Pieter Both aandacht wordt gegeven aan de seksuele ontwikkeling van de jongeren en aan grensoverschrijdend seksueel gedrag. Daarna beoordeelt de inspectie het beleid van Meerwijk op deze gebieden. In hoofdstuk 3 staat het eindoordeel van de inspectie dat antwoord geeft op de onderzoeksvragen en de aanbevelingen aan Meerwijck en de provincie Utrecht. 8

9 9

10 Hoofdstuk 2 Oordeel en onderbouwing In dit hoofdstuk beoordeelt de Inspectie jeugdzorg de aandacht die er op de leefgroep Pieter Both wordt gegeven aan seksualiteit en daarna het beleid van Meerwijck breed met betrekking tot seksualiteit. De beoordeling staat in schema s. Per kwaliteitsaspect is in een schema aangegeven: o wat de inspectie verwacht (criteria) van Meerwijck. o Aan welke indicatoren de inspectie elk criterium heeft getoetst. o In hoeverre de inspectie van mening is dat aan de indicatoren wordt voldaan: (goed), tot ± (redelijk), ± (enigszins), ± tot (matig), of (niet). Na ieder schema onderbouwt de inspectie de beoordelingen en geeft vervolgens een oordeel over het kwaliteitsaspect. Het toetsingskader waarop de oordelen zijn gebaseerd is in bijlage 1 opgenomen. 2.1 Aandacht voor seksuele ontwikkeling op de Pieter Both Thema Criteria Indicatoren Beoordeling Seksuele ontwikkeling tot ± Seksuele ontwikkeling van de jeugdige is onderdeel van de individuele begeleiding Seksuele ontwikkeling: - is onderdeel van de begeleiding en evaluatie - Er wordt seksuele voorlichting gegeven Onderbouwing Wanneer het indicatiebesluit doelen noemt m.b.t. seksualiteit dan worden deze opgenomen in het hulpverleningsplan. Indien nodig formuleert de behandelcoördinator daarnaast observatiedoelen op het gebied van sekualiteit. Deze observatiedoelen worden geformuleerd naar aanleiding van het afstemmingsgesprek met de jongere, voorafgaand aan de opname. Uit de dossiers bleek dat de mentoren in de begeleiding aandacht besteden aan seksualtiteit als ontwikkelingsgebied van de jongeren. In de dossiers is niet altijd teruggevonden, dat de ontwikkelingen op het gebied van seksualiteit ook geëvalueerd worden. Om die reden heeft de inspectie dit aspect als redelijk ( tot ±) gescoord. Alle geïnterviewden hebben aangegeven dat bij alle jongeren gecheckt wordt of, in hoeverre en op welke manier zij nog seksuele voorlichting nodig hebben. Pieter Both levert maatwerk die op de individuele behoefte is afgestemd. Oordeel Op de Pieter Both wordt voldoende aandacht gegeven aan de seksuele ontwikkeling van de jongeren. 10

11 2.2 Aandacht voor grensoverschrijdend seksueel gedrag op de Pieter Both Thema Criteria Indicatoren Beoordeling Grensoverschrijdend seksueel gedrag De groepsleiding is alert en reageert op grensoverschrijdend gedrag Grensoverschrijdend gedrag en incidenten: - worden vastgelegd in het dossier - zijn onderwerp van werk- en/of teambesprekingen - worden besproken met de gedragsdeskundige - worden geregistreerd en geëvalueerd ± Signalen van grensoverschrijdend gedrag: - zijn onderwerp van werk- en/of teambesprekingen - worden besproken met de gedragsdeskundige De groepsleiding neemt maatregelen in geval van grensoverschrijdend gedrag t.a.v.: - de individuele jeugdige en/of - de groep tot ± Onderbouwing Het incident dat in november 2005 plaatsvond is in het team van Pieter Both geëvalueerd en het team heeft een groepstraining gehad. Hierdoor en door de invoering van het protocol seksueel misbruik is er op de Pieter Both aandacht gekomen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De medewerkers zijn meer alert in het herkennen van signalen en reageren sneller. Tijdens de interviews komt aan de orde dat met name de zwaardere incidenten goed opgepakt worden. De geïnterviewden geven aan dat er op dit onderdeel nog wel ontwikkelpunten zijn voor Pieter Both. Met name waar het gaat om de kleinere signalen, die worden wel opgemerkt, maar te weinig doorgesproken. De kleine signalen die wel besproken worden, worden vervolgens onvoldoende gevolgd over een langere periode. Ook noemen de geïnterviewden als ontwikkelpunt voor het team van Pieter Both dat zij kritischer naar elkaar kijken en elkaar aanspreken. Binnen de Pieter Both is een open cultuur ten aanzien van seksualiteit en er is ruimte voor een andere seksuele geaardheid, zowel van de bewoners als van de medewerkers. Oordeel o Het team van de Pieter Both is voldoende alert op signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en neemt in voorkomende gevallen maatregelen. 11

12 o Op de Pieter Both dient de kwaliteit van het omgaan met kleinere signalen en het geven en ontvangen van feedback verder te verbeteren. 2.3 Beleid van Meerwijck m.b.t. seksualiteit Deze paragraaf is opgebouwd uit de volgende aspecten: 1. beleid m.b.t. seksuele ontwikkeling van jeugdigen verblijvend in residentiële zorg 2. beleid m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag, de preventie hiervan en reactiebeleid 3. de bekendheid van dit beleid bij de Pieter Both Beleid m.b.t. seksuele ontwikkeling Thema Criteria Indicatoren beoordeling Beleid m.b.t. seksualiteit Meerwijck heeft beleid m.b.t. seksuele ontwikkeling van jeugdigen verblijvend in residentiële zorg Meerwijck heeft vastgelegd: - wat behoort tot een gezonde seksuele ontwikkeling - dat in de begeleiding aandacht wordt besteed aan de seksuele ontwikkeling - dat in het hulpverleningsplan aandacht wordt besteed aan de seksuele ontwikkeling tot ± Onderbouwing Meerwijck heeft een conceptvoorstel opgesteld dat beschrijft hoe de instelling kan komen tot een visie en beleid op het vlak van seksualiteit. Dit voorstel is nog niet verder uitgewerkt en vastgesteld. Tijdens het onderzoek wordt duidelijk dat Meerwijck op alle niveaus bezig is met de vraag wat tot een gezonde seksuele ontwikkeling behoort. De geïnterviewden realiseren zich dat er regels worden gehanteerd die niet op papier zijn vastgelegd. Meerwijck heeft geen beleid dat expliciet op de begeleiding van de seksuele ontwikkeling is gericht. Toch komt het onderwerp redelijk aan de orde in de begeleiding. Bij Meerwijck wordt competentiegericht gewerkt. Seksualiteit is een van de ontwikkelingstaken waaraan volgens deze werkwijze aandacht wordt besteed. Meerwijck heeft niet in beleid vastgelegd dat er in het hulpverleningsplan aandacht moet worden besteed aan de seksuele ontwikkeling. Voor het in werking treden van de Wet op de Jeugdzorg was dit wel het geval. De ontwikkelingstaken van het competentiegericht werken werden in het hulpverleningsplan genoemd en kwamen in de evaluatie van het plan aan de orde. Sinds de Wet op de Jeugdzorg worden alleen die doelen genoemd die in de indicatiestelling geformuleerd staan. Tijdens de interviews wordt aangegeven dat Meerwijck dit een verarming vindt ten opzichte van de eerdere werkwijze. Meerwijck zoekt naar een manier om de ontwikkeltaken opnieuw een structurele plaats te geven in het hulpverleningsplan. 12

13 Oordeel Het beleid met betrekking tot de seksuele ontwikkelingen van jongeren die residentiële zorg krijgen is onvoldoende vastgelegd. Beleid m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag Thema Criteria Indicatoren beoordeling Beleid m.b.t. seksualiteit Meerwijck heeft beleid m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag, de preventie hiervan en reactiebeleid Meerwijck heeft vastgelegd: - wat als grensoverschrijdend gedrag wordt beschouwd - hoe grensoverschrijdend gedrag te voorkomen - hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag - dat meldingen en vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag worden geregistreerd in een registratiesysteem en in de dossiers van de betrokken jongeren - dat de medewerkers worden geschoold in het herkennen van en optreden in geval van grensoverschrijdend gedrag - welke instrumenten daarbij worden ingezet, bijvoorbeeld een signalenlijst 1 - gedragsregels m.b.t. seksualiteit voor medewerkers - gedragsregels m.b.t. seksualiteit voor de jongeren Onderbouwing Meerwijck heeft een protocol seksueel misbruik dat onlangs, na instemming van de ondernemingsraad, is vastgesteld. Op de Pieter Both is al ervaring met het protocol opgedaan. Het protocol zal Meerwijck breed worden ingevoerd. In het protocol staat aangegeven wat als grensoverschrijdend gedrag wordt beschouwd, hoe te handelen, hoe te registreren en welke instrumenten kunnen worden ingezet. Meerwijck heeft geen beleid dat aangeeft hoe seksueel grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. Er is niet vastgelegd dat en op welke wijze medewerkers worden geschoold in het herkennen van en het optreden in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meerwijck geeft aan dat er gedacht wordt om dit op te nemen als onderdeel van de algemene scholing, maar dit plan is nog niet concreet uitgewerkt. 1 Dit is een lijst waarin signalen zijn beschreven die mogelijk aanwijzingen zijn voor seksueel normoverschrijdend gedrag. 13

14 Ook zijn er geen gedragsregels vastgelegd. De regels die in de praktijk gelden voor jongeren worden met hen besproken, maar zijn niet vastgelegd. De gedragsregels voor medewerkers zijn aandachtspunt in de verschillende overlegvormen, maar zijn eveneens niet vastgelegd. Meerwijck werkt ten tijde van dit onderzoek aan de ontwikkeling van een gedragscode die medewerkers bij indiensttreding moeten ondertekenen. Oordeel Meerwijck heeft nog onvoldoende beleid vastgelegd waar het gaat om preventie van seksueel gedrag op de leefgroep. Bekendheid van het beleid Thema Criteria Indicatoren Beoordeling Beleid m.b.t. seksualiteit Het beleid m.b.t. seksualiteit is bekend binnen de organisatie De groepsleiders kennen het beleid De jeugdigen kennen het beleid Onderbouwing Meerwijck heeft met uitzondering van het protocol seksueel misbruik geen beleid vastgelegd. Er gelden bij Meerwijk echter wel (ongeschreven) regels voor de jongeren in de leefgroep. Uit het onderzoek bleek dat zowel de groepsleiding als de jongeren de belangrijkste regels kennen, die met betrekking tot seksualiteit en relaties gelden op de Pieter Both. Ook weten zowel de jongeren als de groepsleiding dat seksualiteit een vast onderwerp is in de begeleiding van de jongeren. Oordeel De medewerkers en de jongeren op de Pieter Both zijn voldoende op de hoogte van het ongeschreven beleid en -regels op het gebied van seksualiteit en relaties. 14

15 Hoofdstuk 3 Eindoordeel en aanbevelingen 3.1 Eindoordeel Is er nu een veilig klimaat op het vlak van de seksuele ontwikkeling van jongeren op de leefgroep Pieter Both? De Inspectie jeugdzorg is van oordeel dat er op de Pieter Both sprake is van een voldoende veilig klimaat met betrekking tot seksualiteit. Zijn de voorgenomen verbeteringen doorgevoerd? De inspectie is van oordeel dat Meerwijck een goede start heeft gemaakt met de doorvoering van die verbeteringen die bedoeld waren voor heel Meerwijck, zoals het vaststellen van het protocol seksueel misbruik en het maken van een voorstel om te komen tot een visie en beleid op het vlak van seksualiteit. Er zijn verschillende plannen die in verschillende stadia van uitwerking zijn. De inspectie is van oordeel dat het noodzakelijk is dat Meerwijck haar plannen nog dit jaar zodanig uitwerkt dat het beleid volgend jaar Meerwijck breed kan worden ingevoerd. Zonder instellingsvisie op wat behoort tot een gezonde seksuele ontwikkeling, kan geen congruent beleid m.b.t. preventie, scholing en uitwerking van gedragsregels uitgewerkt worden. Het is inmiddels bijna 2 jaar geleden dat het incident plaatsvond en de inspectie vindt het ongewenst dat deze visie en de uitwerking in het beleid er nog niet zijn. De voorgenomen verbeteringen specifiek gericht op het team van de Pieter Both zijn grotendeels doorgevoerd. Het duiden van en in teamverband bespreekbaar maken van kleinere signalen behoeft echter nog verbetering evenals het geven van feedback. 3.2 Aanbevelingen aan Meerwijck Meerwijck algemeen: o Ontwikkel voor eind 2007 een instellingsvisie met betrekking tot seksualiteit, waarin is vastgelegd wat behoort tot een gezonde seksuele ontwikkeling van minderjarige cliënten. o Werk deze visie uit in beleid en gedragsregels voor zowel de minderjarige ciiënten als de medewerkers. o Stel vast welke (aanvullende) scholing de medewerkers nodig hebben m.b.t. seksualiteit en zorg voor deskundigheidsbevordering. o Besteed in het hulpverleningsplan, naast de doelen uit het indicatiebesluit, structureel aandacht aan de ontwikkeltaken, waaronder seksualiteit, uit het competentiemodel. 15

16 Pieter Both: o Verbeter en bewaak de kwaliteit van de teamsamenwerking, met name op het gebied van het omgaan met kleinere signalen en het geven van feedback. 3.3 Aanbevelingen aan de provincie Utrecht o Maak met Meerwijck afspraken over de termijn waarop Meerwijck een visie en beleid met betrekking tot seksualitet heeft vastgesteld en ingevoerd. 16

17 Bijlage 1: Toetsingskader De Inspectie jeugdzorg verricht onderzoek in vervolg op een calamiteit met betrekking tot seksueel normoverschrijdend gedrag tussen twee bewoners op de leefgroep Pieter Both, in november De inspectie gaat in het onderzoek na of de door Meerwijck ingezette verbeteracties op de Pieter Both hebben geleid tot een veiliger leefklimaat, op het gebied van de seksuele ontwikkeling van de jeugdigen. De inspectie heeft voor het onderzoek de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: o Zijn de voorgenomen verbeteringen doorgevoerd? o Is er nu een veilig klimaat op het vlak van de seksuele ontwikkeling van de jongeren op de leefgroep Pieter Both? De inspectie heeft de onderzoeksvraag uitgewerkt in de volgende deelvragen: 1. Is er beleid m.b.t. seksuele ontwikkeling op de leefgroep? o Is vastgelegd wat binnen Meerwijck wordt beschouwd als gedrag behorend tot een gezonde seksuele ontwikkeling en wat als seksueel grensoverschrijdend gedrag? o Is vastgelegd hoe seksuele ontwikkeling onderdeel uitmaakt van de hulpverlening? o Is vastgelegd hoe grensoverschrijdend gedrag moet worden voorkomen? o Is vastgelegd hoe moet worden gehandeld in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag? o Hoe zorgt Meerwijck ervoor dat de medewerkers in staat zijn te handelen volgens het vastgestelde beleid? 2. Wordt het beleid uitgevoerd in de praktijk? o Is seksuele ontwikkeling een onderdeel van het hulpverleningsplan en van de begeleiding van de jeugdige? o Pakt de groepsleiding (signalen van) mogelijk grensoverschrijdend seksueel gedrag op? Zijn er in de periode tussen 1 januari 2006 en 1 juli 2007 incidenten 2 voorgevallen m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag? Zo ja, hoe hebben groepsleiding, gedragsdeskundige en leidinggevenden gereageerd? 2 Een incident is hier een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit hoeft niet altijd zo ernstig te zijn dat er sprake is van een calamiteit die bij de Inspectie jeugdzorg moet worden gemeld. 17

18 De inspectie heeft de vraagstelling vertaald in een toetsingskader waarin staat wat zij verwacht aan te treffen in de praktijk. Op basis van het toetsingskader komt de inspectie tot haar bevindingen In de eerste kolom van het toetsingskader heeft de inspectie de thema s beschreven. In de tweede kolom staan de criteria geformuleerd waaraan zij toetst. In de derde kolom zijn de indicatoren benoemd aan de hand waarvan de inspectie nagaat in hoeverre aan de criteria wordt voldaan. In de laatste kolom staat beschreven van welke onderzoeksbronnen de inspectie gebruik maakt om vast te stellen of en in hoeverre de indicatoren aanwezig zijn. Thema Criteria Indicatoren Bronnen Beleid m.b.t. seksualiteit Meerwijck heeft beleid m.b.t. Meerwijck heeft vastgelegd: beleid seksuele ontwikkeling van - wat behoort tot een gezonde seksuele ontwikkeling jeugdigen verblijvend in residentiële zorg - dat in het hulpverleningsplan aandacht wordt besteed aan de seksuele ontwikkeling - dat in de begeleiding aandacht wordt besteed aan de seksuele ontwikkeling Meerwijck heeft beleid m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag, de preventie hiervan en reactiebeleid Meerwijck heeft vastgelegd: - wat als grensoverschrijdend gedrag wordt beschouwd - hoe grensoverschrijdend gedrag te voorkomen - hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag - dat meldingen en vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag worden geregistreerd in een registratiesysteem en in de dossiers van de betrokken jongeren - dat de medewerkers worden geschoold in het herkennen van en optreden in geval van grensoverschrijdend gedrag - welke instrumenten daarbij worden ingezet, bijvoorbeeld een signalenlijst 3 - gedragsregels m.b.t. seksualiteit voor medewerkers - gedragsregels m.b.t. seksualiteit voor de jongeren beleid registratie: - in registratiesysteem - in dossiers 3 Dit is een lijst waarin signalen zijn beschreven die mogelijk aanwijzingen zijn voor seksueel normoverschrijdend gedrag. 18

19 Het beleid m.b.t. seksualiteit is bekend binnen de organisatie De groepsleiders kennen het beleid interview groepsleiders en leidinggevende en jongeren Visie op seksualiteit op uitvoeringsniveau Grensoverschrijdend seksueel gedrag Seksuele ontwikkeling van de jeugdige is onderdeel van de individuele begeleiding De groepsleiding is alert en reageert op grensoverschrijdend gedrag De jeugdigen kennen het beleid Seksuele ontwikkeling: - is onderdeel van het hulpverleningsplan - is onderdeel van de begeleiding en evaluatie Er wordt seksuele voorlichting gegeven Grensoverschrijdend gedrag en incidenten: - worden vastgelegd in het dossier - zijn onderwerp van werk- en/of teambesprekingen - worden besproken met de gedragsdeskundige - worden geregistreerd en geëvalueerd interview jongeren en groepsleiders dossiers interviews groepsleiding, gedragsdeskundige, leidinggevende interview jeugdigen dossiers interviews groepsleiding, gedragsdeskundige, leidinggevende interview jeugdigen Signalen van grensoverschrijdend gedrag: - zijn onderwerp van werk- en/of teambesprekingen - worden besproken met de gedragsdeskundige De groepsleiding neemt maatregelen in geval van grensoverschrijdend gedrag t.a.v.: - de individuele jeugdige en/of - de groep 19

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland V Provincie Zuid - Holland 2 7 m20k Datum Ontvangst Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008 landelijk

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2008 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De stadsregio Amsterdam heeft de Inspectie

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2009 heeft

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Inspectie jeugdzorg Utrecht, juni 2008 2 Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Samenvatting De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2011 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Onderzoek naar aanleiding van. incidenten op Harreveld

Onderzoek naar aanleiding van. incidenten op Harreveld Onderzoek naar aanleiding van incidenten op Harreveld Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse... 5 2.1 (Organisatie van) verantwoorde zorg... 5 2.2 Veiligheid...

Nadere informatie

Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College

Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College Stap 2 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport (verdana 18) Subtitel (verdana 11,

Nadere informatie

Preventie seksueel misbruik

Preventie seksueel misbruik Preventie seksueel misbruik in hulpverleningsinstellingen Een stukje geschiedenis Hoe staat het nu? advies projectleiding training methodiekontwikkeling Omgangsvormen & sociale veiligheid Preventie grensoverschrijdend

Nadere informatie

De toetsende taak van de Raad voor de. Kinderbescherming bij beslissingen. tot terugplaatsing naar huis

De toetsende taak van de Raad voor de. Kinderbescherming bij beslissingen. tot terugplaatsing naar huis De toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming bij beslissingen tot terugplaatsing naar huis Onderzoek naar de doorgevoerde verbeteringen Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2010 2 Inspectie

Nadere informatie

De inspecties vragen na een verplichte melding aan de melders om zelf onderzoek te doen en hierover te rapporteren.

De inspecties vragen na een verplichte melding aan de melders om zelf onderzoek te doen en hierover te rapporteren. Handvatten voor onderzoek naar aanleiding van seksueel geweld tussen cliënten onderling of tussen cliënten en derden (niet zijnde medewerkers) met toelichting en verwachtingen van de inspecties De inspecties

Nadere informatie

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Hertoets Stap 2 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie

Nadere informatie

Casusonderzoek SGJ. Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje

Casusonderzoek SGJ. Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje Casusonderzoek SGJ Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2012 Samenvatting In september 2011 ontvangt de Inspectie Jeugdzorg een melding van Stichting Gereformeerd

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem Datum 12 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van de crisisopvang in de provincie Groningen

Onderzoek naar de kwaliteit van de crisisopvang in de provincie Groningen Onderzoek naar de kwaliteit van de crisisopvang in de provincie Groningen Inspectie jeugdzorg Utrecht, augustus 2007 2 rapport crisisopvang provincie Groningen Samenvatting Op verzoek van de provincie

Nadere informatie

De rechtspositie van jongeren in Icarus. Hertoets. Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg

De rechtspositie van jongeren in Icarus. Hertoets. Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg De rechtspositie van jongeren in Icarus Hertoets Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2010 2 Samenvatting

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op

Nadere informatie

Zorg voor kwaliteit Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen bij De Widdonck

Zorg voor kwaliteit Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen bij De Widdonck Zorg voor kwaliteit Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen bij De Widdonck Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA)

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Welkom & Kennismaking

Welkom & Kennismaking Veiligheid in de residentiële jeugdzorg Congres: Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 10 mei 2011 Welkom & Kennismaking Marjan de Lange Marijke Lammers Programma Korte vraag Veiligheid in de residentiële

Nadere informatie

Cliëntenrechten in beeld

Cliëntenrechten in beeld Cliëntenrechten in beeld Een onderzoek naar de cliëntenrechten bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juli 2009 2 Samenvatting Op verzoek van de stadsregio Rotterdam heeft de Inspectie

Nadere informatie

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 1: In kaart brengen van signalen De beroepskracht: observeert; raadpleegt

Nadere informatie

Ruimte en grenzen rond seksualiteit. Beleid van instellingen voor 24-uurs jeugdzorg op het gebied van seksualiteit

Ruimte en grenzen rond seksualiteit. Beleid van instellingen voor 24-uurs jeugdzorg op het gebied van seksualiteit Ruimte en grenzen rond seksualiteit Beleid van instellingen voor 24-uurs jeugdzorg op het gebied van seksualiteit Inspectie jeugdzorg Utrecht, augustus 2008 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Jeugdzorgmedewerkers

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s

Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s Onderzoek bij de Raadsregio Rotterdam - Rijnmond en BJZ Rotterdam naar aanleiding van het overlijden van drie baby s Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Eind 2009

Nadere informatie

Toelichting voorbeeld gedragscode

Toelichting voorbeeld gedragscode Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk Toelichting voorbeeld gedragscode Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Catharijnesingel 47 T 030 789 20 10 algemeen@nov.nl Postbus 19129

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bij lage 1: sterkte zwakte analyse

Bij lage 1: sterkte zwakte analyse Bij lage 1: sterkte zwakte analyse Sterkte zwakte analyse (naam organisatie en locatie invoegen) Auteurs:... Datum:... Organisatie:... Locatie:... Pilotafdeling:... Aantal cliënten pilotafdeling:... 1.

Nadere informatie

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik?

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik? In Veilige Handen - Het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag INLEIDING IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige

Nadere informatie

Entreetoets de Koppeling. Onderzoek naar de gesloten jeugdzorg bij de Koppeling in Amsterdam

Entreetoets de Koppeling. Onderzoek naar de gesloten jeugdzorg bij de Koppeling in Amsterdam Entreetoets de Koppeling Onderzoek naar de gesloten jeugdzorg bij de Koppeling in Amsterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2009 2 Samenvatting Op verzoek van de minister voor Jeugd en Gezin houdt de

Nadere informatie

Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling eigenaar : Manager Kinderopvang Pagina 1 van 8 Meldcode 3 Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van jeugdigen naar volwassenheid.

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 200 200 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 200 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 0 2 XP DEN HAAG T 070 40 79 F 070 40 7 4 www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli Hertoets Utrecht, april 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie

Nadere informatie

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007 Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 51 40 www.igz.nl Internet Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Veilige behandeling in gesloten jeugdzorg: Streven naar waarborgen

Veilige behandeling in gesloten jeugdzorg: Streven naar waarborgen Veilige behandeling in gesloten jeugdzorg: Streven naar waarborgen Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2008 2 3 Samenvatting Op verzoek van het prorgrammaministerie voor Jeugd en Gezin heeft de Inspectie

Nadere informatie

Inspectierapport Het Nannybureau (GOB) Schoutenveld 502 7327BV APELDOORN

Inspectierapport Het Nannybureau (GOB) Schoutenveld 502 7327BV APELDOORN Inspectierapport Het Nannybureau (GOB) Schoutenveld 502 7327BV APELDOORN Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 13-02-2012 In opdracht van gemeente: APELDOORN Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Inspectierapport Het kleine huis aan het plein. Kinderdagverblijf. Incidenteel onderzoek

Inspectierapport Het kleine huis aan het plein. Kinderdagverblijf. Incidenteel onderzoek Inspectierapport Het kleine huis aan het plein Kinderdagverblijf Incidenteel onderzoek Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. M. Hollander Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 21 januari 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Combisport Delft. Naderonderzoek

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Combisport Delft. Naderonderzoek rapport bso Combiwerk 2010 Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Combisport Delft Naderonderzoek Toezichthouder: Mw. A. Stassen Datum inspectiebezoek: 8 maart 2010 GGD Zuid-Holland West Buitenschoolse

Nadere informatie

Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang

Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang >Specificaties Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang Cursus Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor het welzijn

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden versie 2 dd. 12/12/2014 1. Inleiding Met de transitie jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de lokale (politiek

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Hertoets na onderzoek na meldingen Inspectie Jeugdzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Utrecht, januari 2014 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg en de

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR ECONOMIE EN UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Commercieel medewerker Opleiding Boekhoudkundig medewerker/ Administrateur Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Per abuis is het vastgesteld rapport in de vorige brief niet meegezonden. Bijgaand ontvangt u het vastgesteld rapport voor GGD Zaanstreek Waterland.

Per abuis is het vastgesteld rapport in de vorige brief niet meegezonden. Bijgaand ontvangt u het vastgesteld rapport voor GGD Zaanstreek Waterland. > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Zaanstreek Waterland T.a.v. de directie Postbus 2056 1500 GB ZAANDAM Datum 31 juli 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Kwaliteit van het AMK Groningen. Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Groningen

Kwaliteit van het AMK Groningen. Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Groningen Kwaliteit van het AMK Groningen Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Groningen Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2012 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2010 heeft de Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

De rechtspositie van kinderen in Horizon, afdeling Besloten groepen. Hertoets

De rechtspositie van kinderen in Horizon, afdeling Besloten groepen. Hertoets De rechtspositie van kinderen in Horizon, afdeling Besloten groepen Hertoets Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Toetsingskader voor gastouderopvang

Toetsingskader voor gastouderopvang Bijlage 3. Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang (artikel 3, tweede lid) Toetsingskader voor gastouderopvang Toetsingskader voor gastouderopvang Werkwijze van het toezicht op gastouderopvang

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door mdw Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

Nadere informatie

Vermissingen gesloten jeugdzorg

Vermissingen gesloten jeugdzorg Vermissingen gesloten jeugdzorg Hoe gaan instellingen voor gesloten jeugdzorg in 2009 om met vermissingen Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2010 2 Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op verzoek

Nadere informatie

Werkvorm Checklist risicofactoren

Werkvorm Checklist risicofactoren Werkvorm Checklist risicofactoren Met behulp van de Checklist risicofactoren kan in kaart wn gebracht hoe het staat met de fysieke omgeving, toezicht en gelegenheden, omgangscultuur en bespreekbaarheid

Nadere informatie

Stappenschema 1: De vraagouder heeft een vermoeden dat het kind in het gastgezin wordt mishandeld

Stappenschema 1: De vraagouder heeft een vermoeden dat het kind in het gastgezin wordt mishandeld Stappenschema 1: De vraagouder heeft een vermoeden dat het kind in het gastgezin wordt mishandeld Fase 1: De vraagouder heeft een vermoeden De vraagouder legt de waarnemingen( eventueel) aan de gastouder

Nadere informatie

Inspectie jeugdzorg. Matching in het belang van het kind Landelijk beeld onderzoek Inspectie jeugdzorg bij vergunninghouders interlandelijke adoptie

Inspectie jeugdzorg. Matching in het belang van het kind Landelijk beeld onderzoek Inspectie jeugdzorg bij vergunninghouders interlandelijke adoptie Matching in het belang van het kind Landelijk beeld onderzoek Inspectie jeugdzorg bij vergunninghouders interlandelijke adoptie Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2005 1 2 Inhoudsopgave Aanleiding onderzoek...5

Nadere informatie

Protocol seksueel misbruik Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland

Protocol seksueel misbruik Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland Protocol seksueel misbruik Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland Artikel 1. Definities 1.1. Seksueel misbruik a. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: Al dat fysieke of verbale gedrag van de medewerker,

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

GGD Gelderland Zuid, regio Rivierenland T.a.v. de directie Postbus 1120 6501 BC Nijmegen

GGD Gelderland Zuid, regio Rivierenland T.a.v. de directie Postbus 1120 6501 BC Nijmegen > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Gelderland Zuid, regio Rivierenland T.a.v. de directie Postbus 1120 6501 BC Nijmegen Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Saartje. d.d. 12 november 2010. GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: W. Vandeberg

Inspectierapport Gastouderbureau Saartje. d.d. 12 november 2010. GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: W. Vandeberg Inspectierapport d.d. 12 november 2010 GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: W. Vandeberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Algemene gegevens gastouderbureau... 7 Algemene gegevens gastouderbureau...

Nadere informatie

ENGAGEMENTSVERKLARING TER BESCHERMING VAN DE SEKSUELE INTEGRITEIT VAN DE MINDERJARIGE IN DE JEUGDSECTOR

ENGAGEMENTSVERKLARING TER BESCHERMING VAN DE SEKSUELE INTEGRITEIT VAN DE MINDERJARIGE IN DE JEUGDSECTOR ENGAGEMENTSVERKLARING TER BESCHERMING VAN DE SEKSUELE INTEGRITEIT VAN DE MINDERJARIGE IN DE JEUGDSECTOR UITGANGSPUNTEN Met deze engagementsverklaring verbinden wij ons ertoe de lichamelijke en seksuele

Nadere informatie

GGD Haaglanden T.a.v. directie Postbus 12652 2500 DP Den Haag

GGD Haaglanden T.a.v. directie Postbus 12652 2500 DP Den Haag > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Haaglanden T.a.v. directie Postbus 12652 2500 DP Den Haag Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584 1001 NN Amsterdam T 020

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam bij cliënten in acute crisis. Inspectie jeugdzorg

Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam bij cliënten in acute crisis. Inspectie jeugdzorg Crisis, wat nu? Onderzoek naar de kwaliteit van het handelen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam bij cliënten in acute crisis Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting...5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 Utrecht, Januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik

Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik Even voorstellen Marijke Lammers, MOVISIE Adviseur, trainer en auteur bejegeningsvraagstukken en preventie & aanpak seksueel en huiselijk geweld. Veel

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Zeeland

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Zeeland Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Zeeland Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op

Nadere informatie

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld meldprotocol Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld Meldprotocol Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel

Nadere informatie

Naar aanleiding van dit rapport heb ik, aanvullend op de vragen van CDA en PvdA, de volgende vragen.

Naar aanleiding van dit rapport heb ik, aanvullend op de vragen van CDA en PvdA, de volgende vragen. Rotterdam, 11 december 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J.J. Rijken (Leefbaar Rotterdam) over conclusies en aanbevelingen van de commissie Samson. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

stand van zaken implementatie kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg d.d. 1-1-2014

stand van zaken implementatie kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg d.d. 1-1-2014 stand van zaken implementatie kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg d.d. 1-1-2014 Actiepunt Opleiding 1 mei 2014^ 1. De organisatie maakt op regionaal niveau afspraken met de HBO-opleidingen

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op

Nadere informatie

Voorwaarden voor een veilig en verantwoord leefklimaat bij Het Werkhotel Amsterdam

Voorwaarden voor een veilig en verantwoord leefklimaat bij Het Werkhotel Amsterdam Voorwaarden voor een veilig en verantwoord leefklimaat bij Het Werkhotel Amsterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in 2009 op

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Procedure en formulier Melding Incidenten

Procedure en formulier Melding Incidenten Procedure en formulier Melding Incidenten 1 1. Procedure melding incidenten Incidenten willen we zoveel als mogelijk voorkomen en áls ze zich voordoen is het van belang dat er adequaat op wordt gereageerd.

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie