De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo"

Transcriptie

1 De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo Utrecht, mei Inspectie Jeugdzorg

2 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie toe op de kwaliteit van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en -reclassering en op de naleving van de wetgeving. De inspectie stimuleert met haar toezicht de voorzieningen tot goede en veilige verzorging, opvoeding en behandeling van kinderen in de jeugdhulp en in de jeugdbescherming en -reclassering en de ondersteuning van ouders en verzorgers van die kinderen. De inspectie draagt er met haar toezicht aan bij dat de samenleving er op kan vertrouwen dat kinderen en ouders op tijd en op maat de hulp en zorg krijgen van de instellingen en de professionals in de jeugdzorg. De inspectie zorgt voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en -reclassering dat relevant is voor de professional, de instelling en de overheid en dat helpt bij het verbeteren van die kwaliteit. De foto op de voorkant betreft geen persoon in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Inspectie Jeugdzorg

3 De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo

4 Samenvatting In maart 2015 heeft de Inspectie Jeugdzorg onaangekondigd toezicht uitgevoerd bij de residentiële jeugdhulp van Intermetzo, locatie Almelo (voorheen: Commujon). Doel van het toezicht was om te beoordelen in hoeverre Intermetzo ervoor zorgt dat jongeren op de locatie Almelo hulp van voldoende kwaliteit krijgen. Bij het onderzoek heeft de inspectie de stand van zaken betrokken van het verbetertraject dat Intermetzo heeft ingezet naar aanleiding van de uitkomsten van een inspectieonderzoek in 2014 naar een signaal over onveiligheid op de locatie Almelo. Het eindoordeel van de inspectie luidt dat de kwaliteit van de uitvoering van de residentiële jeugdhulp van Intermetzo, locatie Almelo matig is. Op de locatie Almelo worden kinderen en jongeren opgevangen met ernstige gedragsproblemen veelal in combinatie met psychiatrische problematiek. Om jongeren met een dergelijke problematiek adequaat te behandelen is een integrale en multidisciplinaire benadering noodzakelijk. Daarnaast is het van belang dat professionals voldoende zijn toegerust om met dergelijke problematiek om te gaan. Intermetzo heeft na het inspectieonderzoek van 2014 verbeteringen doorgevoerd binnen de organisatie en de werkwijze. Met name in de samenwerking met de GGZ-polikliniek (voorheen: Traverse) en de deskundigheid van het personeel is vooruitgang geboekt. De inspectie heeft geconstateerd dat dit heeft geleid tot verbeteringen in de jeugdhulp die Intermetzo op de locatie Almelo aan jongeren biedt. De inspectie constateert tegelijkertijd dat de verbeteringen kwetsbaar zijn, door wisselingen in het personeel en het feit dat het op peil houden van de deskundigheid niet structureel is geborgd. Het toezicht is uitgevoerd aan de hand van twee thema s uit het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd: uitvoering hulpverlening en veiligheid. De inspectie is van oordeel dat de kwaliteit van de residentiële jeugdhulp van Intermetzo, locatie Almelo op alle criteria van deze thema s voldoende dient te zijn. Bij de onderzochte locatie van Intermetzo is dit bij vijf van de zeven criteria het geval. De inspectie verwacht dat Intermetzo, locatie Almelo ervoor zorgt uiterlijk 1 september 2015 ook aan de twee criteria voldoet die nu nog van onvoldoende kwaliteit zijn. Intermetzo dient hiertoe concrete verbetermaatregelen te treffen en hierbij specifiek aan te geven hoe deze verbeteringen geborgd worden. De inspectie volgt de uitvoering van de verbetermaatregelen.

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Bevindingen Uitvoering hulpverlening Veiligheid Eindoordeel en vervolg Bijlage 1 Toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd Bijlage 2 Verantwoording... 13

6 1 Inleiding In maart 2015 heeft de Inspectie Jeugdzorg onaangekondigd toezicht uitgevoerd bij de residentiële jeugdhulp van Intermetzo, locatie Almelo (voorheen: Commujon). Doel van het toezicht was om te bepalen in hoeverre Intermetzo ervoor zorgt dat jongeren op de locatie Almelo hulp van voldoende kwaliteit krijgen. Bij het toezicht heeft de inspectie de stand van zaken betrokken van het verbetertraject dat Intermetzo, locatie Almelo heeft ingezet naar aanleiding van de uitkomsten van een inspectieonderzoek in 2014 na een signaal over onveiligheid op de locatie Almelo. Intermetzo, locatie Almelo Intermetzo werkt bovenregionaal en richt zich op hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudige complexe problemen. De locatie Almelo bestaat ten tijde van het onderzoek uit zes groepen en een GGZ-polikliniek (voorheen: Traverse). Op het terrein zijn drie behandelgroepen gevestigd, één voor kinderen onder de twaalf jaar en twee voor kinderen van twaalf jaar en ouder. De behandelduur in deze groepen is gemiddeld negen maanden. Verder is er op het terrein een woongroep voor langdurig verblijf, waar jongeren wonen met zeer complexe problematiek. In de stad Almelo zijn ook twee woongroepen gevestigd. In 2010 heeft de inspectie de locatie Almelo onder verscherpt toezicht gesteld. Destijds bleken jongeren vanuit de jeugd-ggz wegens onhandelbaarheid daar, te zijn over geplaatst naar de locatie Almelo. De locatie Almelo was op dat moment niet voldoende toegerust om met deze jongeren om te gaan waardoor er onveilige situaties voor jongeren en personeel ontstonden en herhaaldelijk fysiek werd ingegrepen. Na het opheffen van het verscherpt toezicht in 2011 zijn de doorgevoerde verbeteringen gedurende een langere periode bestendig gebleken. Verbetertraject na inspectieonderzoek 2014 Begin 2014 ontving de inspectie een signaal over onveiligheid op de locatie Almelo. De inspectie heeft in maart 2014 nader onderzoek op locatie gedaan naar dit signaal. Op basis van dit toezicht beoordeelde de inspectie in juli 2014 het handelen van Intermetzo in deze casus als onvoldoende 1. De reden hiervoor was de combinatie van de zware problematiek van de jongere en de daartoe onvoldoende toegeruste medewerkers en organisatie. De inspectie verwachtte van Intermetzo de volgende verbeteringen: - Geef concreet aan waar bij Intermetzo de grenzen liggen voor wel of geen opname; - Vergroot de deskundigheid van het personeel voor de omgang met complexe problematiek; - Beschrijf het beleid inzake beperkende maatregelen en fysiek ingrijpen; de personeelsbezetting dient voor dit ingrijpen toereikend te zijn en de medewerkers dienen hierop te zijn getraind; Inspectie Jeugdzorg

7 - Waarborg de continuïteit van de aansturing van de organisatie; - Zorg voor regelmatige afstemming met ketenpartners als Bureau Jeugdzorg over het behandelaanbod van Intermetzo; - Werk de positie die Intermetzo wil innemen in het jeugdzorgstelsel in de regio nader uit, zowel intern als naar de omgeving (o.a. BJZ, kinderrechters). - Zorg dat voor medewerkers helder is wanneer grenzen worden overschreden, hoe zij daarmee moeten omgaan en hoe ze incidenten in de toekomst kunnen voorkomen. Intermetzo, locatie Almelo heeft na het toezicht van de inspectie een verbetertraject ingezet. In dit kader heeft zij een plan van aanpak opgesteld, voorzien van verbeteracties. Daarnaast is voor heel Intermetzo een veiligheidsbeleid en een professioneel statuut opgesteld. Op verzoek van de inspectie heeft Intermetzo de voortgang van de verbetermaatregelen getoetst middels een interne audit, die is uitgevoerd in december 2014 en januari De rapportage van deze audit heeft de inspectie half februari 2015 ontvangen. Uit de audit kwam een positief beeld naar voren ten aanzien van de ingezette verbetermaatregelen. De uitkomst van de audit gaf de inspectie echter geen concreet beeld van de uitwerking van de verbetermaatregelen in de praktijk, daarom heeft de inspectie besloten om onverwacht toezicht uit te voeren bij de locatie Almelo. Toetsingskader Het toezicht is uitgevoerd aan de hand van twee thema s uit het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd: uitvoering hulpverlening en veiligheid. Met deze thema s uit het toetsingskader heeft de inspectie zicht gekregen op de uitvoering van de hulpverlening en de veiligheid van de jongeren bij Intermetzo, locatie Almelo, in de praktijk. Het toetsingskader is opgenomen in bijlage 1. 5 Inspectie Jeugdzorg

8 2 Bevindingen In dit hoofdstuk geeft de Inspectie Jeugdzorg haar oordeel weer op de thema s uitvoering hulpverlening en veiligheid. Beide thema s zijn uitgewerkt in een aantal criteria. Elke paragraaf bevat de verwachting van de inspectie en een tabel met de oordelen van de inspectie over elk criterium: V O voldoende onvoldoende De criteria die als onvoldoende zijn beoordeeld, worden toegelicht aan de hand van de bevindingen. In het toetsingskader dat is opgenomen in bijlage 1 staat beschreven wat de inspectie moet hebben aangetroffen om tot het oordeel voldoende te komen. 2.1 Uitvoering hulpverlening De inspectie verwacht dat kinderen die jeugdhulp krijgen, de hulp krijgen die zij nodig hebben om zich onbedreigd te kunnen ontwikkelen. Oordeel 1. Uitvoering hulpverlening 1.1 Professionals bieden passende hulp. V 1.2 Professionals bieden hulp van goede kwaliteit. O 1.3 Professionals betrekken kinderen en ouders bij de hulp. V 1.4 Professionals stemmen af met de bij de kinderen en hun ouders betrokken instanties. V Onderbouwing Ad 1.2. Professionals bieden hulp van goede kwaliteit De inspectie constateert dat de residentiële jeugdhulp van Intermetzo, locatie Almelo op drie van de vier criteria voldoende is als het gaat om de uitvoering van de hulpverlening. Na het inspectiebezoek van vorig jaar zijn verbetermaatregelen doorgevoerd. De samenwerking met de GGZ-polikliniek is sterk verbeterd en de pedagogisch medewerkers krijgen voldoende deskundigheidsbevordering en ondersteuning bij hun werk. Veel medewerkers die een opleiding hebben op MBO-niveau zijn bezig met een EVC traject waarmee ze kunnen aantonen over een HBO werk- en denkniveau te beschikken. De medewerkers werken volgens professionele 6 Inspectie Jeugdzorg

9 standaarden en zetten de hulp tijdig in. Kernbeslissingen worden in multidisciplinair verband genomen. Een onderdeel van kwaliteit van de hulp aan jongeren en ouders is ook dat er sprake is van continuïteit in de uitvoering van de hulp, zodat gewerkt wordt aan het bieden van een (lange termijn) perspectief voor een optimale ontwikkeling van de jongere. Deze continuïteit in de uitvoering van de hulp is bij de locatie Almelo onvoldoende vanwege wisselingen van medewerkers en onzekerheid over het aantal pedagogisch medewerkers en jongeren per groep. Daarnaast is de deskundigheidsbevordering van alle medewerkers niet structureel geborgd. Deze punten zijn van cruciaal belang gezien de complexiteit van de problematiek van opgenomen jongeren en worden hieronder nader toegelicht. Door bezuinigingen en reorganisatie zijn zowel pedagogisch medewerkers, als gedragswetenschappers en leidinggevenden bij de locatie Almelo overgeplaatst of vervangen. Recent zijn twee ervaren pedagogisch medewerkers van de Purperen Populier overgeplaatst, waardoor de stabiliteit van het personeel op deze groep wordt bedreigd. Verschuivingen in personeel zijn risicovol voor de kwetsbare kinderen (waaronder kinderen met complexe trauma s) die bij de locatie Almelo verblijven. Wanneer goed ingewerkte en deskundige pedagogisch medewerkers vertrekken en worden vervangen door nieuwe krachten komt het leefklimaat voor die jongeren onder druk te staan. De wisselingen in personeel gelden zowel voor pedagogisch medewerkers als voor gedragswetenschappers. Deze laatste spelen een essentiële rol, mede omdat de pedagogisch medewerkers over het algemeen MBO zijn opgeleid. Ook zijn er veel wisselingen bij de integraal leidinggevenden. Na de zomer van 2014 kon op de Oranje Olm geen extra personeel meer worden ingezet en moest de bezetting uitgebreid worden van zes naar acht jongeren. Na signalen vanuit het personeel en een ouder heeft de directie van Intermetzo besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor deze groep. Hierdoor is de bezetting van drie pedagogisch medewerkers wanneer de jongeren op de groep zijn op de Oranje Olm momenteel toereikend. Ook zal het aantal jongeren dat op de groep verblijft via natuurlijk verloop weer teruggebracht worden naar zes jongeren. De medewerkers weten niet tot hoe lang extra personeel ingezet kan worden, maar zij vinden dat deze bezetting noodzakelijk is gezien de complexe doelgroep. Een groot deel van de jongeren dat op de locatie Almelo verblijft, met name op de groepen de Oranje Olm en de Purperen Populier, is afkomstig uit de kinder- en jeugdpsychiatrie. Om tot een betere afstemming te komen tussen de zorgvraag van kinderen en jongeren met een meervoudig, complexe hulpvraag die niet beantwoord kan worden met de inzet van het bestaande aanbod, maar waarbij hulp op maat moet worden gecreëerd en het aanbod van Intermetzo is een stappenplan complexe casuïstiek opgesteld. 7 Inspectie Jeugdzorg

10 Binnen de behandel- en woongroepen van de locatie Almelo verblijven met regelmaat een of meerdere jongeren die dusdanige complexe problematiek hebben dat het steeds de vraag is of de locatie Almelo de jongeren kan blijven bieden wat hij of zij nodig heeft en of de kwaliteit en de veiligheid, ondanks de inzet, nog door het team gewaarborgd kan worden. Het kan hierbij gaan om zowel externaliserende problematiek (agressie gericht op de omgeving) als om internaliserende problematiek (automutilatie en dreiging van suïcide). Deze jongeren hebben zeer intensieve zorg nodig. De inzet van extra personeel en het intensiveren van deskundigheidsbevordering door zowel de gedragswetenschapper als de kinder- en jeugdpsychiater zijn maatregelen die op een aantal groepen van de locatie Almelo zijn ingezet. De kinder- en jeugdpsychiater, die gekoppeld is aan een groot deel van de kinderen dat op de locatie Almelo verblijft, geeft op uitnodiging van een medewerker of team achtergrond informatie over bepaalde stoornissen. De problematiek van de verblijvende jongeren vraagt echter om een meer structurele vorm van scholing en deskundigheidsbevordering voor alle behandel- en woongroepen. Positief is dat voor de locatie Almelo voor 2015 een training gepland staat voor alle pedagogisch medewerkers Zorgen voor getraumatiseerde kinderen. 2.2 Veiligheid De inspectie verwacht dat kinderen die jeugdhulp krijgen, worden beschermd tegen gevaren die hun ontwikkeling bedreigen. Oordeel 2. Veiligheid 2.1 Professionals houden goed zicht op de veiligheid van kinderen. V 2.2 Professionals beperken de veiligheidsrisico s voor kinderen. V 2.3 Professionals zorgen ervoor dat acuut onveilige situaties voor kinderen worden opgeheven. O Onderbouwing Ad 2.3 Professionals zorgen ervoor dat acuut onveilige situaties voor kinderen worden opgeheven De inspectie constateert dat de residentiële jeugdhulp van Intermetzo, locatie Almelo op twee van de drie punten voldoende is als het gaat om de veiligheid van jongeren. Na het inspectiebezoek van vorig jaar zijn verbetermaatregelen doorgevoerd. Alle medewerkers hebben een herhalingstraining de-escalerend werken gekregen. Op het moment dat een onveilige situatie voor een jongere door een professional wordt gesignaleerd, moet de professional direct handelen. Dit handelen moet ertoe leiden dat de situatie weer veilig wordt voor de betreffende jongere, de medewerkers en de overige jongeren op de 8 Inspectie Jeugdzorg

11 groep. Dit is voor de locatie Almelo continue een aandachtspunt vanwege de ernst van de problematiek van enkele van de verblijvende jongeren en de daarmee gepaard gaande veiligheidsrisico s. Hoewel de inspectie constateert dat de medewerkers bij acute onveiligheid actief optreden en zij multidisciplinair bepalen hoe bij acute onveiligheid van jongeren te handelen, kunnen de medewerkers een onveilige situatie niet altijd volledig opheffen. Een aantal incidenten dat door medewerkers wordt genoemd zijn fors en van grote impact op zowel de pedagogisch medewerkers als de andere jongeren die op de groep verblijven. De inspectie ziet hierbij als aanvullend risico dat het voortzetten van het verblijf van een jongere met zeer ernstige problematiek een negatieve invloed kan hebben op de andere jongeren op de groep. Daarnaast heeft de inspectie geconstateerd dat beperkende maatregelen die worden ingezet niet structureel zijn opgenomen in het behandelplan van de betreffende jongere, dat niet op alle groepen met een signaleringsplan wordt gewerkt en dat de rol van de gedragswetenschapper en de psychiater bij de inzet van beperkende maatregelen niet is vastgelegd. 9 Inspectie Jeugdzorg

12 3 Eindoordeel en vervolg Het eindoordeel van de inspectie luidt dat de kwaliteit van de uitvoering van de residentiële jeugdhulp van Intermetzo, locatie Almelo matig is. Op de locatie Almelo worden jongeren opgevangen met meervoudige psychiatrische- en gedragsproblemen. Om jongeren met dergelijke problematiek adequaat te behandelen is een integrale en multidisciplinaire benadering noodzakelijk. Daarnaast is het van belang dat professionals voldoende zijn toegerust om met dergelijke problematiek om te gaan. Intermetzo heeft na het inspectieonderzoek van 2014 verbeteringen doorgevoerd binnen de organisatie en de werkwijze. Met name in de samenwerking met de GGZ-polikliniek en de deskundigheid van het personeel is vooruitgang geboekt. De intensivering van de samenwerking met de GGZ levert een positieve bijdrage aan het nemen van kernbeslissingen en inhoudelijke afstemming van de hulp. Het vergroten van de kennis en versterken van de vaardigheden bij de medewerkers heeft ertoe geleid dat zij beter zijn toegerust om de zware doelgroep de hulp te bieden die zij nodig heeft. Vijf van de zeven criteria beoordeelt de inspectie als voldoende. De inspectie constateert tegelijkertijd dat de verbeteringen kwetsbaar zijn, door wisselingen in het personeel, onzekerheid over het aantal pedagogisch medewerkers en jongeren per groep en het feit dat het op peil houden van de deskundigheid van het personeel niet structureel is geborgd. Deze tekortkomingen zijn bij de complexe doelgroep van directe invloed op het kunnen garanderen van de veiligheid van jongeren en medewerkers. Dit maakt het borgen van deze verbeterpunten van cruciaal belang voor het bieden van verantwoorde hulp. Daarnaast ziet de inspectie een taak weggelegd voor Intermetzo om het geconstateerde plaatsingsprobleem voor jongeren met complexe psychiatrische problematiek te maken tot een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid door hierover in gesprek te gaan met ketenpartners en de gemeenten in de regio. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van twee thema s uit het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd: uitvoering hulpverlening en veiligheid. De inspectie is van oordeel dat de kwaliteit van de residentiële jeugdhulp van Intermetzo, locatie Almelo op alle criteria van deze thema s voldoende dient te zijn. Bij de onderzochte locatie van Intermetzo is dit bij vijf van de zeven criteria het geval. De inspectie verwacht dat Intermetzo ervoor zorgt vóór 1 september 2015 aan de twee criteria te voldoen die nu nog van onvoldoende kwaliteit zijn. Intermetzo dient hiertoe concrete verbetermaatregelen te treffen en hierbij specifiek aan te geven hoe deze verbeteringen geborgd worden. De inspectie volgt de uitvoering van de verbetermaatregelen. 10 Inspectie Jeugdzorg

13 Bijlage 1 Toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd Het toetsingskader bestaat uit de thema s uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie. Bij dit toezicht heeft de inspectie gebruik gemaakt van de thema s uitvoering hulpverlening en veiligheid. Ieder thema is uitgewerkt in een aantal criteria. Om van de oordelen op de verschillende criteria te komen tot het eindoordeel, hanteert de inspectie de onderstaande beslisregel. De inspectie wijkt alleen gemotiveerd van deze beslisregel af als op inhoudelijke gronden hiervoor aanleiding bestaat. Het eindoordeel is: 1. voldoende als 75 procent van de criteria of meer als een voldoende is beoordeeld; 2. matig als tussen de 65 en 75 procent van de criteria als een voldoende is beoordeeld; 3. onvoldoende als minder dan 65 procent van de criteria als een voldoende is beoordeeld, of als een instelling op één of meerdere thema s op alle criteria als onvoldoende is beoordeeld. 1. UITVOERING HULPVERLENING Kinderen krijgen de hulp die zij nodig hebben om zich onbedreigd te kunnen ontwikkelen. 1.1 Professionals bieden passende hulp. Verwachtingen: Professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelgebieden en de problematiek van de kinderen. Professionals bieden hulp die aansluit bij de achtergrond, eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van kinderen, hun ouders en hun netwerk. Professionals zorgen ervoor dat kinderen contact kunnen (onder)houden met hun ouders en hun netwerk. 1.2 Professionals bieden hulp van goede kwaliteit. Verwachtingen: Professionals werken volgens professionele standaarden. Professionals zetten de hulp tijdig in. Professionals nemen kernbeslissingen in multidisciplinair verband. Professionals zorgen voor continuïteit van de hulp. 1.3 Professionals betrekken kinderen en ouders bij de hulp. Verwachtingen: Professionals werken met een plan dat door of in overleg met kinderen en hun ouders is opgesteld. Professionals bieden kinderen en hun ouders duidelijkheid over de inhoud en uitvoering van de hulp. Professionals bejegenen kinderen en hun ouders met respect en nemen hen serieus bij de uitvoering van de hulp. 1.4 Professionals stemmen af met de bij de kinderen en hun ouders betrokken instanties. Verwachtingen: Professionals stemmen het plan af met de plannen van de overige betrokken instanties. Professionals evalueren regelmatig het resultaat van de geboden hulp met de overige betrokken instanties. Professionals zorgen voor een tijdige en volledige overdracht naar de overige betrokken instanties. 11 Inspectie Jeugdzorg

14 2. VEILIGHEID Kinderen worden beschermd tegen gevaren die hun ontwikkeling bedreigen. 2.1 Professionals houden goed zicht op de veiligheid van kinderen. Verwachtingen: Professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van kinderen. Professionals schatten de veiligheid van kinderen in aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie instrument. Professionals beoordelen de veiligheid in multidisciplinair verband. 2.2 Professionals beperken de veiligheidsrisico s voor kinderen. Verwachtingen: Professionals bepalen mede op basis van de veiligheidsrisico s de in te zetten hulp. Professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van de veiligheidsrisico s. Professionals stellen vast of de veiligheidsrisico s zijn verminderd. 2.3 Professionals zorgen ervoor dat acuut onveilige situaties voor kinderen worden opgeheven. Verwachtingen: Professionals treden bij acute onveiligheid actief op. Professionals bepalen multidisciplinair hoe bij acute onveiligheid van kinderen te handelen. Professionals zijn toegerust om met acuut onveilige situaties voor kinderen om te kunnen gaan. 12 Inspectie Jeugdzorg

15 Bijlage 2 Verantwoording Bij Intermetzo, locatie Almelo is het toezicht onverwacht en onaangekondigd uitgevoerd op 27 maart Het toezicht bestond uit de volgende onderdelen: 1. Gestructureerde (groeps)interviews met: De integraal leidinggevende Wonen; De gedragswetenschapper van de Purperen Populier; Twee pedagogisch medewerkers van de Oranje Olm Twee pedagogisch medewerkers van de Purperen Populier; Een jeugdige van de Oranje Olm; Drie jeugdigen van de Purperen Populier. 2. De check van vier dossiers van jongeren, onder andere op de aanwezigheid van een plan en risico-inschattingen en beoordelingen. De inspectie heeft zelf de dossiers geselecteerd. 3. Inzage in de geregistreerde incidenten van vijf verschillende leefgroepen over verschillende perioden. De inspectie heeft zelf de leefgroepen en de perioden geselecteerd. 4. Telefonische interviews met de gedragswetenschapper van de Oranje Olm en met een kinder- en jeugdpsychiater van de polikliniek. 13 Inspectie Jeugdzorg

16 14 Inspectie Jeugdzorg

17 Inspectie Jeugdzorg Postbus AL Utrecht Inspectie Jeugdzorg

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord Utrecht, februari 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de kwaliteit

Nadere informatie

De kwaliteit van de pleegzorg bij Leger des Heils Gelderland

De kwaliteit van de pleegzorg bij Leger des Heils Gelderland De kwaliteit van de pleegzorg bij Leger des Heils Gelderland Utrecht, juli 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen met de Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Timon

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Timon De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Timon Utrecht, juni 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen met de Inspectie voor

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli Hertoets Utrecht, april 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Toetsingskader Veilig Thuis 2015

Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Utrecht, juni 2015 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie Toetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

plan van aanpak Verantwoorde beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

plan van aanpak Verantwoorde beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen plan van aanpak Verantwoorde beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen 1 Aanleiding en probleemstelling De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) voert in 2015 in samenwerking met de Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van de ambulante behandeling bij De Praktijk (onderdeel van Stichting Parlan)

De kwaliteit van de ambulante behandeling bij De Praktijk (onderdeel van Stichting Parlan) De kwaliteit van de ambulante behandeling bij De Praktijk (onderdeel van Stichting Parlan) Utrecht, oktober 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van de residentiële jeugdzorg bij Stichting Prokino Rotterdam

De kwaliteit van de residentiële jeugdzorg bij Stichting Prokino Rotterdam De kwaliteit van de residentiële jeugdzorg bij Stichting Prokino Rotterdam Utrecht, april 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet toe

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Kennemerland Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Kennemerland Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Kennemerland Stap 1 Hertoets Utrecht, juni 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 Utrecht, Januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Gezinshuis Uniek Arnhem

Gezinshuis Uniek Arnhem Gezinshuis Uniek Arnhem Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf Utrecht, december 2016 1 Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport Motto Naar zichtbare kwaliteit

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College

Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College Hertoets samenwerking Schakenbosch en Schakenbosch College Stap 2 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport (verdana 18) Subtitel (verdana 11,

Nadere informatie

Woongroep De Robijn Hellum. Toets kleinschalige Jeugdhulp met verblijf

Woongroep De Robijn Hellum. Toets kleinschalige Jeugdhulp met verblijf Woongroep De Robijn Hellum Toets kleinschalige Jeugdhulp met verblijf Utrecht, januari 2017 5 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van olksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Gezinshuis 3x3 Gaanderen. Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf

Gezinshuis 3x3 Gaanderen. Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf Gezinshuis 3x3 Gaanderen Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf Utrecht, januari 2017 5 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van olksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

De kwaliteit van de uitvoering van de ondertoezichtstellingen bij Jeugdbescherming Overijssel. Hertoets. 1 Inspectie Jeugdzorg

De kwaliteit van de uitvoering van de ondertoezichtstellingen bij Jeugdbescherming Overijssel. Hertoets. 1 Inspectie Jeugdzorg De kwaliteit van de uitvoering van de ondertoezichtstellingen bij Jeugdbescherming Overijssel Hertoets 1 Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De

Nadere informatie

Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid

Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid Hertoets SGJ Christelijke Jeugdzorg Jeugdbescherming Regio Zuid Inspectie Jeugdzorg Utrecht, september 2013 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting Op 20 maart 2012 plaatste de Inspectie Jeugdzorg de organisatie

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Gezinshuis Gentle Huissen

Gezinshuis Gentle Huissen Gezinshuis Gentle Huissen Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf Utrecht, januari 2017 1 Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Hertoets Stap 2 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek Stap 1 Utrecht, januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de

Nadere informatie

Driestroomhuis Bij Cor en Frans

Driestroomhuis Bij Cor en Frans Driestroomhuis Bij Cor en Frans Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp 5 Utrecht, juli 2016 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van olksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Hertoets na onderzoek na meldingen Inspectie Jeugdzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Utrecht, januari 2014 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg en de

Nadere informatie

CariCon Gezinshuis. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Utrecht, augustus 2016

CariCon Gezinshuis. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Utrecht, augustus 2016 CariCon Gezinshuis Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp 5 Utrecht, augustus 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van de jeugdhulp bij Mentraining Salland

De kwaliteit van de jeugdhulp bij Mentraining Salland De kwaliteit van de jeugdhulp bij Mentraining Salland Lettele Hertoets Utrecht, december 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie

Nadere informatie

Per Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN

Per   Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht Per e-mail: GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN Bezoekadres: Stadsplateau

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA)

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2012 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij alle

Nadere informatie

Gezinshuis Valentis Beuningen

Gezinshuis Valentis Beuningen Gezinshuis alentis Beuningen Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf Utrecht, december 2016 1 Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie

Nadere informatie

Casusonderzoek SGJ. Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje

Casusonderzoek SGJ. Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje Casusonderzoek SGJ Onderzoek na het seksueel misbruik van een meisje Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2012 Samenvatting In september 2011 ontvangt de Inspectie Jeugdzorg een melding van Stichting Gereformeerd

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

De kwaliteit van de jeugdhulp in buurtteam West in Utrecht

De kwaliteit van de jeugdhulp in buurtteam West in Utrecht De kwaliteit van de jeugdhulp in buurtteam West in Utrecht Veiligheid, verantwoordelijkheden en organisatie Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2009 heeft

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland Stap 1 Utrecht, januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Gezinshuis Quatrebras

Gezinshuis Quatrebras dr Gezinshuis Quatrebras Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp 5 Utrecht, december 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Almata Ossendrecht en Almata Onderwijs

Het behandeltraject van jongeren in Almata Ossendrecht en Almata Onderwijs Het behandeltraject van jongeren in Almata Ossendrecht en Almata Onderwijs Hertoets Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Limburg Stap 1 Utrecht, februari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Samenvatting reactie op het inspectieonderzoek naar de kwaliteit van jeugdhulp in buurtteam West in Utrecht

Samenvatting reactie op het inspectieonderzoek naar de kwaliteit van jeugdhulp in buurtteam West in Utrecht Samenvatting reactie op het inspectieonderzoek naar de kwaliteit van jeugdhulp in buurtteam West in Utrecht Auteur: Annemiek Schooten Datum: Januari 2016 1 Reactie op het inspectieonderzoek naar de kwaliteit

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Limburg Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Gezinshuis YOLO. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Utrecht, juli 2016

Gezinshuis YOLO. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Utrecht, juli 2016 Gezinshuis YOLO Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp 5 Utrecht, juli 2016 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van olksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008 landelijk

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave Rechtspositie en veiligheid van jongeren in BJ Brabant, locatie Grave Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2011 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Behandelcentrum Woodbrookers

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Behandelcentrum Woodbrookers Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Behandelcentrum Woodbrookers Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2011 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Verbeterplan Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland januari 2016 1 Inleiding In december

Nadere informatie

Uitvoering OTS: risicomanagement bij bedreiging van de psychoseksuele. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam naar aanleiding van een calamiteit

Uitvoering OTS: risicomanagement bij bedreiging van de psychoseksuele. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam naar aanleiding van een calamiteit Uitvoering OTS: risicomanagement bij bedreiging van de psychoseksuele ontwikkeling Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam naar aanleiding van een calamiteit Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2010 2 Inspectie

Nadere informatie

Zorgcamping en Logeerhuis de Vlieger Nieuweroord

Zorgcamping en Logeerhuis de Vlieger Nieuweroord Zorgcamping en Logeerhuis de Vlieger Nieuweroord Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf Utrecht, december 2016 1 Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg Motto Naar zichtbare kwaliteit

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

De kwaliteit van de jeugdhulp in Ouder- en Kindteam Noord in Amsterdam

De kwaliteit van de jeugdhulp in Ouder- en Kindteam Noord in Amsterdam De kwaliteit van de jeugdhulp in Ouder- en Kindteam Noord in Amsterdam Veiligheid, verantwoordelijkheden en organisatie Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

De rechtspositie van jongeren in Icarus. Hertoets. Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg

De rechtspositie van jongeren in Icarus. Hertoets. Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg De rechtspositie van jongeren in Icarus Hertoets Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2010 2 Samenvatting

Nadere informatie

De kwaliteit van de jeugdhulp in CJG-teams in Breda

De kwaliteit van de jeugdhulp in CJG-teams in Breda De kwaliteit van de jeugdhulp in CJG-teams in Breda Veiligheid, verantwoordelijkheden en organisatie Utrecht, januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Inspectie jeugdzorg Utrecht, juni 2008 2 Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Samenvatting De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2008 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De stadsregio Amsterdam heeft de Inspectie

Nadere informatie

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland

2 7 m20k. Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport. Provincie Zuid - Holland V Provincie Zuid - Holland 2 7 m20k Datum Ontvangst Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Vo/ks^ezondheid, We/zi/n en Sport > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN

Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland Datum inspectiebezoek: 03-05-2013 In opdracht van gemeente: ZUTPHEN Inhoudsopgave

Nadere informatie

De kwaliteit van de residentiële hulp bij Het Talenten-huis. te Enkhuizen

De kwaliteit van de residentiële hulp bij Het Talenten-huis. te Enkhuizen De kwaliteit van de residentiële hulp bij Het Talenten-huis te Enkhuizen Utrecht, april 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd Utrecht, maart 2015 In Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) is al het rijkstoezicht georganiseerd

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Friesland

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Friesland Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Friesland Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Inspectierapport Tante Kaat (KDV) Hovenierstraat 91 7419CC DEVENTER Registratienummer: 147150449

Inspectierapport Tante Kaat (KDV) Hovenierstraat 91 7419CC DEVENTER Registratienummer: 147150449 Inspectierapport Tante Kaat (KDV) Hovenierstraat 91 7419CC DEVENTER Registratienummer: 147150449 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: DEVENTER Datum inspectiebezoek: 16-07-2013 Type

Nadere informatie

De rechtspositie van kinderen in Horizon, afdeling Besloten groepen. Hertoets

De rechtspositie van kinderen in Horizon, afdeling Besloten groepen. Hertoets De rechtspositie van kinderen in Horizon, afdeling Besloten groepen Hertoets Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Vragen risico-indicatoren gesloten jeugdhulp

Vragen risico-indicatoren gesloten jeugdhulp Vragen risico-indicatoren gesloten jeugdhulp Vragenlijst onderdeel E V20160229 Gesloten jeugdhulp Gesloten jeugdhulp op gedwongen basis is bestemd voor jeugdigen waarbij opgroei- of opvoedingsproblemen

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft op verzoek van de Minister

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

De kwaliteit van de residentiële zorg bij het Lang Verblijfhuis

De kwaliteit van de residentiële zorg bij het Lang Verblijfhuis De kwaliteit van de residentiële zorg bij het Lang Verblijfhuis Residentiële opvang op Bonaire 1 Inspectie Jeugdzorg Utrecht, februari 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie