Vmbo/pro sectorjaarplan Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Vmbo/pro sectorjaarplan Inhoudsopgave 0. Kadernotitie Inleiding 2. Werken aan opbrengsten 2.1. Cognitieve leeropbrengsten Verbetering opbrengsten bij alle vakken vmbo Verbeteren rekenen en taal vmbo Talentontwikkeling Route vmbo-havo: van 4 naar Sociaalemotionele ontwikkeling Competenties Veilige school 2.3. Tevredenheid Tevredenheid ouders en leerlingen 3. Professionele docenten en schoolleiders 3.1. Onderwijs Gesprekscyclus en voering in de professionele organisatie 3.3. Organisatie passend onderwijs 1

2 3.4. Verantwoording 3.5. Waardering initiatiefrijke docenten 3.6. Rolvervulling schoolleiding 4. Adequate randvoorwaarden 4.1. Financiën 4.2. Scholing 4.3. ICT 4.4. Procesmatig werken 4.5. Huisvesting Bijlage: Onderwerpen in het sectorjaarplan in relatie tot waarderingskader Inspectie van het Onderwijs (2013) 2

3 0. Kadernotitie Commanderij College schooljaar Vooraf Ieder schooljaar leggen we in de kadernotitie door middel van een thema het accent op een aspect van onze missie: Van kinderen succesvolle leerders maken. Nu leren voor kansen later. We vinden het belangrijk dat iedereen in het nieuwe schooljaar extra aandacht besteedt aan dit thema en op dit vlak ook resultaten bereikt. We zien het thema ook als een gemeenschappelijk verlangen of uitgangspunt, iets wat zoveel mogelijk medewerkers aanspreekt en waaraan ook zoveel mogelijk medewerkers hun bijdrage leveren De kwaliteit van een schoolorganisatie wordt in hoge mate bepaald door docenten en ondersteuners die samen werken aan het realiseren van de gemeenschappelijke visie. Maar dat maakt een school nog niet excellent. Naast de gemeenschappelijke koers moeten ook andere voorwaarden op orde zijn: onderlinge afstemming en een krachtige schoolorganisatie, waarbij initiatiefrijke docenten en medewerkers voldoende professionele ruimte ervaren en zij kunnen doen wat zij goed achten voor hun leerlingen en het primair proces. Commitment, eigenaarschap en focus Die uitdaging vraagt dus om samenspel tussen docenten, medewerkers en schoolleiding, samenwerking, waarin wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden werkende weg worden verduidelijkt. Het gaat er niet zozeer om, dat vooraf uitgebreid wordt vastgelegd wie wat moet en mag doen. De essentie is, dat medewerkers op ieder niveau in de school initiatieven nemen. Dit vraagt om een positieve schoolcultuur, een cultuur waarin ja, maar is vervangen door ja, en. Het vraagt ook om (zelf)reflectie en feedback. En het vraagt dus vooral om commitment, eigenaarschap en focus in je werk. Ook ons nieuwe organisatiemodel biedt de ruimte om te focussen, initiatief te tonen, eigenaarschap te voelen en commitment te hebben. Zo willen we een krachtige leeromgeving vormen, waarin onze leerlingen succesvolle leerders worden en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om op hun niveau te excelleren. Bij dat boetseren van die succesvolle leerders kunnen wij als medewerkers voorbeeldgedrag tonen. Juist! Door te laten zien hoe wij zelf focussen, hoe wij zelf initiatief nemen, hoe we eigenaarschap tonen en hoe we ons commitment uitstralen. 3

4 1. Inleiding Mede onder invloed van het Bestuursakkoord is ook in onze sector opbrengstgericht werken (OGW) belangrijk geworden. Aanvankelijk werd het nog ervaren als iets dat erbij kwam, maar ondertussen is het een manier van werken geworden, die we steeds beter weten te hanteren in alles wat we doen. De kern ervan is dat we van te voren afspreken wat we gaan doen en wanneer we tevreden zijn met de uitkomsten en achteraf nagaan of we hebben bereikt wat we wilden bereiken. De maatschappij, met de ouders voorop, wil weten wat er van ons verwacht kan worden. In dit proces zijn het sectorjaarplan en de teamplannen belangrijke documenten, omdat we hierin beoogde resultaten en stappen beschrijven. Om van kinderen succesvolle leerders te maken moeten de opbrengsten goed in balans zijn. Wanneer alleen opbrengsten worden nagestreefd die relatief gemakkelijk meetbaar zijn, zoals examenresultaten en rendementscijfers, vatten we onze taak te smal op. Als onderwijsmensen weten we dat goede opbrengsten breder zijn. In onze sector en in dit jaarplan brengen we dit tot uitdrukking door drie soorten opbrengsten te onderscheiden: naast cognitieve leeropbrengsten (zie 2.1) ook de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen (zie 2.2) en ouder- en leerlingtevredenheid (zie 2.3). Voor wat betreft de cognitieve leeropbrengsten zijn goede indicatoren beschikbaar. Sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen is lastiger meetbaar, maar we zetten op dit gebied verdere stappen (competenties, zie 2.2.1). Hoofdstuk 2 van dit plan betreft de opbrengsten die we willen realiseren. Hoe we die opbrengsten gaan realiseren, zal verschillen van team tot team, aansluitend bij de kenmerken van de eigen specifieke leerlingenpopulatie. In de teamplannen werken de docenten in de teams zelf uit hoe zij de opbrengsten die we wenselijk vinden, gaan realiseren. Professionele docenten en schoolleiders vormen bij het realiseren van opbrengsten een allereerste vereiste. Wat we komend jaar gaan doen om dit nader in te vullen, is beschreven in hoofdstuk 3 van dit plan. Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de overige randvoorwaarden aan de orde. Ten opzichte van vorige jaren zijn in dit plan meer activiteiten bij de vakgroepen belegd. In het afgelopen schooljaar is de structuur van de vakgroepen steviger neergezet. Het effect hiervan moet in 2014/2015 merkbaar worden. De verstevigde vakgroepstructuur draagt mede bij aan vergroting van het eigenaarschap van docenten. Landelijk is het Bestuursakkoord inmiddels opgevolgd door het Sectorakkoord De focus van het nieuwe akkoord is breder dan die van het Bestuursakkoord, waarin onder het motto de basis op orde, de lat omhoog de nadruk vooral lag op het verbeteren van de opbrengsten van het huidige onderwijs. Het nieuwe Sectorakkoord, met 2020 als horizon, biedt perspectief op vernieuwing van het onderwijs en gepersonaliseerd leren (zie 3.1). Vanuit dit perspectief gaan we het komend schooljaar kijken naar de ontwikkelingen in onze sector, naar de stappen die we al hebben gezet en verder kunnen gaan zetten. 4

5 2. Werken aan opbrengsten 2.1. Cognitieve leeropbrengsten Verbetering opbrengsten bij alle vakken vmbo Aansturing door Teamleiders vmbo (Martien Verhagen) Uitvoering door Docenten en secties vmbo We willen dat alle leerlingen hun ontwikkelingskansen optimaal benutten. De cijfers die zij behalen, vormen hierbij een belangrijke maatstaf: wanneer bijvoorbeeld CE-cijfers achterblijven bij landelijke gemiddelde cijfers is dat een indicatie dat we als school leerlingen onvoldoende uitdagen. Zolang we nog niet bereikt hebben dat de CE-cijfers op of boven het landelijk gemiddelde liggen, blijft het van belang hier in de juiste balans aan te werken. Alle docenten werken aan optimalisering van de opbrengsten. Er zijn actuele vakwerkplannen (uitgewerkt in PTO en PTA) waarin de doorlopende leerlijn en het niveau is geborgd en er een goede overgang is van onder- naar bovenbouw. Uiterlijk in het derde leerjaar zit iedere leerling op de meest geschikte plek. De CE-cijfers die leerlingen behalen liggen bij alle vakken op of boven het landelijk gemiddelde. In schooljaar zijn leerlingen aan het begin van het eerste leerjaar en aan het einde van het tweede leerjaar getoetst (Cito-VAS). Op basis van de resultaten is het onderwijs voor individuele leerlingen aangepast. Leerlingresultaten zijn per klas en docent inzichtelijk gemaakt, meestal met individuele docenten besproken en gedeeltelijk vastgelegd (in documenten in het kader van de gesprekscyclus). Om leerlingresultaten gemakkelijker inzichtelijk te maken, zijn binnen Magister nieuwe bladwijzers ingevoerd. De analyses van de behaalde resultaten hebben geleid tot het ad hoc invoeren van extra begeleidingsuren, ook in de bovenbouw. Er is een duidelijke vakgroepsstructuur afgesproken, die aan het eind van het jaar in werking is getreden. Hierdoor zullen de vakgroepen beter in staat zijn het SO goed onderbouwde analyses en adviezen te bieden, onder andere over verbetering van de resultaten. De verhoging van de opbrengsten komt mede tot stand door verbetering van het onderwijsproces. Met het oog hierop zijn in het afgelopen schooljaar bij een aantal teams verkenningen gedaan naar het werken met RTTI. De conclusie is dat deze methodiek ons goed verder kan helpen. Ook het thema differentiatie is uitgebreid onder de aandacht gebracht met als conclusie dat ook dit thema veelbelovend is in de vakgroepen en in de teams verder concreet te maken. Als extra actie heeft er ten behoeve van zelfevaluatie een terugkoppeling van de examenresultaten (WOLF) naar de docenten plaatsgevonden. Dit is ook veelvuldig gedeeld onderling, in de docentenkamer en met teamleiders. De Opbrengstenkaart 2014 van de locatie vmbo-gemert (zie: laat zien dat de opbrengsten van de locatie over het algemeen op het landelijke gemiddelde liggen. Voor vmbo-k lag de indicator gemiddeld cijfer CE boven het landelijke gemiddelde. Voor vmbo-b lag de indicator rendement bovenbouw beneden het landelijke gemiddelde. De Opbrengstenkaart 2014 van de locatie vmbo-laarbeek (zie: laat zien dat de opbrengsten van de locatie over het algemeen op het landelijke gemiddelde liggen, met uitzondering van de indicator rendement onderbouw (beneden het landelijk gemiddelde). Ook het gemiddeld 5

6 cijfer CE (vmbo-g/t) lag beneden het landelijke gemiddelde. In schooljaar 2013/2014 is op de beide vmbo-locaties samen in totaal 97,6% van de leerlingen geslaagd. In totaal acht leerlingen zijn afgewezen voor het diploma. In het praktijkonderwijs ontvingen 20 leerlingen getuigschriften en/of AKA-diploma. In de tabel hieronder zijn de gemiddelde CE-cijfers per locatie/per leerweg weergegeven (met tussen haakjes het Benchmarkgemiddelde (bron: MMP). Vm-L Vm-G K TG B K TG 2013/2014 6,25 (6,32) 6,34 (6.37) 6,66 (6,62) 6,67 (6,30) 6,82 (6,36) 1 Opnemen structureel begeleidingsuur in de bovenbouw September: teamleiders bovenbouw bekijken hoe dit praktisch kan 1 2 Borgen van de vernieuwde vakgroepstructuur; scholen van voorzitters in hun rol naar behoefte September: organiseren scholing/training vakgroepvoorzitters (Henk, Annemarie, Pieter) 3 Vakgroepen analyseren leerlingresultaten en voorzien die van adviezen ten behoeve van het SO. Idem PTO/PTA en methodekeuze. Vakwerkplannen worden zo nodig hierop aangepast. 4 Periodieke bespreking van resultaten in de teams, de vakgroepen en het SO leidt tot borging van opbrengstgericht werken September: kalender bespreking resultaten is opgenomen in planning SO (Martien, Henk, Greetje) September: afronding bespreking resultaten examens en overgangsrapporten, adviezen teams en vakgroepen in SO (teamleiders) September: gebruik Dashboard Directeur 5 SO bespreekt introductie van RTTI en de daarmee beoogde doelen. Voortzetten van de introductie ervan, eerst in drie teams (zie plannen VmL en MX) 6 Uitwerken van het thema differentiatie en het in de praktijk toepassen door de teams (zie de teamplannen) en de vakgroepen 7 In beeld krijgen wat docenten nodig hebben om resultaten te verbeteren onder meer in de functioneringsgesprekken - en het vervullen van die randvoorwaarden September en oktober: doelstellingsgesprekken docent met teamleider oa over te behalen resultaten cognitieve leeropbrengsten Februari en maart: in de functioneringsgesprekken bespreken vakdocenten met hun teamleider resultaten lesgroepen en mogelijke verbeteringen Juni: terugkijken op resultaten teamleider en docent, benoemen mogelijke verbeteringen 1 Indien dit leidt tot een verhoging van de onderwijstijd worden die gevolgen meegenomen in een bredere discussie over de lessentabel 6

7 Verbeteren rekenen en taal vmbo Aansturing door Team- en projectleiders per vmbo-team (Henk van den Broek) Uitvoering door Alle vmbo-docenten Om succesvol te kunnen zijn in het vervolgonderwijs en in de samenleving is het belangrijk dat leerlingen taal- en rekenvaardig zijn. In de referentieniveaus taal en rekenen heeft de overheid vastgelegd op welk niveau leerlingen deze vaardigheden moeten beheersen. Het examen Nederlands is hierop met ingang van schooljaar afgestemd. De rekenvaardigheden worden apart getoetst als onderdeel van het eindexamen. Deze rekentoets is in het schooljaar ingevoerd. Het eindcijfer wordt vermeld op het diploma. Vanaf schooljaar telt het cijfer ook mee in de slaag-/zakregeling. Alle vakdocenten zijn ook taal- en/of rekendocent, dat wil zeggen dat zij in hun vaklessen expliciet aandacht besteden aan taal- en rekenvaardigheden van leerlingen, onder meer door het toepassen van gemeenschappelijke leerstrategieën op het gebied van taal en rekenen. Drie keer in de schoolloopbaan meten we de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (m.b.v. de Cito/VAS-toetsen en de Rekentoets); op basis van de uitkomsten passen we het onderwijs voor (individuele) leerlingen aan. Leerlingen behalen de referentieniveaus (2F) zoals de overheid die heeft gesteld. Ten aanzien van leerlingen die 2F niet kunnen behalen, verantwoordt de school zich over de gerealiseerde inspanningen. Het in de sector ontwikkelde Het Gele Boekje wordt door veel docenten gehanteerd, maar nog niet door alle. In de loop van het schooljaar is het daarom opnieuw onder de aandacht gebracht. Bovendien is een verbeterde versie uitgebracht. Het doet een beroep op alle docenten om in het eigen vak aandacht te besteden aan taal en rekenen en vraagt eenzelfde manier te hanteren van uitleggen en aanpakken. In teamvergaderingen hebben docenten afspraken gemaakt over het gebruik ervan in de eigen lessen. Er is geen behoefte aan een apart reken- en taalbeleid voor de sector, Het Gele Boekje is voldoende. De bijdrage van docenten aan het verbeteren van de taal- en rekenprestaties is meestal met individuele docenten besproken en gedeeltelijk vastgelegd (in documenten in het kader van de gesprekscyclus). In het derde leerjaar is een extra uur rekenen ingeroosterd. In het vierde leerjaar vindt reparatie plaats op maatwerkbasis. Daarnaast werken leerlingen tijdens invaluren onder begeleiding aan rekenwerk. Er zijn geen invallessen Nederlands ingesteld. Daar is ook te weinig gelegenheid voor. Wel hebben alle leerlingen een leesboek bij zich, dat in veel lessen wordt gebruikt. De resultaten van de inspanningen op het gebied van rekenen en taal zijn getoetst (Cito/VAS). De resultaten van rekenen zijn heel goed in vergelijking met het landelijke gemiddelde we hebben niet voor niets met onze aanpak de aandacht van het ministerie getrokken maar verdere verbetering is nog steeds noodzakelijk. Percentage leerlingen dat is geslaagd voor de rekentoets Vm-L Vm-G K TG B K TG 2012/ % 54% 62% 81% 83% 2013/ % 81% 70% 82% 81% 7

8 1. In de gesprekken in het kader van de gesprekscyclus wordt besproken, vastgelegd en geëvalueerd hoe docenten bijdragen aan het verbeteren van de taal- en rekenprestaties van leerlingen en wat er nodig is voor verdere verbetering. Oktober: in de doelstellinggesprekken vastleggen wat docenten bijdragen aan taal/rekenen Februari en maart: docenten en teamleider bespreken in de functioneringsgesprekken de bijdrage van docenten aan taal/rekenen Juni: terugkijken naar resultaten 2. Op basis van Het Gele Boekje leggen vakdocenten verbinding tussen taal en/of rekenen met onderdelen van het eigen vak via de vraag: wat draag ik bij? Wat is er nodig voor verbetering? Oktober: in de vakgroepen bespreken hoe vakdocenten de verbinding leggen met onderdelen van het eigen vak Januari: tussentijdse evaluatie taal-rekenplan in teamoverleg 3. In de teams analyseren van de resultaten van leerlingen (Cito/VAS-toetsen) en in de teams nagaan wat de effecten zijn van de gevolgde aanpak. Oktober: analyseren Cito-0: vaardigheidsscores van alle leerlingen m.b.t. spelling en grammatica, begrijpend lezen en rekenen zijn in beeld (bebo) Mei: terugkoppeling Cito-2 aan SO: vaardigheidsscores van alle leerlingen m.b.t. spelling/grammatica, begrijpend lezen en rekenen zijn in beeld, op basis waarvan de teamleiders risicoleerlingen en in te zetten acties formuleren Juni: analyseren leeropbrengst aan de hand van de resultaten Cito 0 en Cito 2 (bebo) 4. Doorgaan met rekenen in de invallessen en de begeleidingsuren. 5. Taal en rekenen op de agenda van de POVO-groep, zodat primair onderwijs is geïnformeerd over de aanpak die wij hanteren. Oktober: workshop taal/rekenen POVO-middag en overbrengen werkwijze Gele Boekje Talentontwikkeling Aansturing door Clem van Lamoen Uitvoering door Docenten We willen onze leerlingen uitdagen hun talenten te ontplooien. Daarom bieden we bijvoorbeeld in de vmbo-onderbouw Topklassen aan ten behoeve van verbreding of verdieping. Door middel van Topklassen krijgen leerlingen in de onderbouw in twee extra lesuren de kans hun talenten op het gebied van kunst, muziek en sport verder te ontwikkelen. In gaan de Topklassen het vierde jaar van hun bestaan in. Daarnaast stimuleren we talenten in niet-schoolse vakken door middel van de schoolbrede CoCo Award. In het PrO stimuleren we dat leerlingen specifieke certificaten behalen. Docenten herkennen leerlingen met specifieke talenten en stimuleren hen die te ontplooien. Leerlingen voelen zich door de school gestimuleerd hun talenten te ontplooien. We willen bekend staan als talentschool en we koesteren vakkanjers. 8

9 De Topklassen zijn voor de derde keer georganiseerd. De leerlingen onderbouw krijgen twee extra lesuren kunst, muziek, techniek en sport. Er hebben in totaal 59 leerlingen deelgenomen (sport-1 18 leerlingen, sport-2 13 leerlingen, techniek 8 leerlingen, beeldend 13 leerlingen en muziek 7 leerlingen). Naar aanleiding van deze aantallen hebben we voor 2014/2015 besloten alleen sport-1 en -2, beeldend en muziek aan te bieden. Eind 2013/2014 hebben we op basis van de evaluatie geconcludeerd dat de Topklassen een relatief dure aanpak is. We zijn ingegaan op de vraag van het koor Koskoier om samen hun jubileumconcert in te vullen; dit wordt een speciale Topklas. De conclusie is dat we voor nog een keer de Topklassen organiseren en ondertussen op zoek gaan naar een meer duurzaam concept. Er zijn vanuit de sector 7 talenten ingezonden voor de competitie van de CoCo Award. De 3 winnaars (1 BMX rijder, 1 race fietser en 1 striptekenaar) hebben alle 3 een prijs gekregen die vooral een aanmoediging inhoudt om verder te gaan met hun talent. 1. Onderzoeken hoe we het concept van de Topklassen duurzaam kunnen ontwikkelen naar de bovenbouw, naar andere talenten, naar meer flexibiliteit (werktitel: Ateliers) Januari: overleg directie duurzame vorm Topklassen/Ateliers (Clem en dir) Maart: haalbaarheid Ateliers binnen lesroosters inbrengen in SO Juni: presentatie nieuwe aanpak op Ouderavond (Clem) 2. PrO werkt met certificaten ten behoeve van talentontwikkeling en profileert zich daarmee 3. De CoCo Award wordt de climax van het herkennen en stimuleren van talenten gedurende het schooljaar September: start zoektocht naar talenten en behoeve van de CoCo Award in alle klassen van VMBO en PrO (mentoren) Oktober: talentontwikkeling in SO aan de orde November: vergadering leerlingenraad April: uitreiking CoCo-Award 4. Verbeteren van de PR rond talentontwikkeling, zowel extern als intern via Green September: CoCo Award, Topklassen en CoCo-Show opnemen in info-avonden klas 1 t/m 4 September: oriëntatiegesprek over PR rond Topklassen, CoCo-Show en certificaten (topklasteam en Martin Jacobs) Oktober: contact met PR-afdeling over draaiboek December: presentatie Kerstmarkt Februari: presentatie Talentontwikkeling op Open Dag 5. Talenten en vakkanjers/kampioenen worden in de etalage gezet tijdens de CoCo-Show en in Laarbeek Live 6. Green online leerlingenmagazine September: per team 1 medewerker (10 uur) Route vmbo-havo: van 4 naar 4 Aansturing door Directeur Uitvoering door Teamleiders MX en VmL bovenbouw 9

10 Voor veel vmbo-leerlingen ligt de route naar het mbo het meest voor de hand. Deze route hebben we in onze sector ook goed georganiseerd. Voor een klein aantal leerlingen is de route van havo naar hbo een aantrekkelijke. Uit benchmarkgegevens (hinkelpaden) blijkt dat meer leerlingen van onze school deze route zouden kunnen bewandelen. Meer leerlingen dan nu het geval is bewandelen n vmbo-4 de route naar havo-4 (van 4 naar 4): het streven is de landelijke benchmark (hinkelpaden) te evenaren. Eind hebben we in samenwerking met de sector havo/vwo afspraken gemaakt op welke punten we vooruitgang willen boeken. We hebben afgesproken om te beginnen met de overgang van 4 naar Verbetering van de route naar de Havo, om te beginnen van 4 naar 4 September: werkgroep werkt acties uit, o.a. voorbereiding studiemiddag (TLs VmL bovenbouw en MX, directeur); Havo stelt Menukaart op. Oktober: studiemiddag 2 oktober van 4 naar 4 voor docenten 3 en 4 van MX en VmL (werkgroep doorstroom vmbo-havo) Januari: leerlingen van 4 naar 4 in beeld en naar intake op havo ten behoeve van warme overdracht (mentoren MX en VmL) 2.2 Sociaalemotionele ontwikkeling Competenties Aansturing door SO (Marco van Houtum) Uitvoering door Teams We willen naast de aandacht voor de cognitieve leeropbrengsten in een goede balans ook aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Om leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfbewuste en zelfstandige jonge mensen die succesvol kunnen doorstromen naar werk of vervolgonderwijs, zijn we gestart met het gericht ontwikkelen van leerlingencompetenties. Daartoe zijn competenties beschreven voor de onderbouw (samenwerken, ict-gebruik, communiceren/presenteren, zelfstandig werken) en de bovenbouw (professioneel handelen en reflecteren). De competenties dekken naar ons gevoel nog niet het hele spectrum van de sociaal emotionele ontwikkeling, vooral waar het gaat om zelfbewustzijn en motivatie, dus gaan we komend jaar verdere onderzoeken welke indicatoren daar bruikbaar voor zijn. Om maatschappelijke competenties (burgerschap, democratische waarden) te ontwikkelen zetten we onder andere de maatschappelijke stage in. De maatschappelijke stage is niet langer verplicht en ook houdt de overheidsfinanciering ervan op. De school wil zich bezinnen op voortzetting van de maatschappelijke stage vanwege de meerwaarde die dit heeft voor de vorming van de leerlingen. Door de gerichte aandacht die docenten besteden aan leerlingencompetenties, worden leerlingen zich bewuster van hun eigen gedrag en de mogelijkheden die zij hebben om dat gedrag te veranderen, zodat zij beter in staat zijn zelf de regie over hun eigen competentieontwikkeling te voeren. Als 10

11 de leerlingen hun competenties goed ontwikkelen zijn ze beter in staat om de gewenste cognitieve resultaten te behalen. We stimuleren de bredere ontwikkeling van leerlingen door het registreren van competenties en bespreken met leerlingen en hun ouders. In 2013/2014 zijn we gekomen tot een gemeenschappelijk kader (Rubrics, omgezet in de taal van de leerling). Daarmee kunnen we het niveau van een leerling benoemen, de gewenste en mogelijke ontwikkeling aangeven en komen tot een aanpak om die competenties te (helpen) ontwikkelen. PRO koppelt competentieontwikkeling aan het IOP en de uitstroomprofielen van leerlingen. Deze leerweg zoekt hierbij aansluiting bij de wettelijke termen en ligt hiermee goed op koers. 1. Brede inzet competenties mbv Rubrics September: mentoren en vakdocenten beginnen met de rubrics in te vullen September: koppeling rubrics aan Magister wordt onderzocht ism AZ, daarna uitgevoerd. Oktober: leerlingen maken kennis met (hun) rubrics en gaan ook zelf invullen 21 november: bij LIF2 zijn de rubrics gescoord; opvallende zaken met leerling besproken en afspraak gemaakt December: bij 10 minutengesprek worden opvallende zaken uit de competenties ontwikkelingin het gesprek met de ouders betrokken 13maart: Rubrics voor de 2 e keer ingevuld (LIF3)en bespreking opvallende zaken met leerlingen April: Bespreking rubrics meenemen bij 10 minuten gesprekken Mei: evaluatie gebruik Rubrics en koppeling aan Magister in de teams Juni: input voor verbeteringen naar SO. 2. Input leveren voor de continuering van de maatschappelijke stage door het Commanderij College Oktober: SO input leveren over doorstart MAS aan AZ t.b.v. CoCo-breed vervolg Veilige school Aansturing door SO (Marco van Houtum) Uitvoering door Teams Leerprestaties van leerlingen en hun sociaalemotionele ontwikkeling zijn erbij gebaat als zij zich veilig en prettig voelen op school. Het is in ieder geval van belang dat er geen sprake is van pestgedrag van andere leerlingen en ander gedrag dat onveiligheid met zich meebrengt (drank, drugs, enz.). Leerlingen voelen zich veilig en prettig op school. Aan het einde van schooljaar 2013/2014 hebben we nog geen keuze gemaakt voor het te hanteren (gecertificeerde) pestprogramma, omdat de landelijke screening nog niet is afgerond. De 2 krachtcoördinatoren op de twee vmbo-locaties zijn geschoold om met hun werkzaamheden te starten en het SO heeft besloten hen op een concreet takenpakket in te zetten om in slagvaardig aan de gang te gaan: bewustmaking, informatie, advisering en ondersteuning (2x 80 uur). Er is een kort onderzoekje gedaan en een enquête afgenomen naar de problematiek rond het gebruik van drugs en 11

12 alcohol, om te bekijken wat er nodig is. 1. Op beide vmbo-locaties zijn anti-pestcoördinatoren die als krachtcoördinator (werknaam) een aanpak gaan opzetten. Oktober - december: keuze anti-pestprogramma en introductie daarvan in het VMBO Oktober november: communicatie naar de Ouderraad 2. Naar aanleiding van het onderzoekje naar de aard van de drugs- en alcoholproblematiek wordt een plan van aanpak opgesteld. 12

13 2.3. Tevredenheid Tevredenheid leerlingen en ouders Aansturing door Pieter Verberne Uitvoering door Teams Het is belangrijk om ouder- en leerlingtevredenheid te analyseren, omdat er belangrijke aanwijzingen uit voort kunnen komen over hoe wij ons onderwijs, de manier waarop wij omgaan met ouders en leerlingen en de wijze waarop wij zaken organiseren, kunnen verbeteren. Bij grote ontevredenheid kunnen ouders kiezen voor een andere school, wat onze positie als onderwijsinstelling aantast. Het (meren)deel dat blijft zal eventuele ontevredenheid uiten tegen docenten, in de gemeenschap of zelfs in de krant. Zij zijn dan geen goede ambassadeurs van de school en kunnen hun betrokkenheid bij de school verliezen en dat is niet goed voor de school. Wij willen bereiken dat leerlingen en ouders tevreden zijn over wat wij hun bieden en dat ook aan anderen willen vertellen. Zij moeten er op kunnen rekenen dat wij hun signalen serieus nemen. Op basis daarvan kunnen we samen verder bouwen aan de school en hun enthousiasme voeden. In hebben we in het SO het onderwerp serieus op de agenda gezet en besloten het als derde opbrengst in evenwicht met de andere 2 te brengen. De enquêtes over het jaar 2013/2014 zijn geanalyseerd en met de directeur besproken. De grootste verbeterpunten (waar wij het verste onder de benchmark zitten) zijn in essentie de volgende: Docenten zijn niet eenduidig in het stellen van regels (brugklasonderzoek, november) Ik ben niet tevreden over mijn schoolkeuze (brugklasonderzoek,november) Ik heb last van drukke leerlingen die de les verstoren (brugklasonderzoek, november) Voor VMBO Gemert geldt bovendien: Het schoolklimaat is niet prettig en veilig (ouders en leerlingen klas 3) Ontevreden over (duidelijkheid over) leerlingenzorg en begeleiding (ouders en leerlingen klas 3) Voor VMBO Laarbeek alleen: Onderwijsaanbod is niet zoals beloofd (ouders en leerlingen klas 3) 1. De benoemde verbeterpunten aanpakken: Augustus: verbeterpunten in SO bespreken als voorbereiding op bespreking in de teams; wat kunnen we leren van goed scorende collega s? September: bespreking in de teams Oktober: bespreken in de Ouderraad en Leerlingenraad 2. Verbetering gebruik enquetes door teamleiders: September: planning enquetes in de teams, oa om respons te optimaliseren; SO: instructie hoe via Kwaliteitsscholen de onderzoeken te analyseren zijn tot op laagste niveau s (iom AZ) 3. Oppakken enquetes : November: brugklasonderzoek December: terugkoppeling resultaten in teams en vaststellen actiepunten Januari/februari: leerlingen krijgen enquetes over hun docenten 13

14 Februari/ maart: terugkoppeling in Functioneringsgesprek Maart/ april: enquete klas 3 ouders en leerlingen Juni: terugkoppeling in de teams. Waar kunnen we leren van elkaar? Actiepunten als input voor teamplannen volgend jaar. 14

15 3. Professionele docenten en schoolleiders 3.1. Onderwijs 2020 Aansturing door Directeur Uitvoering door SO en werkgroep ELO De mogelijkheden die ICT biedt zijn we in de afgelopen jaren steeds vaker en beter gaan benutten om het bestaande onderwijs te optimaliseren. Het nieuwe Sectorakkoord reikt onder de noemer gepersonaliseerd leren een nieuw perspectief op onderwijs en leren aan, waarbij ICT ook een belangrijke rol speelt. Het komend schooljaar willen we gebruiken om aansluitend bij dat perspectief het eigen ambitieniveau te (her)formuleren, van waaruit we vervolgens kunnen kijken naar de huidige onderwijspraktijk en daarbinnen naar bestaande (ICT)ontwikkelingen die we willen versterken en nieuwe (ICT)ontwikkelingen die we willen starten. Ondertussen zullen we de in gang gezette ontwikkeling van het ICT-gebruik voortzetten, omdat we verwachten dat we hiermee het onderwijs beter en leuker kunnen maken. Een tegen de achtergrond van het Sectorakkoord geactualiseerd ambitieniveau, op basis waarvan we het huidige onderwijs en de randvoorwaarden kunnen evalueren en kunnen bepalen welke ontwikkelingen wenselijk en nodig zijn (Scenario 2020) (zie ook 4.2). De ingeslagen weg consolideren door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk docenten kunnen profiteren van de ICT-mogelijkheden. In het afgelopen schooljaar hebben we het gebruik van Magister ondersteund door instructie en workshops. Door de grootschalige introductie van de ipad zijn veel meer docenten dan voorheen betrokken bij nieuwe toepassingen. De ICT-leerdag heeft ervoor gezorgd dat de ICT-vaardigheid onder medewerkers is toegenomen. Er zijn meer docenten die zelf digitale en interactieve lessen maken, leerlingen met apps laat werken, enzovoorts. Er is een ICT-notitie opgesteld met een bescheiden, realistische ambitie, die als leidraad heeft gediend voor de ontwikkelingen. 1. We zullen op basis van het Sectorakkoord ons eigen ambitieniveau (her)formuleren. Vanuit dit ambitieniveau kunnen we vervolgens de stand van zaken binnen de sectoren evalueren en een plan van aanpak opstellen. 2. Concrete scholing in het gebruik van ICT-voorzieningen September: cursus Easitech November en februari: ICT-workshops i.o.m. vakgroepen en interne voortrekker 3. Lidmaatschap VO Content: met vakgroepen de mogelijkheden van o.a. de Stercollecties ontdekken en implementeren November: workshop op ICT-middag 4. Adviezen van de CoCo brede ELO werkgroep oppakken. 15

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 21ET C7 BRIN nummer : 21ET 08 BRIN nummer : 21ET 08 VMBOGT Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan Afdeling Vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW-0 Arrangementsnummer: 168177 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Albertingk Thijm Mavo Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 00PS-6 Onderzoek uitgevoerd op : 28 november en 11 december 2011 Conceptrapport verzonden op : 19 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie APS en KPC-groep Colofon Deze uitgave maakt onderdeel uit van de publicatie Opbrengstgericht werkin in en door de sectie. Deze publicatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG CS De Hoven, Lyceum Oudehoven HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG CS De Hoven, Lyceum Oudehoven HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 CS De Hoven, Lyceum Oudehoven HAVO Plaats : Gorinchem BRIN nummer : 00YH C7 BRIN nummer : 00YH 03 HAVO Onderzoeksnummer : 273469 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOB VMBOGT VMBOK Commanderij College, loc. Gemert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOB VMBOGT VMBOK Commanderij College, loc. Gemert RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VMBOB VMBOGT VMBOK Commanderij College, loc. Gemert Plaats : Gemert BRIN nummer : 25MG 02 VMBOB BRIN nummer : 25MG 02 VMBOGT BRIN nummer : 25MG 02 VMBOK BRIN

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-11 Registratienummer: 3198488

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Willem de Zwijger College, afdeling vwo Plaats: Papendrecht BRIN-nummer: 20AE-0 Arrangementsnummer: 187799 Onderzoek uitgevoerd op: 9 en 11

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Grafisch Lyceum Rotterdam vmbo VMBOB VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Grafisch Lyceum Rotterdam vmbo VMBOB VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Grafisch Lyceum Rotterdam vmbo VMBOB VMBOGT Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 23JA C2 BRIN nummer : 23JA 01 VMBOB BRIN nummer : 23JA 01 VMBOGT Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Capelle aan den IJssel BRIN-nummer: 19GY-3 Registratienummer: 3188756

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO Plaats : Groningen BRIN nummer : 13ZU C1 BRIN nummer : 13ZU 00 HAVO BRIN nummer : 13ZU 00 VWO Onderzoeksnummer : 286282 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Revius Lyceum Wijk bij Duurstede VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Revius Lyceum Wijk bij Duurstede VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Revius Lyceum Wijk bij Duurstede VMBOGT Plaats : Zeist BRIN-nummer : 02VR C5 BRIN-nummer : 02VR 05 VMBOGT Onderzoeksnummer : 150694 Datum onderzoek : Datum vaststelling

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Citadel College vmbo alle leerwegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Citadel College vmbo alle leerwegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Citadel College vmbo alle leerwegen Plaats: Lent BRIN-nummer: 30AU-0 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 7-10-2010 Conceptrapport verzonden op: 29-10-2010

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 16TV Arrangementsnummer: 160717, 160718 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Werkman College. Afdelingen: vmbo-bbl, -kbl en (g)tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Werkman College. Afdelingen: vmbo-bbl, -kbl en (g)tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Werkman College Vestiging De KLUIVERBOOM Afdelingen: vmbo-bbl, -kbl en (g)tl Plaats: Groningen BRIN-nummer: 20EM-4 Arrangementsnummer: Onderzoek

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Oranje Nassau College Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 20BC 00 Onderzoeksnummer : 286245 Datum onderzoek : 5 november 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Technisch College Velsen

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Technisch College Velsen RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS Technisch College Velsen Plaats : IJmuiden BRIN-nummer : 01KL 06 Onderzoeksnummer : 195706 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 12 juli 2013 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO Plaats : Nieuwerkerk ad IJssel BRIN nummer : 15HX 03 VMBOGT BRIN nummer : 15HX C3 Onderzoeksnummer : 275135 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN Stedelijk Dalton Lyceum afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24PY Onderzoek uitgevoerd op: 2 december 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Amadeus Lyceum Vleuten Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Amadeus Lyceum Vleuten Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Amadeus Lyceum Vleuten Afdeling havo Plaats: Vleuten BRIN-nummer: 00RO-0 Registratienummer: 3193934 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 3 november 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn HAVO VMBOGT VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn HAVO VMBOGT VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Apeldoorn BRIN nummer : 20KQ C1 BRIN nummer : 20KQ 00 HAVO BRIN nummer : 20KQ 00 VMBOGT BRIN

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK FAREL COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummers: 87057 en 87058 Onderzoek uitgevoerd op: 7 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Almende College, locatie Wesenthorst voor vmbo VMBOGT

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Almende College, locatie Wesenthorst voor vmbo VMBOGT RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS Almende College, locatie Wesenthorst voor vmbo VMBOGT Plaats : Ulft BRIN-nummer : 14UM C2 BRIN-nummer : 14UM 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 195945 Datum onderzoek

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl) Plaats: Naaldwijk BRIN-nummer: 14YD-3 Registratienummer: 3207441 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Wolfert Lyceum Plaats : Bergschenhoek BRIN nummer : 15KR 06 Onderzoeksnummer : 291988 Datum onderzoek : 25 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS Chr. College Schaersvoorde Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 00LJ Onderzoeksnummer : 195382 Datum onderzoek : 23 april 2013 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen HAVO VMBOGT VWO Plaats : Nijmegen BRIN nummer : 20EO C1 BRIN nummer : 20EO 00 HAVO BRIN nummer : 20EO 00 VMBOGT BRIN nummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE Plaats : Zeeland BRIN-nummer : 11LT Onderzoeksnummer : 118626 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Hooghuis, locatie Titus Brandsmalyceum HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Hooghuis, locatie Titus Brandsmalyceum HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Hooghuis, locatie Titus Brandsmalyceum HAVO VWO Plaats : Oss BRIN nummer : 19XH C1 BRIN nummer : 19XH 00 HAVO BRIN nummer : 19XH 00 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. OMO sg. Tongerlo, Da Vinci College VMBOB VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. OMO sg. Tongerlo, Da Vinci College VMBOB VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OMO sg. Tongerlo, Da Vinci College VMBOB VMBOK Plaats : Roosendaal BRIN nummer : 20ZK C1 BRIN nummer : 20ZK 00 VMBOB BRIN nummer : 20ZK 00 VMBOK

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Kempenhorst College VMBOK

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Kempenhorst College VMBOK VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Kempenhorst College VMBOK Plaats : Best BRIN-nummer : 16RT C2 BRIN-nummer : 16RT 01 VMBOK Onderzoeksnummer : 150661 Datum onderzoek : 8-9 januari 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sg. Nieuw-West, Calvijn met Junior College VMBOK

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sg. Nieuw-West, Calvijn met Junior College VMBOK ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Sg. Nieuw-West, Calvijn met Junior College VMBOK Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 17HB C1 BRIN nummer : 17HB 06 VMBOK Onderzoeksnummer : 287078 Datum onderzoek : 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:17YS-8 Registratienummer: 3191098 Onderzoek uitgevoerd op:29 september

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.s.g. Piter Jelles!mpulse Leeuwarden Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 20DL-10 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 1 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "Prinses Margriet"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Prinses Margriet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "Prinses Margriet" Plaats : West-Terschelling BRIN nummer : 18KO C1 Onderzoeksnummer : 287310 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Voorstel taal- en rekenbeleid [school]

Voorstel taal- en rekenbeleid [school] Inleiding Landelijk Op 27 april 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking. De kern van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oranje Nassau College

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oranje Nassau College RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oranje Nassau College Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 20BC 00 Onderzoeksnummer : 286246 Datum onderzoek : 5 november 2015 Datum vaststelling : 25 januari 2016

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Lyceum Schravelant havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Lyceum Schravelant havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Lyceum Schravelant havo Plaats: Schiedam BRIN-nummer: 16EI-0 Registratienummer: 3491221 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie