Vmbo/pro sectorjaarplan Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Vmbo/pro sectorjaarplan Inhoudsopgave 0. Kadernotitie Inleiding 2. Werken aan opbrengsten 2.1. Cognitieve leeropbrengsten Verbetering opbrengsten bij alle vakken vmbo Verbeteren rekenen en taal vmbo Talentontwikkeling Route vmbo-havo: van 4 naar Sociaalemotionele ontwikkeling Competenties Veilige school 2.3. Tevredenheid Tevredenheid ouders en leerlingen 3. Professionele docenten en schoolleiders 3.1. Onderwijs Gesprekscyclus en voering in de professionele organisatie 3.3. Organisatie passend onderwijs 1

2 3.4. Verantwoording 3.5. Waardering initiatiefrijke docenten 3.6. Rolvervulling schoolleiding 4. Adequate randvoorwaarden 4.1. Financiën 4.2. Scholing 4.3. ICT 4.4. Procesmatig werken 4.5. Huisvesting Bijlage: Onderwerpen in het sectorjaarplan in relatie tot waarderingskader Inspectie van het Onderwijs (2013) 2

3 0. Kadernotitie Commanderij College schooljaar Vooraf Ieder schooljaar leggen we in de kadernotitie door middel van een thema het accent op een aspect van onze missie: Van kinderen succesvolle leerders maken. Nu leren voor kansen later. We vinden het belangrijk dat iedereen in het nieuwe schooljaar extra aandacht besteedt aan dit thema en op dit vlak ook resultaten bereikt. We zien het thema ook als een gemeenschappelijk verlangen of uitgangspunt, iets wat zoveel mogelijk medewerkers aanspreekt en waaraan ook zoveel mogelijk medewerkers hun bijdrage leveren De kwaliteit van een schoolorganisatie wordt in hoge mate bepaald door docenten en ondersteuners die samen werken aan het realiseren van de gemeenschappelijke visie. Maar dat maakt een school nog niet excellent. Naast de gemeenschappelijke koers moeten ook andere voorwaarden op orde zijn: onderlinge afstemming en een krachtige schoolorganisatie, waarbij initiatiefrijke docenten en medewerkers voldoende professionele ruimte ervaren en zij kunnen doen wat zij goed achten voor hun leerlingen en het primair proces. Commitment, eigenaarschap en focus Die uitdaging vraagt dus om samenspel tussen docenten, medewerkers en schoolleiding, samenwerking, waarin wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden werkende weg worden verduidelijkt. Het gaat er niet zozeer om, dat vooraf uitgebreid wordt vastgelegd wie wat moet en mag doen. De essentie is, dat medewerkers op ieder niveau in de school initiatieven nemen. Dit vraagt om een positieve schoolcultuur, een cultuur waarin ja, maar is vervangen door ja, en. Het vraagt ook om (zelf)reflectie en feedback. En het vraagt dus vooral om commitment, eigenaarschap en focus in je werk. Ook ons nieuwe organisatiemodel biedt de ruimte om te focussen, initiatief te tonen, eigenaarschap te voelen en commitment te hebben. Zo willen we een krachtige leeromgeving vormen, waarin onze leerlingen succesvolle leerders worden en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om op hun niveau te excelleren. Bij dat boetseren van die succesvolle leerders kunnen wij als medewerkers voorbeeldgedrag tonen. Juist! Door te laten zien hoe wij zelf focussen, hoe wij zelf initiatief nemen, hoe we eigenaarschap tonen en hoe we ons commitment uitstralen. 3

4 1. Inleiding Mede onder invloed van het Bestuursakkoord is ook in onze sector opbrengstgericht werken (OGW) belangrijk geworden. Aanvankelijk werd het nog ervaren als iets dat erbij kwam, maar ondertussen is het een manier van werken geworden, die we steeds beter weten te hanteren in alles wat we doen. De kern ervan is dat we van te voren afspreken wat we gaan doen en wanneer we tevreden zijn met de uitkomsten en achteraf nagaan of we hebben bereikt wat we wilden bereiken. De maatschappij, met de ouders voorop, wil weten wat er van ons verwacht kan worden. In dit proces zijn het sectorjaarplan en de teamplannen belangrijke documenten, omdat we hierin beoogde resultaten en stappen beschrijven. Om van kinderen succesvolle leerders te maken moeten de opbrengsten goed in balans zijn. Wanneer alleen opbrengsten worden nagestreefd die relatief gemakkelijk meetbaar zijn, zoals examenresultaten en rendementscijfers, vatten we onze taak te smal op. Als onderwijsmensen weten we dat goede opbrengsten breder zijn. In onze sector en in dit jaarplan brengen we dit tot uitdrukking door drie soorten opbrengsten te onderscheiden: naast cognitieve leeropbrengsten (zie 2.1) ook de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen (zie 2.2) en ouder- en leerlingtevredenheid (zie 2.3). Voor wat betreft de cognitieve leeropbrengsten zijn goede indicatoren beschikbaar. Sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen is lastiger meetbaar, maar we zetten op dit gebied verdere stappen (competenties, zie 2.2.1). Hoofdstuk 2 van dit plan betreft de opbrengsten die we willen realiseren. Hoe we die opbrengsten gaan realiseren, zal verschillen van team tot team, aansluitend bij de kenmerken van de eigen specifieke leerlingenpopulatie. In de teamplannen werken de docenten in de teams zelf uit hoe zij de opbrengsten die we wenselijk vinden, gaan realiseren. Professionele docenten en schoolleiders vormen bij het realiseren van opbrengsten een allereerste vereiste. Wat we komend jaar gaan doen om dit nader in te vullen, is beschreven in hoofdstuk 3 van dit plan. Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de overige randvoorwaarden aan de orde. Ten opzichte van vorige jaren zijn in dit plan meer activiteiten bij de vakgroepen belegd. In het afgelopen schooljaar is de structuur van de vakgroepen steviger neergezet. Het effect hiervan moet in 2014/2015 merkbaar worden. De verstevigde vakgroepstructuur draagt mede bij aan vergroting van het eigenaarschap van docenten. Landelijk is het Bestuursakkoord inmiddels opgevolgd door het Sectorakkoord De focus van het nieuwe akkoord is breder dan die van het Bestuursakkoord, waarin onder het motto de basis op orde, de lat omhoog de nadruk vooral lag op het verbeteren van de opbrengsten van het huidige onderwijs. Het nieuwe Sectorakkoord, met 2020 als horizon, biedt perspectief op vernieuwing van het onderwijs en gepersonaliseerd leren (zie 3.1). Vanuit dit perspectief gaan we het komend schooljaar kijken naar de ontwikkelingen in onze sector, naar de stappen die we al hebben gezet en verder kunnen gaan zetten. 4

5 2. Werken aan opbrengsten 2.1. Cognitieve leeropbrengsten Verbetering opbrengsten bij alle vakken vmbo Aansturing door Teamleiders vmbo (Martien Verhagen) Uitvoering door Docenten en secties vmbo We willen dat alle leerlingen hun ontwikkelingskansen optimaal benutten. De cijfers die zij behalen, vormen hierbij een belangrijke maatstaf: wanneer bijvoorbeeld CE-cijfers achterblijven bij landelijke gemiddelde cijfers is dat een indicatie dat we als school leerlingen onvoldoende uitdagen. Zolang we nog niet bereikt hebben dat de CE-cijfers op of boven het landelijk gemiddelde liggen, blijft het van belang hier in de juiste balans aan te werken. Alle docenten werken aan optimalisering van de opbrengsten. Er zijn actuele vakwerkplannen (uitgewerkt in PTO en PTA) waarin de doorlopende leerlijn en het niveau is geborgd en er een goede overgang is van onder- naar bovenbouw. Uiterlijk in het derde leerjaar zit iedere leerling op de meest geschikte plek. De CE-cijfers die leerlingen behalen liggen bij alle vakken op of boven het landelijk gemiddelde. In schooljaar zijn leerlingen aan het begin van het eerste leerjaar en aan het einde van het tweede leerjaar getoetst (Cito-VAS). Op basis van de resultaten is het onderwijs voor individuele leerlingen aangepast. Leerlingresultaten zijn per klas en docent inzichtelijk gemaakt, meestal met individuele docenten besproken en gedeeltelijk vastgelegd (in documenten in het kader van de gesprekscyclus). Om leerlingresultaten gemakkelijker inzichtelijk te maken, zijn binnen Magister nieuwe bladwijzers ingevoerd. De analyses van de behaalde resultaten hebben geleid tot het ad hoc invoeren van extra begeleidingsuren, ook in de bovenbouw. Er is een duidelijke vakgroepsstructuur afgesproken, die aan het eind van het jaar in werking is getreden. Hierdoor zullen de vakgroepen beter in staat zijn het SO goed onderbouwde analyses en adviezen te bieden, onder andere over verbetering van de resultaten. De verhoging van de opbrengsten komt mede tot stand door verbetering van het onderwijsproces. Met het oog hierop zijn in het afgelopen schooljaar bij een aantal teams verkenningen gedaan naar het werken met RTTI. De conclusie is dat deze methodiek ons goed verder kan helpen. Ook het thema differentiatie is uitgebreid onder de aandacht gebracht met als conclusie dat ook dit thema veelbelovend is in de vakgroepen en in de teams verder concreet te maken. Als extra actie heeft er ten behoeve van zelfevaluatie een terugkoppeling van de examenresultaten (WOLF) naar de docenten plaatsgevonden. Dit is ook veelvuldig gedeeld onderling, in de docentenkamer en met teamleiders. De Opbrengstenkaart 2014 van de locatie vmbo-gemert (zie: laat zien dat de opbrengsten van de locatie over het algemeen op het landelijke gemiddelde liggen. Voor vmbo-k lag de indicator gemiddeld cijfer CE boven het landelijke gemiddelde. Voor vmbo-b lag de indicator rendement bovenbouw beneden het landelijke gemiddelde. De Opbrengstenkaart 2014 van de locatie vmbo-laarbeek (zie: laat zien dat de opbrengsten van de locatie over het algemeen op het landelijke gemiddelde liggen, met uitzondering van de indicator rendement onderbouw (beneden het landelijk gemiddelde). Ook het gemiddeld 5

6 cijfer CE (vmbo-g/t) lag beneden het landelijke gemiddelde. In schooljaar 2013/2014 is op de beide vmbo-locaties samen in totaal 97,6% van de leerlingen geslaagd. In totaal acht leerlingen zijn afgewezen voor het diploma. In het praktijkonderwijs ontvingen 20 leerlingen getuigschriften en/of AKA-diploma. In de tabel hieronder zijn de gemiddelde CE-cijfers per locatie/per leerweg weergegeven (met tussen haakjes het Benchmarkgemiddelde (bron: MMP). Vm-L Vm-G K TG B K TG 2013/2014 6,25 (6,32) 6,34 (6.37) 6,66 (6,62) 6,67 (6,30) 6,82 (6,36) 1 Opnemen structureel begeleidingsuur in de bovenbouw September: teamleiders bovenbouw bekijken hoe dit praktisch kan 1 2 Borgen van de vernieuwde vakgroepstructuur; scholen van voorzitters in hun rol naar behoefte September: organiseren scholing/training vakgroepvoorzitters (Henk, Annemarie, Pieter) 3 Vakgroepen analyseren leerlingresultaten en voorzien die van adviezen ten behoeve van het SO. Idem PTO/PTA en methodekeuze. Vakwerkplannen worden zo nodig hierop aangepast. 4 Periodieke bespreking van resultaten in de teams, de vakgroepen en het SO leidt tot borging van opbrengstgericht werken September: kalender bespreking resultaten is opgenomen in planning SO (Martien, Henk, Greetje) September: afronding bespreking resultaten examens en overgangsrapporten, adviezen teams en vakgroepen in SO (teamleiders) September: gebruik Dashboard Directeur 5 SO bespreekt introductie van RTTI en de daarmee beoogde doelen. Voortzetten van de introductie ervan, eerst in drie teams (zie plannen VmL en MX) 6 Uitwerken van het thema differentiatie en het in de praktijk toepassen door de teams (zie de teamplannen) en de vakgroepen 7 In beeld krijgen wat docenten nodig hebben om resultaten te verbeteren onder meer in de functioneringsgesprekken - en het vervullen van die randvoorwaarden September en oktober: doelstellingsgesprekken docent met teamleider oa over te behalen resultaten cognitieve leeropbrengsten Februari en maart: in de functioneringsgesprekken bespreken vakdocenten met hun teamleider resultaten lesgroepen en mogelijke verbeteringen Juni: terugkijken op resultaten teamleider en docent, benoemen mogelijke verbeteringen 1 Indien dit leidt tot een verhoging van de onderwijstijd worden die gevolgen meegenomen in een bredere discussie over de lessentabel 6

7 Verbeteren rekenen en taal vmbo Aansturing door Team- en projectleiders per vmbo-team (Henk van den Broek) Uitvoering door Alle vmbo-docenten Om succesvol te kunnen zijn in het vervolgonderwijs en in de samenleving is het belangrijk dat leerlingen taal- en rekenvaardig zijn. In de referentieniveaus taal en rekenen heeft de overheid vastgelegd op welk niveau leerlingen deze vaardigheden moeten beheersen. Het examen Nederlands is hierop met ingang van schooljaar afgestemd. De rekenvaardigheden worden apart getoetst als onderdeel van het eindexamen. Deze rekentoets is in het schooljaar ingevoerd. Het eindcijfer wordt vermeld op het diploma. Vanaf schooljaar telt het cijfer ook mee in de slaag-/zakregeling. Alle vakdocenten zijn ook taal- en/of rekendocent, dat wil zeggen dat zij in hun vaklessen expliciet aandacht besteden aan taal- en rekenvaardigheden van leerlingen, onder meer door het toepassen van gemeenschappelijke leerstrategieën op het gebied van taal en rekenen. Drie keer in de schoolloopbaan meten we de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (m.b.v. de Cito/VAS-toetsen en de Rekentoets); op basis van de uitkomsten passen we het onderwijs voor (individuele) leerlingen aan. Leerlingen behalen de referentieniveaus (2F) zoals de overheid die heeft gesteld. Ten aanzien van leerlingen die 2F niet kunnen behalen, verantwoordt de school zich over de gerealiseerde inspanningen. Het in de sector ontwikkelde Het Gele Boekje wordt door veel docenten gehanteerd, maar nog niet door alle. In de loop van het schooljaar is het daarom opnieuw onder de aandacht gebracht. Bovendien is een verbeterde versie uitgebracht. Het doet een beroep op alle docenten om in het eigen vak aandacht te besteden aan taal en rekenen en vraagt eenzelfde manier te hanteren van uitleggen en aanpakken. In teamvergaderingen hebben docenten afspraken gemaakt over het gebruik ervan in de eigen lessen. Er is geen behoefte aan een apart reken- en taalbeleid voor de sector, Het Gele Boekje is voldoende. De bijdrage van docenten aan het verbeteren van de taal- en rekenprestaties is meestal met individuele docenten besproken en gedeeltelijk vastgelegd (in documenten in het kader van de gesprekscyclus). In het derde leerjaar is een extra uur rekenen ingeroosterd. In het vierde leerjaar vindt reparatie plaats op maatwerkbasis. Daarnaast werken leerlingen tijdens invaluren onder begeleiding aan rekenwerk. Er zijn geen invallessen Nederlands ingesteld. Daar is ook te weinig gelegenheid voor. Wel hebben alle leerlingen een leesboek bij zich, dat in veel lessen wordt gebruikt. De resultaten van de inspanningen op het gebied van rekenen en taal zijn getoetst (Cito/VAS). De resultaten van rekenen zijn heel goed in vergelijking met het landelijke gemiddelde we hebben niet voor niets met onze aanpak de aandacht van het ministerie getrokken maar verdere verbetering is nog steeds noodzakelijk. Percentage leerlingen dat is geslaagd voor de rekentoets Vm-L Vm-G K TG B K TG 2012/ % 54% 62% 81% 83% 2013/ % 81% 70% 82% 81% 7

8 1. In de gesprekken in het kader van de gesprekscyclus wordt besproken, vastgelegd en geëvalueerd hoe docenten bijdragen aan het verbeteren van de taal- en rekenprestaties van leerlingen en wat er nodig is voor verdere verbetering. Oktober: in de doelstellinggesprekken vastleggen wat docenten bijdragen aan taal/rekenen Februari en maart: docenten en teamleider bespreken in de functioneringsgesprekken de bijdrage van docenten aan taal/rekenen Juni: terugkijken naar resultaten 2. Op basis van Het Gele Boekje leggen vakdocenten verbinding tussen taal en/of rekenen met onderdelen van het eigen vak via de vraag: wat draag ik bij? Wat is er nodig voor verbetering? Oktober: in de vakgroepen bespreken hoe vakdocenten de verbinding leggen met onderdelen van het eigen vak Januari: tussentijdse evaluatie taal-rekenplan in teamoverleg 3. In de teams analyseren van de resultaten van leerlingen (Cito/VAS-toetsen) en in de teams nagaan wat de effecten zijn van de gevolgde aanpak. Oktober: analyseren Cito-0: vaardigheidsscores van alle leerlingen m.b.t. spelling en grammatica, begrijpend lezen en rekenen zijn in beeld (bebo) Mei: terugkoppeling Cito-2 aan SO: vaardigheidsscores van alle leerlingen m.b.t. spelling/grammatica, begrijpend lezen en rekenen zijn in beeld, op basis waarvan de teamleiders risicoleerlingen en in te zetten acties formuleren Juni: analyseren leeropbrengst aan de hand van de resultaten Cito 0 en Cito 2 (bebo) 4. Doorgaan met rekenen in de invallessen en de begeleidingsuren. 5. Taal en rekenen op de agenda van de POVO-groep, zodat primair onderwijs is geïnformeerd over de aanpak die wij hanteren. Oktober: workshop taal/rekenen POVO-middag en overbrengen werkwijze Gele Boekje Talentontwikkeling Aansturing door Clem van Lamoen Uitvoering door Docenten We willen onze leerlingen uitdagen hun talenten te ontplooien. Daarom bieden we bijvoorbeeld in de vmbo-onderbouw Topklassen aan ten behoeve van verbreding of verdieping. Door middel van Topklassen krijgen leerlingen in de onderbouw in twee extra lesuren de kans hun talenten op het gebied van kunst, muziek en sport verder te ontwikkelen. In gaan de Topklassen het vierde jaar van hun bestaan in. Daarnaast stimuleren we talenten in niet-schoolse vakken door middel van de schoolbrede CoCo Award. In het PrO stimuleren we dat leerlingen specifieke certificaten behalen. Docenten herkennen leerlingen met specifieke talenten en stimuleren hen die te ontplooien. Leerlingen voelen zich door de school gestimuleerd hun talenten te ontplooien. We willen bekend staan als talentschool en we koesteren vakkanjers. 8

9 De Topklassen zijn voor de derde keer georganiseerd. De leerlingen onderbouw krijgen twee extra lesuren kunst, muziek, techniek en sport. Er hebben in totaal 59 leerlingen deelgenomen (sport-1 18 leerlingen, sport-2 13 leerlingen, techniek 8 leerlingen, beeldend 13 leerlingen en muziek 7 leerlingen). Naar aanleiding van deze aantallen hebben we voor 2014/2015 besloten alleen sport-1 en -2, beeldend en muziek aan te bieden. Eind 2013/2014 hebben we op basis van de evaluatie geconcludeerd dat de Topklassen een relatief dure aanpak is. We zijn ingegaan op de vraag van het koor Koskoier om samen hun jubileumconcert in te vullen; dit wordt een speciale Topklas. De conclusie is dat we voor nog een keer de Topklassen organiseren en ondertussen op zoek gaan naar een meer duurzaam concept. Er zijn vanuit de sector 7 talenten ingezonden voor de competitie van de CoCo Award. De 3 winnaars (1 BMX rijder, 1 race fietser en 1 striptekenaar) hebben alle 3 een prijs gekregen die vooral een aanmoediging inhoudt om verder te gaan met hun talent. 1. Onderzoeken hoe we het concept van de Topklassen duurzaam kunnen ontwikkelen naar de bovenbouw, naar andere talenten, naar meer flexibiliteit (werktitel: Ateliers) Januari: overleg directie duurzame vorm Topklassen/Ateliers (Clem en dir) Maart: haalbaarheid Ateliers binnen lesroosters inbrengen in SO Juni: presentatie nieuwe aanpak op Ouderavond (Clem) 2. PrO werkt met certificaten ten behoeve van talentontwikkeling en profileert zich daarmee 3. De CoCo Award wordt de climax van het herkennen en stimuleren van talenten gedurende het schooljaar September: start zoektocht naar talenten en behoeve van de CoCo Award in alle klassen van VMBO en PrO (mentoren) Oktober: talentontwikkeling in SO aan de orde November: vergadering leerlingenraad April: uitreiking CoCo-Award 4. Verbeteren van de PR rond talentontwikkeling, zowel extern als intern via Green September: CoCo Award, Topklassen en CoCo-Show opnemen in info-avonden klas 1 t/m 4 September: oriëntatiegesprek over PR rond Topklassen, CoCo-Show en certificaten (topklasteam en Martin Jacobs) Oktober: contact met PR-afdeling over draaiboek December: presentatie Kerstmarkt Februari: presentatie Talentontwikkeling op Open Dag 5. Talenten en vakkanjers/kampioenen worden in de etalage gezet tijdens de CoCo-Show en in Laarbeek Live 6. Green online leerlingenmagazine September: per team 1 medewerker (10 uur) Route vmbo-havo: van 4 naar 4 Aansturing door Directeur Uitvoering door Teamleiders MX en VmL bovenbouw 9

10 Voor veel vmbo-leerlingen ligt de route naar het mbo het meest voor de hand. Deze route hebben we in onze sector ook goed georganiseerd. Voor een klein aantal leerlingen is de route van havo naar hbo een aantrekkelijke. Uit benchmarkgegevens (hinkelpaden) blijkt dat meer leerlingen van onze school deze route zouden kunnen bewandelen. Meer leerlingen dan nu het geval is bewandelen n vmbo-4 de route naar havo-4 (van 4 naar 4): het streven is de landelijke benchmark (hinkelpaden) te evenaren. Eind hebben we in samenwerking met de sector havo/vwo afspraken gemaakt op welke punten we vooruitgang willen boeken. We hebben afgesproken om te beginnen met de overgang van 4 naar Verbetering van de route naar de Havo, om te beginnen van 4 naar 4 September: werkgroep werkt acties uit, o.a. voorbereiding studiemiddag (TLs VmL bovenbouw en MX, directeur); Havo stelt Menukaart op. Oktober: studiemiddag 2 oktober van 4 naar 4 voor docenten 3 en 4 van MX en VmL (werkgroep doorstroom vmbo-havo) Januari: leerlingen van 4 naar 4 in beeld en naar intake op havo ten behoeve van warme overdracht (mentoren MX en VmL) 2.2 Sociaalemotionele ontwikkeling Competenties Aansturing door SO (Marco van Houtum) Uitvoering door Teams We willen naast de aandacht voor de cognitieve leeropbrengsten in een goede balans ook aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Om leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfbewuste en zelfstandige jonge mensen die succesvol kunnen doorstromen naar werk of vervolgonderwijs, zijn we gestart met het gericht ontwikkelen van leerlingencompetenties. Daartoe zijn competenties beschreven voor de onderbouw (samenwerken, ict-gebruik, communiceren/presenteren, zelfstandig werken) en de bovenbouw (professioneel handelen en reflecteren). De competenties dekken naar ons gevoel nog niet het hele spectrum van de sociaal emotionele ontwikkeling, vooral waar het gaat om zelfbewustzijn en motivatie, dus gaan we komend jaar verdere onderzoeken welke indicatoren daar bruikbaar voor zijn. Om maatschappelijke competenties (burgerschap, democratische waarden) te ontwikkelen zetten we onder andere de maatschappelijke stage in. De maatschappelijke stage is niet langer verplicht en ook houdt de overheidsfinanciering ervan op. De school wil zich bezinnen op voortzetting van de maatschappelijke stage vanwege de meerwaarde die dit heeft voor de vorming van de leerlingen. Door de gerichte aandacht die docenten besteden aan leerlingencompetenties, worden leerlingen zich bewuster van hun eigen gedrag en de mogelijkheden die zij hebben om dat gedrag te veranderen, zodat zij beter in staat zijn zelf de regie over hun eigen competentieontwikkeling te voeren. Als 10

11 de leerlingen hun competenties goed ontwikkelen zijn ze beter in staat om de gewenste cognitieve resultaten te behalen. We stimuleren de bredere ontwikkeling van leerlingen door het registreren van competenties en bespreken met leerlingen en hun ouders. In 2013/2014 zijn we gekomen tot een gemeenschappelijk kader (Rubrics, omgezet in de taal van de leerling). Daarmee kunnen we het niveau van een leerling benoemen, de gewenste en mogelijke ontwikkeling aangeven en komen tot een aanpak om die competenties te (helpen) ontwikkelen. PRO koppelt competentieontwikkeling aan het IOP en de uitstroomprofielen van leerlingen. Deze leerweg zoekt hierbij aansluiting bij de wettelijke termen en ligt hiermee goed op koers. 1. Brede inzet competenties mbv Rubrics September: mentoren en vakdocenten beginnen met de rubrics in te vullen September: koppeling rubrics aan Magister wordt onderzocht ism AZ, daarna uitgevoerd. Oktober: leerlingen maken kennis met (hun) rubrics en gaan ook zelf invullen 21 november: bij LIF2 zijn de rubrics gescoord; opvallende zaken met leerling besproken en afspraak gemaakt December: bij 10 minutengesprek worden opvallende zaken uit de competenties ontwikkelingin het gesprek met de ouders betrokken 13maart: Rubrics voor de 2 e keer ingevuld (LIF3)en bespreking opvallende zaken met leerlingen April: Bespreking rubrics meenemen bij 10 minuten gesprekken Mei: evaluatie gebruik Rubrics en koppeling aan Magister in de teams Juni: input voor verbeteringen naar SO. 2. Input leveren voor de continuering van de maatschappelijke stage door het Commanderij College Oktober: SO input leveren over doorstart MAS aan AZ t.b.v. CoCo-breed vervolg Veilige school Aansturing door SO (Marco van Houtum) Uitvoering door Teams Leerprestaties van leerlingen en hun sociaalemotionele ontwikkeling zijn erbij gebaat als zij zich veilig en prettig voelen op school. Het is in ieder geval van belang dat er geen sprake is van pestgedrag van andere leerlingen en ander gedrag dat onveiligheid met zich meebrengt (drank, drugs, enz.). Leerlingen voelen zich veilig en prettig op school. Aan het einde van schooljaar 2013/2014 hebben we nog geen keuze gemaakt voor het te hanteren (gecertificeerde) pestprogramma, omdat de landelijke screening nog niet is afgerond. De 2 krachtcoördinatoren op de twee vmbo-locaties zijn geschoold om met hun werkzaamheden te starten en het SO heeft besloten hen op een concreet takenpakket in te zetten om in slagvaardig aan de gang te gaan: bewustmaking, informatie, advisering en ondersteuning (2x 80 uur). Er is een kort onderzoekje gedaan en een enquête afgenomen naar de problematiek rond het gebruik van drugs en 11

12 alcohol, om te bekijken wat er nodig is. 1. Op beide vmbo-locaties zijn anti-pestcoördinatoren die als krachtcoördinator (werknaam) een aanpak gaan opzetten. Oktober - december: keuze anti-pestprogramma en introductie daarvan in het VMBO Oktober november: communicatie naar de Ouderraad 2. Naar aanleiding van het onderzoekje naar de aard van de drugs- en alcoholproblematiek wordt een plan van aanpak opgesteld. 12

13 2.3. Tevredenheid Tevredenheid leerlingen en ouders Aansturing door Pieter Verberne Uitvoering door Teams Het is belangrijk om ouder- en leerlingtevredenheid te analyseren, omdat er belangrijke aanwijzingen uit voort kunnen komen over hoe wij ons onderwijs, de manier waarop wij omgaan met ouders en leerlingen en de wijze waarop wij zaken organiseren, kunnen verbeteren. Bij grote ontevredenheid kunnen ouders kiezen voor een andere school, wat onze positie als onderwijsinstelling aantast. Het (meren)deel dat blijft zal eventuele ontevredenheid uiten tegen docenten, in de gemeenschap of zelfs in de krant. Zij zijn dan geen goede ambassadeurs van de school en kunnen hun betrokkenheid bij de school verliezen en dat is niet goed voor de school. Wij willen bereiken dat leerlingen en ouders tevreden zijn over wat wij hun bieden en dat ook aan anderen willen vertellen. Zij moeten er op kunnen rekenen dat wij hun signalen serieus nemen. Op basis daarvan kunnen we samen verder bouwen aan de school en hun enthousiasme voeden. In hebben we in het SO het onderwerp serieus op de agenda gezet en besloten het als derde opbrengst in evenwicht met de andere 2 te brengen. De enquêtes over het jaar 2013/2014 zijn geanalyseerd en met de directeur besproken. De grootste verbeterpunten (waar wij het verste onder de benchmark zitten) zijn in essentie de volgende: Docenten zijn niet eenduidig in het stellen van regels (brugklasonderzoek, november) Ik ben niet tevreden over mijn schoolkeuze (brugklasonderzoek,november) Ik heb last van drukke leerlingen die de les verstoren (brugklasonderzoek, november) Voor VMBO Gemert geldt bovendien: Het schoolklimaat is niet prettig en veilig (ouders en leerlingen klas 3) Ontevreden over (duidelijkheid over) leerlingenzorg en begeleiding (ouders en leerlingen klas 3) Voor VMBO Laarbeek alleen: Onderwijsaanbod is niet zoals beloofd (ouders en leerlingen klas 3) 1. De benoemde verbeterpunten aanpakken: Augustus: verbeterpunten in SO bespreken als voorbereiding op bespreking in de teams; wat kunnen we leren van goed scorende collega s? September: bespreking in de teams Oktober: bespreken in de Ouderraad en Leerlingenraad 2. Verbetering gebruik enquetes door teamleiders: September: planning enquetes in de teams, oa om respons te optimaliseren; SO: instructie hoe via Kwaliteitsscholen de onderzoeken te analyseren zijn tot op laagste niveau s (iom AZ) 3. Oppakken enquetes : November: brugklasonderzoek December: terugkoppeling resultaten in teams en vaststellen actiepunten Januari/februari: leerlingen krijgen enquetes over hun docenten 13

14 Februari/ maart: terugkoppeling in Functioneringsgesprek Maart/ april: enquete klas 3 ouders en leerlingen Juni: terugkoppeling in de teams. Waar kunnen we leren van elkaar? Actiepunten als input voor teamplannen volgend jaar. 14

15 3. Professionele docenten en schoolleiders 3.1. Onderwijs 2020 Aansturing door Directeur Uitvoering door SO en werkgroep ELO De mogelijkheden die ICT biedt zijn we in de afgelopen jaren steeds vaker en beter gaan benutten om het bestaande onderwijs te optimaliseren. Het nieuwe Sectorakkoord reikt onder de noemer gepersonaliseerd leren een nieuw perspectief op onderwijs en leren aan, waarbij ICT ook een belangrijke rol speelt. Het komend schooljaar willen we gebruiken om aansluitend bij dat perspectief het eigen ambitieniveau te (her)formuleren, van waaruit we vervolgens kunnen kijken naar de huidige onderwijspraktijk en daarbinnen naar bestaande (ICT)ontwikkelingen die we willen versterken en nieuwe (ICT)ontwikkelingen die we willen starten. Ondertussen zullen we de in gang gezette ontwikkeling van het ICT-gebruik voortzetten, omdat we verwachten dat we hiermee het onderwijs beter en leuker kunnen maken. Een tegen de achtergrond van het Sectorakkoord geactualiseerd ambitieniveau, op basis waarvan we het huidige onderwijs en de randvoorwaarden kunnen evalueren en kunnen bepalen welke ontwikkelingen wenselijk en nodig zijn (Scenario 2020) (zie ook 4.2). De ingeslagen weg consolideren door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk docenten kunnen profiteren van de ICT-mogelijkheden. In het afgelopen schooljaar hebben we het gebruik van Magister ondersteund door instructie en workshops. Door de grootschalige introductie van de ipad zijn veel meer docenten dan voorheen betrokken bij nieuwe toepassingen. De ICT-leerdag heeft ervoor gezorgd dat de ICT-vaardigheid onder medewerkers is toegenomen. Er zijn meer docenten die zelf digitale en interactieve lessen maken, leerlingen met apps laat werken, enzovoorts. Er is een ICT-notitie opgesteld met een bescheiden, realistische ambitie, die als leidraad heeft gediend voor de ontwikkelingen. 1. We zullen op basis van het Sectorakkoord ons eigen ambitieniveau (her)formuleren. Vanuit dit ambitieniveau kunnen we vervolgens de stand van zaken binnen de sectoren evalueren en een plan van aanpak opstellen. 2. Concrete scholing in het gebruik van ICT-voorzieningen September: cursus Easitech November en februari: ICT-workshops i.o.m. vakgroepen en interne voortrekker 3. Lidmaatschap VO Content: met vakgroepen de mogelijkheden van o.a. de Stercollecties ontdekken en implementeren November: workshop op ICT-middag 4. Adviezen van de CoCo brede ELO werkgroep oppakken. 15

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014 Jaarthema: Wat heb ík er aan 1 Inhoud Algemene gegevens... 4 Voorwoord College van Bestuur... 7 1 Beleid en organisatie... 10 2 Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen...

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie