Jaarstukken Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarstukken 27 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

2 Jaarstukken 27 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 1

3 2 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27

4 Inhoudsopgave Bestuurlijke Structuur Voorwoord Jaarverslag Programmaverantwoording 1. Programma Veiligheid 2. Programma Leefbaar, Schoon en Heel 3. Programma Sociale Structuur 4. Programma Fysieke Structuur 5. Programma Kunst, Cultuur en Imago 6. Programma Bestuur en Organisatie 7. Programma Concernfinanciën Algemene Dekkingsmiddelen Paragrafen 1. Paragraaf Lokale Lasten 2. Paragraaf Weerstandsvermogen 3. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 4. Paragraaf Treasury 5. Paragraaf Bedrijfsvoering 6. Paragraaf Verbonden partijen 7. Paragraaf Grondbeleid Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Jaarrekening Balans per 31 december 27 Programmarekening 27 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Bijlagen Bijlage Sisa (Single Information Single Audit)

5 4 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27

6 Raadsvoorstel R.nr.: 29 Datum besluit B&W: 29 april 28 Te behandelen in de gemeenteraad van: 29 mei 28 Portefeuillehouder: Dhr. P.J. van der Zwan Raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 27 zoals deze zijn opgemaakt; Vlaardingen, Aan de gemeenteraad. Inleiding De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 27 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd. Financiële consequenties (bedragen x 1.) Nadelig resultaat voor verrekening met reserves Toevoegingen aan reserves, conform eerdere besluitvorming Onttrekkingen aan reserves, conform eerdere besluitvorming Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Nadelig resultaat 27 na verrekening met reserves Voorstel Het vaststellen van de jaarstukken 27 zoals deze zijn opgemaakt, inclusief bestemmingsvoorstellen. De overschrijdingen op de programma s en kredieten te sanctioneren. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris, De burgemeester, R. Jeltema mr. T.P.J. Bruinsma

7 6 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27

8 Raadsbesluit R.nr.: 29 Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 28 R.nr.: 29 Besluit De jaarstukken 27 vast te stellen zoals deze zijn opgemaakt, inclusief bestemmingsvoorstellen. De overschrijdingen op de programma s en kredieten te sanctioneren. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 29 mei 28. De griffier drs. W.G. Amesz De voorzitter mr. T.P.J. Bruinsma Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 7

9 8 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27

10 Bestuurlijke Structuur Gemeenteraad (periode 26-21) De gemeenteraad is als volgt samengesteld: Raadsleden Wethouders PvdA CDA VVD VV 2/ Leefbaar Vlaardingen Christen Unie / SGP Groen Links SP D66 Stadsbelangen Vlaardingen AOV Totaal College van Burgemeester en Wethouders Dhr. T.P.J. Bruinsma (burgemeester) Bestuurlijke coördinatie Openbare orde en veiligheid Integraal veiligheidsbeleid Burgerzaken Archief Communicatie en externe betrekkingen Stadspromotie Regionale samenwerking Stedenband Integratie Dhr. J.L. Robberegt (wethouder, Groen Links) (in juli 27 opvolger van dhr. B.E. van der Velde, Groen Links) Sport en recreatie Kunst en cultuur Grondzaken en Vastgoed Inkoop Milieu Verkeer Wijk- en gebiedsmanagement 3de loco-burgemeester Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 9 Mevr. A. Attema (wethouder, PvdA) Sociale zaken (incl. armoedebeleid) Onderwijs Vluchtelingen WSW Jeugdbeleid Wijkbeheer (incl. NME, kinderboerderij, Heemtuin) 1ste loco-burgemeester Dhr. J. Versluijs (wethouder, PvdA) Personeel en organisatie Stadsontwikkeling Rivierzone Volkshuisvesting en woonruimteverdeling Openbare werken 2de loco-burgemeester Dhr. P.J. van der Zwan (wethouder, CDA) (in november 27 opvolger van dhr. C.T. Oosterom, CDA) Economische zaken en werkgelegenheid Volksgezondheid Binnenstad Financiën Subsidiebeleid, beleidsgestuurde contractfinanciering Wet maatschappelijke ondersteuning Ouderenbeleid Facilitaire zaken, waaronder I&A 4de loco-burgemeester Gemeentesecretaris: J. Brinkman

11 1 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27

12 Voorwoord Inleiding De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 27 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd. Deze jaarstukken zijn zoveel mogelijk de spiegel van de begroting 27. Dit houdt in dat ook de verantwoording over 27 vooral op programmaniveau plaatsvindt. Opbouw jaarstukken De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt aangegeven in hoeverre het beleid dat aan de begroting ten grondslag heeft gelegen, is gerealiseerd. Verder gaat het jaarverslag in op de financiële positie per programma en de gang van zaken gedurende het begrotingsjaar van de organisatie. Het jaarverslag sluit zoveel mogelijk aan bij de opzet van de begroting en de tussenberichten. De jaarrekening bestaat uit de balans en de programmarekening. Exploitatieresultaat De jaarstukken bevatten, mede door steeds specifiekere en complexere regelgeving, de nodige financiële techniek, waardoor een oordeel over de zuivere financiële resultaten in toenemende mate wordt gecompliceerd. Als al deze financiële techniek wordt geëlimineerd, is onze conclusie, dat het zuivere bedrijfsresultaat over 27 circa 1,4 mln positief bedraagt. Er is ten opzichte van de vooraankondiging van het resultaat, zoals wij dat begin april 28 aan u meedeelden (9,1 mln. plus) een extra voordeel te melden van ca. 1,2 mln. Dit nagekomen voordeel is voornamelijk ontstaan door een voordeel op de algemene uitkering van,5 mln. en een voordeel op belastingen van,4 mln. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen Het formele resultaat wordt echter beïnvloed door de volgende mutaties. Een voordeel als gevolg van het pro forma vrijvallen van een aantal voorzieningen (circa 3,3 mln), naar aanleiding van verscherpte verslaggevingsrichtlijnen. Feitelijk betreft het niet meer dan het omzetten van voorzieningen naar bestemmingsreserves. Dat dient via het resultaat te verlopen. Dat zal worden betrokken in een separaat voorstel ten aanzien van de resultaatbestemming. Dit element was nog niet eerder door ons gemeld. Een nadeel van circa 14,9 mln door het treffen van voorzieningen voor verliesgevende grondexploitaties 14,9 mln. Dat is een vermogensmutatie die niet direct verband houdt met de exploitatie over 27, maar voortkomt uit de regelgeving ten aanzien van (toekomstige) verliesgevende exploitaties. Daarentegen kon er een winstneming van,56 mln geboekt worden ten aanzien van grondexploitaties. Deze technische mutaties bedragen per saldo circa 11 mln ( 14,9 mln minus 3,3 mln en,56 mln). Het formele gepresenteerde resultaat is daardoor circa,6 mln negatief. De belangrijkste oorzaken voor het gezuiverde voordeel zijn: extra dividenden ( 3 mln); vrijval stelposten ( 1,7 mln); erfpacht ( 1,5 mln); resultaat 1e en 2e voortgangsrapportage ( 1,1 mln) Het betreft vooral incidentele factoren.

13 Onderstaand een specificatie per programma van het totale resultaat. Totaal resultaat na bestemming (bedragen x 1.) Programma Veiligheid Programma Leefbaar, schoon en heel Programma Sociale structuur Programma Fysieke structuur - Reguliere Bedrijfsvoering - Vorming voorzieningen grondexploitaties Programma Kunst, Cultuur en Imago Programma Bestuur en Organisatie Programma Concernfinanciën Totaal exclusief grondexploitaties Voorziening Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadelig Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Totaal inclusief voorziening grondexploitaties Hieronder vindt u de belangrijkste oorzaken van het resultaat. Programma Veiligheid Vorming lichtblauwe brigade Verkeersmaatregelen te land Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Veiligheid Nadeel x 1 mln. (afgerond),4,1,1,6-645 Programma V V V Voordeel Programma Leefbaar, Schoon en Heel Lijkbezorging Parkeerbelasting Omzetten voorziening daktuin Overige diverse kleine posten/realisatie taakstelling Subtotaal programma Leefbaar, Schoon en heel -,1 -,1,2 -,4 -,4 LSH LSH LSH LSH Nadeel Programma Sociale Structuur Schuldhulpverlening Inkomens- en werkdeel en integratie Uitvoeringslasten Inkomens- en werkdeel en integratie Maatschappelijke opvang WMO Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Sociale Structuur -,2 1,2-1,,3,5,2 1, SS SS SS SS SS SS Voordeel Programma Fysieke Structuur Zeehavens Waterlopen Stedelijke vernieuwing Winstneming grondexploitatie Erfpacht Startersleningen Omzetten voorziening havens Overige diverse kleinere posten,3,1,6,6 1,6,5,3,6 FS FS FS FS FS FS FS FS

14 Subtotaal programma Fysieke structuur excl. grondexploitaties Voorzieningen grondexploitatie Subtotaal programma Fysieke structuur incl. grondexploitaties 4,6-14,9-1,3 Voordeel FS Nadeel Programma Kunst, Cultuur en Imago Ontvlechting Stadsgehoorzaal Subtotaal programma Kunst, Cultuur en Imago -,1 -,1 KC Nadeel Programma Bestuur & Organisatie Leges inkomsten Voorzieningen wethouders Dekkingsresultaat uren Taakstellingen Omzetten voorziening onderhoud Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Bestuur en Organisatie,3 -,4-1,2-1,2 3, -,2,3 BO BO BO BO BO BO Voordeel Programma Concernfinanciën OZB-inkomsten Uitvoeringslasten OZB en hondenbelasting Dividendinkomsten Spaardeel Stelpost WWB en WMO Onvoorzien Stelpost loon en prijsstijging Algemene uitkering Saldi 1e en 2e voortgangsrapportage Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Concernfinanciën Totaal saldo exclusief grondexploitaties -,6,4 3, 4,,9,2,7-1,1 1,1 -,3 8,4 14,3 CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF Voordeel Voordeel Jaarstukken Gemeente Vlaardingen Voorzieningen grondexploitatie -14,9 FS Totaal saldo inclusief grondexploitaties -,6 Nadeel - is nadelig, + is voordelig Resultaatbestemming Wij doen het volgende voorstel ten aanzien van de bestemming van het resultaat. Onttrekkingen aan reserves: Project wijkschool ( 44.) (De reserve wijkschool (voorheen brede school) is in overeenstemming met het BBV opgesplitst in een reserve (gemeentelijk) en een voorziening (middelen van derden). De gemeentelijke middelen zijn gestort in een reserve en worden de komende jaren aangewend) Reserve Beeldende Kunst ( 41.) (Ten behoeve van het uitvoeren van een aantal specifieke projecten, zoals Buitenbeeld, Hoogstraatmaker, Museum Oostwijk zijn uitkeringen verstrekt. De totale lasten zijn hiermee,35 mln. hoger dan begroot. Deze worden grotendeels (,31 mln) gedekt door een bedrag van dat van de provincie is ontvangen en een extra onttrekking aan de hiervoor beschikbare voorziening Beeldende Kunst.) Reserve Brandweer tbv afboeken boekwaarde ( 127.) (Conform eerdere afspraken zal de kazerne, als zijnde onderdeel van het ontwikkelingsgebied Buizengat-Oost, worden teruggekocht door de gemeente Vlaardingen. Het resterende deel van de koopsom is reeds geoormerkt binnnen de grondexploitatie). Totaal onttrekkingen ten gunste van het resultaat:,212 mln.

15 14 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Toevoegingen aan reserves: WMO ( 9.) (Betreft batig saldo ROG+ over 27. Deze wordt hiermee voor het specifieke doel veilig gesteld) Groot onderhoud daktuin ( 233.) Onderhoud gebouwen ( 2.74.) Onderhoud bedrijfshavens ( 345.) (Betreft omzetting voorzieningen in bestemmingsreserves) Reserve Mantelzorgondersteuning ( 198.) (Dit bedrag is eind december via de algemene uitkering beschikbaar gekomen en kon nog niet worden besteed. Wij stellen voor om dit bedrag te reserveren) Reserve Revolving Fund ( 487.) (Een onderdeel van de nota Starters op de woningmarkt heeft betrekking op het verstrekken van laagrentende stimuleringsleningen aan starters op de koopmarkt. Om over te kunnen gaan tot het verstrekken van leningen aan starters is de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Vlaardingen vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële consequenties (renteverliezen) voor onze gemeente worden ten minste de komende tien jaar geborgd door de instelling van een reserve Revolving Fund in 24. In 27 is de rente van de afgelopen jaren retour ontvangen van circa,5 mln., welke middels een bestemmingsvoorstel van het resultaat over 27 toegevoegd dient te worden aan de reserve Revolving Fund) Reserve Dak- en thuislozen ( 115.) (Op de Maatschappelijke opvang is o.a. door vertraging van de realisatie van een nieuw dak- en thuislozen centrum een voordeel behaald van,3 mln. Wij stellen voor om hiervan 115. te reserveren) Reserve Gezondheidszorg ( 261.) (Het budget voor de WMO subsidies (voormalige AWBZ-subsidies) is in 27 niet volledig besteed. Tussen de gemeente Schiedam, Maassluis en Vlaardingen is vanwege de overgang van het historische verdeelmodel 27 naar het objectieve verdeelmodel in 28 afgesproken de subsidies voor deze jaren regionaal te besteden. Wij stellen voor om deze reden het niet bestede deel van de WMO-subsidies 261. te reserveren) Totaal toevoegingen ten laste van het resultaat: 5,28 mln. Toevoegingen aan bestemmingsreserves per saldo: 5,68 mln Analyse resultaat Verantwoording eindwaardes grondexploitaties Uit de nota van wijzigingen blijkt dat vier grondexploitaties een negatieve eindwaarde zullen hebben. Op basis van de financiële regelgeving moet een voorziening worden getroffen op het moment dat er sprake is van voorzienbare verliezen. Doorslaggevend is de economische werkelijkheid op basis waarvan het verlies onomkeerbaar lijkt. Indien de omvang van het verlies niet kan worden bepaald, zal dit zo goed mogelijk moeten worden geschat. Met betrekking tot de bestaande grondexploitaties Ex-Libris, Buizengat, Hoogstraat en Oostwijk-Zuid zal in het licht van het voorgaande een voorziening moeten worden getroffen. Conform de nota van wijzigingen gaat het om een bedrag van in totaal 4,9 mln. Minder concreet zijn de vooruitzichten ten aanzien van de projecten waar nog geen grondexploitatie is vastgesteld (met name Rivierzone). Ten aanzien van het project Nieuwe Maas Zuid hebben wij geconstateerd, dat door de investeringen die wij daar inmiddels hebben gedaan een verlies redelijkerwijs niet langer te vermijden valt. De waardering van dit verlies kan op verschillende manieren worden benaderd. Wij hebben gekozen voor het treffen van een voorziening van de flat berekend als de afwaardering tot de bedrijfswaarde. Ook moet rekening gehouden worden met een negatief plansaldo ten aanzien van de Koggehaven. In totaal gaat het ten aanzien van de Rivierzone om een bedrag van 1 mln.

16 Algemene opmerking vooraf Om ten behoeve van de rekeninganalyse te kunnen beginnen met een correcte uitgangspositie is een aantal budgettair neutrale aanpassingen van de begroting na wijziging noodzakelijk. Het betreft de doorbelasting van de interne kosten aan de Raad en de herverdeling van de loonsomtaakstelling. Deze laatste is abusievelijk in de 2e voortgangsrapportage verkeerd verdeeld over de programma s. Met name het programma Bestuur en Organisatie is nu ten onrechte te zwaar belast. In 27 is de doorbelasting van de interne kosten ten behoeve van de Raad begroot in het programma Concernfinanciën. De werkelijke kosten zijn echter gemaakt in het programma Bestuur en Organisatie. Hierdoor ontstaat in dit programma een voordeel van,5 mln. en in het programma Bestuur en Organisatie een nadeel van,5 mln. Al met al leidt dat tot de volgende technische aanpassing. Programma Bedragen x 1. Begroting na wijziging Budgetneutrale correcties Begroting na correctie Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Veiligheid Leefbaar, Schoon en Heel Sociale Structuur Fysieke Structuur Kunst, Cultuur en Imago Bestuur en Organisatie Concernfinanciën Totaal Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Hoofdlijnen financiële afwijking per programma Onderstaand een overzicht op hoofdlijnen per programma. In dit overzicht worden slechts de hoofdpunten benoemd. Voor een meer gedetailleerde toelichting per programma wordt verwezen naar de programmaverantwoording (blz.25 t/m 67). 15 Veiligheid Programma Veiligheid Financieel resultaat (bedragen x 1.) Realisatie 26 Begroting 27 Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na correctie Realisatie 27 Verschil begroting - realisatie Lasten Baten Saldo V 52 V 133 V 635 Dit voordelige saldo wordt voornamelijk verklaard door lagere lasten vorming lichtblauwe brigade (,4 mln.) en verkeersmaatregelen te land (,1 mln.). De beschikbare middelen voor de vorming van de lichtblauwe brigade 27 zijn niet totaal benut aangezien de vorming en versterking van de brigade stapsgewijs in 27 is ingevoerd. Lagere kapitaalslasten en minder onderhoudskosten van de verkeerslichten leveren een incidenteel voordeel op. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 1, Veiligheid.

17 Leefbaar, Schoon en Heel Programma Leefbaar, Schoon en Heel Financieel resultaat (bedragen x 1.) Realisatie 26 Begroting 27 Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na correctie Realisatie 27 Verschil begroting - realisatie Lasten Baten Saldo N 2.55 V 2.9 N 46 Dit saldo wordt onder meer verklaard door de kosten van lijkbezorging (,1 mln). Daarnaast zijn er lagere baten parkeerbelasting,1 mln. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 2, Leefbaar, Schoon en Heel. Sociale Structuur 16 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Programma Sociale Structuur Financieel resultaat (bedragen x 1.) Lasten Baten Saldo Realisatie Begroting Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na correctie Realisatie Verschil begroting - realisatie N 1.31 V V 962 Dit resultaat wordt primair veroorzaakt door de lagere kosten WMO,5 mln. en Maatschappelijke Opvang,3 mln. Tegenover de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden staan (incidentele) hogere kosten door het vasthouden van het scherpe instroom- en uitstroombeleid, maar ook dit levert per saldo een voordeel op van,2 mln. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 3, Sociale Structuur. Fysieke structuur Programma Fysieke Structuur Financieel resultaat (bedragen x 1.) Realisatie 26 Begroting 27 Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na wijziging Realisatie 27 Verschil begroting - realisatie Lasten Baten Saldo V N N Het saldo na correctie komt uit op: Nadelig (inclusief het treffen van voorzieningen voor grondexploitaties van 14,9 mln). Exclusief het treffen van deze voorzieningen is hier sprake van een te verklaren voordeel van 4,552 mln. Dit resultaat is vooral toe te schrijven aan de volgende factoren. Door winstneming ten aanzien van een kleine grondexploitatie kon een voordeel van,56 mln worden gerealiseerd. De haven heeft door verplaatsing van Rotterdam naar Vlaardingen,3 mln. extra opbrengsten gerealiseerd. Daarnaast is de voorziening onderhoud haven vrijgevallen voor,3 mln. In 27 zijn 239 woningen opgeleverd. Hierdoor kon de voorziening ISV2 met,5 mln. worden verminderd. Daarnaast kon een bedrag van,1 mln. van de voorziening ISV1 vrijvallen. Totaal levert dit een voordeel op het product Stedelijke Vernieuwing van,6 mln. Het project erfpacht heeft geleid tot een extra bate van per saldo 1,5 mln. In 27 is de rente van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting van,5 mln. uitgekeerd en vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 4, Fysieke Structuur.

18 Kunst, Cultuur en Imago Programma Kunst, Cultuur en Imago Financieel resultaat (bedragen x 1.) Realisatie 26 Begroting 27 Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na correctie Realisatie 27 Verschil begroting - realisatie Lasten Baten Saldo N 32 V 179 N 141 Het saldo is voornamelijk veroorzaakt door technische posten vanwege de ontvlechting van de stadsgehoorzaal (beëindiging dienstverbanden personeel). Over dit proces bent u op 1 oktober 27 reeds schriftelijk geïnformeerd. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 5, Kunst, Cultuur en Imago. Bestuur en organisatie Programma Bestuur en Organisatie Financieel resultaat (bedragen x 1.) Lasten Baten Saldo Realisatie Begroting Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na correctie Realisatie Verschil begroting - realisatie N V N 37 In 27 is door meer verstrekte rijbewijzen en reisdocumenten ca.,3 mln. aan extra legesinkomsten gerealiseerd. Op de voorzieningen voor de wethouders (pensioen en wachtgeldverplichtingen) is een negatief resultaat behaald van,48. Door wijziging in de verhouding productief/niet productief, vacatures en herplaatsingkandidaten is een nadelig dekkingsresultaat op de uren behaald van ca. 1,2 mln. Voor 27 leveren taakstellingen op werkplekken, herijking gesloten circuit, aanbestedingsresultaten en de loonsom een totaal nadeel op van 1,2 mln. Tot slot wordt de voorziening onderhoud gebouwen via resultaatbestemming omgezet naar een bestemmingsreserve. Dit levert in totaal een formeel voordeel op van 3 mln. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 6, Bestuur en Organisatie. Concernfinanciën Programma Concernfinanciën Financieel resultaat (bedragen x 1.) Realisatie 26 Begroting 27 Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na wijziging Realisatie 27 Verschil begroting - realisatie Lasten Baten Saldo V 6.98 V V Door een lager gerealiseerd bedrag voor de nog op te leggen aanslagen OZB is een incidenteel nadelig resultaat ontstaan van ca.,6 mln. De uitvoeringslasten van de OZB en de hondenbelasting zijn echter ook,4 mln. lager dan begroot. Door extra dividendinkomsten van de BNG en Evides is een voordeel van 3 mln. ontstaan. In de stelposten zijn bedragen opgenomen voor sparen 4 mln., WMO/WWB,92 mln., onvoorzien,2 mln., saldi 1e en 2e voortgangsrapportage 1,1 mln. en loon- en prijsstijging,7 mln. De algemene uitkering is voornamelijk door een lager aantal bijstandsgerechtigden en een lagere uitkering vanuit de behoedzaamheidreserve 1,1 mln. lager dan begroot. Deze bedragen (in totaal circa 8,4 mln) zijn vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 7, Concernfinanciën.

19 Begrotingsrechtmatigheid In het door u vastgestelde raadsbesluit zijn spelregels met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid opgenomen zie onderstaande punten 4, 5 en 6: 4. Als niet rechtmatig worden beschouwd de volgende soorten begrotingsoverschrijdingen: a. Fout in de begroting (in geld, classificatie en/of periode). b. Passende hogere lasten niet tijdig gesignaleerd door ontbrekende informatie van derden. c. Passende hogere lasten niet tijdig gesignaleerd. d. Niet-passende lasten (gelden zijn anders besteed dan door de raad is besloten). 5. Toe te staan dat begrotingsoverschrijdingen gecompenseerd worden door meevallers op andere onderdelen binnen hetzelfde programma (keuze programmaniveau). 6. Overschrijding van investeringskredieten te beoordelen op individueel niveau (niet op programmaniveau). Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 18

20 Uit de spelregels komt naar voren dat gekeken moet worden naar overschrijdingen van de lasten per programma. Bij vier van de zeven programma s worden de lasten na resultaatbestemming overschreden. Bij het beoordelen van deze lasten op begrotingsrechtmatigheid kan gesteld worden dat de overschrijdingen rechtmatig zijn. In onderstaande tabel is per overschreden programma kort aangegeven hoe de beoordeling tot stand is gekomen. Programma Overschrijding (x 1.) Toelichting Leefbaar, Schoon en Heel Sociale Structuur 2.55 (na correctie) 1.31 (na correctie) De overschrijding ontstaat door de storting in voorziening van ontvangen subsidies van het Rijk (o.a. geluidsschermen 1,5 mln.) en per saldo hogere lasten circa,5 mln. Onderdeel van de overige posten is de aanpak van speelplaatsen (circa,16 mln). Hiervoor is een bestemmingsreserve voorhanden ter dekking. Daarnaast is een extra bedrag van,18 mln toegevoegd aan de voorziening BV Parkeergarage. Deze wordt gedekt door extra inkomsten. Overige kostenverhogende elementen zijn bijzondere evenementen (,1 mln.) en kosten lijkbezorging (,17 mln). De kosten van lijkbezorging worden voor,7 mln. gedekt door extra inkomsten). De kosten van onderhoud/beheer openbare ruimte (groen, wegen en straten) zijn per saldo circa,3 mln hoger. Deze extra uitgaven worden gedekt door extra baten op deze producten. Deze overschrijding ontstaat door een hogere storting in de reserves van 2 mln. De belangrijkste is de vorming van een reserve voor de accommodaties Zwaluwen en sportpark t Nieuwelant. Tegenover deze stortingen staan even hoge onttrekkingen ten laste van de reserve sociale structuurschets en de reserve Groen. Een en ander is gebaseerd op het raadsbesluit d.d. 15 februari 27. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen Kunst, Cultuur en Imago 32 Ten behoeve van het uitvoeren van een aantal specifieke projecten, zoals Buitenbeeld, Hoogstraatmaker, Museum Oostwijk zijn uitkeringen verstrekt. De totale lasten zijn hiermee,35 mln. hoger dan begroot. Deze worden grotendeels (,31 mln) gedekt door een bedrag van dat van de provincie is ontvangen en een extra onttrekking aan de hiervoor beschikbare voorziening Beeldende Kunst. Daarnaast is vanwege de verzelfstandiging van de Stadsgehoorzaal en de overgang van het personeel naar de BV een onvermijdelijke incidentele technische post meegenomen (uitkering vakantiegeldrechten). De raad is op 1 oktober schriftelijk geïnformeerd over de te zetten stappen. Bestuur en Organisatie (na correctie) Overschrijding wordt vooral veroorzaakt door het resultaat op kostenplaatsen ( 1,2 mln), het niet volledig kunnen behalen van taakstellingen ( 1,2 mln) en onvermijdelijke hogere lasten ten behoeve van de afdekking van de pensioenrechten van voormalige wethouders ( 1,54 mln). Het betreft de technische verwerking van een aantal zaken conform de bestendige gedragslijn. De raad is hierover eerder geïnformeerd. De overige lasten (circa,7 mln) betreffen met name extra productieve uren vanuit de beleidsstaf, gebieds-management, bestuurs-ondersteuning en griffie.

21 Investeringskredieten, die worden overschreden, worden door u op individueel niveau beoordeeld. In onderstaande tabel zijn de investeringskredieten opgenomen, die worden overschreden. Hierbij is de reden aangegeven. Conform punt 6 van de spelregels begrotingsrechtmatigheid zult u de overschrijdingen individueel moeten beoordelen. Van een aantal investeringskredieten is in de jaarrekening over 26 eerder gemeld dat zij zouden worden overschreden. Investering (bedragen x 1.) Krediet Realisatie t/m 27 Overschrijding Reden/opmerkingen Infrastructuur Vulcaanweg Nog te ontvangen subsidie Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Herinrichting Oostwijk Renovatie Visnet Maatjes Renovatie Hollandia gebouw Renovatie stadsgehoorzaal Voor het flexibel maken van de transportleidingen van Evides en de ontstane vertragingskosten zijn extra kosten gemaakt. Daarnaast was meer nieuw voor oud qua tegelwerk noodzakelijk, omdat het tegelwerk niet hergebruikt kon worden. Gereed Gereed Proces gaande om deze kosten te verhalen op derden. Bij de arbitragecommissie is inmiddels een bedrag 1,3 mln. ingediend. Andere declaraties zullen nog volgen. Buitenruimte Residence Callenburgh * Gereed Accommodatie Bouwspeelplaats Aanleg kunstgrasveld DVO Gereed Asfaltering Holyweg Gereed Rotonde Lepelaarsinger/Reigerlaan Nog te ontvangen subsidie 286. De langere procedure als gevolg van een vrijstellingsprocedure heeft geleid tot het maken van meer uren in dit traject. De meerkosten zijn daarnaast veroorzaakt door het omleggen van bestaande kabels en leidingen welke in het voor traject niet bekend waren. Tot slot is een groot gedeelte opgetreden als gevolg van de getroffen veiligheidsvoorzieningen. Op verzoek van de wegbeheerder en de politie zijn diverse extra voorzieningen getroffen zodat de busdiensten gewoon doorgang hadden.

22 Investering (bedragen x 1.) Krediet Realisatie t/m 27 Overschrijding Reden/opmerkingen Herinrichting De Loper/tramplus Nog te ontvangen subsidie 69 Auto reinigingsinspectie Gereed Herinrichting Centrum Noord Verwacht werd meer oud materiaal te kunnen hergebruiken, echter bleek in de praktijk meer nieuw materiaal benodigd.in verband met enige ontstane schades hebben tijdens het werk extra trillingsmetingen plaatsgevonden, meer grond is afgevoerd en er is sprake van extra stortkosten. Restwerkzaamheden Babberspolder Transportmiddelen Klantbegeleidingssysteem Extra werkzaamheden 1e fase Babberspolder en extra verkeersremmende maatregelen Naar voren schuiven programma 28 Naar voren schuiven programma 28 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Totaal * Dekking uitgaven via even hoge subsidie 19 Van de overschrijding van 3.69 wordt een belangrijk gedeelte gedekt door nog te ontvangen subsidies en een nog te verhalen bedrag. Hiervan is het volgende overzicht te maken: Overschrijding kredieten Nog te ontvangen subsidies Vulcaanweg Rotonde Tramplus Subtotaal Te verhalen schade Restant overschrijding Ten aanzien van de overschrijdingen hebben wij geconstateerd dat deze betrekking hebben op de desbetreffende kredieten en onvermijdbaar waren. Om deze reden achten wij de uitgaven rechtmatig. De structurele meerkosten kunnen worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Wij vragen u bij de vaststelling van de jaarrekening 27 de overschrijdingen op de programma s en de kredieten te sanctioneren.

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening RAADSVOORSTEL R.nr.: 37.1 Datum besluit B&W: 15 mei 27 Te behandelen in

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 juli 2009

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 juli 2009 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 juli 2009 1. Voorstel tot vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 gemeente Winterswijk zaaknummer: 105527 blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 programma: 13. Financiën werkdoel: 1317 Realiseren jaarlijkse beleids- en budgetcyclus onderwerp: Jaarstukken 2015 advies: 1.

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij:

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01790 / jaarrekening 2013 gemeente Oegstgeest portefeuillehouder M. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door F. Boland datum/voorstel nr 20 mei 2014 / CB-14-345

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe?

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Mei 2013 Colofon Uitgave : Ondersteunen Naam : A. Penninga Telefoonnummer : 693252 Mail : mj.penninga@deventer.nl Versie Definitief Inhoudsopgave Leeswijzer

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Voorgesteld besluit 1.) De grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (conform

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Resultaten evaluatie centrumplan 't Hof / herinrichting fase

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant.

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag 2010. Nummer: 8e. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 mei 2011 Aanleiding Ingevolge artikel 197 van

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979 Raadsvergadering d.d. 28 mei 213 agendapunt 5 Aan: De Gemeenteraad Vries, Portefeuillehouder: dhr. J.E. de Graaf Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 592-266 979 E-mail adres: m.jonker@tynaarlo.nl

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Raadsvoorstel *17.I001783* 17.I Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel *17.I001783* 17.I Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Kredietaanvraag Verbeterplan Voorste Heistraat/Heikant Aanleiding

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Erratum gemeenterekening 2011 Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Bladzijde 11/12 Programma 2011 2011 Realisatie 2011 Saldo (bedragen x 1.000) () (na Economie en Werk 31.616

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0109 Rv. nr.: 09.0109 B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.: 09.1205 Naam programma +onderdeel: Diverse programma s. Onderwerp: Voortgangsrapportage investeringen 2009. Aanleiding:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016 Onderwerp Jaarrekening 2015 case 16.001671 raadsvoorstel 16.008649 programma/paragraaf bestuur en ondersteuning budgethouder W.J.

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties.

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties. Verheijen, Peter OCSW S2 RAD: RAD150325 woensdag 25 maart 2015 BW: BW150224 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2015 Portefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nr. 13.0074 d.d. 29-1-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Exploitatie en Beheer Brede School Leiden Noord (Het Gebouw) Besluiten:Behouden s advies van de commissie

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

10 Stiens, 25 november 2014

10 Stiens, 25 november 2014 10 Stiens, 25 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/86 Portefeuillehouder: J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: Directie E-mail: t.otter@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag Raadsbesluit voorbereidingskrediet d.d. 10 juli 2008 en raadsbesluit krediet realisatiefase d.d.

Raadsvergadering. Grondslag Raadsbesluit voorbereidingskrediet d.d. 10 juli 2008 en raadsbesluit krediet realisatiefase d.d. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26 maart 2015 15-015 Onderwerp Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik Aan de raad, Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik Gevraagde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ferwerderadiel. Nr. 134255 30 september 2016 Nota Reserves en Voorzieningen 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling van deze nota 3. Functies reserves

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

MliVJUUT. Gemeente Delft b. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr.

MliVJUUT. Gemeente Delft b. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. MliVJUUT I V V V Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. : college van B&W : 26-04-2016 : A. Mekker : L. van Ledden-Vredenbregt

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.1171 B.17.1171 Landgraaf, 20 juni 2017 ONDERWERP: Programmaverantwoording 2016 Raadsvoorstelnummer: 53 PROGRAMMA 1. Bestuur

Nadere informatie