Jaarstukken Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarstukken 27 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

2 Jaarstukken 27 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 1

3 2 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27

4 Inhoudsopgave Bestuurlijke Structuur Voorwoord Jaarverslag Programmaverantwoording 1. Programma Veiligheid 2. Programma Leefbaar, Schoon en Heel 3. Programma Sociale Structuur 4. Programma Fysieke Structuur 5. Programma Kunst, Cultuur en Imago 6. Programma Bestuur en Organisatie 7. Programma Concernfinanciën Algemene Dekkingsmiddelen Paragrafen 1. Paragraaf Lokale Lasten 2. Paragraaf Weerstandsvermogen 3. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 4. Paragraaf Treasury 5. Paragraaf Bedrijfsvoering 6. Paragraaf Verbonden partijen 7. Paragraaf Grondbeleid Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Jaarrekening Balans per 31 december 27 Programmarekening 27 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Bijlagen Bijlage Sisa (Single Information Single Audit)

5 4 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27

6 Raadsvoorstel R.nr.: 29 Datum besluit B&W: 29 april 28 Te behandelen in de gemeenteraad van: 29 mei 28 Portefeuillehouder: Dhr. P.J. van der Zwan Raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 27 zoals deze zijn opgemaakt; Vlaardingen, Aan de gemeenteraad. Inleiding De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 27 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd. Financiële consequenties (bedragen x 1.) Nadelig resultaat voor verrekening met reserves Toevoegingen aan reserves, conform eerdere besluitvorming Onttrekkingen aan reserves, conform eerdere besluitvorming Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Nadelig resultaat 27 na verrekening met reserves Voorstel Het vaststellen van de jaarstukken 27 zoals deze zijn opgemaakt, inclusief bestemmingsvoorstellen. De overschrijdingen op de programma s en kredieten te sanctioneren. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris, De burgemeester, R. Jeltema mr. T.P.J. Bruinsma

7 6 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27

8 Raadsbesluit R.nr.: 29 Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 28 R.nr.: 29 Besluit De jaarstukken 27 vast te stellen zoals deze zijn opgemaakt, inclusief bestemmingsvoorstellen. De overschrijdingen op de programma s en kredieten te sanctioneren. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 29 mei 28. De griffier drs. W.G. Amesz De voorzitter mr. T.P.J. Bruinsma Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 7

9 8 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27

10 Bestuurlijke Structuur Gemeenteraad (periode 26-21) De gemeenteraad is als volgt samengesteld: Raadsleden Wethouders PvdA CDA VVD VV 2/ Leefbaar Vlaardingen Christen Unie / SGP Groen Links SP D66 Stadsbelangen Vlaardingen AOV Totaal College van Burgemeester en Wethouders Dhr. T.P.J. Bruinsma (burgemeester) Bestuurlijke coördinatie Openbare orde en veiligheid Integraal veiligheidsbeleid Burgerzaken Archief Communicatie en externe betrekkingen Stadspromotie Regionale samenwerking Stedenband Integratie Dhr. J.L. Robberegt (wethouder, Groen Links) (in juli 27 opvolger van dhr. B.E. van der Velde, Groen Links) Sport en recreatie Kunst en cultuur Grondzaken en Vastgoed Inkoop Milieu Verkeer Wijk- en gebiedsmanagement 3de loco-burgemeester Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 9 Mevr. A. Attema (wethouder, PvdA) Sociale zaken (incl. armoedebeleid) Onderwijs Vluchtelingen WSW Jeugdbeleid Wijkbeheer (incl. NME, kinderboerderij, Heemtuin) 1ste loco-burgemeester Dhr. J. Versluijs (wethouder, PvdA) Personeel en organisatie Stadsontwikkeling Rivierzone Volkshuisvesting en woonruimteverdeling Openbare werken 2de loco-burgemeester Dhr. P.J. van der Zwan (wethouder, CDA) (in november 27 opvolger van dhr. C.T. Oosterom, CDA) Economische zaken en werkgelegenheid Volksgezondheid Binnenstad Financiën Subsidiebeleid, beleidsgestuurde contractfinanciering Wet maatschappelijke ondersteuning Ouderenbeleid Facilitaire zaken, waaronder I&A 4de loco-burgemeester Gemeentesecretaris: J. Brinkman

11 1 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27

12 Voorwoord Inleiding De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 27 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd. Deze jaarstukken zijn zoveel mogelijk de spiegel van de begroting 27. Dit houdt in dat ook de verantwoording over 27 vooral op programmaniveau plaatsvindt. Opbouw jaarstukken De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt aangegeven in hoeverre het beleid dat aan de begroting ten grondslag heeft gelegen, is gerealiseerd. Verder gaat het jaarverslag in op de financiële positie per programma en de gang van zaken gedurende het begrotingsjaar van de organisatie. Het jaarverslag sluit zoveel mogelijk aan bij de opzet van de begroting en de tussenberichten. De jaarrekening bestaat uit de balans en de programmarekening. Exploitatieresultaat De jaarstukken bevatten, mede door steeds specifiekere en complexere regelgeving, de nodige financiële techniek, waardoor een oordeel over de zuivere financiële resultaten in toenemende mate wordt gecompliceerd. Als al deze financiële techniek wordt geëlimineerd, is onze conclusie, dat het zuivere bedrijfsresultaat over 27 circa 1,4 mln positief bedraagt. Er is ten opzichte van de vooraankondiging van het resultaat, zoals wij dat begin april 28 aan u meedeelden (9,1 mln. plus) een extra voordeel te melden van ca. 1,2 mln. Dit nagekomen voordeel is voornamelijk ontstaan door een voordeel op de algemene uitkering van,5 mln. en een voordeel op belastingen van,4 mln. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen Het formele resultaat wordt echter beïnvloed door de volgende mutaties. Een voordeel als gevolg van het pro forma vrijvallen van een aantal voorzieningen (circa 3,3 mln), naar aanleiding van verscherpte verslaggevingsrichtlijnen. Feitelijk betreft het niet meer dan het omzetten van voorzieningen naar bestemmingsreserves. Dat dient via het resultaat te verlopen. Dat zal worden betrokken in een separaat voorstel ten aanzien van de resultaatbestemming. Dit element was nog niet eerder door ons gemeld. Een nadeel van circa 14,9 mln door het treffen van voorzieningen voor verliesgevende grondexploitaties 14,9 mln. Dat is een vermogensmutatie die niet direct verband houdt met de exploitatie over 27, maar voortkomt uit de regelgeving ten aanzien van (toekomstige) verliesgevende exploitaties. Daarentegen kon er een winstneming van,56 mln geboekt worden ten aanzien van grondexploitaties. Deze technische mutaties bedragen per saldo circa 11 mln ( 14,9 mln minus 3,3 mln en,56 mln). Het formele gepresenteerde resultaat is daardoor circa,6 mln negatief. De belangrijkste oorzaken voor het gezuiverde voordeel zijn: extra dividenden ( 3 mln); vrijval stelposten ( 1,7 mln); erfpacht ( 1,5 mln); resultaat 1e en 2e voortgangsrapportage ( 1,1 mln) Het betreft vooral incidentele factoren.

13 Onderstaand een specificatie per programma van het totale resultaat. Totaal resultaat na bestemming (bedragen x 1.) Programma Veiligheid Programma Leefbaar, schoon en heel Programma Sociale structuur Programma Fysieke structuur - Reguliere Bedrijfsvoering - Vorming voorzieningen grondexploitaties Programma Kunst, Cultuur en Imago Programma Bestuur en Organisatie Programma Concernfinanciën Totaal exclusief grondexploitaties Voorziening Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadelig Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Totaal inclusief voorziening grondexploitaties Hieronder vindt u de belangrijkste oorzaken van het resultaat. Programma Veiligheid Vorming lichtblauwe brigade Verkeersmaatregelen te land Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Veiligheid Nadeel x 1 mln. (afgerond),4,1,1,6-645 Programma V V V Voordeel Programma Leefbaar, Schoon en Heel Lijkbezorging Parkeerbelasting Omzetten voorziening daktuin Overige diverse kleine posten/realisatie taakstelling Subtotaal programma Leefbaar, Schoon en heel -,1 -,1,2 -,4 -,4 LSH LSH LSH LSH Nadeel Programma Sociale Structuur Schuldhulpverlening Inkomens- en werkdeel en integratie Uitvoeringslasten Inkomens- en werkdeel en integratie Maatschappelijke opvang WMO Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Sociale Structuur -,2 1,2-1,,3,5,2 1, SS SS SS SS SS SS Voordeel Programma Fysieke Structuur Zeehavens Waterlopen Stedelijke vernieuwing Winstneming grondexploitatie Erfpacht Startersleningen Omzetten voorziening havens Overige diverse kleinere posten,3,1,6,6 1,6,5,3,6 FS FS FS FS FS FS FS FS

14 Subtotaal programma Fysieke structuur excl. grondexploitaties Voorzieningen grondexploitatie Subtotaal programma Fysieke structuur incl. grondexploitaties 4,6-14,9-1,3 Voordeel FS Nadeel Programma Kunst, Cultuur en Imago Ontvlechting Stadsgehoorzaal Subtotaal programma Kunst, Cultuur en Imago -,1 -,1 KC Nadeel Programma Bestuur & Organisatie Leges inkomsten Voorzieningen wethouders Dekkingsresultaat uren Taakstellingen Omzetten voorziening onderhoud Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Bestuur en Organisatie,3 -,4-1,2-1,2 3, -,2,3 BO BO BO BO BO BO Voordeel Programma Concernfinanciën OZB-inkomsten Uitvoeringslasten OZB en hondenbelasting Dividendinkomsten Spaardeel Stelpost WWB en WMO Onvoorzien Stelpost loon en prijsstijging Algemene uitkering Saldi 1e en 2e voortgangsrapportage Overige diverse kleinere posten Subtotaal programma Concernfinanciën Totaal saldo exclusief grondexploitaties -,6,4 3, 4,,9,2,7-1,1 1,1 -,3 8,4 14,3 CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF Voordeel Voordeel Jaarstukken Gemeente Vlaardingen Voorzieningen grondexploitatie -14,9 FS Totaal saldo inclusief grondexploitaties -,6 Nadeel - is nadelig, + is voordelig Resultaatbestemming Wij doen het volgende voorstel ten aanzien van de bestemming van het resultaat. Onttrekkingen aan reserves: Project wijkschool ( 44.) (De reserve wijkschool (voorheen brede school) is in overeenstemming met het BBV opgesplitst in een reserve (gemeentelijk) en een voorziening (middelen van derden). De gemeentelijke middelen zijn gestort in een reserve en worden de komende jaren aangewend) Reserve Beeldende Kunst ( 41.) (Ten behoeve van het uitvoeren van een aantal specifieke projecten, zoals Buitenbeeld, Hoogstraatmaker, Museum Oostwijk zijn uitkeringen verstrekt. De totale lasten zijn hiermee,35 mln. hoger dan begroot. Deze worden grotendeels (,31 mln) gedekt door een bedrag van dat van de provincie is ontvangen en een extra onttrekking aan de hiervoor beschikbare voorziening Beeldende Kunst.) Reserve Brandweer tbv afboeken boekwaarde ( 127.) (Conform eerdere afspraken zal de kazerne, als zijnde onderdeel van het ontwikkelingsgebied Buizengat-Oost, worden teruggekocht door de gemeente Vlaardingen. Het resterende deel van de koopsom is reeds geoormerkt binnnen de grondexploitatie). Totaal onttrekkingen ten gunste van het resultaat:,212 mln.

15 14 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Toevoegingen aan reserves: WMO ( 9.) (Betreft batig saldo ROG+ over 27. Deze wordt hiermee voor het specifieke doel veilig gesteld) Groot onderhoud daktuin ( 233.) Onderhoud gebouwen ( 2.74.) Onderhoud bedrijfshavens ( 345.) (Betreft omzetting voorzieningen in bestemmingsreserves) Reserve Mantelzorgondersteuning ( 198.) (Dit bedrag is eind december via de algemene uitkering beschikbaar gekomen en kon nog niet worden besteed. Wij stellen voor om dit bedrag te reserveren) Reserve Revolving Fund ( 487.) (Een onderdeel van de nota Starters op de woningmarkt heeft betrekking op het verstrekken van laagrentende stimuleringsleningen aan starters op de koopmarkt. Om over te kunnen gaan tot het verstrekken van leningen aan starters is de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Vlaardingen vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële consequenties (renteverliezen) voor onze gemeente worden ten minste de komende tien jaar geborgd door de instelling van een reserve Revolving Fund in 24. In 27 is de rente van de afgelopen jaren retour ontvangen van circa,5 mln., welke middels een bestemmingsvoorstel van het resultaat over 27 toegevoegd dient te worden aan de reserve Revolving Fund) Reserve Dak- en thuislozen ( 115.) (Op de Maatschappelijke opvang is o.a. door vertraging van de realisatie van een nieuw dak- en thuislozen centrum een voordeel behaald van,3 mln. Wij stellen voor om hiervan 115. te reserveren) Reserve Gezondheidszorg ( 261.) (Het budget voor de WMO subsidies (voormalige AWBZ-subsidies) is in 27 niet volledig besteed. Tussen de gemeente Schiedam, Maassluis en Vlaardingen is vanwege de overgang van het historische verdeelmodel 27 naar het objectieve verdeelmodel in 28 afgesproken de subsidies voor deze jaren regionaal te besteden. Wij stellen voor om deze reden het niet bestede deel van de WMO-subsidies 261. te reserveren) Totaal toevoegingen ten laste van het resultaat: 5,28 mln. Toevoegingen aan bestemmingsreserves per saldo: 5,68 mln Analyse resultaat Verantwoording eindwaardes grondexploitaties Uit de nota van wijzigingen blijkt dat vier grondexploitaties een negatieve eindwaarde zullen hebben. Op basis van de financiële regelgeving moet een voorziening worden getroffen op het moment dat er sprake is van voorzienbare verliezen. Doorslaggevend is de economische werkelijkheid op basis waarvan het verlies onomkeerbaar lijkt. Indien de omvang van het verlies niet kan worden bepaald, zal dit zo goed mogelijk moeten worden geschat. Met betrekking tot de bestaande grondexploitaties Ex-Libris, Buizengat, Hoogstraat en Oostwijk-Zuid zal in het licht van het voorgaande een voorziening moeten worden getroffen. Conform de nota van wijzigingen gaat het om een bedrag van in totaal 4,9 mln. Minder concreet zijn de vooruitzichten ten aanzien van de projecten waar nog geen grondexploitatie is vastgesteld (met name Rivierzone). Ten aanzien van het project Nieuwe Maas Zuid hebben wij geconstateerd, dat door de investeringen die wij daar inmiddels hebben gedaan een verlies redelijkerwijs niet langer te vermijden valt. De waardering van dit verlies kan op verschillende manieren worden benaderd. Wij hebben gekozen voor het treffen van een voorziening van de flat berekend als de afwaardering tot de bedrijfswaarde. Ook moet rekening gehouden worden met een negatief plansaldo ten aanzien van de Koggehaven. In totaal gaat het ten aanzien van de Rivierzone om een bedrag van 1 mln.

16 Algemene opmerking vooraf Om ten behoeve van de rekeninganalyse te kunnen beginnen met een correcte uitgangspositie is een aantal budgettair neutrale aanpassingen van de begroting na wijziging noodzakelijk. Het betreft de doorbelasting van de interne kosten aan de Raad en de herverdeling van de loonsomtaakstelling. Deze laatste is abusievelijk in de 2e voortgangsrapportage verkeerd verdeeld over de programma s. Met name het programma Bestuur en Organisatie is nu ten onrechte te zwaar belast. In 27 is de doorbelasting van de interne kosten ten behoeve van de Raad begroot in het programma Concernfinanciën. De werkelijke kosten zijn echter gemaakt in het programma Bestuur en Organisatie. Hierdoor ontstaat in dit programma een voordeel van,5 mln. en in het programma Bestuur en Organisatie een nadeel van,5 mln. Al met al leidt dat tot de volgende technische aanpassing. Programma Bedragen x 1. Begroting na wijziging Budgetneutrale correcties Begroting na correctie Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Veiligheid Leefbaar, Schoon en Heel Sociale Structuur Fysieke Structuur Kunst, Cultuur en Imago Bestuur en Organisatie Concernfinanciën Totaal Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Hoofdlijnen financiële afwijking per programma Onderstaand een overzicht op hoofdlijnen per programma. In dit overzicht worden slechts de hoofdpunten benoemd. Voor een meer gedetailleerde toelichting per programma wordt verwezen naar de programmaverantwoording (blz.25 t/m 67). 15 Veiligheid Programma Veiligheid Financieel resultaat (bedragen x 1.) Realisatie 26 Begroting 27 Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na correctie Realisatie 27 Verschil begroting - realisatie Lasten Baten Saldo V 52 V 133 V 635 Dit voordelige saldo wordt voornamelijk verklaard door lagere lasten vorming lichtblauwe brigade (,4 mln.) en verkeersmaatregelen te land (,1 mln.). De beschikbare middelen voor de vorming van de lichtblauwe brigade 27 zijn niet totaal benut aangezien de vorming en versterking van de brigade stapsgewijs in 27 is ingevoerd. Lagere kapitaalslasten en minder onderhoudskosten van de verkeerslichten leveren een incidenteel voordeel op. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 1, Veiligheid.

17 Leefbaar, Schoon en Heel Programma Leefbaar, Schoon en Heel Financieel resultaat (bedragen x 1.) Realisatie 26 Begroting 27 Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na correctie Realisatie 27 Verschil begroting - realisatie Lasten Baten Saldo N 2.55 V 2.9 N 46 Dit saldo wordt onder meer verklaard door de kosten van lijkbezorging (,1 mln). Daarnaast zijn er lagere baten parkeerbelasting,1 mln. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 2, Leefbaar, Schoon en Heel. Sociale Structuur 16 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Programma Sociale Structuur Financieel resultaat (bedragen x 1.) Lasten Baten Saldo Realisatie Begroting Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na correctie Realisatie Verschil begroting - realisatie N 1.31 V V 962 Dit resultaat wordt primair veroorzaakt door de lagere kosten WMO,5 mln. en Maatschappelijke Opvang,3 mln. Tegenover de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden staan (incidentele) hogere kosten door het vasthouden van het scherpe instroom- en uitstroombeleid, maar ook dit levert per saldo een voordeel op van,2 mln. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 3, Sociale Structuur. Fysieke structuur Programma Fysieke Structuur Financieel resultaat (bedragen x 1.) Realisatie 26 Begroting 27 Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na wijziging Realisatie 27 Verschil begroting - realisatie Lasten Baten Saldo V N N Het saldo na correctie komt uit op: Nadelig (inclusief het treffen van voorzieningen voor grondexploitaties van 14,9 mln). Exclusief het treffen van deze voorzieningen is hier sprake van een te verklaren voordeel van 4,552 mln. Dit resultaat is vooral toe te schrijven aan de volgende factoren. Door winstneming ten aanzien van een kleine grondexploitatie kon een voordeel van,56 mln worden gerealiseerd. De haven heeft door verplaatsing van Rotterdam naar Vlaardingen,3 mln. extra opbrengsten gerealiseerd. Daarnaast is de voorziening onderhoud haven vrijgevallen voor,3 mln. In 27 zijn 239 woningen opgeleverd. Hierdoor kon de voorziening ISV2 met,5 mln. worden verminderd. Daarnaast kon een bedrag van,1 mln. van de voorziening ISV1 vrijvallen. Totaal levert dit een voordeel op het product Stedelijke Vernieuwing van,6 mln. Het project erfpacht heeft geleid tot een extra bate van per saldo 1,5 mln. In 27 is de rente van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting van,5 mln. uitgekeerd en vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 4, Fysieke Structuur.

18 Kunst, Cultuur en Imago Programma Kunst, Cultuur en Imago Financieel resultaat (bedragen x 1.) Realisatie 26 Begroting 27 Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na correctie Realisatie 27 Verschil begroting - realisatie Lasten Baten Saldo N 32 V 179 N 141 Het saldo is voornamelijk veroorzaakt door technische posten vanwege de ontvlechting van de stadsgehoorzaal (beëindiging dienstverbanden personeel). Over dit proces bent u op 1 oktober 27 reeds schriftelijk geïnformeerd. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 5, Kunst, Cultuur en Imago. Bestuur en organisatie Programma Bestuur en Organisatie Financieel resultaat (bedragen x 1.) Lasten Baten Saldo Realisatie Begroting Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na correctie Realisatie Verschil begroting - realisatie N V N 37 In 27 is door meer verstrekte rijbewijzen en reisdocumenten ca.,3 mln. aan extra legesinkomsten gerealiseerd. Op de voorzieningen voor de wethouders (pensioen en wachtgeldverplichtingen) is een negatief resultaat behaald van,48. Door wijziging in de verhouding productief/niet productief, vacatures en herplaatsingkandidaten is een nadelig dekkingsresultaat op de uren behaald van ca. 1,2 mln. Voor 27 leveren taakstellingen op werkplekken, herijking gesloten circuit, aanbestedingsresultaten en de loonsom een totaal nadeel op van 1,2 mln. Tot slot wordt de voorziening onderhoud gebouwen via resultaatbestemming omgezet naar een bestemmingsreserve. Dit levert in totaal een formeel voordeel op van 3 mln. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 6, Bestuur en Organisatie. Concernfinanciën Programma Concernfinanciën Financieel resultaat (bedragen x 1.) Realisatie 26 Begroting 27 Begroting 27 na wijziging Begroting 27 na wijziging Realisatie 27 Verschil begroting - realisatie Lasten Baten Saldo V 6.98 V V Door een lager gerealiseerd bedrag voor de nog op te leggen aanslagen OZB is een incidenteel nadelig resultaat ontstaan van ca.,6 mln. De uitvoeringslasten van de OZB en de hondenbelasting zijn echter ook,4 mln. lager dan begroot. Door extra dividendinkomsten van de BNG en Evides is een voordeel van 3 mln. ontstaan. In de stelposten zijn bedragen opgenomen voor sparen 4 mln., WMO/WWB,92 mln., onvoorzien,2 mln., saldi 1e en 2e voortgangsrapportage 1,1 mln. en loon- en prijsstijging,7 mln. De algemene uitkering is voornamelijk door een lager aantal bijstandsgerechtigden en een lagere uitkering vanuit de behoedzaamheidreserve 1,1 mln. lager dan begroot. Deze bedragen (in totaal circa 8,4 mln) zijn vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 7, Concernfinanciën.

19 Begrotingsrechtmatigheid In het door u vastgestelde raadsbesluit zijn spelregels met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid opgenomen zie onderstaande punten 4, 5 en 6: 4. Als niet rechtmatig worden beschouwd de volgende soorten begrotingsoverschrijdingen: a. Fout in de begroting (in geld, classificatie en/of periode). b. Passende hogere lasten niet tijdig gesignaleerd door ontbrekende informatie van derden. c. Passende hogere lasten niet tijdig gesignaleerd. d. Niet-passende lasten (gelden zijn anders besteed dan door de raad is besloten). 5. Toe te staan dat begrotingsoverschrijdingen gecompenseerd worden door meevallers op andere onderdelen binnen hetzelfde programma (keuze programmaniveau). 6. Overschrijding van investeringskredieten te beoordelen op individueel niveau (niet op programmaniveau). Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 18

20 Uit de spelregels komt naar voren dat gekeken moet worden naar overschrijdingen van de lasten per programma. Bij vier van de zeven programma s worden de lasten na resultaatbestemming overschreden. Bij het beoordelen van deze lasten op begrotingsrechtmatigheid kan gesteld worden dat de overschrijdingen rechtmatig zijn. In onderstaande tabel is per overschreden programma kort aangegeven hoe de beoordeling tot stand is gekomen. Programma Overschrijding (x 1.) Toelichting Leefbaar, Schoon en Heel Sociale Structuur 2.55 (na correctie) 1.31 (na correctie) De overschrijding ontstaat door de storting in voorziening van ontvangen subsidies van het Rijk (o.a. geluidsschermen 1,5 mln.) en per saldo hogere lasten circa,5 mln. Onderdeel van de overige posten is de aanpak van speelplaatsen (circa,16 mln). Hiervoor is een bestemmingsreserve voorhanden ter dekking. Daarnaast is een extra bedrag van,18 mln toegevoegd aan de voorziening BV Parkeergarage. Deze wordt gedekt door extra inkomsten. Overige kostenverhogende elementen zijn bijzondere evenementen (,1 mln.) en kosten lijkbezorging (,17 mln). De kosten van lijkbezorging worden voor,7 mln. gedekt door extra inkomsten). De kosten van onderhoud/beheer openbare ruimte (groen, wegen en straten) zijn per saldo circa,3 mln hoger. Deze extra uitgaven worden gedekt door extra baten op deze producten. Deze overschrijding ontstaat door een hogere storting in de reserves van 2 mln. De belangrijkste is de vorming van een reserve voor de accommodaties Zwaluwen en sportpark t Nieuwelant. Tegenover deze stortingen staan even hoge onttrekkingen ten laste van de reserve sociale structuurschets en de reserve Groen. Een en ander is gebaseerd op het raadsbesluit d.d. 15 februari 27. Jaarstukken Gemeente Vlaardingen Kunst, Cultuur en Imago 32 Ten behoeve van het uitvoeren van een aantal specifieke projecten, zoals Buitenbeeld, Hoogstraatmaker, Museum Oostwijk zijn uitkeringen verstrekt. De totale lasten zijn hiermee,35 mln. hoger dan begroot. Deze worden grotendeels (,31 mln) gedekt door een bedrag van dat van de provincie is ontvangen en een extra onttrekking aan de hiervoor beschikbare voorziening Beeldende Kunst. Daarnaast is vanwege de verzelfstandiging van de Stadsgehoorzaal en de overgang van het personeel naar de BV een onvermijdelijke incidentele technische post meegenomen (uitkering vakantiegeldrechten). De raad is op 1 oktober schriftelijk geïnformeerd over de te zetten stappen. Bestuur en Organisatie (na correctie) Overschrijding wordt vooral veroorzaakt door het resultaat op kostenplaatsen ( 1,2 mln), het niet volledig kunnen behalen van taakstellingen ( 1,2 mln) en onvermijdelijke hogere lasten ten behoeve van de afdekking van de pensioenrechten van voormalige wethouders ( 1,54 mln). Het betreft de technische verwerking van een aantal zaken conform de bestendige gedragslijn. De raad is hierover eerder geïnformeerd. De overige lasten (circa,7 mln) betreffen met name extra productieve uren vanuit de beleidsstaf, gebieds-management, bestuurs-ondersteuning en griffie.

21 Investeringskredieten, die worden overschreden, worden door u op individueel niveau beoordeeld. In onderstaande tabel zijn de investeringskredieten opgenomen, die worden overschreden. Hierbij is de reden aangegeven. Conform punt 6 van de spelregels begrotingsrechtmatigheid zult u de overschrijdingen individueel moeten beoordelen. Van een aantal investeringskredieten is in de jaarrekening over 26 eerder gemeld dat zij zouden worden overschreden. Investering (bedragen x 1.) Krediet Realisatie t/m 27 Overschrijding Reden/opmerkingen Infrastructuur Vulcaanweg Nog te ontvangen subsidie Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Herinrichting Oostwijk Renovatie Visnet Maatjes Renovatie Hollandia gebouw Renovatie stadsgehoorzaal Voor het flexibel maken van de transportleidingen van Evides en de ontstane vertragingskosten zijn extra kosten gemaakt. Daarnaast was meer nieuw voor oud qua tegelwerk noodzakelijk, omdat het tegelwerk niet hergebruikt kon worden. Gereed Gereed Proces gaande om deze kosten te verhalen op derden. Bij de arbitragecommissie is inmiddels een bedrag 1,3 mln. ingediend. Andere declaraties zullen nog volgen. Buitenruimte Residence Callenburgh * Gereed Accommodatie Bouwspeelplaats Aanleg kunstgrasveld DVO Gereed Asfaltering Holyweg Gereed Rotonde Lepelaarsinger/Reigerlaan Nog te ontvangen subsidie 286. De langere procedure als gevolg van een vrijstellingsprocedure heeft geleid tot het maken van meer uren in dit traject. De meerkosten zijn daarnaast veroorzaakt door het omleggen van bestaande kabels en leidingen welke in het voor traject niet bekend waren. Tot slot is een groot gedeelte opgetreden als gevolg van de getroffen veiligheidsvoorzieningen. Op verzoek van de wegbeheerder en de politie zijn diverse extra voorzieningen getroffen zodat de busdiensten gewoon doorgang hadden.

22 Investering (bedragen x 1.) Krediet Realisatie t/m 27 Overschrijding Reden/opmerkingen Herinrichting De Loper/tramplus Nog te ontvangen subsidie 69 Auto reinigingsinspectie Gereed Herinrichting Centrum Noord Verwacht werd meer oud materiaal te kunnen hergebruiken, echter bleek in de praktijk meer nieuw materiaal benodigd.in verband met enige ontstane schades hebben tijdens het werk extra trillingsmetingen plaatsgevonden, meer grond is afgevoerd en er is sprake van extra stortkosten. Restwerkzaamheden Babberspolder Transportmiddelen Klantbegeleidingssysteem Extra werkzaamheden 1e fase Babberspolder en extra verkeersremmende maatregelen Naar voren schuiven programma 28 Naar voren schuiven programma 28 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Totaal * Dekking uitgaven via even hoge subsidie 19 Van de overschrijding van 3.69 wordt een belangrijk gedeelte gedekt door nog te ontvangen subsidies en een nog te verhalen bedrag. Hiervan is het volgende overzicht te maken: Overschrijding kredieten Nog te ontvangen subsidies Vulcaanweg Rotonde Tramplus Subtotaal Te verhalen schade Restant overschrijding Ten aanzien van de overschrijdingen hebben wij geconstateerd dat deze betrekking hebben op de desbetreffende kredieten en onvermijdbaar waren. Om deze reden achten wij de uitgaven rechtmatig. De structurele meerkosten kunnen worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Wij vragen u bij de vaststelling van de jaarrekening 27 de overschrijdingen op de programma s en de kredieten te sanctioneren.

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Haarlem

Jaarverslag 2010 Haarlem Jaarverslag Haarlem 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Samenstelling bestuur...7 Kerngegevens...9 Deel 1 Algemeen...11 1.1 Inleiding en leeswijzer...13 1.2 Beleidsmatige resultaten...14 1.3 Uitkomst jaarrekening

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening Zoetermeer, 24 april 2007 Concernverslag Jaarverslag Jaarrekening Feiten & cijfers over Zoetermeer Inwoners per 01-01-2007 per 01-01- Aantal inwoners 118.017 116.982 Aantal woningen 50.802 49.805 Gemiddeld

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

Themarekening 2014. 1 mei 2015

Themarekening 2014. 1 mei 2015 Themarekening 2014 1 mei 2015 Inhoudsopgave bladzijde 1.0. Inleiding 3 2.0. Jaarverslag 7 2.1. Themaverantwoording 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen werkt 23 03. Heerenveen kiest

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie