Jaarstukken Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen"

Transcriptie

1 Jaarstukken 26 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

2 Jaarstukken 26 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

3

4 RAADSVOORSTEL R.nr.: 37.1 Datum besluit B&W: 15 mei 27 Te behandelen in de gemeenteraad van: 7 juni 27 Portefeuillehouder: C.T. Oosterom Raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 26 zoals deze zijn opgemaakt; Vlaardingen, 15 mei 27 Aan de gemeenteraad. Inleiding De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 26 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd. Financiële consequenties (bedragen x 1.) Voordelig resultaat voor bestemming: Toevoegingen aan reserves, conform eerdere besluitvorming: Onttrekkingen aan reserves, conform eerdere besluitvorming: Voordelig resultaat 25 na bestemming: * (+) (-) (+) (+) Voorstel Het vaststellen van de jaarstukken 26 zoals deze zijn opgemaakt; Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris, De burgemeester, mr. ing. J. Brinkman mr. T.P.J. Bruinsma

5 4

6 RAADSBESLUIT R.nr.: 37.2 Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen Vlaardingen, 7 juni 27 De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 27, R.nr.: 37.1 Besluit De jaarstukken 26 vast te stellen zoals deze zijn opgemaakt; Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden 7 juni 27. De griffier, De voorzitter, 5 Drs. W.G. Amesz mr. T.P.J. Bruinsma

7 6 Programmaverantwoording

8 Inhoudsopgave Bestuurlijke structuur 9 Voorwoord 13 Jaarverslag 23 Programmaverantwoording 1. Programma Veiligheid 2. Programma Leefbaar, Schoon en Heel 3. Programma Sociale Structuur 4. Programma Fysieke Structuur 5. Programma Kunst en Cultuur 6. Programma Bestuur en Organisatie 7. Programma Concernfinanciën Algemene dekkingsmiddelen (Concernfinanciën) Paragrafen 1. Paragraaf Lokale Lasten 2. Paragraaf Weerstandsvermogen 3. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 4. Paragraaf Treasury 5. Paragraaf Bedrijfsvoering 6. Paragraaf Verbonden Partijen 7. Paragraaf Grondbeleid Jaarrekening 129 Balans per 31 december Programmarekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 134 Toelichting op de balans 137 Bijlage SISA (Single Information Single Audit) 172 Bijlage accountantsverklaring 173

9 8 Programmaverantwoording

10 Bestuurlijke Structuur Gemeenteraad (periode 22-26) De gemeenteraad was gedurende de zittingsperiode tot de verkiezingen als volgt samengesteld: Raadsleden Wethouders PvdA 7 CDA 6 VVD 5 VV 2/ Leefbaar Vlaardingen 5 Christen Unie / SGP Groen Links SP D66 Stads- en Burgerbelangen Vlaardingen AOV TOTAAL 35 4 Na de verkiezingen werd de samenstelling als volgt: Raadsleden Wethouders PvdA CDA 5 VVD 4 VV 2/ Leefbaar Vlaardingen Christen Unie / SGP Groen Links SP 4 D66 Stads- en Burgerbelangen Vlaardingen AOV 9 TOTAAL 35 4 College van Burgemeester en Wethouders Ons college was tot 13 april 26 als volgt samengesteld en had de volgende portefeuilleverdeling: Dhr. T.P.J. Bruinsma (burgemeester) Bestuurszaken; Openbare Orde; Brandweer en rampenbestrijding; Burgerzaken en verkiezingen; Ontwikkelingssamenwerking; Stedenband; Archief; Regio; Integraal veiligheidsbeleid; Stadspromotie en VVV; Communicatie en informatiemanagement; P&Obedrijfsvoering; Bestuurlijke coördinatie. Mevr. A. Attema (wethouder, PvdA) Sociale zaken; Ontwikkeling gebiedsgericht werken; Inburgering; Vluchtelingenwerk; Onderwijs (onderwijsketen incl. kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, volwassenenonderwijs); Werkgelegenheid; Werktoebedeling; Sociale werkvoorziening; Inkomstenvoorziening; Armoedebeleid; Sociale activering en 1ste loco-burgemeester.

11 Dhr. C. Bot (wethouder, CDA) Openbare Werken; Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; Milieu; Verkeer; Stadsbeheer (groen, vegen en reiniging); Woonruimteverdeling en 2de loco-burgemeester. Dhr. P.H.M. Scheffer (wethouder, VVD) Economische Zaken; ROM Rivierzone; Grondzaken; Financiën; Volksgezondheid / Zorgketen (WVG/RIO/ROG/GGD/Verslavingszorg) en 3de loco-burgemeester. Dhr. B.E. van der Velde (wethouder, GroenLinks) Maatschappelijke Ontwikkeling; Welzijn/subsidies; Ouderen, Jongeren, Minderheden; Sport en recreatie; Kunst en cultuur; Anti-discriminatiebeleid; Jeugdbeleid; Facilitaire zaken; Gebouwen; Inkoop; Project centrale huisvesting en 4de loco-burgemeester. Gemeentesecretaris: J. Brinkman Ruim een maand na de gemeenteraadsverkiezingen werd op 13 april 26 het nieuwe college geïnstalleerd met de volgende portefeuilleverdeling: Dhr. T.P.J. Bruinsma (burgemeester) Bestuurlijke coördinatie; Openbare orde en veiligheid; Integraal veiligheidsbeleid; Burgerzaken; Archief; Communicatie en externe betrekkingen; Stadspromotie; Regionale samenwerking; Stedenband; Integratie Mevr. A. Attema (wethouder, PvdA) Sociale zaken (incl. armoedebeleid); Onderwijs; Vluchtelingen; WSW; Wijkbeheer (incl. NME, kinderboerderij, 1 Heemtuin); Programmaverantwoording 1ste loco-burgemeester. Dhr. C.T. Oosterom (wethouder, CDA) Economische zaken en werkgelegenheid; Volksgezondheid; Binnenstad; Financiën; Subsidiebeleid, beleidsgestuurde contractfinanciering; Wet maatschappelijke ondersteuning. Ouderenbeleid; Facilitaire zaken, waaronder I&A; 2de loco-burgemeester. Dhr. B.E. van der Velde (wethouder, GroenLinks) Sport en recreatie; Kunst en cultuur; Grondzaken en Vastgoed; Jeugdbeleid; Inkoop; Milieu; Verkeer; 3de loco-burgemeester. Dhr. J. Versluijs (wethouder, PvdA) Personeel en organisatie; Stadsontwikkeling; Rivierzone; Volkshuisvesting en woonruimteverdeling; Openbare werken; 4de loco-burgemeester. Gemeentesecretaris: J. Brinkman

12 11

13 12

14 Voorwoord Inleiding De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 26 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd. Deze jaarstukken zijn zoveel mogelijk de spiegel van de begroting 26. Dit houdt in dat ook de verantwoording over 26 vooral op programmaniveau plaatsvindt. In deze jaarstukken wordt voor de eerste maal ingegaan op de toetsing van rechtmatigheid. De accountant heeft hierover ook voor de eerste maal een oordeel gegeven. Bij de programma s zijn deze -technische- toelichtingen in kaders opgenomen. Opbouw jaarstukken De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt aangegeven in hoeverre het beleid dat aan de begroting ten grondslag heeft gelegen, is gerealiseerd. Verder gaat het jaarverslag in op de financiële positie per programma en de gang van zaken gedurende het begrotingsjaar van de organisatie. Het jaarverslag sluit zoveel mogelijk aan bij de opzet van de begroting en de tussenberichten. De jaarrekening bestaat uit de balans en de programmarekening. Exploitatieresultaat Het resultaat ten opzichte van de begroting, inclusief de al vastgestelde verrekeningen met reserves, bedraagt ruim 13,1 mln. Het voordelige resultaat is vooral ontstaan door enkele grote posten. In het kort zijn dit de ISV2 bijdrage van 8,5 mln. en de daarbij behorende storting in de voorziening van 2,4 mln. (per saldo 6,1 mln.). Het gaat om eerder toegezegde bedragen voor de periode tot en met 29, derhalve geen nieuw gegeven. Daarnaast is in de begroting een stelpost opgenomen voor het sparen in het kader van het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Deze stelpost ( 1,8 mln.) valt vrij in het rekeningresultaat. Kortom de daadwerkelijke verdere verbetering van het totale resultaat bedraagt circa 5 mln. 13 Onderstaand een specificatie per programma van het totale positieve resultaat. Totaal resultaat na bestemming (bedragen x 1.) Programma Veiligheid Programma leefbaar, schoon en heel Programma sociale structuur Programma fysieke structuur Programma kunst cultuur en imago Programma Bestuur en Organisatie Programma concernfinanciën Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Totaal voordeel

15 Hieronder vindt u de belangrijkste oorzaken van het resultaat. Incidenteel resultaat 14 ISV2 rijksbijdrage ISV2 storting voorziening nog te realiseren woningen Vrijvallen van stelposten (o.a. voor het sparen zoals begroot) BTW compensatiefonds Begroot voordelig saldo (2e voortgangsrapportage) Dividend/verkoop Kostenplaatsen Verkoop Markt 47 Sociale structuur, diverse producten* Speelplaatsenplan verantwoording in 27 i.p.v. 26 Niet benut budget onderhoud theater Behoedzaamheidreserve Totaal Incidenteel resultaat met mogelijk structurele gevolgen Incidenteel resultaat erfpacht Teruggave BTW bijdrage Veiligheidsregio RR Vervallen bijdrage regionaal grondkostenfonds Lagere lasten overige huisvesting Totaal ,5 mln. 2,4 mln. 2,4 mln.,8 mln. 1, mln.,8 mln. 1,8 mln.,5 mln. 1,3 mln.,3 mln.,3 mln.,4 mln. 11,3 mln. 1,8 mln.,2 mln.,2 mln.,4 mln. 2,6 mln. FS FS CF CF CF CF BO BO SS LSH KC CF FS V V V Structurele gevolgen jaarrekening 27 Structureel hogere OZB inkomsten Structureel lagere lasten Groen Structureel hogere lasten Straatreiniging Structureel lagere Algemene Uitkering a.g.v. minder Wwb cliënten Totaal - - -,1 mln.,1 mln.,1 mln.,9 mln.,8 mln. CF LSH LSH CF Totaal voordelig saldo: 13,1 mln. Vanwege de diversiteit wordt voor een uitsplitsing verwezen naar het programma sociale structuur - is nadelig, + is voordelig Resultaatbestemming We eindigen het jaar met een positief resultaat van 13,1 mln. Wij stellen voor om dit resultaat met uitzondering van het resultaat van TBV in de algemene reserve te storten. Verder stellen we voor het voordelig saldo van TBV (,1 mln.) in de exploitatiereserve TBV te storten. Analyse resultaat Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV-2) Door de Stadsregio is in het kader van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing voor de periode een bedrag van in totaal 9,168 mln. toegekend. Aan deze subsidie zijn twee belangrijke voorwaarden verbonden: een algemene woningtaakstelling van 1.4 woningen (afwijking van 7,5% is toegestaan)

16 op stedelijk gebied gerichte inspanningen leveren met onderbouwing met daadwerkelijke uitgaven. Ten aanzien van de 1ste voorwaarde verwachten wij dat deze doelstelling behaald zal worden. In 25 zijn 14 woningen opgeleverd terwijl in woningen zijn opgeleverd. Mocht het onverhoopt niet lukken vóór 1 januari van de 14 woningen op te leveren, dan heeft dat voor de gemeente financiële consequenties. Wanneer de taakstelling met 7,5% of meer wordt onderschreden zullen we een heffing af moeten dragen van 2 per niet gerealiseerde woning. Deze heffing wordt opgelegd indien onze gemeente op 1 januari 21 minder dan 1295 woningen heeft opgeleverd. Op dit moment zijn er 11 woningen gerealiseerd. Dat houdt in dat er nog 1185 woningen gerealiseerd moeten worden tot 21. Uit voorzichtigheid hebben we besloten een voorziening te nemen ter grootte van het maximale boetebedrag, namelijk 1185 maal 2. = 2,37 mln. Deze voorziening zal tijdens de looptijd (tot 21) worden verminderd (vrijvallen ten gunste van het resultaat) aan de hand van het aantal gerealiseerde woningen per jaar. Met het oog op de 2e voorwaarde, hebben we binnen het hele scala van investeringen, dat wij als gemeente gedurende de ISV-2 periode verrichten, een aantal projecten geoormerkt als bestedingen, die wij ten laste van de subsidie brengen. Wij hebben er voor gekozen om de interne dekking, de desbetreffende uitgaven over 25 en 26 passen binnen het bestaande investeringsplan en zijn gedekt binnen de huidige begroting, intact te laten. Het resultaat hiervan is dat de uitgaven binnen de ISV-verantwoording kunnen worden meegenomen en dat de subsidie voor een belangrijk deel (ca. 8,5 mln.) kan vrijvallen ten gunste van het resultaat van 26. Dit extra resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De extra bate wordt, in overeenstemming met de eerdere mededelingen over het MIP, besteed voor nieuwe investeringen. Het restant van de totaal toegekende bijdrage van 9,168 (ca.,6 mln.) wordt besteed voor opfleuractiviteiten en archeologie. Hoofdlijnen financiële afwijking per programma Onderstaand een overzicht op hoofdlijnen per programma. Voor de details per programma wordt verwezen naar de programmaverantwoording (blz.18 t/m 84). 15 Financieel resultaat Programma Veiligheid Realisatie 25 Begroting 26 Begroting 26 na wijziging Realisatie 26 Verschil begroting na wijziging - realisatie Lasten Baten Saldo V 877 V 336 V Het voordelige saldo wordt voornamelijk verklaard door lagere personeelslasten (met name door vacatures bouwinspecteurs,,4 mln.). Het burgerproduct overige volkshuisvesting heeft daarnaast een voordelig saldo doordat de bijdrage per inwoner aan het regionaal grondkostenfonds van,2 mln. is vervallen. Tot slot levert een teruggave van BTW over 26 en 25 van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond nog een voordeel op van,2 mln. Het restant voordeel van,4 mln. betreft diverse producten. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 1, Veiligheid.

17 Financieel resultaat Leefbaar, Schoon en Heel Realisatie 25 Begroting 26 Begroting 26 na wijziging Realisatie 26 Verschil begroting na wijziging - realisatie Lasten Baten Saldo N 98 V 1.74 V 166 Het voordelige saldo wordt grotendeels verklaard doordat de start van de uitvoering van het speelplaatsenplan in 27 plaatsvindt waardoor een voordelig saldo ontstaat van,3 mln. Op het product openbaar groen is een voordelig saldo ontstaan van,1 mln. door minder benodigde inzet van personeel op dit product. Daarnaast zijn de kosten van voor het schoon houden van de stad door de inzet van derden ca.,1 mln. hoger. Het nadelige saldo op de lasten wordt verderop in dit hoofdstuk toegelicht bij begrotingsrechtmatigheid. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 2, Leefbaar Schoon en Heel. Financieel resultaat Sociale Structuur Realisatie 25 Begroting 26 Begroting 26 na wijziging Realisatie 26 Verschil begroting na wijziging - realisatie 16 Lasten Baten Saldo N 762 V 2.93 V Het positieve resultaat van 1,3 mln. wordt voor een deel veroorzaakt door lagere doorbelastingen van uren wat een voordeel oplevert van,3 mln. Op de beleidsonderdelen sport en integratie is in totaliteit een voordeel van circa,6 mln. ontstaan, met name door lagere lasten (uren) ten aanzien van de taak inburgering. Op het product onderwijsachterstandenbestrijding is een bedrag van,2 mln., ten laste van de rijksuitkering voor educatie gebracht wat een voordelig saldo oplevert. De jaarrekening van TBV laat een voordelig resultaat zien van,1 mln. Het nadelige saldo op de lasten wordt verderop in dit hoofdstuk toegelicht bij begrotingsrechtmatigheid. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 3, Sociale Structuur. Financieel resultaat Fysieke Structuur Realisatie 25 Begroting 26 Begroting 26 na wijziging Realisatie 26 Verschil begroting na wijziging - realisatie Lasten Baten Saldo V N V De positieve afwijking van per saldo 7,5 mln. is vooral toe te schrijven aan de volgende factoren. Door de Stadsregio is in het kader van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing voor de periode een bedrag van in totaal 9,2 mln. toegekend waarvan circa 8,5 mln. in 26 is verantwoord. Daartegenover staat dat een bedrag van 2,4

18 mln. is gestort in de voorziening nog te realiseren woningen. Dit is in voorgaande reeds uitgebreid toegelicht. Tot slot is er een positief resultaat behaald op het product erfpacht van per saldo 1,8 mln. Het restant van,3 mln. bestaat uit verschillende producten. In 26 zijn een viertal grondexploitaties geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Daarnaast is een nota van wijzigingen opgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden van de drie grondexploitaties die in 26 niet zijn herzien. De afwijkingen ten aanzien van de baten ( 24 mln.) en lasten ( 34,3 mln. (dit bedrag is inclusief de voorziening ivm. ISV-2 van 2,4 mln.) worden voornamelijk veroorzaakt door het later realiseren van de geplande projecten waarbij met name de grondexploitatie Buizengat zorgt voor grote afwijkingen op baten en lasten in de jaarschijf 26. Daarnaast is een administratieve afwijking ontstaan door het gesaldeerd ( 11 mln.) overboeken van de boekwaardes naar de balans, terwijl dit gesplitst was begroot ( 13 mln.) en baten ( 26 mln.). Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 4, Fysieke Structuur. Financieel resultaat Kunst en Cultuur Lasten Baten Saldo Realisatie Begroting Begroting 26 na wijziging Realisatie Verschil begroting na wijziging - realisatie V 281 V 128 V 49 Het voordelige saldo van,4 mln. is vooral ontstaan door meevallende kosten ten aanzien van zowel de bibliotheek als de stadsgehoorzaal. 17 Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 5, Kunst en Cultuur. Financieel resultaat Bestuur en Organisatie Realisatie 25 Begroting 26 Begroting 26 na wijziging Realisatie 26 Verschil begroting na wijziging - realisatie Lasten Baten Saldo N V 83 N 1.79 Het negatieve saldo ad 1,7 mln. wordt grotendeels verklaard het nadelige resultaat kosten- plaatsen van 1,8 mln. Dit omvat het negatieve dekkingsresultaat uren van,4 mln (,8 mln lasten inclusief vrijval CAO, minus,4 mln positieve dekkingsresultaten (baten))., de asbestverwijdering aan de Hoflaan van,2 mln., de afwaardering debiteuren van,4 mln. en het nog niet kunnen realiseren van taakstellingen,8 mln. Het betreft met name de taakstellingen voor kosten werkplekken, samenwerkingsverbanden en aanbestedingen. Het nadelige dekkingsresultaat op de uren wordt gecompenseerd met een (per saldo) voordeel op producten in andere programma s. Op dit programma zijn meer uren geschreven dan begroot (bestuursorganen, concernstaf en griffie), in totaal circa,5 mln. De verkoop van de Markt 47 levert daarentegen een (lasten)voordeel op van,5 mln. Zowel aan de lasten als aan de batenkant is een bedrag van circa,4 mln opgenomen vanwege het apart verantwoorden van een reserve mobilteit (voorheen onderdeel voorziening 57-jarigen).

19 Het nadelige saldo op de lasten wordt in onderstaande nader toegelicht bij begrotingsrechtmatigheid. Zie voor een verdere toelichting ook Hoofdstuk 6, Bestuur en Organisatie. Financieel resultaat Programma Concernfinanciën Realisatie 25 Begroting 26 Begroting 26 na wijziging Realisatie 26 Verschil begroting na wijziging - realisatie Lasten Baten Saldo N V V Het positieve resultaat van 4,1 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door het vrijvallen van stelposten van 2,4 mln. (zoals de stelpost voor grote projecten van 1,8 mln.). Daarnaast is in dit programma een voordeel behaald vanuit de 1 e en de 2 e voortgangsrapportage van 1, mln. Voor het BTW-compensatiefonds is,8 mln. minder benodigd dan begroot. Door een niet voorzien tussentijds dividend Evides is,6 mln. en verkoop aandelen AVR,2 mln. meer verantwoord. Tot slot is de algemene uitkering,9 mln. en de behoedzaamheidsreserve,4 mln. lager. Het restant van,4 mln. betreft voor,1 mln. OZB inkomsten en voor,3 mln. overige kleinere voordelen. Het nadelige saldo op de lasten wordt verderop in dit hoofdstuk nader toegelicht bij begrotingsrechtmatigheid. Zie voor een verdere toelichting ook Hoofdstuk 7, Concern Financiën. Tweede voortgangsrapportage/eindejaarsbericht Begin januari hebben wij u al schriftelijk geïnformeerd over relevante ontwikkelingen ten aanzien van de jaarrekening 26 van de Gemeente Vlaardingen, die nog niet verwerkt konden worden in de tweede voortgangsrapportage. Een aantal ontwikkelingen kon alleen nog kwalitatief beschreven worden, maar is nu in deze jaarrekening uiteraard wel gekwantificeerd. Onderstaand per programma een overzicht van de relevante punten die in het eindejaarsbericht zijn gemeld: Aspect uit eindejaarsbericht Zie programma Opgenomen bedrag eindejaarsbericht Parkeren Buitensportaccommodaties Peuterspeelzalen Taakstelling herziening alimentatiestelsel Specifieke inkomensoverdrachten Preventie en laatste kans beleid Groot onderhoud speelplaatsen Regionaal grondkostenfonds Waterlopen Erfpacht (extra opbrengst verkoop bloot eigendom) Sportverplaatsing Broekpolder Asbestverwijdering Hoflaan 43 Algemene uitkering Leefbaar, Schoon en Heel Sociale Structuur Sociale Structuur Sociale Structuur Sociale Structuur Sociale Structuur Sociale Structuur Veiligheid Fysieke structuur Fysieke structuur Fysieke structuur Bestuur & Organisatie Concern Financiën Totaal items eindejaarsbericht (a) N,2 N,1 V,1 N,1 V,1 V,1 V,3 V,2 N,1 V,7 N,1 N,3 V,3 V 1,

20 Begrotingsrechtmatigheid In het door u vastgestelde toetsingskader rechtmatigheid 26 zijn spelregels met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid opgenomen (zie passage raadsbesluit 32.2 onderstaand kader). In de praktijk komt naar voren dat het toetsen van begrotingsrechtmatigheid met de huidige spelregels niet goed werkbaar is. In het toetsingskader 27 is daarom aangegeven, dat de spelregels met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid, worden aangepast. Deze aanpassingen worden opgenomen in de financiële verordening Gemeente Vlaardingen (Art. 212 GW). Ter volledigheid is de begrotingsrechtmatigheid opnieuw in dit raadsvoorstel opgenomen. In 25 hebt u hier een besluit over genomen (raadsbesluit 46.2 zie onderstaande punten 4,5 en 6) 4. Als niet rechtmatig worden beschouwd de volgende soorten begrotingsoverschrijdingen: a. Fout in de begroting (in geld, classificatie en/of periode). b. Passende hogere lasten niet tijdig gesignaleerd door ontbrekende informatie van derden. c. Passende hogere lasten niet tijdig gesignaleerd. d. Niet-passende lasten (gelden zijn anders besteed dan door de raad is besloten) 5. Toe te staan dat begrotingsoverschrijdingen gecompenseerd worden door meevallers op andere onderdelen binnen hetzelfde programma (keuze programmaniveau) 6. Overschrijding van investeringskredieten te beoordelen op individueel niveau (niet op programmaniveau) Dit besluit blijft voor 26 van kracht. Bij de daadwerkelijke toetsing wordt vastgesteld in hoeverre de begrotingsrechtmatigheid werkbaar is en doelmatig kan worden uitgevoerd. Uit de spelregels komt naar voren dat gekeken moet worden naar overschrijdingen van de lasten per programma. Bij vier van de zeven programma s worden de lasten na resultaatbestemming overschreden. Bij het beoordelen van deze lasten op begrotingsrechtmatigheid kan gesteld worden dat de overschrijdingen rechtmatig zijn. In onderstaande tabel is per overschreden programma kort aangegeven hoe de beoordeling tot stand is gekomen. 19 Programma Overschrijding x 1. Toelichting Spelregel begrotings rechtmatigheid Leefbaar, Schoon & Heel Sociale Structuur Bestuur & Organisatie Concern Financiën De overschrijding ontstaat door de storting in voorziening van ontvangen subsidies van het Rijk (o.a. geluidsschermen). Deze overschrijding is gemeld in het eindejaarsbericht. Bovendien staan tegenover deze lasten extra baten (o.a. subsidie ESF, brede School). Overschrijding wordt vooral veroorzaakt door het resultaat op kostenplaatsen. Dit is kwalitatief gemeld in het eindejaarsbericht. Daarnaast is het bedrag van de overschrijding via de RIB gemeld. Voorts is de overschrijding van de kosten van de asbestverwijdering gemeld in het eindejaarsbericht. De kosten van het ophogen van de afwaardering debiteuren en het niet volledig behalen van taakstellingen zijn gemeld in de RIB van 8/5. Overschrijding wordt veroorzaakt door het vormen van diverse bestemmingsreserves. Hier tegenover staat aan de batenkant een zelfde bedrag als opbrengst (administratieve boeking conform BBV). Punt 5 Punt 5 In eerste instantie punt 4c Gemeld in eindejaarsbericht + RIB) daarom rechtmatig Punt 5

21 Investeringskredieten, die worden overschreden, worden door u op individueel niveau beoordeeld. In onderstaande tabel zijn de investeringskredieten opgenomen, die worden overschreden. Hierbij is de reden aangegeven. Conform punt 6 van de spelregels begrotingsrechtmatigheid zult u de overschrijdingen individueel moeten beoordelen. Investering Krediet x 1. Realisatie t/m 26 x 1. Overschrijding x 1. Reden 2 Vervanging verkeersborden Herinrichting Ary Koplaan/ Geuzenplein/v. Boendaleweg Infrastructuur Vulcaanweg Herinrichting Oostwijk Reconstr. Burg Verkadesng. A. Knottenbeltsng. Asfaltering watersportweg Transporter Onkruidborstelmachine Renovatie Visnet Maatjes Renovatie Hollandia gebouw Buitenruimte Residence Callenburgh Luchtfotografie Accommodatie Bouwspeelplaats Industrieweg 9 Automatisering Automatisering Totaal * Nog te ontvangen subsidie en verrekening aannemer Naar voren schuiven programma 27 (2e VRG) Naar voren schuiven programma 27 * dekking uitgaven via even hoge subsidie 19 Ten aanzien van de overschrijdingen hebben wij geconstateerd dat deze betrekking hebben op de desbetreffende kredieten en onvermijdbaar waren. Om deze reden achten wij de uitgaven rechtmatig. Wel zullen wij zorg dragen voor een tijdiger melding in de toekomst. Omvang algemene reserve De algemene reserve bestaat uit een risicobuffer en een vrije bestedingsruimte. De omvang van de risicobuffer is vastgesteld op 35, mln. Feitelijk vormt dit bedrag de incidentele weerstandscapaciteit van de Gemeente Vlaardingen. Het deel boven de 35, mln. is bestemd voor het creëren van vrije bestedingsruimte en de vorming van een risicobuffer voor projecten. Deze ruimte is eind 26 (algemene reserve en voordelige resultaat) ongeveer 35, mln. Financiële positie De omvang van de algemene reserve en het positieve jaarresultaat geven aan dat de financiële positie van de gemeente solide is. Daarmee kan het college van burgemeester en wethouders aan de slag binnen een situatie van waaruit substantiële investeringen in de stad verantwoord mogelijk zijn.

22 21

23 22

24 Jaarverslag 23

25 24 Programmaverantwoording

26 1. Programma Veiligheid Visie en strategie Relevante ontwikkelingen Integraal veiligheidsbeleid overstijgt de wettelijke taken van de burgemeester. Preventie, handhaving, horeca, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke onderdelen van dit beleid. Het uitvoeren van veiligheidsbeleid kan alleen wanneer toezicht en handhaving goed zijn geregeld. Gemeenten krijgen op dat gebied ook steeds meer taken en bevoegdheden. Door de inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) kan extra inzet worden gepleegd om het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte te optimaliseren. In 26 is die extra inzet onderzocht, wat heeft geleid tot plannen voor een zogenoemde lichtblauwe brigade. De fysieke veiligheid in onze regio met veel zware industrie blijft een aandachtspunt. Vijf bedrijven in Vlaardingen vallen onder de regels van het Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999 (BRZO 99). Deze bedrijven dienen te beschikken over een Veiligheidsrapportage (VR). In deze veiligheidsrapportage staat beschreven hoe wordt omgegaan met eventuele incidenten en rampen. De vijf bedrijven beschikken allen over een milieuvergunning. Een van de bedrijven (Holtima) heeft in 26 een nieuw veiligheidsrapport opgesteld. Dit is beoordeeld door de verschillende betrokken partijen. Autonome ontwikkelingen Volumeafspraken tussen Openbaar Ministerie, politie en gemeente, waarbij prioriteiten van het Rijk en de regio zwaar wegen, blijven een grote rol spelen. Wij meldden in de begroting dat het kabinet voorstander is van Veiligheidsregio s. Vlaardingen maakt met ingang van maart 26 deel uit van de Veiligheidsregio, waarin 2 gemeenten zijn verenigd. Brandweer Waterweg maakt met ingang van 1 januari 27 als aparte bestuurscommissie deel uit van de Veiligheidsregio. Relatie met het Rijk, Provincie en Regio Volumeafspraken worden vooral door rijk en regio bepaald; de invloed van gemeenten is minimaal. Betrouwbare cijfers over veiligheid en veiligheidsgevoelens zijn nodig om adequaat te kunnen sturen. Rotterdam kent de veiligheidsindex, waarin cijfermateriaal van de politie en gegevens over onveiligheidsgevoelens van bewoners per wijk zijn gecombineerd. Vlaardingen heeft zich in 26 aangesloten bij deze rapportage, waarvan de eerste in september 26 is verschenen. 25 De samenwerking tussen de politiedistricten Schiedam en Waterweg heeft geresulteerd in een fusiebesluit. Voor de politie Vlaardingen heeft dit tot gevolg gehad dat de wijkteams met drie medewerkers zijn uitgebreid en de recherche voor het gehele district met vijf medewerkers. De Directe Hulpverlening (DHV) en recherche- en opsporingstaken vinden gecoördineerd plaats vanuit Vlaardingen. Het Vlaardingse bureau HALT is per maart 26 onderdeel geworden van Halt Rotterdam-Rijnmond. In deze gemeenschappelijke regeling zijn zeven HALT-bureaus officieel samengevoegd. Onderzocht wordt of centrale huisvesting en een gemeenschappelijke begroting de efficiency kan vergroten. Sinds mei 25 is het Steunpunt Huiselijk Geweld NWN een feit. In september 25 is het startconvenant tijdens de officiële opening door alle samenwerkingspartners ondertekend. In oktober 26 is het samenwerkingsconvenant officieel ondertekend. Het Steunpunt heeft 44 aanmeldingen geregistreerd in 26. De verwachting was dat dit er 3 zouden zijn. Het aantal afgesloten trajecten over 26 bedraagt 378. Het aantal ondernomen acties per aanmelding overtreft de verwachtingen enorm, 219 tegenover 528. In september 26 is de publiekscampagne van 25 herhaald. Hiervoor is materiaal beschikbaar gesteld voor scholen, publieke organisaties, (huis) artsen en andere zorg- en hulpverlenende instanties.

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 1 2 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Inhoudsopgave Bestuurlijke Structuur Voorwoord

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2008 2

Voorjaarsnota 2008 2 VOORJAARSNOTA 2008 Voorjaarsnota 2008 2 RAADSVOORSTEL Registr.nr. : VLD/2008/31075 R.nr. : 37.1 Datum besluit B&W : 10 juni 2008 Te behandelen in de gemeenteraad van : 2/3 juli 2008 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Haarlem

Jaarverslag 2010 Haarlem Jaarverslag Haarlem 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Samenstelling bestuur...7 Kerngegevens...9 Deel 1 Algemeen...11 1.1 Inleiding en leeswijzer...13 1.2 Beleidsmatige resultaten...14 1.3 Uitkomst jaarrekening

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmarekening 2009

Programmarekening 2009 Programmarekening 2009 Ede, mei 2010 COA/FB Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Leeswijzer...3 1.2. Resultaat 2009...4 1.2.1. Opbouw resultaat...4 1.3. Algemene resultaatbestemming...5 1.4. Algemene reserve

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Gemeente Haarlem Jaarverslag en Jaarrekening 2012. Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem. Gemeente Haarlem Jaarverslag en Jaarrekening 2012. Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem Eindredactie: Concernstaf, Concerncontrol Opmaak en drukwerk: Media bureau Haarlem Cover foto: bloemencorso Adres: Postbus 511 2003 PB Haarlem Oplage:

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Rekening 2011 Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: E. van Eis en stadsdeel Zuidoost April 2012 Besluiten stadsdeelraad

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening... 19 Programma 1 Veiligheid en

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Versie: 6.0.0.0.0.0

Jaarstukken 2012. Versie: 6.0.0.0.0.0 Jaarstukken Versie: 6.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemeen 7 2.1 Samenstelling stadsbestuur 8 2.2 Samen Leiden 9 2.3 Uitvoeringsprogramma Binnenstad 11 2.4 Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie