Jaarstukken Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen"

Transcriptie

1 Jaarstukken 26 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

2 Jaarstukken 26 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

3

4 RAADSVOORSTEL R.nr.: 37.1 Datum besluit B&W: 15 mei 27 Te behandelen in de gemeenteraad van: 7 juni 27 Portefeuillehouder: C.T. Oosterom Raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 26 zoals deze zijn opgemaakt; Vlaardingen, 15 mei 27 Aan de gemeenteraad. Inleiding De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 26 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd. Financiële consequenties (bedragen x 1.) Voordelig resultaat voor bestemming: Toevoegingen aan reserves, conform eerdere besluitvorming: Onttrekkingen aan reserves, conform eerdere besluitvorming: Voordelig resultaat 25 na bestemming: * (+) (-) (+) (+) Voorstel Het vaststellen van de jaarstukken 26 zoals deze zijn opgemaakt; Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris, De burgemeester, mr. ing. J. Brinkman mr. T.P.J. Bruinsma

5 4

6 RAADSBESLUIT R.nr.: 37.2 Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen Vlaardingen, 7 juni 27 De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 27, R.nr.: 37.1 Besluit De jaarstukken 26 vast te stellen zoals deze zijn opgemaakt; Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden 7 juni 27. De griffier, De voorzitter, 5 Drs. W.G. Amesz mr. T.P.J. Bruinsma

7 6 Programmaverantwoording

8 Inhoudsopgave Bestuurlijke structuur 9 Voorwoord 13 Jaarverslag 23 Programmaverantwoording 1. Programma Veiligheid 2. Programma Leefbaar, Schoon en Heel 3. Programma Sociale Structuur 4. Programma Fysieke Structuur 5. Programma Kunst en Cultuur 6. Programma Bestuur en Organisatie 7. Programma Concernfinanciën Algemene dekkingsmiddelen (Concernfinanciën) Paragrafen 1. Paragraaf Lokale Lasten 2. Paragraaf Weerstandsvermogen 3. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 4. Paragraaf Treasury 5. Paragraaf Bedrijfsvoering 6. Paragraaf Verbonden Partijen 7. Paragraaf Grondbeleid Jaarrekening 129 Balans per 31 december Programmarekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 134 Toelichting op de balans 137 Bijlage SISA (Single Information Single Audit) 172 Bijlage accountantsverklaring 173

9 8 Programmaverantwoording

10 Bestuurlijke Structuur Gemeenteraad (periode 22-26) De gemeenteraad was gedurende de zittingsperiode tot de verkiezingen als volgt samengesteld: Raadsleden Wethouders PvdA 7 CDA 6 VVD 5 VV 2/ Leefbaar Vlaardingen 5 Christen Unie / SGP Groen Links SP D66 Stads- en Burgerbelangen Vlaardingen AOV TOTAAL 35 4 Na de verkiezingen werd de samenstelling als volgt: Raadsleden Wethouders PvdA CDA 5 VVD 4 VV 2/ Leefbaar Vlaardingen Christen Unie / SGP Groen Links SP 4 D66 Stads- en Burgerbelangen Vlaardingen AOV 9 TOTAAL 35 4 College van Burgemeester en Wethouders Ons college was tot 13 april 26 als volgt samengesteld en had de volgende portefeuilleverdeling: Dhr. T.P.J. Bruinsma (burgemeester) Bestuurszaken; Openbare Orde; Brandweer en rampenbestrijding; Burgerzaken en verkiezingen; Ontwikkelingssamenwerking; Stedenband; Archief; Regio; Integraal veiligheidsbeleid; Stadspromotie en VVV; Communicatie en informatiemanagement; P&Obedrijfsvoering; Bestuurlijke coördinatie. Mevr. A. Attema (wethouder, PvdA) Sociale zaken; Ontwikkeling gebiedsgericht werken; Inburgering; Vluchtelingenwerk; Onderwijs (onderwijsketen incl. kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, volwassenenonderwijs); Werkgelegenheid; Werktoebedeling; Sociale werkvoorziening; Inkomstenvoorziening; Armoedebeleid; Sociale activering en 1ste loco-burgemeester.

11 Dhr. C. Bot (wethouder, CDA) Openbare Werken; Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; Milieu; Verkeer; Stadsbeheer (groen, vegen en reiniging); Woonruimteverdeling en 2de loco-burgemeester. Dhr. P.H.M. Scheffer (wethouder, VVD) Economische Zaken; ROM Rivierzone; Grondzaken; Financiën; Volksgezondheid / Zorgketen (WVG/RIO/ROG/GGD/Verslavingszorg) en 3de loco-burgemeester. Dhr. B.E. van der Velde (wethouder, GroenLinks) Maatschappelijke Ontwikkeling; Welzijn/subsidies; Ouderen, Jongeren, Minderheden; Sport en recreatie; Kunst en cultuur; Anti-discriminatiebeleid; Jeugdbeleid; Facilitaire zaken; Gebouwen; Inkoop; Project centrale huisvesting en 4de loco-burgemeester. Gemeentesecretaris: J. Brinkman Ruim een maand na de gemeenteraadsverkiezingen werd op 13 april 26 het nieuwe college geïnstalleerd met de volgende portefeuilleverdeling: Dhr. T.P.J. Bruinsma (burgemeester) Bestuurlijke coördinatie; Openbare orde en veiligheid; Integraal veiligheidsbeleid; Burgerzaken; Archief; Communicatie en externe betrekkingen; Stadspromotie; Regionale samenwerking; Stedenband; Integratie Mevr. A. Attema (wethouder, PvdA) Sociale zaken (incl. armoedebeleid); Onderwijs; Vluchtelingen; WSW; Wijkbeheer (incl. NME, kinderboerderij, 1 Heemtuin); Programmaverantwoording 1ste loco-burgemeester. Dhr. C.T. Oosterom (wethouder, CDA) Economische zaken en werkgelegenheid; Volksgezondheid; Binnenstad; Financiën; Subsidiebeleid, beleidsgestuurde contractfinanciering; Wet maatschappelijke ondersteuning. Ouderenbeleid; Facilitaire zaken, waaronder I&A; 2de loco-burgemeester. Dhr. B.E. van der Velde (wethouder, GroenLinks) Sport en recreatie; Kunst en cultuur; Grondzaken en Vastgoed; Jeugdbeleid; Inkoop; Milieu; Verkeer; 3de loco-burgemeester. Dhr. J. Versluijs (wethouder, PvdA) Personeel en organisatie; Stadsontwikkeling; Rivierzone; Volkshuisvesting en woonruimteverdeling; Openbare werken; 4de loco-burgemeester. Gemeentesecretaris: J. Brinkman

12 11

13 12

14 Voorwoord Inleiding De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 26 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd. Deze jaarstukken zijn zoveel mogelijk de spiegel van de begroting 26. Dit houdt in dat ook de verantwoording over 26 vooral op programmaniveau plaatsvindt. In deze jaarstukken wordt voor de eerste maal ingegaan op de toetsing van rechtmatigheid. De accountant heeft hierover ook voor de eerste maal een oordeel gegeven. Bij de programma s zijn deze -technische- toelichtingen in kaders opgenomen. Opbouw jaarstukken De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt aangegeven in hoeverre het beleid dat aan de begroting ten grondslag heeft gelegen, is gerealiseerd. Verder gaat het jaarverslag in op de financiële positie per programma en de gang van zaken gedurende het begrotingsjaar van de organisatie. Het jaarverslag sluit zoveel mogelijk aan bij de opzet van de begroting en de tussenberichten. De jaarrekening bestaat uit de balans en de programmarekening. Exploitatieresultaat Het resultaat ten opzichte van de begroting, inclusief de al vastgestelde verrekeningen met reserves, bedraagt ruim 13,1 mln. Het voordelige resultaat is vooral ontstaan door enkele grote posten. In het kort zijn dit de ISV2 bijdrage van 8,5 mln. en de daarbij behorende storting in de voorziening van 2,4 mln. (per saldo 6,1 mln.). Het gaat om eerder toegezegde bedragen voor de periode tot en met 29, derhalve geen nieuw gegeven. Daarnaast is in de begroting een stelpost opgenomen voor het sparen in het kader van het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Deze stelpost ( 1,8 mln.) valt vrij in het rekeningresultaat. Kortom de daadwerkelijke verdere verbetering van het totale resultaat bedraagt circa 5 mln. 13 Onderstaand een specificatie per programma van het totale positieve resultaat. Totaal resultaat na bestemming (bedragen x 1.) Programma Veiligheid Programma leefbaar, schoon en heel Programma sociale structuur Programma fysieke structuur Programma kunst cultuur en imago Programma Bestuur en Organisatie Programma concernfinanciën Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Totaal voordeel

15 Hieronder vindt u de belangrijkste oorzaken van het resultaat. Incidenteel resultaat 14 ISV2 rijksbijdrage ISV2 storting voorziening nog te realiseren woningen Vrijvallen van stelposten (o.a. voor het sparen zoals begroot) BTW compensatiefonds Begroot voordelig saldo (2e voortgangsrapportage) Dividend/verkoop Kostenplaatsen Verkoop Markt 47 Sociale structuur, diverse producten* Speelplaatsenplan verantwoording in 27 i.p.v. 26 Niet benut budget onderhoud theater Behoedzaamheidreserve Totaal Incidenteel resultaat met mogelijk structurele gevolgen Incidenteel resultaat erfpacht Teruggave BTW bijdrage Veiligheidsregio RR Vervallen bijdrage regionaal grondkostenfonds Lagere lasten overige huisvesting Totaal ,5 mln. 2,4 mln. 2,4 mln.,8 mln. 1, mln.,8 mln. 1,8 mln.,5 mln. 1,3 mln.,3 mln.,3 mln.,4 mln. 11,3 mln. 1,8 mln.,2 mln.,2 mln.,4 mln. 2,6 mln. FS FS CF CF CF CF BO BO SS LSH KC CF FS V V V Structurele gevolgen jaarrekening 27 Structureel hogere OZB inkomsten Structureel lagere lasten Groen Structureel hogere lasten Straatreiniging Structureel lagere Algemene Uitkering a.g.v. minder Wwb cliënten Totaal - - -,1 mln.,1 mln.,1 mln.,9 mln.,8 mln. CF LSH LSH CF Totaal voordelig saldo: 13,1 mln. Vanwege de diversiteit wordt voor een uitsplitsing verwezen naar het programma sociale structuur - is nadelig, + is voordelig Resultaatbestemming We eindigen het jaar met een positief resultaat van 13,1 mln. Wij stellen voor om dit resultaat met uitzondering van het resultaat van TBV in de algemene reserve te storten. Verder stellen we voor het voordelig saldo van TBV (,1 mln.) in de exploitatiereserve TBV te storten. Analyse resultaat Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV-2) Door de Stadsregio is in het kader van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing voor de periode een bedrag van in totaal 9,168 mln. toegekend. Aan deze subsidie zijn twee belangrijke voorwaarden verbonden: een algemene woningtaakstelling van 1.4 woningen (afwijking van 7,5% is toegestaan)

16 op stedelijk gebied gerichte inspanningen leveren met onderbouwing met daadwerkelijke uitgaven. Ten aanzien van de 1ste voorwaarde verwachten wij dat deze doelstelling behaald zal worden. In 25 zijn 14 woningen opgeleverd terwijl in woningen zijn opgeleverd. Mocht het onverhoopt niet lukken vóór 1 januari van de 14 woningen op te leveren, dan heeft dat voor de gemeente financiële consequenties. Wanneer de taakstelling met 7,5% of meer wordt onderschreden zullen we een heffing af moeten dragen van 2 per niet gerealiseerde woning. Deze heffing wordt opgelegd indien onze gemeente op 1 januari 21 minder dan 1295 woningen heeft opgeleverd. Op dit moment zijn er 11 woningen gerealiseerd. Dat houdt in dat er nog 1185 woningen gerealiseerd moeten worden tot 21. Uit voorzichtigheid hebben we besloten een voorziening te nemen ter grootte van het maximale boetebedrag, namelijk 1185 maal 2. = 2,37 mln. Deze voorziening zal tijdens de looptijd (tot 21) worden verminderd (vrijvallen ten gunste van het resultaat) aan de hand van het aantal gerealiseerde woningen per jaar. Met het oog op de 2e voorwaarde, hebben we binnen het hele scala van investeringen, dat wij als gemeente gedurende de ISV-2 periode verrichten, een aantal projecten geoormerkt als bestedingen, die wij ten laste van de subsidie brengen. Wij hebben er voor gekozen om de interne dekking, de desbetreffende uitgaven over 25 en 26 passen binnen het bestaande investeringsplan en zijn gedekt binnen de huidige begroting, intact te laten. Het resultaat hiervan is dat de uitgaven binnen de ISV-verantwoording kunnen worden meegenomen en dat de subsidie voor een belangrijk deel (ca. 8,5 mln.) kan vrijvallen ten gunste van het resultaat van 26. Dit extra resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De extra bate wordt, in overeenstemming met de eerdere mededelingen over het MIP, besteed voor nieuwe investeringen. Het restant van de totaal toegekende bijdrage van 9,168 (ca.,6 mln.) wordt besteed voor opfleuractiviteiten en archeologie. Hoofdlijnen financiële afwijking per programma Onderstaand een overzicht op hoofdlijnen per programma. Voor de details per programma wordt verwezen naar de programmaverantwoording (blz.18 t/m 84). 15 Financieel resultaat Programma Veiligheid Realisatie 25 Begroting 26 Begroting 26 na wijziging Realisatie 26 Verschil begroting na wijziging - realisatie Lasten Baten Saldo V 877 V 336 V Het voordelige saldo wordt voornamelijk verklaard door lagere personeelslasten (met name door vacatures bouwinspecteurs,,4 mln.). Het burgerproduct overige volkshuisvesting heeft daarnaast een voordelig saldo doordat de bijdrage per inwoner aan het regionaal grondkostenfonds van,2 mln. is vervallen. Tot slot levert een teruggave van BTW over 26 en 25 van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond nog een voordeel op van,2 mln. Het restant voordeel van,4 mln. betreft diverse producten. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 1, Veiligheid.

17 Financieel resultaat Leefbaar, Schoon en Heel Realisatie 25 Begroting 26 Begroting 26 na wijziging Realisatie 26 Verschil begroting na wijziging - realisatie Lasten Baten Saldo N 98 V 1.74 V 166 Het voordelige saldo wordt grotendeels verklaard doordat de start van de uitvoering van het speelplaatsenplan in 27 plaatsvindt waardoor een voordelig saldo ontstaat van,3 mln. Op het product openbaar groen is een voordelig saldo ontstaan van,1 mln. door minder benodigde inzet van personeel op dit product. Daarnaast zijn de kosten van voor het schoon houden van de stad door de inzet van derden ca.,1 mln. hoger. Het nadelige saldo op de lasten wordt verderop in dit hoofdstuk toegelicht bij begrotingsrechtmatigheid. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 2, Leefbaar Schoon en Heel. Financieel resultaat Sociale Structuur Realisatie 25 Begroting 26 Begroting 26 na wijziging Realisatie 26 Verschil begroting na wijziging - realisatie 16 Lasten Baten Saldo N 762 V 2.93 V Het positieve resultaat van 1,3 mln. wordt voor een deel veroorzaakt door lagere doorbelastingen van uren wat een voordeel oplevert van,3 mln. Op de beleidsonderdelen sport en integratie is in totaliteit een voordeel van circa,6 mln. ontstaan, met name door lagere lasten (uren) ten aanzien van de taak inburgering. Op het product onderwijsachterstandenbestrijding is een bedrag van,2 mln., ten laste van de rijksuitkering voor educatie gebracht wat een voordelig saldo oplevert. De jaarrekening van TBV laat een voordelig resultaat zien van,1 mln. Het nadelige saldo op de lasten wordt verderop in dit hoofdstuk toegelicht bij begrotingsrechtmatigheid. Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 3, Sociale Structuur. Financieel resultaat Fysieke Structuur Realisatie 25 Begroting 26 Begroting 26 na wijziging Realisatie 26 Verschil begroting na wijziging - realisatie Lasten Baten Saldo V N V De positieve afwijking van per saldo 7,5 mln. is vooral toe te schrijven aan de volgende factoren. Door de Stadsregio is in het kader van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing voor de periode een bedrag van in totaal 9,2 mln. toegekend waarvan circa 8,5 mln. in 26 is verantwoord. Daartegenover staat dat een bedrag van 2,4

18 mln. is gestort in de voorziening nog te realiseren woningen. Dit is in voorgaande reeds uitgebreid toegelicht. Tot slot is er een positief resultaat behaald op het product erfpacht van per saldo 1,8 mln. Het restant van,3 mln. bestaat uit verschillende producten. In 26 zijn een viertal grondexploitaties geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Daarnaast is een nota van wijzigingen opgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden van de drie grondexploitaties die in 26 niet zijn herzien. De afwijkingen ten aanzien van de baten ( 24 mln.) en lasten ( 34,3 mln. (dit bedrag is inclusief de voorziening ivm. ISV-2 van 2,4 mln.) worden voornamelijk veroorzaakt door het later realiseren van de geplande projecten waarbij met name de grondexploitatie Buizengat zorgt voor grote afwijkingen op baten en lasten in de jaarschijf 26. Daarnaast is een administratieve afwijking ontstaan door het gesaldeerd ( 11 mln.) overboeken van de boekwaardes naar de balans, terwijl dit gesplitst was begroot ( 13 mln.) en baten ( 26 mln.). Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 4, Fysieke Structuur. Financieel resultaat Kunst en Cultuur Lasten Baten Saldo Realisatie Begroting Begroting 26 na wijziging Realisatie Verschil begroting na wijziging - realisatie V 281 V 128 V 49 Het voordelige saldo van,4 mln. is vooral ontstaan door meevallende kosten ten aanzien van zowel de bibliotheek als de stadsgehoorzaal. 17 Zie voor een verdere toelichting Hoofdstuk 5, Kunst en Cultuur. Financieel resultaat Bestuur en Organisatie Realisatie 25 Begroting 26 Begroting 26 na wijziging Realisatie 26 Verschil begroting na wijziging - realisatie Lasten Baten Saldo N V 83 N 1.79 Het negatieve saldo ad 1,7 mln. wordt grotendeels verklaard het nadelige resultaat kosten- plaatsen van 1,8 mln. Dit omvat het negatieve dekkingsresultaat uren van,4 mln (,8 mln lasten inclusief vrijval CAO, minus,4 mln positieve dekkingsresultaten (baten))., de asbestverwijdering aan de Hoflaan van,2 mln., de afwaardering debiteuren van,4 mln. en het nog niet kunnen realiseren van taakstellingen,8 mln. Het betreft met name de taakstellingen voor kosten werkplekken, samenwerkingsverbanden en aanbestedingen. Het nadelige dekkingsresultaat op de uren wordt gecompenseerd met een (per saldo) voordeel op producten in andere programma s. Op dit programma zijn meer uren geschreven dan begroot (bestuursorganen, concernstaf en griffie), in totaal circa,5 mln. De verkoop van de Markt 47 levert daarentegen een (lasten)voordeel op van,5 mln. Zowel aan de lasten als aan de batenkant is een bedrag van circa,4 mln opgenomen vanwege het apart verantwoorden van een reserve mobilteit (voorheen onderdeel voorziening 57-jarigen).

19 Het nadelige saldo op de lasten wordt in onderstaande nader toegelicht bij begrotingsrechtmatigheid. Zie voor een verdere toelichting ook Hoofdstuk 6, Bestuur en Organisatie. Financieel resultaat Programma Concernfinanciën Realisatie 25 Begroting 26 Begroting 26 na wijziging Realisatie 26 Verschil begroting na wijziging - realisatie Lasten Baten Saldo N V V Het positieve resultaat van 4,1 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door het vrijvallen van stelposten van 2,4 mln. (zoals de stelpost voor grote projecten van 1,8 mln.). Daarnaast is in dit programma een voordeel behaald vanuit de 1 e en de 2 e voortgangsrapportage van 1, mln. Voor het BTW-compensatiefonds is,8 mln. minder benodigd dan begroot. Door een niet voorzien tussentijds dividend Evides is,6 mln. en verkoop aandelen AVR,2 mln. meer verantwoord. Tot slot is de algemene uitkering,9 mln. en de behoedzaamheidsreserve,4 mln. lager. Het restant van,4 mln. betreft voor,1 mln. OZB inkomsten en voor,3 mln. overige kleinere voordelen. Het nadelige saldo op de lasten wordt verderop in dit hoofdstuk nader toegelicht bij begrotingsrechtmatigheid. Zie voor een verdere toelichting ook Hoofdstuk 7, Concern Financiën. Tweede voortgangsrapportage/eindejaarsbericht Begin januari hebben wij u al schriftelijk geïnformeerd over relevante ontwikkelingen ten aanzien van de jaarrekening 26 van de Gemeente Vlaardingen, die nog niet verwerkt konden worden in de tweede voortgangsrapportage. Een aantal ontwikkelingen kon alleen nog kwalitatief beschreven worden, maar is nu in deze jaarrekening uiteraard wel gekwantificeerd. Onderstaand per programma een overzicht van de relevante punten die in het eindejaarsbericht zijn gemeld: Aspect uit eindejaarsbericht Zie programma Opgenomen bedrag eindejaarsbericht Parkeren Buitensportaccommodaties Peuterspeelzalen Taakstelling herziening alimentatiestelsel Specifieke inkomensoverdrachten Preventie en laatste kans beleid Groot onderhoud speelplaatsen Regionaal grondkostenfonds Waterlopen Erfpacht (extra opbrengst verkoop bloot eigendom) Sportverplaatsing Broekpolder Asbestverwijdering Hoflaan 43 Algemene uitkering Leefbaar, Schoon en Heel Sociale Structuur Sociale Structuur Sociale Structuur Sociale Structuur Sociale Structuur Sociale Structuur Veiligheid Fysieke structuur Fysieke structuur Fysieke structuur Bestuur & Organisatie Concern Financiën Totaal items eindejaarsbericht (a) N,2 N,1 V,1 N,1 V,1 V,1 V,3 V,2 N,1 V,7 N,1 N,3 V,3 V 1,

20 Begrotingsrechtmatigheid In het door u vastgestelde toetsingskader rechtmatigheid 26 zijn spelregels met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid opgenomen (zie passage raadsbesluit 32.2 onderstaand kader). In de praktijk komt naar voren dat het toetsen van begrotingsrechtmatigheid met de huidige spelregels niet goed werkbaar is. In het toetsingskader 27 is daarom aangegeven, dat de spelregels met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid, worden aangepast. Deze aanpassingen worden opgenomen in de financiële verordening Gemeente Vlaardingen (Art. 212 GW). Ter volledigheid is de begrotingsrechtmatigheid opnieuw in dit raadsvoorstel opgenomen. In 25 hebt u hier een besluit over genomen (raadsbesluit 46.2 zie onderstaande punten 4,5 en 6) 4. Als niet rechtmatig worden beschouwd de volgende soorten begrotingsoverschrijdingen: a. Fout in de begroting (in geld, classificatie en/of periode). b. Passende hogere lasten niet tijdig gesignaleerd door ontbrekende informatie van derden. c. Passende hogere lasten niet tijdig gesignaleerd. d. Niet-passende lasten (gelden zijn anders besteed dan door de raad is besloten) 5. Toe te staan dat begrotingsoverschrijdingen gecompenseerd worden door meevallers op andere onderdelen binnen hetzelfde programma (keuze programmaniveau) 6. Overschrijding van investeringskredieten te beoordelen op individueel niveau (niet op programmaniveau) Dit besluit blijft voor 26 van kracht. Bij de daadwerkelijke toetsing wordt vastgesteld in hoeverre de begrotingsrechtmatigheid werkbaar is en doelmatig kan worden uitgevoerd. Uit de spelregels komt naar voren dat gekeken moet worden naar overschrijdingen van de lasten per programma. Bij vier van de zeven programma s worden de lasten na resultaatbestemming overschreden. Bij het beoordelen van deze lasten op begrotingsrechtmatigheid kan gesteld worden dat de overschrijdingen rechtmatig zijn. In onderstaande tabel is per overschreden programma kort aangegeven hoe de beoordeling tot stand is gekomen. 19 Programma Overschrijding x 1. Toelichting Spelregel begrotings rechtmatigheid Leefbaar, Schoon & Heel Sociale Structuur Bestuur & Organisatie Concern Financiën De overschrijding ontstaat door de storting in voorziening van ontvangen subsidies van het Rijk (o.a. geluidsschermen). Deze overschrijding is gemeld in het eindejaarsbericht. Bovendien staan tegenover deze lasten extra baten (o.a. subsidie ESF, brede School). Overschrijding wordt vooral veroorzaakt door het resultaat op kostenplaatsen. Dit is kwalitatief gemeld in het eindejaarsbericht. Daarnaast is het bedrag van de overschrijding via de RIB gemeld. Voorts is de overschrijding van de kosten van de asbestverwijdering gemeld in het eindejaarsbericht. De kosten van het ophogen van de afwaardering debiteuren en het niet volledig behalen van taakstellingen zijn gemeld in de RIB van 8/5. Overschrijding wordt veroorzaakt door het vormen van diverse bestemmingsreserves. Hier tegenover staat aan de batenkant een zelfde bedrag als opbrengst (administratieve boeking conform BBV). Punt 5 Punt 5 In eerste instantie punt 4c Gemeld in eindejaarsbericht + RIB) daarom rechtmatig Punt 5

21 Investeringskredieten, die worden overschreden, worden door u op individueel niveau beoordeeld. In onderstaande tabel zijn de investeringskredieten opgenomen, die worden overschreden. Hierbij is de reden aangegeven. Conform punt 6 van de spelregels begrotingsrechtmatigheid zult u de overschrijdingen individueel moeten beoordelen. Investering Krediet x 1. Realisatie t/m 26 x 1. Overschrijding x 1. Reden 2 Vervanging verkeersborden Herinrichting Ary Koplaan/ Geuzenplein/v. Boendaleweg Infrastructuur Vulcaanweg Herinrichting Oostwijk Reconstr. Burg Verkadesng. A. Knottenbeltsng. Asfaltering watersportweg Transporter Onkruidborstelmachine Renovatie Visnet Maatjes Renovatie Hollandia gebouw Buitenruimte Residence Callenburgh Luchtfotografie Accommodatie Bouwspeelplaats Industrieweg 9 Automatisering Automatisering Totaal * Nog te ontvangen subsidie en verrekening aannemer Naar voren schuiven programma 27 (2e VRG) Naar voren schuiven programma 27 * dekking uitgaven via even hoge subsidie 19 Ten aanzien van de overschrijdingen hebben wij geconstateerd dat deze betrekking hebben op de desbetreffende kredieten en onvermijdbaar waren. Om deze reden achten wij de uitgaven rechtmatig. Wel zullen wij zorg dragen voor een tijdiger melding in de toekomst. Omvang algemene reserve De algemene reserve bestaat uit een risicobuffer en een vrije bestedingsruimte. De omvang van de risicobuffer is vastgesteld op 35, mln. Feitelijk vormt dit bedrag de incidentele weerstandscapaciteit van de Gemeente Vlaardingen. Het deel boven de 35, mln. is bestemd voor het creëren van vrije bestedingsruimte en de vorming van een risicobuffer voor projecten. Deze ruimte is eind 26 (algemene reserve en voordelige resultaat) ongeveer 35, mln. Financiële positie De omvang van de algemene reserve en het positieve jaarresultaat geven aan dat de financiële positie van de gemeente solide is. Daarmee kan het college van burgemeester en wethouders aan de slag binnen een situatie van waaruit substantiële investeringen in de stad verantwoord mogelijk zijn.

22 21

23 22

24 Jaarverslag 23

25 24 Programmaverantwoording

26 1. Programma Veiligheid Visie en strategie Relevante ontwikkelingen Integraal veiligheidsbeleid overstijgt de wettelijke taken van de burgemeester. Preventie, handhaving, horeca, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke onderdelen van dit beleid. Het uitvoeren van veiligheidsbeleid kan alleen wanneer toezicht en handhaving goed zijn geregeld. Gemeenten krijgen op dat gebied ook steeds meer taken en bevoegdheden. Door de inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) kan extra inzet worden gepleegd om het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte te optimaliseren. In 26 is die extra inzet onderzocht, wat heeft geleid tot plannen voor een zogenoemde lichtblauwe brigade. De fysieke veiligheid in onze regio met veel zware industrie blijft een aandachtspunt. Vijf bedrijven in Vlaardingen vallen onder de regels van het Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999 (BRZO 99). Deze bedrijven dienen te beschikken over een Veiligheidsrapportage (VR). In deze veiligheidsrapportage staat beschreven hoe wordt omgegaan met eventuele incidenten en rampen. De vijf bedrijven beschikken allen over een milieuvergunning. Een van de bedrijven (Holtima) heeft in 26 een nieuw veiligheidsrapport opgesteld. Dit is beoordeeld door de verschillende betrokken partijen. Autonome ontwikkelingen Volumeafspraken tussen Openbaar Ministerie, politie en gemeente, waarbij prioriteiten van het Rijk en de regio zwaar wegen, blijven een grote rol spelen. Wij meldden in de begroting dat het kabinet voorstander is van Veiligheidsregio s. Vlaardingen maakt met ingang van maart 26 deel uit van de Veiligheidsregio, waarin 2 gemeenten zijn verenigd. Brandweer Waterweg maakt met ingang van 1 januari 27 als aparte bestuurscommissie deel uit van de Veiligheidsregio. Relatie met het Rijk, Provincie en Regio Volumeafspraken worden vooral door rijk en regio bepaald; de invloed van gemeenten is minimaal. Betrouwbare cijfers over veiligheid en veiligheidsgevoelens zijn nodig om adequaat te kunnen sturen. Rotterdam kent de veiligheidsindex, waarin cijfermateriaal van de politie en gegevens over onveiligheidsgevoelens van bewoners per wijk zijn gecombineerd. Vlaardingen heeft zich in 26 aangesloten bij deze rapportage, waarvan de eerste in september 26 is verschenen. 25 De samenwerking tussen de politiedistricten Schiedam en Waterweg heeft geresulteerd in een fusiebesluit. Voor de politie Vlaardingen heeft dit tot gevolg gehad dat de wijkteams met drie medewerkers zijn uitgebreid en de recherche voor het gehele district met vijf medewerkers. De Directe Hulpverlening (DHV) en recherche- en opsporingstaken vinden gecoördineerd plaats vanuit Vlaardingen. Het Vlaardingse bureau HALT is per maart 26 onderdeel geworden van Halt Rotterdam-Rijnmond. In deze gemeenschappelijke regeling zijn zeven HALT-bureaus officieel samengevoegd. Onderzocht wordt of centrale huisvesting en een gemeenschappelijke begroting de efficiency kan vergroten. Sinds mei 25 is het Steunpunt Huiselijk Geweld NWN een feit. In september 25 is het startconvenant tijdens de officiële opening door alle samenwerkingspartners ondertekend. In oktober 26 is het samenwerkingsconvenant officieel ondertekend. Het Steunpunt heeft 44 aanmeldingen geregistreerd in 26. De verwachting was dat dit er 3 zouden zijn. Het aantal afgesloten trajecten over 26 bedraagt 378. Het aantal ondernomen acties per aanmelding overtreft de verwachtingen enorm, 219 tegenover 528. In september 26 is de publiekscampagne van 25 herhaald. Hiervoor is materiaal beschikbaar gesteld voor scholen, publieke organisaties, (huis) artsen en andere zorg- en hulpverlenende instanties.

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2013.0026 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer Aan de gemeenteraad Het schoolbestuur Stichting Tabijn heeft in

Nadere informatie

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij:

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01790 / jaarrekening 2013 gemeente Oegstgeest portefeuillehouder M. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door F. Boland datum/voorstel nr 20 mei 2014 / CB-14-345

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 gemeente Winterswijk zaaknummer: 105527 blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 programma: 13. Financiën werkdoel: 1317 Realiseren jaarlijkse beleids- en budgetcyclus onderwerp: Jaarstukken 2015 advies: 1.

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - Uitvoering te geven aan de bevoegdheid vastgesteld in artikel

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 1 2 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Inhoudsopgave Bestuurlijke Structuur Voorwoord

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0109 Rv. nr.: 09.0109 B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.: 09.1205 Naam programma +onderdeel: Diverse programma s. Onderwerp: Voortgangsrapportage investeringen 2009. Aanleiding:

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0077 Rv. nr.: 10.0077 B&W-besluit d.d.: 27-4-2010 B&W-besluit nr.: 10.0478 Naam programma +onderdeel: Programma nummer 6 Stedelijke Ontwikkeling (product 810.02 Lokaal Ruimtelijk ordeningsbeleid)

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0125 Rv. nr..: 10.0125 B&W-besluit d.d.: 2-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1077 Naam programma +onderdeel: Diverse programma s. Onderwerp: Rapportage overschreden investeringen 2010. Aanleiding:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016 Onderwerp Jaarrekening 2015 case 16.001671 raadsvoorstel 16.008649 programma/paragraaf bestuur en ondersteuning budgethouder W.J.

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van Raadsvoorstel OIM Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. : F. Forster Steller : N.A. van Slooten tel.nr. : 06 53986047 e-mail : hvslooten@delft.n1 Program ma :

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie