Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens Jaarverslag Programmaverantwoording Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Programma 1 Veiligheid en openbare orde Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Programma 4 Welzijn en cultuur Programma 5 Sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen en zorg Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Paragraaf 1 Weerstandsvermogen Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 3 Financiering Paragraaf 4 Bedrijfsvoering Paragraaf 5 Verbonden partijen Paragraaf 6 Grondbeleid Paragraaf 7 Lokale Heffingen Jaarrekening Programmarekening Balans Grondslagen Toelichting op de programmatoerekening Toelichting op de balans Sisa verantwoordingsbijlage Aanvullende gegevens en specificatie Aansluiting subadministratie WIZ op grootboek Accountantsverklaring Bijlagen Subsidies Eenmalige projecten Raadsbesluit van 3 juni Trefwoordenlijst Inhoudsopgave Pagina 1

2 Inhoudsopgave Pagina 2

3 Voor u liggen de jaarstukken Leeswijzer Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform de voorschriften en gelijk aan die van de begroting. Het jaarverslag bestaat uit: De programmaverantwoording Het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen De paragrafen In de programmaverantwoording wordt ingegaan op de in de begroting gestelde 3W-vragen. Programmabegroting Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Programmaverantwoording Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het gekost? Naast deze vragen wordt ook specifiek ingegaan op de onderwerpen nieuw beleid, moties en amendementen, investeringen en op overige ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. In het hoofdstuk over algemene dekkingsmiddelen worden de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente nader toegelicht. In de zeven verplichte paragrafen, die als een dwarsdoorsnede van de begroting en jaarrekening moeten worden gezien, gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. De jaarrekening bestaat uit: De programmarekening De balans De Sisa bijlage (Sisa staat voor Single Information Single Audit). De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht verschaft over waarin geïnvesteerd is en hoe dat gefinancierd is. De Sisa bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Leeswijzer Pagina 3

4 . Leeswijzer Pagina 4

5 Inleiding Algemeen 2009 is het laatste volledige jaar van deze collegeperiode. Vele resultaten zijn behaald, zowel vergeleken met de doelen van de programmabegroting 2009 als met het collegeprogramma uit In deze jaarstukken zijn de resultaten over 2009 verantwoord. Op basis van het bestaande beleid hadden wij u een jaarrekening willen presenteren met een positief saldo van 3,1 miljoen. Hiervan zijn circa 1,9 miljoen eenmalige activiteiten die nog niet tot volledig resultaat zijn gekomen in De belangrijkste onderdelen daarvan zijn de afronding van de Meridiaan ( 0,85 miljoen) en de verbouwing van de Octopus ( 0,35 miljoen). 0,4 miljoen van het oorspronkelijke resultaat is afkomstig uit de voorziening Centrumplan. Het gaat om een ISV-bijdrage voor het beperken van geluidshinder. Dit bedrag moet gestort in de reserve Omgevingslawaai. De regels schrijven voor dat die boeking via het rekeningresultaat moet plaatsvinden. Tenslotte is er een positief saldo van 0,9 miljoen uit de kostenplaats kapitaallasten, wat wij beschouwen als het verschil tussen de betaalde rente op leningen en de doorberekende rente aan kapitaalgoederen en grondexploitaties. Vele malen hebben wij gesproken over de risico s op de grondexploitatie Plantage De Sniep. In de laatste fase van het opstellen van de jaarrekening heeft de accountant ons geadviseerd om de voorzieningen voor de grondexploitaties en het onderhoud openbare ruimte te vullen tot het niveau van de te verwachten kosten op basis van bestaand beleid. Wij hebben dat advies gevolgd. Dat heeft gevolgen gehad voor het saldo van deze jaarrekening. De voorzieningen exploitatietekorten grondexploitaties zijn verhoogd met 15,8 miljoen, die voor groen, verhardingen en speelterreinen gezamenlijk met 1,6 miljoen. Daarmee het resultaat van deze jaarrekening vóór bestemming uit op nadelig. Boven deze 14,3 miljoen stellen wij u bovendien voor om de geplande eenmalige bestemmingsaanvragen te honoreren. Deze brengen het te bestemmen bedrag op 16,7 miljoen. Het negatieve resultaat en het te bestemmen bedrag zijn niet in één keer op te vangen. De vermogenspositie biedt daarvoor onvoldoende ruimte. Om die reden vindt u op de balans de post nog te bestemmen resultaat ter grootte van 16,7 miljoen. Dit bedrag moet in meerdere jaren weer naar nul worden gebracht. Voor een gedeelte zal dat gebeuren met maatregelen die al in de begroting 2010 zijn vastgesteld. In de voorjaarsnota zullen wij u de maatregelen hieromtrent presenteren. De beleidsontwikkelingen De gemeentelijke organisatie is er om de burgers, ondernemers en bezoekers van de gemeente Diemen van dienst te zijn. Hieronder de belangrijkste beleidsontwikkelingen met dat doel. Dienstverlening De eerste fase van het Klant Contact Centrum is gestart. Het Klant Contact Centrum bestaat uit de ontvangstbalie en de servicelijn openbare ruimte. Beiden zijn gesitueerd in de ontvangstruimte op de begane grond. In het onderzoek Vaart in Diemen van de Kamer van Koophandel uit juni 2009 en uit de Benchmark Ondernemingklimaat 2009 blijkt dat lokale ondernemers bovengemiddeld tevreden zijn over de dienstverlening door de gemeente en Inleiding Pagina 5

6 het ondernemingsklimaat in Diemen. In het Elsevier-onderzoek naar beste woongemeenten scoort Diemen een top-10 plaats. Veiligheid Op het beleidsterrein crisisbeheersing is de regionalisering van de gemeentelijke processen (bevolkingszorg) afgerond. Vanaf 1 oktober wordt er structureel samengewerkt met de gemeente Ouder-Amstel voor de piketregeling voor de kernfuncties. De uitbreiding van de beveiliging rondom de stations en het uitbreiden van het cameratoezicht in Diemen-Zuid ter hand genomen. Dit was een wens van de raad. Per 1 maart 2009 is in Diemen gestart met het uitvoeren van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Dit heeft geleid tot 10 huisverboden in Er is een start gemaakt met het invoeren van een groepsgewijze aanpak en een individuele aanpak van overlastgevende jongeren. Voor Bergwijkpark is een certificering bereikt voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het bedrijventerrein Sniep/Stammerdijk is opnieuw gecertificeerd. Voor het winkelcentrum Kruidenhof zijn de eerste overleggen gevoerd om te komen tot certificering in Jongerenbeleid In het kader van het jongerenbeleid is de nota herijking jongerenwerk door de Raad vastgesteld. In de herijking is de opdracht aan het jongerenwerk en de uitvoering door het jongerenwerk tegen het licht gehouden. De uitvoerder van het lokale jongerenwerk, de SWD, zal jaarlijks een inzetplan presenteren waarin de activiteiten die zij gaat organiseren staan toegelicht. Doel is om te komen tot een meer flexibele aanpak, waarbinnen zowel aandacht is voor de gewone jongere als voor probleemgroepen in Diemen. Voor deze laatste groep is een specifieke aanpak ontwikkeld waarbinnen intensief en gestructureerd samengewerkt wordt tussen het jongerenwerk, de politie en de gemeente. Luchthal In oktober 2009 is de luchthal geplaatst om aan de accommodatiewensen van de zaalsportverenigingen in de winterperiode tegemoet te komen. De luchthal is een tijdelijke voorziening die jaarlijks in de periode van oktober tot en met maart naast de sporthal aan de Prins Bernhardlaan een plaats heeft. Verkeer en vervoer De blauwe zone is uitgebreid in Bomenrijk en het centrumgebied. Tevens is het parkeerbeleid voor het centrumgebied vastgesteld voor het moment dat de parkeergarage functioneel is. Dat parkeerbeleid wordt opgenomen in het parkeerbeleid voor heel Diemen. Het onderzoek naar doortrekking van tramlijn 9 is door de Stadsregio Amsterdam opgepakt. Verder is buslijn 66 IJburg-Diemen (Vinkenbrug)-Zuidoost van start gegaan. Bij het station Diemen is de fietsenstalling vernieuwd en uitgebreid. De Anne Frankwijk en P.J. ter Beekstraat zijn geheel heringericht. Verder heeft de gemeente de vinger aan de pols gehouden bij de diverse grootschalige uitbreidingen van infrastructuur zoals de planstudie OV SAAL, de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg (OOIJ) en de planstudie weg Schiphol Amsterdam Almere (SAA). Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) Winkelcentrum Diemerplein Na vele jaren van discussie en procedures is op 11 september 2009 de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van winkelcentrum Diemerplein. Direct daaraan voorafgaand is de realisatieovereenkomst voor dit project tussen gemeente en Delta Lloyd getekend. Inmiddels is de bouwvergunning voor deze uitbreiding onherroepelijk geworden. Plantage de Sniep Inleiding Pagina 6

7 In de wijk Plantage de Sniep zijn de eerste woningen betrokken. Ook werd gestart met de verkoop van de tweede fase, te weten een appartementengebouw. De verdere ontwikkeling van de wijk heeft vertraging opgelopen als gevolg van de stagnerende woningmarkt. Berkenstede In Berkenstede is de laatste (zesde) woontoren van dit project gebouwd en is gestart met de oplevering van de appartementen. Tegelijkertijd is gestart met de herinrichting van de buitenruimte rondom het nieuwe zorgcentrum. Klimaatbeleid Het waterplan, het luchtkwaliteitsplan en het natuurbeleidsplan zijn door burgemeester en wethouders vastgesteld en aan de raad voorgelegd. Horecapaviljoen Aan de Weespertrekvaart is gestart met de bouw van een nieuw horecapaviljoen. Voor wat betreft de hoeveelheid horeca is gediscussieerd met ondernemers en bewoners als startpunt om te komen tot nieuw horecabeleid. Ruimtelijk Beheer (RB) Nieuwe afvalinzamelmethodiek In 2009 is een nieuwe afvalinzamelmethodiek voor Diemen door de raad vastgesteld. Inmiddels is de hoogbouw en middelhoogbouw voorzien van ondergrondse collectoren. Ook is er een technische oplossing gevonden voor de gewenste collectieve inzameling van gft. Zowel voor de gft-inzameling bij de hoog-/middelhoogbouw als de inzameling bij de laagbouw worden units van 500 liter geplaatst. Naar verwachting is in het eerste kwartaal 2010 de totale inzamelmethodiek vernieuwd en zijn ook de duobakken bij de laagbouw vervangen door mini containers voor het restafval. Kunststofinzameling in Diemen Na de geslaagde deelname aan de pilot van De Meerlanden is het systeem van kunststofinzameling in Diemen volledig en met succes ingevoerd. De respons is zeer goed. Klein Chemisch Afval station (KCA station) Een vernieuwing van het KCA station voor het sorteerstation op de gemeentewerf heeft in 2009 plaatsgevonden. Dit KCA depot is volledig gecertificeerd en voldoet daarmee aan alle milieu- en ARBO technische eisen. De ontwikkeling van de organisatie Herbenoeming burgemeester Bij koninklijk besluit van 7 februari 2009 is burgemeester Koopmanschap met ingang van 1 maart 2009 herbenoemd tot burgemeester van Diemen. Koers op Kwaliteit (KOK) Sinds 1 maart 2009 staat de nieuwe organisatiestructuur, die feitelijk het begin is van een proces van organisatie ontwikkeling. Dit proces is gestart begin 2008 onder de naam Koers op Kwaliteit. De managementfuncties zijn ingevuld met drie medewerkers vanuit de eigen organisatie en vier managers van buiten. De laatste afdelingsmanager is benoemd per 1 november Ook de plaatsingsprocedure van de medewerkers is afgerond. Het zijn nu vooral de afdelingsmanagers die binnen de eigen afdeling aan het werk moeten met de gewenste verandering van de organisatiecultuur, zoals die is vastgelegd in de besturingsfilosofie. Inleiding Pagina 7

8 Het gaat erom daadwerkelijk tot een andere manier van werken te komen en om het bevorderen van de gewenste houding en gedrag. De zachte, mensgerichte kant krijgt daarbij aandacht in de vorm van onder andere opleiding, training en activiteiten ter bevordering van samenwerking. Ook in de harde kant wordt geïnvesteerd door onder meer verdergaande mandatering, digitalisering, beschrijven en efficiënter inrichten van werkprocessen. Bovenal komt het aan op voorbeeldgedrag van het management. Strategische samenwerking De gemeente Ouder-Amstel heeft zich in 2009 tot de gemeente Diemen gewend met het verzoek te komen tot een meer strategische samenwerking tussen beide gemeenten. Vanuit de overtuiging dat samenwerking in de toekomst de positie van zelfstandige gemeenten kan versterken is op bestuurlijk niveau openhartig over een samenwerkingsagenda gesproken. De ambtelijke organisaties hebben de opdracht gekregen met een concrete uitwerking te komen en dit aan het college voor te leggen. Waar we staan we op financieel gebied Procesmatig De nadruk op de procesmatig financiële kant heeft gelegen in het beter informeren van de budgethouders en handhaven van al vastgestelde procedures. De reorganisatie Koers op Kwaliteit is verwerkt in de begroting en aan de budgethouders zijn verbeterde budgetoverzichten beschikbaar gesteld. De verplichtingenprocedure en de inkoopprocedure zijn strikter gecontroleerd en gehandhaafd. In 2009 is overgegaan op het elektronisch registreren en verwerken van facturen via Corsa Invoice. Het resultaat is een betere betalingsdiscipline en het terugbrengen van het aantal zoekgeraakte facturen tot nul. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn de budgetspelregels aangescherpt. Voor elk voorstel wordt bij de financiële paragraaf een concrete dekking geëist. Globale dekkingsmogelijkheden als algemene vacatureruimte of een voorschot nemen op de jaarrekening of de voorjaarsnota worden niet meer geaccepteerd. Omdat er geen structurele budgetten zijn voor vervanging bij zwangerschap of langdurige ziekte heeft dat inmiddels tot knelpunten in de organisatie geleid. Financiële positie De financiële positie van de gemeente Diemen is gezond, ceteris paribus. Ofwel: als de overige omstandigheden gelijk blijven. Helaas is de kans daarop erg klein. In 2009 is geconstateerd dat de gemeente twee grote risico s loopt, op een vermindering van de uitkering uit het gemeentefonds en op verliezen bij de grondexploitatie Plantage De Sniep. In 2009 is het beleid vastgesteld om het gemeentebrede resultaat van enerzijds de betaalde rente op leningen en anderzijds de doorbelastingen aan grondexploitaties en kapitaallasten in de risicoreserve te storten. Het resultaat daarvan is terug te zien in de bestemming van het resultaat van deze jaarrekening. Inleiding Pagina 8

9 Het resultaat Tabel: resultaat 2009 Lasten & Baten per programma (bedragen x 1000) Begroting 2009 Rekening 2009 Resultaat 2009 PRG 0 BESTUUR EN DIENSTVERLENING PRG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE PRG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER PRG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR PRG 5 SPORT EN RECREATIE PRG 6 WERK, INKOMEN EN ZORG PRG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal lasten PRG 0 BESTUUR EN DIENSTVERLENING PRG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE PRG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER PRG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR PRG 5 SPORT EN RECREATIE PRG 6 WERK, INKOMEN EN ZORG PRG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal baten Resultaat voor bestemming PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR PRG 5 SPORT EN RECREATIE PRG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU PRG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal dotaties aan reserves PRG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE PRG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER PRG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR PRG 5 SPORT EN RECREATIE PRG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING PRG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming De toelichtingen op de afwijkingen vindt u terug in de jaarrekening bij de verschillende programma s op pagina 149 t/m 165. Inleiding Pagina 9

10 Op hoofdlijnen is de volgende analyse te geven: Omschrijving Bedrag (x 1000) Eenmalige budgetten (zie pagina 149 t/m 165 ) Dotatie aan voorziening (programma 2, pagina 151 en programma 8, pagina 163) Berkenstede: bijdrage de Key (programma 8, pagina 163.) 238 ISV-Berkenstede (programma 8, pagina 163) 295 Vrijval Voorziening Centrumplan (programma 8, pagina 163) 426 Algemene uitkering (Algemene dekkingsmiddelen (AD), pagina 165) 638 Resultaat voor-, najaarsnota en diverse verzamelbesluiten (zie AD, pagina 165) -877 Inkomsten op de bouwgrondexploitaties (zie AD, pagina 165) 880 Bedrijfsvoering (paragraaf bedrijfsvoering ( zie pagina 114) -220 Diverse voor- en nadelen -73 Totaal In 2009 is circa aan kosten voor omgevingslawaai in de exploitatie verantwoord. Deze kosten moeten ten laste komen van de reserve omgevingslawaai. Tevens zijn in de exploitatie in het kader van de Wmo aan kosten gemaakt, die ten laste moeten van de reserve Wmo. Op grond hiervan wordt de raad voorgesteld: en te onttrekken aan respectievelijk de reserve omgevingslawaai en reserve Wmo de onttrekking van en aan respectievelijk de reserve omgevingslawaai en reserve Wmo toe te voegen aan het nadelig resultaat van 2009 ( ). Indien dit voorstel wordt gehonoreerd komt het resultaat van 2009 op een bedrag van circa Inleiding Pagina 10

11 De bestemming van het resultaat en overige adviezen Bestemming resultaat Wij stellen u voor het resultaat van (inclusief de onttrekkingen uit de reserve omgevingslawaai en Wmo) als volgt te bestemmen: Uitvoering van eenmalige projecten uit voorgaande jaren Om een aantal eenmalige projecten uit voorgaande jaren alsnog in 2010 te starten of af te ronden wordt als dekking ingezet (bijlage: eenmalige projecten, pagina 195). Vervanging eigen personeel door derden In 2009 zijn verplichtingen voor vervanging van eigen personeel aangegaan. Een aantal van deze verplichtingen lopen door in In de begroting is de dekking ( ) voor deze kosten ( ) niet voldoende. Om deze kosten te kunnen dekken wordt geadviseerd de begroting 2010 te verhogen met van het resultaat Reserve omgevingslawaai Omdat de gemeente geen ISV-bijdrage meer ontvangt voor de aanpak van sanering geluidhinder, zijn de middelen in de reserve omgevingslawaai niet voldoende voor dit doel. Dit is de aanleiding om te adviseren een bedrag van toe te voegen aan de reserve Omgevingslawaai. Omschrijving Bedrag (x 1000) Balanspost nog te verdelen resultaat Uitvoering eenmalige projecten uit voorgaande jaren (incidentele lasten) Vervanging eigen personeel door derden 144 Toevoeging aan de reserve omgevingslawaai 426 Totaal Inleiding Pagina 11

12 Overige adviezen Naast bovenstaande adviezen wordt u het volgende geadviseerd: Wmo De lasten in de begroting 2010 met te verhogen en dit te dekken met een onttrekking van aan de reserve Wmo. Dit budget is nodig voor het maken van folders en het nader invullen van de Informatie- en Adviesfunctie op het Centraal Service Punt. Onttrekken van aan de reserve Startersleningen in 2010 (t.b.v. het aanpassen van woningnet). Onttrekken van aan de voorziening Afvalstoffenheffing in 2010 (t.b.v. Milieuvergunning werf) Onttrekken van aan de voorziening Rioleringszorg in 2010 (t.b.v. respectievelijk pompgemalen ( ) en Uitvoering Wet Wion ( )). Ten behoeve van de uitvoering eenmalige projecten uit voorgaande jaren, de lasten in de begroting 2010 met te verhogen (zie bijlage: eenmalige projecten, pagina 195). Dekking eenmalige projecten Bedrag (x 1000) Resultaat Onttrekking uit reserve Startersleningen 14 Onttrekking uit de voorziening Afvalstoffenheffing 37 Onttrekking uit de voorziening Rioleringszorg 45 Totaal Inleiding Pagina 12

13 Kerngegevens Samenstelling gemeenteraad Samenstelling B&W Portefeuille: mw. Drs. A.E. Koopmanschap, burgemeester -Openbare Orde en Integrale Veiligheid -Handhaving -Personeel, Organisatie en Bedrijfsvoering -Burgerzaken -Communicatie -Burgerparticipatie en anti-discriminatie -Project kwaliteit gemeentelijke dienstverlening -Project coördinatie wijkgericht werken -Wijkwethouder buitengebied Portefeuille: dhr. A.J.M. Scholten, loco-burgermeester P.V.D.A. -Ruimtelijke ontwikkeling, grondbeleid F.A.L. Polsbroek -Bouw- en woningtoezicht en bouwen N.C. Portegijs -Volkshuisvesting M.L.A. Sikkens -Schuldhulpverlening en armoedebeleid (WWB-onderdeel bijstand) J.P. Texier -Uitkeringen R. Verheuvel (fractievoorzitter) -ICT -Verkeer en vervoer V.V.D. -Projectwethouder Centrumplan Y.N. de Baay -Projectwethouder Bergwijkpark J.A. Jägers -Wijkwethouder Diemen-Zuid F.J. Mulder B.H.M. Wielage (fractievoorzitter) Portefeuille: dhr. L.W.M. Worm -Financiën S.P. -Openbare werken en openbare ruimte M. Haak (fractievoorzitter) -Economische zaken, bedrijvigheid en werk (WWB-onderdeel werk) K. Verhofstad -Projectwethouder bedrijfsgebieden P. Visser -Projectwethouder De Sniep -Wijkwethouder Diemen-Centrum Leefbaar Diemen -Toetsen vergunningaanvraag groenbeleid en bomenverordening R. Herder (fractievoorzitter) en verlenen reguliere kapvergunningen G. Smit-van der Wal -Groenbeheer en groenonderhoud -DB lid ROA C.D.A. R.L.A. Budhu lall Portefeuille: dhr. R.P. Grondel M.G.F. Tokkie (fractievoorzitter) -Groenbeleid en recreatie -Kunst en cultuur / de Omval Groenlinks -Ontwikkelingssamenwerking R.M. Smit -Welzijn, zorg en volksgezondheid (Wmo) H.G. Uiterdijk (fractievoorzitter) -Onderwijs en kinderopvang -Sport (inclusief accommodaties) Democraten Diemen -Integratiebeleid M.J. Israël (fractievoorzitter) -Groenstructuur (beleid) -Beleid met betrekking tot kapvergunningen -Milieu -Projectwethouder Berkenstede -Wijkwethouder Diemen-Noord -Tweede wethouder project de Brede HOED (eerste is projectwethouder Centrumplan, de heer Scholten) Kerngegevens Pagina 13

14 Sociale structuur Inwoners jaar jaar jaar en ouder Totaal Bron: Algemene uitkering 2008 en 2009 Fysieke structuur Groen 10% Wegen 8% Overig 63% Water 19% Onderwerp Financiële structuur Begroting 2009 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2009 Realisatie 2009 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2009 Gewone uitgaven (excl.grondexpl.) a Opbrengst belastingen/retributies Algemene uitkering Onderwerp Ultimo 2008 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2008 Ultimo 2009 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2009 Boekwaarde vaste activa Eigen vermogen en voorzieningen Vaste schuld a) De uitgaven zijn inclusief alle begrotingswijzigingen. Kerngegevens Pagina 14

15 Jaarverslag Jaarverslag Pagina 15

16 Jaarverslag Pagina 16

17 Programmaverantwoording Jaarverslag Pagina 17

18 Jaarverslag Pagina 18

19 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Missie De Gemeenteraad van Diemen wil het vertrouwen van de burger in de politiek en gemeentelijke organisatie herstellen. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? In januari 2009 is door de raad het Strategisch Communicatieplan vastgesteld. Vervolgens is een begin gemaakt met uitvoering daarvan, waarbij de nadruk met name lag op de versterking van de interne communicatie en de externe profilering. Onder andere is gewerkt aan een nieuwe huisstijl en een proactieve persbenadering. Verder is er een begin gemaakt met de versterking van het imago van de gemeente volgens de in het communicatieplan afgesproken strategie. Met de gemeenten Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Nieuwkoop, Ouder-Amstel en Uithoorn is Diemen een samenwerking tot stand gekomen in de vorm van de website WerkInHetWesten, met als doel een grote interne arbeidsmarkt te vormen voor de ambtenaren van de deelnemende gemeenten. Bovendien is het doel van de samenwerking om initiatieven als traineetrajecten meer kans van slagen te geven dan mogelijk zou zijn bij de individuele gemeenten. Op termijn wordt de samenwerking uitgebreid tot het gezamenlijk inkopen van opleidingen en trainingen en het onderling ondersteunen op het terrein van personeelbeleid. De gemeente Ouder-Amstel heeft zich in 2009 tot de gemeente Diemen gewend met het verzoek te komen tot een meer strategische samenwerking tussen beide gemeenten. De colleges van beide gemeenten hebben in twee gezamenlijke overleggen de concrete mogelijkheden hiertoe besproken. Vanuit de overtuiging dat samenwerking in de toekomst de positie van zelfstandige gemeenten kan versterken is openhartig over een samenwerkingsagenda gesproken. De ambtelijke organisaties hebben de opdracht gekregen met een concrete uitwerking te komen en dit aan de colleges voor te leggen. In het eerste kwartaal van 2010 wordt hierover meer duidelijk. Het Dienstverleningsconcept heeft in 2009 drie eigenaren gekend. De afdelingsmanager publiekszaken heeft het concept definitief gemaakt zodat dit begin 2010 vastgesteld kon worden en in uitvoering kan worden genomen. In het plan wordt aangegeven op welke wijze we de komende tijd de dienstverlening naar de burger willen verbeteren via de afdeling publiekszaken en het wijkgericht werken. Naast diverse externe ontwikkelingen zoals de invoering van delen uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP), wil de gemeente ook de dienstverlening richting de burger blijven verbeteren óók op onderdelen waar dat niet onmiddellijk voortvloeit uit een wettelijke verplichting of afspraken met andere overheden. Deze dienstverleningsambities zijn eind 2009 vastgelegd in het Dienstverleningsconcept (DVC). Al deze ambities en verplichtingen zijn in 2009 bijeengebracht in het Realisatieplan Er is een overall planning, capaciteitsberekening en begroting gemaakt voor alle NUP-projecten en de DVC-projecten (zoals beschreven in het Dienstverleningsconcept). Verder is de basis gelegd voor een programmaorganisatie van waaruit alle projecten die voortvloeien uit NUP en DVC worden bestuurd. Voor deze vorm van sturen op samenhang is gekozen omdat de meeste trajecten sterk afhankelijk zijn van elkaar zowel technisch als inhoudelijk. Strakke sturing is noodzakelijk omdat een groot aantal projecten voortvloeit uit wettelijke verplichtingen met harde deadlines (onder andere de Omgevingsvergunning, Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Pagina 19

20 diverse basisregistraties, het programma Antwoord en zaken als Decentrale Regelgeving en Webrichtlijnen). Met het opleveren van het Realisatieplan is het in 2008 gestarte EGEM-i traject afgerond: de ondersteuning door EGEM is formeel geëvalueerd en beëindigd in december Het realisatieplan zal in het voorjaar 2010 aan de nieuwe raad worden gepresenteerd en de financiële consequenties worden verwerkt in de Kadernota. In het kader van juridische kwaliteitszorg is in 2009 een juridische check voor vast te stellen gemeentelijke verordeningen ontwikkeld. Dit sluit aan bij de implementatie van een onderdeel van de Europese Dienstenrichtlijn: de notificatie van de centrale overheid (dat wil zeggen de juridische aanmelding bij de centrale overheid) van vastgestelde verordeningen die een gevolg hebben voor het aanbieden van diensten. Verder vormt deze juridische check een voorbereiding op de op 1 januari 2011 naar verwachting in werking tredende verplichting om verordeningen digitaal te publiceren, via een centrale elektronische voorziening. In meer brede zin is er in 2009 voor gekozen om juridische kwaliteitszorg (het herkennen en beheersen van juridische risico s van gemeentelijke producten en diensten) tegelijk met en afgestemd op het gemeentebrede risicomanagement uit te bouwen. Eind 2009 is ambtelijk gestart met het opstellen van een visie op het voorkomen (in de zin van preventie) en behandelen van bezwaarschriften. Daarmee wordt voorzien in de, nu ontbrekende, centrale gemeentelijke visie over dit onderwerp. - Externe ontwikkelingen Wat hebben we bereikt? Bestuur 1. Bij koninklijk besluit van 7 februari 2009 is burgemeester drs. A.E. Koopmanschap met ingang van 1 maart 2009 herbenoemd tot burgemeester van Diemen. Dit besluit volgde op de aanbeveling van de gemeenteraad en de commissaris van de koningin aan de minister van binnenlandse zaken. 2. Van januari tot en met maart 2009 heeft een groep van 24 geïnteresseerde en enthousiaste burgers de cursus gevolgd. Bedoeling van deze cursus is om de burger kennis te laten maken met de gemeentepolitiek en de drempel naar politiek actief te verlagen. 3. In 2009 is door wethouder en raadsleden 12 keer een bezoek gebracht aan de groepen 8 van de basisscholen. In dit scholenproject krijgen de leerlingen voorlichting over de werking van het gemeentebestuur en wordt een raadsdebat gespeeld. 4. Op 1 januari 2009 is het Wijkgericht Werken ingevoerd. In vier wijkuitvoeringsprogramma s zijn de voornemens per wijk bekend gemaakt. Meest zichtbare activiteit van het Wijkgericht Werken zijn de buurtschouwen en de integrale onderhouds- en schoonmaakweken. De betrokkenheid van burgers bij inrichting, onderhoud en gebruik van de eigen leefomgeving is verder vergroot door activiteiten van het buurtpanel in Noord en het wijkplatform in Zuid. Dienstverlening 1. In 2008 is de wijze van interne klachtbehandeling organisatorisch opnieuw ingericht. Desondanks heeft de gemeentelijke ombudsman in 2009 een aantal indringende rapportages opgesteld over de gebrekkige klachtafhandeling. Op basis hiervan zijn de klachtenprocedures aangescherpt. Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Pagina 20

Jaarverslag & Jaarrekening 2009

Jaarverslag & Jaarrekening 2009 Jaarverslag & Jaarrekening 3 juni 2010 (definitief) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Jaarverslag & Jaarrekening 2008 Jaarverslag & Jaarrekening 2008 28 april 2009 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEESWIJZER... 4 INLEIDING... 6 KERNGEGEVENS... 14 JAARVERSLAG... 16 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 18 Programma

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Milieunotitie 2011. Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Milieunotitie 2011. Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie Raadsvoordracht Onderwerp: Milieunotitie 2011 Datum: 13 september 2011 Steller: W.P. Groeneveld Portefeuillehouder: R.P. Grondel Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015

Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015 Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015 Agendapuntnummer: Raadsvergadering 25 juni 2015 Onderwerp: Jaarstukken 2014 Registratienummer: 15int02097 Casenr: 15.00813 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H.T.M.

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.1171 B.17.1171 Landgraaf, 20 juni 2017 ONDERWERP: Programmaverantwoording 2016 Raadsvoorstelnummer: 53 PROGRAMMA 1. Bestuur

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep Aan de raad 1. Gevraagd raadsbesluit In te stemmen met

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties Verordening ex artikel 213a Gemeentewet en Informatievoorziening grondexploitaties Kleine onderzoeken op twee domeinen Memorandum van het tiende, gecombineerde onderzoek van de Rekenkamercommissie van

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 gemeente Winterswijk zaaknummer: 105527 blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 programma: 13. Financiën werkdoel: 1317 Realiseren jaarlijkse beleids- en budgetcyclus onderwerp: Jaarstukken 2015 advies: 1.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

KLACHTENRAPPORTAGE 2013

KLACHTENRAPPORTAGE 2013 KLACHTENRAPPORTAGE 2013 Inleiding Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over klachten. De rapportage over 2013 heeft een bijzonder karakter. In september 2014 heeft de gemeentelijke Rekenkamer een

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie