Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens Jaarverslag Programmaverantwoording Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Programma 1 Veiligheid en openbare orde Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Programma 4 Welzijn en cultuur Programma 5 Sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen en zorg Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Paragraaf 1 Weerstandsvermogen Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 3 Financiering Paragraaf 4 Bedrijfsvoering Paragraaf 5 Verbonden partijen Paragraaf 6 Grondbeleid Paragraaf 7 Lokale Heffingen Jaarrekening Programmarekening Balans Grondslagen Toelichting op de programmatoerekening Toelichting op de balans Sisa verantwoordingsbijlage Aanvullende gegevens en specificatie Aansluiting subadministratie WIZ op grootboek Accountantsverklaring Bijlagen Subsidies Eenmalige projecten Raadsbesluit van 3 juni Trefwoordenlijst Inhoudsopgave Pagina 1

2 Inhoudsopgave Pagina 2

3 Voor u liggen de jaarstukken Leeswijzer Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform de voorschriften en gelijk aan die van de begroting. Het jaarverslag bestaat uit: De programmaverantwoording Het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen De paragrafen In de programmaverantwoording wordt ingegaan op de in de begroting gestelde 3W-vragen. Programmabegroting Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Programmaverantwoording Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het gekost? Naast deze vragen wordt ook specifiek ingegaan op de onderwerpen nieuw beleid, moties en amendementen, investeringen en op overige ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. In het hoofdstuk over algemene dekkingsmiddelen worden de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente nader toegelicht. In de zeven verplichte paragrafen, die als een dwarsdoorsnede van de begroting en jaarrekening moeten worden gezien, gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. De jaarrekening bestaat uit: De programmarekening De balans De Sisa bijlage (Sisa staat voor Single Information Single Audit). De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht verschaft over waarin geïnvesteerd is en hoe dat gefinancierd is. De Sisa bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Leeswijzer Pagina 3

4 . Leeswijzer Pagina 4

5 Inleiding Algemeen 2009 is het laatste volledige jaar van deze collegeperiode. Vele resultaten zijn behaald, zowel vergeleken met de doelen van de programmabegroting 2009 als met het collegeprogramma uit In deze jaarstukken zijn de resultaten over 2009 verantwoord. Op basis van het bestaande beleid hadden wij u een jaarrekening willen presenteren met een positief saldo van 3,1 miljoen. Hiervan zijn circa 1,9 miljoen eenmalige activiteiten die nog niet tot volledig resultaat zijn gekomen in De belangrijkste onderdelen daarvan zijn de afronding van de Meridiaan ( 0,85 miljoen) en de verbouwing van de Octopus ( 0,35 miljoen). 0,4 miljoen van het oorspronkelijke resultaat is afkomstig uit de voorziening Centrumplan. Het gaat om een ISV-bijdrage voor het beperken van geluidshinder. Dit bedrag moet gestort in de reserve Omgevingslawaai. De regels schrijven voor dat die boeking via het rekeningresultaat moet plaatsvinden. Tenslotte is er een positief saldo van 0,9 miljoen uit de kostenplaats kapitaallasten, wat wij beschouwen als het verschil tussen de betaalde rente op leningen en de doorberekende rente aan kapitaalgoederen en grondexploitaties. Vele malen hebben wij gesproken over de risico s op de grondexploitatie Plantage De Sniep. In de laatste fase van het opstellen van de jaarrekening heeft de accountant ons geadviseerd om de voorzieningen voor de grondexploitaties en het onderhoud openbare ruimte te vullen tot het niveau van de te verwachten kosten op basis van bestaand beleid. Wij hebben dat advies gevolgd. Dat heeft gevolgen gehad voor het saldo van deze jaarrekening. De voorzieningen exploitatietekorten grondexploitaties zijn verhoogd met 15,8 miljoen, die voor groen, verhardingen en speelterreinen gezamenlijk met 1,6 miljoen. Daarmee het resultaat van deze jaarrekening vóór bestemming uit op nadelig. Boven deze 14,3 miljoen stellen wij u bovendien voor om de geplande eenmalige bestemmingsaanvragen te honoreren. Deze brengen het te bestemmen bedrag op 16,7 miljoen. Het negatieve resultaat en het te bestemmen bedrag zijn niet in één keer op te vangen. De vermogenspositie biedt daarvoor onvoldoende ruimte. Om die reden vindt u op de balans de post nog te bestemmen resultaat ter grootte van 16,7 miljoen. Dit bedrag moet in meerdere jaren weer naar nul worden gebracht. Voor een gedeelte zal dat gebeuren met maatregelen die al in de begroting 2010 zijn vastgesteld. In de voorjaarsnota zullen wij u de maatregelen hieromtrent presenteren. De beleidsontwikkelingen De gemeentelijke organisatie is er om de burgers, ondernemers en bezoekers van de gemeente Diemen van dienst te zijn. Hieronder de belangrijkste beleidsontwikkelingen met dat doel. Dienstverlening De eerste fase van het Klant Contact Centrum is gestart. Het Klant Contact Centrum bestaat uit de ontvangstbalie en de servicelijn openbare ruimte. Beiden zijn gesitueerd in de ontvangstruimte op de begane grond. In het onderzoek Vaart in Diemen van de Kamer van Koophandel uit juni 2009 en uit de Benchmark Ondernemingklimaat 2009 blijkt dat lokale ondernemers bovengemiddeld tevreden zijn over de dienstverlening door de gemeente en Inleiding Pagina 5

6 het ondernemingsklimaat in Diemen. In het Elsevier-onderzoek naar beste woongemeenten scoort Diemen een top-10 plaats. Veiligheid Op het beleidsterrein crisisbeheersing is de regionalisering van de gemeentelijke processen (bevolkingszorg) afgerond. Vanaf 1 oktober wordt er structureel samengewerkt met de gemeente Ouder-Amstel voor de piketregeling voor de kernfuncties. De uitbreiding van de beveiliging rondom de stations en het uitbreiden van het cameratoezicht in Diemen-Zuid ter hand genomen. Dit was een wens van de raad. Per 1 maart 2009 is in Diemen gestart met het uitvoeren van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Dit heeft geleid tot 10 huisverboden in Er is een start gemaakt met het invoeren van een groepsgewijze aanpak en een individuele aanpak van overlastgevende jongeren. Voor Bergwijkpark is een certificering bereikt voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het bedrijventerrein Sniep/Stammerdijk is opnieuw gecertificeerd. Voor het winkelcentrum Kruidenhof zijn de eerste overleggen gevoerd om te komen tot certificering in Jongerenbeleid In het kader van het jongerenbeleid is de nota herijking jongerenwerk door de Raad vastgesteld. In de herijking is de opdracht aan het jongerenwerk en de uitvoering door het jongerenwerk tegen het licht gehouden. De uitvoerder van het lokale jongerenwerk, de SWD, zal jaarlijks een inzetplan presenteren waarin de activiteiten die zij gaat organiseren staan toegelicht. Doel is om te komen tot een meer flexibele aanpak, waarbinnen zowel aandacht is voor de gewone jongere als voor probleemgroepen in Diemen. Voor deze laatste groep is een specifieke aanpak ontwikkeld waarbinnen intensief en gestructureerd samengewerkt wordt tussen het jongerenwerk, de politie en de gemeente. Luchthal In oktober 2009 is de luchthal geplaatst om aan de accommodatiewensen van de zaalsportverenigingen in de winterperiode tegemoet te komen. De luchthal is een tijdelijke voorziening die jaarlijks in de periode van oktober tot en met maart naast de sporthal aan de Prins Bernhardlaan een plaats heeft. Verkeer en vervoer De blauwe zone is uitgebreid in Bomenrijk en het centrumgebied. Tevens is het parkeerbeleid voor het centrumgebied vastgesteld voor het moment dat de parkeergarage functioneel is. Dat parkeerbeleid wordt opgenomen in het parkeerbeleid voor heel Diemen. Het onderzoek naar doortrekking van tramlijn 9 is door de Stadsregio Amsterdam opgepakt. Verder is buslijn 66 IJburg-Diemen (Vinkenbrug)-Zuidoost van start gegaan. Bij het station Diemen is de fietsenstalling vernieuwd en uitgebreid. De Anne Frankwijk en P.J. ter Beekstraat zijn geheel heringericht. Verder heeft de gemeente de vinger aan de pols gehouden bij de diverse grootschalige uitbreidingen van infrastructuur zoals de planstudie OV SAAL, de Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg (OOIJ) en de planstudie weg Schiphol Amsterdam Almere (SAA). Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) Winkelcentrum Diemerplein Na vele jaren van discussie en procedures is op 11 september 2009 de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van winkelcentrum Diemerplein. Direct daaraan voorafgaand is de realisatieovereenkomst voor dit project tussen gemeente en Delta Lloyd getekend. Inmiddels is de bouwvergunning voor deze uitbreiding onherroepelijk geworden. Plantage de Sniep Inleiding Pagina 6

7 In de wijk Plantage de Sniep zijn de eerste woningen betrokken. Ook werd gestart met de verkoop van de tweede fase, te weten een appartementengebouw. De verdere ontwikkeling van de wijk heeft vertraging opgelopen als gevolg van de stagnerende woningmarkt. Berkenstede In Berkenstede is de laatste (zesde) woontoren van dit project gebouwd en is gestart met de oplevering van de appartementen. Tegelijkertijd is gestart met de herinrichting van de buitenruimte rondom het nieuwe zorgcentrum. Klimaatbeleid Het waterplan, het luchtkwaliteitsplan en het natuurbeleidsplan zijn door burgemeester en wethouders vastgesteld en aan de raad voorgelegd. Horecapaviljoen Aan de Weespertrekvaart is gestart met de bouw van een nieuw horecapaviljoen. Voor wat betreft de hoeveelheid horeca is gediscussieerd met ondernemers en bewoners als startpunt om te komen tot nieuw horecabeleid. Ruimtelijk Beheer (RB) Nieuwe afvalinzamelmethodiek In 2009 is een nieuwe afvalinzamelmethodiek voor Diemen door de raad vastgesteld. Inmiddels is de hoogbouw en middelhoogbouw voorzien van ondergrondse collectoren. Ook is er een technische oplossing gevonden voor de gewenste collectieve inzameling van gft. Zowel voor de gft-inzameling bij de hoog-/middelhoogbouw als de inzameling bij de laagbouw worden units van 500 liter geplaatst. Naar verwachting is in het eerste kwartaal 2010 de totale inzamelmethodiek vernieuwd en zijn ook de duobakken bij de laagbouw vervangen door mini containers voor het restafval. Kunststofinzameling in Diemen Na de geslaagde deelname aan de pilot van De Meerlanden is het systeem van kunststofinzameling in Diemen volledig en met succes ingevoerd. De respons is zeer goed. Klein Chemisch Afval station (KCA station) Een vernieuwing van het KCA station voor het sorteerstation op de gemeentewerf heeft in 2009 plaatsgevonden. Dit KCA depot is volledig gecertificeerd en voldoet daarmee aan alle milieu- en ARBO technische eisen. De ontwikkeling van de organisatie Herbenoeming burgemeester Bij koninklijk besluit van 7 februari 2009 is burgemeester Koopmanschap met ingang van 1 maart 2009 herbenoemd tot burgemeester van Diemen. Koers op Kwaliteit (KOK) Sinds 1 maart 2009 staat de nieuwe organisatiestructuur, die feitelijk het begin is van een proces van organisatie ontwikkeling. Dit proces is gestart begin 2008 onder de naam Koers op Kwaliteit. De managementfuncties zijn ingevuld met drie medewerkers vanuit de eigen organisatie en vier managers van buiten. De laatste afdelingsmanager is benoemd per 1 november Ook de plaatsingsprocedure van de medewerkers is afgerond. Het zijn nu vooral de afdelingsmanagers die binnen de eigen afdeling aan het werk moeten met de gewenste verandering van de organisatiecultuur, zoals die is vastgelegd in de besturingsfilosofie. Inleiding Pagina 7

8 Het gaat erom daadwerkelijk tot een andere manier van werken te komen en om het bevorderen van de gewenste houding en gedrag. De zachte, mensgerichte kant krijgt daarbij aandacht in de vorm van onder andere opleiding, training en activiteiten ter bevordering van samenwerking. Ook in de harde kant wordt geïnvesteerd door onder meer verdergaande mandatering, digitalisering, beschrijven en efficiënter inrichten van werkprocessen. Bovenal komt het aan op voorbeeldgedrag van het management. Strategische samenwerking De gemeente Ouder-Amstel heeft zich in 2009 tot de gemeente Diemen gewend met het verzoek te komen tot een meer strategische samenwerking tussen beide gemeenten. Vanuit de overtuiging dat samenwerking in de toekomst de positie van zelfstandige gemeenten kan versterken is op bestuurlijk niveau openhartig over een samenwerkingsagenda gesproken. De ambtelijke organisaties hebben de opdracht gekregen met een concrete uitwerking te komen en dit aan het college voor te leggen. Waar we staan we op financieel gebied Procesmatig De nadruk op de procesmatig financiële kant heeft gelegen in het beter informeren van de budgethouders en handhaven van al vastgestelde procedures. De reorganisatie Koers op Kwaliteit is verwerkt in de begroting en aan de budgethouders zijn verbeterde budgetoverzichten beschikbaar gesteld. De verplichtingenprocedure en de inkoopprocedure zijn strikter gecontroleerd en gehandhaafd. In 2009 is overgegaan op het elektronisch registreren en verwerken van facturen via Corsa Invoice. Het resultaat is een betere betalingsdiscipline en het terugbrengen van het aantal zoekgeraakte facturen tot nul. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn de budgetspelregels aangescherpt. Voor elk voorstel wordt bij de financiële paragraaf een concrete dekking geëist. Globale dekkingsmogelijkheden als algemene vacatureruimte of een voorschot nemen op de jaarrekening of de voorjaarsnota worden niet meer geaccepteerd. Omdat er geen structurele budgetten zijn voor vervanging bij zwangerschap of langdurige ziekte heeft dat inmiddels tot knelpunten in de organisatie geleid. Financiële positie De financiële positie van de gemeente Diemen is gezond, ceteris paribus. Ofwel: als de overige omstandigheden gelijk blijven. Helaas is de kans daarop erg klein. In 2009 is geconstateerd dat de gemeente twee grote risico s loopt, op een vermindering van de uitkering uit het gemeentefonds en op verliezen bij de grondexploitatie Plantage De Sniep. In 2009 is het beleid vastgesteld om het gemeentebrede resultaat van enerzijds de betaalde rente op leningen en anderzijds de doorbelastingen aan grondexploitaties en kapitaallasten in de risicoreserve te storten. Het resultaat daarvan is terug te zien in de bestemming van het resultaat van deze jaarrekening. Inleiding Pagina 8

9 Het resultaat Tabel: resultaat 2009 Lasten & Baten per programma (bedragen x 1000) Begroting 2009 Rekening 2009 Resultaat 2009 PRG 0 BESTUUR EN DIENSTVERLENING PRG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE PRG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER PRG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR PRG 5 SPORT EN RECREATIE PRG 6 WERK, INKOMEN EN ZORG PRG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal lasten PRG 0 BESTUUR EN DIENSTVERLENING PRG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE PRG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER PRG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR PRG 5 SPORT EN RECREATIE PRG 6 WERK, INKOMEN EN ZORG PRG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU PROG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING PROG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal baten Resultaat voor bestemming PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR PRG 5 SPORT EN RECREATIE PRG 7 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU PRG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal dotaties aan reserves PRG 1 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE PRG 2 WEGEN, VERKEER EN VERVOER PRG 3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG PRG 4 WELZIJN EN CULTUUR PRG 5 SPORT EN RECREATIE PRG 8 STEDELIJKE ONTWIKKELING PRG 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming De toelichtingen op de afwijkingen vindt u terug in de jaarrekening bij de verschillende programma s op pagina 149 t/m 165. Inleiding Pagina 9

10 Op hoofdlijnen is de volgende analyse te geven: Omschrijving Bedrag (x 1000) Eenmalige budgetten (zie pagina 149 t/m 165 ) Dotatie aan voorziening (programma 2, pagina 151 en programma 8, pagina 163) Berkenstede: bijdrage de Key (programma 8, pagina 163.) 238 ISV-Berkenstede (programma 8, pagina 163) 295 Vrijval Voorziening Centrumplan (programma 8, pagina 163) 426 Algemene uitkering (Algemene dekkingsmiddelen (AD), pagina 165) 638 Resultaat voor-, najaarsnota en diverse verzamelbesluiten (zie AD, pagina 165) -877 Inkomsten op de bouwgrondexploitaties (zie AD, pagina 165) 880 Bedrijfsvoering (paragraaf bedrijfsvoering ( zie pagina 114) -220 Diverse voor- en nadelen -73 Totaal In 2009 is circa aan kosten voor omgevingslawaai in de exploitatie verantwoord. Deze kosten moeten ten laste komen van de reserve omgevingslawaai. Tevens zijn in de exploitatie in het kader van de Wmo aan kosten gemaakt, die ten laste moeten van de reserve Wmo. Op grond hiervan wordt de raad voorgesteld: en te onttrekken aan respectievelijk de reserve omgevingslawaai en reserve Wmo de onttrekking van en aan respectievelijk de reserve omgevingslawaai en reserve Wmo toe te voegen aan het nadelig resultaat van 2009 ( ). Indien dit voorstel wordt gehonoreerd komt het resultaat van 2009 op een bedrag van circa Inleiding Pagina 10

11 De bestemming van het resultaat en overige adviezen Bestemming resultaat Wij stellen u voor het resultaat van (inclusief de onttrekkingen uit de reserve omgevingslawaai en Wmo) als volgt te bestemmen: Uitvoering van eenmalige projecten uit voorgaande jaren Om een aantal eenmalige projecten uit voorgaande jaren alsnog in 2010 te starten of af te ronden wordt als dekking ingezet (bijlage: eenmalige projecten, pagina 195). Vervanging eigen personeel door derden In 2009 zijn verplichtingen voor vervanging van eigen personeel aangegaan. Een aantal van deze verplichtingen lopen door in In de begroting is de dekking ( ) voor deze kosten ( ) niet voldoende. Om deze kosten te kunnen dekken wordt geadviseerd de begroting 2010 te verhogen met van het resultaat Reserve omgevingslawaai Omdat de gemeente geen ISV-bijdrage meer ontvangt voor de aanpak van sanering geluidhinder, zijn de middelen in de reserve omgevingslawaai niet voldoende voor dit doel. Dit is de aanleiding om te adviseren een bedrag van toe te voegen aan de reserve Omgevingslawaai. Omschrijving Bedrag (x 1000) Balanspost nog te verdelen resultaat Uitvoering eenmalige projecten uit voorgaande jaren (incidentele lasten) Vervanging eigen personeel door derden 144 Toevoeging aan de reserve omgevingslawaai 426 Totaal Inleiding Pagina 11

12 Overige adviezen Naast bovenstaande adviezen wordt u het volgende geadviseerd: Wmo De lasten in de begroting 2010 met te verhogen en dit te dekken met een onttrekking van aan de reserve Wmo. Dit budget is nodig voor het maken van folders en het nader invullen van de Informatie- en Adviesfunctie op het Centraal Service Punt. Onttrekken van aan de reserve Startersleningen in 2010 (t.b.v. het aanpassen van woningnet). Onttrekken van aan de voorziening Afvalstoffenheffing in 2010 (t.b.v. Milieuvergunning werf) Onttrekken van aan de voorziening Rioleringszorg in 2010 (t.b.v. respectievelijk pompgemalen ( ) en Uitvoering Wet Wion ( )). Ten behoeve van de uitvoering eenmalige projecten uit voorgaande jaren, de lasten in de begroting 2010 met te verhogen (zie bijlage: eenmalige projecten, pagina 195). Dekking eenmalige projecten Bedrag (x 1000) Resultaat Onttrekking uit reserve Startersleningen 14 Onttrekking uit de voorziening Afvalstoffenheffing 37 Onttrekking uit de voorziening Rioleringszorg 45 Totaal Inleiding Pagina 12

13 Kerngegevens Samenstelling gemeenteraad Samenstelling B&W Portefeuille: mw. Drs. A.E. Koopmanschap, burgemeester -Openbare Orde en Integrale Veiligheid -Handhaving -Personeel, Organisatie en Bedrijfsvoering -Burgerzaken -Communicatie -Burgerparticipatie en anti-discriminatie -Project kwaliteit gemeentelijke dienstverlening -Project coördinatie wijkgericht werken -Wijkwethouder buitengebied Portefeuille: dhr. A.J.M. Scholten, loco-burgermeester P.V.D.A. -Ruimtelijke ontwikkeling, grondbeleid F.A.L. Polsbroek -Bouw- en woningtoezicht en bouwen N.C. Portegijs -Volkshuisvesting M.L.A. Sikkens -Schuldhulpverlening en armoedebeleid (WWB-onderdeel bijstand) J.P. Texier -Uitkeringen R. Verheuvel (fractievoorzitter) -ICT -Verkeer en vervoer V.V.D. -Projectwethouder Centrumplan Y.N. de Baay -Projectwethouder Bergwijkpark J.A. Jägers -Wijkwethouder Diemen-Zuid F.J. Mulder B.H.M. Wielage (fractievoorzitter) Portefeuille: dhr. L.W.M. Worm -Financiën S.P. -Openbare werken en openbare ruimte M. Haak (fractievoorzitter) -Economische zaken, bedrijvigheid en werk (WWB-onderdeel werk) K. Verhofstad -Projectwethouder bedrijfsgebieden P. Visser -Projectwethouder De Sniep -Wijkwethouder Diemen-Centrum Leefbaar Diemen -Toetsen vergunningaanvraag groenbeleid en bomenverordening R. Herder (fractievoorzitter) en verlenen reguliere kapvergunningen G. Smit-van der Wal -Groenbeheer en groenonderhoud -DB lid ROA C.D.A. R.L.A. Budhu lall Portefeuille: dhr. R.P. Grondel M.G.F. Tokkie (fractievoorzitter) -Groenbeleid en recreatie -Kunst en cultuur / de Omval Groenlinks -Ontwikkelingssamenwerking R.M. Smit -Welzijn, zorg en volksgezondheid (Wmo) H.G. Uiterdijk (fractievoorzitter) -Onderwijs en kinderopvang -Sport (inclusief accommodaties) Democraten Diemen -Integratiebeleid M.J. Israël (fractievoorzitter) -Groenstructuur (beleid) -Beleid met betrekking tot kapvergunningen -Milieu -Projectwethouder Berkenstede -Wijkwethouder Diemen-Noord -Tweede wethouder project de Brede HOED (eerste is projectwethouder Centrumplan, de heer Scholten) Kerngegevens Pagina 13

14 Sociale structuur Inwoners jaar jaar jaar en ouder Totaal Bron: Algemene uitkering 2008 en 2009 Fysieke structuur Groen 10% Wegen 8% Overig 63% Water 19% Onderwerp Financiële structuur Begroting 2009 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2009 Realisatie 2009 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2009 Gewone uitgaven (excl.grondexpl.) a Opbrengst belastingen/retributies Algemene uitkering Onderwerp Ultimo 2008 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2008 Ultimo 2009 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2009 Boekwaarde vaste activa Eigen vermogen en voorzieningen Vaste schuld a) De uitgaven zijn inclusief alle begrotingswijzigingen. Kerngegevens Pagina 14

15 Jaarverslag Jaarverslag Pagina 15

16 Jaarverslag Pagina 16

17 Programmaverantwoording Jaarverslag Pagina 17

18 Jaarverslag Pagina 18

19 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Missie De Gemeenteraad van Diemen wil het vertrouwen van de burger in de politiek en gemeentelijke organisatie herstellen. Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? In januari 2009 is door de raad het Strategisch Communicatieplan vastgesteld. Vervolgens is een begin gemaakt met uitvoering daarvan, waarbij de nadruk met name lag op de versterking van de interne communicatie en de externe profilering. Onder andere is gewerkt aan een nieuwe huisstijl en een proactieve persbenadering. Verder is er een begin gemaakt met de versterking van het imago van de gemeente volgens de in het communicatieplan afgesproken strategie. Met de gemeenten Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Nieuwkoop, Ouder-Amstel en Uithoorn is Diemen een samenwerking tot stand gekomen in de vorm van de website WerkInHetWesten, met als doel een grote interne arbeidsmarkt te vormen voor de ambtenaren van de deelnemende gemeenten. Bovendien is het doel van de samenwerking om initiatieven als traineetrajecten meer kans van slagen te geven dan mogelijk zou zijn bij de individuele gemeenten. Op termijn wordt de samenwerking uitgebreid tot het gezamenlijk inkopen van opleidingen en trainingen en het onderling ondersteunen op het terrein van personeelbeleid. De gemeente Ouder-Amstel heeft zich in 2009 tot de gemeente Diemen gewend met het verzoek te komen tot een meer strategische samenwerking tussen beide gemeenten. De colleges van beide gemeenten hebben in twee gezamenlijke overleggen de concrete mogelijkheden hiertoe besproken. Vanuit de overtuiging dat samenwerking in de toekomst de positie van zelfstandige gemeenten kan versterken is openhartig over een samenwerkingsagenda gesproken. De ambtelijke organisaties hebben de opdracht gekregen met een concrete uitwerking te komen en dit aan de colleges voor te leggen. In het eerste kwartaal van 2010 wordt hierover meer duidelijk. Het Dienstverleningsconcept heeft in 2009 drie eigenaren gekend. De afdelingsmanager publiekszaken heeft het concept definitief gemaakt zodat dit begin 2010 vastgesteld kon worden en in uitvoering kan worden genomen. In het plan wordt aangegeven op welke wijze we de komende tijd de dienstverlening naar de burger willen verbeteren via de afdeling publiekszaken en het wijkgericht werken. Naast diverse externe ontwikkelingen zoals de invoering van delen uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP), wil de gemeente ook de dienstverlening richting de burger blijven verbeteren óók op onderdelen waar dat niet onmiddellijk voortvloeit uit een wettelijke verplichting of afspraken met andere overheden. Deze dienstverleningsambities zijn eind 2009 vastgelegd in het Dienstverleningsconcept (DVC). Al deze ambities en verplichtingen zijn in 2009 bijeengebracht in het Realisatieplan Er is een overall planning, capaciteitsberekening en begroting gemaakt voor alle NUP-projecten en de DVC-projecten (zoals beschreven in het Dienstverleningsconcept). Verder is de basis gelegd voor een programmaorganisatie van waaruit alle projecten die voortvloeien uit NUP en DVC worden bestuurd. Voor deze vorm van sturen op samenhang is gekozen omdat de meeste trajecten sterk afhankelijk zijn van elkaar zowel technisch als inhoudelijk. Strakke sturing is noodzakelijk omdat een groot aantal projecten voortvloeit uit wettelijke verplichtingen met harde deadlines (onder andere de Omgevingsvergunning, Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Pagina 19

20 diverse basisregistraties, het programma Antwoord en zaken als Decentrale Regelgeving en Webrichtlijnen). Met het opleveren van het Realisatieplan is het in 2008 gestarte EGEM-i traject afgerond: de ondersteuning door EGEM is formeel geëvalueerd en beëindigd in december Het realisatieplan zal in het voorjaar 2010 aan de nieuwe raad worden gepresenteerd en de financiële consequenties worden verwerkt in de Kadernota. In het kader van juridische kwaliteitszorg is in 2009 een juridische check voor vast te stellen gemeentelijke verordeningen ontwikkeld. Dit sluit aan bij de implementatie van een onderdeel van de Europese Dienstenrichtlijn: de notificatie van de centrale overheid (dat wil zeggen de juridische aanmelding bij de centrale overheid) van vastgestelde verordeningen die een gevolg hebben voor het aanbieden van diensten. Verder vormt deze juridische check een voorbereiding op de op 1 januari 2011 naar verwachting in werking tredende verplichting om verordeningen digitaal te publiceren, via een centrale elektronische voorziening. In meer brede zin is er in 2009 voor gekozen om juridische kwaliteitszorg (het herkennen en beheersen van juridische risico s van gemeentelijke producten en diensten) tegelijk met en afgestemd op het gemeentebrede risicomanagement uit te bouwen. Eind 2009 is ambtelijk gestart met het opstellen van een visie op het voorkomen (in de zin van preventie) en behandelen van bezwaarschriften. Daarmee wordt voorzien in de, nu ontbrekende, centrale gemeentelijke visie over dit onderwerp. - Externe ontwikkelingen Wat hebben we bereikt? Bestuur 1. Bij koninklijk besluit van 7 februari 2009 is burgemeester drs. A.E. Koopmanschap met ingang van 1 maart 2009 herbenoemd tot burgemeester van Diemen. Dit besluit volgde op de aanbeveling van de gemeenteraad en de commissaris van de koningin aan de minister van binnenlandse zaken. 2. Van januari tot en met maart 2009 heeft een groep van 24 geïnteresseerde en enthousiaste burgers de cursus gevolgd. Bedoeling van deze cursus is om de burger kennis te laten maken met de gemeentepolitiek en de drempel naar politiek actief te verlagen. 3. In 2009 is door wethouder en raadsleden 12 keer een bezoek gebracht aan de groepen 8 van de basisscholen. In dit scholenproject krijgen de leerlingen voorlichting over de werking van het gemeentebestuur en wordt een raadsdebat gespeeld. 4. Op 1 januari 2009 is het Wijkgericht Werken ingevoerd. In vier wijkuitvoeringsprogramma s zijn de voornemens per wijk bekend gemaakt. Meest zichtbare activiteit van het Wijkgericht Werken zijn de buurtschouwen en de integrale onderhouds- en schoonmaakweken. De betrokkenheid van burgers bij inrichting, onderhoud en gebruik van de eigen leefomgeving is verder vergroot door activiteiten van het buurtpanel in Noord en het wijkplatform in Zuid. Dienstverlening 1. In 2008 is de wijze van interne klachtbehandeling organisatorisch opnieuw ingericht. Desondanks heeft de gemeentelijke ombudsman in 2009 een aantal indringende rapportages opgesteld over de gebrekkige klachtafhandeling. Op basis hiervan zijn de klachtenprocedures aangescherpt. Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Pagina 20

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Haarlem

Jaarverslag 2010 Haarlem Jaarverslag Haarlem 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Samenstelling bestuur...7 Kerngegevens...9 Deel 1 Algemeen...11 1.1 Inleiding en leeswijzer...13 1.2 Beleidsmatige resultaten...14 1.3 Uitkomst jaarrekening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening Zoetermeer, 24 april 2007 Concernverslag Jaarverslag Jaarrekening Feiten & cijfers over Zoetermeer Inwoners per 01-01-2007 per 01-01- Aantal inwoners 118.017 116.982 Aantal woningen 50.802 49.805 Gemiddeld

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie