Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag & Jaarrekening 2008"

Transcriptie

1 Jaarverslag & Jaarrekening april 2009 Inhoudsopgave Pagina 1

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEESWIJZER... 4 INLEIDING... 6 KERNGEGEVENS JAARVERSLAG PROGRAMMAVERANTWOORDING Programma 0 Bestuur en Dienstverlening 21 Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde 28 Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer 33 Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang 40 Programma 4 Welzijn en Cultuur 47 Programma 5 Sport en Recreatie 54 Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg 58 Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid 67 Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling 73 Algemene dekkingsmiddelen 80 PARAGRAFEN Paragraaf 1 Weerstandsvermogen 88 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen 95 Paragraaf 3 Financiering 102 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering 111 Paragraaf 5 Verbonden partijen 123 Paragraaf 6 Grondbeleid 133 Paragraaf 7 Lokale Heffingen 138 JAARREKENING PROGRAMMAREKENING Programmaoverzicht 149 Programmatoelichting 152 BALANS Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 179 Toelichting op de balans 183 Sisa 199 BIJLAGEN Overzicht van gewaarborgde geldleningen Subsidies Accountantsverklaring 214 Raadsbesluit van 28 mei Inhoudsopgave Pagina 2

3 Inhoudsopgave Pagina 3

4 Leeswijzer Voor u liggen de jaarstukken Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform de voorschriften en gelijk aan die van de begroting. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording, een hoofdstuk over de algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen. In de programmaverantwoording wordt ingegaan op de in de begroting gestelde 3W-vragen Programmabegroting Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Programmaverantwoording Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het gekost? Naast deze vragen wordt ook specifiek ingegaan op de onderwerpen nieuw beleid, moties en amendementen, investeringen en op overige ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. In het hoofdstuk over algemene dekkingsmiddelen worden de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente nader toegelicht. In de zeven verplichte paragrafen, die als een dwarsdoorsnede van de begroting en jaarrekening moeten worden gezien, gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening, de balans en de verplichte SISA bijlage (SISA staat voor Single Information Single Audit). De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht verschaft over waarin is geïnvesteerd en hoe is dat gefinancierd. De SISA bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Leeswijzer Pagina 4

5 . Leeswijzer Pagina 5

6 Inleiding Algemeen Met gepaste trots bieden wij u de jaarstukken over 2008 aan. Een maand eerder dan voorgaande jaren, met een positief resultaat en met opnieuw een verbeterslag ten aanzien van presentatie en volledigheid. Al met al een volwaardig verantwoordingsdocument waarmee u als raad in staat bent uw controlerende taak te vervullen. De jaarrekening over 2008 sluit met een positief resultaat van ruim 3,8 miljoen euro. Een bedrag dat deels was voorzien bij de najaarsnota In de begroting 2008 is een slag gemaakt om de doelstellingen en prestatiegegevens meer SMART te formuleren. Hoewel wij van mening zijn dat sprake is van een verbetering ten opzichte van eerdere jaarverslagen, zal de uitdaging om dit verder te perfectioneren blijven. Een terugblik op 2008, beleidsmatig 2008 is een enerverend jaar geweest waar wij met een goed gevoel op terugkijken. In een dit jaar is een veelheid aan kleine en grotere successen geboekt. De belangrijkste geven wij hieronder weer. Voor het overigen verwijzen wij naar de programmateksten. Midterm review Volgens afspraak met de gemeenteraad heeft het college in mei 2008 (halverwege de bestuursperiode) gerapporteerd over de stand van zaken van uitvoering van het collegeprogramma. Geconstateerd werd dat het collegeprogramma voortvarend wordt uitgevoerd. Veel beleidsmatige activiteiten zijn uitgevoerd dan wel opgestart. Op een aantal beleidsterreinen komt het vanaf 2008 vooral aan op uitvoering. Het gaat dan met name om de uitwerking van het dienstverleningsconcept, de verdere implementatie van de WMO, de infrastructurele werken en het verder verbeteren van de bedrijfsvoering. Hiermee is veel ambtelijke capaciteit gemoeid. Daarnaast is in 2008 in de organisatie een doorontwikkelingtraject gestart (Koers op Kwaliteit), waarbij ook de nodige ambtelijke capaciteit is ingezet. Koers op kwaliteit Begin 2008 is een start gemaakt met een organisatieveranderingsproces. Dit heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe besturingsfilosofie. Dit proces is geheel op eigen kracht, dus zonder hulp van externe deskundigen, afgerond. Per 1 maart 2009 is de nieuwe organisatie van start gegaan. Burgermonitor Uit de tweejaarlijkse Burgermonitor is in 2008 gebleken dat de inwoners van Diemen tevreden zijn over hun woonomgeving, over de meeste voorzieningen en over de dienstverlening door de gemeente. Als aantrekkelijke aspecten van het wonen in Diemen noemen de burgers de nabijheid van Amsterdam (52,9%), het dorpse karakter van de gemeente (26,4%), de rust (22,1%) en de goede bereikbaarheid (20%). Minder aantrekkelijke aspecten noemen de onderzochte Diemenaren minder vaak, maar met zo n 8,6% is te weinig horeca toch het meest genoemd. De gemeente krijgt goede rapportcijfers voor haar dienstverlening. De dienstverlening door de afdeling Burgerzaken, de manier waarop de burgers telefonisch door de gemeente te woord worden gestaan beoordelen de bewoners van Diemen als goed. Met name de Servicelijn Openbare Ruimte krijgt een goed cijfer. Ook de manier waarop de gemeente met de burgers communiceert mag op een ruime voldoende rekenen. Inleiding Pagina 6

7 Verkeer en vervoer In 2008 is de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen het NS-station Diemen en Diemen- Noord verbeterd door het treffen van diverse maatregelen met financiële ondersteuning door de stadsregio Amsterdam. Tevens is de uitbreiding en vernieuwing van de fietsenstallingen bij het station Diemen binnengehaald met 100% subsidie door rijk en stadsregio. Voor de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg IJburg is het inrichtingsplan vastgesteld en zijn aanvullende afspraken gemaakt met Amsterdam. Voor de uitbreiding van de autosnelwegen in Diemen is een aanvullende overeenkomst met het Rijk opgesteld met extra geluidmaatregelen in Diemen. Ruimtelijke Ontwikkeling De woonvisie is vastgesteld. De eerste woningen in Plantage de Sniep zijn verkocht en de bouw is gestart. In Bergwijkpark is een groot complex t.b.v. de tijdelijke huisvesting van studenten gereedgekomen. DE EZ-agenda is vastgesteld. Het project Breednet t.b.v. van goede en betaalbare breednetverbindingen voor bedrijven is van start gegaan. Voor de revitalisering van het bedrijventerrein Verrijn Stuart zijn subsidies van de provincie Noord-Holland ontvangen ten behoeve van het proces en de opwaardering van de openbare ruimte. Voor de herontwikkeling van Bergwijkpark is een intentieovereenkomst gesloten met marktpartijen in het gebied. Het wijkgericht werken is verder doorgevoerd in de organisatie en heeft geleid tot een aantal buurtschoonmaakacties. Welzijn In december 2008 is officieel het Ouder- Kindcentrum (OKC) in Diemen van start gegaan. Het OKC is een laagdrempelig centrum waar ouders/opvoeders terecht kunnen met alle vragen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het centrum is een samenwerkingsverband van verloskundigen, kraamzorg, consultatiebureau en schoolgezondheidszorg, peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen, schoolbegeleidingsdienst, bureau jeugdzorg, thuiszorg, Mee (organisatie voor mensen met een beperking) en de gemeente Diemen. Gewerkt wordt met een gemeenschappelijke balie en één telefoonnummer. Verder zijn er afspraken over samenwerken en een gezamenlijke vorm van opvoedingsondersteuning: Positief opvoeden (Triple P). Het OKC is nu gevestigd aan de Muiderstraatweg en zal straks een plaats krijgen in de Brede Hoed. Wijkcentrum De Schakel is door ingrijpende werkzaamheden in 2008 aangepast aan de eisen van deze tijd. Er is onder andere veel aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen. Werk, inkomen en zorg (WIZ) De direct-werk trajecten (Aprenti) voor nieuwe instroom en bestaande klanten zijn ook in 2008 met succes ingezet. In 2008 is de instroom in de Wet werk en bijstand (Wwb) uitkering gedaald met circa 20%. Ook het totaal aantal mensen met een Wwb uitkering is in 2008 verder gedaald, zij het minder snel dan in De meerjarige daling van het aantal Wwb huishoudens ligt in lijn met het gestelde doel voor deze collegeperiode (daling van 25 % Wwb uitkeringen). Inleiding Pagina 7

8 Wijkbeheer Start wijkgericht werken met 4 pilots schoonmaakacties; In 2008 zijn er 4 schoonmaakacties uitgevoerd, te weten de buurten Akkerland, Diemerkade e.o, Buytenstee en het buitengebied o.a. industriegebieden. De acties zijn succesvol uitgevoerd. Er is een brede evaluatie gemaakt van deze pilots. De aanbevelingen in deze notitie worden meegenomen voor de acties in In december is gestart met het realiseren van een nieuw inzamelsysteem voor de huisvuilinzameling door onze samenwerkingspartner De Meerlanden. Deze werkzaamheden lopen door tot eind Allereerst worden er ondergrondse containers geplaatst bij midden- en hoogbouw. Daarna krijgt de laagbouw nieuwe containers voor zijbelading. Waar we staan we op financieel gebied Procesmatig De jaarstukken liggen een maand eerder ter vaststelling aan u voor dan in voorgaande jaren. Dat dit mogelijk is, heeft alles te maken met de inrichting van niet alleen de financiële administratie maar ook met alle samenhangende werkprocessen. Tussenrekeningen worden bijvoorbeeld meerdere keren per jaar opgeschoond en niet meer uitsluitend bij de jaarafsluiting. Het jaarrekeningproces zelf is ook eerder opgestart (oktober vorig jaar) en gedetailleerder voorbereid dan voorheen. Ook de eigen interne controle werkzaamheden en de implementatie van de verbeterpunten die de accountant heeft voorgesteld bij eerdere jaarrekening, hebben hun vruchten afgeworpen. En tenslotte is met de vaststelling van de begroting 2009 nog een slag gemaakt om te komen tot een meer solide en consistent financieel beleid. In die zin is de gemeente inmiddels meer in control. Financiële positie De ontwikkeling, de hoogte en de samenstelling van het rekeningresultaat geeft aanleiding om kritisch te kijken naar het budgetbeheer. Zowel bij de voorjaarsnota als bij de najaarsnota is een prognose gegeven van het rekeningresultaat. De voorjaarsnota liet een verwacht tekort zien, de najaarsnota een positief saldo. Het werkelijke rekeningresultaat wijkt hier echter nog sterk van af. Deze schommelbeweging, de mate en de samenstelling van de afwijkingen duiden er op dat op het gebied van budgetplanning en -beheer nog een verbeterslag valt te maken. Uit het aantal voorstellen om eenmalige budgetten over te hevelen van 2008 naar het huidige begrotingsjaar blijkt dat het lastig is om de ambitie af te stemmen op de beschikbare capaciteit. Als gemeente willen wij actief blijven inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat wij ons in een omgeving bevinden met veel dynamiek kan dit wel eens tot knelpunten leiden. Bij de kadernota 2010 wordt bezien in hoeverre voor een aantal taakvelden uitbreiding van de formatie nodig is en of er sprake is van capaciteitsproblemen als gevolg van doorschuiven van budgetten. Kortom, zowel budgetplanning als budgetbeheer vragen nog de nodige aandacht van het management. Dit is een van de redenen waarom gekozen is voor een nieuwe organisatiestructuur waarbij nieuwe leidinggevenden geacht worden meer aandacht te besteden aan de managementtaken. In het MD-traject voor de nieuwe leidinggevenden zal hier aandacht aan worden gegeven. Ook zullen directie en college met ingang van dit jaar met een hogere frequentie gerapporteerd worden over het verloop van de budgetten en er zal worden gewerkt aan een verbetering van de relatie tussen budgethouders en het team financiën om meer inzicht en vertrouwen in budgetten te Inleiding Pagina 8

9 verkrijgen. Door financiën vroegtijdig in beleidsvoorbereidingprocessen te betrekken en mee te laten denken in financiële oplossingen ontstaat ruimte voor een bredere beoordeling van eventuele budgetruimte. Wij stellen voor het positieve resultaat over 2008 voor het grootste deel toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Immers bij de vaststelling aan de begroting 2009 zijn hier forse bedragen aan onttrokken onder meer om de voorzieningen grondexploitaties in één keer op eindwaarde te brengen. Met een positief resultaat in het vooruitzicht (de najaarsnota was op dat moment al gereed) achtten wij deze onttrekking op dat moment verantwoord. Met de toevoeging van het resultaat van deze jaarrekening komt deze reserve weer op een financieel gezond niveau (zie de bestemming van het resultaat op pagina 11) Het resultaat Het resultaat van de jaarrekening 2008 bedraagt circa positief. Dit resultaat komt tot stand door een grote lijst van plussen en minnen, waarvan een incidenteel karakter heeft. Het overig deel van heeft een structureel karakter. Dit betrekken wij bij de voorbereiding van de begroting 2010 en verder in casu de kadernota. Hieronder treft u een samenvatting aan van afzonderlijk de lasten en baten per programma en de relaties met de reserves. In de kolom resultaat 2008 is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Tabel: resultaat 2008 Lasten & Baten per programma (bedragen x 1000) Begroting 2008 Rekening 2008 Resultaat 2008 Prog00 Bestuur en dienstverlening Prog01 Veiligheid en openbare orde Prog02 Wegen, verkeer en vervoer Prog03 Onderwijs en kinderopvang Prog04 Welzijn en cultuur Prog05 Sport en recreatie Prog06 Werk, inkomen en zorg Prog07 Volksgezondheid, natuur en milieu Prog08 Stedelijke ontwikkeling Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten Prog00 Bestuur en dienstverlening Prog01 Veiligheid en openbare orde Prog02 Wegen, verkeer en vervoer Prog03 Onderwijs en kinderopvang Prog04 Welzijn en cultuur Prog05 Sport en recreatie Prog06 Werk, inkomen en zorg Prog07 Volksgezondheid, natuur en milieu Prog08 Stedelijke ontwikkeling Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Resultaat voor bestemming Prog04 Welzijn en cultuur Prog08 Stedelijke ontwikkeling Inleiding Pagina 9

10 Lasten & Baten per programma (bedragen x 1000) Begroting 2008 Rekening 2008 Resultaat 2008 Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal dotaties aan reserves Prog02 Wegen, verkeer en vervoer Prog03 Onderwijs en kinderopvang Prog04 Welzijn en cultuur Prog05 Sport en recreatie Prog08 Stedelijke ontwikkeling Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming De toelichtingen op de afwijkingen vindt u terug in de jaarrekening bij de verschillende programma s. Op hoofdlijnen is de volgende analyse te geven: Tabel: resultaat op hoofdlijnen Onderwerp Bedrag Najaarsnota Niet bestede budgetten 2008, over te hevelen naar Bedrijfsvoeringkosten 466 Algemene uitkering 235 I-deel WWB 347 WMO 145 Berkestede 66 Vrijval voorziening Omgevingslawaai 264 Diverse voor- en nadelen < Resultaat Het resultaat van de Voorjaarnota 2008 is tussentijds verrekend met de algemene reserve. De Voorjaarsnota vertoonde overigens een nadelig resultaat. Het saldo van de najaarsnota 2008 is als voorlopig rekeningresultaat verantwoord Voor onderstaande budgetten geldt dat om diverse redenen de uitvoering niet, of niet volledig, in 2008 heeft plaatsgevonden. Het resultaat wordt daarmee voor een bedrag van verklaard (afgerond ). Uitvoering van de desbetreffende plannen zal plaatsvinden in het jaar Tabel: eenmalige budgetten 2008 Niet bestede budgetten in 2008, over te hevelen naar 2009 Bedrag Structuurvisie Project Bag Slagboom Diemerpolderweg De Diem amendement Nieuw verkeersmodel Aanpassen bushokjes Inleiding Pagina 10

11 Tabel: eenmalige budgetten 2008 Niet bestede budgetten in 2008, over te hevelen naar 2009 Bedrag Actualiseren bestemmingsplannen rest Software digitale bestemmingsplannen Klimaatbeleid (nieuw beleid) rest Brede school ontwikkeling WMO public relations Energielabels GBS software raadhuis LBK bevochtiging raadhuis Beleidsplan openbare verlichting rest Kwaliteitstoets openbare ruimte Onderhoud metrobrug (vlag volgt) Groenbeleidsplan Milieuvergunning werf rest Aanpassen KCA station Monitoren luchtkwaliteit Frictiebudget Totaal Dekking uit egalisatie afvalstoffenheffing Dekking uit reserve WMO Resultaat In de paragraaf bedrijfsvoering is aangegeven en toegelicht dat er voordeel op de bedrijfsvoeringkosten van bestaat. In dit resultaat zit een aantal budgetten die ook in de hier bovenstaande tabel zijn opgenomen. Om dubbeltelling te voorkomen worden ze voor de verklaring van het resultaat geëlimineerd. Het betreffen project BAG, energielabels, GBS software, LBK bevochtiging raadhuis en het frictiebudget, totaal Het verschil ad is opgenomen in de tabel voor de analyse van het resultaat. Voor het overige is de analyse op hoofdlijnen beperkt tot afwijkingen op budgetten (per saldo) van > De algemene uitkering, het inkomensdeel van de WWB en het voordeel op de WMO worden om die reden apart genoemd. Per programma vindt u de toelichtingen op de individuele budgetafwijkingen terug. Wij stellen u voor het resultaat van als volgt te bestemmen: De bestemming van het resultaat Omschrijving Bedrag Inleiding Pagina 11

12 Uitvoering van eenmalige projecten uit 2008 in Reserve WMO 116 Instellen bestemmingsreserve Omgevingslawaai 264 Algemene reserve Totaal Uitvoering van eenmalige projecten uit 2008 in 2009 Om de eenmalige projecten uit 2008 die in 2009 alsnog worden gestart of worden afgerond is per saldo nodig (zie tabel eenmalige budgetten 2008 op pagina 10). Uw raad wordt voorgesteld om van het resultaat beschikbaar te stellen in de begroting 2009 voor deze eenmalige projecten. Reserve WMO In 2008 is van het WMO-budget van circa niet besteed. (4% van het totale budget). In 2007 is een motie aangenomen door de raad waarin zij aangeeft dat de middelen die bestemd zijn voor de WMO ook voor de WMO aangewend moeten worden. Gelet hierop wordt de raad voorgesteld circa van het resultaat toe te voegen aan deze reserve. Bestemmingsreserve Omgevingslawaai Bij de reservering van de gelden voor omgevingslawaai is in 2005 aan de raad gevraagd hier een voorziening voor in te stellen. Nadat we de voorziening opnieuw hebben beoordeeld, zijn we tot de conclusie gekomen dat het een bestemmingsreserve moet zijn. Op grond hiervan wordt aan de raad voorgesteld de bestemmingsreserve Omgevingslawaai in te stellen en aan toe te voegen. Algemene reserve Aan de raad wordt voorgesteld het restant van toe te voegen aan de Algemene reserve. Tabel: Algemene reserve na bestemming Algemene reserve na bestemming resultaat Omschrijving (bedragen X 1.000) Vrij besteedbaar Buffer Saldo Stand per 31 december Toevoeging resultaat 08 (na bestemming) Stand na raadsbesluit jaarstukken De stand van de Algemene reserve per 31 december 2008 komt na bestemming van het resultaat van deze jaarrekening op (incl aan buffer). Inleiding Pagina 12

13 Inleiding Pagina 13

14 SAMENSTELLING GEMEENTERAAD Kerngegevens SAMENSTELLING B&W Portefeuille: mw. Drs. A.E. Koopmanschap, burgemeester -Openbare Orde en Integrale Veiligheid -Handhaving -Personeel, Organisatie en Bedrijfsvoering -Burgerzaken -Communicatie -Burgerparticipatie en anti-discriminatie -Project kwaliteit gemeentelijke dienstverlening -Project coördinatie wijkgericht werken -Wijkwethouder buitengebied Portefeuille: dhr. A.J.M. Scholten, loco-burgermeester P.V.D.A. -Ruimtelijke ontwikkeling, grondbeleid F.A.L. Polsbroek -Bouw- en woningtoezicht en bouwen N.C. Portegijs -Volkshuisvesting M.L.A. Sikkens -Schuldhulpverlening en armoedebeleid (WWB-onderdeel bijstand) J.P. Texier -Uitkeringen R. Verheuvel (fractievoorzitter) -ICT -Verkeer en vervoer V.V.D. -Projectwethouder Centrumplan Y.N. de Baay -Projectwethouder Bergwijkpark J.A. Jägers -Wijkwethouder Diemen-Zuid F.J. Mulder B.H.M. Wielage (fractievoorzitter) Portefeuille: dhr. L.W.M. Worm -Financiën S.P. -Openbare werken en openbare ruimte M. Haak (fractievoorzitter) -Economische zaken, bedrijvigheid en werk (WWB-onderdeel werk) K. Verhofstad -Projectwethouder bedrijfsgebieden P. Visser -Projectwethouder De Sniep -Wijkwethouder Diemen-Centrum Leefbaar Diemen -Toetsen vergunningaanvraag groenbeleid en bomenverordening R. Herder (fractievoorzitter) en verlenen reguliere kapvergunningen G. Smit-van der Wal -Groenbeheer en groenonderhoud -DB lid ROA C.D.A. R.L.A. Budhu lall Portefeuille: dhr. R.P. Grondel M.G.F. Tokkie (fractievoorzitter) -Groenbeleid en recreatie -Kunst en cultuur / de Omval Groenlinks -Ontwikkelingssamenwerking R.M. Smit -Welzijn, zorg en volksgezondheid (WMO) H.G. Uiterdijk (fractievoorzitter) -Onderwijs en kinderopvang -Sport (inclusief accommodaties) Democraten Diemen -Integratiebeleid M.J. Israël (fractievoorzitter) -Groenstructuur (beleid) -Beleid met betrekking tot kapvergunningen -Milieu -Projectwethouder Berkenstede -Wijkwethouder Diemen-Noord -Tweede wethouder project de Brede Hoed (eerste is projectwethouder Centrumplan, de heer Scholten) Sociale structuur Kerngegevens Pagina 14

15 Inwoners jaar jaar jaar en ouder Totaal Bron: Algemene uitkering 2007 en 2008 Fysieke structuur Financiële structuur Onderwerp Begroting 2008 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2008 Realisatie 2008 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2008 Gewone uitgaven (excl.grondexpl.) a Opbrengst belastingen/retributies Algemene uitkering Onderwerp Ultimo 2007 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2007 Ultimo 2008 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2008 Boekwaarde vaste activa Eigen vermogen en voorzieningen Vaste schuld a) De uitgaven zijn inclusief alle begrotingswijzigingen. Kerngegevens Pagina 15

16 Jaarverslag Jaarverslag Pagina 16

17 Jaarverslag Pagina 17

18 Programmaverantwoording Jaarverslag Pagina 18

19 Jaarverslag Pagina 19

20 Jaarverslag Pagina 20

21 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening De Gemeenteraad van Diemen wil het vertrouwen van de burger in de politiek en gemeentelijke organisatie herstellen. Missie Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Hoewel de raad bij de vaststelling van de begroting 2009 heeft uitgesproken de ambitie van het herstel van vertrouwen wel erg negatief is geformuleerd, was dat de in de begroting 2008 vastgelegde opdracht voor het college. Naast dit herstel van vertrouwen van de burger in de politiek was verbetering van de dienstverlening op diverse fronten een speerpunt uit de begroting van De digitale dienstverlening via de website is uitgebreid, de lancering van het Bestuurlijk Informatiesysteem staat voor de deur. Voor externe klachtafhandeling is aangesloten bij de Gemeentelijke Ombudsman. Er is een start gemaakt met de invoering van wijkgericht werken. De contouren van het dienstverleningsconcept zijn in kaart gebracht. De raad heeft een cursus georganiseerd voor politiek geïnteresseerde Diemenaren. De blik is naar buiten gekeerd. Daarnaast was er ook aandacht voor de organisatie verwikkeld in het Koers op Kwaliteit traject. Externe ontwikkelingen Soms zijn externe ontwikkelingen met elkaar in tegenspraak. Waar aan de ene kant de rijksoverheid de gemeente steeds meer regelgeving oplegt en bevoegdheden decentraliseert, is er tegelijkertijd de druk vanuit burgers en bedrijven tot vermindering van die regeldruk. Tel daar bij de door iedereen gedeelde wens, niet in de laatste vanuit de gemeentelijke organisatie zelf, tot verbetering van de dienstverlening en de digitalisering van gemeentelijke producten en het moge duidelijk zijn dat het ambitieniveau hoog ligt. De invoering van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen staat voor 2010 op de agenda. De voorbereidingen daarvoor worden getroffen. De lancering van het Diemer Nieuws heeft gezorgd voor meer media-aandacht voor lokaal nieuws. Wat hebben we bereikt? Bestuur 1. De wijkuitvoeringsprogramma s zijn nu nog met name gevoed vanuit de gemeente. Het streven is om ook bij de opstelling van de plannen de partners in de wijk (politie, verhuurders enz.) en ook meer burgers te betrekken. De betrokkenheid bij de uitvoering is groot. Met een proefproject zijn de voordelen van wijkgericht werken voor de inwoners van de wijken aangetoond. Door het onderhoud van de openbare ruimte voor zowel de schoonmaakactiviteiten als de reparatiewerkzaamheden tegelijkertijd en per wijk voor te bereiden en uit te voeren kan een grotere betrokkenheid van burgers worden gerealiseerd en kunnen de werkzaamheden naar grotere tevredenheid van burgers worden uitgevoerd. Vandaar dat is besloten deze manier van werken per 1 januari 2009 in te voeren. Politiek werd dichter bij de burger gebracht. De cursus kon rekenen op veel enthousiasme. In september 2008 heeft de eerste cursus plaatsgevonden met 21 cursisten. In januari ging een groep van 24 cursisten van start. Beduidend meer aandacht in de lokale media voor de lokale politiek heeft de politiek dichter bij de burger gebracht. Dienstverlening 2. Uit de burgermonitor 2008 blijkt een behoorlijke tevredenheid van de Diemense burger over de dienstverlening van de gemeente. Het dienstenaanbod via de website is uitgebreid, de website en daarmee het informatieaanbod is verbeterd Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Pagina 21

22 en de klachtafhandeling is organisatorisch opnieuw ingericht. Hiermee krijgt de burger een zorgvuldige en tijdige klachtafhandeling. 3. Mede om de beoogde kwaliteitsverbetering te realiseren is in 2008 gestart met het organisatieontwikkelingsproces Koers op kwaliteit. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat de organisatie nog beter in staat is om burgers en bedrijven op een hedendaagse manier van dienst te zijn. Dit staat overigens los van de opdracht om te besparen op de kosten van de totale organisatie. Meer informatie treft u aan in paragraaf 4 Bedrijfsvoering. Wat hebben we ervoor gedaan? Bestuur 1. Wijkgericht werken, waarvan de invoering in 2007 is gestart, is verder uitgebouwd. Na het opstellen van het wijkuitvoeringsprogramma 2008 en de vier deelprogramma s en een succesvolle proef met het per wijk gelijktijdig voorbereiden en uitvoeren van schoonmaakactiviteiten en reparatiewerkzaamheden in de openbare ruimte is besloten het wijkgericht werken per 1 januari 2009 in zijn geheel in te voeren. Er zijn wijkteams samengesteld en er zijn afspraken vastgelegd over de manier van werken. Dienstverlening 2 De nieuwe gemeentelijke website is in 2008 verder uitgebouwd. Hiermee is het digitaal aanvragen van uittreksels en digitaal doorgeven van een adreswijziging mogelijk gemaakt. Per maand wordt gemiddeld 15 keer gebruik van gemaakt van de mogelijkheid een uittreksel digitaal aan te vragen. Het doorgeven digitaal van adreswijzigingen gebeurt gemiddeld ruim 20 keer per maand. Het voorziet kennelijk in een behoefte. Het zou kunnen dat die behoefte groter wordt naarmate er meer publiciteit gegeven zou worden aan de nieuwe mogelijkheden, en de onbekendheid met de digitale gebruiken (Digi-D etc.) vermindert. 2.2 De invoering van het gemeentelijke Document Management Systeem is gaande. Hiermee kunnen brieven, aanvragen en klachten een meer tijdige behandeling krijgen. De afdeling Vergunning & Handhaving is de eerste afdeling in de organisatie waar het gebruik van dit systeem is ingevoerd. De proef is zeer geslaagd. Met een druk op de knop is zichtbaar in welke fase de behandeling van bijvoorbeeld een vergunningaanvraag zich bevindt en wanneer een beslissing kan worden verwacht. Nog in 2008 en doorlopend naar 2009 zal ook de rest van de organisatie overstappen op dit systeem. 2.3 De wijze van interne klachtafhandeling is herzien en voor de externe klachtafhandeling is aangesloten bij de Gemeentelijke Ombudsman. Er is door het college eind 2008/begin 2009 een rapportage over de uitvoering van de klachtafhandeling opgesteld. Deze wordt in april 2009 aan de raad voorgelegd. Deze rapportage bevat aanbevelingen voor een verdere verbetering van de wijze van klachtafhandeling. De Gemeentelijke Ombudsman brengt een eigen rapportage uit over de klachtafhandeling in Diemen. 2.4 Er is besloten tot een avondopenstelling voor de afdeling Burgerzaken. De fotocabine in de hal van het gemeentehuis is in de periode april tot en met oktober 611 keer succesvol gebruikt. Er is na plaatsing 1 klacht over binnengekomen. 2.5 Met de uitvoering van het raadsinitiatief Opruimen regelbrij gemeente Diemen is een start gemaakt met een onderzoek waarin verschillende mogelijkheden tot vereenvoudiging van regels zijn geïnventariseerd. Deze voorstellen worden in de loop van 2009 verder uitgewerkt in nieuwe verordeningen. Het effect zal zijn dat inwoners en bedrijven op een eenvoudiger en snellere manier zaken kunnen regelen met de gemeente. Ook zijn de Diemense verordeningen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Pagina 22

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening... 19 Programma 1 Veiligheid en

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening RAADSVOORSTEL R.nr.: 37.1 Datum besluit B&W: 15 mei 27 Te behandelen in

Nadere informatie

Programmarekening 2007

Programmarekening 2007 JAARSTUKKEN 2007 2 Programmarekening 2007 INLEIDING Algemeen Programma s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid. Doel van de rekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Postbus 2000 3760 CA Soest

Jaarstukken 2014. Postbus 2000 3760 CA Soest Jaarstukken 2014 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl Jaarstukken 2014 - Gemeente Soest

Nadere informatie

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Rekening 2011 Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: E. van Eis en stadsdeel Zuidoost April 2012 Besluiten stadsdeelraad

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening Zoetermeer, 24 april 2007 Concernverslag Jaarverslag Jaarrekening Feiten & cijfers over Zoetermeer Inwoners per 01-01-2007 per 01-01- Aantal inwoners 118.017 116.982 Aantal woningen 50.802 49.805 Gemiddeld

Nadere informatie

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 1 2 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Inhoudsopgave Bestuurlijke Structuur Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Haarlem

Jaarverslag 2010 Haarlem Jaarverslag Haarlem 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Samenstelling bestuur...7 Kerngegevens...9 Deel 1 Algemeen...11 1.1 Inleiding en leeswijzer...13 1.2 Beleidsmatige resultaten...14 1.3 Uitkomst jaarrekening

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Gemeente Haarlem Jaarverslag en Jaarrekening 2012. Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem. Gemeente Haarlem Jaarverslag en Jaarrekening 2012. Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem Eindredactie: Concernstaf, Concerncontrol Opmaak en drukwerk: Media bureau Haarlem Cover foto: bloemencorso Adres: Postbus 511 2003 PB Haarlem Oplage:

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie