Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag & Jaarrekening 2008"

Transcriptie

1 Jaarverslag & Jaarrekening april 2009 Inhoudsopgave Pagina 1

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEESWIJZER... 4 INLEIDING... 6 KERNGEGEVENS JAARVERSLAG PROGRAMMAVERANTWOORDING Programma 0 Bestuur en Dienstverlening 21 Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde 28 Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer 33 Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang 40 Programma 4 Welzijn en Cultuur 47 Programma 5 Sport en Recreatie 54 Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg 58 Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid 67 Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling 73 Algemene dekkingsmiddelen 80 PARAGRAFEN Paragraaf 1 Weerstandsvermogen 88 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen 95 Paragraaf 3 Financiering 102 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering 111 Paragraaf 5 Verbonden partijen 123 Paragraaf 6 Grondbeleid 133 Paragraaf 7 Lokale Heffingen 138 JAARREKENING PROGRAMMAREKENING Programmaoverzicht 149 Programmatoelichting 152 BALANS Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 179 Toelichting op de balans 183 Sisa 199 BIJLAGEN Overzicht van gewaarborgde geldleningen Subsidies Accountantsverklaring 214 Raadsbesluit van 28 mei Inhoudsopgave Pagina 2

3 Inhoudsopgave Pagina 3

4 Leeswijzer Voor u liggen de jaarstukken Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform de voorschriften en gelijk aan die van de begroting. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording, een hoofdstuk over de algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen. In de programmaverantwoording wordt ingegaan op de in de begroting gestelde 3W-vragen Programmabegroting Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Programmaverantwoording Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het gekost? Naast deze vragen wordt ook specifiek ingegaan op de onderwerpen nieuw beleid, moties en amendementen, investeringen en op overige ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. In het hoofdstuk over algemene dekkingsmiddelen worden de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente nader toegelicht. In de zeven verplichte paragrafen, die als een dwarsdoorsnede van de begroting en jaarrekening moeten worden gezien, gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening, de balans en de verplichte SISA bijlage (SISA staat voor Single Information Single Audit). De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht verschaft over waarin is geïnvesteerd en hoe is dat gefinancierd. De SISA bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Leeswijzer Pagina 4

5 . Leeswijzer Pagina 5

6 Inleiding Algemeen Met gepaste trots bieden wij u de jaarstukken over 2008 aan. Een maand eerder dan voorgaande jaren, met een positief resultaat en met opnieuw een verbeterslag ten aanzien van presentatie en volledigheid. Al met al een volwaardig verantwoordingsdocument waarmee u als raad in staat bent uw controlerende taak te vervullen. De jaarrekening over 2008 sluit met een positief resultaat van ruim 3,8 miljoen euro. Een bedrag dat deels was voorzien bij de najaarsnota In de begroting 2008 is een slag gemaakt om de doelstellingen en prestatiegegevens meer SMART te formuleren. Hoewel wij van mening zijn dat sprake is van een verbetering ten opzichte van eerdere jaarverslagen, zal de uitdaging om dit verder te perfectioneren blijven. Een terugblik op 2008, beleidsmatig 2008 is een enerverend jaar geweest waar wij met een goed gevoel op terugkijken. In een dit jaar is een veelheid aan kleine en grotere successen geboekt. De belangrijkste geven wij hieronder weer. Voor het overigen verwijzen wij naar de programmateksten. Midterm review Volgens afspraak met de gemeenteraad heeft het college in mei 2008 (halverwege de bestuursperiode) gerapporteerd over de stand van zaken van uitvoering van het collegeprogramma. Geconstateerd werd dat het collegeprogramma voortvarend wordt uitgevoerd. Veel beleidsmatige activiteiten zijn uitgevoerd dan wel opgestart. Op een aantal beleidsterreinen komt het vanaf 2008 vooral aan op uitvoering. Het gaat dan met name om de uitwerking van het dienstverleningsconcept, de verdere implementatie van de WMO, de infrastructurele werken en het verder verbeteren van de bedrijfsvoering. Hiermee is veel ambtelijke capaciteit gemoeid. Daarnaast is in 2008 in de organisatie een doorontwikkelingtraject gestart (Koers op Kwaliteit), waarbij ook de nodige ambtelijke capaciteit is ingezet. Koers op kwaliteit Begin 2008 is een start gemaakt met een organisatieveranderingsproces. Dit heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe besturingsfilosofie. Dit proces is geheel op eigen kracht, dus zonder hulp van externe deskundigen, afgerond. Per 1 maart 2009 is de nieuwe organisatie van start gegaan. Burgermonitor Uit de tweejaarlijkse Burgermonitor is in 2008 gebleken dat de inwoners van Diemen tevreden zijn over hun woonomgeving, over de meeste voorzieningen en over de dienstverlening door de gemeente. Als aantrekkelijke aspecten van het wonen in Diemen noemen de burgers de nabijheid van Amsterdam (52,9%), het dorpse karakter van de gemeente (26,4%), de rust (22,1%) en de goede bereikbaarheid (20%). Minder aantrekkelijke aspecten noemen de onderzochte Diemenaren minder vaak, maar met zo n 8,6% is te weinig horeca toch het meest genoemd. De gemeente krijgt goede rapportcijfers voor haar dienstverlening. De dienstverlening door de afdeling Burgerzaken, de manier waarop de burgers telefonisch door de gemeente te woord worden gestaan beoordelen de bewoners van Diemen als goed. Met name de Servicelijn Openbare Ruimte krijgt een goed cijfer. Ook de manier waarop de gemeente met de burgers communiceert mag op een ruime voldoende rekenen. Inleiding Pagina 6

7 Verkeer en vervoer In 2008 is de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen het NS-station Diemen en Diemen- Noord verbeterd door het treffen van diverse maatregelen met financiële ondersteuning door de stadsregio Amsterdam. Tevens is de uitbreiding en vernieuwing van de fietsenstallingen bij het station Diemen binnengehaald met 100% subsidie door rijk en stadsregio. Voor de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg IJburg is het inrichtingsplan vastgesteld en zijn aanvullende afspraken gemaakt met Amsterdam. Voor de uitbreiding van de autosnelwegen in Diemen is een aanvullende overeenkomst met het Rijk opgesteld met extra geluidmaatregelen in Diemen. Ruimtelijke Ontwikkeling De woonvisie is vastgesteld. De eerste woningen in Plantage de Sniep zijn verkocht en de bouw is gestart. In Bergwijkpark is een groot complex t.b.v. de tijdelijke huisvesting van studenten gereedgekomen. DE EZ-agenda is vastgesteld. Het project Breednet t.b.v. van goede en betaalbare breednetverbindingen voor bedrijven is van start gegaan. Voor de revitalisering van het bedrijventerrein Verrijn Stuart zijn subsidies van de provincie Noord-Holland ontvangen ten behoeve van het proces en de opwaardering van de openbare ruimte. Voor de herontwikkeling van Bergwijkpark is een intentieovereenkomst gesloten met marktpartijen in het gebied. Het wijkgericht werken is verder doorgevoerd in de organisatie en heeft geleid tot een aantal buurtschoonmaakacties. Welzijn In december 2008 is officieel het Ouder- Kindcentrum (OKC) in Diemen van start gegaan. Het OKC is een laagdrempelig centrum waar ouders/opvoeders terecht kunnen met alle vragen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het centrum is een samenwerkingsverband van verloskundigen, kraamzorg, consultatiebureau en schoolgezondheidszorg, peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen, schoolbegeleidingsdienst, bureau jeugdzorg, thuiszorg, Mee (organisatie voor mensen met een beperking) en de gemeente Diemen. Gewerkt wordt met een gemeenschappelijke balie en één telefoonnummer. Verder zijn er afspraken over samenwerken en een gezamenlijke vorm van opvoedingsondersteuning: Positief opvoeden (Triple P). Het OKC is nu gevestigd aan de Muiderstraatweg en zal straks een plaats krijgen in de Brede Hoed. Wijkcentrum De Schakel is door ingrijpende werkzaamheden in 2008 aangepast aan de eisen van deze tijd. Er is onder andere veel aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen. Werk, inkomen en zorg (WIZ) De direct-werk trajecten (Aprenti) voor nieuwe instroom en bestaande klanten zijn ook in 2008 met succes ingezet. In 2008 is de instroom in de Wet werk en bijstand (Wwb) uitkering gedaald met circa 20%. Ook het totaal aantal mensen met een Wwb uitkering is in 2008 verder gedaald, zij het minder snel dan in De meerjarige daling van het aantal Wwb huishoudens ligt in lijn met het gestelde doel voor deze collegeperiode (daling van 25 % Wwb uitkeringen). Inleiding Pagina 7

8 Wijkbeheer Start wijkgericht werken met 4 pilots schoonmaakacties; In 2008 zijn er 4 schoonmaakacties uitgevoerd, te weten de buurten Akkerland, Diemerkade e.o, Buytenstee en het buitengebied o.a. industriegebieden. De acties zijn succesvol uitgevoerd. Er is een brede evaluatie gemaakt van deze pilots. De aanbevelingen in deze notitie worden meegenomen voor de acties in In december is gestart met het realiseren van een nieuw inzamelsysteem voor de huisvuilinzameling door onze samenwerkingspartner De Meerlanden. Deze werkzaamheden lopen door tot eind Allereerst worden er ondergrondse containers geplaatst bij midden- en hoogbouw. Daarna krijgt de laagbouw nieuwe containers voor zijbelading. Waar we staan we op financieel gebied Procesmatig De jaarstukken liggen een maand eerder ter vaststelling aan u voor dan in voorgaande jaren. Dat dit mogelijk is, heeft alles te maken met de inrichting van niet alleen de financiële administratie maar ook met alle samenhangende werkprocessen. Tussenrekeningen worden bijvoorbeeld meerdere keren per jaar opgeschoond en niet meer uitsluitend bij de jaarafsluiting. Het jaarrekeningproces zelf is ook eerder opgestart (oktober vorig jaar) en gedetailleerder voorbereid dan voorheen. Ook de eigen interne controle werkzaamheden en de implementatie van de verbeterpunten die de accountant heeft voorgesteld bij eerdere jaarrekening, hebben hun vruchten afgeworpen. En tenslotte is met de vaststelling van de begroting 2009 nog een slag gemaakt om te komen tot een meer solide en consistent financieel beleid. In die zin is de gemeente inmiddels meer in control. Financiële positie De ontwikkeling, de hoogte en de samenstelling van het rekeningresultaat geeft aanleiding om kritisch te kijken naar het budgetbeheer. Zowel bij de voorjaarsnota als bij de najaarsnota is een prognose gegeven van het rekeningresultaat. De voorjaarsnota liet een verwacht tekort zien, de najaarsnota een positief saldo. Het werkelijke rekeningresultaat wijkt hier echter nog sterk van af. Deze schommelbeweging, de mate en de samenstelling van de afwijkingen duiden er op dat op het gebied van budgetplanning en -beheer nog een verbeterslag valt te maken. Uit het aantal voorstellen om eenmalige budgetten over te hevelen van 2008 naar het huidige begrotingsjaar blijkt dat het lastig is om de ambitie af te stemmen op de beschikbare capaciteit. Als gemeente willen wij actief blijven inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat wij ons in een omgeving bevinden met veel dynamiek kan dit wel eens tot knelpunten leiden. Bij de kadernota 2010 wordt bezien in hoeverre voor een aantal taakvelden uitbreiding van de formatie nodig is en of er sprake is van capaciteitsproblemen als gevolg van doorschuiven van budgetten. Kortom, zowel budgetplanning als budgetbeheer vragen nog de nodige aandacht van het management. Dit is een van de redenen waarom gekozen is voor een nieuwe organisatiestructuur waarbij nieuwe leidinggevenden geacht worden meer aandacht te besteden aan de managementtaken. In het MD-traject voor de nieuwe leidinggevenden zal hier aandacht aan worden gegeven. Ook zullen directie en college met ingang van dit jaar met een hogere frequentie gerapporteerd worden over het verloop van de budgetten en er zal worden gewerkt aan een verbetering van de relatie tussen budgethouders en het team financiën om meer inzicht en vertrouwen in budgetten te Inleiding Pagina 8

9 verkrijgen. Door financiën vroegtijdig in beleidsvoorbereidingprocessen te betrekken en mee te laten denken in financiële oplossingen ontstaat ruimte voor een bredere beoordeling van eventuele budgetruimte. Wij stellen voor het positieve resultaat over 2008 voor het grootste deel toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Immers bij de vaststelling aan de begroting 2009 zijn hier forse bedragen aan onttrokken onder meer om de voorzieningen grondexploitaties in één keer op eindwaarde te brengen. Met een positief resultaat in het vooruitzicht (de najaarsnota was op dat moment al gereed) achtten wij deze onttrekking op dat moment verantwoord. Met de toevoeging van het resultaat van deze jaarrekening komt deze reserve weer op een financieel gezond niveau (zie de bestemming van het resultaat op pagina 11) Het resultaat Het resultaat van de jaarrekening 2008 bedraagt circa positief. Dit resultaat komt tot stand door een grote lijst van plussen en minnen, waarvan een incidenteel karakter heeft. Het overig deel van heeft een structureel karakter. Dit betrekken wij bij de voorbereiding van de begroting 2010 en verder in casu de kadernota. Hieronder treft u een samenvatting aan van afzonderlijk de lasten en baten per programma en de relaties met de reserves. In de kolom resultaat 2008 is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Tabel: resultaat 2008 Lasten & Baten per programma (bedragen x 1000) Begroting 2008 Rekening 2008 Resultaat 2008 Prog00 Bestuur en dienstverlening Prog01 Veiligheid en openbare orde Prog02 Wegen, verkeer en vervoer Prog03 Onderwijs en kinderopvang Prog04 Welzijn en cultuur Prog05 Sport en recreatie Prog06 Werk, inkomen en zorg Prog07 Volksgezondheid, natuur en milieu Prog08 Stedelijke ontwikkeling Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten Prog00 Bestuur en dienstverlening Prog01 Veiligheid en openbare orde Prog02 Wegen, verkeer en vervoer Prog03 Onderwijs en kinderopvang Prog04 Welzijn en cultuur Prog05 Sport en recreatie Prog06 Werk, inkomen en zorg Prog07 Volksgezondheid, natuur en milieu Prog08 Stedelijke ontwikkeling Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Resultaat voor bestemming Prog04 Welzijn en cultuur Prog08 Stedelijke ontwikkeling Inleiding Pagina 9

10 Lasten & Baten per programma (bedragen x 1000) Begroting 2008 Rekening 2008 Resultaat 2008 Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal dotaties aan reserves Prog02 Wegen, verkeer en vervoer Prog03 Onderwijs en kinderopvang Prog04 Welzijn en cultuur Prog05 Sport en recreatie Prog08 Stedelijke ontwikkeling Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming De toelichtingen op de afwijkingen vindt u terug in de jaarrekening bij de verschillende programma s. Op hoofdlijnen is de volgende analyse te geven: Tabel: resultaat op hoofdlijnen Onderwerp Bedrag Najaarsnota Niet bestede budgetten 2008, over te hevelen naar Bedrijfsvoeringkosten 466 Algemene uitkering 235 I-deel WWB 347 WMO 145 Berkestede 66 Vrijval voorziening Omgevingslawaai 264 Diverse voor- en nadelen < Resultaat Het resultaat van de Voorjaarnota 2008 is tussentijds verrekend met de algemene reserve. De Voorjaarsnota vertoonde overigens een nadelig resultaat. Het saldo van de najaarsnota 2008 is als voorlopig rekeningresultaat verantwoord Voor onderstaande budgetten geldt dat om diverse redenen de uitvoering niet, of niet volledig, in 2008 heeft plaatsgevonden. Het resultaat wordt daarmee voor een bedrag van verklaard (afgerond ). Uitvoering van de desbetreffende plannen zal plaatsvinden in het jaar Tabel: eenmalige budgetten 2008 Niet bestede budgetten in 2008, over te hevelen naar 2009 Bedrag Structuurvisie Project Bag Slagboom Diemerpolderweg De Diem amendement Nieuw verkeersmodel Aanpassen bushokjes Inleiding Pagina 10

11 Tabel: eenmalige budgetten 2008 Niet bestede budgetten in 2008, over te hevelen naar 2009 Bedrag Actualiseren bestemmingsplannen rest Software digitale bestemmingsplannen Klimaatbeleid (nieuw beleid) rest Brede school ontwikkeling WMO public relations Energielabels GBS software raadhuis LBK bevochtiging raadhuis Beleidsplan openbare verlichting rest Kwaliteitstoets openbare ruimte Onderhoud metrobrug (vlag volgt) Groenbeleidsplan Milieuvergunning werf rest Aanpassen KCA station Monitoren luchtkwaliteit Frictiebudget Totaal Dekking uit egalisatie afvalstoffenheffing Dekking uit reserve WMO Resultaat In de paragraaf bedrijfsvoering is aangegeven en toegelicht dat er voordeel op de bedrijfsvoeringkosten van bestaat. In dit resultaat zit een aantal budgetten die ook in de hier bovenstaande tabel zijn opgenomen. Om dubbeltelling te voorkomen worden ze voor de verklaring van het resultaat geëlimineerd. Het betreffen project BAG, energielabels, GBS software, LBK bevochtiging raadhuis en het frictiebudget, totaal Het verschil ad is opgenomen in de tabel voor de analyse van het resultaat. Voor het overige is de analyse op hoofdlijnen beperkt tot afwijkingen op budgetten (per saldo) van > De algemene uitkering, het inkomensdeel van de WWB en het voordeel op de WMO worden om die reden apart genoemd. Per programma vindt u de toelichtingen op de individuele budgetafwijkingen terug. Wij stellen u voor het resultaat van als volgt te bestemmen: De bestemming van het resultaat Omschrijving Bedrag Inleiding Pagina 11

12 Uitvoering van eenmalige projecten uit 2008 in Reserve WMO 116 Instellen bestemmingsreserve Omgevingslawaai 264 Algemene reserve Totaal Uitvoering van eenmalige projecten uit 2008 in 2009 Om de eenmalige projecten uit 2008 die in 2009 alsnog worden gestart of worden afgerond is per saldo nodig (zie tabel eenmalige budgetten 2008 op pagina 10). Uw raad wordt voorgesteld om van het resultaat beschikbaar te stellen in de begroting 2009 voor deze eenmalige projecten. Reserve WMO In 2008 is van het WMO-budget van circa niet besteed. (4% van het totale budget). In 2007 is een motie aangenomen door de raad waarin zij aangeeft dat de middelen die bestemd zijn voor de WMO ook voor de WMO aangewend moeten worden. Gelet hierop wordt de raad voorgesteld circa van het resultaat toe te voegen aan deze reserve. Bestemmingsreserve Omgevingslawaai Bij de reservering van de gelden voor omgevingslawaai is in 2005 aan de raad gevraagd hier een voorziening voor in te stellen. Nadat we de voorziening opnieuw hebben beoordeeld, zijn we tot de conclusie gekomen dat het een bestemmingsreserve moet zijn. Op grond hiervan wordt aan de raad voorgesteld de bestemmingsreserve Omgevingslawaai in te stellen en aan toe te voegen. Algemene reserve Aan de raad wordt voorgesteld het restant van toe te voegen aan de Algemene reserve. Tabel: Algemene reserve na bestemming Algemene reserve na bestemming resultaat Omschrijving (bedragen X 1.000) Vrij besteedbaar Buffer Saldo Stand per 31 december Toevoeging resultaat 08 (na bestemming) Stand na raadsbesluit jaarstukken De stand van de Algemene reserve per 31 december 2008 komt na bestemming van het resultaat van deze jaarrekening op (incl aan buffer). Inleiding Pagina 12

13 Inleiding Pagina 13

14 SAMENSTELLING GEMEENTERAAD Kerngegevens SAMENSTELLING B&W Portefeuille: mw. Drs. A.E. Koopmanschap, burgemeester -Openbare Orde en Integrale Veiligheid -Handhaving -Personeel, Organisatie en Bedrijfsvoering -Burgerzaken -Communicatie -Burgerparticipatie en anti-discriminatie -Project kwaliteit gemeentelijke dienstverlening -Project coördinatie wijkgericht werken -Wijkwethouder buitengebied Portefeuille: dhr. A.J.M. Scholten, loco-burgermeester P.V.D.A. -Ruimtelijke ontwikkeling, grondbeleid F.A.L. Polsbroek -Bouw- en woningtoezicht en bouwen N.C. Portegijs -Volkshuisvesting M.L.A. Sikkens -Schuldhulpverlening en armoedebeleid (WWB-onderdeel bijstand) J.P. Texier -Uitkeringen R. Verheuvel (fractievoorzitter) -ICT -Verkeer en vervoer V.V.D. -Projectwethouder Centrumplan Y.N. de Baay -Projectwethouder Bergwijkpark J.A. Jägers -Wijkwethouder Diemen-Zuid F.J. Mulder B.H.M. Wielage (fractievoorzitter) Portefeuille: dhr. L.W.M. Worm -Financiën S.P. -Openbare werken en openbare ruimte M. Haak (fractievoorzitter) -Economische zaken, bedrijvigheid en werk (WWB-onderdeel werk) K. Verhofstad -Projectwethouder bedrijfsgebieden P. Visser -Projectwethouder De Sniep -Wijkwethouder Diemen-Centrum Leefbaar Diemen -Toetsen vergunningaanvraag groenbeleid en bomenverordening R. Herder (fractievoorzitter) en verlenen reguliere kapvergunningen G. Smit-van der Wal -Groenbeheer en groenonderhoud -DB lid ROA C.D.A. R.L.A. Budhu lall Portefeuille: dhr. R.P. Grondel M.G.F. Tokkie (fractievoorzitter) -Groenbeleid en recreatie -Kunst en cultuur / de Omval Groenlinks -Ontwikkelingssamenwerking R.M. Smit -Welzijn, zorg en volksgezondheid (WMO) H.G. Uiterdijk (fractievoorzitter) -Onderwijs en kinderopvang -Sport (inclusief accommodaties) Democraten Diemen -Integratiebeleid M.J. Israël (fractievoorzitter) -Groenstructuur (beleid) -Beleid met betrekking tot kapvergunningen -Milieu -Projectwethouder Berkenstede -Wijkwethouder Diemen-Noord -Tweede wethouder project de Brede Hoed (eerste is projectwethouder Centrumplan, de heer Scholten) Sociale structuur Kerngegevens Pagina 14

15 Inwoners jaar jaar jaar en ouder Totaal Bron: Algemene uitkering 2007 en 2008 Fysieke structuur Financiële structuur Onderwerp Begroting 2008 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2008 Realisatie 2008 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2008 Gewone uitgaven (excl.grondexpl.) a Opbrengst belastingen/retributies Algemene uitkering Onderwerp Ultimo 2007 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2007 Ultimo 2008 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2008 Boekwaarde vaste activa Eigen vermogen en voorzieningen Vaste schuld a) De uitgaven zijn inclusief alle begrotingswijzigingen. Kerngegevens Pagina 15

16 Jaarverslag Jaarverslag Pagina 16

17 Jaarverslag Pagina 17

18 Programmaverantwoording Jaarverslag Pagina 18

19 Jaarverslag Pagina 19

20 Jaarverslag Pagina 20

21 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening De Gemeenteraad van Diemen wil het vertrouwen van de burger in de politiek en gemeentelijke organisatie herstellen. Missie Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Hoewel de raad bij de vaststelling van de begroting 2009 heeft uitgesproken de ambitie van het herstel van vertrouwen wel erg negatief is geformuleerd, was dat de in de begroting 2008 vastgelegde opdracht voor het college. Naast dit herstel van vertrouwen van de burger in de politiek was verbetering van de dienstverlening op diverse fronten een speerpunt uit de begroting van De digitale dienstverlening via de website is uitgebreid, de lancering van het Bestuurlijk Informatiesysteem staat voor de deur. Voor externe klachtafhandeling is aangesloten bij de Gemeentelijke Ombudsman. Er is een start gemaakt met de invoering van wijkgericht werken. De contouren van het dienstverleningsconcept zijn in kaart gebracht. De raad heeft een cursus georganiseerd voor politiek geïnteresseerde Diemenaren. De blik is naar buiten gekeerd. Daarnaast was er ook aandacht voor de organisatie verwikkeld in het Koers op Kwaliteit traject. Externe ontwikkelingen Soms zijn externe ontwikkelingen met elkaar in tegenspraak. Waar aan de ene kant de rijksoverheid de gemeente steeds meer regelgeving oplegt en bevoegdheden decentraliseert, is er tegelijkertijd de druk vanuit burgers en bedrijven tot vermindering van die regeldruk. Tel daar bij de door iedereen gedeelde wens, niet in de laatste vanuit de gemeentelijke organisatie zelf, tot verbetering van de dienstverlening en de digitalisering van gemeentelijke producten en het moge duidelijk zijn dat het ambitieniveau hoog ligt. De invoering van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen staat voor 2010 op de agenda. De voorbereidingen daarvoor worden getroffen. De lancering van het Diemer Nieuws heeft gezorgd voor meer media-aandacht voor lokaal nieuws. Wat hebben we bereikt? Bestuur 1. De wijkuitvoeringsprogramma s zijn nu nog met name gevoed vanuit de gemeente. Het streven is om ook bij de opstelling van de plannen de partners in de wijk (politie, verhuurders enz.) en ook meer burgers te betrekken. De betrokkenheid bij de uitvoering is groot. Met een proefproject zijn de voordelen van wijkgericht werken voor de inwoners van de wijken aangetoond. Door het onderhoud van de openbare ruimte voor zowel de schoonmaakactiviteiten als de reparatiewerkzaamheden tegelijkertijd en per wijk voor te bereiden en uit te voeren kan een grotere betrokkenheid van burgers worden gerealiseerd en kunnen de werkzaamheden naar grotere tevredenheid van burgers worden uitgevoerd. Vandaar dat is besloten deze manier van werken per 1 januari 2009 in te voeren. Politiek werd dichter bij de burger gebracht. De cursus kon rekenen op veel enthousiasme. In september 2008 heeft de eerste cursus plaatsgevonden met 21 cursisten. In januari ging een groep van 24 cursisten van start. Beduidend meer aandacht in de lokale media voor de lokale politiek heeft de politiek dichter bij de burger gebracht. Dienstverlening 2. Uit de burgermonitor 2008 blijkt een behoorlijke tevredenheid van de Diemense burger over de dienstverlening van de gemeente. Het dienstenaanbod via de website is uitgebreid, de website en daarmee het informatieaanbod is verbeterd Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Pagina 21

22 en de klachtafhandeling is organisatorisch opnieuw ingericht. Hiermee krijgt de burger een zorgvuldige en tijdige klachtafhandeling. 3. Mede om de beoogde kwaliteitsverbetering te realiseren is in 2008 gestart met het organisatieontwikkelingsproces Koers op kwaliteit. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat de organisatie nog beter in staat is om burgers en bedrijven op een hedendaagse manier van dienst te zijn. Dit staat overigens los van de opdracht om te besparen op de kosten van de totale organisatie. Meer informatie treft u aan in paragraaf 4 Bedrijfsvoering. Wat hebben we ervoor gedaan? Bestuur 1. Wijkgericht werken, waarvan de invoering in 2007 is gestart, is verder uitgebouwd. Na het opstellen van het wijkuitvoeringsprogramma 2008 en de vier deelprogramma s en een succesvolle proef met het per wijk gelijktijdig voorbereiden en uitvoeren van schoonmaakactiviteiten en reparatiewerkzaamheden in de openbare ruimte is besloten het wijkgericht werken per 1 januari 2009 in zijn geheel in te voeren. Er zijn wijkteams samengesteld en er zijn afspraken vastgelegd over de manier van werken. Dienstverlening 2 De nieuwe gemeentelijke website is in 2008 verder uitgebouwd. Hiermee is het digitaal aanvragen van uittreksels en digitaal doorgeven van een adreswijziging mogelijk gemaakt. Per maand wordt gemiddeld 15 keer gebruik van gemaakt van de mogelijkheid een uittreksel digitaal aan te vragen. Het doorgeven digitaal van adreswijzigingen gebeurt gemiddeld ruim 20 keer per maand. Het voorziet kennelijk in een behoefte. Het zou kunnen dat die behoefte groter wordt naarmate er meer publiciteit gegeven zou worden aan de nieuwe mogelijkheden, en de onbekendheid met de digitale gebruiken (Digi-D etc.) vermindert. 2.2 De invoering van het gemeentelijke Document Management Systeem is gaande. Hiermee kunnen brieven, aanvragen en klachten een meer tijdige behandeling krijgen. De afdeling Vergunning & Handhaving is de eerste afdeling in de organisatie waar het gebruik van dit systeem is ingevoerd. De proef is zeer geslaagd. Met een druk op de knop is zichtbaar in welke fase de behandeling van bijvoorbeeld een vergunningaanvraag zich bevindt en wanneer een beslissing kan worden verwacht. Nog in 2008 en doorlopend naar 2009 zal ook de rest van de organisatie overstappen op dit systeem. 2.3 De wijze van interne klachtafhandeling is herzien en voor de externe klachtafhandeling is aangesloten bij de Gemeentelijke Ombudsman. Er is door het college eind 2008/begin 2009 een rapportage over de uitvoering van de klachtafhandeling opgesteld. Deze wordt in april 2009 aan de raad voorgelegd. Deze rapportage bevat aanbevelingen voor een verdere verbetering van de wijze van klachtafhandeling. De Gemeentelijke Ombudsman brengt een eigen rapportage uit over de klachtafhandeling in Diemen. 2.4 Er is besloten tot een avondopenstelling voor de afdeling Burgerzaken. De fotocabine in de hal van het gemeentehuis is in de periode april tot en met oktober 611 keer succesvol gebruikt. Er is na plaatsing 1 klacht over binnengekomen. 2.5 Met de uitvoering van het raadsinitiatief Opruimen regelbrij gemeente Diemen is een start gemaakt met een onderzoek waarin verschillende mogelijkheden tot vereenvoudiging van regels zijn geïnventariseerd. Deze voorstellen worden in de loop van 2009 verder uitgewerkt in nieuwe verordeningen. Het effect zal zijn dat inwoners en bedrijven op een eenvoudiger en snellere manier zaken kunnen regelen met de gemeente. Ook zijn de Diemense verordeningen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Pagina 22

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2009

Jaarverslag & Jaarrekening 2009 Jaarverslag & Jaarrekening 3 juni 2010 (definitief) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening... 19 Programma 1 Veiligheid en

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Regionale Samenwerking. Wormerland

Plan van Aanpak. Regionale Samenwerking. Wormerland Plan van Aanpak Regionale Samenwerking in Wormerland November 2006, versie 0.1 Aanleiding. Op 31 januari 2006 heeft uw raad kennis genomen van de notitie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit:

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: Gemeente[Įn3 Geldermalsen De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: 1. Onder voorbehoud goedkeurende

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Introductie gemeenteraad in de financiën Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Inhoud Algemeen: Wat is het belang van de begroting en de jaarrekening, wat doet de raad en wat

Nadere informatie

Bevindingen en aanbevelingen bij de jaarverantwoording 2009

Bevindingen en aanbevelingen bij de jaarverantwoording 2009 Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl Retouradres: SDO, Postbus 90460, 1006 BL Amsterdam Aan de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer, Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 200816626 Onderwerp Spoorboekje Planning- en Controlcyclus 2008 Portefeuillehouder J.J.Nobel Steiler Sander Heesen Collegevergadering 4 maart 2008 Raadsvergadering

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Agenda Planning & Control Cyclus 2015 Gemeente Oostzaan

Agenda Planning & Control Cyclus 2015 Gemeente Oostzaan Agenda Planning & Control Cyclus 2015 Gemeente Oostzaan Oostzaan, november 2014 Versie 2.1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Planning en Control cyclus 2015 6 a. Jaarverslag, productenrealisatie 2014 (B&W en gemeenteraad)

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.1171 B.17.1171 Landgraaf, 20 juni 2017 ONDERWERP: Programmaverantwoording 2016 Raadsvoorstelnummer: 53 PROGRAMMA 1. Bestuur

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 gemeente Winterswijk zaaknummer: 105527 blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 programma: 13. Financiën werkdoel: 1317 Realiseren jaarlijkse beleids- en budgetcyclus onderwerp: Jaarstukken 2015 advies: 1.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-83 Actualisatie verordeningen 212, 213, en 213a Dienst/afdeling GFC De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie