Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag & Jaarrekening 2008"

Transcriptie

1 Jaarverslag & Jaarrekening april 2009 Inhoudsopgave Pagina 1

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEESWIJZER... 4 INLEIDING... 6 KERNGEGEVENS JAARVERSLAG PROGRAMMAVERANTWOORDING Programma 0 Bestuur en Dienstverlening 21 Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde 28 Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer 33 Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang 40 Programma 4 Welzijn en Cultuur 47 Programma 5 Sport en Recreatie 54 Programma 6 Werk, Inkomen en Zorg 58 Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid 67 Programma 8 Stedelijke Ontwikkeling 73 Algemene dekkingsmiddelen 80 PARAGRAFEN Paragraaf 1 Weerstandsvermogen 88 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen 95 Paragraaf 3 Financiering 102 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering 111 Paragraaf 5 Verbonden partijen 123 Paragraaf 6 Grondbeleid 133 Paragraaf 7 Lokale Heffingen 138 JAARREKENING PROGRAMMAREKENING Programmaoverzicht 149 Programmatoelichting 152 BALANS Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 179 Toelichting op de balans 183 Sisa 199 BIJLAGEN Overzicht van gewaarborgde geldleningen Subsidies Accountantsverklaring 214 Raadsbesluit van 28 mei Inhoudsopgave Pagina 2

3 Inhoudsopgave Pagina 3

4 Leeswijzer Voor u liggen de jaarstukken Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform de voorschriften en gelijk aan die van de begroting. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording, een hoofdstuk over de algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen. In de programmaverantwoording wordt ingegaan op de in de begroting gestelde 3W-vragen Programmabegroting Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Programmaverantwoording Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het gekost? Naast deze vragen wordt ook specifiek ingegaan op de onderwerpen nieuw beleid, moties en amendementen, investeringen en op overige ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. In het hoofdstuk over algemene dekkingsmiddelen worden de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente nader toegelicht. In de zeven verplichte paragrafen, die als een dwarsdoorsnede van de begroting en jaarrekening moeten worden gezien, gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening, de balans en de verplichte SISA bijlage (SISA staat voor Single Information Single Audit). De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht verschaft over waarin is geïnvesteerd en hoe is dat gefinancierd. De SISA bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Leeswijzer Pagina 4

5 . Leeswijzer Pagina 5

6 Inleiding Algemeen Met gepaste trots bieden wij u de jaarstukken over 2008 aan. Een maand eerder dan voorgaande jaren, met een positief resultaat en met opnieuw een verbeterslag ten aanzien van presentatie en volledigheid. Al met al een volwaardig verantwoordingsdocument waarmee u als raad in staat bent uw controlerende taak te vervullen. De jaarrekening over 2008 sluit met een positief resultaat van ruim 3,8 miljoen euro. Een bedrag dat deels was voorzien bij de najaarsnota In de begroting 2008 is een slag gemaakt om de doelstellingen en prestatiegegevens meer SMART te formuleren. Hoewel wij van mening zijn dat sprake is van een verbetering ten opzichte van eerdere jaarverslagen, zal de uitdaging om dit verder te perfectioneren blijven. Een terugblik op 2008, beleidsmatig 2008 is een enerverend jaar geweest waar wij met een goed gevoel op terugkijken. In een dit jaar is een veelheid aan kleine en grotere successen geboekt. De belangrijkste geven wij hieronder weer. Voor het overigen verwijzen wij naar de programmateksten. Midterm review Volgens afspraak met de gemeenteraad heeft het college in mei 2008 (halverwege de bestuursperiode) gerapporteerd over de stand van zaken van uitvoering van het collegeprogramma. Geconstateerd werd dat het collegeprogramma voortvarend wordt uitgevoerd. Veel beleidsmatige activiteiten zijn uitgevoerd dan wel opgestart. Op een aantal beleidsterreinen komt het vanaf 2008 vooral aan op uitvoering. Het gaat dan met name om de uitwerking van het dienstverleningsconcept, de verdere implementatie van de WMO, de infrastructurele werken en het verder verbeteren van de bedrijfsvoering. Hiermee is veel ambtelijke capaciteit gemoeid. Daarnaast is in 2008 in de organisatie een doorontwikkelingtraject gestart (Koers op Kwaliteit), waarbij ook de nodige ambtelijke capaciteit is ingezet. Koers op kwaliteit Begin 2008 is een start gemaakt met een organisatieveranderingsproces. Dit heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe besturingsfilosofie. Dit proces is geheel op eigen kracht, dus zonder hulp van externe deskundigen, afgerond. Per 1 maart 2009 is de nieuwe organisatie van start gegaan. Burgermonitor Uit de tweejaarlijkse Burgermonitor is in 2008 gebleken dat de inwoners van Diemen tevreden zijn over hun woonomgeving, over de meeste voorzieningen en over de dienstverlening door de gemeente. Als aantrekkelijke aspecten van het wonen in Diemen noemen de burgers de nabijheid van Amsterdam (52,9%), het dorpse karakter van de gemeente (26,4%), de rust (22,1%) en de goede bereikbaarheid (20%). Minder aantrekkelijke aspecten noemen de onderzochte Diemenaren minder vaak, maar met zo n 8,6% is te weinig horeca toch het meest genoemd. De gemeente krijgt goede rapportcijfers voor haar dienstverlening. De dienstverlening door de afdeling Burgerzaken, de manier waarop de burgers telefonisch door de gemeente te woord worden gestaan beoordelen de bewoners van Diemen als goed. Met name de Servicelijn Openbare Ruimte krijgt een goed cijfer. Ook de manier waarop de gemeente met de burgers communiceert mag op een ruime voldoende rekenen. Inleiding Pagina 6

7 Verkeer en vervoer In 2008 is de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen het NS-station Diemen en Diemen- Noord verbeterd door het treffen van diverse maatregelen met financiële ondersteuning door de stadsregio Amsterdam. Tevens is de uitbreiding en vernieuwing van de fietsenstallingen bij het station Diemen binnengehaald met 100% subsidie door rijk en stadsregio. Voor de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg IJburg is het inrichtingsplan vastgesteld en zijn aanvullende afspraken gemaakt met Amsterdam. Voor de uitbreiding van de autosnelwegen in Diemen is een aanvullende overeenkomst met het Rijk opgesteld met extra geluidmaatregelen in Diemen. Ruimtelijke Ontwikkeling De woonvisie is vastgesteld. De eerste woningen in Plantage de Sniep zijn verkocht en de bouw is gestart. In Bergwijkpark is een groot complex t.b.v. de tijdelijke huisvesting van studenten gereedgekomen. DE EZ-agenda is vastgesteld. Het project Breednet t.b.v. van goede en betaalbare breednetverbindingen voor bedrijven is van start gegaan. Voor de revitalisering van het bedrijventerrein Verrijn Stuart zijn subsidies van de provincie Noord-Holland ontvangen ten behoeve van het proces en de opwaardering van de openbare ruimte. Voor de herontwikkeling van Bergwijkpark is een intentieovereenkomst gesloten met marktpartijen in het gebied. Het wijkgericht werken is verder doorgevoerd in de organisatie en heeft geleid tot een aantal buurtschoonmaakacties. Welzijn In december 2008 is officieel het Ouder- Kindcentrum (OKC) in Diemen van start gegaan. Het OKC is een laagdrempelig centrum waar ouders/opvoeders terecht kunnen met alle vragen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het centrum is een samenwerkingsverband van verloskundigen, kraamzorg, consultatiebureau en schoolgezondheidszorg, peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen, schoolbegeleidingsdienst, bureau jeugdzorg, thuiszorg, Mee (organisatie voor mensen met een beperking) en de gemeente Diemen. Gewerkt wordt met een gemeenschappelijke balie en één telefoonnummer. Verder zijn er afspraken over samenwerken en een gezamenlijke vorm van opvoedingsondersteuning: Positief opvoeden (Triple P). Het OKC is nu gevestigd aan de Muiderstraatweg en zal straks een plaats krijgen in de Brede Hoed. Wijkcentrum De Schakel is door ingrijpende werkzaamheden in 2008 aangepast aan de eisen van deze tijd. Er is onder andere veel aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen. Werk, inkomen en zorg (WIZ) De direct-werk trajecten (Aprenti) voor nieuwe instroom en bestaande klanten zijn ook in 2008 met succes ingezet. In 2008 is de instroom in de Wet werk en bijstand (Wwb) uitkering gedaald met circa 20%. Ook het totaal aantal mensen met een Wwb uitkering is in 2008 verder gedaald, zij het minder snel dan in De meerjarige daling van het aantal Wwb huishoudens ligt in lijn met het gestelde doel voor deze collegeperiode (daling van 25 % Wwb uitkeringen). Inleiding Pagina 7

8 Wijkbeheer Start wijkgericht werken met 4 pilots schoonmaakacties; In 2008 zijn er 4 schoonmaakacties uitgevoerd, te weten de buurten Akkerland, Diemerkade e.o, Buytenstee en het buitengebied o.a. industriegebieden. De acties zijn succesvol uitgevoerd. Er is een brede evaluatie gemaakt van deze pilots. De aanbevelingen in deze notitie worden meegenomen voor de acties in In december is gestart met het realiseren van een nieuw inzamelsysteem voor de huisvuilinzameling door onze samenwerkingspartner De Meerlanden. Deze werkzaamheden lopen door tot eind Allereerst worden er ondergrondse containers geplaatst bij midden- en hoogbouw. Daarna krijgt de laagbouw nieuwe containers voor zijbelading. Waar we staan we op financieel gebied Procesmatig De jaarstukken liggen een maand eerder ter vaststelling aan u voor dan in voorgaande jaren. Dat dit mogelijk is, heeft alles te maken met de inrichting van niet alleen de financiële administratie maar ook met alle samenhangende werkprocessen. Tussenrekeningen worden bijvoorbeeld meerdere keren per jaar opgeschoond en niet meer uitsluitend bij de jaarafsluiting. Het jaarrekeningproces zelf is ook eerder opgestart (oktober vorig jaar) en gedetailleerder voorbereid dan voorheen. Ook de eigen interne controle werkzaamheden en de implementatie van de verbeterpunten die de accountant heeft voorgesteld bij eerdere jaarrekening, hebben hun vruchten afgeworpen. En tenslotte is met de vaststelling van de begroting 2009 nog een slag gemaakt om te komen tot een meer solide en consistent financieel beleid. In die zin is de gemeente inmiddels meer in control. Financiële positie De ontwikkeling, de hoogte en de samenstelling van het rekeningresultaat geeft aanleiding om kritisch te kijken naar het budgetbeheer. Zowel bij de voorjaarsnota als bij de najaarsnota is een prognose gegeven van het rekeningresultaat. De voorjaarsnota liet een verwacht tekort zien, de najaarsnota een positief saldo. Het werkelijke rekeningresultaat wijkt hier echter nog sterk van af. Deze schommelbeweging, de mate en de samenstelling van de afwijkingen duiden er op dat op het gebied van budgetplanning en -beheer nog een verbeterslag valt te maken. Uit het aantal voorstellen om eenmalige budgetten over te hevelen van 2008 naar het huidige begrotingsjaar blijkt dat het lastig is om de ambitie af te stemmen op de beschikbare capaciteit. Als gemeente willen wij actief blijven inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat wij ons in een omgeving bevinden met veel dynamiek kan dit wel eens tot knelpunten leiden. Bij de kadernota 2010 wordt bezien in hoeverre voor een aantal taakvelden uitbreiding van de formatie nodig is en of er sprake is van capaciteitsproblemen als gevolg van doorschuiven van budgetten. Kortom, zowel budgetplanning als budgetbeheer vragen nog de nodige aandacht van het management. Dit is een van de redenen waarom gekozen is voor een nieuwe organisatiestructuur waarbij nieuwe leidinggevenden geacht worden meer aandacht te besteden aan de managementtaken. In het MD-traject voor de nieuwe leidinggevenden zal hier aandacht aan worden gegeven. Ook zullen directie en college met ingang van dit jaar met een hogere frequentie gerapporteerd worden over het verloop van de budgetten en er zal worden gewerkt aan een verbetering van de relatie tussen budgethouders en het team financiën om meer inzicht en vertrouwen in budgetten te Inleiding Pagina 8

9 verkrijgen. Door financiën vroegtijdig in beleidsvoorbereidingprocessen te betrekken en mee te laten denken in financiële oplossingen ontstaat ruimte voor een bredere beoordeling van eventuele budgetruimte. Wij stellen voor het positieve resultaat over 2008 voor het grootste deel toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Immers bij de vaststelling aan de begroting 2009 zijn hier forse bedragen aan onttrokken onder meer om de voorzieningen grondexploitaties in één keer op eindwaarde te brengen. Met een positief resultaat in het vooruitzicht (de najaarsnota was op dat moment al gereed) achtten wij deze onttrekking op dat moment verantwoord. Met de toevoeging van het resultaat van deze jaarrekening komt deze reserve weer op een financieel gezond niveau (zie de bestemming van het resultaat op pagina 11) Het resultaat Het resultaat van de jaarrekening 2008 bedraagt circa positief. Dit resultaat komt tot stand door een grote lijst van plussen en minnen, waarvan een incidenteel karakter heeft. Het overig deel van heeft een structureel karakter. Dit betrekken wij bij de voorbereiding van de begroting 2010 en verder in casu de kadernota. Hieronder treft u een samenvatting aan van afzonderlijk de lasten en baten per programma en de relaties met de reserves. In de kolom resultaat 2008 is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Tabel: resultaat 2008 Lasten & Baten per programma (bedragen x 1000) Begroting 2008 Rekening 2008 Resultaat 2008 Prog00 Bestuur en dienstverlening Prog01 Veiligheid en openbare orde Prog02 Wegen, verkeer en vervoer Prog03 Onderwijs en kinderopvang Prog04 Welzijn en cultuur Prog05 Sport en recreatie Prog06 Werk, inkomen en zorg Prog07 Volksgezondheid, natuur en milieu Prog08 Stedelijke ontwikkeling Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten Prog00 Bestuur en dienstverlening Prog01 Veiligheid en openbare orde Prog02 Wegen, verkeer en vervoer Prog03 Onderwijs en kinderopvang Prog04 Welzijn en cultuur Prog05 Sport en recreatie Prog06 Werk, inkomen en zorg Prog07 Volksgezondheid, natuur en milieu Prog08 Stedelijke ontwikkeling Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Resultaat voor bestemming Prog04 Welzijn en cultuur Prog08 Stedelijke ontwikkeling Inleiding Pagina 9

10 Lasten & Baten per programma (bedragen x 1000) Begroting 2008 Rekening 2008 Resultaat 2008 Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal dotaties aan reserves Prog02 Wegen, verkeer en vervoer Prog03 Onderwijs en kinderopvang Prog04 Welzijn en cultuur Prog05 Sport en recreatie Prog08 Stedelijke ontwikkeling Prog09 Algemene dekkingsmiddelen Totaal onttrekkingen aan reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming De toelichtingen op de afwijkingen vindt u terug in de jaarrekening bij de verschillende programma s. Op hoofdlijnen is de volgende analyse te geven: Tabel: resultaat op hoofdlijnen Onderwerp Bedrag Najaarsnota Niet bestede budgetten 2008, over te hevelen naar Bedrijfsvoeringkosten 466 Algemene uitkering 235 I-deel WWB 347 WMO 145 Berkestede 66 Vrijval voorziening Omgevingslawaai 264 Diverse voor- en nadelen < Resultaat Het resultaat van de Voorjaarnota 2008 is tussentijds verrekend met de algemene reserve. De Voorjaarsnota vertoonde overigens een nadelig resultaat. Het saldo van de najaarsnota 2008 is als voorlopig rekeningresultaat verantwoord Voor onderstaande budgetten geldt dat om diverse redenen de uitvoering niet, of niet volledig, in 2008 heeft plaatsgevonden. Het resultaat wordt daarmee voor een bedrag van verklaard (afgerond ). Uitvoering van de desbetreffende plannen zal plaatsvinden in het jaar Tabel: eenmalige budgetten 2008 Niet bestede budgetten in 2008, over te hevelen naar 2009 Bedrag Structuurvisie Project Bag Slagboom Diemerpolderweg De Diem amendement Nieuw verkeersmodel Aanpassen bushokjes Inleiding Pagina 10

11 Tabel: eenmalige budgetten 2008 Niet bestede budgetten in 2008, over te hevelen naar 2009 Bedrag Actualiseren bestemmingsplannen rest Software digitale bestemmingsplannen Klimaatbeleid (nieuw beleid) rest Brede school ontwikkeling WMO public relations Energielabels GBS software raadhuis LBK bevochtiging raadhuis Beleidsplan openbare verlichting rest Kwaliteitstoets openbare ruimte Onderhoud metrobrug (vlag volgt) Groenbeleidsplan Milieuvergunning werf rest Aanpassen KCA station Monitoren luchtkwaliteit Frictiebudget Totaal Dekking uit egalisatie afvalstoffenheffing Dekking uit reserve WMO Resultaat In de paragraaf bedrijfsvoering is aangegeven en toegelicht dat er voordeel op de bedrijfsvoeringkosten van bestaat. In dit resultaat zit een aantal budgetten die ook in de hier bovenstaande tabel zijn opgenomen. Om dubbeltelling te voorkomen worden ze voor de verklaring van het resultaat geëlimineerd. Het betreffen project BAG, energielabels, GBS software, LBK bevochtiging raadhuis en het frictiebudget, totaal Het verschil ad is opgenomen in de tabel voor de analyse van het resultaat. Voor het overige is de analyse op hoofdlijnen beperkt tot afwijkingen op budgetten (per saldo) van > De algemene uitkering, het inkomensdeel van de WWB en het voordeel op de WMO worden om die reden apart genoemd. Per programma vindt u de toelichtingen op de individuele budgetafwijkingen terug. Wij stellen u voor het resultaat van als volgt te bestemmen: De bestemming van het resultaat Omschrijving Bedrag Inleiding Pagina 11

12 Uitvoering van eenmalige projecten uit 2008 in Reserve WMO 116 Instellen bestemmingsreserve Omgevingslawaai 264 Algemene reserve Totaal Uitvoering van eenmalige projecten uit 2008 in 2009 Om de eenmalige projecten uit 2008 die in 2009 alsnog worden gestart of worden afgerond is per saldo nodig (zie tabel eenmalige budgetten 2008 op pagina 10). Uw raad wordt voorgesteld om van het resultaat beschikbaar te stellen in de begroting 2009 voor deze eenmalige projecten. Reserve WMO In 2008 is van het WMO-budget van circa niet besteed. (4% van het totale budget). In 2007 is een motie aangenomen door de raad waarin zij aangeeft dat de middelen die bestemd zijn voor de WMO ook voor de WMO aangewend moeten worden. Gelet hierop wordt de raad voorgesteld circa van het resultaat toe te voegen aan deze reserve. Bestemmingsreserve Omgevingslawaai Bij de reservering van de gelden voor omgevingslawaai is in 2005 aan de raad gevraagd hier een voorziening voor in te stellen. Nadat we de voorziening opnieuw hebben beoordeeld, zijn we tot de conclusie gekomen dat het een bestemmingsreserve moet zijn. Op grond hiervan wordt aan de raad voorgesteld de bestemmingsreserve Omgevingslawaai in te stellen en aan toe te voegen. Algemene reserve Aan de raad wordt voorgesteld het restant van toe te voegen aan de Algemene reserve. Tabel: Algemene reserve na bestemming Algemene reserve na bestemming resultaat Omschrijving (bedragen X 1.000) Vrij besteedbaar Buffer Saldo Stand per 31 december Toevoeging resultaat 08 (na bestemming) Stand na raadsbesluit jaarstukken De stand van de Algemene reserve per 31 december 2008 komt na bestemming van het resultaat van deze jaarrekening op (incl aan buffer). Inleiding Pagina 12

13 Inleiding Pagina 13

14 SAMENSTELLING GEMEENTERAAD Kerngegevens SAMENSTELLING B&W Portefeuille: mw. Drs. A.E. Koopmanschap, burgemeester -Openbare Orde en Integrale Veiligheid -Handhaving -Personeel, Organisatie en Bedrijfsvoering -Burgerzaken -Communicatie -Burgerparticipatie en anti-discriminatie -Project kwaliteit gemeentelijke dienstverlening -Project coördinatie wijkgericht werken -Wijkwethouder buitengebied Portefeuille: dhr. A.J.M. Scholten, loco-burgermeester P.V.D.A. -Ruimtelijke ontwikkeling, grondbeleid F.A.L. Polsbroek -Bouw- en woningtoezicht en bouwen N.C. Portegijs -Volkshuisvesting M.L.A. Sikkens -Schuldhulpverlening en armoedebeleid (WWB-onderdeel bijstand) J.P. Texier -Uitkeringen R. Verheuvel (fractievoorzitter) -ICT -Verkeer en vervoer V.V.D. -Projectwethouder Centrumplan Y.N. de Baay -Projectwethouder Bergwijkpark J.A. Jägers -Wijkwethouder Diemen-Zuid F.J. Mulder B.H.M. Wielage (fractievoorzitter) Portefeuille: dhr. L.W.M. Worm -Financiën S.P. -Openbare werken en openbare ruimte M. Haak (fractievoorzitter) -Economische zaken, bedrijvigheid en werk (WWB-onderdeel werk) K. Verhofstad -Projectwethouder bedrijfsgebieden P. Visser -Projectwethouder De Sniep -Wijkwethouder Diemen-Centrum Leefbaar Diemen -Toetsen vergunningaanvraag groenbeleid en bomenverordening R. Herder (fractievoorzitter) en verlenen reguliere kapvergunningen G. Smit-van der Wal -Groenbeheer en groenonderhoud -DB lid ROA C.D.A. R.L.A. Budhu lall Portefeuille: dhr. R.P. Grondel M.G.F. Tokkie (fractievoorzitter) -Groenbeleid en recreatie -Kunst en cultuur / de Omval Groenlinks -Ontwikkelingssamenwerking R.M. Smit -Welzijn, zorg en volksgezondheid (WMO) H.G. Uiterdijk (fractievoorzitter) -Onderwijs en kinderopvang -Sport (inclusief accommodaties) Democraten Diemen -Integratiebeleid M.J. Israël (fractievoorzitter) -Groenstructuur (beleid) -Beleid met betrekking tot kapvergunningen -Milieu -Projectwethouder Berkenstede -Wijkwethouder Diemen-Noord -Tweede wethouder project de Brede Hoed (eerste is projectwethouder Centrumplan, de heer Scholten) Sociale structuur Kerngegevens Pagina 14

15 Inwoners jaar jaar jaar en ouder Totaal Bron: Algemene uitkering 2007 en 2008 Fysieke structuur Financiële structuur Onderwerp Begroting 2008 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2008 Realisatie 2008 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2008 Gewone uitgaven (excl.grondexpl.) a Opbrengst belastingen/retributies Algemene uitkering Onderwerp Ultimo 2007 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2007 Ultimo 2008 (bedragen X 1.000) Bedrag per inwoner 2008 Boekwaarde vaste activa Eigen vermogen en voorzieningen Vaste schuld a) De uitgaven zijn inclusief alle begrotingswijzigingen. Kerngegevens Pagina 15

16 Jaarverslag Jaarverslag Pagina 16

17 Jaarverslag Pagina 17

18 Programmaverantwoording Jaarverslag Pagina 18

19 Jaarverslag Pagina 19

20 Jaarverslag Pagina 20

21 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening De Gemeenteraad van Diemen wil het vertrouwen van de burger in de politiek en gemeentelijke organisatie herstellen. Missie Welke beleidsontwikkelingen hebben zich dit jaar voor gedaan? Hoewel de raad bij de vaststelling van de begroting 2009 heeft uitgesproken de ambitie van het herstel van vertrouwen wel erg negatief is geformuleerd, was dat de in de begroting 2008 vastgelegde opdracht voor het college. Naast dit herstel van vertrouwen van de burger in de politiek was verbetering van de dienstverlening op diverse fronten een speerpunt uit de begroting van De digitale dienstverlening via de website is uitgebreid, de lancering van het Bestuurlijk Informatiesysteem staat voor de deur. Voor externe klachtafhandeling is aangesloten bij de Gemeentelijke Ombudsman. Er is een start gemaakt met de invoering van wijkgericht werken. De contouren van het dienstverleningsconcept zijn in kaart gebracht. De raad heeft een cursus georganiseerd voor politiek geïnteresseerde Diemenaren. De blik is naar buiten gekeerd. Daarnaast was er ook aandacht voor de organisatie verwikkeld in het Koers op Kwaliteit traject. Externe ontwikkelingen Soms zijn externe ontwikkelingen met elkaar in tegenspraak. Waar aan de ene kant de rijksoverheid de gemeente steeds meer regelgeving oplegt en bevoegdheden decentraliseert, is er tegelijkertijd de druk vanuit burgers en bedrijven tot vermindering van die regeldruk. Tel daar bij de door iedereen gedeelde wens, niet in de laatste vanuit de gemeentelijke organisatie zelf, tot verbetering van de dienstverlening en de digitalisering van gemeentelijke producten en het moge duidelijk zijn dat het ambitieniveau hoog ligt. De invoering van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen staat voor 2010 op de agenda. De voorbereidingen daarvoor worden getroffen. De lancering van het Diemer Nieuws heeft gezorgd voor meer media-aandacht voor lokaal nieuws. Wat hebben we bereikt? Bestuur 1. De wijkuitvoeringsprogramma s zijn nu nog met name gevoed vanuit de gemeente. Het streven is om ook bij de opstelling van de plannen de partners in de wijk (politie, verhuurders enz.) en ook meer burgers te betrekken. De betrokkenheid bij de uitvoering is groot. Met een proefproject zijn de voordelen van wijkgericht werken voor de inwoners van de wijken aangetoond. Door het onderhoud van de openbare ruimte voor zowel de schoonmaakactiviteiten als de reparatiewerkzaamheden tegelijkertijd en per wijk voor te bereiden en uit te voeren kan een grotere betrokkenheid van burgers worden gerealiseerd en kunnen de werkzaamheden naar grotere tevredenheid van burgers worden uitgevoerd. Vandaar dat is besloten deze manier van werken per 1 januari 2009 in te voeren. Politiek werd dichter bij de burger gebracht. De cursus kon rekenen op veel enthousiasme. In september 2008 heeft de eerste cursus plaatsgevonden met 21 cursisten. In januari ging een groep van 24 cursisten van start. Beduidend meer aandacht in de lokale media voor de lokale politiek heeft de politiek dichter bij de burger gebracht. Dienstverlening 2. Uit de burgermonitor 2008 blijkt een behoorlijke tevredenheid van de Diemense burger over de dienstverlening van de gemeente. Het dienstenaanbod via de website is uitgebreid, de website en daarmee het informatieaanbod is verbeterd Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Pagina 21

22 en de klachtafhandeling is organisatorisch opnieuw ingericht. Hiermee krijgt de burger een zorgvuldige en tijdige klachtafhandeling. 3. Mede om de beoogde kwaliteitsverbetering te realiseren is in 2008 gestart met het organisatieontwikkelingsproces Koers op kwaliteit. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat de organisatie nog beter in staat is om burgers en bedrijven op een hedendaagse manier van dienst te zijn. Dit staat overigens los van de opdracht om te besparen op de kosten van de totale organisatie. Meer informatie treft u aan in paragraaf 4 Bedrijfsvoering. Wat hebben we ervoor gedaan? Bestuur 1. Wijkgericht werken, waarvan de invoering in 2007 is gestart, is verder uitgebouwd. Na het opstellen van het wijkuitvoeringsprogramma 2008 en de vier deelprogramma s en een succesvolle proef met het per wijk gelijktijdig voorbereiden en uitvoeren van schoonmaakactiviteiten en reparatiewerkzaamheden in de openbare ruimte is besloten het wijkgericht werken per 1 januari 2009 in zijn geheel in te voeren. Er zijn wijkteams samengesteld en er zijn afspraken vastgelegd over de manier van werken. Dienstverlening 2 De nieuwe gemeentelijke website is in 2008 verder uitgebouwd. Hiermee is het digitaal aanvragen van uittreksels en digitaal doorgeven van een adreswijziging mogelijk gemaakt. Per maand wordt gemiddeld 15 keer gebruik van gemaakt van de mogelijkheid een uittreksel digitaal aan te vragen. Het doorgeven digitaal van adreswijzigingen gebeurt gemiddeld ruim 20 keer per maand. Het voorziet kennelijk in een behoefte. Het zou kunnen dat die behoefte groter wordt naarmate er meer publiciteit gegeven zou worden aan de nieuwe mogelijkheden, en de onbekendheid met de digitale gebruiken (Digi-D etc.) vermindert. 2.2 De invoering van het gemeentelijke Document Management Systeem is gaande. Hiermee kunnen brieven, aanvragen en klachten een meer tijdige behandeling krijgen. De afdeling Vergunning & Handhaving is de eerste afdeling in de organisatie waar het gebruik van dit systeem is ingevoerd. De proef is zeer geslaagd. Met een druk op de knop is zichtbaar in welke fase de behandeling van bijvoorbeeld een vergunningaanvraag zich bevindt en wanneer een beslissing kan worden verwacht. Nog in 2008 en doorlopend naar 2009 zal ook de rest van de organisatie overstappen op dit systeem. 2.3 De wijze van interne klachtafhandeling is herzien en voor de externe klachtafhandeling is aangesloten bij de Gemeentelijke Ombudsman. Er is door het college eind 2008/begin 2009 een rapportage over de uitvoering van de klachtafhandeling opgesteld. Deze wordt in april 2009 aan de raad voorgelegd. Deze rapportage bevat aanbevelingen voor een verdere verbetering van de wijze van klachtafhandeling. De Gemeentelijke Ombudsman brengt een eigen rapportage uit over de klachtafhandeling in Diemen. 2.4 Er is besloten tot een avondopenstelling voor de afdeling Burgerzaken. De fotocabine in de hal van het gemeentehuis is in de periode april tot en met oktober 611 keer succesvol gebruikt. Er is na plaatsing 1 klacht over binnengekomen. 2.5 Met de uitvoering van het raadsinitiatief Opruimen regelbrij gemeente Diemen is een start gemaakt met een onderzoek waarin verschillende mogelijkheden tot vereenvoudiging van regels zijn geïnventariseerd. Deze voorstellen worden in de loop van 2009 verder uitgewerkt in nieuwe verordeningen. Het effect zal zijn dat inwoners en bedrijven op een eenvoudiger en snellere manier zaken kunnen regelen met de gemeente. Ook zijn de Diemense verordeningen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Jaarverslag: Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Pagina 22

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2009

Jaarverslag & Jaarrekening 2009 Jaarverslag & Jaarrekening 3 juni 2010 (definitief) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening... 19 Programma 1 Veiligheid en

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Bevindingen en aanbevelingen bij de jaarverantwoording 2009

Bevindingen en aanbevelingen bij de jaarverantwoording 2009 Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl Retouradres: SDO, Postbus 90460, 1006 BL Amsterdam Aan de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Milieunotitie 2011. Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Milieunotitie 2011. Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie Raadsvoordracht Onderwerp: Milieunotitie 2011 Datum: 13 september 2011 Steller: W.P. Groeneveld Portefeuillehouder: R.P. Grondel Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën ZomerRaad Basiskennis Gemeentefinanciën 22 juli 2014 Wat is ProDemos? Landelijk Niet-partijgebonden Zonder winstoogmerk Informeert over de democratische rechtsstaat Stimuleert actieve politieke deelname

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP RAD: RAD151125 woensdag 25 november 215 BW: BW15113 raad gemeentevoorstel Vergadering van de gemeenteraad van 25 november 215 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar : Bertus Brinkman

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld.

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld. Groenestein 23 9301 TP RODEN telefoon: 050 5010342 website: www.qroennoordenveld.nl e-mail: groennoordenveld@home.nl Bankrekening: 3558.83.406 t.n.v. Groen Noordenveld Ingeschreven KvK Meppel nr. 04087156

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Op verzoek van de auditcommissie is een bijlage toegevoegd met de baten en lasten per programma, per product.

Op verzoek van de auditcommissie is een bijlage toegevoegd met de baten en lasten per programma, per product. Raadsvoordracht Onderwerp: Eerste kwartaalbrief 2011 (50330.eerste kwartaalbrief 2011.doc) Datum: 8 maart 2011 Steller: Perry van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing Vaststellen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Voorzitter: de heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer R

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarrekening 2012 en begroting 2014 Veiiigtieidsregio Limburg-Noord Aan de

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

beslispunten 12189 zaaknummer

beslispunten 12189 zaaknummer voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp Financiering bushalten Brabantliner in Nieuwendijk samenvatting Om het niveau van het openbaar vervoer in Nieuwendijk te verhogen en de druk op de buurtbussen

Nadere informatie