Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs"

Transcriptie

1 Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Periode januari 2004 t/m maart 2004 Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke Universiteit Nijmegen UMCU, Universiteit Utrecht

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...4 Projectdoelstelling...4 Voortgang per fase...4 Fase 1 Aanpassing DPS...4 Fase 2 Opzetten WBT server...7 Fase 3 Inwerken ICT-ers in DPS...7 Fase 4 Helpdesk DPS...7 Fase 5 Inventarisatie onderwerpen...7 Fase 6 Productie casussen...8 Fase 7 Beoordeling casussen...9 Fase 8 Evaluatie onderwijs...9 Knelpunten Standlijnen overzicht Kennis disseminatie Kosten overzicht Bijlage 1 Verslag DPS cursus terugkomdag 16 maart Bijlage 2 Mijn probleemboom is af want Bijlage 3 Inventarisatie onderwerpen Bijlage 4 Productie casussen Casus 11N Fase A Casus 12N Fase A Casus 13N Fase A Casus 16N Fase A Casus 11A Fase A Casus 12A Fase A Casus 13A Fase A Casus 14A Fase A Casus 05L Fase A Casus 10L Fase A Casus 15L Fase A Casus 23L Fase A Bijlage 5 Kwaliteitscontrole Casus 03N Fase C Casus 04N Fase C Casus 05N Fase C Casus 06N Fase C Casus 07N Fase C Casus 08N Fase C Casus 09N Fase C Casus 10N Fase C Casus 11N Fase C Casus 03A Fase C Casus 05A Fase C Casus 08A Fase C Casus 09A Fase C Casus 10A Fase C Casus 11A Fase C Casus 03L Fase C Casus 05L Fase C Casus 07L Fase C Casus 09L Fase C Casus 11L Fase C Casus 12L Fase C Bijlage 6 Verwerking beoordeling Casus 01N Fase D Casus 02N Fase D Pagina 2

3 Casus 03N Fase D Casus 04N Fase D Casus 05N Fase D Casus 06N Fase D Casus 07N Fase D Casus 08N Fase D Casus 09N Fase D Casus 01A Fase D Casus 02A Fase D Casus 03A Fase D Casus 04A Fase D Casus 05A Fase D Casus 06A Fase D Casus 07A Fase D Casus 08A Fase D Casus 09A Fase D Casus 01L Fase D Casus 02L Fase D Casus 03L Fase D Casus 04L Fase D Casus 06L Fase D Casus 07L Fase D Casus 08L Fase D Casus 11L Fase D Casus 12L Fase D Pagina 3

4 Samenvatting De voortgang van het project verloopt voorspoedig. De ontwikkeling van de klinische redeneer module is verder afgerond. Het derde scherm van de klinische redeneer module, waarmee hypotheses gegenereerd en ontwikkeld kunnen worden, is verder ontwikkeld en tevens is het nu mogelijk om het niveau van klinisch redeneren vanuit de DPS-interface te wijzigen. In februari is de KRUL-server afgeleverd en geïnstalleerd. De tot nu toe ontwikkelde casussen zijn naar de SQL-server gepubliceerd. Het spelen van deze casussen via de WBTserver verloopt volgens wens. In deze rapportageperiode zijn er in overleg met de docenten onderwerpenlijsten voor de casussen 13 t/m 25 samengesteld, waarbij het AMC door het in ontwikkeling zijnde nieuwe curriculum enige vertraging met de oplevering van de lijst heeft opgelopen. Deze vertraging heeft geen invloed op de productie en oplevering van casussen van het AMC. De productie van scripts en DPS-casussen en de beoordeling van casussen verloopt volgens planning. Op 16 maart is er een terugkomdag voor auteurs van casussen en voor degene die de casussen beoordeelt georganiseerd. Tijdens deze dag zijn diverse casussen van de verschillende instellingen t.a.v. het klinisch rederen getest, zodat de knelpunten zichtbaar zouden worden. In een brainstormsessie is er aan de hand van de knelpunten gesproken over hoe een probleemboom het best opgezet kan worden. De resultaten van de brainstormsessie zijn samengevat in een document. Projectdoelstelling In het project wordt een nieuwe onderwijswerkvorm ontwikkeld voor het aanleren van systematisch medisch probleemoplossen, in casu het klinisch redeneren. De nieuwe werkvorm past binnen het Raamplan 2001 waarin een belangrijk uitgangspunt is het aanleren van vaardigheden voor het benaderen en oplossen van gezondheidsproblemen van patiënten. De huidige groepsgerichte benadering is echter suboptimaal. Door de bestaande Dynamische Patiënt Simulator (DPS) aan te passen en uit te breiden met een kennismodel voor het systematisch analyseren van patiëntproblemen kan de student meer individueel begeleid worden. Daarvoor wordt een database ontwikkeld voor de opslag van voortgangsgegevens van het klinisch redeneren van de student. De concrete verwachte resultaten zijn: een constantere kwaliteit van het onderwijs, vermindering van de druk op het docentenkorps, efficiëntere inzet van docenten, eenvoudiger en effectiever opsporen van lacunes bij studenten, betere controle over participatie aan het onderwijs. Voortgang per fase Fase 1 Aanpassing DPS In de vorige rapportage is omschreven hoe de ideeën over de klinische redeneer module zijn uitgewerkt tot de eerste twee schermen van de DPS klinische redeneer interface. Het concept van het derde scherm zag er als volgt uit. Pagina 4

5 Dit concept is uiteindelijk tot het volgende scherm uitgewerkt. In het linker gedeelte van het scherm kunnen hypotheses gegenereerd worden. Als er op de plus na het probleem gedrukt wordt, verschijnt er een lijst waarmee een hypothese aan het probleem kan worden toegevoegd. Door op een min achter de hypothese te drukken, kan de hypothese verwijderd worden. In het rechter gedeelte van het scherm kan een hypothese bewezen worden. Als er op de plus achter de hypothese wordt gedrukt, verschijnt er een lijst waaruit een activerend Pagina 5

6 gegeven geselecteerd kan worden, dat de hypothese bewijst. Na selectie van het juiste activerend gegeven verschijnt er een "test"-knop, waarmee de test kan worden uitgevoerd. De knoppen die in de DPS-interface zijn opgenomen voor de Klinische Probleem Analyse zijn aangepast en vormen nu een eenheid met de HELP, zie onderstaande figuur. De KPA-knop die voorheen achter de blauwe "Commentaar"-knop was te vinden is verdwenen. De probleemboom, die de student tijdens het klinisch redeneren opbouwt en die via deze KPA- knop was te bekijken, is nu achter de knop "Totaal overzicht" van het "Klinische Probleem Analyse"-gedeelte terug te vinden. De moeilijkheidsgraad van het klinisch redeneren kan ook via de knop "Totaal overzicht" ingesteld worden, zoals in de volgende figuur te zien is. Pagina 6

7 Fase 2 Opzetten WBT server In het controlling document van KRUL werd er vanuit gegaan dat de applicaties ontwikkeld binnen dit project gedistribueerd zouden worden door middel een WBT server op basis van de Citrix metaframe software. Bij het beschikbaar komen van Windows 2003 is er voorgesteld deze fase uit te stellen totdat duidelijk werd of de WBT oplossing ook onder dit operating systeem gerealiseerd kon worden. Dit bleek het geval, waardoor er in het najaar van 2003 definitief gekozen is voor Windows 2003 als WBT omgeving. Binnen het project zijn de benodigde servers (SQL, WBT en testapplicatie servers) aangeschaft. Deze zijn voorjaar 2004 geïnstalleerd en in gebruik genomen. Het is nu mogelijk de casussen gemaakt in DPS te publiceren op een SQL server (alleen bereikbaar voor de deelnemende instellingen). Deze casus kan dan via de executabel op de WBT servers gestart en gespeeld worden. Een casus is op deze manier opstartbaar vanuit een Internet Explorer en bereikbaar voor het hele internet. Ook kunnen links naar casussen in bestaande Digitale Leeromgevingen worden aangebracht. Toch is de distributie van meerdere casus op deze manier erg omslachtig. Niet alleen zijn de URL s die hiervoor nodig zijn erg lang en ingewikkeld, ook is het erg omslachtig om overzicht te krijgen welke studenten, welke casussen, op welk moment doen, met welk resultaat. Het LUMC beschikt reeds over een Les Registratie Systeem (LRS.NET). Hierin kunnen lessen die te vinden zijn op internet opgenomen worden en aangeboden worden aan studenten op basis van groepsindeling. In de vergadering van 19 januari 2004 is besloten dat casussen gemaakt binnen het KRUL project in ieder geval beschikbaar zullen worden gemaakt via LRS.NET. Fase 3 Inwerken ICT-ers in DPS Deze fase is in de eerste rapportage periode afgerond en reeds gerapporteerd. Fase 4 Helpdesk DPS De helpdesk functioneert zoals gewenst. Naast de mogelijkheden voor hulp per telefoon en e- mail worden software-technische problemen ook in de vergaderingen ter sprake gebracht. Op 16 maart 2004 is er weer een "terugkomdag" voor de auteurs van casus en voor degene, die de casus beoordeelt, georganiseerd. Deze dag had tot doel elkaars casussen te testen t.a.v. het klinisch redeneren, dieper in te gaan op de inhoud en opzet van een probleemboom en te brainstormen over aanbevelingen voor auteurs en controleurs van probleembomen. Een verslag van de tergkomdag is te vinden in bijlage 1. Het resultaat van de brainstormsessie heeft het document "Mijn probleemboom is af want" opgeleverd, dat in bijlage 2 te vinden is. Op het UMCN is er voor een paar maanden een nieuwe projectmedewerker, Marinus Pompeijus, aangesteld. Hij vervangt Margret Alers gedurende de tijd, dat zij met zwangerschaps-/bevallingsverlof is. Naast het inwerken op het UMCN, heeft Sylvia Eggermont de nieuwe medewerker een korte cursus DPS gegeven, zodat hij zelfstandig met DPS kan werken en KRUL-casus kan maken. Fase 5 Inventarisatie onderwerpen Het eerste deel van deze fase, het vaststellen van de onderwerpen van casus 1 tot en met 12 is in januari 2003 afgerond. Volgens het Standlijnen Overzicht opgenomen in het Controlling Document van het Krul project dien en de reste rende dertien onderwerpen voor 1 februari 2004 bekend te zijn. Op de verschillende instelling en is met docenten en stafleden gesproken om na te gaan welke onderwerpen zij via de KRUL-casus in het onderwijs aan b od willen Pagina 7

8 laten komen. De inventarisatie heeft geresulteerd in de onderwerpenlijsten, die in bijlage 3 zijn te vinden. Het AMC heeft bij het vaststellen van de onder werpenlijsten ande rhalve maand vertraging opgelopen. Om het draagvlak van het KRUL-project zo groot mogel ijk te maken, is op het AMC een bijeenkomst belegd waar vertegenwoordigers van een groot aantal medische afdelingen en het bestuur van het Onderwijsinstituut Geneeskunde aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst is besproken op welke wijze het KRUL project het beste ingezet kan gaan worden in het aankomende nieuwe curriculum Geneeskunde, zodat ook op lange termijn een implementatie van het KRUL-project binnen het curriculum van het AMC kan worden gewaarborgd. Aangezien het bestuur van het Onderwijsinstituut Geneeskunde helaas geen eerdere mogelijkheid zag deze bijeenkomst te organiseren dan half februari heeft het opstellen van een lijst met casusonderwerpen vertraging opgelopen. Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat alle vakgroepen zeer enthousiast waren over het KRUL-project en dat men de casus naast het reguliere onderwijs eventueel ook wil gaan gebruiken als een gedeeltelijke vervanging van het klinisch lijntentamen (doctoraalexamen). Daarom is er gekozen voor casus op doctoraalniveau. Daarnaast is op alle afdelingen afzonderlijk een presentatie gegeven om ook de achterban bij de discussie te betrekken. Zo zijn er per afdeling afspraken gemaakt over de hoeveelheid casus waaraan zij mee gaan werken en zijn de bijbehorende onderwerpen vastgesteld. De vertraging heeft voor de casusproduktie van het AMC en het verdere verloop van het project geen invloed, aangezien een aantal casusonderwerpen door de vakgroep Oogheelkunde op tijd zijn aangeleverd en er op tijd begonnen kon worden met de implementatie zoals omschreven in het Standlijnen Overzicht opgenomen in het Controlling Document van het KRUL-project. Fase 6 Productie casussen Voor deze rapportageperiode loopt de naamgeving van de casussen qua nummering bij het LUMC en het UMCN niet meer synchroon met de volgorde van oplevering. Voor de duidelijkheid is hieronder een schema opgenomen met de volgorde van oplevering van de casussen en de naamgeving voor de drie instituten. De letter toevoeging achter het casus nummer is een aanduiding voor de participerende instelling (A=AMC, L=LUMC, N=UMCN). In de laatste kolom is aangegeven welke deliverables voor deze rapportage gepland waren in het standlijnenoverzicht. Oplevervolgorde LUMC AMC Nijmegen Deliverables in deze rapportage 1 01L 01A 01N Fase D 2 06L 02A 02N Fase D 3 08L 04A 03N Fase D 4 04L 05A 04N Fase D 5 03L 07A 05N Fase D 6 07L 03A 06N Fase D 7 12L 06A 07N Fase D 8 11L 08A 08N Fase C, D 9 02L 09A 09N Fase C, D 10 09L 10A 10N Fase B, C 11 05L 11A 11N Fase A, B, C 12 10L 12A 12N Fase A, B 13 23L 13A 13N Fase A, B 14 15L 14A 16N Fase A Fase A Casus scripts Het eerste deel van Fase 6 betreft de deelfase A, de casus scripts. Pagina 8

9 De productie van de scripts loopt op schema. Volgens het standlijnenoverzicht zouden in de periode januari t/m maart 2004 aan e lke instellin g 4 Fase s A, namelijk die van de 11 de t/m de 14 de casus, ontwikkeld w orden. Deze productie is door alle instellingen gehaald. De deliverables zijn opgenomen in dit vers lag als Bijlage 4. Fase B de implementatie van casus in DPS Het tweede deel van Fase 6 betreft de deelfase B, de implementatie van de casus in DPS. Ook deze fase loopt geheel op schema. Volgens het standlijnenoverzicht zouden in de periode periode januari t/m maart 2004 aan elk instituut de 10 de t/m 13 de casus opgeleverd worden aan Utrecht ter beoordeling. Hiervan zijn opgeleverd door Leiden de fasen B van casus 09L, 05L, 10L en 23L, door Amsterdam 10A, 11A, 12A en 13A en door Nijmegen 10N, 11N, 12N en 13N, geheel volgens de oorspronkelijke planning van het standlijnenoverzicht. Volgens eerdere afspraken met SURF worden deze deliverables niet in de rapportage opgenomen vanwege de omvang. Fase 7 Beoordeling casussen Fase C Beoordeling van casussen Volgens het standlijnen overzicht moeten in de periode januari 2004 t/m maart 2004 van elke instelling de 8 e t/m 11 e casus door Dr. M.J. Quaak van het UMCU beoordeeld worden. Deze doelstelling is gehaald. Daarnaast was er nog een achterstand in de beoordeling van casus. Deze achterstand is gedurende deze rapportageperiode geheel weggewerkt. In deze beoordelingen is het testen van de Klinische Redeneer Module nog niet uitgevoerd. De volgende fase's C, zoals de beoordelingen genoemd worden, zijn in bijlage 5 te vinden. Casus 03N Casus 03A Casus 03L Casus 04N Casus 05A Casus 05L Casus 05N Casus 08A Casus 07L Casus 06N Casus 09A Casus 09L Casus 07N Casus 10A Casus 11L Casus 08N Casus 11A Casus 12L Casus 09N Casus 10N Casus 11N Fase D Verbeteringen in casus n.a.v. beoordeling Fase D behelst de verbeteringen die in de casus worden aangebracht naar aanleiding van de beoordeling van de casus. Volgens het standlijnen overzicht moeten in de periode januari 2004 t/m maart 2004 de beoordelingen van de 1 e t/m de 9 e casus verwerkt zijn. Deze doelstelling is door elk van de instellingen gehaald. In bijlage 6 zijn de volgende fase's D te vinden. Casus 01N Casus 01A Casus 01L Casus 02N Casus 02A Casus 02L Casus 03N Casus 03A Casus 03L Casus 04N Casus 04A Casus 04L Casus 05N Casus 05A Casus 05L Casus 06N Casus 06A Casus 06L Casus 07N Casus 07A Casus 07N Casus 08N Casus 08A Casus 08N Casus 09N Casus 09A Casus 09N Fase 8 Evaluatie onderwijs Gedurende deze rapportageperiode heeft er geen evaluatie van het onderwijs plaatsgevonden. Op de universiteit in Nijmegen is er wel een onderzoek opgezet door Mariëtte Geurts, student-assistent. In dit onderzoek zullen de klinische redeneer vaardigheden van 4 e jaars-studenten aan de 4 participerende instellingen worden onderzocht en vergeleken. Pagina 9

10 Knelpunten Deze rapportage periode is zeer voorspoedig verlopen, waardoor er eigenlijk geen melding gemaakt kan worden van werkelijke knelpunten. De WBT-server is geïnstalleerd, de productie van casus verloopt voorspoedig, de achterstand in de kwaliteitscontrole is weggewerkt en met uitzondering van de financiële rapportage zijn de benodigde documenten voor de kwaliteitsrapportage op tijd aangeleverd. Het op tijd aanleveren van de financiële rapportage blijft altijd een klein knelpunt, omdat dit verzorgd wordt door andere afdelingen binnen de instellingen. Zoals gemeld in het hoofdstuk Fase 5 Inventarisatie onderwerpen heeft Amsterdam een vertraging opgelopen van anderhalve maand bij het vaststellen van de onderwerpenlijst. Deze vertraging heeft echter geen invloed gehad op de casusproductie en het verdere verloop van het project. Pagina 10

11 Standlijnen overzicht Fase 1 Aanpassing DPS Fase 2 Opzetten WBT server Fase 3 Inwerken ICT-ers Fase 4 Helpdesk DPS Fase 5 Inventarisatie onderwerpen Jan- 03 Server beheer 01t/m 12 Feb- 03 Mar- 03 Apr- 03 May- 03 Jun- Aug- 03 Jul Fase 6 01a 02a 03a Productie casussen 01b 02b Sep- 03 Oct- 03 Client en casus ondersteuning 04a 05a 03b 04b Fase 7 01c 02c Beoordeling casussen Fase 8 Evaluatie onderwijs 06a 07a 05b 06b 03c 04c Nov a 09a 07b 08b 05c 06c Dec a 09b 07c Fase 1 Aanpassing DPS Fase 2 Opzetten WBT server Fase 3 Inwerken ICT-ers Fase 4 Helpdesk DPS Fase 5 Inventarisatie onderwerpen Fase 6 Productie casussen Fase 7 Beoordeling casussen Fase 8 Evaluatie onderwijs Jan- 04 Feb- 04 Mar- 04 Server beheer Client en Casus ondersteuning 13t/m 25 1d 2d 3d 11a 12a 10b 11b 08c 09c 4d 5d 6d Apr a 14a 15a 16a 12b 14b 13b 15b 10c 12c 11c 13c 7d 8d 10d 9d 11d May a 18a 16b 17b 14c 15c 12d 13d Jun- Aug- 04 Jul a 20a 21a 22a 18b 19b 20b 21b 16c 17c 18c 19c 14d 15d 16d 17d Sep- 04 Oct a 24a 25a 22b 24b 23b 25b 20c 2 22c 1c 23c 18d 20d 19d 21d Nov c 25c 22d 23d Dec d 25d Legenda Gepland Gereed Naam fase Pagina 11

12 Kennis disseminatie Zoals gebruikelijk zijn gedurende deze rapportageperiode de Fase's A, C en D van de casussen en de verslagen van vergaderingen op de website geplaatst, zodat de laatste ontwikkelingen gevolgd kunnen worden. Tevens is de zelfevalutie die voor de Mid Term Review is geschreven en het verslag van de MTR op de website geplaatst, zodat deelnemers van andere projecten kennis kunnen nemen van onze ervaringen. Op de KRUL-vergadering van 19 februari 2004 is het idee geopperd om de KRUL-casussen via LRS.NET te distribueren. Dit is op dit moment voor de medewerkers van het project mogelijk gemaakt. In een later stadium van het project zal onderzocht worden of het toegankelijk maken van de KRUL-casussen voor de studenten van de verschillende instellingen ook via LRS.NET zal verlopen. Pagina 12

13 Kosten overzicht 13 January-04 Begroting Gerealiseerde kosten In rapportage periode t/m rapportage periode Restant op begroting Materiële kosten Fase 1 en 2 45, , , , Fase 3 en 4 7, , , , Fase 5, 6 en 7 11, , Fase 8 en Diversen 37, , , , Totaal Materiële kosten 102, , , , Personele kosten Fase 1 en 2 39, , , , Fase 3 en 4 32, , , Fase 5, 6 en 7 640, , , , , Fase 8 en Diversen 14, , , , Overige personele kosten Projectleiding 47, , , , , Financieel beheer 43, , , , , Accountantscontrole 6, , Subtotaal Personele kosten inc.overhead 823, , , , , Maximale subsidie 453, Restant subsidie tot rapportage periode 217, Opgevraagde subsidie -t/m voorgaande periode 236, in rapportage periode 21, deel LUMC 11, deel AMC 2, deel UMCU 1, deel KUN 6, t/m rapportage periode 258, Restant op te vragen subsidie 195, Pagina 13

14 14 February-04 Begroting Gerealiseerde kosten In rapportage periode t/m rapportage periode Restant op begroting Materiële kosten Fase 1 en 2 45, , , , , Fase 3 en 4 7, , , , Fase 5, 6 en 7 11, , Fase 8 en Diversen 37, , , , Totaal Materiële kosten 102, , , , , Personele kosten Fase 1 en 2 39, , , , Fase 3 en 4 32, , , Fase 5, 6 en 7 640, , , , , Fase 8 en Diversen 14, , , , Overige personele kosten Projectleiding 47, , , , , Financieel beheer 43, , , , , Accountantscontrole 6, , Subtotaal Personele kosten inc.overhead 823, , , , , Maximale subsidie 453, Restant subsidie tot rapportage periode 195, Opgevraagde subsidie -t/m voorgaande periode 258, in rapportage periode 22, deel LUMC 12, deel AMC 2, deel UMCU 1, deel KUN 7, t/m rapportage periode 281, Restant op te vragen subsidie 172, Pagina 14

15 15 March-04 Begroting Gerealiseerde kosten In rapportage periode t/m rapportage periode Restant op begroting Materiële kosten Fase 1 en 2 45, , , , Fase 3 en 4 7, , , , Fase 5, 6 en 7 11, , Fase 8 en Diversen 37, , , , Totaal Materiële kosten 102, , , , Personele kosten Fase 1 en 2 39, , , Fase 3 en 4 32, , , Fase 5, 6 en 7 640, , , , , Fase 8 en Diversen 14, , , , Overige personele kosten Projectleiding 47, , , , , Financieel beheer 43, , , , , Accountantscontrole 6, , Subtotaal Personele kosten inc.overhead 823, , , , , Maximale subsidie 453, Restant subsidie tot rapportage periode 172, Opgevraagde subsidie -t/m voorgaande periode 281, in rapportage periode 21, deel LUMC 11, deel AMC 2, deel UMCU 1, deel KUN 6, t/m rapportage periode 303, Restant op te vragen subsidie 150, Pagina 15

16 De totale kosten over de periode 1 januari tot 1 april 2004 LUMC 35, ABN/AMRO bankrekeningnummer tnv AZL LUMC divisie 1, te Leiden onder vermelding van SAPnummer AMC 6, Instituut AMC medical research. Rekeningnummer projectcode SS UMCU 3, Crediet- en Effectenbank UMC no onder vermelding van Onderwijsinstituut en kostenplaatsnummer J938 UMCN 20, Fortis Bank KUN-UMCN, rekeninghouder Stg. KU FWB gnk ten gunste van projectnummer KRUL-DPS-project cluster BEG/Poels Pagina 16

17 Bijlage 1 Verslag DPS cursus terugkomdag 16 maart 2004 Aanwezig M. Alers (MA), M. Popeijus (MP), R. Sijstermans (RS), M. Quaak (MQ), P.M. Bloemendaal (PMB), E.M. Schoonderwaldt (EMS), E. Beekhuizen (EB), S. Eggermont (SE) MQ had van tevoren gemeld dat hij vanaf uur aanwezig zou zijn om het voor hem interessante onderdeel van de cursusdag te volgen, de rest van de deelnemers waren het hele programma aanwezig. Doelstelling Duidelijkheid scheppen in de consequenties van keuzen bij het maken van een probleemboom voor de werking van de casus in DPS. Aanbevelingen doen voor casus programmeurs en controleurs bij het opstellen en beoordelen van probleembomen op papier en in DPS. Agenda u u Koffie u u Probleembomen op papier u u SE legt uit hoe de opbouw van de probleemboom tot bepaalde stappen in het klinisch redeneren in DPS leidt u u Alle casus auteurs presenteren kort 1 of 2 van de eigen probleembomen op papier u u Vragenronde u u Lunch u u Klinisch redeneren in DPS u u Aanbevelingen Brainstormsessie over - aanbevelingen voor auteurs t.a.v. het bouwen van probleembomen - aanbevelingen voor MQ t.a.v. het testen van de klinisch redeneer module van DPS Verslag Tijdens de ochtendsessie werden door RS, EB en MA ieder kort een eigen casus gepresenteerd in DPS. Vervolgens werd dieper ingegaan op de inhoud en de ideeen achter de opzet van de probleemboom in de casus. Na elke presentatie volgde een korte samenvatting van de algemene bevindingen door SE. Na de lunch werd de bijeenkomst voortgezet in het leerhuis, waar voor iedereen een computer met internet verbinding ter beschikking stond. De DPS casus waren vantevoren op het LRS.NET gepubliceerd en konden via deze portal op de WBT servers van het KRUL project worden opgestart. Er kwamen hierbij een aantal technische problemen naar voren die in DPS nog dezelfde dag zijn verholpen. Iedereen heeft elkaars casus gespeeld en hierdoor ervaring opgedaan met de gevolgen van bepaalde keuzes bij het opzetten van de probleemboom. Ook heeft elke casus programmeur commentaar gekregen op de eigen casus, zodat deze verbeterd kan worden. De sessie eindigde met een brainstormsessie met aanbevelingen voor auteurs en controleurs van de probleembomen. Naar aanleiding van deze sessie is een document opgesteld aan de hand waarvan probleembomen op papier en in DPS gecontroleerd kunnen worden, genaamd Mijn probleemboom is af want. Pagina 17

18 Bijlage 2 Mijn probleemboom is af want Alle afwijkende gegevens uit de status kunnen door de student gemarkeerd worden als activerend gegeven in het scherm Activerende gegevens. De naamgeving van de activerende gegevens is voor de studenten logisch, ook als hij/zij deze via de test button aanvraagt. - Alle aanvullend onderzoek zoals laboratorium aanvragen, echo s, x-foto s, CT scans, ERCP, biopten, scopieen enz. beginnen met de naam van het symptoom, gevolgd door de uitslag, bijvoorbeeld X-thorax: Gesluierde rechter longkwab of Lab: Verlaagd bloed HB. De uitslag wijkt hierbij altijd af van normaal - Wanneer er onduidelijkheid is over of een activerend gegeven verkregen wordt uit anamnese of uit lichamelijk onderzoek wordt ook bij deze gegevens de uitslag vooraf gegaan door anamnese of LO, bijvoorbeeld LO: Adipeuze patient. Dit hoeft alleen wanneer er onderscheid gemaakt moet kunnen worden door de studenten, als anamnese en lichamelijk onderzoek uiteindelijk toch maar als 1 activerend gegevens in de boom zijn geïmporteerd is dit onderscheid onnnodig. Wanneer de student een keuzelijst krijgt voorgeschoteld zijn hierin voldoende items opgenomen. - Er moeten niet te weinig items zijn, zodat een keus van de student wordt geforceerd, er is dus niet maar 1 optie relevant. - De lijst met items is niet zo lang dat de student erin verdwaald. - Twintig items per keuze lijkt hierin een redelijk aantal, maar meer kan geen kwaad omdat deze lijst lengte beïnvloed kan worden met de k parameter. De problemen hebben koppelingen met meerdere diagnosen uit de DD, zodat het mogelijk is om hypothesen te genereren per probleem. Elke diagnose uit de DD kan uitgesloten worden, behalve de echte diagnose. - Voor elke diagnose uit de DD behalve de echte diagnose is er minstens 1 deactiverend gegeven in de boom opgenomen om deze diagnose uit te sluiten. - Indien dit gegeven er voor de betreffende diagnose in de praktijk niet is, moet het zo zijn dat deze (onjuiste) diagnose niet alle problemen van de patient verklaart. Zo niet, dan zijn er namelijk meerdere diagnosen uit de DD even juist en zal de student nooit eindigen met 1 diagnose als bewezen probleem. Indien er sprake is van niet actuele problematiek moet de student hier wel mee kunnen redeneren. - Bijvoorbeeld oude operaties in de voorgeschiedenis, of actieve problemen waarvoor de patient op dit moment geen hulp zoekt, kunnen wel door de student als activerend worden gemarkeerd. - In de boom kunnen deze gegevens en de eventueel tussenliggende problemen die deze gegevens verklaren gekoppeld worden onder 1 probleem, genaamd Niet actuele problemen. Dit probleem wordt in de boom donkerblauw afgebeeld (voor dit probleem is in DPS Active aangevinkt), DPS keurt het dus goed wanneer de student de niet actuele problemen hieronder probeert te koppelen, want deze zijn in de probleemboom hieraan gekoppeld. Er zijn natuurlijk geen koppelingen met de actuele problemen van de diagnose, zodat de student de actuele problemen niet als inactief kan afdoen. In de probleemboom zijn maximaal twee donkerblauwe diagnosen opgenomen. - Het hierboven genoemde Niet actuele problemen en de einddiagnose van de patient zijn donkerblauw in de boom. - Deze einddiagnose kan een combinatie zijn van problemen die op zichzelf medisch gezien ook een diagnose genoemd mogen worden. Indien er dus sprake is van multiple pathologie zijn beide diagnosen opgenomen in de boom als probleem (groen) en gekoppeld tot een blauwe diagnose die qua naam een combinatie is van de diagnosen. - De DD wordt lichtblauw afgebeeld in de probleemboom. Pagina 18

19 Als een test meerdere diagnosen uitsluit of bewijst dan is deze als 1 parameter meerdere keren in de probleemboom geïmporteerd. - Het traject van de parameter is aangepast, evenals de naam en bij maar 1 van deze activerende gegevens is in DPS het vinkje van Active aangevinkt. Bijvoorbeeld wanneer een echo van de galwegen galstenen vertoont, maar een echo van de galwegen ook een tumor van de pancreas zou kunnen aantonen, dan kan dit als volgt worden aangepakt. De parameter Echo parameter is gekoppeld aan het symptoom Echografie galwegen. De parameter staat in de initialisatie tussen de 0 en de 20 en wordt geïmporteerd en hernoemd tot Echografie galwegen: galstenen en Active wordt aangevinkt. Vervolgens wordt de parameter opnieuw geïmporteerd en de min en max veranderd in bijvoorbeeld 20 en 40, hernoemd tot Echografie galwegen: pancreastumor en niet op Active gezet. Het activerende gegeven Echografie galwegen: galstenen wordt in de boom gekoppeld aan de diagnose Cholecystitis door galstenen en het activerende gegeven Echografie galwegen: pancreastumor wordt gekoppeld aan de diagnose Pancreaskopcarcinoom. Een plaatje van de probleemboom als.gif bestand is als onderdeel van Fase B naar Martien gestuurd per . Pagina 19

20 Bijlage 3 Inventarisatie onderwerpen Amsterdam 13A 14A 15A 16A 17A 18A 19A 20A 21A 22A 23A 24A 25A Neuritis optica Bacteriële meningitis Subarachnoïdale bloeding Contusio cerebri Ziekte van Guillain Barre Pre-eclampsie Gastroenteritis Oogperforatie Persisterende folikels Coeliakie Vaginisme Syndroom van Turner Polycysteuze Ovarium Syndroom (PCO) Leiden 13L 14L 15L 16L 17L 18L 19L 20L 21L 22L 23L 24L 25L Beroepsdermatose Urologie Artrose COPD Cystic Fibrosis Appendicitis Hematurie door blaastumor Hematurie door prostaat hypertrofie Heesheid door larynxcarcinoom Verstopte neus Acute pancreatitis Neurogene shock door dwarslaesie Lawaaidoofheid Pagina 20

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 11N Fase A Titel Huidafwijkingen en gewrichtsklachten Onderwerp Psoriasis vulgaris Inhoudsdeskundige Dr. C. van der Vleuten Dermatoloog UMCN Dr. B. Cools arts, Interne Geneeskunde / Klinisch Trainingscentrum

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: Participerende instellingen: LUMC, Universiteit Leiden AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie

patiëntenversie van de richtlijn diagnostiek vasculitis diagnose Vasculitis vasculitis st ic ht in g

patiëntenversie van de richtlijn diagnostiek vasculitis diagnose Vasculitis vasculitis st ic ht in g patiëntenversie van de richtlijn diagnostiek vasculitis diagnose Vasculitis vasculitis st ic ht in g Verantwoording: Dit boek kwam tot stand in samenwerking met Prof. dr. Jan Willem Cohen Tervaert, specialist

Nadere informatie

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Colofon Samenstelling Werkgroep Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether Eindrapportage projectperiode 1 maart 2011 tot 1 mei 2013 Penvoerder: Universiteit Maastricht Projectleider: Jeroen Donkers

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Monitoring Thuiszorg

Monitoring Thuiszorg oo o ^ ^ TNO-onderzoeksrapport PGn"G/00.34 Monitoring Thuiszorg deelrapportage Communicatiemodule Trombosedienst TNO Preventie en Gezondheid Technologie in de Gezondheidszorg Zernikedreef 9 Postbus 2215

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

INHOUD. DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor

INHOUD. DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor mensen die lijden aan een vorm van kanker aan het spijsverteringsstelsel (er zijn secties voor slokdarm-, voor maag-, voor dunne en dikkedarmkanker, voor alvleesklier-,

Nadere informatie

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Maart 2012 april 2014 Publicatiedatum 30 juni 2014 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Projectleider Instelling

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde

Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde Module Reumatologie & Klinische Immunologie I Jaar 3 + 4 15 april 2014 COIG Moduleboek Documentkenmerken COIG moduleboek Betreft het COIG moduleboek: Reumatologie

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS

KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS CONCEPT KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS Bunnik, 5 januari 2015, versie 4.0 Uitgevoerd door de SWOO Richtlijn CWK Samenvatting De richtlijn biedt een handvat voor de osteopaat

Nadere informatie

NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga

NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga 2013.012 Rapport van de Zoogdiervereniging In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Vier regionale ziekenhuizen gaan voor samenwerking. Regionale. Israëlische tandarts vindt zijn draai in Westland

Vier regionale ziekenhuizen gaan voor samenwerking. Regionale. Israëlische tandarts vindt zijn draai in Westland Vierde jaargang nummer: 3 Verschijnt huis aan huis in: Gemeente Westland Hoek van Holland Maasland In deze uitgave o.a. Maya de Hoog: Paard als oordeelloze spiegel voor de mens Vier regionale ziekenhuizen

Nadere informatie