PLAN VAN AANPAK AANBESTEDING IeT DIENSTVERLENING 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAN VAN AANPAK AANBESTEDING IeT DIENSTVERLENING 2011"

Transcriptie

1 Centraal Orgaan opvang asielzoekers PLAN VAN AANPAK AANBESTEDING IeT DIENSTVERLENING 2011 A Onderwer Naam aanbestedin Aanleiding aanbesteding Opdrachtformulering Productaroe Auteur I documentversie Bugethouder B Begrippenlijst Makelaar EG-aanbestedina ICT Dienstverlenina 2011 Raamovereenkomsten ICT-dienstverlening expireren op Gezien de behoefte en noodzaak om toekomstige opdrachten op dit gebied wederom onder te brengen binnen centraal af te sluiten Raamovereenkomsten, is het COA verplicht om de nieuwe Raamovereenkomsten af te sluiten middels Eurooese aanbestedina. De opdracht voor het project luidt: "het afsluiten van de economisch meest voordelige Raamovereenkomsten ten behoeve van ICT dienstverlening, waarbij de Opdrachtnemers alsmede de door de Opdrachtnemers te verlenen ICT dienstverlening kunnen voldoen aan de door het CGA gestelde eisen en wensen." De afdeling MS/Beheerllnkoop begeleidt en ondersteunt de Contracteigenaar in het aanbestedingstraject dat aanvangt met de goedkeuring van onderliggend document door de Contracteigenaar tot de implementatie van een Overeenkomst. Na het aanbestedingstraject begint de contractmanagementfase, waarin Inkoop de Contracteigenaar ook zal ondersteunen. Deze laatste fase zal echter aeen onderdeel ziin van dit oroiect ICT-dienstverlenin Will Bakker I 0.3 Contracteigenaar en opdrachtgever ~oor het project is afdeling Management Services MS/beheer. Budaethoude Bedrijf dat is gespecialiseerd in het vinden en doorlenen van externe ICT deskundigen. PVA en Opdrachtnota EA ICT Dienstverlening 2011COA

2 Centraal Orgaan opvang asielzoekers C Huidige situatie Huidige leverancier(-s) + SAP nrs contracten Leveranciersnummer Cap Gemini Nederland - SAP contract Leveranciersnummer Logica CMG Nederland BV - SAP Contract Leveranciersnummer Atos Origin Nederland SAP - Contract Leveranciersnummer Ordina Application Outsourcing - SAP contract Leveranciersnummer BT Professional Services Nederland - SAP contract Spend in per jaar Over 2008,2009 en , gemiddeld incl. btw =circa excl. btw Percelen in de huidige overeenkomst(-en) 3 Opbouw I beschrijving vorige aanbesteding Voor de inhuur van externen op het gebied van ICT, heeft het COA momenteel 5 Leveranciers gecontracteerd, verdeelt over 3 percelen. Perceel A heeft betrekking op Management & Consultancy, perceel B heeft betrekking op Softwarebouw en perceel C heeft betrekking op Operationeel Beheer. Ervaring met huidige partij(-en) Bestek / inventarisatie bruikbaar volgende EA? Perceel A: 16 functieprofielen, perceel B: 8 functieprofielen, perceel C: 4 functieprofielen Niet-openbare aanbesteding. Aanbesteding op basis van ingediende maximumtarieven. Uitvraag op basis van mini-competitie. Veiling perceel C. Tevreden Ja Welk bureau heeft bij de vorige aanbesteding Commerce Hub ondersteuning bij e-commerce. t - J'-- ondersteuning geboden? 1:1 Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten Apart perceel voor Progress Programmeurs '! '. J,~~ voor de komende aanbesteding? Contracteren van een makelaar om contractpartijen in de minicompetitie scherp te houden. PVA en Opdrachtnota EA ICT Dienstverlening 2011COA - 2/10 -

3 o Markt Beschrijving rnarkt Omvang markt in of aantal Aantal marktspelers Centraal Orgaan opuang asielzoekers De conjuncturele ontwikkelingen in de markt voor IT-dienstverlening laten een licht herstel zien ten opzichte van eerdere jaren. In 2007 (vlak voor de financiele crisis) zijn de maximale tarieven afgegeven. Na 2008 kwamen de tarieven onder druk te staan. In hoeverre het recente lichte herstel en aantrekkende afzetmarkt dit verschil te niet doen valt moeilijk te voorspellen. Bron: ICT Barometer Ernst&Young n.b. De markt voor ICT dienstverlening bestaat uit veel partijen. De grootste spelers zijn, in willekeurige volgorde, Atos, Ordina, Logica, Accenture, Cap Gemini, BT, KPN Getronics. Aanbestedingen in aard en omvang te vergelijken met deze aanbesteding worden veelal gewonnen door de hierboven genoemde bedrijven. Ja Omvang aanbesteding is interessant voor alle partijen Belangrijkste marktspelers (wie winnen aanbestedingen) Zijn wij als COA interessant voor de markt? Toelichting In scope: welke delen worden aanbesteed A. Perceel Managementadvies en consultancy, B. Perceel Softwarebouw en Operationeel beheer, C. Perceel specialisatie Progress, D. Makelaar Out of scope: welke delen worden niet aanbesteed Raakvlakken met andere aanbestedingen Overige aandachtspunten Geen Geen PVA en Opdrachtnota EA ICT Dienstverlening 2011 COA - 3/10 -

4 Centraal Orgaan opvang asielzoekers E Aanbesteding Omvang in over looptijd overeenkomst Type aanbesteding (OP, NOP etc) EMVI / LP Op welke regelgeving gebaseerd Percelen Wat is de beste aanpak voor de komende aanbesteding Circa excl. BTW NOP EMVI EG-richtlijn 2004/18/EG en BAO 4 Na diverse opties uitvoerig te hebben besproken met het projectteam komt de volgende aanbestedingsstrategie naar voren: A. Perceel Managementadvies en consultancy, omvang , 3 leveranciers B. Perceel Softwarebouw en Operationeel beheer, omvang , 3 leveranciers C. Perceel specialisatie Progress, omvang , 1 leverancier D. Makelaar omvang , 1 leverancier De functieomschrijvingen van de vorige aanbestedingen worden gebruikt. Het is voor een aanbieder mogelijk om in te schrijven op perceel A enlof Ben/of C. Een aanbieder.die inschrijft op perceel D kan echter niet op perceel A enlof B, enlof C inschrijven. Een inschrijver dient per perceel een offerte in te dienen. Bij uitvraag naar ICT dienstverleners onder de gecontracteerde partijen in perceel A, B en C kan, zulks ter beoordeling van de opdrachtgever, gelijktijdig worden uitgevraagd aan de gecontracteerde partij onder perceel D. Marktconsultatie van aanbieders nodig? Is externe expertise nodig en zo ja: waarvoor en door wie? Looptijd nieuwe overeenkomst Overige aandachtspunten Voor de percelen A, B, C, worden van de inschrijvers maximum uurtarieven gevraagd. Op advies van projectteamleden. Alternatief: prijs loslaten, steeds minicompetities, levert volgens projectteamleden geen meerwaarde. Perceel D (Makelaar) heeft een benchmarkfunctie en houdt partijen scherp. Voor perceel D wordt van de inschrijvers een opslagtarief per uur van geworven ICT-dienstverleners gevraagd, evenals een opslagtarief per uur voor ICT-dienstverleners die het COA zelf aandraagt. nee nee 2 jaar en 2x1 optie van maximaal 12 maanden Belangrijk: In de offerteaanvraag zal een implementatieinstructie worden voor verwerkt die een soepele overgang van de ene leverancier naar de andere moet garanderen, afspraken over inwerken, overdragen, (voorlopige) continuering key-spelers (op aangeven van het COA). De implementatieinstructie (minimale vereisten) wordt onderdeel van het Programma van Eisen. Het antwoord op de vraag "welke extra service verleent de inschrijver bij de implementatie" zal in de beoordelingsprocedure worden meegenomen. PVA en Opdrachtnota EA ICT Dienstverlening 2011COA - 4/10-

5 Centraal Orgaan opvang asielzoekers F Beschrijving aanbesteding Indeling percelen met omschrijving A. Perceel Managementadvies en consultancy, 8. Perceel Softwarebouw en Operationeel beheer, C. Perceel specialisatie Progress, D. Makelaar 8eteft het Leveringen, Diensten, Werken Diensten Welke aspecten I services zijn van belang? Arbo Innovatie Onderhoud Service Logistiek Duurzaamheid I MVa Opbouw integrale kosten (TCO) Geografische dekking (regionaal, landelijk) Overige aandachtspunten Onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten, hoe speelt de inschrijver in op vaktechnische ontwikkelingen, opleidingsactiviteiten. Kwaliteitsborging NOK: uren of resultaat (fixed price opdrachten) Landelijk PVA en Opdrachtnota EA ICT Dienstverlening 2011COA - 5/10 -

6 Centraal Orgaan opvang asielzoekers G Inrichting aanbesteding Eisen aan de onderneming Omzet I omvang onderneming Organisatie Bedrijfsresultaat Referenties Kwaliteitscriteria (IS09001/14001) Innovatief vermogen Duurzaamheidcriteria 3P's Gunningcriteria (richtinggevend aan bestek) Belangrijkste eisen aan leveringen Belangrijkste eisen aan diensten Informatievoorziening: schouw, prebidmeeting, monsters, casus, bedrijfspresentatie Overige aandachtspunten Minimale gemiddelde omzet excl. BTW uit ICT-dienstverlening over 2008,2009,2010 A Perceel Managementadvies en consultancy, omzet gemiddeld per jaar B Perceel Softwarebouw en Operationeel beheer, omzet gemiddeld per jaar C Perceel specialisatie Progress, omzet gemiddeld per jaar D Makelaar omzet gemiddeld per jaar Weging 20% Weging 15 Jb Weging 15 Jb Weging 25% Weging 250/0 Kwaliteit 70%, Presentatie naar aanleiding van een case 300/0, Ondergrens 700 van 1000 punten (zie vorige aanbesteding) Gegadigden die meer dan 700 punten scoren gaan door naar de offerteronde. Prijs: Perceel A, B en C. laagste gemiddeld gewogen uurtarief Prijs: Perceel D laagste gemiddeld gewogen opslagtarief. Accoord inhuurprocedure, accoord periode aanvang werkzaamheden, accoord tariefstelling, accoord vervanging NVI PVA en Opdrachtnota EA ICT Dienstverlening 2011COA - 6/10 -

7 Centraal Orgaan opuang asielzoekers e mail Doorkiesnr 7187 Concerninkooer Concerninkooer Contractmanaaer ICT Coordinator Coordinator Coordinator TB lid Plv. afdelingshoofd Inkoo Concerninkoper TB lid PVA en Opdrachtnota EA ICT Dienstverlening 2011COA

8 Centraal Orgaan opvang asielzoekers I Bepaling aanpak aanbesteding Strategisch: Uitgebreide projectgroep; zware aanbesteding. Gezamenlijke projectgroep met inhoudsdeskundigen Knelpunt: Risicovolle aanbesteding, maar finàncieel mindèr. Aandacht voor PVE, inhoudsdeskundigen kijken mee. Hefboom: Financieel interessant, inhoudelijk minder. Inkoop doorloopt de aanbesteding, opdrachtgever wordt geïnformeerd en leest de stukken mee. Routine: Minst complexe aanbesteding. Ink,op informe~~ d~ opdrachtgever over de resultaten. Aan de hand van de risico-indicatoren op financieel en toeleveringsgebied kan worden bepaald in welk 'Kralj~c-kwadrant' de aanbesteding thuishoort. Het belang van iedere indicator kan worden aangepast omdat dit per opdrachtgever anders wordt beoordeeld. v * ~ r2:.~ r: oe Belang Financieel risico Waarde PTN 5 Contractwaarde looptijd in miljoen Max kosten contractwisseling in miljoen Belang Toeleveringsrisico 7 1 Aantal geschikte leveranciers aantal Homogeniteit aanbod range Gezondheidsl welzijn risico range Milieurisico range Risico Bedrijfsvoering range Risico Reputatie eoa range Belang Invullen relevantie schaal 0-5 punten Waarde Omvang in of inschatting op schaal 0-10 punten ~ 4 1 Hefboom H Strategisch (1) ~ co :_-~~~-f--~~,~--i~~'u-i ~ (1) :al,~ ~'~----l ---I ! i î I.~ Routine Knelpunt Toeleverings risico c ii: J Kwadrant Kwadrant volgens schema: Toelichting aanpak met opdrachtgever IH I Hefboom, hoge contractwaarde, geen toeleveringsrisico PVA en Opdrachtnota EA IeT Dienstverlening 2011COA - 8/10 -

9 Centraal Orgaan opvang asielzoekers K Planning IStêlrt I Eind Voorbereidingen algemeen Marktonderzoek Plan van Aanpak I Vaststellen Plan van aanpak Marktconsultatie Voorbereidingen aanbesteding Opstellen Voorselectiedocumenten Opstellen Aanbestedingsdocumenten Vaststellen documentatie TB Aan besled.i l1.gsfase Publiêatiedatum SluitdatUrT1Jlragen. roncje VS NoIa van 1.6f1Ci1ti1"1gén VS SI.ûJtdatu~rn. VS Einadatl.lrn.oeoordè.li " gi..vs vs.ststellèl1.. ioéoördêl.i.r"t.g. TS...VS U itoodigi.n.gsd atu rn ioffértéfase 1 l"lliêhti n ge,, dêl9..;z schouw Sluitdatumvrager"tronde1 Notavan i lnlichtil"lgen1 SJuitdatlJrn.. v/ragel"l.ronde. 2 N.ota.van rn~libhti rigen Indlenèn~fferte~.~~.~-. Evaluatiêfase Casus1 Monsters I Bedrijfspresentatie Eindd aturn....beoorde.li.n g.. offertes Vaststellen beoordeling TB Voorlopige gunning Definitieve gunning Uitvoeringsfase Startdatum overeenkomst Implementatie en.overdracht Totaal Tijd Startdatum I Einddatum [TIId I I Inzetin uren IWie levert Inkoop I Directie I Extern informatie 50 I I I I I I 130 Projectteam Projectteam TB Pro ectleider Pro ectleider Pro ectteam Inschrijvers Inschrijvers Projectteam Projectteam Projectteam Projectteam Beoordeling door: TB TB Opdrachtgever Pro ectteam Pro ectteam TB TB Pro ectteam TB Pro ectteam TB TB Pro ectteam Pro ectteam TB Pro ectteam TB Pro ectteam Projectteam Projectteam TB TB TB I~T afdeling PVA en Opdrachtnota EA ICT Dienstverlening 2011COA - 9/10 -

10 Centraal Orgaan opvang asielzoekers Komt de startdatum overeen met de einddatum voriae overeenkomst Vormt de aansluitina een risico? Welke oolossina is voorzien voor dit risico? Welke andere risico's zijn te onderscheiden? Overiae aandachtsounten ja nee De voortgang van de procedure en het halen van planning met wettelijke termijnen is mede afhankelijk van de beschikbaarheid en biidraae van de oroiectteamleden. 23 maart 2011 Ondertekenin Overige aandachtpunten die in het PVE expliciet aandacht behoeven en niet eerder besproken zijn (handmatig invullen). De Opdrachtgever en de Tenderboard geven akkoord op het Plan van Aanpak onder voorwaarde dat deze punten allen worden verwerkt in de aanbestedingsdocumenten. PVA en Opdrachtnota EA ICT Dienstverlening 2011COA -10/10-

11 /~~ CDA~ Centraal Orgaan opuang asielzoekers Geheimhoudings- & integriteitsverklaring Project: Projectleider: Europese aanbesteding ICT dienstverlening 2011, hierna 'de aanbesteding'. ~oncerninkoper) Ondergetekende verklaart middels het ondertekenen van deze verklaring dat in de voorbereiding, gedurende en na afronding van de aanbesteding hij/zij geen infonnatie verstrekt over de inhoud van de aanbesteding aan anderen - medewerkers van het COA of(potentiële) leveranciers - buiten de aanbesteding. Alle communicatie richting (potentiële) leveranciers in het kader van de aanbesteding verloopt via de projectleider ofprojectsecretaris van de aanbesteding. Ondergetekende verklaart tevens alle aan hem in het kader van de aanbesteding direct ofindirect verstrekte infonnatie vertrouwelijk te behandelen en maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze informatie zonder toestemming van de projectleider bij anderen ter beschikking komt. Indien medewerkers of(potentiële) leveranciers (waaronder naast medewerkers ook adviseurs, tussenpersonen etc. van die partijen) gedurende ofna afronding van de aanbesteding vragen stellen over de inhoud van de aanbesteding, dan wordt het gesprek door ondergetekende afgebroken en worden deze medewerkers of(potentiële) leveranciers te allen tijde door ondergetekende doorverwezen naar de projectleider. Bij toetreding tot de projectgroep verklaart ondergetekende dat hij - ofzijn familieleden ofandere naaste persoonlijke relaties - geen commerciële ofandere belangen heeft in partijen die mogelijkerwijs zullen willen meedingen naar de aan te besteden opdracht. Mocht er voor ofna toetreding een dergelijk belang aanwezig zijn ofontstaan, dan zal dit worden gemeld aan de projectleider, die dan het recht heeft ondergetekende uit te sluiten van deelname aan het project- en/ofbeoordelingsteam. Bovenstaande punten zijn ontleend aan de 'Integriteitscheck inkopen'. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de volledige Integriteitscheck inkopen (zie bijlage) en zich te conformeren aan de hierin gestelde standpunten. Datum: Naam: Directie/afdeling: Handtekening:...~~:.Z I1.~. ~.~ 1 van 5

12 'J~~ C OA~ Centraal Orgaan opvang asielzoekers Bijlage 1 : Integriteitscheck inkopen BIJLAGE 1 - DE INTEGRlTEITSCHECKINKOPEN Gehanteerde bron en uitgangspunt voor de integriteitscheck inkopen is de "Beroepscode voor de inkoper~' van de NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement). De beroepscode geeft een handreiking voor de omgang met ethische dillema's die typerend zijn voor de inkoopfunctie. De paragrafen 1.1, 1.3, 3.2, 3.4, 4.1, 5.1, 5.2 en 5.3 zijn aangepast/toegevoegd ten opzicht van de originele beroepscode, alsmede de titels van de paragrafen. De handreiking zou ook als instrument gebruikt kunnen worden om achteraf te toetsen ofgehandeld is volgens de 'ethisch gewenste wijze'. Let op: waar 'inkoper' staat, kan ook 'betrokkene bij de inkoopfunctie ' worden gelezen. Dit is dus iedereen die iets te maken heeft met inkoop! I Loyaal zijn ten opzichte van de onderneming De inkoper dient het ondernemingsbelang (in plaats van persoonlijke belangen of gevoelens) als uitgangspunt te nemen bij de uitoefening van de inkoopfunctie. Daarmee dient hij tevens het belang van de afnemers van produkten en diensten van de onderneming. 1.1 Belangenverstrengeling Persoonlijke belangen, die mogelijk strijdig zijn met ondernemingsbelangen ofeen ondersteuning van eerlijke concurrentie in de weg kunnen staan, dienen door de inkoper uit eigen beweging te worden voorkomen en te worden gemeld aan zijn leidinggevende ofde verantwoordelijke projectleider. Betrokkenen mogen geen (neven)functies vervullen of(neven)werkzaamheden verrichten die een risico vormen voor de onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet hierbij worden vermeden. 1.2 Ongewenste beïnvloeding De inkoper dient het vragen om dan wel accepteren van geld, leningen en kredieten van huidige ofpotentiële leveranciers na te laten. Tevens dient hij het accepteren van geschenken, amusement, gunsten ofdiensten van hen te vermijden. Zelfs de schijn van beïnvloedbaarheid moet }1ierbij worden vel1fleden. 2 van 5

13 /~~ COA~ Centraal Orgaan opuang asielzoekers 1.3 Ongewenst gebruik van middelen/informatie Alle middelen en bronnen van informatie die de inkoper ter beschikking staan vanwege het dienstverband met de onderneming dienen enkel in het ondernemingsbelang te worden gebruikt. Er dienen passende maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie in handen van onbevoegde derden komt. 1.4 Persoonlijk voordeel/misbruik positie Betrokkenheid van de inkoper bij het accepteren ofbedingen van gereduceerde prijzen bij leveranciers voor produkten ofdiensten voor persoonlijk niet-zakelijk gebruik door de medewerkers is alleen toelaatbaar met instemming van de onderneming. IJ Leveranciers rechtvaardig behandelen De inkoper dient een positieve relatie met leveranciers te onderhouden, waarbij ook de belangen van de leverancier in het oog moeten worden gehouden. 2.1 Informatieverstrekking De inkoper dient alle leveranciers van correcte en niet-misleidende informatie te voorzien. 2.2 Informatie verkrijgen De inkoper mag leveranciers niet onder druk zetten om informatie over concurrenten te verstrekken. 2.3 Financiële afhankelijkheid De inkoper dient de leverancier duidelijk te wijzen op de mogelijke consequenties wanneer hij voor een onverantwoord groot deel van zijn omzet afhankelijk wordt van de inkopende onderneming. IJJ Eerlijke concurrentie ondersteunen Relevante leveranciers moet een gelijke mogelijkheid worden geboden om mee te dingen naar opdrachten. 3.1 Vertrouwelijke informatie Prijs-, produkt- en procestechnische informatie die tijdens het uitoefenen van de inkoopfunctie verkregen is van leveranciers dient vertrouwelijk te worden behandeld. 3 van 5

14 /~~ COA~ Centraal Orgaan opuang asielzoekers 3.2 Gelijkwaardige informatie De inkoper dient alle potentiële leveranciers van gelijke informatie te voorzien. De inkoper dient een passende mate van openbaarheid en toegankelijkheid te geven aan extern verspreide (ofnog te verspreiden) informatie die in beginsel voor iedere potentiële leverancier van relevante informatiewaarde zou kunnen zijn. Informatiewaarde wordt hierbij als relevant gezien als deze van invloed zou kunnen zijn op een inschrijving ofaanbieding (inclusiefde voorwaarden daarbij) van een potentiële leverancier. 3.3 Reciprociteit Koppeling van inkoopovereenkomsten aan verkoopovereenkomsten (reciprociteit) dient te worden vermeden wanneer dit de concurrentie beperkt. 3.4 Persoonlijke voorkeuren Leveranciersselectie dient primair te geschieden op basis van transparante en objectieve criteria en dus niet op grond van persoonlijke voorkeuren. De minimale vereisten ten aanzien van de transparantie en objectiviteit zijn gegeven in de Europese aanbestedingsrichtlijn en nationale aanbestedingswetten en bijbehorende jurisprudentie (zie ook 5.2). De specificatie, selectie (beoordeling) en gunning van de opdracht dient altijd door minimaal 2 personen te worden beoordeeld. De selectie en gunning van de opdracht dient zoveel als mogelijk gebaseerd te zijn op hieraan voorafgeformuleerde criteria en beoordelings-/toekenningsmethodieken. IVReputatie van de professie hoog houden Een reputatie van betrouwbaarheid is noodzakelijk voor het goed functioneren van de inkoper. 4.1 Deskundigheid De inkoper dient te allen tijde het hoogst mogelijke niveau van deskundigheid na te streven. Het onverantwoord extern uiten ofdoen voorkomen van concessies ten aanzien van de betrachte ofnog te betrachten professionaliteit (zowel van de inkoper als van overige betrokkenen binnen de eigen onderneming) dient te worden voorkomen. 4.2 Betrouwbaarheid Afspraken en overeenkomsten dienen te worden nagekomen. 4.3 Kwaliteitszorg De inkoper dient, waar mogelijk, een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit en het aanzien van de inkoopfunctie. 4 van 5

15 /~~ C OA~ Centraal Orgaan opvang asielzoekers V Wettelijke integriteit De inkoper dient de relevante vigerende integriteitsbeginselen uit het aanbestedingsrecht bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden te handhaven. 5.1 Gelijke behandeling De inkoper behandelt potentiële leveranciers op gelijke en niet-discriminerende wijze. Het onderwerp van de opdracht, alsmede de hieraan verbonden specificaties, dienen niet-discriminatoir (onpartijdig) te zijn. De concurrentieomstandigheden mogen niet worden vervalst. 5.2 Transparantie en objectiviteit De inkoper hanteert een transparante en objectieve aanpak van het inkoopproces. Alle potentiële leveranciers en overige betrokkenen moeten voorafkennis kunnen nemen van de toepasselijke voorschriften en de zekerheid hebben dat deze voorschriften voor iedereen op dezelfde wijze worden toegepast. Gemaakte keuzes en beslissingen dienen op inhoudelijke basis en zoveel als rederlijkerwijs mogelijk objectiefbeargumenteerd en verantwoord kunnen worden. 5.3 Proportionaliteit Het proportionaliteitsbeginsel wordt in acht genomen, dat wil zeggen dat iedere gekozen maatregel ofcriterium zowel noodzakelijk als passend is gezien de beoogde doelen. De gestelde eisen en wensen moeten in verhouding staan tot het object van de te verstrekken opdracht. 5 van 5

16 ~~~ C OA~ Centraal Orgaan opvang asielzoekers Geheimhoudings- & integriteitsverklaring Project: Europese aanbesteding IeT dienstverlening 2011, hierna 'de aanbesteding'. Projectleider: _ (concern inkoper) Ondergetekende verklaart middels het ondertekenen van deze verklaring dat in de voorbereiding, gedurende en na afronding van de aanbesteding hij/zij geen informatie verstrekt over de inhoud van de aanbesteding aan anderen - medewerkers van het eoa of(potentiële) leveranciers - buiten de aanbesteding. Alle communicatie richting (potentiële) leveranciers in het kader van de aanbesteding verloopt via de projectleider ofprojectsecretaris van de aanbesteding. Ondergetekende verklaart tevens alle aan hem in het kader van de aanbesteding direct of indirect verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen en maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze informatie zonder toestemming van de projectleider bij anderen ter beschikking komt. Indien medewerkers of(potentiële) leveranciers (waaronder naast medewerkers ook adviseurs, tussenpersonen etc. van die partijen) gedurende ofna afronding van de aanbesteding vragen stellen over de inhoud van de aanbesteding, dan wordt het gesprek door ondergetekende afgebroken en worden deze medewerkers of(potentiële) leveranciers te allen tijde door ondergetekende doorverwezen naar de projectleider. Bij toetreding tot de projectgroep verklaart ondergetekende dat hij ofzijn familieleden ofandere naaste persoonlijke relaties - geen commerciële ofandere belangen heeft in partijen die mogelijkerwijs zullen willen meedingen naar de aan te besteden opdracht. Mocht er voor ofna toetreding een dergelijk belang aanwezig zijn ofontstaan, dan zal dit worden gemeld aan de projectleider, die dan het recht heeft ondergetekende uit te sluiten van deelname aan het project- en/ofbeoordelingsteam. Bovenstaande punten zijn ontleend aan de 'Integriteitscheck inkopen'. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de volledige Integriteitscheck inkopen (zie bijlage) en zich te confonneren aan de hierin gestelde standpunten. Datum: Naam: Directie/afdeling: Handtekening: ~-1. - zet 1 van 5

17 /~~ C OA~ Centraal Orgaan opuang asielzoekers Bijlage 1 : Integriteitscheck inkopen BIJLAGE 1 - DE INTEGRITEITSCHECK INKOPEN Gehanteerde bron en uitgangspunt voor de integriteitscheck inkopen is de "Beroepscode voor de inkoper'; van de'nefvi (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement). De beroepscode geeft een handreiking voor de omgang met ethische dillema's die typerend zijn voor de inkoopfunctie. De paragrafen 1.1,1.3,3.2,3.4,4.1,5.1,5.2 en 5.3 zijn aangepast/toegevoegd ten opzicht van de originele beroepscode, alsmede de titels van de paragrafen. De handreiking zou ook als instrument gebruikt kunnen worden om achteraf te toetsen ofgehandeld is volgens de 'ethisch gewenste wijze'. Let op: waar'inkoper' staat, kan ook 'betrokkene bij de inkoopfunctie ' worden gelezen. Dit is dus iedereen die iets te maken heeft met inkooo! I Loyaal zijn ten opzichte van de onderneming De inkoper dient het ondernemingsbelang (in plaats van persoonlijke belangen of gevoelens) als uitgangspunt te nemen bij de uitoefening van de inkoopfunctie. Daarmee dient hij tevens het belang van de afnemers van produkten en diensten van de onderneming. 1.1 Belangenverstrengeling Persoonlijke belangen, die mogelijk strijdig zijn met ondememingsbelangen ofeen ondersteuning van eerlijke concurrentie in de weg kunnen staan, dienen door de inkoper uit eigen beweging te worden voorkomen en te worden gemeld aan zijn leidinggevende ofde verantwoordelijke projectleider. Betrokkenen mogen geen (neven)functies vervullen of(neven)werkzaamheden verrichten die een risico vonnen voor de onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet hierbij worden vermeden. 1.2 Ongewenste beïnvloeding De inkoper dient het vragen om dan wel accepteren van geld, leningen en kredieten van huidige ofpotentiële leveranciers na te laten. Tevens dient hij het accepteren van geschenken, amusement, gunsten ofdiensten van hen te vermijden. Zelfs de schijn van beïnvloedbaarheid moet hierbij worden vermeden. ~t~-'.. ;..~~.r :~,:~~ 2 van 5

18 ~~ COA~ Centraal Orgaan opuang asielzoekers 1.3 Ongewenst gebruik van middelen/informatie Alle middelen en bronnen van informatie die de inkoper ter beschikking staan vanwege het dienstverband met de onderneming dienen enkel in het ondernemingsbelang te worden gebruikt. Er dienen passende maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie in handen van onbevoegde derden komt. 1.4 Persoonlijk voordeel/misbruik positie Betrokkenheid van de inkoper bij het accepteren ofbedingen van gereduceerde prijzen bij leveranciers voor produkten ofdiensten voor persoonlijk niet-zakelijk gebruik door de medewerkers is alleen toelaatbaar met instemming van de onderneming. 11 Leveranciers rechtvaardig behandelen De inkoper dient een positieve relatie met leveranciers te onderhouden, waarbij ook de belangen van de leverancier in het oog moeten worden gehouden. 2.1 Informatieverstrekking De inkoper dient alle leveranciers van correcte en niet-misleidende informatie te voorzien. 2.2 Informatie verkrijgen De inkoper mag leveranciers niet onder druk zetten om informatie over concurrenten te verstrekken. 2.3 Financiële afhankelijkheid De inkoper dient de leverancier duidelijk te wijzen op de mogelijke consequenties wanneer hij voor een onverantwoord groot deel van zijn omzet afhankelijk wordt van de inkopende onderneming. III Eerlijke concurrentie ondersteunen Relevante leveranciers moet een gelijke mogelijkheid worden geboden om mee te dingen naar opdrachten. 3.1 Vertrouwelijke informatie Prijs-, produkt- en procestechnische informatie die tijdens het uitoefenen van de inkoopfunctie verkregen is van leveranciers dient vertrouwelijk te worden behandeld. 3 van 5

19 ~~--/ C OA~ Centraal Orgaan opvang asielzoekers 3.2 Gelijkwaardige informatie De inkoper dient alle potentiële leveranciers van gelijke informatie te voorzien. De inkoper dient een passende mate van openbaarheid en toegankelijkheid te geven aan extern verspreide (ofnog te verspreiden) informatie die in beginsel voor iedere potentiële leverancier van relevante informatiewaarde zou kunnen zijn. Informatiewaarde wordt hierbij als relevant gezien als deze van invloed zou kunnen zijn op een inschrijving ofaanbieding (inclusiefde voorwaarden daarbij) van een potentiële leverancier. 3.3 Reciprociteit Koppeling van inkoopovereenkomsten aan verkoopovereenkomsten (reciprociteit) dient te worden vermeden wanneer dit de concurrentie beperkt. 3.4 Persoonlijke voorkeuren Leveranciersselectie dient primair te geschieden op basis van transparante en objectieve criteria en dus niet op grond van persoonlijke voorkeuren. De minimale vereisten ten aanzien van de transparantie en objectiviteit zijn gegeven in de Europese aanbestedingsrichtlijn en nationale aanbestedingswetten en bijbehorende jurisprudentie (zie ook 5.2). De specificatie, selectie (beoordeling) en gunning van de opdracht dient altijd door minimaal 2 personen te worden beoordeeld. De selectie en gunning van de opdracht dient zoveel als mogelijk gebaseerd te zijn op hieraan voorafgeformuleerde criteria en beoordelings-/toekenningsmethodieken. IVReputatie van de professie hoog houden Een reputatie van betrouwbaarheid is noodzakelijk voor het goed functioneren van de inkoper. 4.1 Deskundigheid De inkoper dient te allen tijde het hoogst mogelijke niveau van deskundigheid na te streven. Het onverantwoord extern uiten ofdoen voorkomen van concessies ten aanzien van de betrachte ofnog te betrachten professionaliteit (zowel van de inkoper als van overige betrokkenen binnen de eigen onderneming) dient te worden voorkomen. 4.2 Betrouwbaarheid Afspraken en overeenkomsten dienen te worden nagekomen. 4.3 Kwaliteitszorg De inkoper dient, waar mogelijk, een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit en hetaanzien van de inkoopfunctie. 4 van 5

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Agenda Voorstellen Aanleiding van de aanbesteding Scope IGEA Deelnemende ROC s Ondersteuning Beginselen Europees aanbesteden Aanbestedingsstrategie Planning

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Openbare procedure Opdrachtgever Open Universiteit Datum 15 februari 2016 Kenmerk U2015/7006 Status Definitief blad: 2/7 Bestek Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Inhoudsopgave studiemateriaal

Inhoudsopgave studiemateriaal pag.: 1 van 6 Opleiding: NEVI 2 tactisch Onderdeel: Module K22, Europees aanbesteden - gevorderd Versie: 2 Algemene inleiding Inhoudsopgave Index Deel 1 Aanbestedingsplan Sub 1.1 Ontwikkelingen Overzicht

Nadere informatie

Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten

Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten C o m m e r c I ë l e & J u ri d I sc h e a a n b e s t e d I n g s s p e c I a l I s t e n Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten Mr. J (Jochem) Berns 4 november 2008, Den Haag Wanneer

Nadere informatie

De Yender beroepscode voor haar medewerkers.

De Yender beroepscode voor haar medewerkers. De voor haar medewerkers. Voorwoord Deze beroepscode geldt niet alleen voor onze inkopers die werkzaam zijn op inkoopafdelingen, maar tevens voor alle medewerkers van Yender die in een organisatie, bedrijf

Nadere informatie

inclusief of exclusief BTW?

inclusief of exclusief BTW? Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen 1 Datum 21-12-2015 Van Waterschap Scheldestromen Ref. Project Europese Aanbesteding Schilderwerken 2015036973 Deze nota van inlichtingen wordt hiermee

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank NV Postbus 98 1000 AB Amsterdam Contactpunt(en): Fd/ Inkoop Ter attentie van: Mw. A.M. van Kuik- Muecher Telefoon:

Nadere informatie

Workshop Marktconsultatie. Pauline Bos

Workshop Marktconsultatie. Pauline Bos Workshop Marktconsultatie Pauline Bos 2014 Wat doen wij? Onderzoek en advies naar de inkooporganisatie, audits, NTA 8058 Professionaliseren; 100% doeltreffend, doelmatig, rechtmatig, duurzaam. Uitvoeren

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT. Diensten

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT. Diensten AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Praktijk inkopen inhuur externen

Praktijk inkopen inhuur externen Praktijk inkopen inhuur externen Copyright AdviseurMakelaar BV 2008 Monique Lippens, Gemeente Almere 1 Agenda Persoonlijk profiel Huidige situatie gemeente Almere t.a.v. inhuur externen Europees aanbesteden

Nadere informatie

Aanbesteding gerechtsdeurwaarders. 5 juli 2016

Aanbesteding gerechtsdeurwaarders. 5 juli 2016 Aanbesteding gerechtsdeurwaarders 5 juli 2016 INHOUD 01 Doelstellingen van de aanbesteding 02 Resultaten van de marktconsultatie 03 Aanbestedingsstrategie 04 Planning en belangrijkste mijlpalen Doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst behorende bij de Europese aanbesteding inhuur uitzendkrachten Versie 1.0 Definitief 09 maart 2017 1 1. Algemeen Onderstaande vijf (5) gunningscriteria

Nadere informatie

FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013

FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013 FACTO SUCCES MET AANBESTEDEN! PROF.DR. JAN TELGEN BREUKELEN, 20 MAART 2013 AGENDA Nieuwe aanbestedingswet EU voorstellen 10 fouten in aanbestedingen 20/3/2013 2 NIEUWE AANBESTEDINGSWET 20/3/2013 3 1. NIEUWE

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand 1 Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand Inleiding Over het onderdeel uit- en aanbesteden van de Wet werk en bijstand (WWB) is de nodige informatie verschenen. Mede gezien de wijzigingen die sindsdien

Nadere informatie

Zo doen we zaken Business Etiquette: gedragscode voor zakendoen met UBR HIS. Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie

Zo doen we zaken Business Etiquette: gedragscode voor zakendoen met UBR HIS. Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Zo doen we zaken Business Etiquette: gedragscode voor zakendoen met UBR HIS Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 1 Aanbestedingsprocedure... 4 1.1 Inkoop door

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Aanbestedingswet Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Agenda Aanleiding Aanbestedingswet 2012 Gids Proportionaliteit ARW 2012 Richtsnoeren Leveringen en Diensten Klachtenregeling Vervolgacties

Nadere informatie

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak Omgaan met externe onderzoekers 23 maart 2011 School voor de Toekomst, s-hertogenbosch Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo

Nadere informatie

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD AANBESTEDINGSNUMMER: 2012/S 205-337609 Aanbestedende

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Inschrijven op aanbestedingen

Inschrijven op aanbestedingen : Wat u moet weten, doen en niet-doen. Wie? 1 Stappen (i.h.a.): aankondiging aanbesteding vragen stellen + beantwoorden (NvI, 2.53 Aw) inleveren beoordeling inschrijving bekendmaking voornemen tot gunning

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument behorend bij EURAAN-HD-14-0393 Negometrix 14920 Levering van Servers, Storage, Netwerkcomponenten en Accessoires.

Aanbestedingsdocument behorend bij EURAAN-HD-14-0393 Negometrix 14920 Levering van Servers, Storage, Netwerkcomponenten en Accessoires. Beschrijvend document 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Voor u ligt het Beschrijvend document behorende bij de openbare aanbesteding voor server, storage, netwerkcomponenten en accessoires. Dit betreft o.a. levering,

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college gaat akkoord de opdracht volgens de Nationaal Openbare procedure in de markt te zetten.

B&W Vergadering. 2. Het college gaat akkoord de opdracht volgens de Nationaal Openbare procedure in de markt te zetten. 2.1.4 Aanbesteding Beveiligingsdiensten Stadskantoor 2018-2022 1 Dossier 2198 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2198 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 10 oktober 2017 Agendapunt 2.1.4 Omschrijving

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company Masterclass Raamovereenkomsten Externe Inhuur 7 oktober 2008 The Procurement Solutions Company Agenda Welkom/opening Korte introductie Diversiteit Raamovereenkomsten 8 stappenplan Raamovereenkomsten met

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 21 december 2015. Samenvatting 1. Het inkoopbeleid is een raamwerk met handelingskaders... 3 1.1 Het doel van het inkoopbeleid is

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012 (Essentie)

Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Toelichting overige veel gehanteerde begrippen Lalot Koster-Cosijn Inhoud presentatie Aanbestedingswet Gids Proportionaliteit Klachtenregeling/Cie van experts Toelichting

Nadere informatie

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Berenschot Johan Stuiver Martijn Röfekamp Hanzehogeschool Groningen Geke Werkman-Bouwkamp Marius van der Woude Gert Walhof Groningen,

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2 Nota van Inlichtingen 2 n.a.v. Offerteaanvraag inzake de Europese aanbesteding IBT/LBB LAARZEN t.b.v.leden Interne Bijstand Teams en Landelijke Bijzondere Bijstand van de Dienst Justitiële inrichtingen

Nadere informatie

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen?

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? (vertrouwelijk) Martine Vidal advocaat Aanbestedingsrecht 28 oktober 2013 Wie heeft al gewerkt met de Aanbestedingswet? Welke ervaringen

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk (Startformulier Inkoop en aanbestedingen) Omschrijving Naam van het project Het betreft een Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling Budgethouder Functie Afdeling Geraamde waarde excl. btw Begrotingspost

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding Inkoop Wmo 2016 Ambulante ondersteuning & Dagbesteding 19 juni 2015 Introductie Hessel van Kordenoordt Projectleider inkoop Wmo Afdeling Zorg Onderwijs, Jeugd & Zorg (OJZ) Gemeente Amsterdam Voorbehoud

Nadere informatie

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd.

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd. Nota van Inlichtingen 2 Van Dienst Publiek en Communicatie Datum 8 januari 2014 Opdrachtnaam Aanbestedingsnummer Europese aanbesteding Inhuur webredactiecapaciteit TED nummer: 2013/S 223-388432 Ea0029

Nadere informatie

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; overwegende dat: - de gemeente een groot aantal taken tijdelijk

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

TenneT. Vrijdag 18 september 2015. 100% kwalitatief aanbesteden inhuur!

TenneT. Vrijdag 18 september 2015. 100% kwalitatief aanbesteden inhuur! TenneT Vrijdag 18 september 2015 100% kwalitatief aanbesteden inhuur! 1 Vraag aan de zaal 1. Vinden wij werving en selectie van medewerkers voor vast en flexibel even belangrijk? Mee eens? Mee oneens?

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement EA Schoonmaak en glasbewassing bij Harderwijk 14 juni 2012 EA Schoonmaak Landstede Agenda Introductie sprekers Best Value Procurement Aanleiding bij Landstede voor andere aanpak

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB Nota van inlichtingen 1 Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum 09-03-2017 Van Kamer van Koophandel Ref. EG.162036/BB Project Europese aanbesteding Werving en Selectie 1. Bijlage 1.B De scope is W&S. Wat

Nadere informatie

Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd?

Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd? 1. Uitgangspunten Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd? Geen commentaar. Wat vindt u van de doelstellingen van het

Nadere informatie

Gedragscode VvE Totaalservice

Gedragscode VvE Totaalservice Gedragscode VvE Totaalservice Versie: 1.0 Datum: 01-08-2016 VvE Totaalservice biedt dienstverlening aan op het gebied van VvE Beheer aan professionele zakelijke en/of georganiseerde opdrachtgevers. Directieleden

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de Nota van Inlichtingen Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de (buiten)schilderwerken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese niet openbare aanbesteding

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 Workshop Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 1 Inleiding Kan een dynamisch aankoopsysteem zorgen voor de juiste verbinding met uw ICT vraag? Verwachtingen? Uw relatie met ICT inkoop / DAS Dynamisch

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling.

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling. Inleiding Deze casus moet gezien worden als een test. In deze test wordt zoveel mogelijk een echte uitvraag benaderd om te kunnen zien of de inschrijvende partij ook daadwerkelijk in staat is om aan de

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

AANBESTEDING HULPMIDDELEN Evaluatie gemeente Hattem

AANBESTEDING HULPMIDDELEN Evaluatie gemeente Hattem AANBESTEDING HULPMIDDELEN 2018 Evaluatie gemeente Hattem 2015-2017 Samenvatting In dit document blikt de gemeente Hattem terug op haar aanbesteding Wmo-hulpmiddelen die zij in 2015 samen met de gemeente

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe Aanbestedingswet Nieuwe Aanbestedingswet Ochtendseminar Staffing Management Services Bunnik, 13 september 2016 Anne Kusters en Walter Engelhart annekusters@vbk.nl walterengelhart@vbk.nl 030-2595572 Agenda Wijzigingen in

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW. Richtlijn aanbestedingen Ameland 1. Inleiding Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing op overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor werken, diensten en leveringen boven én onder

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

ubr his Zo doen we zaken Business Etiquette: gedragscode voor zakendoen met UBR HIS

ubr his Zo doen we zaken Business Etiquette: gedragscode voor zakendoen met UBR HIS ubr his Zo doen we zaken Business Etiquette: gedragscode voor zakendoen met UBR HIS Inhoud Voorwoord 2 1 Aanbestedingsprocedure 3 1.1 Inkoop door UBR HIS 3 1.2 Projectteam en inhuurmedewerker 3 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 16 05/144 Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591) )

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 16 05/144 Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591) ) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Inkoop- en aanbestedingsbeleid Portefeuillehouder: J. Kuper Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591)68 55 39) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí In te stemmen

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Inhuur van civieltechnisch personeel

Inhuur van civieltechnisch personeel Inhuur van civieltechnisch personeel Marktconsultatiedocument Zwolle, 11 december 2015 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onderwerpen voor de

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

PROCEDURES AANBESTEDINGEN

PROCEDURES AANBESTEDINGEN PROCEDURES AANBESTEDINGEN Achtergrond Artikel 9, eerste lid van de Subsidieregeling ESF-3 en artikel 12, eerste lid van Subsidieregeling ESF-EQUAL gaan over subsidiabele kosten. Beide vermelden dat Verordening

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v Aanbesteden voor dummies 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbestedingsvormen 3. Contractvormen 4. Zorg voor een goede opdrachtnemer 5. Vraag

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852)

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Nota van Inlichtingen 2 samenvatting en overzicht deelnemende organisatieonderdelen 14 augustus 2015 Gezien de veelheid aan vragen

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Gedeeltelijk openbaar 10 lid 2 sub b en 10 lid 2 sub g Wob

Beoordelingsformulier Gedeeltelijk openbaar 10 lid 2 sub b en 10 lid 2 sub g Wob Document? Uitzonderinsgrond/beperking Wob Aanbesteding meldkamer Aankondiging gegunde opdracht 12 juli 2012 Beoordelingsformulier Gedeeltelijk openbaar 10 lid 2 sub b en 10 lid Bestek - algemeen deel Bestek

Nadere informatie

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Offertes worden als volgt beoordeeld: 1. Op procedurele aspecten 2. Op uitsluitingsgronden 3. Op bekwaamheid (selectie eisen) 4. Op gunningscriteria

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement EA Schoonmaak en glasbewassing bij PIANOO 7 juni 2012 EA Schoonmaak Landstede Agenda Introductie Best Value Procurement Aanleiding bij Landstede voor andere aanpak Wat zagen we in

Nadere informatie

Inkoop Concept Overeenkomst

Inkoop Concept Overeenkomst Inkoop Concept Overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage A Kenmerk 201500123.029.016 Betreft Europese

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REBOGROEP BV 1 gedragsnormen en - regels

GEDRAGSCODE REBOGROEP BV 1 gedragsnormen en - regels GEDRAGSCODE REBOGROEP BV 1 gedragsnormen en - regels Algemene principes REBO hecht grote waarde aan haar reputatie van betrouwbare en onafhankelijke dienstverlener. Een goede reputatie is voor REBO van

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Steller : Joh. Werkman Telefoonnummer: 0343-565710 E-mailadres : johan.werkman@heuvelrug.nl Onderwerp : nieuwbouw gemeentekantoor Geachte leden van

Nadere informatie

Betreft Het stellen van vragen Datum

Betreft Het stellen van vragen Datum Nota van inlichtingen 3 Aanbesteding WAN Kamer van Koophandel Betreft Het stellen van vragen Datum 15-06-2017 Van Project Gestelde vragen na aanleiding van de 2 e Ref. P.162036_WAN nota van inlichtingen.

Nadere informatie

Gewijzigde Aanbestedingswet

Gewijzigde Aanbestedingswet Gewijzigde Aanbestedingswet DAS Event Staffing Management Services Bunnik, 11 april 2017 Willemijn Oudenaarden willemijnoudenaarden@vbk.nl 030-2595572 Nieuwe regelgeving Reden voor de wijziging: nieuwe

Nadere informatie

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek BIJLAGE 17 W.M. Ritsema van Eck advocaat Rapenburg 83 2311 GK Leiden T 088 040 2124 F 088 040 2186 M 06 53 294 185 E w.ritsemavaneck@legaltree.nl W www.legaltree.nl Memorandum inkoopprocedures Per email:

Nadere informatie