Wanneer bent u aan zet? Cruciale beslismomenten voor pensioenfondsbesturen. versie 2, december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wanneer bent u aan zet? Cruciale beslismomenten voor pensioenfondsbesturen. versie 2, december 2013"

Transcriptie

1 Wanneer bent u aan zet? Cruciale beslismomenten voor pensioenfondsbesturen versie 2, december 2013

2 02/12

3 Inhoudsopgave 1 Beslismomenten op een rij Lijst met afkortingen 5 2 Stap 1: pensioenleeftijd naar 67 jaar Planning besluiten in derde kwartaal Planning voor het vierde kwartaal Maatwerk op weg naar nieuw pensioencontract Voorbereidingen nieuw contract Maatwerksessies in het derde en vierde kwartaal Laatste maatwerksessie in het vierde kwartaal 2013 en in het eerste kwartaal Besluiten nieuw contract Duidelijkheid in eerste kwartaal Uitwerking in tweede kwartaal Details in derde & vierde kwartaal Schematisch stappenplan voor overgang naar nieuw pensioencontract 10 Wanneer bent u aan zet? 03/12

4 04/12

5 1. Beslismomenten op een rij Mouwen opstropen Stroopt u de mouwen op in het kader van het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK)? In samenwerking met de werkgroep Pensioen akkoord van de Raad van Advies van Syntrus Achmea bieden wij u daarvoor deze gids aan. In november 2013 gaf staatssecretaris Klijnsma aan dat zij het wetsvoorstel uiterlijk 31 januari 2014 aan de Tweede Kamer stuurt. De ingangsdatum blijft wel 1 januari U heeft daardoor minder tijd om de nieuwe regels te verwerken voor uw fonds. Er komt veel in korte tijd op u af. In deze gids staan daarom de beslismomenten per kwartaal tot 2015 op een rij. Wij ondersteunen u hiermee in deze complexe periode. Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen Het aanpassen van de verplichtstelling in verband met de verhoging van de pensioenleeftijd kost veel tijd. Om de verplichtstelling te behouden, moet het wijzigingsverzoek zo snel mogelijk bij het ministerie liggen. Fondsen die voor 2014 nog uitgaan van een een pensioendatum op 65 jaar, moeten dit traject uiterlijk medio 2014 opstarten. In deze gids zien we een besluit over de hoogte van de pensioenrichtleeftijd daarom als eerste stap. Samen optrekken De effecten van de keuze voor een nieuw pensioencontract zijn verstrekkend. Dat realiseert u zich terdege. De werkgroep van de Raad van Advies raadt aan dat sociale partners en besturen samen optrekken in het proces naar een nieuw contract. Een deel van de fondsen heeft hier inmiddels voor gekozen. Tot nu toe hebben zij hier positieve ervaringen mee. Opzet van deze gids Deze versie van de gids bestaat uit twee delen: in het eerste deel bespreken we de pensioenleeftijd (hoofdstuk 2). U heeft namelijk enige keuzevrijheid. Daarna volgen de aanpassingen van de pensioen regeling bij de opmaat naar een nieuw pensioencontract. In het derde hoofdstuk staan ook richtdata voor sociale partners en besturen: welke partij moet beslissen en waarover precies? We zetten het per onderwerp en per kwartaal voor u op een rij. Het tweede deel omhelst een schematisch stappenplan voor de overgang naar een nieuw pensioencontract (hoofdstuk 4). Hier omschrijven we de regeling voor 2014, de gerelateerde governance aspecten en de mogelijke risico s bij overgang naar een nieuw pensioencontract. 1.1 Lijst van afkortingen AFM: AFS: ANW: AOW: a.o.: a.o.p.: CDC: DC: DNB: FTK: Autoriteit Financiële Markten Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken Algemene Nabestaande Wet Algemene Ouderdoms Wet Arbeids Ongeschiktheid Arbeids Ongeschiktheid Pensioen Collectief Defined Contribution Defined Contribution De Nederlandsche Bank Financieel Toetsingskader LAM: ML: OP: pj: PP: PW: SZW: U.O.: U.R.: WAO: WIA: WvB: Leeftijds Aanpassings Mechanisme Middelloon Ouderdomspensioen Per jaar Partnerpensioen Pensioenwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitvoerings Overeenkomst Uitvoerings Reglement Wet Arbeids Ongeschiktheid Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet verplichte beroepspensioenregeling Wanneer bent u aan zet? 05/12

6 2. Stap 1: pensioenleeftijd naar 67 jaar Vastlegging Implementatie Communicatie Q4 Uitgangs- en beslispunten Q Q3 Verzoek aan Sociale Partners vaststellen regeling Q2 Wijzigen verplichtstelling (aanvraag) Pensioenleeftijd vaststellen Vastlegging Implementatie Communicatie Besluitvorming nominaal - reëel 2014 Opleiding Opstarten onderzoeken Wet- en regelgeving Fondssituatie in kaart Deel 3 Deel 2 P e n s i o e n b o x Ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen krijgen in 2014 te maken met een versobering van het fiscale kader. Beroepspensioenfondsen krijgen daarmee in 2015 te maken. Sociale partners, en bij beroepspensioenregelingen de pensioenverenigingen, nemen het formele besluit hoe hiermee om te gaan. Maar de tijd die er is om te beslissen is heel kort. Per 2014 verhoogt de overheid namelijk de fiscale pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar en verlaagt de maximumopbouw naar 2,15% voor middelloonregelingen en 1,9% voor eindloonregelingen. Gaat u de pensioenleeftijd verhogen en de opbouw verlagen? Er is wat ruimte om ervoor te kiezen de pensioenleeftijd op 65 jaar te handhaven. Het opbouwpercentage is dan 1,84%. Als er in uw regeling fiscale ruimte is in het partnerpensioen, dan is een opbouwpercentage van 1,9% mogelijk. U gebruikt daarvoor het verschil van 0,22% tussen de benutte fiscale ruimte voor partnerpensioen (70% van 1,84% = 1,29%) en de nieuwe fiscale ruimte voor partnerpensioen (1,51%). Dit is alleen een alternatief als sprake is van een nabestaandenpensioen op opbouwbasis. Maar per 1 januari 2015 versobert de ruimte voor pensioenopbouw verder. Al met al staat u aan de vooravond van een ingrijpend wijzigingstraject. Pensioenregeling aanpassing aan de versobering van het fiscale kader pensioenrichtleeftijd opbouwpercentage Pensioenregeling keuze voor een nieuw pensioencontract - aanpassing aan de verdere versobering van het fiscale kader opbouwpercentage pensioengevend loon Voor bedrijfstakpensioenfondsen geldt dat sociale partners in de bedrijfstak formeel het besluit nemen over de pensioenleeftijd en het opbouwpercentage. Na deze voorwaarde kunnen besturen een besluit nemen over het vervolgtraject. Voor ondernemingspensioenfondsen geldt dat de werkgever samen met vakbonden of de ondernemingsraad een besluit neemt. Voor beroepspensioenfondsen besluit de beroepspensioenvereniging. In de praktijk trekken sociale partners en pensioenfondsbesturen vaak samen op bij het nemen van dit belangrijke besluit. 06/12

7 2.1 Planning besluiten in derde kwartaal Planning voor het vierde kwartaal 2013 Mocht de besluitvorming uit het derde kwartaal in 2013 nog niet voltooid zijn, dan wijzen we u nogmaals op de te nemen besluiten. Besluitvorming bestuur over uitvoerbaarheid van de regeling (premie) vaststellen fondsdocumenten plus (eventueel) ALM plus informeren belanghebbenden (bestuur). Nadere besluiten moeten onder andere genomen worden over: Omzetten OP65 naar OP67 (bestuur). Vervroegen van de pensioensingangsdatum (bestuur) Uitstellen van de pensioensingangsdatum (bestuur) Vaststellen fondsdocumenten plus (eventueel) een Asset Liability Management studie laten uitvoeren en het informeren van belanghebbenden (bestuur). DNB heeft aangegeven dat in principe (als er geen structurele wijziging is van het bestaande beleid) voor 2013 en 2014 geen Continuïteits Analyse meer hoeft te worden uitgevoerd 1 Beroepspensioenfondsen kunnen in één stap aanpassen De begrenzing van het Witteveenkader geldt voor beroepspensioenfondsen vanaf De opbouw per jaar mag dan niet hoger zijn dan het fiscaal maximale opbouwpercentage. De pensioenrichtleeftijd moet in beginsel 67 jaar zijn. Dit betekent dat de beroepspensioenvereniging de pensioenregeling in een stap kan aanpassen per Het is niet nodig dat in twee stappen te doen. Wel belangrijk is om in de gaten te houden dat als de regeling per 2015 niet voldoet aan het fiscale kader, de premie niet meer aftrekbaar is. Ook de verplichtstelling komt te vervallen als de regeling niet voldoet aan het fiscale kader. Advies: wijzig verplichtstelling snel Voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen is tijdige wijziging van de verplichtstelling van groot belang. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan de verplichtstelling wijzigen op aanvraag van sociale partners in de bedrijfstak of op verzoek van de beroepspensioenvereniging. De aanvragers moeten dan aantonen voldoende representatief te zijn. Dat is veelal een bewerkelijk traject dat standaard een half jaar duurt. Maar de termijn van een half jaar kan gemakkelijk uitlopen tot een jaar als SZW om nadere informatie vraagt en als er zienswijzen worden ingediend. Als de verplichtstelling niet tijdig wijzigt, loopt het fonds een risico dat werkgevers weigeren de premie na 65 jaar te betalen. Onwenselijk, want werknemers bouwen wel pensioen op als ze doorwerken. Bedrijfstakpensioenfondsen adviseren we dan ook dringend de aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling zo snel mogelijk in te dienen. Beroepspensioenfondsen hebben nog iets langer de tijd, maar ons advies aan hen is om uiterlijk in mei 2014 het verzoek in te dienen. Syntrus Achmea kan zo nodig ondersteunen bij de aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling. 1 DNB Factsheet Overgangsjaar pensioenfondsen 8 juli 2013 Wanneer bent u aan zet? 07/12

8 3. Maatwerk op weg naar nieuw pensioencontract 2013 voorbereidingen nieuw contract 3.1 Maatwerksessies in het derde en vierde kwartaal 2013 Om u te helpen bij het nemen van beslissingen, kan Syntrus Achmea voor u een aantal maatwerksessies organiseren. Samen met de andere leden van uw bestuur kunt u zo de juiste beslissingen nemen voor uw fonds. Allereerst onderzoekt u de mogelijk heden voor uw fonds binnen de wet- en regelgeving, daarna geven wij u inzicht op basis van een analyse van uw deelnemersbestand. Vervolgens bepaalt u uw visie. Daarna laat u de risicobereidheid van uw deelnemers onderzoeken. Tot slot kijkt u naar uw eigen risicohouding. We werken het hieronder voor u uit. Mogelijkheden binnen wet- en regelgeving (bestuur) U verkent de mogelijkheden van een nieuwe pensioenregeling tijdens een Syntrus Achmea maatwerksessie voor de leden van uw fonds bestuur. In deze sessie bespreken we met u de dan bekende nieuwe wet- en regelgeving. Wij bespreken dan ook met u wat het schrappen van het plan tot invoering van het reële contract voor dit proces betekent (zie hiervoor hoofdstuk 2, bladzijde 6). Analyse van het deelnemersbestand (bestuur) Daarna analyseert Syntrus Achmea op uw verzoek snel en effectief uw deelnemersbestand. U heeft ongetwijfeld een beeld bij de deelnemers van uw fonds. Toch is het is essentieel dat u voor het vaststellen van een nieuwe pensioenregeling een update van deze analyse uitvoert. U heeft immers actuele informatie nodig om de juiste besluiten te nemen voor een nieuwe pensioenregeling. Wat is bijvoorbeeld de beste hoogte van een eventuele franchise? Is het wenselijk om uw regeling te maximeren? En op welke wijze geeft u het nabestaandenpensioen vorm? De analyse van het deelnemersbestand geeft u snel informatie over de actuele samenstelling van uw deelnemersbestand. U krijgt inzicht in en uitleg over onder andere de ontwikkeling van het aantal actieven, gepensioneerden en slapers in uw bestand, de verdeling naar inkomensklassen en naar fulltimers en parttimers. Visie en oriëntatie (bestuur) Tijdens een of meer maatwerksessies behandelen we alle voorgaande onderdelen uit de voorbereidingsfase van onze Pensioenbox Uitkomsten onderzoek risicobereidheid deelnemers (bestuur) U beschikt na afloop van een onderzoek naar de risicobereidheid van uw deelnemers over een breed gedragen risicohouding voor uw pensioenfonds. U heeft zicht op belangrijke afwegingen tussen ambities, risico s en kosten. Maar ook op factoren als beleggingsovertuigingen en de complexiteit van het pensioenbeleid. De risicohouding geeft richting en houvast bij het maken van beleidskeuzes en dient als uitgangspunt voor uw nieuwe pensioenregeling en uw ALM-studie. 3.2 Laatste maatwerksessie in het vierde kwartaal 2013 en in het eerste kwartaal 2014 Beslissingsmodel risicohouding fonds (bestuur) Syntrus Achmea heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld voor het vaststellen van uw risicohouding als fondsbestuur. De aanpak maakt gebruik van individuele vragenlijsten en een workshop met een interactief beslissingsmodel. 08/12

9 k aan e Partners llen Q Opleiding Opstarten onderzoeken g Deel 3 en chtstelling raag) end ellen Vastlegging Implementatie Communicatie Besluitvorming nominaal - reëel Wet- en regelgeving Fondssituatie in kaart Deel 2 P e n s i o e n b o x P e n s i o e n b o x Deel besluiten nieuw contract Al vroeg in 2014 moeten sociale partners of de beroepspensioenvereniging of de werkgever samen met vakbonden of ondernemingsraad een besluit nemen over de toekomst van de pensioenregeling. Nadat daar duidelijkheid over is, kan het bestuur met de invulling hiervan aan de slag. We zetten de timing van de besluiten voor u op een rij. 3.3 Duidelijkheid in eerste kwartaal 2014 duidelijkheid vanuit sociale partners of beroepspensioenvereniging of werkgever en Ondernemingsraad over de regeling in 2015 (sociale partners) dit betekent dat er op dat moment zicht moet zijn op de contouren van de nieuwe contractsmogelijkheid die het kabinet wil invoeren: de tussenvariant (zie hiervoor onder 2, bladzijde 6). 3.4 Uitwerking in tweede kwartaal 2014 besluitvorming bestuur over uitvoerbaarheid van de regeling (bestuur) premie communicatiebeleid 3.5 Details in derde & vierde kwartaal 2014 uitwerken nieuwe regeling op detailniveau (bestuur) voorbereiden implementatie nieuwe regeling (bestuur) vaststellen fondsdocumenten plus ALM plus informeren belanghebbenden (bestuur) Advies: vorm een werkgroep In 2013 en 2014 is er veel te doen. U heeft als pensioenfondsbestuurder de expertise, maar sociale partners of de beroepspensioenvereniging zijn om formele redenen op een aantal momenten aan zet. U staat voor de uitdaging goede, maar ook tijdige besluiten te nemen. Het is daarom van belang dat pensioenfondsbesturen en sociale partners effectief en efficiënt samenwerken. We adviseren daarvoor een werkgroep in te stellen met daarin vertegenwoordigers van sociale partners, pensioenfondsbestuur en deskundigen van de uitvoeringsorganisatie. De werkgroep kan een eerste oriënterende vergadering houden om vervolgens aan de slag te gaan met de dan bekende wettelijke mogelijkheden en de daarbij horende regelgeving. De werkgroep kan dan gezamenlijk komen tot een voorlopige voorkeur voor het nieuwe contract. Wanneer bent u aan zet? 09/12

10 4. Schematisch stappenplan voor overgang naar nieuw pensioencontract Stappenplan voor overgang naar nieuw pensioencontract Regeling 2014 Governance I. Informatiefase: I. Vaststellen pensioendatum 2014 I. Vaststellen wetgevend kader Uitwerken rekenmodel en invulling overige besliselementen Overleg Breed Beraad (Cao-partijen, bestuur en Pensioenraad) informeren over resultaten beslismodel Vóór : vaststellen wel of geen pensioenrichtleeftijd 67 jaar voor 2014 Beroepspensioenfondsen kunnen deze keuze een jaar later maken. Als gekozen wordt voor pensioenrichtleeftijd 67, dan vóór traject voor wijziging verplichtstelling inregelen. Voor beroepspensioenregelingen kan het een jaar later vóór Besluitvorming wetsvoorstel 2e Kamer afgerond. 9 juli: besluitvorming wetsvoorstel 1e Kamer afgerond. II. Voorlopige besluitvorming: juni januari 2014 Cao-partijen kiezen mogelijk op basis van risicobereidheid uit 1 van de 4 varianten Bestuur bespreekt input hootskoolschets (elementen/ onderdelen) binnen de nieuwe regeling Aan de hand van houtskoolschets kiezen Cao-partijen voor de contouren van de regeling 2015 II. Mogelijke wijziging verplichtstelling en vaststellen parameters : indien van toepassing verzoek tot wijziging verplichtstelling ingediend. Beroepspensioenfondsen op Vóór : Cao-partijen stellen parameters 2014 vast (opbouwpercentage; doorsneepremie franchise; maximum salaris). Ook deze deadline ligt voor beroepspensioenfondsen een jaar later. Nov - dec 2013: bestuur stelt Regeling 2014 vast (incl. adviestraject deelnemersraad). II. Implementatie juli juni 2014 juli-augustus: notitie met informatie over bestuursmodellen beschikbaar voor besturen en Cao-partijen. Eind augustus: brochure over nieuwe bestuursmodellen vanuit Syntrus Achmea beschikbaar voor besturen en Cao-partijen. sept-nov 2013: discussies binnen bestuur en Cao-partijen over voorkeur nieuwe governance. III. Toetsfase: december april 2014 III. Regeling 2014 operationeel Terugkoppeling voorlopige keuzevariant uit beslismodel en ingevulde houtskoolschets vertaald naar 2e peiling risicobereidheid deelnemers Cao-partijen of beroepsvereniging stellen ambitieniveau en financiële middelen voor de nieuwe regeling vast (2015) : regeling 2014 operationeel. Q4 2013: besluitvorming nieuwe Governance binnen bestuur en Cao-partijen afgerond. Q1 2014: voorstellen uitwerken voor inrichting nieuwe Governance structuur voor eind maart 2014 en ter toetsing aanbieden aan DNB. IV. Definitieve keuze: mei juli 2014 Cao-partijen stellen definitieve keuze voor nieuwe pensioenregeling vast Bestuur stelt vast of nieuwe regeling uitvoerbaar is en of voldaan is aan evenwichtige belangenafweging Deelnemersraad brengt advies uit over nieuwe regeling Q2 2014: effecten besluitvorming Governance geimplementeerd. 10/12

11 Regeling 2014 Governance Bestuur stelt communicatieplan voor invoering nieuwe regeling vast V. Implementatiefase: augustus december 2014 III. Nieuwe Governance operationeel Bestuur bepaalt risicoprofiel, stelt Investment Policy Statements op en richt strategische beleggingsmix in Bestuur stelt nieuwe pensioenreglement vast (eventueel inclusief adviestraject). Als besluiten na 1 juli 2014 worden genomen heeft het nieuwe Verantwoordingsorgaan geen adviesrecht, tenzij dat als bovenwettelijk adviesrecht aan het Verantwoordingsorgaan is toegekend. Bestuur initieert nieuw pensioencontract met Cao-partijen via uitvoeringsovereenkomst Communicatieplan voor invoering nieuwe regeling wordt uitgevoerd Administratie wordt aangepast voor nieuwe pensioenregeling : nieuwe Governance volledig operationeel. Mogelijke risico s bij overgang naar nieuwe pensioencontract Onderkend risico Mogelijke oplossing Onzekerheid over effecten economische toekomst Niet aan verwachtingen deelnemers kunnen voldoen: onvoldoende matchen met wensen deelnemers Door uitstel oplevering wet- en regelgeving nemen de risico s voor de implentatie toe: tijdig duidelijkheid hebben over wetgeving rond grote vraagstukken zoals discontovoet / toetsingsparameters (incl. afwikkeling herstelpad) / onzekerheden regeerakkoord, etc. Communicatierisico Consistent en consequent extern toezicht en regelgeving (SZW/DNB/AFM) In beslismodel meerdere economische scenario s doorrekenen om daarmee de gevoeligheid van de varianten voor verschillende economische ontwikkelingen inzichtelijk te maken. Deelnemers opnieuw enquêteren op basis van conclusies 1e enquête, voorlopige keuze en houtskoolschets. Uiterlijk 31 maart 2014 complete besluitvorming (inclusief Eerste Kamer) afgerond, omdat anders het traject voor de invoering van een nieuwe regeling per 1 januari 2015 niet realiseerbaar is. Is de nieuwe regeling echt transparant en uitlegbaar aan deelnemers? Dit is voortdurend een aandachtspunt dat zich bij alle contractvormen voordoet. Toetsingskader vaststellen en alleen achteraf (marginaal) toetsen of hieraan voldaan is. Dus geen tussentijdse rapportages. Daarnaast niet tijdens de rit de spelregels aanpassen, zoals onlangs bij de introductie van het septemberpakket. Wanneer bent u aan zet? 11/12

12 Redactie Leden van de Werkgroep Pensioenakkoord, bestaande uit: Pensioenfondsen Jan van den Brink Bart Doets Elly Kwakkelstein Thérèse Schets Dick Slob Pieter Verhoog Jan Wevers Robert van der Weerd Syntrus Achmea Leo Blom Twan van Erp Jac Goetstouwers Jos Huisman Bert Jonker Guido Montulet Henk Prinssen Vragen over deze brochure kunt u stellen aan de secretaris van de werkgroep Pensioenakkoord van de Raad van Advies:

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en JA ARGANG 9 NUMMER 3 MEI 2012 INHOUD 1 De OR en het pensioen 2 aandachtspunten OR-rechten cao communicatie 2 Actuele stand van pensioenzaken 4 pensioenakkoord pensioenleeftijd dekkingsgraad garanties 3

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 I. Inleiding II. Vereniging de Pensioenfederatie: middelen voor ons doel 1. Verenigingsmanagement 2. Lidmaatschap en bestuursinrichting 3. Ledencommunicatie 4. Reputatiemanagement

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

Handleiding voor werkgevers

Handleiding voor werkgevers Handleiding voor werkgevers Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom krijgt u deze handleiding?... 5 Snelwijzer... 5 Hoofdstuk 1. Aansluiten als werkgever... 6 1.1 Wie is verplicht om deel te nemen in onze

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie