Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014"

Transcriptie

1 Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014

2 Opmerkingen vooraf / disclaimer / contactinformatie Mercer heeft de presentatie gemaakt voor de achterban van vakbond Nautilus International met de bedoeling om de achterban van Nautilus te informeren over de wijziging van de pensioenregeling in de Koopvaardij. Het opstellen van de presentatie is overeengekomen tussen Nautilus en Mercer. De presentatie bevat geen advies voor individuele werknemers en aan de presentatie kunnen geen rechten ontleend worden. Mercer accepteert geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid door een derde partij voor de inhoud van deze presentatie. De presentatie reflecteert de situatie van de wijziging van de pensioenregeling in de Koopvaardij per 24 november De presentatie wordt niet aangepast. Mercer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de presentatie. Voor vragen met betrekking tot de wijziging van de pensioenregeling kan contact opgenomen worden met Nautilus International via of MERCER 19 December

3 Onderwerp van de presentatie Het Nederlandse pensioensysteem Aanpassingen AOW leeftijd Hoe zit de pensioenberekening in elkaar? Huidige pensioenregeling en premieheffing Fiscale aanpassingen per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 Voorgestelde nieuwe pensioenregeling Wijziging pensioengevend loon Aanpassing premieheffing Zoals u kunt zien worden er diverse wijzigingen in de pensioenregeling voorgesteld. Dit maakt het lastig om het geheel te kunnen overzien. Stelt u gerust vragen tijdens de presentatie! Aanpassingen in het Financieel Toetsingskader (van belang voor berekening benodigde premie) Conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, hoe werkt dat? 2

4 Het Nederlandse pensioensysteem Drie pijlers 1. Sociale zekerheidswetgeving: AOW, WIA en ANW 2. Aanvullende pensioenen in relatie werkgever en werknemer 3. Privé-voorzieningen MERCER 19 December

5 AOW leeftijd Huidige wet De komende jaren vindt er elk jaar een wijziging van de ingangsdatum AOW plaats. zie tabel 65 jaar en 2 maanden betekent: precies 2 maanden na de 65e verjaardag Verdere stijgingen na 2023 zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Er wordt gewerkt met stappen van 1 tot 3 maanden. Jaar AOW-leeftijd jaar jaar en 1 maand jaar en 2 maanden jaar en 3 maanden jaar en 5 maanden jaar en 7 maanden jaar en 9 maanden jaar jaar en 3 maanden jaar en 6 maanden jaar en 9 maanden jaar + 1 maand + 2 maanden + 3 maanden 4

6 AOW leeftijd Regeerakkoord Rutte-Samsom en sinds kort ook wetsvoorstel Met ingang van 2016 grotere stappen in verschuiving ingangsleeftijd AOW AOW leeftijd van 67 jaar wordt dan in 2021 bereikt Jaar AOW-leeftijd jaar jaar en 1 maand jaar en 2 maanden jaar en 3 maanden jaar en 6 maanden jaar en 9 maanden jaar jaar en 4 maanden jaar en 8 maanden jaar + 1 maand + 3 maanden + 4 maanden 5

7 Pensioenafspraken in de 2 e pijler Driehoeksverhouding op basis van de Pensioenwet werkgever Pensioenovereenkomst, onderdeel van de CAO uitvoeringsovereenkomst Het bestuur van het fonds is verantwoordelijk voor de uitvoering werknemer startbrief pensioenopgave pensioenuitvoerder pensioenreglement MERCER 19 December

8 Begrippen in de praktijk Bouwstenen voor de pensioenberekening Pensioengevend loon Franchise Pensioengrondslag = Pensioengevend loon -/- Franchise Opbouwpercentage Deelnemingsperiode MERCER 19 December

9 Begrippen in de praktijk Jaarlijkse pensioenopbouw en voorwaardelijke indexatie Voorwaardelijke indexatie: het bestuur van het pensioenfonds kan besluiten om een indexatie (verhoging) op de opgebouwde pensioenen te geven als er voldoende geld is (als de dekkingsgraad hoog genoeg is) 21 Start opbouw Opbouw pensioen = pensioengrondslag * opbouwpercentage MERCER 19 December

10 Pensioengevend loon Huidige definitie Op grond van het huidige pensioenreglement is het pensioengevend loon gelijk aan het ongemaximeerde WIA dagloon (tot maximaal het maximum dagloon van 225,24, ofwel maximum jaarloon van ) EXCLUSIEF Overwerkvergoeding - In plaats van de overwerkvergoeding wordt het 15% forfait toegepast indien er geen (gehele of gedeeltelijke) vergoeding voor overwerk in de vaste gage is opgenomen Eindejaarsuitkering of 13 e maand Kaplaken of een daarmee overeenkomende vergoeding - Voor een kapitein in de kleine handelsvaart (< 4000GT) wordt kaplaken wel meegenomen. Voor overige kapiteins wordt indien een actieve diensttoeslag wordt verkregen die toeslag tot een maximum van maximaal 15% van het dagloon meegeteld. De vergoeding voor niet opgenomen verlofdagen wordt als pensioengevend loon beschouwd. MERCER 19 December

11 Pensioenregeling in de Koopvaardij Huidige pensioenregelingen In de Koopvaardij gelden 3 pensioenregelingen Reglement A: voorwaardelijk geïndexeerd middelloon Reglement B: voorwaardelijk geïndexeerd prepensioen Reglement C: voor gesloten groep werknemers, geboren in 1949 of eerder De opbouw in pensioenregeling B stopt per 31 december 2014 Deze regeling kan op grond van fiscale wetgeving na 2014 niet meer worden uitgevoerd Opgebouwde aanspraken op prepensioen blijven behouden 2014 was het laatste opbouwjaar in pensioenregeling C omdat de werknemers geboren in 1949 in jaar (einde pensioenopbouw in reglement C) zijn geworden Deze presentatie richt zich vooral op de wijzigingen in reglement A 10

12 Huidige premiebetaling conform CAO De premie (inclusief prepensioen) is vastgelegd in CAO 2006 (ten tijde van de VPL wijzigingen). De premie is gelijk aan 18% van de premiegrondslag (premiefranchise ) 6% van het pensioengevend loon tot 70% van het maximum loon - Het maximum loon is (niveau 2014) 10% van het pensioengevend loon boven 70% van het maximum loon Van het totale budget is 2% van het pensioengevend loon (tot het maximum loon) aan de prepensioenopbouw gealloceerd Werkgever en werknemer betalen ieder de helft van de pensioenpremie Let op, in een beperkt aantal CAOs is een andere verdeling afgesproken 11

13 Pensioenregeling in de Koopvaardij Wijziging fiscaal kader per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 is het fiscaal kader zoals dat met ingang van 2006 gold aangepast. De maximale jaarlijkse opbouw ouderdomspensioen is verlaagd van een opbouw van 2,25% op leeftijd 65 naar 2,15% op leeftijd 67 Onderdeel Pensioenfranchise Opbouwpercentage Ouderdomspensioen *) Opbouwpercentage Partnerpensioen *) 2,25% 1,840% 1,575% (70% van 2,25%) Pensioenleeftijd Opbouwpercentage Prepensioen *) 0,370% + extra voor deelnemers die eind 2005 al deelnamen Prepensioenleeftijd ,505% (70% van 2,15%) *) Opbouw Ouderdoms- en Partner pensioen over de pensioengrondslag en Prepensioen over het pensioengevend loon 0,370% + extra voor deelnemers die eind 2005 al deelnamen 12

14 Pensioenregeling in de Koopvaardij Wijziging fiscaal kader per 1 januari 2015 Definitie pensioengevend loon wijzigt: zie volgende slide Per 1 januari 2015 wordt het fiscaal kader wederom aangepast. De maximale jaarlijkse opbouw ouderdomspensioen is verlaagd van een opbouw van 2,15% naar 1,875% op leeftijd 67 en de franchise is ruim 900 (prijspeil 2014) verlaagd. Onderdeel Franchise *) Opbouwpercentage Ouderdomspensioen Opbouwpercentage Partnerpensioen 1,840% 1,875% 1,505% (70% van 2,15%) Pensioenleeftijd Opbouwpercentage Prepensioen 0,370% + extra voor deelnemers die eind 2005 al deelnamen Prepensioenleeftijd 60-1,3125% (70% van 1,875%) *) Voorlopig bedrag, echter: op grond van publicatie door belastingdienst d.d wordt de 2015 franchise waarschijnlijk

15 Voorgestelde wijziging definitie pensioengevend loon Voorgestelde definitie pensioengevend loon met ingang van 2015: basisgage (op jaarbasis: 12 * maandgage) + eventuele tankerverhoging + vakantietoeslag + 15% overwerkforfait (alleen in die gevallen waarbij overwerk niet (gedeeltelijk) in de gage is verwerkt) + (gedurende drie jaar waarna evaluatie volgt:) een extra forfait van 5% indien er recht is op andere beloningselementen/toeslagen MERCER 19 December

16 Voorgestelde wijziging definitie pensioengevend loon Voorbeelden Het voorstel betekent dat voor zeevarenden met een all-in gage het pensioengevend loon gelijk zal zijn aan basisgage + eventuele tankerverhoging + vakantietoeslag Voor zeevarenden waarbij vrijwel alle toeslagen in de basisgage zijn verwerkt maar waarbij overwerk apart wordt verloond zal het pensioengevend loon gelijk zijn aan basisgage + eventuele tankerverhoging + vakantietoeslag + 15% overwerkforfait Voor zeevarenden waarbij geen toeslagen in de basisgage zijn verwerkt (en waarbij de toeslagen van enige omvang zijn), maar waarbij overwerk wel (deels) in de basisgage is verwerkt zal het pensioengevend loon gelijk zijn aan basisgage + eventuele tankerverhoging + vakantietoeslag + 5% extra forfait MERCER 19 December

17 Voorgestelde premiebetaling Het totaal aan pensioenfonds Koopvaardij betaalde bedrag (in euro s) wordt vertaald in één percentage van de nieuwe pensioengrondslag Dit percentage is voorlopig vastgesteld op 25,9% Het percentage is bepaald op basis van de pensioengevend salarissen van eind 2013 en de franchises 2013 Het pensioenfonds voor de Koopvaardij zal begin 2015 een uitvraag van de opbouw van het loon bij de rederijen doen om vervolgens de premie definitief vast te kunnen stellen. De uitvraag is er op gericht om te beoordelen bij welke rederijen / voor welke zeevarenden het extra 5% forfait van toepassing moet zijn. Werkgever en werknemer betalen ieder de helft van de pensioenpremie (ongewijzigde verdeling) Let op, in een beperkt aantal CAOs is een andere verdeling afgesproken 16

18 Voorgestelde premiebetaling Voorbeelden, gebaseerd op pensioengevend loon en franchises van 2013 Bruto premies Totaal werkgever en werknemer Bij pensioengevend loon tot ongeveer : daling Bij pensioengevend loon tussen ongeveer en : stijging Stijging is maximaal bij 70% van het maximum loon (bij circa ) Bij pensioengevend loon boven : daling Pensioengevend loon Premieverandering in euro's Premieverandering in percentage ,2% ,8% ,2% ,0% ,4% ,7% ,5% ,2% ,3% ,4% ,3% ,9% ,4% > maximum ,4% 17

19 Premievaststelling (1) De benodigde premie wordt uiteraard bepaald door de hoogte van de pensioenopbouw. Daarnaast zijn er twee belangrijke parameters voor vaststelling van de premie Levensverwachting - Hoe hoger de levensverwachting, hoe langer het pensioen naar verwachting moet worden uitgekeerd en hoe hoger de benodigde premie Rente (het rente op rente effect) - Hoe lager de rente, hoe hoger de benodigde premie. Bij een lagere rente wordt er immers naar verwachting minder rendement gemaakt: - Bij een rente van 4% is nu (afgerond) 46 nodig om over 20 jaar 100 te hebben. - Bij een rente van 2% is nu (afgerond) 67 nodig om over 20 jaar 100 te hebben, dat is ruim 45% meer dan bij een rente van 4%! 18

20 Premievaststelling (2) De rente zoals die door pensioenfonds voor de Koopvaardij (BPFK) wordt gebruikt was per eind september ,0%. In de afgelopen jaren was de rente aan het begin van het boekjaar als volgt: Boekjaar Rente 3,6% 3,8% 3,4% 2,7% 2,3% 2,6% Opgemerkt zij dat de rekenrente voor pensioenfondsen met ingang van 2011 en 2012 omhoog is aangepast door De Nederlandsche Bank De zogenaamde toetspremie is door BPFK voor de boekjaren 2011, 2012 en 2013 berekend tegen een rente van 3,9% Zonder toepassing van deze toetspremie had de pensioenopbouw gekort moeten worden! Met het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) gaat de rente iets omlaag richting de echte marktrente. Daarnaast gaat de benodigde buffer om financiële schokken op te vangen omhoog. Deze systeemwijzigingen zorgen voor een hogere benodigde premie 19

21 Premievaststelling (3) Het totale premiebudget voor de pensioenregeling in de Koopvaardij blijft op basis van het principe CAO akkoord gelijk. Door de sinds 2006 gestegen levensverwachting moest de pensioenleeftijd, gegeven het gelijkblijvende premiebudget, wel verhoogd worden - Als alleen de pensioenleeftijd gewijzigd zou worden, zou de gemiddelde zeevarende het oorspronkelijk beoogde pensioen (hoogte en duur) krijgen, maar dan op een latere leeftijd à langer doorwerken Door de lage rente is de kostprijs van pensioenopbouw sterk gestegen. Hierdoor moest ook de hoogte van de pensioenopbouw worden aangepast. Conclusie: ook zonder aanpassing van de fiscale kaders (en het FTK) zou een nieuwe CAO afspraak over de pensioenregeling nodig zijn geweest 20

22 Toeslagambitie De premie bevat geen marge waarmee een hogere toeslagambitie voor actieven kan worden gerechtvaardigd De voorgestelde toeslagambitie is daarom per 1 januari 2015 voor actieven (zeevarenden) en niet-actieven (voormalig zeevarenden en pensioengerechtigden) gelijkgesteld op de ontwikkeling van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens Dit is het ambitieniveau dat voorheen al gold voor de niet-actieven De indexatie is en blijft voorwaardelijk en wordt gefinancierd uit het rendement van het fonds. Dat betekent dat het bestuur van het pensioenfonds voor de Koopvaardij (BPFK) jaarlijks een besluit moet nemen of en zo ja hoeveel er wordt geïndexeerd De verwachting is dat door het nieuwe Financieel Toetsingskader het indexatiebeleid van BPFK niet of nauwelijks wordt aangepast omdat het indexatiebeleid van BPFK al voorzichtig was. 21

23 Effect op de pensioenuitkomst (1) Let op: genoemde effecten kunnen ook cumulatief van toepassing zijn! De prepensioenopbouw stopt (opgebouwde aanspraken blijven behouden) De toeslagambitie wijzigt Definitie pensioengevend loon wijzigt Voor veel zeevarenden betekent dit weinig verandering. Bijvoorbeeld bij een all-in gage of bij een tonnage afhankelijke basisgage Voor zeevarenden die toeslagen/andere beloningselementen ontvangen die op jaarbasis hoger zijn dan 5% van gage + vakantietoeslag, betekent deze wijziging een daling van de pensioenopbouw (en premiebetaling) Pensioenleeftijd en daarmee ook potentiële opbouwduur gaan omhoog Het verzekerde partnerpensioen wordt verzekerd over de gehele potentiële opbouwduur. De langere duur compenseert het lagere opbouwpercentage deels. - Voor zeevarenden van 55 jaar en ouder gaat het verzekerde partnerpensioen door combinatie opbouwduur en opbouwpercentage niet omlaag. Pensioenopbouwpercentage en franchise wijzigen (zie volgende slide) 22

24 Effect op de pensioenuitkomst (2) Effect wijziging pensioenopbouwpercentage en franchise Het pensioenopbouwpercentage daalt *) van 2014 naar 2015 met 12,8% (dit is een min voor de pensioenopbouw) De franchise daalt met circa 900 (dit is een plus voor de pensioenopbouw) Het gecombineerde effect van deze wijzigingen is afhankelijk van de hoogte van het pensioengevend loon Bij langer doorwerken wordt daling deels ingelopen Pensioengevend loon Daling jaarlijkse pensioenopbouw ,0% ,2% ,7% ,6% ,1% ,5% ,8% ,0% ,2% ,4% ,5% ,6% ,7% > maximum -11,7% *) Voor de berekening is uitgegaan van het opbouwpercentage 2,15% in 2014 (bij pensioenleeftijd 67) in plaats van de in de praktijk toegepaste 1,84% (bij pensioenleeftijd 65) 23

25 Effect op de pensioenuitkomst (3) Effect wijziging pensioenopbouwpercentage en franchise vergeleken met wijziging premie Bij pensioengevend loon beneden ongeveer en boven ongeveer wordt de lagere opbouw van ouderdomspensioen en partnerpensioen enigszins opgevangen door een lagere premie Pensioengevend loon Let op, naast de op deze slide vermelde wijzigingen kunnen de andere voorgestelde wijzigingen ook effect hebben, zoals de wijziging pensioengevend salaris (niet voor alle zeevarenden) en het vervallen van de prepensioenopbouw voor alle zeevarenden Daling jaarlijkse pensioenopbouw Premieverandering in percentage ,0% -14,2% ,2% -7,8% ,7% -4,2% ,6% -2,0% ,1% -0,4% ,5% 0,7% ,8% 1,5% ,0% 2,2% ,2% 1,3% ,4% 0,4% ,5% -0,3% ,6% -0,9% ,7% -1,4% > maximum -11,7% -1,4% 24

26 Conversie van pensioenaanspraken naar leeftijd 67 (1) Conversie betekent dat het oude pensioen ingaand op leeftijd 65 wordt omgezet in een hoger nieuw pensioen ingaand op leeftijd 67 tijdelijke pensioenen (oude premievrije aanspraken met een looptijd van leeftijd 60 tot 65) worden omgezet in een levenslang pensioen ingaand op leeftijd 67 Uitgesloten van de conversie zijn Pensioen van (ex-)zeevarenden dat al in had moeten gaan maar niet is opgevraagd bij het pensioenfonds Partnerpensioen Het netto prepensioen - De looptijd van het netto prepensioen wordt echter wel, om aansluiting te behouden bij het ouderdomspensioen, omgezet van 60 tot 65 jaar naar 62 tot 67 jaar Er kan vervolgens individueel worden gekozen voor vervroeging van pensioeningang, waarbij een tijdelijk ouderdomspensioen wordt aangekocht en/of het levenslange pensioen wordt vervroegd 25

27 Conversie van pensioenaanspraken naar leeftijd 67 (2) CAO-partijen hebben de wens dat de opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet naar ingangsleeftijd 67 Vanwege communicatievoordelen Vanwege administratievoordelen Het bestuur van het pensioenfonds voor de Koopvaardij heeft inmiddels besloten dat de conversie wordt uitgevoerd Let op: de zogenaamde voorwaardelijke VPL-aanspraken worden ook omgezet van leeftijd 65 naar leeftijd 67 26

28 Punten uit het principe CAO akkoord die nog nader uitgewerkt dan wel onderzocht moeten worden Al genoemd: 5% extra forfait Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Deze vrijstelling loopt nu, in lijn met de verplichtstelling, tot leeftijd 60 In principe is door CAO partijen afgesproken om de premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid te laten doorlopen tot leeftijd 62 - Mogelijk is dit een verboden onderscheid (actief/arbeidsongeschikt) - Als dit onderscheid inderdaad verboden is zal gezocht worden naar een oplossing die ongeveer het zelfde kost Hoogte partnerpensioen bij groot leeftijdverschil Mogelijkheden voor deeltijdpensioen Pensioenregeling (risicodekking) voor stagiairs Vaststelling pensioengevend loon in het jaar voorafgaand aan overlijden 27

29 Mercer (Nederland) B.V. is gevestigd te Amstelveen, Groningen, 's-hertogenbosch en Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder het nummer BTW: NL B.01. AFM-vergunning:

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij Behandeld door Bestuursbureau Bpf Koopvaardij Aan de aangesloten werkgevers bij Bpf Koopvaardij Doorkiesnummer 088 007 9891 Bij beantwoording ons kenmerk vermelden Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 18 december 2013 Dordrecht

Stichting CRH Pensioenfonds. 18 december 2013 Dordrecht Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 18 december 2013 Dordrecht Agenda 1. Opening 2. Wijziging pensioenovereenkomsten 2013 3. Wijziging pensioenreglementen 2013 en stemming 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Gevolgen voor jouw pensioen bij PPF APG Henk Bruins Actuarieel adviseur PPF APG Informatiebijeenkomsten 28-30 oktober Agenda 1. Witteveen 2: versobering toekomstige pensioenopbouw

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 4 en 5 maart 2015 Pensioen in het kort Wie beslist er over je pensioen? Pensioenovereenkomst Arbeidscontract CAO werkgever werknemers Uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2014 Bpf Koopvaardij

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2014 Bpf Koopvaardij Behandeld door Bestuursbureau Koopvaardij Aan de aangesloten werkgevers bij Bpf Koopvaardij Doorkiesnummer 088 007 9891 Bij beantwoording ons kenmerk vermelden Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

februari 2015 Pensioenactualiteiten

februari 2015 Pensioenactualiteiten februari 2015 Pensioenactualiteiten Onderwerpen 1. Wijziging ABP pensioenregeling 2015 2. Financieel Toetsingskader (nftk) per 1-1-2015 (vernieuwde regels voor pensioenfondsen) 3. Indexatie en premie ABP

Nadere informatie

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012 Pensioenregeling SPW Aedes Corporatiedag 2012 Programma 1. Wat is pensioen? 2. De pensioenregeling van SPW 3. Pensioenplanner 4. Pensioengebeurtenissen 5. Actualiteiten 2 Pensioen is Uitgesteld loon Als

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde Basiscursus collectief Pensioen Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde 1 Onderwerpen Pensioen in Nederland Pensioen = loon Hoe wordt pensioen vastgesteld? Wat bepaalt de waarde van een

Nadere informatie

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. AZL NV Pensioenregeling met ingang van 2013 Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. We kunnen

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

veel gestelde vragen 1. Over de toets

veel gestelde vragen 1. Over de toets veel gestelde vragen 1. Over de toets 1.1 Welke pensioenregelingen worden door a.s.r. getoetst? Alle pensioenregelingen waarin een relatie bestaat tussen het inkomen en pensioenopbouw. Pensioenregelingen

Nadere informatie

Bpf Koopvaardij. Presentatie werkgevers 18 en 19 december 2014 Haren en Rotterdam

Bpf Koopvaardij. Presentatie werkgevers 18 en 19 december 2014 Haren en Rotterdam Bpf Koopvaardij Presentatie werkgevers 18 en 19 december 2014 Haren en Rotterdam 2 Agenda: -Ontwikkelingen in pensioenland -Ontwikkelingen Bpf Koopvaardij -Pensioenakkoord sociale partners -Pensioengrondslag

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Datum 22 mei 2017 A.B. Voorbeeld T.a.v. de directie Spaklerweg 4 1000 AB AMSTERDAM Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Helder woensdag 11 februari 2015 Kantoor Zoetermeer dinsdag

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over BudgetControle

Vragen & Antwoorden over BudgetControle Vragen & Antwoorden over BudgetControle Wat is BudgetControle bij het Zwitserleven i-pensioen Middelloon? BudgetControle is een optie op het i-pensioen Middelloon. De overeengekomen Middelloonregeling

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever.

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever. Klantteam Banden en Wielen 088 088 4058 Januari 2015 Onderwerp: Onze pensioenregeling in 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. (Stichting pensioenfonds HaskoningDHV) HRM Nederland Pensioenovereenkomst 19 juni 2015 HRNL_BC1041_AGR20150619_F1.

Pensioenovereenkomst. (Stichting pensioenfonds HaskoningDHV) HRM Nederland Pensioenovereenkomst 19 juni 2015 HRNL_BC1041_AGR20150619_F1. Pensioenovereenkomst (Stichting pensioenfonds HaskoningDHV) Werkgever en werknemer gaan met elkaar een pensioenovereenkomst aan zoals hierna verwoord. De pensioenregeling is een Collective Defined Contribution

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012 Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers April 2012 Agenda Kenmerken SPNG Aanleiding Uitgangspunten en ondernomen stappen Wijzigingen in de regeling en premie Intermezzo: de pensioendriehoek Stappen

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling In bijlage I bij het instemmingsverzoek zijn de elementen van de met ingang van

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw,

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw, Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 Geachte heer, mevrouw, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Thales Nederland. Per 1 januari 2015 heeft Pensioenfonds Thales een nieuwe pensioenregeling.

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Rapport. AWVN Pensioenbenchmark 2015

Rapport. AWVN Pensioenbenchmark 2015 Rapport AWVN Pensioenbenchmark 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Totaal... 5 Bedrijfstakpensioenfondsen... 8 Ondernemingspensioenfondsen... 11 Opdrachtgever: AWVN Samensteller: Ian Lendering Telefoon:

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Eén nieuw pensioen voor de Techniek Vakbonden en werkgeversorganisaties (sociale partners) in de sectoren Metaal & Techniek en Metalektro zijn het op 25 september 2014 eens geworden over een nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

De pensioengrondslag is het gedeelte van het pensioengevend loon waarover iemand pensioen opbouwt.

De pensioengrondslag is het gedeelte van het pensioengevend loon waarover iemand pensioen opbouwt. PENSIOENBEREKENINGEN 2015 Wij berekenen de premies en de pensioenopbouw van uw werknemers op basis van de gegevens die u als werkgever aan de Belastingdienst doorgeeft. Die gegevens ontvangen wij van UWV.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

PENSIOENLEEFTIJD 68 JAAR

PENSIOENLEEFTIJD 68 JAAR PENSIOENLEEFTIJD 68 JAAR Aanpassing van de staffel per 1-1-2018 Hans Kennis 23 november 2017 Agenda Pensioenen in Nederland Huidige pensioenregeling Voorstel nieuwe pensioenregeling Extra mogelijkheden

Nadere informatie

Pensioengids Deel 2 Deel GROEP 3. Pensioengids

Pensioengids Deel 2 Deel GROEP 3. Pensioengids Pensioengids Groep 3 Pensioengids Groep 3 Deel 2: Jouw pensioenregeling Deel 2: Jouw pensioenregeling Voor alle deelnemers werkzaam bij: voor alle deelnemers werkzaam bij: Aluland BV BIK Bouwprodukten

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie