Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014"

Transcriptie

1 Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014

2 Opmerkingen vooraf / disclaimer / contactinformatie Mercer heeft de presentatie gemaakt voor de achterban van vakbond Nautilus International met de bedoeling om de achterban van Nautilus te informeren over de wijziging van de pensioenregeling in de Koopvaardij. Het opstellen van de presentatie is overeengekomen tussen Nautilus en Mercer. De presentatie bevat geen advies voor individuele werknemers en aan de presentatie kunnen geen rechten ontleend worden. Mercer accepteert geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid door een derde partij voor de inhoud van deze presentatie. De presentatie reflecteert de situatie van de wijziging van de pensioenregeling in de Koopvaardij per 24 november De presentatie wordt niet aangepast. Mercer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de presentatie. Voor vragen met betrekking tot de wijziging van de pensioenregeling kan contact opgenomen worden met Nautilus International via of MERCER 19 December

3 Onderwerp van de presentatie Het Nederlandse pensioensysteem Aanpassingen AOW leeftijd Hoe zit de pensioenberekening in elkaar? Huidige pensioenregeling en premieheffing Fiscale aanpassingen per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 Voorgestelde nieuwe pensioenregeling Wijziging pensioengevend loon Aanpassing premieheffing Zoals u kunt zien worden er diverse wijzigingen in de pensioenregeling voorgesteld. Dit maakt het lastig om het geheel te kunnen overzien. Stelt u gerust vragen tijdens de presentatie! Aanpassingen in het Financieel Toetsingskader (van belang voor berekening benodigde premie) Conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, hoe werkt dat? 2

4 Het Nederlandse pensioensysteem Drie pijlers 1. Sociale zekerheidswetgeving: AOW, WIA en ANW 2. Aanvullende pensioenen in relatie werkgever en werknemer 3. Privé-voorzieningen MERCER 19 December

5 AOW leeftijd Huidige wet De komende jaren vindt er elk jaar een wijziging van de ingangsdatum AOW plaats. zie tabel 65 jaar en 2 maanden betekent: precies 2 maanden na de 65e verjaardag Verdere stijgingen na 2023 zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Er wordt gewerkt met stappen van 1 tot 3 maanden. Jaar AOW-leeftijd jaar jaar en 1 maand jaar en 2 maanden jaar en 3 maanden jaar en 5 maanden jaar en 7 maanden jaar en 9 maanden jaar jaar en 3 maanden jaar en 6 maanden jaar en 9 maanden jaar + 1 maand + 2 maanden + 3 maanden 4

6 AOW leeftijd Regeerakkoord Rutte-Samsom en sinds kort ook wetsvoorstel Met ingang van 2016 grotere stappen in verschuiving ingangsleeftijd AOW AOW leeftijd van 67 jaar wordt dan in 2021 bereikt Jaar AOW-leeftijd jaar jaar en 1 maand jaar en 2 maanden jaar en 3 maanden jaar en 6 maanden jaar en 9 maanden jaar jaar en 4 maanden jaar en 8 maanden jaar + 1 maand + 3 maanden + 4 maanden 5

7 Pensioenafspraken in de 2 e pijler Driehoeksverhouding op basis van de Pensioenwet werkgever Pensioenovereenkomst, onderdeel van de CAO uitvoeringsovereenkomst Het bestuur van het fonds is verantwoordelijk voor de uitvoering werknemer startbrief pensioenopgave pensioenuitvoerder pensioenreglement MERCER 19 December

8 Begrippen in de praktijk Bouwstenen voor de pensioenberekening Pensioengevend loon Franchise Pensioengrondslag = Pensioengevend loon -/- Franchise Opbouwpercentage Deelnemingsperiode MERCER 19 December

9 Begrippen in de praktijk Jaarlijkse pensioenopbouw en voorwaardelijke indexatie Voorwaardelijke indexatie: het bestuur van het pensioenfonds kan besluiten om een indexatie (verhoging) op de opgebouwde pensioenen te geven als er voldoende geld is (als de dekkingsgraad hoog genoeg is) 21 Start opbouw Opbouw pensioen = pensioengrondslag * opbouwpercentage MERCER 19 December

10 Pensioengevend loon Huidige definitie Op grond van het huidige pensioenreglement is het pensioengevend loon gelijk aan het ongemaximeerde WIA dagloon (tot maximaal het maximum dagloon van 225,24, ofwel maximum jaarloon van ) EXCLUSIEF Overwerkvergoeding - In plaats van de overwerkvergoeding wordt het 15% forfait toegepast indien er geen (gehele of gedeeltelijke) vergoeding voor overwerk in de vaste gage is opgenomen Eindejaarsuitkering of 13 e maand Kaplaken of een daarmee overeenkomende vergoeding - Voor een kapitein in de kleine handelsvaart (< 4000GT) wordt kaplaken wel meegenomen. Voor overige kapiteins wordt indien een actieve diensttoeslag wordt verkregen die toeslag tot een maximum van maximaal 15% van het dagloon meegeteld. De vergoeding voor niet opgenomen verlofdagen wordt als pensioengevend loon beschouwd. MERCER 19 December

11 Pensioenregeling in de Koopvaardij Huidige pensioenregelingen In de Koopvaardij gelden 3 pensioenregelingen Reglement A: voorwaardelijk geïndexeerd middelloon Reglement B: voorwaardelijk geïndexeerd prepensioen Reglement C: voor gesloten groep werknemers, geboren in 1949 of eerder De opbouw in pensioenregeling B stopt per 31 december 2014 Deze regeling kan op grond van fiscale wetgeving na 2014 niet meer worden uitgevoerd Opgebouwde aanspraken op prepensioen blijven behouden 2014 was het laatste opbouwjaar in pensioenregeling C omdat de werknemers geboren in 1949 in jaar (einde pensioenopbouw in reglement C) zijn geworden Deze presentatie richt zich vooral op de wijzigingen in reglement A 10

12 Huidige premiebetaling conform CAO De premie (inclusief prepensioen) is vastgelegd in CAO 2006 (ten tijde van de VPL wijzigingen). De premie is gelijk aan 18% van de premiegrondslag (premiefranchise ) 6% van het pensioengevend loon tot 70% van het maximum loon - Het maximum loon is (niveau 2014) 10% van het pensioengevend loon boven 70% van het maximum loon Van het totale budget is 2% van het pensioengevend loon (tot het maximum loon) aan de prepensioenopbouw gealloceerd Werkgever en werknemer betalen ieder de helft van de pensioenpremie Let op, in een beperkt aantal CAOs is een andere verdeling afgesproken 11

13 Pensioenregeling in de Koopvaardij Wijziging fiscaal kader per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 is het fiscaal kader zoals dat met ingang van 2006 gold aangepast. De maximale jaarlijkse opbouw ouderdomspensioen is verlaagd van een opbouw van 2,25% op leeftijd 65 naar 2,15% op leeftijd 67 Onderdeel Pensioenfranchise Opbouwpercentage Ouderdomspensioen *) Opbouwpercentage Partnerpensioen *) 2,25% 1,840% 1,575% (70% van 2,25%) Pensioenleeftijd Opbouwpercentage Prepensioen *) 0,370% + extra voor deelnemers die eind 2005 al deelnamen Prepensioenleeftijd ,505% (70% van 2,15%) *) Opbouw Ouderdoms- en Partner pensioen over de pensioengrondslag en Prepensioen over het pensioengevend loon 0,370% + extra voor deelnemers die eind 2005 al deelnamen 12

14 Pensioenregeling in de Koopvaardij Wijziging fiscaal kader per 1 januari 2015 Definitie pensioengevend loon wijzigt: zie volgende slide Per 1 januari 2015 wordt het fiscaal kader wederom aangepast. De maximale jaarlijkse opbouw ouderdomspensioen is verlaagd van een opbouw van 2,15% naar 1,875% op leeftijd 67 en de franchise is ruim 900 (prijspeil 2014) verlaagd. Onderdeel Franchise *) Opbouwpercentage Ouderdomspensioen Opbouwpercentage Partnerpensioen 1,840% 1,875% 1,505% (70% van 2,15%) Pensioenleeftijd Opbouwpercentage Prepensioen 0,370% + extra voor deelnemers die eind 2005 al deelnamen Prepensioenleeftijd 60-1,3125% (70% van 1,875%) *) Voorlopig bedrag, echter: op grond van publicatie door belastingdienst d.d wordt de 2015 franchise waarschijnlijk

15 Voorgestelde wijziging definitie pensioengevend loon Voorgestelde definitie pensioengevend loon met ingang van 2015: basisgage (op jaarbasis: 12 * maandgage) + eventuele tankerverhoging + vakantietoeslag + 15% overwerkforfait (alleen in die gevallen waarbij overwerk niet (gedeeltelijk) in de gage is verwerkt) + (gedurende drie jaar waarna evaluatie volgt:) een extra forfait van 5% indien er recht is op andere beloningselementen/toeslagen MERCER 19 December

16 Voorgestelde wijziging definitie pensioengevend loon Voorbeelden Het voorstel betekent dat voor zeevarenden met een all-in gage het pensioengevend loon gelijk zal zijn aan basisgage + eventuele tankerverhoging + vakantietoeslag Voor zeevarenden waarbij vrijwel alle toeslagen in de basisgage zijn verwerkt maar waarbij overwerk apart wordt verloond zal het pensioengevend loon gelijk zijn aan basisgage + eventuele tankerverhoging + vakantietoeslag + 15% overwerkforfait Voor zeevarenden waarbij geen toeslagen in de basisgage zijn verwerkt (en waarbij de toeslagen van enige omvang zijn), maar waarbij overwerk wel (deels) in de basisgage is verwerkt zal het pensioengevend loon gelijk zijn aan basisgage + eventuele tankerverhoging + vakantietoeslag + 5% extra forfait MERCER 19 December

17 Voorgestelde premiebetaling Het totaal aan pensioenfonds Koopvaardij betaalde bedrag (in euro s) wordt vertaald in één percentage van de nieuwe pensioengrondslag Dit percentage is voorlopig vastgesteld op 25,9% Het percentage is bepaald op basis van de pensioengevend salarissen van eind 2013 en de franchises 2013 Het pensioenfonds voor de Koopvaardij zal begin 2015 een uitvraag van de opbouw van het loon bij de rederijen doen om vervolgens de premie definitief vast te kunnen stellen. De uitvraag is er op gericht om te beoordelen bij welke rederijen / voor welke zeevarenden het extra 5% forfait van toepassing moet zijn. Werkgever en werknemer betalen ieder de helft van de pensioenpremie (ongewijzigde verdeling) Let op, in een beperkt aantal CAOs is een andere verdeling afgesproken 16

18 Voorgestelde premiebetaling Voorbeelden, gebaseerd op pensioengevend loon en franchises van 2013 Bruto premies Totaal werkgever en werknemer Bij pensioengevend loon tot ongeveer : daling Bij pensioengevend loon tussen ongeveer en : stijging Stijging is maximaal bij 70% van het maximum loon (bij circa ) Bij pensioengevend loon boven : daling Pensioengevend loon Premieverandering in euro's Premieverandering in percentage ,2% ,8% ,2% ,0% ,4% ,7% ,5% ,2% ,3% ,4% ,3% ,9% ,4% > maximum ,4% 17

19 Premievaststelling (1) De benodigde premie wordt uiteraard bepaald door de hoogte van de pensioenopbouw. Daarnaast zijn er twee belangrijke parameters voor vaststelling van de premie Levensverwachting - Hoe hoger de levensverwachting, hoe langer het pensioen naar verwachting moet worden uitgekeerd en hoe hoger de benodigde premie Rente (het rente op rente effect) - Hoe lager de rente, hoe hoger de benodigde premie. Bij een lagere rente wordt er immers naar verwachting minder rendement gemaakt: - Bij een rente van 4% is nu (afgerond) 46 nodig om over 20 jaar 100 te hebben. - Bij een rente van 2% is nu (afgerond) 67 nodig om over 20 jaar 100 te hebben, dat is ruim 45% meer dan bij een rente van 4%! 18

20 Premievaststelling (2) De rente zoals die door pensioenfonds voor de Koopvaardij (BPFK) wordt gebruikt was per eind september ,0%. In de afgelopen jaren was de rente aan het begin van het boekjaar als volgt: Boekjaar Rente 3,6% 3,8% 3,4% 2,7% 2,3% 2,6% Opgemerkt zij dat de rekenrente voor pensioenfondsen met ingang van 2011 en 2012 omhoog is aangepast door De Nederlandsche Bank De zogenaamde toetspremie is door BPFK voor de boekjaren 2011, 2012 en 2013 berekend tegen een rente van 3,9% Zonder toepassing van deze toetspremie had de pensioenopbouw gekort moeten worden! Met het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) gaat de rente iets omlaag richting de echte marktrente. Daarnaast gaat de benodigde buffer om financiële schokken op te vangen omhoog. Deze systeemwijzigingen zorgen voor een hogere benodigde premie 19

21 Premievaststelling (3) Het totale premiebudget voor de pensioenregeling in de Koopvaardij blijft op basis van het principe CAO akkoord gelijk. Door de sinds 2006 gestegen levensverwachting moest de pensioenleeftijd, gegeven het gelijkblijvende premiebudget, wel verhoogd worden - Als alleen de pensioenleeftijd gewijzigd zou worden, zou de gemiddelde zeevarende het oorspronkelijk beoogde pensioen (hoogte en duur) krijgen, maar dan op een latere leeftijd à langer doorwerken Door de lage rente is de kostprijs van pensioenopbouw sterk gestegen. Hierdoor moest ook de hoogte van de pensioenopbouw worden aangepast. Conclusie: ook zonder aanpassing van de fiscale kaders (en het FTK) zou een nieuwe CAO afspraak over de pensioenregeling nodig zijn geweest 20

22 Toeslagambitie De premie bevat geen marge waarmee een hogere toeslagambitie voor actieven kan worden gerechtvaardigd De voorgestelde toeslagambitie is daarom per 1 januari 2015 voor actieven (zeevarenden) en niet-actieven (voormalig zeevarenden en pensioengerechtigden) gelijkgesteld op de ontwikkeling van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens Dit is het ambitieniveau dat voorheen al gold voor de niet-actieven De indexatie is en blijft voorwaardelijk en wordt gefinancierd uit het rendement van het fonds. Dat betekent dat het bestuur van het pensioenfonds voor de Koopvaardij (BPFK) jaarlijks een besluit moet nemen of en zo ja hoeveel er wordt geïndexeerd De verwachting is dat door het nieuwe Financieel Toetsingskader het indexatiebeleid van BPFK niet of nauwelijks wordt aangepast omdat het indexatiebeleid van BPFK al voorzichtig was. 21

23 Effect op de pensioenuitkomst (1) Let op: genoemde effecten kunnen ook cumulatief van toepassing zijn! De prepensioenopbouw stopt (opgebouwde aanspraken blijven behouden) De toeslagambitie wijzigt Definitie pensioengevend loon wijzigt Voor veel zeevarenden betekent dit weinig verandering. Bijvoorbeeld bij een all-in gage of bij een tonnage afhankelijke basisgage Voor zeevarenden die toeslagen/andere beloningselementen ontvangen die op jaarbasis hoger zijn dan 5% van gage + vakantietoeslag, betekent deze wijziging een daling van de pensioenopbouw (en premiebetaling) Pensioenleeftijd en daarmee ook potentiële opbouwduur gaan omhoog Het verzekerde partnerpensioen wordt verzekerd over de gehele potentiële opbouwduur. De langere duur compenseert het lagere opbouwpercentage deels. - Voor zeevarenden van 55 jaar en ouder gaat het verzekerde partnerpensioen door combinatie opbouwduur en opbouwpercentage niet omlaag. Pensioenopbouwpercentage en franchise wijzigen (zie volgende slide) 22

24 Effect op de pensioenuitkomst (2) Effect wijziging pensioenopbouwpercentage en franchise Het pensioenopbouwpercentage daalt *) van 2014 naar 2015 met 12,8% (dit is een min voor de pensioenopbouw) De franchise daalt met circa 900 (dit is een plus voor de pensioenopbouw) Het gecombineerde effect van deze wijzigingen is afhankelijk van de hoogte van het pensioengevend loon Bij langer doorwerken wordt daling deels ingelopen Pensioengevend loon Daling jaarlijkse pensioenopbouw ,0% ,2% ,7% ,6% ,1% ,5% ,8% ,0% ,2% ,4% ,5% ,6% ,7% > maximum -11,7% *) Voor de berekening is uitgegaan van het opbouwpercentage 2,15% in 2014 (bij pensioenleeftijd 67) in plaats van de in de praktijk toegepaste 1,84% (bij pensioenleeftijd 65) 23

25 Effect op de pensioenuitkomst (3) Effect wijziging pensioenopbouwpercentage en franchise vergeleken met wijziging premie Bij pensioengevend loon beneden ongeveer en boven ongeveer wordt de lagere opbouw van ouderdomspensioen en partnerpensioen enigszins opgevangen door een lagere premie Pensioengevend loon Let op, naast de op deze slide vermelde wijzigingen kunnen de andere voorgestelde wijzigingen ook effect hebben, zoals de wijziging pensioengevend salaris (niet voor alle zeevarenden) en het vervallen van de prepensioenopbouw voor alle zeevarenden Daling jaarlijkse pensioenopbouw Premieverandering in percentage ,0% -14,2% ,2% -7,8% ,7% -4,2% ,6% -2,0% ,1% -0,4% ,5% 0,7% ,8% 1,5% ,0% 2,2% ,2% 1,3% ,4% 0,4% ,5% -0,3% ,6% -0,9% ,7% -1,4% > maximum -11,7% -1,4% 24

26 Conversie van pensioenaanspraken naar leeftijd 67 (1) Conversie betekent dat het oude pensioen ingaand op leeftijd 65 wordt omgezet in een hoger nieuw pensioen ingaand op leeftijd 67 tijdelijke pensioenen (oude premievrije aanspraken met een looptijd van leeftijd 60 tot 65) worden omgezet in een levenslang pensioen ingaand op leeftijd 67 Uitgesloten van de conversie zijn Pensioen van (ex-)zeevarenden dat al in had moeten gaan maar niet is opgevraagd bij het pensioenfonds Partnerpensioen Het netto prepensioen - De looptijd van het netto prepensioen wordt echter wel, om aansluiting te behouden bij het ouderdomspensioen, omgezet van 60 tot 65 jaar naar 62 tot 67 jaar Er kan vervolgens individueel worden gekozen voor vervroeging van pensioeningang, waarbij een tijdelijk ouderdomspensioen wordt aangekocht en/of het levenslange pensioen wordt vervroegd 25

27 Conversie van pensioenaanspraken naar leeftijd 67 (2) CAO-partijen hebben de wens dat de opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet naar ingangsleeftijd 67 Vanwege communicatievoordelen Vanwege administratievoordelen Het bestuur van het pensioenfonds voor de Koopvaardij heeft inmiddels besloten dat de conversie wordt uitgevoerd Let op: de zogenaamde voorwaardelijke VPL-aanspraken worden ook omgezet van leeftijd 65 naar leeftijd 67 26

28 Punten uit het principe CAO akkoord die nog nader uitgewerkt dan wel onderzocht moeten worden Al genoemd: 5% extra forfait Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Deze vrijstelling loopt nu, in lijn met de verplichtstelling, tot leeftijd 60 In principe is door CAO partijen afgesproken om de premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid te laten doorlopen tot leeftijd 62 - Mogelijk is dit een verboden onderscheid (actief/arbeidsongeschikt) - Als dit onderscheid inderdaad verboden is zal gezocht worden naar een oplossing die ongeveer het zelfde kost Hoogte partnerpensioen bij groot leeftijdverschil Mogelijkheden voor deeltijdpensioen Pensioenregeling (risicodekking) voor stagiairs Vaststelling pensioengevend loon in het jaar voorafgaand aan overlijden 27

29 Mercer (Nederland) B.V. is gevestigd te Amstelveen, Groningen, 's-hertogenbosch en Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder het nummer BTW: NL B.01. AFM-vergunning:

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Pag. 1 Fiscale feiten en cijfers 2010 Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Verzekeringen 2008 Financiële toekomst Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Inhoudsopgave Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon 2 Overschrijding maxima

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie In juni 2011 heeft de IASB de gewijzigde IAS 19 Employee Benefits (IAS 19R) uitgebracht. IAS 19R kent verschillende

Nadere informatie

Het Garantiepensioen. rentestandkorting

Het Garantiepensioen. rentestandkorting Het Garantiepensioen met rentestandkorting We verrekenen de toekomstige winstdeling direct met u Het Garantiepensioen met rentestandkorting Pag. 3/8 Het Garantiepensioen met rentestandkorting Zekerheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Bekijk een volledige lijst van onze diensten op www.lcpnl.com. Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Bekijk een volledige lijst van onze diensten op www.lcpnl.com. Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. LCP NETHERLANDS LIFECYCLE PENSIOEN 2014 Inzicht in collectieve beschikbare premieregelingen, het aanbod van lifecycle concepten en de verschuldigde beleggingskosten. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie