2 e Bestuursrapportage 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 e Bestuursrapportage 2011"

Transcriptie

1 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR

2 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van

3 Inhoudsopgave 2 e bestuursrapportage 2011 Aanbieding van de 2 e bestuursrapportage De programma s 1. Bestuur en Veiligheid Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijk Beheer Werk en Inkomen Maatschappelijke Ondersteuning Samenleving Financiering Totaaloverzicht uitkomst 2e bestuursrapportage Bijlage 1. Versobering en fasering. 51 1

4 Inhoudsopgave 2 e bestuursrapportage

5 Aanbieding van de 2 e bestuursrapportage 2011 Aan de leden van de gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de 2 e bestuursrapportage Per 1 augustus 2011 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de (financiële) ontwikkelingen die zich in dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Als basis voor deze bestuursrapportage hebben de afdelingsrapportages van de afdelingen gediend. Deze bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van Deze is als volgt uit te splitsen; de gemeentelijke bijdrage in het tekort voor Centrumplan Eerbeek voorlopig nadeel van het woningbouwprogramma resultaat exploitatie 2 e bestuursrapportage Het resultaat van deze rapportage wordt veroorzaakt door; - autonome ontwikkelingen o B&W, kosten wethouderswisseling 17 N S/I o Bouwgrondexploitatie, effect herijking woningbouwprogr N I o Milieu, Regionale Uitvoeringsdienst, proeftuin 26 N I o Wet Werk en Bijstand, hoger aandeel 151 N S o Nutsbedrijven, meeropbrengst dividend 31 V S o Rijksuitkering Gemeentefonds 75 V S N - raadsbesluiten o Centrumplan Eerbeek, bijdrage in het tekort N I o Centrumplan Eerbeek, plankosten SOK 38 N I N - activiteiten 2011 o RO, structuurvisie buitengebied naar V I o Actualisatieplannen, Palisiumpark/kleine kernen 31 V I o Actualisatieplannen, Centrum Brummen bestemmingsplan 60 V I o RO verkeer, gemeentelijk verkeers-/vervoerplan 15 V I o Bouwleges, minderopbrengsten 270 N S o Openbaar groen, opbrengst houtverkoop 34 V I o Lijkbezorging; legesopbrengsten grafdelven 25 N S o Wijkraden, minder subsidie 19 V I o WMO, meerkosten woningaanpassingen 75 N I o Kinderopvang, meerkosten (vervangend werkgeverschap) 19 N S o Sporthal de Bhoele, afrekening energie oude jaren 41 V I o Sporthal de Bhoele, opbrengst verhuur 20 V S o Belastingen, meeropbrengst OZB 30 V S o Stelpost berekenen personele kosten aan RO projecten 20 N S o Automatisering meerkosten Brummen digitaal 54 N I o Drukwerk, meerkosten 30 N I 193 N - overige posten 44 V TOTAAL N BIJ: Inzet Alg. vrije reserve Centrumplan Eerbeek (struct versterk maatr) 38 V Hogere inzet bestemmingsreserve WMO; woningaanpassingen 75 V Hogere inzet bestemmingsreserve Brummen digitaal 54 V AF: Lagere inzet bestemmingsreserve WMO; uitstel digitale kaart 12 N Toevoeging aan bestemmingsreserve WMO vanuit uitkering gemeentefonds 70 N Per saldo: Bijdrage van reserves 86 V TOTAAL N 3

6 Aanbieding van de 2 e bestuursrapportage 2011 Uitkomst onderverdeeld naar incidenteel en structureel: Aan incidentele ontwikkeling een bedrag van Kosten N Opbrengsten V Totaal N Aan structurele ontwikkeling een bedrag van Kosten 248 N Opbrengsten 51 N Totaal 299 N N Met het structurele karakter van meerdere ontwikkelingen zal bij het opstellen van de Programmabegroting rekening worden gehouden. Inzet Algemene Vrije reserve in 2011 Begroting: Toevoeging saldo begroting V (x 1.000) Toevoeging inhaaleffect rioolheffing + 72 V Onttrekking na vaststellen begroting, comm. tarief bouwgrond -/- 48 N Per saldo toevoegen V 1 e bestuursrapportage: Onttrekking resultaat 1 e bestuursrapportage -/- 385 N Onttrekking plankosten centrumplan Eerbeek -/- 117 N Onttrekking IJsselsprong -/- 24 N Per saldo onttrekken uit de Algemene Vrije Reserve -/- 37 N 2 e bestuursrapportage: Onttrekking resultaat 2 e bestuursrapportage -/- 190 N Onttrekking plankosten centrumplan Eerbeek -/- 38 N Onttrekking tekort ontwikkeling centrumplan Eerbeek -/ N Onttrekking effect herijking woningbouwprogramma -/ N Per saldo onttrekken uit de Algemene Vrije Reserve -/ N De Algemene Vrije Reserve bedraagt per 31 december (incl. rekeningssaldo 2010). De opzet en indeling van deze bestuursrapportage Wat gaan we daarvoor doen De bij de programma s genoemde activiteiten zijn geactualiseerd. Het betreft hier de teksten, die overeenkomen met de teksten in de vastgestelde programmabegroting In deze rapportage treft u de voortgang aan van deze activiteiten. Deze zijn cursief weergegeven. Wat mag het kosten Per programma treft u de lasten en baten aan die aan de uitvoering zijn verbonden. De bedragen genoemd in de kolom Begroting 2011 zijn de bedragen conform vastgestelde Programmabegroting De bedragen genoemd in de kolom 1 e burap zijn de bedragen die bijgesteld zijn op basis van deze bestuursrapportage. Per programma treft u de ontwikkeling van de kosten aan, waarvan u een uitsplitsing aantreft in structurele en incidentele ontwikkelingen. Wanneer een bedrag vet staan weergegeven, dan zijn ze van invloed op het begrotingssaldo. Budgetontwikkelingen voor zowel de exploitatie alswel de investeringen worden vervolgens nader toegelicht. Ook treft u toelichtingen over risicoposten aan per programma, bedragen die hier worden genoemd tellen niet mee bij de financiële ontwikkelingen. Verder treft u op programmaniveau, daar waar van toepassing, de stand van zaken over de grote gemeentelijke projecten aan. Tot slot wordt in bijlage 1 een totaaloverzicht gegeven van de stand van zaken effecten versobering en fasering. leeswijzer: V = Voordeel N = Nadeel S = Structureel I = Incidenteel 4

7 Programma 1 Bestuur en Veiligheid 2011 Portefeuillehouder: N.E. Joosten Korte omschrijving van het programma Het programma bevat het bestuur van de gemeente, de externe dienstverlening, de informatievoorziening en rechtsbescherming. Daarnaast omvat het programma de verantwoordelijkheid van de gemeente op het vlak van de integrale veiligheid, zoals de openbare orde, de brandweer en rampenbestrijding. Wat is onze visie In onze visie is de gemeente service- en persoonsgericht. Klachten en bezwaren worden voorkomen door direct in overleg te treden met bezwaarmakers. Burgers hebben een grote rol bij de totstandkoming van beleid en de uitvoering daarvan. Op het gebied van openbare orde en veiligheid staat de overheid garant voor de basisveiligheid. Iedereen moet veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Bij activiteiten die door de samenleving zelf worden geïnitieerd mag echter ook een verantwoordelijkheid van die initiatiefnemers worden gevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handhaving van de openbare orde en veiligheid bij evenementen. Integriteit en zorgvuldigheid zijn hierbij basiswaarden. Deze visie vertaalt zich in de volgende uitgangspunten: 1. De gemeente dient de samenleving met toewijding en professionaliteit. Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen hebben op een eenvoudige en klantgerichte wijze toegang tot de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente respecteert de privacy van burgers. 2. De gemeente betrekt burgers en andere belanghebbenden op passende wijze bij besluitvorming, bij belangrijke beleidsontwikkelingen en bij de uitvoering en externe (co)financiering van taken. Integriteit, openheid en samenwerken, kenmerken elk proces van burgerparticipatie. Dit zorgt voor duurzame verankering van gemeentelijk beleid in de samenleving. Korte lijnen bevorderen ook de slagvaardigheid van de gemeente. 3. De gemeente communiceert op professionele wijze. Eigentijdse communicatiemiddelen faciliteren de interactie tussen gemeente en samenleving. 4. De openbare orde wordt effectief gehandhaafd en criminaliteit wordt effectief voorkomen en bestreden. Wat gaan we doen in Vergroten (gevoel van) veiligheid Overlast gevende jongeren en hun ouders/verzorgers worden aangesproken op hun gedrag. Vandalisme dient bestreden te worden door een lik-op-stukbeleid. Zo zullen bijvoorbeeld vandalen de aangerichte schade zelf moeten betalen. Het regionaal Crisisplan wordt tenminste eenmaal per vier jaar geactualiseerd. Daarnaast wordt het crisisplan jaarlijks geoefend. Het gemeentebestuur zet zich ervoor in dat de genormeerde aanrijtijden voor ambulances en brandweer gerealiseerd kunnen worden. Burgers worden gestimuleerd in het oefenen van het gebruikmaken van AED s (Automatische Externe Defibrillators). * Overlastgevende jongeren: het WNS project (Welzijn Nieuwe stijl) loopt. * Crisisplan: het concept Regionaal Crisisplan is gereed. Volgens de planning wordt het plan medio november/december 2011 vastgesteld door het AB van de Veiligheidsregio. De bestuurlijke oefening heeft plaatsgevonden. De oefening is goed verlopen. De gezamenlijke oefening opvang en verzorging moet nog worden georganiseerd. * Aanrijtijden voor de ambulance en brandweer hebben onze zorg en aandacht. * AED's geen wijziging ten opzichte van 1e burap Wij brengen regelmatig onder de aandacht van diverse gremia. Vanuit de wijkraden zijn wel initiatieven om het gebruik van AED's te stimuleren. 5

8 Programma 1 Bestuur en Veiligheid Brandweer Het brandweerkorps heeft een grote verantwoordelijkheid. Om haar belangrijke taak goed te kunnen (blijven) uitvoeren moet ervoor gezorgd worden dat het de brandweerlieden niet ontbreekt aan adequate middelen en scholing. Om aan de toenemende kwaliteitseisen te kunnen blijven voldoen is ons korps op gegaan in een intergemeentelijk brandweercluster. Daarin behoudt de gemeente voor haar basisbrandweertaken een grote mate van autonomie. Op 16 april heeft het college besloten de budgetten voor die andere taken, zoals beroepspersoneel, exploitatie van materieel en oefenen van vrijwillig personeel, daadwerkelijk over te dragen aan de VNOG cluster IJsselstreek. In 2011 is hiermee een bedrag gemoeid van afgerond Op 30 juni is de gemeenteraad hierover geïnformeerd via de lijst van ingekomen stukken. Op dit moment is deze overdracht budgettair neutaal voor de gemeenten omdat eigen exploitatiebudget wordt omgezet in subsidiebudget en dit subsidiebudget voorlopig even groot is als het eigen oorspronkelijke budget. Via een harmonisatiediscussie binnen de brandweercluster zal moeten blijken hoe het subsidiebudget zicht de komende jaren zal ontwikkelen. Verwacht wordt dat deze discussie in de toekomst zal leiden tot oplopende subsidiebedragen. 3. Integrale handhaving De handhaving van gemeentelijke regels zal maximaal integraal plaatsvinden. Dat betekent dat gemeentelijke controleurs in een controle alle verschillende wetten en regels in ogenschouw nemen. Dit heeft voor zowel de partij waarbij controle/handhaving plaatsvindt als voor de gemeente grote voordelen (in een keer goed). Waar nodig vinden controles in samenhang met de politie en eventuele andere instanties plaats. Voor milieutaken zal samenwerking worden gezocht in regionale uitvoeringsdiensten. Afhankelijk van de te kiezen werkwijze en organisatievorm kunnen ook overige handhavingstaken in zo n uitvoeringsdienst worden ondergebracht. Het integraal handhaven brengt met zich mee dat medewerkers zich dienen te bekwamen op het brede specialisme van het handhavingsvak. De opleidingen zijn gevolgd en men is bezig om in de praktijk het integrale handhaven in uitvoering te brengen. Langzaam maar zeker beginnen zich de contouren van het integraal handhaven zich vorm te geven. Het is ook een kwestie van ervaring opdoen. In de komende periode zal deze ervaring verder worden opgedaan. 4. Burgerparticipatie verder borgen en periodiek evalueren De werkwijze zoals verwoord in de kadernotitie Samen Beter (burgerparticipatie) wordt verder uitgezet en doorontwikkeld. De voortgang hiervan wordt door een werkgroep bewaakt en waar nodig worden verbeterslagen doorgevoerd. In samenspraak met inwoners en vertegenwoordigers van wijk- en adviesraden wordt vervolgens de nieuwe werkwijze geëvalueerd. Communicatiebeleidsnota op dit moment uitgerold. Ook aandacht voor 'samen beter'. Verder is er vanuit de projecten Centrumplan Brummen en Centrumplan Eerbeek een evaluatie geweest met de adviesgroepen over werkwijze burgerparticipatie. In het najaar komt de monitorgroep weer bijeen over voortgang 'samen beter'. Bij de implementatie van de vernieuwende Communicatiebeleidsnota is burgerparticipatie als één van de speerpunten opgenomen. 5. Herijken van het communicatiebeleid Het huidige communicatiebeleid dateert uit Gelet op de ontwikkelingen die op ons afkomen (denk hierbij bijvoorbeeld aan de vergaande digitalisering, actief burgerschap in relatie tot de rol van de overheid en veranderingen in het medialandschap) is een actualisatie (herijking) van deze nota wenselijk. Doel is het beschikken over een heldere en actuele visie over de wijze waarop de gemeente communiceert met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instellingen. De Beleidsnota "Regisseur in woord en daad" is in april 2011 vastgesteld in college en in juni heeft ook de raad kennis genomen van de nieuwe nota. In het implementatietraject zijn voor de zomer met de eerste afdelingen werksessies gehouden over hoe het communicatiebeleid omgezet kan worden naar concrete acties. In het najaar volgen de overige. 6

9 Programma 1 Bestuur en Veiligheid Nieuwe website In samenhang met de ontwikkelingen binnen het project Brummen Digitaal wordt de huidige website vernieuwd zodat het een adequate basis is voor het beschikbaar stellen van meer informatie. Dit leidt ook tot een toename van de mogelijkheden om gemeentelijke diensten via internet af te nemen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk wordt voldaan aan de landelijke webrichtlijnen, maar ook aan de verwachtingen die bezoekers anno nu stellen aan een gemeentelijke website. De ontwikkeling van de nieuwe website is in afrondende fase. Een testpanel heeft gedurende de zomer de site getest. Lancering staat gepland voor medio september. Aansluitend wordt het intranet vervangen en is de website natuurlijk een belangrijke component in de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening. 7. Evenementenbeleid Er zal evenementenbeleid worden ontwikkeld waarin enerzijds aandacht is voor de toeristisch-recreatieve en economische belangen. Anderzijds bevat dit beleid de kaders die betrekking hebben op regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Bij evenementen wordt meer dan voorheen de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van organisatoren voor de beveiliging en bewaking van het evenement en de directe omgeving. Omdat de noodzaak aanwezig is wordt gezocht naar een manier om nog in 2011 nieuw beleid te hebben vastgesteld. Denkrichting is dit te betrekken bij de actualisatie van de APV die na de zomer is gestart. Het is een logische koppeling dat zaken die verwantschap vertonen met de regels in de APV als beleid worden meegenomen. Dat geldt voor evenementen maar ook voor standplaatsen en drank en horeca beleid. 8. Dienstverlening In de nabije toekomst wordt gewerkt vanuit één centrale balie publieksservice, die gekoppeld is aan de locatie van het gemeentehuis. Hier kan de burger terecht voor alle gemeentelijke producten en diensten. In de andere kernen van de gemeente wordt geen loketfunctie met een beperkte dienstverlening aangeboden. De gemaakte keuze om voor de ondersteunende voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en inkomen aan te sluiten bij de welzijnsinstellingen blijft gehandhaafd. Deze voorziening blijft ook in de toekomst zowel in de kernen Brummen als Eerbeek beschikbaar. Wanneer een gebouw met geïntegreerde maatschappelijke dienstverlening wordt gerealiseerd, zullen deze loketten daar hun plek in krijgen. Hieraan gekoppeld worden informatiepunten ingericht waar de algemene gemeentelijke informatie (folders, aankondigingen) te vinden is. Dit kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om ter plekke toegang te bieden tot het digitale loket van de gemeente Brummen. Het digitale loket wordt verder ontwikkeld tot een volwaardige vervanger van het fysieke loket. Daar waar mogelijk worden producten digitaal aangeboden. In steeds meer gevallen zijn we als gemeente verplicht om de digitale dienst aan te bieden. Het plan van aanpak om te komen tot een KCC(Klant Contact Centrum) is vastgesteld. Er is een start gemaakt met de projectgroep. De eerste stap is het in beeld brengen welke FO producten binnen het KCC afgehandeld kunnen worden. Daarmee wordt bewerkstelligd dat meer vragen in het KCC, dus bij het eerste klantcontact, beantwoord kunnen worden. Deze werkwijze moet gelijk oplopen met het afhandelen van vragen in alle kanalen (Balie, internet, telefoon en mail). Met de komst van de nieuwe Website kunnen op termijn steeds meer diensten digitaal afgedaan worden. 7

10 Programma 1 Bestuur en Veiligheid 2011 Wat mag het kosten Productinformatie: Programma 1 - Bestuur en Veiligheid Begroting 1e 2e bedragen x burap burap Lasten Incidenteel Structureel (incl. organisatie) Totale lasten (excl. bestemming) Baten Incidenteel Structureel Totale baten (excl. bestemming) Saldo excl. bestemmingen Bestemmingen Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Bestemmingen per saldo Saldo incl. bestemmingen Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming. Begroting e Burap 2e burap Producten x Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Bestuurlijke aangelegenheden Voorlichting en promotie Klachten en bezwaren Burgerzaken Openbare orde Integraal veiligheidsbeleid Brandweer en rampenbestrijding Totaal bestuur en veiligheid Toelichting financiële ontwikkelingen Ten opzichte van de 1 e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen. Mutaties te verdelen in: Structureel N Incidenteel V 8

11 Programma 1 Bestuur en Veiligheid 2011 Toelichting exploitatie Bestuurlijke aangelegenheden Gemeenteraad Extra kosten gemaakt ad door extra externe vergaderingen (huur zaal/geluid) en opleiding griffie. College van Burgemeester en wethouders Extra kosten gemaakt als gevolg van wethouderswisseling Intergemeentelijke samenwerking De kosten voor Regio onderneemt worden gedekt uit het beschikbare budget. Zie relatie programma 2 Economie. Het budget wordt dus voor verlaagd op dit programma. Internationale contacten Er zijn geen projecten en uitwisselingen gepland. Dit levert een voordeel op van Voorlichting en promotie De besparing op het budget gemeentethuis wordt niet helemaal gehaald. Daar tegenover staat een overschot op het budget voor het burgerjaarverslag. Burgerzaken Verkiezingen De werkelijke kosten vallen ruim lager uit dan begroot. Openbare orde Kapvergunningen Bij kapvergunningen worden dit jaar minder leges verwacht. Levert een nadeel op van Lijkschouw Het aantal lijkschouwingen is hoger dan begroot. Extra kosten hierdoor zijn afgerond Brandweer en rampenbestrijding Brandpreventie Dit jaar wordt een lagere opbrengst bij gebruiksvergunningen verwacht. Nadeel leges Accommodaties De definitieve afrekening energie 2010 laat een nadeel zien van afgerond Toelichting investeringen Brandweer en rampenbestrijding Brandweerauto De vervanging zal niet voor eind van dit jaar afgewikkeld zijn. Dit levert een incidentele besparing op aan kapitaallasten van ruim

12 Programma 1 Bestuur en Veiligheid

13 Programma 2 Ruimtelijke Ontwikkeling 2011 Portefeuillehouder: H. Beelen, J.A.C.M. Elbers en F.L.J. Bruning Korte omschrijving van het programma Het programma omvat het adviseren over, ordenen, ontwikkelen, bepalen en inrichten van de ruimtelijke omgeving van de gemeente voor wonen en werken. Ook de plattelandsontwikkeling van het buitengebied van de gemeente valt onder dit programma, inclusief toerisme en recreatie. Wat is onze visie 1. In de gemeente Brummen is voldoende betaalbaar en toegankelijk vastgoed voor toekomstbestendig wonen en werken in een dorpse en groene omgeving. 2. De gemeente Brummen bewaakt, stimuleert en draagt bij aan een aantrekkelijke en duurzame inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte in het landelijke gebied, in de kernen en op de bedrijventerreinen. 3. De gemeente Brummen is een unieke en gastvrije plek voor duurzame recreatie en toerisme in een dorpse en groene omgeving. 4. In de gemeente Brummen wordt het algemeen belang van een aangename ruimtelijke omgeving met een hoge ecologische en cultuurhistorische waarde goed gewaarborgd. 5. In de gemeente Brummen werken bouwers, ontwikkelaars en de gemeente met respect voor sociale, ecologische en cultuurhistorische waarden. Wat gaan we doen in 2011 Ten aanzien van het vastgoed: 1. De gemeente zal de ruimtelijke structuurvisies en de woonvisie verwerken in de richtlijnen voor het verlenen van bouwvergunningen, (ver)bouwsubsidies en leningen voor starters en voor particuliere duurzaamheidinvesteringen. In het kader van de samenvoeging van teams van de afdeling Ruimte zijn alle werkprocessen onder de loep genomen. Daar waar verbeteringen gewenst zijn zullen deze doorgevoerd worden. 2. De gemeente zal een digitaal loket instellen voor informatie rondom duurzaam bouwen en wonen. Burgers worden betrokken bij het onderhoud van dit loket. Er is een projectplan gereed voor een nieuw programma Duurzaamheid. In de verdere uitwerking zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop een digitaal loket ingevoerd kan worden. In dat kader zal het rendement van een dergelijk loket voor alle belanghebbenden moeten worden bepaald. 3. De gemeente zal medewerking verlenen aan initiatieven voor particulier collectief opdrachtgeverschap (PCO) die aansluiten bij de woonvisie (bijvoorbeeld geschakelde woningbouw, centraal wonen, duo-wonen, cohousing, woongroep, leefgemeenschap). Mogelijkheden voor particulier collectief opdrachtgeverschap worden ook meegenomen bij het opstellen of herzien van samenwerkingsovereenkomsten rond grote ontwikkelingsprojecten. De gemeente verleent medewerking aan particulier-collectieve projecten op basis van kostenverhaal. In het kader van de heroverweging van de regionale woningbouwaantallen is voortgang op dit dossier vertraagd. Voor Brummen betekent de heroverweging nog 665 woningen. Met de provincie wordt hierover nog gesproken. De verlaging naar 665 woningen leidt tot het nemen van een verdere voorziening bij de jaarrekening 2011 van 1,7 miljoen. Het vernieuwde beeld wordt meegenomen in de woonvisie, waar dan ook de wijze waarop PCO wordt vormgegeven. 4. Het gemeentelijke projectteam zal de ontwikkeling van de wijken Elzenbos en Lombok-Zuid begeleiden, waaronder het gefaseerd bouw- en woonrijp maken van gronden, het toezicht houden op de bouw en de inrichting van de openbare ruimte, het actualiseren van de onderliggende grondexploitaties en het bewaken van het daarmee verbonden financiële risico voor de gemeente. 11

14 Programma 2 Ruimtelijke Ontwikkeling 2011 Wij hebben recent besloten om de projecten Elzenbos en Lombok te bevriezen. Een en ander in afwachting van de definitieve besluitvorming rondom de regionale woningbouwaantallen. 5. Op basis van de woonvisie zal de gemeente in 2011 nieuwe prestatieafspraken maken met de woningstichtingen. De gemeente trekt het proces. Het streven is om een ontwerp begin 2012 gereed te hebben. Een en ander hangt samen met de regionale woningbouwprogrammering en de definitieve aantallen woningen die Brummen tot 2019 mag bouwen. 6. De gemeente zal het realiseren van maatschappelijk vastgoed en bedrijfshuisvesting voor ondernemers stimuleren via de netwerkactiviteiten van de gemeentelijke bedrijfscontact functionaris. De functionaris polst ook de wenselijkheid van gebieden met een multifunctionele woon- en werkbestemming voor een gunstig vestigingsklimaat. Deze taak is onder gebracht bij de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris. Ten aanzien van de ruimtelijke ordening: 1. De gemeente zal de uitvoering van de structuurvisie Centrumplan Eerbeek regisseren. De gemeente zal een bestemmingsplan voor het centrum van Eerbeek in procedure brengen om in 2013 in werking te kunnen treden. De opdracht tot het opstellen van de bestemmingsplannen is voorbereid en zal op korte termijn worden verstrekt. In 2012 dienen de bestemmingsplannen te worden vastgesteld opdat zo snel mogelijk met de bouw kan worden begonnen. 2. De structuurvisie Centrumplan Brummen wordt afgerond en in 2011 ter vaststelling aan de raad aangeboden. De gemeente zal vervolgens een bestemmingsplan voor het centrum van Brummen in procedure brengen om in 2013 in werking te kunnen treden. De structuurvisie voor het centrum van Brummen is door de raad vastgesteld. Uitvoering hangt af van de middelen die de raad beschikbaar stelt in de begrotingsbehandeling Verwacht wordt dat met een bijdrage op kleine schaal aan de uitvoering kan worden begonnen in Bij de voorbereidingen en uitvoering van de werkzaamheden rondom de IJsselsprong zal de gemeente actief naar vervangende (woon en werk)ruimte zoeken voor bewoners en bedrijven in het projectgebied. De gemeente zal beleidsmatig goed afstemmen met het waterschap Veluwe, de gemeentes Zutphen en Voorst, de provincie en Rijkswaterstaat. De gebiedskennis van burgers die het projectgebied goed kennen, wordt meegenomen via participatiemogelijkheden. Eind 2010 zal de gemeente een nota van uitgangspunten opstellen voor het bestemmingsplan Dijkverleggingen (Cortenoever, Tichelbeeksewaard en Voorsterklei). IJsselsprong: Conform de SOK neemt Brummen deel aan de verdere uitwerking van de IGSV 2008 en het Voorstel Alles in één keer uit Daartoe wordt thans een masterplan voor het middengebied van de IJsselsprong voorbereid. Hierin komen alle vier de opgaven terug: rood (woningbouw), groen (groene buffer, ecologische verbindingszone), grijs (rondweg De Hoven) en blauw (rivierverruimende maatregelen in de Tichelbeekse waard). Het masterplan is eind 2011/begin 2012 gereed. De brummense bijdrage is vastgesteld op (10% van de plankosten excl. ambtelijke uren). Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei: Het betreft hier de blauwe opgave als onderdeel van de IJsselsprong. Eind 2010 is een uitgangspuntennota door college en raad vastgesteld. Deze vormt de Brummense input in het proces om te komen tot een definitief ontwerp en bestemmingsplan voor de dijkverleggingen in Cortenoever en de Voorsterklei. Het proces wordt voorbereid en geregisseerd door het Waterschap Veluwe in opdracht van Rijkswaterstaat. In 2011 wordt het definitieve ontwerp en conceptbestemmingsplan afgerond en ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Belangrijk onderdeel is de in voorbereiding zijnde milieueffectrapportage. Volgens de planning is de gebiedsontwikkeling (incl. dijkverleggingen) in 2015 gerealiseerd. 12

15 Programma 2 Ruimtelijke Ontwikkeling De gemeente zal ontwikkelingen in lijn met de nieuwe structuurvisie voor de buitenruimte verwelkomen en (kostendekkend) regisseren. Burgers, instellingen en bedrijven worden uitgenodigd om bij te dragen aan dit proces. Na de zomer wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop en de intentie waarmee de structuurvisie voor het buitenruimte wordt gemaakt. Ten aanzien van recreatie en toerisme: 1. De gemeente zal het realiseren van (binnen het beleid passende) voorzieningen voor recreatie en toerisme stimuleren via het gemeentelijke communicatiebeleid en via de netwerkactiviteiten van de gemeentelijke medewerker voor toerisme en de bedrijfscontactfunctionaris. Deze taak is onder gebracht bij de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris 2. De gemeente zal actief zoeken naar subsidies en andere externe geldbronnen voor recreatieve projecten die aansluiten bij het Ligt op Groen uitvoeringsprogramma 'De Schop in de Grond'. In het kader van het uitvoeringsprogramma vindt doorlopend een zoektocht plaats naar mogelijke alternatieve financieringsbronnen. 3. De gemeente zal duurzaam ondernemerschap in de recreatieve en toeristische sector stimuleren via de netwerkactiviteiten van de bedrijfscontactfunctionaris. 4. In aansluiting op het nieuwe communicatiebeleid zal de gemeente een plan van aanpak formuleren voor het promoten van de recreatieve en toeristische waarden van de gemeente Brummen. De gemeente zal onder andere een herkenbaar merk ontwikkelen, waarmee Brummen in de markt wordt gezet als een unieke en gastvrije plek voor duurzame recreatie en toerisme in een groene en dorpse omgeving. Het communicatieteam trekt dit initiatief. In het kader van de structuurvisie voor de buitenruimte is dit een van de onderwerpen die mogelijk als speerpunt benoemd zal worden. 5. Voor het uitgeven van vergunningen aan ondernemers op recreatieve locaties zal de gemeente kwaliteitseisen opstellen die goed aansluiten bij het ruimtelijk beleid. In de afwegingen die gemaakt worden om tot vergunningverlening over te kunnen gaan worden de relevante wet- en regelgevingen toegepast. Voor zover nadere kwaliteitseisen daar geen onderdeel van uitmaken dient de gemeente eigen beleid te formuleren dat passend is binnen de kaders die de wet daaraan stelt. 6. In samenwerking met de stichting Landschapbeheer Gelderland zal de gemeente in twee nieuwe klompenpaden realiseren. Deze zullen aansluiten op bestaande toeristische wandelroutes binnen en buiten de gemeente. Wordt in voorbereiding genomen. Vraagstuk blijft de beschikbare capaciteit binnen de afdeling. Daar waar mogelijk zal hier uitvoering aan worden gegeven. Indien de capaciteit niet toereikend is zal de Raad gevraagd worden om additionele middelen danwel herprioritering van werkzaamheden. 7. In het kader van de herinrichting van Cortenoever zal de gemeente de mogelijkheid onderzoeken van een toeristisch fietspad dat de Piepenbeltweg integreert met het behoud van kwetsbare natuurwaarden in de omgeving (het Ganzenei). De aanleg van een fietspad is onderwerp van gesprek geweest. Primaire reactie van het waterschap is negatief. Discussie wordt dit jaar nog verder gevoerd. 13

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening Zoetermeer, 24 april 2007 Concernverslag Jaarverslag Jaarrekening Feiten & cijfers over Zoetermeer Inwoners per 01-01-2007 per 01-01- Aantal inwoners 118.017 116.982 Aantal woningen 50.802 49.805 Gemiddeld

Nadere informatie