2 e Bestuursrapportage 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 e Bestuursrapportage 2011"

Transcriptie

1 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR

2 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van

3 Inhoudsopgave 2 e bestuursrapportage 2011 Aanbieding van de 2 e bestuursrapportage De programma s 1. Bestuur en Veiligheid Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijk Beheer Werk en Inkomen Maatschappelijke Ondersteuning Samenleving Financiering Totaaloverzicht uitkomst 2e bestuursrapportage Bijlage 1. Versobering en fasering. 51 1

4 Inhoudsopgave 2 e bestuursrapportage

5 Aanbieding van de 2 e bestuursrapportage 2011 Aan de leden van de gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de 2 e bestuursrapportage Per 1 augustus 2011 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de (financiële) ontwikkelingen die zich in dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Als basis voor deze bestuursrapportage hebben de afdelingsrapportages van de afdelingen gediend. Deze bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van Deze is als volgt uit te splitsen; de gemeentelijke bijdrage in het tekort voor Centrumplan Eerbeek voorlopig nadeel van het woningbouwprogramma resultaat exploitatie 2 e bestuursrapportage Het resultaat van deze rapportage wordt veroorzaakt door; - autonome ontwikkelingen o B&W, kosten wethouderswisseling 17 N S/I o Bouwgrondexploitatie, effect herijking woningbouwprogr N I o Milieu, Regionale Uitvoeringsdienst, proeftuin 26 N I o Wet Werk en Bijstand, hoger aandeel 151 N S o Nutsbedrijven, meeropbrengst dividend 31 V S o Rijksuitkering Gemeentefonds 75 V S N - raadsbesluiten o Centrumplan Eerbeek, bijdrage in het tekort N I o Centrumplan Eerbeek, plankosten SOK 38 N I N - activiteiten 2011 o RO, structuurvisie buitengebied naar V I o Actualisatieplannen, Palisiumpark/kleine kernen 31 V I o Actualisatieplannen, Centrum Brummen bestemmingsplan 60 V I o RO verkeer, gemeentelijk verkeers-/vervoerplan 15 V I o Bouwleges, minderopbrengsten 270 N S o Openbaar groen, opbrengst houtverkoop 34 V I o Lijkbezorging; legesopbrengsten grafdelven 25 N S o Wijkraden, minder subsidie 19 V I o WMO, meerkosten woningaanpassingen 75 N I o Kinderopvang, meerkosten (vervangend werkgeverschap) 19 N S o Sporthal de Bhoele, afrekening energie oude jaren 41 V I o Sporthal de Bhoele, opbrengst verhuur 20 V S o Belastingen, meeropbrengst OZB 30 V S o Stelpost berekenen personele kosten aan RO projecten 20 N S o Automatisering meerkosten Brummen digitaal 54 N I o Drukwerk, meerkosten 30 N I 193 N - overige posten 44 V TOTAAL N BIJ: Inzet Alg. vrije reserve Centrumplan Eerbeek (struct versterk maatr) 38 V Hogere inzet bestemmingsreserve WMO; woningaanpassingen 75 V Hogere inzet bestemmingsreserve Brummen digitaal 54 V AF: Lagere inzet bestemmingsreserve WMO; uitstel digitale kaart 12 N Toevoeging aan bestemmingsreserve WMO vanuit uitkering gemeentefonds 70 N Per saldo: Bijdrage van reserves 86 V TOTAAL N 3

6 Aanbieding van de 2 e bestuursrapportage 2011 Uitkomst onderverdeeld naar incidenteel en structureel: Aan incidentele ontwikkeling een bedrag van Kosten N Opbrengsten V Totaal N Aan structurele ontwikkeling een bedrag van Kosten 248 N Opbrengsten 51 N Totaal 299 N N Met het structurele karakter van meerdere ontwikkelingen zal bij het opstellen van de Programmabegroting rekening worden gehouden. Inzet Algemene Vrije reserve in 2011 Begroting: Toevoeging saldo begroting V (x 1.000) Toevoeging inhaaleffect rioolheffing + 72 V Onttrekking na vaststellen begroting, comm. tarief bouwgrond -/- 48 N Per saldo toevoegen V 1 e bestuursrapportage: Onttrekking resultaat 1 e bestuursrapportage -/- 385 N Onttrekking plankosten centrumplan Eerbeek -/- 117 N Onttrekking IJsselsprong -/- 24 N Per saldo onttrekken uit de Algemene Vrije Reserve -/- 37 N 2 e bestuursrapportage: Onttrekking resultaat 2 e bestuursrapportage -/- 190 N Onttrekking plankosten centrumplan Eerbeek -/- 38 N Onttrekking tekort ontwikkeling centrumplan Eerbeek -/ N Onttrekking effect herijking woningbouwprogramma -/ N Per saldo onttrekken uit de Algemene Vrije Reserve -/ N De Algemene Vrije Reserve bedraagt per 31 december (incl. rekeningssaldo 2010). De opzet en indeling van deze bestuursrapportage Wat gaan we daarvoor doen De bij de programma s genoemde activiteiten zijn geactualiseerd. Het betreft hier de teksten, die overeenkomen met de teksten in de vastgestelde programmabegroting In deze rapportage treft u de voortgang aan van deze activiteiten. Deze zijn cursief weergegeven. Wat mag het kosten Per programma treft u de lasten en baten aan die aan de uitvoering zijn verbonden. De bedragen genoemd in de kolom Begroting 2011 zijn de bedragen conform vastgestelde Programmabegroting De bedragen genoemd in de kolom 1 e burap zijn de bedragen die bijgesteld zijn op basis van deze bestuursrapportage. Per programma treft u de ontwikkeling van de kosten aan, waarvan u een uitsplitsing aantreft in structurele en incidentele ontwikkelingen. Wanneer een bedrag vet staan weergegeven, dan zijn ze van invloed op het begrotingssaldo. Budgetontwikkelingen voor zowel de exploitatie alswel de investeringen worden vervolgens nader toegelicht. Ook treft u toelichtingen over risicoposten aan per programma, bedragen die hier worden genoemd tellen niet mee bij de financiële ontwikkelingen. Verder treft u op programmaniveau, daar waar van toepassing, de stand van zaken over de grote gemeentelijke projecten aan. Tot slot wordt in bijlage 1 een totaaloverzicht gegeven van de stand van zaken effecten versobering en fasering. leeswijzer: V = Voordeel N = Nadeel S = Structureel I = Incidenteel 4

7 Programma 1 Bestuur en Veiligheid 2011 Portefeuillehouder: N.E. Joosten Korte omschrijving van het programma Het programma bevat het bestuur van de gemeente, de externe dienstverlening, de informatievoorziening en rechtsbescherming. Daarnaast omvat het programma de verantwoordelijkheid van de gemeente op het vlak van de integrale veiligheid, zoals de openbare orde, de brandweer en rampenbestrijding. Wat is onze visie In onze visie is de gemeente service- en persoonsgericht. Klachten en bezwaren worden voorkomen door direct in overleg te treden met bezwaarmakers. Burgers hebben een grote rol bij de totstandkoming van beleid en de uitvoering daarvan. Op het gebied van openbare orde en veiligheid staat de overheid garant voor de basisveiligheid. Iedereen moet veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Bij activiteiten die door de samenleving zelf worden geïnitieerd mag echter ook een verantwoordelijkheid van die initiatiefnemers worden gevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handhaving van de openbare orde en veiligheid bij evenementen. Integriteit en zorgvuldigheid zijn hierbij basiswaarden. Deze visie vertaalt zich in de volgende uitgangspunten: 1. De gemeente dient de samenleving met toewijding en professionaliteit. Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen hebben op een eenvoudige en klantgerichte wijze toegang tot de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente respecteert de privacy van burgers. 2. De gemeente betrekt burgers en andere belanghebbenden op passende wijze bij besluitvorming, bij belangrijke beleidsontwikkelingen en bij de uitvoering en externe (co)financiering van taken. Integriteit, openheid en samenwerken, kenmerken elk proces van burgerparticipatie. Dit zorgt voor duurzame verankering van gemeentelijk beleid in de samenleving. Korte lijnen bevorderen ook de slagvaardigheid van de gemeente. 3. De gemeente communiceert op professionele wijze. Eigentijdse communicatiemiddelen faciliteren de interactie tussen gemeente en samenleving. 4. De openbare orde wordt effectief gehandhaafd en criminaliteit wordt effectief voorkomen en bestreden. Wat gaan we doen in Vergroten (gevoel van) veiligheid Overlast gevende jongeren en hun ouders/verzorgers worden aangesproken op hun gedrag. Vandalisme dient bestreden te worden door een lik-op-stukbeleid. Zo zullen bijvoorbeeld vandalen de aangerichte schade zelf moeten betalen. Het regionaal Crisisplan wordt tenminste eenmaal per vier jaar geactualiseerd. Daarnaast wordt het crisisplan jaarlijks geoefend. Het gemeentebestuur zet zich ervoor in dat de genormeerde aanrijtijden voor ambulances en brandweer gerealiseerd kunnen worden. Burgers worden gestimuleerd in het oefenen van het gebruikmaken van AED s (Automatische Externe Defibrillators). * Overlastgevende jongeren: het WNS project (Welzijn Nieuwe stijl) loopt. * Crisisplan: het concept Regionaal Crisisplan is gereed. Volgens de planning wordt het plan medio november/december 2011 vastgesteld door het AB van de Veiligheidsregio. De bestuurlijke oefening heeft plaatsgevonden. De oefening is goed verlopen. De gezamenlijke oefening opvang en verzorging moet nog worden georganiseerd. * Aanrijtijden voor de ambulance en brandweer hebben onze zorg en aandacht. * AED's geen wijziging ten opzichte van 1e burap Wij brengen regelmatig onder de aandacht van diverse gremia. Vanuit de wijkraden zijn wel initiatieven om het gebruik van AED's te stimuleren. 5

8 Programma 1 Bestuur en Veiligheid Brandweer Het brandweerkorps heeft een grote verantwoordelijkheid. Om haar belangrijke taak goed te kunnen (blijven) uitvoeren moet ervoor gezorgd worden dat het de brandweerlieden niet ontbreekt aan adequate middelen en scholing. Om aan de toenemende kwaliteitseisen te kunnen blijven voldoen is ons korps op gegaan in een intergemeentelijk brandweercluster. Daarin behoudt de gemeente voor haar basisbrandweertaken een grote mate van autonomie. Op 16 april heeft het college besloten de budgetten voor die andere taken, zoals beroepspersoneel, exploitatie van materieel en oefenen van vrijwillig personeel, daadwerkelijk over te dragen aan de VNOG cluster IJsselstreek. In 2011 is hiermee een bedrag gemoeid van afgerond Op 30 juni is de gemeenteraad hierover geïnformeerd via de lijst van ingekomen stukken. Op dit moment is deze overdracht budgettair neutaal voor de gemeenten omdat eigen exploitatiebudget wordt omgezet in subsidiebudget en dit subsidiebudget voorlopig even groot is als het eigen oorspronkelijke budget. Via een harmonisatiediscussie binnen de brandweercluster zal moeten blijken hoe het subsidiebudget zicht de komende jaren zal ontwikkelen. Verwacht wordt dat deze discussie in de toekomst zal leiden tot oplopende subsidiebedragen. 3. Integrale handhaving De handhaving van gemeentelijke regels zal maximaal integraal plaatsvinden. Dat betekent dat gemeentelijke controleurs in een controle alle verschillende wetten en regels in ogenschouw nemen. Dit heeft voor zowel de partij waarbij controle/handhaving plaatsvindt als voor de gemeente grote voordelen (in een keer goed). Waar nodig vinden controles in samenhang met de politie en eventuele andere instanties plaats. Voor milieutaken zal samenwerking worden gezocht in regionale uitvoeringsdiensten. Afhankelijk van de te kiezen werkwijze en organisatievorm kunnen ook overige handhavingstaken in zo n uitvoeringsdienst worden ondergebracht. Het integraal handhaven brengt met zich mee dat medewerkers zich dienen te bekwamen op het brede specialisme van het handhavingsvak. De opleidingen zijn gevolgd en men is bezig om in de praktijk het integrale handhaven in uitvoering te brengen. Langzaam maar zeker beginnen zich de contouren van het integraal handhaven zich vorm te geven. Het is ook een kwestie van ervaring opdoen. In de komende periode zal deze ervaring verder worden opgedaan. 4. Burgerparticipatie verder borgen en periodiek evalueren De werkwijze zoals verwoord in de kadernotitie Samen Beter (burgerparticipatie) wordt verder uitgezet en doorontwikkeld. De voortgang hiervan wordt door een werkgroep bewaakt en waar nodig worden verbeterslagen doorgevoerd. In samenspraak met inwoners en vertegenwoordigers van wijk- en adviesraden wordt vervolgens de nieuwe werkwijze geëvalueerd. Communicatiebeleidsnota op dit moment uitgerold. Ook aandacht voor 'samen beter'. Verder is er vanuit de projecten Centrumplan Brummen en Centrumplan Eerbeek een evaluatie geweest met de adviesgroepen over werkwijze burgerparticipatie. In het najaar komt de monitorgroep weer bijeen over voortgang 'samen beter'. Bij de implementatie van de vernieuwende Communicatiebeleidsnota is burgerparticipatie als één van de speerpunten opgenomen. 5. Herijken van het communicatiebeleid Het huidige communicatiebeleid dateert uit Gelet op de ontwikkelingen die op ons afkomen (denk hierbij bijvoorbeeld aan de vergaande digitalisering, actief burgerschap in relatie tot de rol van de overheid en veranderingen in het medialandschap) is een actualisatie (herijking) van deze nota wenselijk. Doel is het beschikken over een heldere en actuele visie over de wijze waarop de gemeente communiceert met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instellingen. De Beleidsnota "Regisseur in woord en daad" is in april 2011 vastgesteld in college en in juni heeft ook de raad kennis genomen van de nieuwe nota. In het implementatietraject zijn voor de zomer met de eerste afdelingen werksessies gehouden over hoe het communicatiebeleid omgezet kan worden naar concrete acties. In het najaar volgen de overige. 6

9 Programma 1 Bestuur en Veiligheid Nieuwe website In samenhang met de ontwikkelingen binnen het project Brummen Digitaal wordt de huidige website vernieuwd zodat het een adequate basis is voor het beschikbaar stellen van meer informatie. Dit leidt ook tot een toename van de mogelijkheden om gemeentelijke diensten via internet af te nemen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk wordt voldaan aan de landelijke webrichtlijnen, maar ook aan de verwachtingen die bezoekers anno nu stellen aan een gemeentelijke website. De ontwikkeling van de nieuwe website is in afrondende fase. Een testpanel heeft gedurende de zomer de site getest. Lancering staat gepland voor medio september. Aansluitend wordt het intranet vervangen en is de website natuurlijk een belangrijke component in de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening. 7. Evenementenbeleid Er zal evenementenbeleid worden ontwikkeld waarin enerzijds aandacht is voor de toeristisch-recreatieve en economische belangen. Anderzijds bevat dit beleid de kaders die betrekking hebben op regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Bij evenementen wordt meer dan voorheen de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van organisatoren voor de beveiliging en bewaking van het evenement en de directe omgeving. Omdat de noodzaak aanwezig is wordt gezocht naar een manier om nog in 2011 nieuw beleid te hebben vastgesteld. Denkrichting is dit te betrekken bij de actualisatie van de APV die na de zomer is gestart. Het is een logische koppeling dat zaken die verwantschap vertonen met de regels in de APV als beleid worden meegenomen. Dat geldt voor evenementen maar ook voor standplaatsen en drank en horeca beleid. 8. Dienstverlening In de nabije toekomst wordt gewerkt vanuit één centrale balie publieksservice, die gekoppeld is aan de locatie van het gemeentehuis. Hier kan de burger terecht voor alle gemeentelijke producten en diensten. In de andere kernen van de gemeente wordt geen loketfunctie met een beperkte dienstverlening aangeboden. De gemaakte keuze om voor de ondersteunende voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en inkomen aan te sluiten bij de welzijnsinstellingen blijft gehandhaafd. Deze voorziening blijft ook in de toekomst zowel in de kernen Brummen als Eerbeek beschikbaar. Wanneer een gebouw met geïntegreerde maatschappelijke dienstverlening wordt gerealiseerd, zullen deze loketten daar hun plek in krijgen. Hieraan gekoppeld worden informatiepunten ingericht waar de algemene gemeentelijke informatie (folders, aankondigingen) te vinden is. Dit kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om ter plekke toegang te bieden tot het digitale loket van de gemeente Brummen. Het digitale loket wordt verder ontwikkeld tot een volwaardige vervanger van het fysieke loket. Daar waar mogelijk worden producten digitaal aangeboden. In steeds meer gevallen zijn we als gemeente verplicht om de digitale dienst aan te bieden. Het plan van aanpak om te komen tot een KCC(Klant Contact Centrum) is vastgesteld. Er is een start gemaakt met de projectgroep. De eerste stap is het in beeld brengen welke FO producten binnen het KCC afgehandeld kunnen worden. Daarmee wordt bewerkstelligd dat meer vragen in het KCC, dus bij het eerste klantcontact, beantwoord kunnen worden. Deze werkwijze moet gelijk oplopen met het afhandelen van vragen in alle kanalen (Balie, internet, telefoon en mail). Met de komst van de nieuwe Website kunnen op termijn steeds meer diensten digitaal afgedaan worden. 7

10 Programma 1 Bestuur en Veiligheid 2011 Wat mag het kosten Productinformatie: Programma 1 - Bestuur en Veiligheid Begroting 1e 2e bedragen x burap burap Lasten Incidenteel Structureel (incl. organisatie) Totale lasten (excl. bestemming) Baten Incidenteel Structureel Totale baten (excl. bestemming) Saldo excl. bestemmingen Bestemmingen Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Bestemmingen per saldo Saldo incl. bestemmingen Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De bedragen betreffen de saldi na bestemming. Begroting e Burap 2e burap Producten x Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Bestuurlijke aangelegenheden Voorlichting en promotie Klachten en bezwaren Burgerzaken Openbare orde Integraal veiligheidsbeleid Brandweer en rampenbestrijding Totaal bestuur en veiligheid Toelichting financiële ontwikkelingen Ten opzichte van de 1 e bestuursrapportage neemt het nadelige saldo van dit programma toe met Dit als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen. Mutaties te verdelen in: Structureel N Incidenteel V 8

11 Programma 1 Bestuur en Veiligheid 2011 Toelichting exploitatie Bestuurlijke aangelegenheden Gemeenteraad Extra kosten gemaakt ad door extra externe vergaderingen (huur zaal/geluid) en opleiding griffie. College van Burgemeester en wethouders Extra kosten gemaakt als gevolg van wethouderswisseling Intergemeentelijke samenwerking De kosten voor Regio onderneemt worden gedekt uit het beschikbare budget. Zie relatie programma 2 Economie. Het budget wordt dus voor verlaagd op dit programma. Internationale contacten Er zijn geen projecten en uitwisselingen gepland. Dit levert een voordeel op van Voorlichting en promotie De besparing op het budget gemeentethuis wordt niet helemaal gehaald. Daar tegenover staat een overschot op het budget voor het burgerjaarverslag. Burgerzaken Verkiezingen De werkelijke kosten vallen ruim lager uit dan begroot. Openbare orde Kapvergunningen Bij kapvergunningen worden dit jaar minder leges verwacht. Levert een nadeel op van Lijkschouw Het aantal lijkschouwingen is hoger dan begroot. Extra kosten hierdoor zijn afgerond Brandweer en rampenbestrijding Brandpreventie Dit jaar wordt een lagere opbrengst bij gebruiksvergunningen verwacht. Nadeel leges Accommodaties De definitieve afrekening energie 2010 laat een nadeel zien van afgerond Toelichting investeringen Brandweer en rampenbestrijding Brandweerauto De vervanging zal niet voor eind van dit jaar afgewikkeld zijn. Dit levert een incidentele besparing op aan kapitaallasten van ruim

12 Programma 1 Bestuur en Veiligheid

13 Programma 2 Ruimtelijke Ontwikkeling 2011 Portefeuillehouder: H. Beelen, J.A.C.M. Elbers en F.L.J. Bruning Korte omschrijving van het programma Het programma omvat het adviseren over, ordenen, ontwikkelen, bepalen en inrichten van de ruimtelijke omgeving van de gemeente voor wonen en werken. Ook de plattelandsontwikkeling van het buitengebied van de gemeente valt onder dit programma, inclusief toerisme en recreatie. Wat is onze visie 1. In de gemeente Brummen is voldoende betaalbaar en toegankelijk vastgoed voor toekomstbestendig wonen en werken in een dorpse en groene omgeving. 2. De gemeente Brummen bewaakt, stimuleert en draagt bij aan een aantrekkelijke en duurzame inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte in het landelijke gebied, in de kernen en op de bedrijventerreinen. 3. De gemeente Brummen is een unieke en gastvrije plek voor duurzame recreatie en toerisme in een dorpse en groene omgeving. 4. In de gemeente Brummen wordt het algemeen belang van een aangename ruimtelijke omgeving met een hoge ecologische en cultuurhistorische waarde goed gewaarborgd. 5. In de gemeente Brummen werken bouwers, ontwikkelaars en de gemeente met respect voor sociale, ecologische en cultuurhistorische waarden. Wat gaan we doen in 2011 Ten aanzien van het vastgoed: 1. De gemeente zal de ruimtelijke structuurvisies en de woonvisie verwerken in de richtlijnen voor het verlenen van bouwvergunningen, (ver)bouwsubsidies en leningen voor starters en voor particuliere duurzaamheidinvesteringen. In het kader van de samenvoeging van teams van de afdeling Ruimte zijn alle werkprocessen onder de loep genomen. Daar waar verbeteringen gewenst zijn zullen deze doorgevoerd worden. 2. De gemeente zal een digitaal loket instellen voor informatie rondom duurzaam bouwen en wonen. Burgers worden betrokken bij het onderhoud van dit loket. Er is een projectplan gereed voor een nieuw programma Duurzaamheid. In de verdere uitwerking zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop een digitaal loket ingevoerd kan worden. In dat kader zal het rendement van een dergelijk loket voor alle belanghebbenden moeten worden bepaald. 3. De gemeente zal medewerking verlenen aan initiatieven voor particulier collectief opdrachtgeverschap (PCO) die aansluiten bij de woonvisie (bijvoorbeeld geschakelde woningbouw, centraal wonen, duo-wonen, cohousing, woongroep, leefgemeenschap). Mogelijkheden voor particulier collectief opdrachtgeverschap worden ook meegenomen bij het opstellen of herzien van samenwerkingsovereenkomsten rond grote ontwikkelingsprojecten. De gemeente verleent medewerking aan particulier-collectieve projecten op basis van kostenverhaal. In het kader van de heroverweging van de regionale woningbouwaantallen is voortgang op dit dossier vertraagd. Voor Brummen betekent de heroverweging nog 665 woningen. Met de provincie wordt hierover nog gesproken. De verlaging naar 665 woningen leidt tot het nemen van een verdere voorziening bij de jaarrekening 2011 van 1,7 miljoen. Het vernieuwde beeld wordt meegenomen in de woonvisie, waar dan ook de wijze waarop PCO wordt vormgegeven. 4. Het gemeentelijke projectteam zal de ontwikkeling van de wijken Elzenbos en Lombok-Zuid begeleiden, waaronder het gefaseerd bouw- en woonrijp maken van gronden, het toezicht houden op de bouw en de inrichting van de openbare ruimte, het actualiseren van de onderliggende grondexploitaties en het bewaken van het daarmee verbonden financiële risico voor de gemeente. 11

14 Programma 2 Ruimtelijke Ontwikkeling 2011 Wij hebben recent besloten om de projecten Elzenbos en Lombok te bevriezen. Een en ander in afwachting van de definitieve besluitvorming rondom de regionale woningbouwaantallen. 5. Op basis van de woonvisie zal de gemeente in 2011 nieuwe prestatieafspraken maken met de woningstichtingen. De gemeente trekt het proces. Het streven is om een ontwerp begin 2012 gereed te hebben. Een en ander hangt samen met de regionale woningbouwprogrammering en de definitieve aantallen woningen die Brummen tot 2019 mag bouwen. 6. De gemeente zal het realiseren van maatschappelijk vastgoed en bedrijfshuisvesting voor ondernemers stimuleren via de netwerkactiviteiten van de gemeentelijke bedrijfscontact functionaris. De functionaris polst ook de wenselijkheid van gebieden met een multifunctionele woon- en werkbestemming voor een gunstig vestigingsklimaat. Deze taak is onder gebracht bij de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris. Ten aanzien van de ruimtelijke ordening: 1. De gemeente zal de uitvoering van de structuurvisie Centrumplan Eerbeek regisseren. De gemeente zal een bestemmingsplan voor het centrum van Eerbeek in procedure brengen om in 2013 in werking te kunnen treden. De opdracht tot het opstellen van de bestemmingsplannen is voorbereid en zal op korte termijn worden verstrekt. In 2012 dienen de bestemmingsplannen te worden vastgesteld opdat zo snel mogelijk met de bouw kan worden begonnen. 2. De structuurvisie Centrumplan Brummen wordt afgerond en in 2011 ter vaststelling aan de raad aangeboden. De gemeente zal vervolgens een bestemmingsplan voor het centrum van Brummen in procedure brengen om in 2013 in werking te kunnen treden. De structuurvisie voor het centrum van Brummen is door de raad vastgesteld. Uitvoering hangt af van de middelen die de raad beschikbaar stelt in de begrotingsbehandeling Verwacht wordt dat met een bijdrage op kleine schaal aan de uitvoering kan worden begonnen in Bij de voorbereidingen en uitvoering van de werkzaamheden rondom de IJsselsprong zal de gemeente actief naar vervangende (woon en werk)ruimte zoeken voor bewoners en bedrijven in het projectgebied. De gemeente zal beleidsmatig goed afstemmen met het waterschap Veluwe, de gemeentes Zutphen en Voorst, de provincie en Rijkswaterstaat. De gebiedskennis van burgers die het projectgebied goed kennen, wordt meegenomen via participatiemogelijkheden. Eind 2010 zal de gemeente een nota van uitgangspunten opstellen voor het bestemmingsplan Dijkverleggingen (Cortenoever, Tichelbeeksewaard en Voorsterklei). IJsselsprong: Conform de SOK neemt Brummen deel aan de verdere uitwerking van de IGSV 2008 en het Voorstel Alles in één keer uit Daartoe wordt thans een masterplan voor het middengebied van de IJsselsprong voorbereid. Hierin komen alle vier de opgaven terug: rood (woningbouw), groen (groene buffer, ecologische verbindingszone), grijs (rondweg De Hoven) en blauw (rivierverruimende maatregelen in de Tichelbeekse waard). Het masterplan is eind 2011/begin 2012 gereed. De brummense bijdrage is vastgesteld op (10% van de plankosten excl. ambtelijke uren). Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei: Het betreft hier de blauwe opgave als onderdeel van de IJsselsprong. Eind 2010 is een uitgangspuntennota door college en raad vastgesteld. Deze vormt de Brummense input in het proces om te komen tot een definitief ontwerp en bestemmingsplan voor de dijkverleggingen in Cortenoever en de Voorsterklei. Het proces wordt voorbereid en geregisseerd door het Waterschap Veluwe in opdracht van Rijkswaterstaat. In 2011 wordt het definitieve ontwerp en conceptbestemmingsplan afgerond en ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Belangrijk onderdeel is de in voorbereiding zijnde milieueffectrapportage. Volgens de planning is de gebiedsontwikkeling (incl. dijkverleggingen) in 2015 gerealiseerd. 12

15 Programma 2 Ruimtelijke Ontwikkeling De gemeente zal ontwikkelingen in lijn met de nieuwe structuurvisie voor de buitenruimte verwelkomen en (kostendekkend) regisseren. Burgers, instellingen en bedrijven worden uitgenodigd om bij te dragen aan dit proces. Na de zomer wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop en de intentie waarmee de structuurvisie voor het buitenruimte wordt gemaakt. Ten aanzien van recreatie en toerisme: 1. De gemeente zal het realiseren van (binnen het beleid passende) voorzieningen voor recreatie en toerisme stimuleren via het gemeentelijke communicatiebeleid en via de netwerkactiviteiten van de gemeentelijke medewerker voor toerisme en de bedrijfscontactfunctionaris. Deze taak is onder gebracht bij de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris 2. De gemeente zal actief zoeken naar subsidies en andere externe geldbronnen voor recreatieve projecten die aansluiten bij het Ligt op Groen uitvoeringsprogramma 'De Schop in de Grond'. In het kader van het uitvoeringsprogramma vindt doorlopend een zoektocht plaats naar mogelijke alternatieve financieringsbronnen. 3. De gemeente zal duurzaam ondernemerschap in de recreatieve en toeristische sector stimuleren via de netwerkactiviteiten van de bedrijfscontactfunctionaris. 4. In aansluiting op het nieuwe communicatiebeleid zal de gemeente een plan van aanpak formuleren voor het promoten van de recreatieve en toeristische waarden van de gemeente Brummen. De gemeente zal onder andere een herkenbaar merk ontwikkelen, waarmee Brummen in de markt wordt gezet als een unieke en gastvrije plek voor duurzame recreatie en toerisme in een groene en dorpse omgeving. Het communicatieteam trekt dit initiatief. In het kader van de structuurvisie voor de buitenruimte is dit een van de onderwerpen die mogelijk als speerpunt benoemd zal worden. 5. Voor het uitgeven van vergunningen aan ondernemers op recreatieve locaties zal de gemeente kwaliteitseisen opstellen die goed aansluiten bij het ruimtelijk beleid. In de afwegingen die gemaakt worden om tot vergunningverlening over te kunnen gaan worden de relevante wet- en regelgevingen toegepast. Voor zover nadere kwaliteitseisen daar geen onderdeel van uitmaken dient de gemeente eigen beleid te formuleren dat passend is binnen de kaders die de wet daaraan stelt. 6. In samenwerking met de stichting Landschapbeheer Gelderland zal de gemeente in twee nieuwe klompenpaden realiseren. Deze zullen aansluiten op bestaande toeristische wandelroutes binnen en buiten de gemeente. Wordt in voorbereiding genomen. Vraagstuk blijft de beschikbare capaciteit binnen de afdeling. Daar waar mogelijk zal hier uitvoering aan worden gegeven. Indien de capaciteit niet toereikend is zal de Raad gevraagd worden om additionele middelen danwel herprioritering van werkzaamheden. 7. In het kader van de herinrichting van Cortenoever zal de gemeente de mogelijkheid onderzoeken van een toeristisch fietspad dat de Piepenbeltweg integreert met het behoud van kwetsbare natuurwaarden in de omgeving (het Ganzenei). De aanleg van een fietspad is onderwerp van gesprek geweest. Primaire reactie van het waterschap is negatief. Discussie wordt dit jaar nog verder gevoerd. 13

1 e Bestuursrapportage 2011

1 e Bestuursrapportage 2011 1 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen 1 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 april 2011 Kenmerk : BW11. /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit Inhoudsopgave 1 e bestuursrapportage

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 Gemeente Brummen

Jaarstukken 2011 Gemeente Brummen Jaarstukken 2011 Gemeente Brummen (28 juni 2012) Jaarstukken 2011 gemeente Brummen Kenmerk: BR12.002/GA Behorende bij: RV12.0031/GA Vastgesteld door: Gemeenteraad bij besluit RB 12.0035 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Collegeprogramma voor de periode 2010 tot 2014

Collegeprogramma voor de periode 2010 tot 2014 Collegeprogramma gemeente Brummen 2010-2014 Collegeprogramma voor de periode 2010 tot 2014 Augustus 2010 BR10.0022 Inhoud INLEIDING...3 PROGRAMMA 1 BESTUUR EN VEILIGHEID...7 PROGRAMMA 2 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING...14

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet B&W-nota zaaknummer blad programma werkdoel onderwerp Sta :121010 : 1/5 datum nota : 23-08-2017 : 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet : Plan

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Notitie intergemeentelijke structuurvisie

Notitie intergemeentelijke structuurvisie Notitie intergemeentelijke structuurvisie oktober 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Wettelijke verplichting...3 3 Integraal of thematisch...3 4 Thema's...4 5 Produkt...6 6 Rolverdeling en bemensing...6

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 16 RZ 118 Beslisnota Woningbouwprogramma 2015-2025 Wijchen, 22 april 2016 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. In te stemmen met reserveren van 80 extra woningen voor

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2012

1 e Bestuursrapportage 2012 1 e Bestuursrapportage 2012 Gemeente Brummen 1 e Bestuursrapportage 2012 gemeente Brummen Versie : 2 mei 2012 bij adviesnota BW12.0110/EZ Kenmerk : INT12.0683 Vastgesteld : in de raadsvergadering van 28

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014

1 e Bestuursrapportage 2014 1 e Bestuursrapportage 2014 Gemeente Brummen Kenmerk: INT14.1086 Inhoudsopgave 1 e bestuursrapportage 2014 Aanbieding van de 1 e bestuursrapportage..... 3 De programma s 1. Bestuur en Veiligheid... 5

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda 2015 en 2016

Lange Termijn Agenda 2015 en 2016 Lange Termijn Agenda 2015 en 2016 Gemeenteraad van Brummen Programma 1: Bestuur en Veiligheid Programma 2: Ruimtelijke Ontwikkeling Programma 3: Ruimtelijk Beheer Programma 4: Sociaal Domein Programma

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad;

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad; 2.1.8 Uitvoeringskrediet Verbeteren entree binnenstad stationstunnel 1 Dossier 539 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 539 Vertrouwelijk Ja Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0077 Rv. nr.: 10.0077 B&W-besluit d.d.: 27-4-2010 B&W-besluit nr.: 10.0478 Naam programma +onderdeel: Programma nummer 6 Stedelijke Ontwikkeling (product 810.02 Lokaal Ruimtelijk ordeningsbeleid)

Nadere informatie

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Eerste burap 2013 Nr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 I/S 1 Diverse budgetten voor de raad, nl: 21.100 I Vertrek burgemeester 3.500 Werving nieuwe burgemeester

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Aanbieding van de programmabegroting. 3

Aanbieding van de programmabegroting. 3 Inhoudsopgave Aanbieding van de programmabegroting. 3 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.... 9 2. Ruimtelijke ontwikkeling... 19 3. Ruimtelijk beheer.. 29 4. Werk en inkomen.. 41

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 16 juli 2009 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het opstarten van de inspraakprocedure voor de Structuurvisie Wonen conform de gemeentelijke

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1 In onderstaand schema zijn de speerpunten van het collegeprogramma gepresenteerd in een jaarplanning. Activiteiten en bijbehorende planningen die reeds eerder zijn vastgesteld en waarnaar niet wordt verwezen

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Concept Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 21-12-2010 Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden 2005 t/m 2009 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met het voorstel

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie