ARCHIEF VAN DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS ARCHIEFSELECTIELIJST 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARCHIEF VAN DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS ARCHIEFSELECTIELIJST 2008"

Transcriptie

1 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 13 ARCHIEF VAN DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS ARCHIEFSELECTIELIJST 2008 door Geert LELOUP Brussel 2008

2

3 ARCHIEF VAN DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS ARCHIEFSELECTIELIJST 2008 door Geert LELOUP Brussel 2008

4

5 DE ARCHIEFSELECTIELIJST: EEN MANAGEMENTTOOL Archiefstukken zijn documenten die, ongeacht hun drager, hun datum of hun materiële vorm, opgemaakt of ontvangen werden door een organisatie in uitoefening van haar functies of activiteiten, en die naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder deze organisatie, persoon of groep personen gedurende een bepaalde periode. Het betreft om het even welk document, zowel op papier als op een magnetische, optische, elektronische of andere drager. Een archief heeft een belangrijke dubbele functie. Het bezit in de eerste plaats een administratiefjuridische waarde: het is essentieel voor de eigen goede werking en onmisbaar voor de informatie- en verantwoordingsplicht tegenover de maatschappij. Een archief heeft bovendien ook een potentiële historisch-culturele waarde, op basis waarvan toekomstige historici en andere geïnteresseerden de werking van een instelling en haar impact op de maatschappij kunnen reconstrueren. De Archiefwet van 24 juni 1955 (zoals gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009) bepaalt omwille van dit laatste dat overheidsarchieven niet vernietigd kunnen worden zonder toestemming van het de Algemene Rijksarchivaris of diens gemachtigden én dat historisch waardevolle archieven ouder dan 30 jaar aan het Rijksarchief overgedragen moeten of kunnen worden. Het is praktijk heel omslachtig om de vernietiging of overdracht van archieven telkens ad hoc te organiseren. De oplossing schuilt in de opmaak van een archiefselectielijst. WAT VERSTAAT MEN ONDER EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van al de door een archiefvormer gevormde papieren en digitale archiefreeksen, met vermelding van hun bewaartermijn en hun definitieve wanneer deze documenten geen administratieve nut niet meer hebben. Het geeft aan welke archiefstukken na verloop van tijd vernietigd kunnen worden en welke wegens hun historisch belang blijvend bewaard moeten worden en op termijn naar het Rijksarchief overgebracht kunnen worden. De instelling weet op die manier al van bij de opmaak de stukken, en eigenlijk zelfs van vóór hun ontstaan, welke na het verstrijken van de bewaartermijn vernietigd zullen mogen worden en welke na het verstrijken van de bewaartermijn wegens hun historisch belang of hun bewijswaarde naar het Rijksarchief overgebracht zullen moeten worden. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst is hét basisinstrument voor een goed archiefbeheer, wat belangrijke voordelen kan opleveren op het vlak van efficiëntie, kostenbesparing en risico-inperking. Een steeds snellere aangroei van de papiermassa en een doorgedreven digitalisering leiden immers een ingewikkeld hybride systeem, waardoor een goed informatiebeheer een belangrijke uitdaging wordt. Wanneer de personeelsleden in dergelijke omstandigheden zelf (door omstandigheden gedwongen worden te) beslissen welke papieren en digitale archiefstukken wel en niet bewaard blijven of hoe en waar deze worden bewaard, dan heeft dat vroeg of laat nefaste gevolgen voor een organisatie. Een ongestructureerd archiefbeheer veroorzaakt niet alleen een wildgroei van archief met alle bijhorende overbodige uitgaven, maar ook een ongecontroleerd verlies van mogelijk belangrijke archiefstukken. Een archiefselectielijst is dus een essentieel instrument voor qualitymanagement, in het bijzonder voor documentenbeheer (records management) en informatiebeheer in de schoot van een organisatie. Het biedt beleidsverantwoordelijken en managers de mogelijkheid om een echt beleid met betrekking informatiebeheer te ontwikkelen en de nodige menselijke, materiële en financiële middelen in te plannen. Een goed archiefbeheer zal er daarenboven voor zorgen dat archieven met een belangrijke historische waarde op sociaal, cultureel, politiek, economisch, wetenschappelijk of technologisch vlak blijvend bewaard worden en op termijn naar een archiefbewaarplaats overgebracht kunnen worden. 5

6 6

7 LIJST VAN AFKORTINGEN AERE AIP ARA ACGD ASGD BCOJ BIHCS BOC B.S. Bijl. B.S. btw CAGD CAL CBOE CBFE DWTC EGKE ESKE FAGD FCFO FERE FWI FWO IBHEC Association égyptologique Reine Élisabeth Association Internationale de Papyrologues Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Assyriologisch Centrum Georges Dossin Assyriologische Stichting Georges Dossin Belgisch Comité voor Opgravingen in Jordanië Belgisch instituut voor hoge Chinese studiën Basisoverlegcomité Belgisch Staatsblad Bijlagen van het Belgisch Staatsblad belasting op de toegevoegde waarde Centre Assyriologique Georges Dossin Centraal Iconografisch Archief van Nationale Kunst en Centraal Laboratorium der Belgische Musea Comité voor Belgische opgravingen in Egypte Comité belge des fouilles en Egypte Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth Fondation Assyriologique Georges Dossin Fonds voor Collectief en Fundamenteel Onderzoek Fondation égyptologique Reine Elisabeth Federale Wetenschappelijke Instelling Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Institut belge des hautes études chinoises 7

8 Lijst van afkortingen ICC ICT IvA KIK KLM KMKG KMMA KMSKB MIM (1) MIM (2) MNOC MRA OGHB POD RSZ SAB VED vso vzw Islamitisch en Cultureel Centrum van België Information and Communication Technologies Instituut voor Amerikanistiek Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Koninklijk Legermuseum Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Musée des Instruments de Musique Muziekinstrumentenmuseum Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur Musicological Research Association Office Généalogique et Héraldique de Belgique Programmatorische Overheidsdienst Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Société des Américanistes de Belgique Vrienden van de Educatieve Dienst vennootschap met sociaal oogmerk vereniging zonder winstoogmerk 8

9 ARCHIEFSELECTIELIJST De archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van alle papieren en digitale archiefstukken, hun minimale bewaartermijn en hun definitieve. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis weten op die manier in een heel vroeg stadium welke archiefstukken op termijn vernietigd kunnen worden en welke wegens hun historisch belang blijvend bewaard zullen worden en op termijn naar een archiefbewaarplaats overgebracht kunnen worden. De volgende gegevens worden telkens opgenomen: Archiefstuk Datering Bewaartermijn Def. De archiefstukken zijn documenten die, ongeacht hun datum, vorm of drager, naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder de instelling, persoon of groep personen die deze documenten heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of de vervulling van zijn/haar taken. Het gaat om alle papieren documenten en digitale bestanden die gevormd werden in uitvoering van de opdrachten. Stukken die bij toeval in een archief terechtgekomen zijn en die geen rechtstreeks verband houden met de taakvervulling maken geen deel uit van dat archief. Boeken, tijdschriften en losse documentatie behoren evenmin het archief. De archiefstukken wordt zo nauwkeurig mogelijk gedateerd op basis van het oudst en jongst aanwezige originele archiefstuk. De bewaartermijn wordt bepaald door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en drukt uit hoe lang ze het archiefstuk nodig heeft om haar goede werking te verzekeren en om zich op juridisch vlak te verantwoorden. De bewaartermijnen die bij de archiefstukken worden vermeld zijn nog voor wijziging vatbaar. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis kan deze termijnen immers te allen tijde opnieuw bekijken. De definitieve wordt bepaald door het Rijksarchief in overleg met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, op basis van de cultureel-wetenschappelijke waarde van het archiefstuk, in het bijzonder voor het historisch onderzoek. Voor bepaalde archiefstukken wordt in dit veld nuttige bijkomende informatie opgenomen. 9

10 DIRECTIE EN DIENSTEN REEKSEN ADMINISTRATIEF-JURIDISCH BEHEER DIRECTIE Datering Bewaartermijn Agenda s van de briefwisseling 1859-heden 5 jaar Briefwisseling (ongeordend en gefragmenteerd) verstreken Briefwisseling (chronologisch geordend) verstreken Briefwisseling (alfabetisch geordend op familienaam) verstreken Briefwisseling met het wetenschappelijk personeel (alfabetisch geordend op familienaam) verstreken Briefwisseling (geordend op volgnummer) verstreken Briefwisseling (ongeordend en gefragmenteerd) verstreken Briefwisseling (chronologisch geordend) verstreken Deze reeks bevat hoofdzakelijk formele en protocollaire briefwisseling (felicitaties, condoleances). Dienstnota s (oudere ongeordend en gefragmenteerd) 1911-heden 10 jaar 10

11 Dossiers inzake de organisatie en interne werking (ongeordend en gefragmenteerd) verstreken Deze reeks handelt voornamelijk over het reglement, het organigram, de relatie met de voogdijbesturen... Dossiers inzake de organisatie en interne werking (geordend op dienst of departement) 1980-heden 10 jaar Dossiers inzake het beheer van het fonds «Per Musea» 1990-heden 10 jaar Dossiers inzake de praktische lessen archeologie verstreken Dossiers inzake de coördinatie van de samenwerking met binnenlandse en buitenlandse musea, verenigingen, tentoonstellingsorganisatoren, universiteiten, wetenschappelijke instellingen, onderzoekscentra, stichtingen en andere instellingen (oudere ongeordend en gefragmenteerd) 1880-heden 10 jaar structurele samenwerkingsinitiatieven, overige vernietigen Jaarverslagen (oudere ongeordend en gefragmenteerd) 1860-heden 10 jaar Driemaandelijkse verslagen van het wetenschappelijke personeel (deels ongeordend en gefragmenteerd) verstreken Jaarverslagen van het wetenschappelijke personeel jaar selecteren De jaarverslagen enkel en met het jaar 1988, aangezien deze individuele jaarverslagen vanaf het jaar 1989 in het jaarverslag van de instelling werden opgenomen. 11

12 Dossiers inzake de organisatie van bezoeken, bezoekersaantallen, openingsuren en klachten van bezoekers 1983-heden 10 jaar Gulden Boek van het Bellevuemuseum verstreken Notulen en bijhorende stukken van de Bestuurscommissie verstreken Notulen en bijhorende stukken van de Commissie van Toezicht (oudere ongeordend en gefragmenteerd) Notulen en bijhorende stukken van het Comité van de afdeling Oude Kunstnijverheden en Oudheden Notulen en bijhorende stukken van het Comité van de afdeling Monumentale en Industriële Kunst Dossiers inzake de organisatie en interne werking van de afdeling Monumentale en Industriële Kunst Notulen en bijhorende stukken van het Comité van de afdeling Decoratieve Schilderkunst Dossiers inzake de organisatie en interne werking van de afdeling Decoratieve Schilderkunst Notulen en bijhorende stukken van het Comité van de afdeling Oudheid verstreken verstreken verstreken verstreken verstreken verstreken verstreken 12

13 Notulen en bijhorende stukken van het Comité van de afdeling Kunstnijverheid Notulen en bijhorende stukken van het Comité van de afdeling Wapens en Wapenuitrustingen verstreken verstreken Notulen en bijhorende stukken van de Wetenschappelijke Raad 1981-heden 10 jaar Notulen en bijhorende stukken van de Commissie voor het Beheer van het Eigen Vermogen (oudere ongeordend en gefragmenteerd) Notulen en bijhorende stukken van de Beheerscommissie van de Groepering Musea en van de Beheerscommissie van de Pool Musea verstreken 1987-heden 10 jaar Notulen en bijhorende stukken van de Directieraad 1999-heden 10 jaar Notulen en bijhorende stukken van de Aankoopcommissie 2000-heden 10 jaar Notulen en bijhorende stukken van de vergadering van het wetenschappelijk personeel jaar Notulen en bijhorende stukken van de vergadering van de diensthoofden 2001-heden 10 jaar Notulen en bijhorende stukken van de Jury van Werving en Bevordering en de Commissie van Werving en Bevordering 1982-heden 10 jaar Notulen en bijhorende stukken van het Basisoverlegcomité (BOC) 1988-heden 10 jaar 13

14 Notulen en bijhorende stukken van de Technische Vergadering , 2005-heden 10 jaar Notulen en bijhorende stukken van de Commissie Beveiliging Verzamelingen jaar Notulen en bijhorende stukken van het College der Hoofden van de Wetenschappelijke Inrichtingen en het College van Instellingshoofden van de Federale Wetenschappelijke Instellingen («College der Directeurs») Notulen en bijhorende stukken van het Directiecomité van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid jaar vernietigen 2005-heden 10 jaar vernietigen Notulen en bijhorende stukken van de Hoge Raad Technisch Onderwijs verstreken vernietigen De originelen worden reeds bewaard in het Algemeen Rijksarchief. REEKSEN JURIDISCHE ONDERSTEUNING EN ADVIES JURIDISCHE DIENST Datering Bewaartermijn Dossiers inzake juridische ondersteuning (geordend op «A(rchief)»-volgnummer) 2001-heden 10 jaar REEKSEN FINANCIEEL BEHEER BOEKHOUDING Datering Bewaartermijn Dossiers inzake begrotingen en begrotingswijzigingen (oudere ongeordend en gefragmenteerd) 1860-heden 15 jaar Dossiers inzake bijzondere kredieten verstreken Registers van de uitgaven verstreken 14

15 Grootboeken , 2002-heden 15 jaar Dagboeken verstreken Kasboeken voor de verkoop van toegangskaarten verstreken Voorschotregisters verstreken Dossiers inzake de rekening en verantwoording in uitvoering van art. 15 van de Wet van 29 oktober 1846 (chronologisch geordend) verstreken Deze reeks handelt over de uitgaven voor personeel, materiaal en de aankoop van collecties en wordt in de periode opgedeeld in een reeks dossiers inzake de uitgaven voor personeel en een reeks dossiers inzake de uitgaven voor materiaal en de aankoop van collecties. Bestelbonnen (vanaf 2002 geordend op volgnummer PIA) 2000-heden 15 jaar vernietigen Facturen (geordend op volgnummer betaling) jaar selecteren Facturen (geordend op begrotingsartikel) jaar selecteren Facturen (geordend op volgnummer PIA) 2002-heden 15 jaar selecteren De originele facturen met betrekking de aankoop van de duurzame goederen en de collecties (art. 74) en de originele facturen met betrekking de renovaties (art ), de overige vernietigen. Kasstukken 2000-heden 15 jaar vernietigen 15

16 Rekeninguittreksels (vanaf 2002 geordend op volgnummer PIA) 1992-heden 15 jaar vernietigen Dossiers inzake de btw-aangiften 2000-heden 15 jaar vernietigen Databank voor boekhoudkundig en financieel beheer (Microsoft Access) jaar Databank voor boekhoudkundig en financieel beheer (PIA, Oracle) 2002-heden 15 jaar Jaarrekeningen 1987-heden 15 jaar Dubbels van contracten met derden 2000-heden 5 jaar na beëindiging contract REEKSEN FINANCIEEL BEHEER EIGEN VERMOGEN Datering Bewaartermijn Dossiers inzake het financieel beheer van het Eigen Vermogen (met facturen, rekeninguittreksels, wissels...) verstreken vernietigen Grootboeken van het Eigen Vermogen verstreken Dagboeken van het Eigen Vermogen , verstreken Inkoopboek van het Eigen Vermogen verstreken vernietigen Verkoopboek van het Eigen Vermogen verstreken vernietigen Postchequerekeningregister van het Eigen Vermogen verstreken vernietigen 16

17 Portregisters van het Eigen Vermogen verstreken vernietigen Facturen van het Eigen Vermogen verstreken vernietigen Rekeninguittreksels van het Eigen Vermogen verstreken vernietigen Registers van verzonden foto s van het Eigen Vermogen verstreken vernietigen Registers van verzonden postkaarten van het Eigen Vermogen verstreken vernietigen REEKSEN MATERIEEL BEHEER TECHNISCHE DIENSTEN Datering Bewaartermijn Dossiers en plannen inzake de verwerving, de bouw, de inrichting, het onderhoud, de renovatie, de restauratie en/of de beveiliging van de terreinen en de gebouwen (grotendeels ongeordend en gefragmenteerd) dossiers: plannen: jaar selecteren De inhoudelijk belangrijke stukken betreffende structurele en ingrijpende werken ( niet uitgevoerde voorontwerpen, «as built» plannen, maquettes, foto's, bestekken, weerhouden offertes, goedkeuringsbeslissingen, opleveringsstukken ), de overige stukken vernietigen. Dossiers inzake het telefoonnetwerk , verstreken vernietigen Inventaris van materieel en meubilair - dossiers (chronologisch geordend) verstreken - registers (geordend op volgnummer) verstreken 17

18 - registers (geordend per lokaal) verstreken - plakkaten (geordend per lokaal) verstreken vernietigen Notulen en bijhorende stukken van de Commissie voor de inrichting en het gebruik van het Jubelparkpaleis en de Kunstberg verbonden aan het Ministerie van Openbare Werken Notulen en bijhorende stukken van de Commissie voor de verlichting van musea en van kunstwerken verbonden aan de vzw Belgisch Nationaal Comité voor Verlichtingskunde verstreken verstreken Dossiers inzake de organisatie van en de procedures voor de bewaking verstreken Beurtlijsten en verslagen van de bewakers verstreken selecteren De verslagen met betrekking opmerkelijke voorvallen, de overige stukken vernietigen. REEKSEN MATERIEEL BEHEER ECONOMAAT Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de levering van goederen en diensten (meubilair, kantoorbenodigdheden, laboratoriummateriaal, werktuigen...) Orderboeken voor de levering van goederen en diensten (meubilair, kantoorbenodigdheden, laboratoriummateriaal, werktuigen...) Steekkaarten inzake de levering van goederen en diensten (meubilair, kantoorbenodigdheden, laboratoriummateriaal, werktuigen...) verstreken vernietigen verstreken vernietigen verstreken vernietigen 18

19 Voorschotregisters voor de levering van goederen en diensten (meubilair, kantoorbenodigdheden, laboratoriummateriaal, werktuigen...) Dubbels van bestelbonnen voor de levering van goederen en diensten (meubilair, kantoorbenodigdheden, laboratoriummateriaal, werktuigen...) Leveringsbonnen voor de levering van goederen en diensten (meubilair, kantoorbenodigdheden, laboratoriummateriaal, werktuigen...) verstreken vernietigen 1954-heden 5 jaar vernietigen 2005-heden 5 jaar vernietigen Maandelijkse staten met opgave kopieaantallen van de kopieerapparaten 2000-heden 10 jaar vernietigen REEKSEN PERSONEELSBEHEER PERSONEELSDIENST Datering Bewaartermijn Briefwisseling en formulieren inzake spontane sollicitaties (oudere ongeordend en gefragmenteerd) jaar vernietigen Dossiers inzake de aanwerving en bevordering van personeelsleden jaar selecteren De processen-verbaal, deelnemerslijsten, vragen en uitslagen, de overige stukken vernietigen. Stukken betreffende het administratief en het financieel statuut van het personeel (deels ongeordend en gefragmenteerd) Eensluidende afschriften van koninklijke en ministeriële besluiten houdende de benoeming, de loonsverhoging, de disponibiliteit en het ontslag van personeelsleden (chronologisch geordend) jaar verstreken Opgaven der wijzigingen van personeelsleden verstreken vernietigen 19

20 Dossiers inzake het personeelsplan 2005-heden 3 jaar Dossiers inzake de organisatie van opleidingen voor het personeel 2006-heden 5 jaar Afwezigheidregisters verstreken vernietigen Aanwezigheidslijsten, puntinglijsten en prikkloklijsten verstreken vernietigen Prikklokdatabank (Unitime) 2004-heden 3 jaar vernietigen Verlofkaarten en verloffiches (deels ongeordend en gefragmenteerd) verstreken vernietigen Verlofdatabank (Unitime) 2004-heden 3 jaar vernietigen Personeelslijsten van personeelsleden 1980-heden 110 jaar na geboortedatum personeelslid Personeelssteekkaarten van personeelsleden 1985-heden 110 jaar na geboortedatum personeelslid 20

21 Personeelsdatabank van personeelsleden (Microsoft Access) 1990-heden 110 jaar na geboortedatum personeelslid Personeelsdossiers (geordend op volgnummer) 1856-heden 110 jaar na geboortedatum personeelslid Deze personeelsdossiers worden in drie verschillende op volgnummer geordende reeksen bewaard. Sommige dossiers dienen opnieuw samengesteld te worden. Een personeelsdossier zou vijf jaar na de pensionering of het vertrek van het betrokken personeelslid geschoond kunnen worden, waarbij de volgende documenten verwijderd kunnen worden: geneeskundige attesten, verlofkaarten en verloffiches Jobstudentendossiers 1997-heden 5 jaar vernietigen Dossiers inzake de bijdragen voor de Weduwen- en Wezenkas verstreken vernietigen Notulen en bijhorende stukken van de Onderzoekscommissie (voor onderzoek van gedrag personeelsleden tijdens de Eerste Wereldoorlog) verstreken REEKSEN ICT-BEHEER ICT-DIENST Datering Bewaartermijn Notulen en bijhorende stukken van de maandelijkse vergaderingen 2004-heden 2 jaar Dossiers inzake de aankoop en de levering van ICT-technologie 2004-heden 15 jaar vernietigen 21

22 Back-uptapes met gegevens van servers, databanken en verkeer 2006-heden 6 maanden vernietigen REEKSEN COÖRDINATIE COLLECTIEBEHEER Datering Bewaartermijn Briefwisseling betreffende de (mogelijke) aankoop, schenking, legatering of ruil van collecties 1835-heden 10 jaar Formulieren van de te koop, schenking of ruil aangeboden collecties , verstreken Aanwinstenformulieren van de collecties verstreken Aanwinstendossiers van de via aankoop verworven collecties (geordend op volgnummer) Aanwinstendossiers van de via aankoop verworven collecties (geordend per departement) Aanwinstendossiers van de via schenking, legaat, ruil of bruikleen verworven collecties (geordend op volgnummer) Deze reeks handelt na 1960 over uitgaande bruiklenen. Zie ook de lager in de lijst omschreven reeks. Aanwinstendossiers van de via aankoop, schenking of legaat verworven collecties 1982-heden Deze reeks vertoont lacunes. Voor meer informatie, zie hoofdstuk over archiefvorming en archiefbeheer. Aanwinstendossiers van de collecties van het Hallepoortmuseum

23 Aanwinstenregisters van de collecties («algemene inventarissen») 1848-heden Deze reeks vertoont lacunes. Voor meer informatie, zie hoofdstuk over archiefvorming en archiefbeheer. Aanwinstenregisters van de via schenking of legaat verworven collecties Deze reeks vertoont lacunes. Voor meer informatie, zie hoofdstuk over archiefvorming en archiefbeheer. Steekkaartencatalogus van de collecties (houten steekkaartenkast) - deel geordend op domein: beeldhouwwerk, meubels, leder, zegels - deel geordend op legataris: Godschalk, Ravenstein, Vermeersch. [20 ste eeuw] verstreken - deel geordend op volgnummer "Fonds Musées". - deel geordend op volgnummer van de schenkingen. Steekkaartencatalogus van de collecties (metalen steekkaartenkast) - deel geordend op naam van de schenker, legataris of verkoper. - deel geordend op type object: bord, vaas, zegel - deel geordend op type materiaal: zilver, steen, ijzer, porselein, faience - deel bewaargevingen - deel geordend op legataris: Ravenstein, Godschalk, Lohest, Evenepoel en Vermeersch. [20 ste eeuw] verstreken Deze steekkaarten verwijzen naar het nummer van het aanwinstenregister («algemene inventaris») en/of naar het nummer van de afdeling en soms naar het nummer van het aanwinstendossier. 23

24 Centrale databank van de collecties (MuseumPlus) 2007-heden Briefwisseling betreffende uitgaande bruiklenen van collecties (chronologisch geordend) Formulieren van uitgaande bruiklenen van collecties (geordend op volgnummer) Dossiers inzake uitgaande bruiklenen van collecties (geordend op volgnummer, vanaf 2003 geordend op jaar en volgnummer) verstreken verstreken 1960-heden 1 jaar Deze reeks handelt vóór 1960 over via schenking, legaat, ruil of bruikleen verworven collecties. Zie ook de hoger in de lijst omschreven reeks. Dossiers inzake langdurige uitgaande bruiklenen van collecties en vitrines aan overheidsinstellingen en kerkelijke instellingen (geordend op volgnummer) 1929-heden 1 jaar na beëindiging bruikleen Dossiers inzake de verzekering van collecties gedurende hun restauratie (geordend op volgnummer) Briefwisseling inzake de aanvragen reproductie van collecties (chronologisch geordend) 2000-heden 1 jaar verstreken Dossiers inzake de diefstal van collecties verstreken Briefwisseling met betrekking ongevallen met collecties verstreken 24

25 Dossiers inzake de door het Verdrag van Saint-Germain-en-Laye gestipuleerde teruggave van de collectie wapens en wapenuitrustingen van het Arsenaal in Brussel, in 1794 weggevoerd door de Oostenrijkers verstreken REEKSEN COLLECTIERESTAURATIE RESTAURATIEATELIER Datering Bewaartermijn Dubbels van bestelbonnen 1996-heden 5 jaar vernietigen Dossiers inzake tewerkgestelde stagairs 1983-heden 5 jaar vernietigen Lijsten van restauraties van collecties («Demandes d'intervention») 1983-heden Verslagen van restauraties van collecties («Demandes d'intervention») 1983-heden Foto's van te restaureren en gerestaureerde collecties 2003-heden 5 jaar REEKSEN COÖRDINATIE TENTOONSTELLINGEN DIRECTIE Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de coördinatie van de organisatie van permanente of tijdelijke tentoonstellingen 1902-heden 10 jaar Dossiers inzake de medewerking aan tentoonstellingen 1867-heden 10 jaar 25

26 REEKSEN PERMANENTE TENTOONSTELLINGEN MUSEOLOGISCHE DIENST Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de organisatie van permanente en tijdelijke tentoonstellingen en hun didactische omkadering (geordend per project) 2000-heden 10 jaar selecteren De inhoudelijk belangrijke stukken (briefwisseling, verslagen, bestekken, weerhouden offertes, draaiboek, zaalteksten, luisterteksten, foto's, tekeningen ), de overige vernietigen. REEKSEN TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN DIENST TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen (geordend per tentoonstelling) 1988-heden 20 jaar selecteren De inhoudelijk belangrijke stukken (briefwisseling, verslagen, bestekken, weerhouden offertes, bruikleengegevens, zaalteksten, luisterteksten, foto's, tekeningen ), de overige vernietigen. Affiches, brochures, folders en uitnodigingen (geordend per tentoonstelling) 1990-heden 20 jaar REEKSEN COÖRDINATIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIRECTIE Datering Bewaartermijn Dossiers inzake wetenschappelijke zendingen (deels ongeordend en gefragmenteerd) verstreken 26

27 REEKSEN PERS EN COMMUNICATIE - COMMUNICATIEDIENST Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de algemene communicatie (oudere ongeordend en gefragmenteerd) 1925-heden 10 jaar selecteren De inhoudelijk belangrijke stukken met betrekking het communicatiebeleid (nota's, briefwisseling verslagen ), de overige vernietigen. Dossiers inzake de promotie van de permanente tentoonstellingen 1995-heden 10 jaar Dossiers inzake de promotie van de tijdelijke tentoonstellingen 1995-heden 10 jaar Dossiers inzake de public relations 2000-heden 10 jaar Brochures en folders 1996-heden 5 jaar Affiches 2000-heden 5 jaar 1 exemplaar 1 exemplaar Films 1995-heden 5 jaar Website 2006-heden ingrijpende aanpassing Persknipsels (chronologisch geordend) 1968-heden 2 jaar selecteren De persknipsels met betrekking de instelling, de overige vernietigen. 27

28 Persknipselmappen («Pressbooks», per tentoonstelling) 1995-heden 5 jaar 1 exemplaar REEKSEN ZALENVERHUUR DIENST ZALENVERHUUR Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de terbeschikkingstelling of verhuur van zalen voor de organisatie van congressen, colloquia, banketten, externe tentoonstellingen... (geordend per evenement) Dubbels van facturen voor de terbeschikkingstelling of verhuur van zalen voor de organisatie van congressen, colloquia, banketten, externe tentoonstellingen... (chronologisch geordend) Briefwisseling inzake de promotie van de terbeschikkingstelling of verhuur van zalen voor de organisatie van congressen, colloquia, banketten, externe tentoonstellingen... in gespecialiseerde publicaties Foto's van de in de terbeschikkinggestelde of verhuurde zalen gehouden congressen, colloquia, banketten, externe tentoonstellingen heden 15 jaar vernietigen 2001-heden 15 jaar vernietigen 2001-heden 15 jaar vernietigen 2003-heden 15 jaar REEKSEN FRANSTALIGE EDUCATIE - SERVICE ÉDUCATIF ET CULTUREL (zie ook het hoofdstuk over de vzw Diffusion Culturelle) Datering Bewaartermijn Verslagen van de vergaderingen jaar Jaarverslagen jaar vernietigen Deze jaarverslagen bevatten dezelfde informatie als de jaarverslagen van de instelling. Briefwisseling inzake spontane sollicitaties 2000-heden 3 jaar vernietigen 28

29 Personeelsdossiers van tijdelijke gidsen 2000-heden 5 jaar vernietigen Dubbels van facturen voor tijdelijke gidsen (alfabetisch geordend op familienaam van de tijdelijke gids) 2000-heden 3 jaar vernietigen Databank voor reservatie van rondleidingen en museumateliers (Vista) 2003-heden 5 jaar Briefwisseling inzake de reservatie en betaling van rondleidingen voor permanente tentoonstellingen (chronologisch geordend) Briefwisseling inzake de reservatie en betaling van rondleidingen voor tijdelijke tentoonstellingen (geordend per tijdelijke tentoonstelling) 2000-heden 5 jaar vernietigen 2000-heden 5 jaar vernietigen Dossiers inzake de organisatie van museumateliers en workshops 1971-heden 10 jaar selecteren Dossiers inzake de redactie van bezoekersgidsen, brochures, folders 2000-heden 5 jaar selecteren Dossiers inzake de organisatie van lezingen, evenementen, excursies 2000-heden 10 jaar selecteren Dossiers inzake de organisatie van het Museum voor Blinden 1970-heden 10 jaar selecteren De inhoudelijk belangrijke stukken (richtlijnen, verslagen, foto's ), de overige vernietigen. De inhoudelijk belangrijke stukken (verslagen, foto's ), de overige vernietigen. De inhoudelijk belangrijke stukken (verslagen, foto's ), de overige vernietigen. De inhoudelijk belangrijke stukken (briefwisseling, verslagen, bestekken, weerhouden offertes, bruikleengegevens, zaalteksten, luisterteksten, foto's, tekeningen ), de overige vernietigen. 29

30 Dossiers inzake de tewerkstelling en evaluatie van stagiairs 2005-heden 5 jaar vernietigen REEKSEN NEDERLANDSTALIGE EDUCATIE - EDUCATIEVE EN CULTURELE DIENST (zie ook het hoofdstuk over de vzw Vrienden van de Educatieve Dienst) Datering Bewaartermijn Verslagen van de vergaderingen 1984-heden 10 jaar Jaarverslagen jaar Deze jaarverslagen bevatten meer gedetailleerde informatie dan de jaarverslagen van de instelling. Briefwisseling inzake spontane sollicitaties 1992-heden 3 jaar vernietigen Personeelsdossiers van tijdelijke gidsen 1992-heden 5 jaar vernietigen Dubbels van facturen voor tijdelijke gidsen 1992-heden 5 jaar vernietigen Registers voor de reservatie van rondleidingen jaar vernietigen Databank voor reservatie van rondleidingen en museumateliers (Vista) 2003-heden 5 jaar Briefwisseling inzake de reservatie en betaling van rondleidingen voor permanente tentoonstellingen (chronologisch geordend) Briefwisseling inzake de reservatie en betaling van rondleidingen voor tijdelijke tentoonstellingen (geordend per tijdelijke tentoonstelling) 1999-heden 5 jaar vernietigen 1998-heden 5 jaar vernietigen Dossiers inzake de organisatie van museumateliers en workshops 1985-heden 10 jaar selecteren De inhoudelijk belangrijke stukken (richtlijnen, verslagen, foto's ), de overige vernietigen. 30

31 Dossiers inzake de redactie van bezoekersgidsen, brochures, folders 1992-heden 5 jaar selecteren Dossiers inzake de organisatie van lezingen, evenementen, excursies 1992-heden 10 jaar selecteren Dossiers inzake de organisatie van het Museum voor Blinden 1984-heden 10 jaar selecteren De inhoudelijk belangrijke stukken (verslagen, foto's ), de overige vernietigen. De inhoudelijk belangrijke stukken (verslagen, foto's ), de overige vernietigen. De inhoudelijk belangrijke stukken (briefwisseling, verslagen, bestekken, weerhouden offertes, bruikleengegevens, zaalteksten, luisterteksten, foto's, tekeningen ), de overige vernietigen. Dossiers inzake de tewerkstelling en evaluatie van stagiairs 1992-heden 5 jaar vernietigen REEKSEN BEHEER CENTRALE BIBLIOTHEEK Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de interne organisatie en werking 1970-heden 5 jaar selecteren De inhoudelijk belangrijke stukken met betrekking het bibliotheekbeleid (nota's, briefwisseling verslagen ), de overige vernietigen. Notulen en bijhorende stukken van de Bibliotheekcommissie 2002-heden 5 jaar Notulen en bijhorende stukken van de interne dienstvergadering 2003-heden 5 jaar Aanwinstenregisters van de collecties boeken en tijdschriften («Bibliothèque inventaire», geordend op inventarisnummer) 1857-heden Er bestaan ook enkele afzonderlijke aanwinstenregisters voor aan de instelling geschonken collecties. 31

32 Aanwinstenformulieren van de collecties boeken en tijdschriften verstreken vernietigen Stukken betreffende de aankoop van boeken en tijdschriften (oudere ongeordend en gefragmenteerd) Stukken betreffende de ruil of schenking van boeken en tijdschriften (oudere ongeordend en gefragmenteerd) 1860-heden 3 jaar vernietigen 1937-heden 10 jaar vernietigen Dossiers inzake de conservatie en restauratie van boeken en tijdschriften 1970-heden 5 jaar selecteren De stukken betreffende belangrijke restauraties, de overige vernietigen. Steekkaartencatalogus voor de collecties boeken («Algemene catalogus», alfabetisch geordend op familienaam auteur) 1900-heden vernietigen Steekkaartencatalogus voor de collecties boeken («Trefwoordencatalogus», alfabetisch geordend op trefwoord) 1900-heden vernietigen Steekkaartencatalogus voor de collectie tijdschriften en veilingcatalogi («Tijdschriftencatalogus», geordend op binnenlandse en buitenlandse) 1900-heden vernietigen Steekkaarten inzake de interne ontlening van boeken en tijdschriften (geordend op familienaam conservator, vervolgens op inventarisnummer) 1950-heden vernietigen Inschrijvingsformulieren 1991-heden 3 jaar vernietigen Leeszaalregisters 1997-heden 3 jaar na start nieuw register vernietigen 32

33 REEKSEN BEHEER VOORMALIGE DIENST VOOR BELGISCHE DOCUMENTATIE Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de organisatie en werking van de voormalige Dienst voor Belgische Documentatie verstreken REEKSEN BEHEER VOORMALIGE FOTOWERKPLAATS Datering Bewaartermijn Briefwisseling van de voormalige fotowerkplaats verstreken Verslagen van de voormalige fotowerkplaats verstreken Aanwinstenformulieren van de voormalige fotowerkplaats verstreken REEKSEN BEHEER DIATHEEK EN FOTOTHEEK Datering Bewaartermijn Bestelbonnen van de diatheek 2002-heden 5 jaar vernietigen Verzendingsnota's van de diatheek 2002-heden 5 jaar vernietigen Steekkaartencatalogus van de collecties van de diatheek (geordend per categorie en/of per thema) Catalogus van de collecties van de diatheek (geordend per categorie en/of per thema) Lijsten van de collecties van de diatheek (Microsoft Excel)

34 Bestelbonnen van de foheek 1997-heden 5 jaar vernietigen Verzendingsnota's van de foheek 1997-heden 5 jaar vernietigen Databank voor de collecties van de foheek (Microsoft Access) 2007-heden Dossiers inzake de interne aanmaak van beeldmateriaal 1997-heden 5 jaar vernietigen Dossiers inzake de overeenkomsten met fotografen voor de externe aanmaak van beeldmateriaal Dossiers inzake de externe aanvragen reproductie van beeldmateriaal (oudere ongeordend en gefragmenteerd) 1997-heden 10 jaar 1898-heden 5 jaar vernietigen REEKSEN BEHEER AFGIETSELWERKPLAATS (zie ook verder: voormalige Commission royale belge des échanges internationaux - section artistique) Datering Bewaartermijn Briefwisseling 1917-heden 5 jaar Deze reeks wordt sinds 2004 opgesplitst in interne briefwisseling, briefwisseling met klanten en briefwisseling met leveranciers. Dossiers inzake de organisatie en interne werking verstreken Grootboeken verstreken Dagboeken verstreken Kasboeken verstreken 34

35 Inventarissen van de collecties mallen verstreken Databank van de collecties mallen (Microsoft Access) 2001-heden Klantenregisters voor de verkoop van afgietsels verstreken Dossiers inzake de verkoop van afgietsels verstreken Deze reeks omvat meer algemene stukken. De individuele verkopen werden via de briefwisseling of de bestelbonnen geregeld. Bestelbonnen voor de verkoop van afgietsels 1909-heden 5 jaar Foto's van mallen, afgietsels en activiteiten in de afgietselwerkplaats 1900-heden REEKSEN BEHEER MUSEUMSHOP Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de aankoop en aanvaarding in depot van publicaties en voorwerpen 2003-heden 5 jaar vernietigen Steekkaarten inzake de verkoop en voorraad van publicaties 1991-heden beëindiging verkoop vernietigen Dagelijkse kasoverzichten en voorraadoverzichten 2005-heden 3 jaar vernietigen Dubbels van aan klanten verzonden facturen 2003-heden 3 jaar vernietigen 35

36 REEKSEN PUBLICATIES Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de redactie van collectiecatalogi verstreken Dossiers inzake de redactie en de druk van het Bulletin 1904-heden 5 jaar vernietigen Dossiers inzake de verkoop van het Bulletin verstreken vernietigen Register inzake de verkoop van publicaties verstreken vernietigen Dossiers inzake de verkoop van publicaties verstreken vernietigen REEKSEN VRIJWILLIGERSWERK Datering Bewaartermijn Minuten van de uitgaande brieven (chronologisch geordend) 1994-heden 5 jaar vernietigen Lijsten van de vrijwilligers 2007-heden 2 jaar Prestatiestaten van de vrijwilligers 1998-heden 2 jaar vernietigen Aanwezigheidslijsten van de vrijwilligers 2003-heden 2 jaar vernietigen Dossiers inzake de vrijwilligers (alfabetisch geordend op familienaam) 1994-heden bereik maximumleeftijd voor vrijwilligers vernietigen 36

37 VOORMALIGE COMMISSION ROYALE BELGE DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX SECTION ARTISTIQUE REEKSEN ADMINISTRATIEF-JURIDISCH BEHEER Datering Bewaartermijn Briefwisseling verstreken Notulen verstreken Jaarverslagen (met aanwinstenlijsten) verstreken Dossiers inzake de organisatie en de interne werking verstreken REEKSEN FINANCIEEL BEHEER Datering Bewaartermijn Dossiers inzake het financieel beheer verstreken REEKSEN ACTIVITEITEN Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de via ruil en aankoop verworven afgietsels verstreken Dossiers inzake de vervaardiging van afgietsels verstreken Dossiers inzake de verkoop van afgietsels verstreken Dossiers inzake de organisatie van permanente en tijdelijke tentoonstellingen van afgietsels verstreken 37

38 DEPARTEMENT I OUDHEID REEKSEN ADMINISTRATIEF-JURIDISCH BEHEER Datering Bewaartermijn Briefwisseling (chronologisch geordend) 2000-heden 10 jaar Dossiers inzake de organisatie en de interne werking (thematisch geordend) 2000-heden 10 jaar selecteren De inhoudelijke belangrijke departementsgebonden stukken (nota's, verslagen ), de overige vernietigen. Notulen en bijhorende stukken van de departementale vergaderingen 2000-heden 5 jaar REEKSEN FINANCIEEL BEHEER Datering Bewaartermijn Dossiers inzake het financieel beheer (chronologisch geordend) 2000-heden 5 jaar selecteren De (vanaf 2005 opgestelde) samenvattende opgaven, de overige stukken vernietigen. REEKSEN MATERIEEL BEHEER Datering Bewaartermijn REEKSEN PERSONEELSBEHEER Datering Bewaartermijn

39 REEKSEN ICT-BEHEER Datering Bewaartermijn AFDELING 1 EGYPTE, NABIJE-OOSTEN, IRAN REEKSEN COLLECTIEBEHEER Datering Bewaartermijn Collectiedossiers voor de collecties Egypte (geordend op volgnummer) 1950-heden Deze dossiers bevatten algemene briefwisseling, aanwinstengegevens, restauratiegegevens Steekkaartencatalogus voor de collecties Egypte («E», geordend op volgnummer) 1903-heden Databank van de collecties Egypte (Microsoft Access) 1997-heden Dossiers inzake de uitgaande bruiklenen van de collecties Egypte (chronologisch geordend, per tentoonstelling) 1973-heden 10 jaar vernietigen Aanwinstenregisters van de foto's Egypte (geordend op volgnummer) 1900-heden Steekkaartencatalogus van de foto's Egypte (geordend op museum, vervolgens op typologie) 1920-heden 39

40 Foto's Egypte 1900-heden Deze foto's omvatten niet alleen afbeeldingen van de collecties, maar ook documentatie-afbeeldingen. Steekkaartencatalogus van de dia's Egypte (geordend op volgnummer) Steekkaartencatalogus van de dia's Egypte (thematisch geordend) Dia's Egypte 1900-heden Deze dia's omvatten niet alleen afbeeldingen van de collecties, maar ook documentatie-afbeeldingen. Steekkaartencatalogus van de glasplaten Egypte (geordend op volgnummer) Steekkaartencatalogus van de glasplaten Egypte (thematisch geordend) Glasplaten Egypte (diapositieven met formaat 8,5 op 10 cm) Deze glasplaten omvatten niet alleen afbeeldingen van de collecties, maar ook documentatie-afbeeldingen. Aanwinstendossiers voor de collecties Nabije Oosten (chronologisch geordend) 1966-heden Steekkaartencatalogus voor de collecties Nabije Oosten («O», geordend op volgnummer) 1903-heden Collectielijsten van de collecties Nabije Oosten (Microsoft Excel) 2006-heden 40

41 Dossiers inzake de uitgaande bruiklenen van de collecties Nabije Oosten (chronologisch geordend) 1989-heden 10 jaar vernietigen Deze dossiers worden samen bewaard met de dossiers inzake de organisatie van tentoonstellingen met betrekking het Nabije Oosten (zie onder) Aanwinstendossiers voor de collecties Iran (geordend op oorsprong) 1934-heden Steekkaartencatalogus voor de collecties Iran («IR», geordend op volgnummer) 1964-heden Dossiers inzake de restauratie van de collecties Iran (chronologisch geordend) 1954-heden Dossiers inzake de uitgaande bruiklenen van de collecties Iran (geordend per tentoonstelling) 1982-heden REEKSEN TENTOONSTELLINGEN Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de organisatie van permanente en tijdelijke tentoonstellingen (geordend per conservator) 1974-heden *permanent: renovatie circuit/zaal *tijdelijk: 10 jaar selecteren De inhoudelijk belangrijke stukken (briefwisseling, verslagen, bestekken, weerhouden offertes, draaiboek, zaalteksten, foto's, tekeningen ), de overige vernietigen. REEKSEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de organisatie en uitvoering van wetenschappelijke onderzoeksprojecten (geordend per conservator) 1937-heden vertrek conservator selecteren De inhoudelijk belangrijke stukken (projectaanvragen, briefwisseling, niet door de instelling 41

42 uitgegeven publicaties en artikels, teksten van lezingen...), de overige vernietigen. AFDELING 2 KLASSIEKE OUDHEID REEKSEN ADMINISTRATIEF-JURIDISCH BEHEER Datering Bewaartermijn Briefwisseling (grotendeels chronologisch geordend) verstreken Notulen en bijhorende stukken van het Comité van de afdeling Oudheid verstreken Notulen en bijhorende stukken van de Commissie van Toezicht verstreken Notulen en bijhorende stukken van de Commissie voor het Beheer van het Eigen Vermogen verstreken REEKSEN COLLECTIEBEHEER Datering Bewaartermijn Aanwinstendossiers voor de collecties Klassieke Oudheid (grotendeels geordend op volgnummer) 1900-heden Aanwinstenregister van de collecties Klassieke Oudheid («A») Aanwinstenregister van de collecties Klassieke Oudheid («A») verstreken verstreken 42

43 Steekkaartencatalogus voor de collecties Klassieke Oudheid («A», geordend op volgnummer) Steekkaartencatalogus voor de collecties Klassieke Oudheid («A», geordend op volgnummer) 1922-heden Steekkaartencatalogus voor de collecties Klassieke Oudheid («A», geordend op volgnummer, met aanduiding locatie) 1960-heden Collectielijsten van de collecties Klassieke Oudheid (Microsoft Excel) 2006-heden Foto's van de collecties Klassieke Oudheid (geordend op volgnummer) 1950-heden Steekkaarten en dossiers inzake de restauratie van de collecties Klassieke Oudheid 1974-heden Dossiers inzake de controle van de collecties Klassieke Oudheid verstreken Dossiers inzake de veiligheid van de collecties Klassieke Oudheid verstreken Deze dossiers handelen over het in veiligheid brengen van de collecties tijdens de Tweede Wereldoorlog, de brand in 1946 Dossiers inzake de diefstal van de collecties Klassieke Oudheid Dossiers inzake uitgaande bruiklenen van de collecties Klassieke Oudheid 1958-heden 10 jaar 43

44 REEKSEN TENTOONSTELLINGEN Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de organisatie van de permanente en tijdelijke tentoonstellingen met briefwisseling, nota's, steekkaarten, foto's 1995-heden *permanent: renovatie circuit/zaal *tijdelijk: 10 jaar selecteren De inhoudelijk belangrijke stukken (briefwisseling, verslagen, bestekken, weerhouden offertes, draaiboek, zaalteksten, foto's, tekeningen ), de overige vernietigen. REEKSEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de organisatie en uitvoering van wetenschappelijke onderzoeksprojecten met betrekking de Klassieke Oudheid en van opgravingen (geordend per conservator) 1900-heden vertrek conservator selecteren De inhoudelijk belangrijke stukken (projectaanvragen, briefwisseling, niet door de instelling uitgegeven publicaties en artikels, teksten van lezingen...), de overige vernietigen. 44

45 DEPARTEMENT II KUNSTNIJVERHEDEN REEKSEN ADMINISTRATIEF-JURIDISCH BEHEER Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de organisatie en interne werking 2000-heden 10 jaar selecteren De inhoudelijke belangrijke departementsgebonden stukken (nota's, verslagen ), de overige vernietigen. Notulen en bijhorende stukken van het departementaal technisch comité (chronologisch geordend) Notulen en bijhorende stukken van de departementale vergaderingen (chronologisch geordend) verstreken 1998-heden 5 jaar REEKSEN FINANCIEEL BEHEER Datering Bewaartermijn Dossiers inzake het financieel beheer (chronologisch geordend) 2000-heden 5 jaar selecteren De samenvattende opgaven, de overige stukken vernietigen. REEKSEN MATERIEEL BEHEER Datering Bewaartermijn REEKSEN PERSONEELSBEHEER Datering Bewaartermijn Dossiers inzake het personeelsbeheer (geordend per personeelslid) 2000-heden vertrek personeelslid vernietigen 45

46 REEKSEN ICT-BEHEER Datering Bewaartermijn REEKSEN COLLECTIEBEHEER Datering Bewaartermijn Steekkaartencatalogus van de collecties Kunstnijverheden («Fonds des Musées», geordend op volgnummer) Steekkaartencatalogus van de collecties Kunstnijverheden (geordend per typologie, materie of legataris) Steekkaartencatalogus van de collecties Kunstnijverheden («IA», geordend per collectie) Dossiers inzake de aanvragen voor uitgaande bruiklenen van collecties Kunstnijverheden Dossiers inzake de aanvragen restauratie van collecties Kunstnijverheden verstreken verstreken verstreken 2000-heden 5 jaar vernietigen 2000-heden 1 jaar vernietigen REEKSEN TENTOONSTELLINGEN Datering Bewaartermijn Foto's en zaalteksten van de permanente tentoonstelling (geordend per circuit en per zaal) 2000-heden renovatie circuit/zaal REEKSEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Datering Bewaartermijn Dossiers inzake de aanvragen voor wetenschappelijke zendingen 2000-heden 10 jaar vernietigen 46

47 AFDELING 3 BEELDHOUW- EN MEUBELKUNSTEN, TEXTIEL REEKSEN COLLECTIEBEHEER Datering Bewaartermijn Steekkaartencatalogus voor de collecties meubels en beeldhouwwerk (geordend op typologie of materiaalsoort) 1964-heden Collectiedossiers voor de collecties meubels en beeldhouwwerk (geordend op volgnummer) 1980-heden Foto's van de collecties meubels en beeldhouwwerk 1950-heden Aanwinstendossiers voor de collecties meubels 20 e eeuw 2000-heden Steekkaartencatalogus voor de collecties meubels 20 e eeuw («M», geordend op volgnummer) 1964-heden Deze worden vanaf 2000 opgemaakt en bewaard in Microsoft Word. Aanwinstendossiers voor de collecties beeldhouwwerk 20 e eeuw 2000-heden Steekkaartencatalogus voor de collecties beeldhouwwerk 20 e eeuw («SC», geordend op volgnummer) 1964-heden Deze worden vanaf 2000 opgemaakt en bewaard in Microsoft Word. Steekkaartencatalogus voor de collecties schilderijen («P», geordend op volgnummer)

48 Steekkaartencatalogus voor de collecties design («DES», geordend op datum van aankoop, vervolgens op volgnummer) 1995-heden Deze worden vanaf 2000 opgemaakt en bewaard in Microsoft Word. Steekkaartencatalogus voor de collecties affiches («AFF», geordend op volgnummer) Steekkaartencatalogus voor de collecties behangpapier («BP», geordend op volgnummer) 2006-heden Steekkaartencatalogus voor de inkomende bruiklenen voor de collecties decoratieve kunsten 20 e eeuw («D, aangevuld met initialen bruikleengever», geordend op volgnummer) 2000-heden Databank voor de collecties decoratieve kunsten 20 e eeuw (Microsoft Access) 2000-heden Collectielijsten voor de collecties decoratieve kunsten 20 e eeuw (Microsoft Word) 2000-heden Dossiers inzake de uitgaande bruiklenen van de collecties decoratieve kunsten 20 e eeuw (geordend op volgnummer) 2000-heden 1 jaar na einde bruikleen vernietigen De belangrijkste gegevens worden op de steekkaart van het stuk genoteerd. Dossiers inzake de restauratie van de collecties decoratieve kunsten 20 e eeuw 2000-heden De belangrijkste gegevens worden op de steekkaart van het stuk genoteerd. Aanwinstenregister voor de collecties textiel 1927-heden Collectiedossiers voor de collecties textiel (geordend op typologie) 1956-heden 48

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst.

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉLES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ETAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis 1. Momenteel zijn er drie vacante betrekkingen van attaché in

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Bewaartermijnen Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch

Nadere informatie

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën

Archief van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad van Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

Digitaal klasseren. Orde in de chaos brengen!

Digitaal klasseren. Orde in de chaos brengen! Digitaal klasseren Orde in de chaos brengen! Wat wel wat niet? Kantoordocumenten Tekstbestanden Spreadsheets (Simpele) Databases Presentatiebestanden Aangevuld met mails, foto s, Digitaal klasseren ( digitaal

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van de Antwerpse Oudheidkundige Kring AOK

Inventaris van het Archief van de Antwerpse Oudheidkundige Kring AOK BE-A0511_107636_105765_DUT Inventaris van het Archief van de Antwerpse Oudheidkundige Kring AOK Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium

Nadere informatie

Archiefselectielijst

Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN HOOFDBESTUUR ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN HOOFDBESTUUR ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE BENELUX ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE BENELUX ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK EN CRIMINOLOGIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK EN CRIMINOLOGIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Nationale Plantentuin

Nationale Plantentuin ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Departement Culturele Antropologie en Geschiedenis Afdeling Collectie-

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN EN DE VASTE BEROEPSCOMMISSIE VOOR VLUCHTELINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN EN DE VASTE BEROEPSCOMMISSIE VOOR VLUCHTELINGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05 Inventaris van het archief van het Pensioenfonds der Centrale Organisaties van de Suikerindustrie (PPCO), en de Stichting ter Afwikkeling van de Zaken van Pensioenfonds

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Personeel & Organisatie. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Personeel & Organisatie. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen Paul Drossens - Rijksarchief Inhoud Wettelijk kader en rol Rijksarchief Voorbeeld: substitutie van personeelsdossiers

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896)

Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.09 Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896) 1897-1953 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961

Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.02 Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief,

Nadere informatie

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Informatie De tekst bevat informatie u aangereikt door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen Financiën/verificatie: Georges Tonla Briquet Emile

Nadere informatie

Archiefselectielijst 2011

Archiefselectielijst 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.12.17

Nummer archiefinventaris: 3.12.17 Nummer archiefinventaris: 3.12.17 Inventaris van het archief van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie [later: Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis] te Leiden, (1815) 1839-2005 Auteur: A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys.

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. BELEIDSPLAN FONDATION CONSTANT 2012 Inleiding Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. Hierna aangeduid

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap

Directie-generaal Personen met een handicap ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de Belgische Technische Coöperatie - zetel. Archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie - zetel. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ETAT DANS LES PROVINCES

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ETAT DANS LES PROVINCES ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ETAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Selectie en raadpleging van parochiearchieven

Selectie en raadpleging van parochiearchieven Selectie en raadpleging van parochiearchieven Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven Leuven, 30 mei 2015 Marc Carnier Rijksarchief Leuven Joris Colla KADOC-KU

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949)

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.20.38.01 Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, 1911-1936 (1949) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw,

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, Nummer archiefinventaris: 2.19.085.01 Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, 1955-1972 Auteur: Suze van Eerten, J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 2085. Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010)

Nummer Toegang: 2085. Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010) Nummer Toegang: 2085 Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010) Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en Omstreken Regionaal Archief Zutphen This finding aid is written

Nadere informatie

Vernietigen of bewaren?

Vernietigen of bewaren? Rapport Vernietigen of bewaren? Proeve van selectielijst voor privaatrechterlijke archiefcentra Subwerkgroep Selectie Privaatrechterlijk Archief VVBAD 13 juli 2015 Statiestraat 179 2600 Berchem T +32 3

Nadere informatie

Het Rijksarchief in 2016 Feiten en cijfers

Het Rijksarchief in 2016 Feiten en cijfers Het Rijksarchief in 2016 Feiten en cijfers Het Rijksarchief in 2016 Feiten en cijfers I / Kencijfers... 2 II / Partner van archiefvormers... 3 Archieftoezicht (publieke sector)... 3 Archief waarvoor het

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

ARCHIEFBEHEERSPLAN DIRECTORAAT-GENERAAL ADMINISTRATIE KANSELARIJ EN VOORLICHTING

ARCHIEFBEHEERSPLAN DIRECTORAAT-GENERAAL ADMINISTRATIE KANSELARIJ EN VOORLICHTING ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN BELEIDSDOMEIN MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ARCHIEFBEHEERSPLAN DIRECTORAAT-GENERAAL ADMINISTRATIE KANSELARIJ EN VOORLICHTING door Geert LELOUP

Nadere informatie

Archiefselectie. è Stappenplan voor de opmaak van een archiefselectielijst. Versie maart 2012. Brochures: aanbevelingen en advies

Archiefselectie. è Stappenplan voor de opmaak van een archiefselectielijst. Versie maart 2012. Brochures: aanbevelingen en advies Brochures: aanbevelingen en advies 11 Archiefselectie è Stappenplan voor de opmaak van een archiefselectielijst Versie maart 2012 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht,

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET INTERFEDERAAL KORPS VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIËN VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN HET INTERFEDERAAL KORPS VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIËN VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS Jubelpark 3-1000 Brussel Documentatiecentrum FOTOGRAFISCHE REPRODUCTIES : Aanvraag en voorwaarden 1.Prijzen en leveringstermijn 1.1. Aanmaak fotografische

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis

Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis ARCHIEF Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis April 2003 Archief Koninklijke Nederlandse Schouwburg/Het Toneelhuis 1. Identificatie 1.2. Titel, naam, omschrijving Archief van de Koninklijke

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME Vlaamse Vereniging voor Autisme, 2 AFKORTINGEN OVAK : Oudervereniging voor Autistische Kinderen vzw.

Nadere informatie

Stad Landen archiefreglement en leeszaalreglement

Stad Landen archiefreglement en leeszaalreglement Stad Landen archiefreglement en leeszaalreglement 1. Inleiding Goede dienstverlening is gebaseerd op regels en duidelijke afspraken. Die regels en afspraken over het stadsarchief worden vervat in het archiefreglement

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Fonds voor de beroepsziekten

Fonds voor de beroepsziekten ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst UNIVERSITEITSARCHIEF UNIVERSITEITSARCHIEF Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Januari 2011 Versie: 1.1 4 april 2011 Deze praktische handleiding heeft als doel u, als administratieve medewerker

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug'

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0160 Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Tiny de Boer, Ramses van Bragt, 2001 / 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000

Nadere informatie