Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:"

Transcriptie

1 Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen - WGA Hiaat Uitgebreid verzekering - WIA Loondervingsverzekering (Compensatieverzekering) - IVA-Aanvullingsverzekering - WIA Excedentverzekering - WGA Uitstapverzekering Uitgangspunten van de aanbieding (Verhaals)rechtsbijstand Re-integratiedienstverlening Polis volgt bedrijf bij verkoop Ontslagvergoeding Offerte Verzuimverzekering Bijlage 1: Uitleg WIA Apeldoorn, 20 oktober

2 Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Een scherpe premiestelling; Budgetteerbare kosten; Voor alle verzekerde GIL-leden geldt dat het in- en uitlooprisico volledig is verzekerd, behalve bij de WIA Excedentverzekering; Deze verzekeringsoplossing sluit naadloos aan op de WIA-toezeggingen vanuit de CAO s; Volledige vrijstelling van premie ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid; Vrijheid met betrekking tot het moment van inzet van een re-integratietraject; 100% vergoeding op de door ons geaccordeerde interventie- en re-integratietrajecten; Keuzevrijheid in providers bij interventie- en re-integratietrajecten; Volledige uitloop volgens Van Leeuwen Convenant. Voordelen geldend voor specifieke WIA-verzekeringen Voordelen WGA Hiaatverzekering Uitgebreid en WIA Excedent Bij volledige of volledig maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid (WGA % of IVA %) een extra verhoging van de uitkering van 5%. Voordeel WGA Uitstapverzekering in combinatie met de Grip op Verzuimverzekering Voor combikortingen tussen WIA-verzekeringen en een Verzuimverzekering verwijzen wij naar de offerte Verzuimverzekering. Deze kortingen zijn van toepassing op verzekerde GIL-leden tot 500 medewerkers. 2

3 Premieoverzicht Hieronder ziet u het premieoverzicht. De genoemde premiepercentages worden berekend over het WIAloon met uitzondering van de WIA Excedentverzekering.. GIL-tarief WGA Hiaat Uitgebreid 0,223% WIA Loondervingsverzekering (Compensatie) 0,040% Combitarief Hiaat Uitgebreid + Loonderving 0,263% IVA -Aanvullingsverzekering 0,078% WIA Excedent 70% - overrente 1,192% WIA Excedent 70% - 2% klimming 1,339% WIA Excedent 70% - WIA-index 1,364% WIA Excedent 70% - 3% klimming 1,423% WIA Excedent 80% - overrente 1,362% WIA Excedent 80% - 2% klimming 1,530% WIA Excedent 80% - WIA-index 1,559% WIA Excedent 80% - 3% klimming 1,626% WGA Uitstapverzekering 0,278% Avero Achmea biedt GIL de volgende combikorting aan: bij afname van WGA Hiaat Uitgebreid, WIA Loonderving en IVA-Aanvulling (hierna CAO combinatie genoemd) ontvangt u een korting van 5%. Wanneer u daarbij een WGA-Uitstapverzekering en/of een WIA-Excedentverzekering sluit dan ontvangt u een korting over deze verzekeringen. In het kort: Productafname Korting CAO combinatie 5% CAO combinatie & WGA-Uitstapverzekering Beide 5% CAO combinatie & WIA-Excedentverzekering 5% CAO combinatie 10% WIA-Excedent CAO combinatie, WGA-Uitstapverzekering & WIA-Excedentverzekering 5% CAO combinatie 5% WGA-Uitstapverzekering 10% WIA-Excedentverzekering Wanneer een werkgever met minder dan 500 werknemers een WIA-verzekering en een Grip op Verzuimverzekering afneemt, dan geldt niet bovenstaande combikorting maar ontvangt hij 10% korting op alle afgenomen WIA-verzekeringen. Bovenstaande tarieven kunnen wij alleen aanbieden als aan de volgende deelname eis wordt voldaan: Deelname van minimaal 50% van de totale loonsom gebaseerd op de deelname in het huidige contract. 3

4 Uitleg van de verschillende verzekeringen WIA-verzekeringen Als werknemers arbeidsongeschikt raken worden zij geconfronteerd met een forse inkomensterugval. In de GIL-CAO staan WIA-toezeggingen opgenomen. GIL-leden moeten voldoen aan deze opgenomen toezegging die gedaan is aan de medewerkers. In het kader van goed werkgeverschap kiest de Federatie van de GIL om richting de GIL-leden een breder aanbod van WIA-verzekeringen te faciliteren en haar leden aan te bieden. Hieronder worden de WIA-verzekeringen toegelicht. Met de WIA-verzekeringen van Avero Achmea biedt u uw medewerkers financiële zekerheid bij inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Zo wordt een zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde geboden. Naast de financiële zekerheid zijn GIL-leden verzekerd van de deskundige dienstverlening van Avero Achmea op het gebied van re-integratie. Werkgevers AOV/ Hiaat Uitgebreid De Werkgevers AOV/ Hiaat Uitgebreid vult het inkomen aan tot 75% van het oude (gemaximeerde) WIAloon, ongeacht het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het is daarmee een inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid en welke ook dekking geeft voor het inkomensdeel als de benutting van de resterende verdiencapaciteit niet wordt gerealiseerd. Als de werknemer minder dan 50% van de resterende verdiencapaciteit benut dan bedraagt de hoogte van aanvulling 70% van het oude (gemaximeerde) WIAloon. Werkgevers Compensatieverzekering De Werkgevers Compensatieverzekering vult het inkomen aan wanneer de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid ligt tussen de grenzen van 15% tot 35%. De hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid bedraagt 70% van het bruto (gemaximeerde) WIA-loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit percentage wordt eenmalig door het UWV vastgesteld en wordt daarna door ons jaarlijks getoetst. De uitkeringsduur is maximaal vijf jaar. De Werkgevers Compensatieverzekering is standaard een werkgeversverzekering. Dit betekent dat uitkeringen worden gedaan aan de werkgever. Dit heeft als doel om met dit geld bijvoorbeeld een werkplekaanpassing te doen met als doel de medewerker aan het werk te houden. Deze verzekeringsvorm valt niet onder de Pensioenwet. IVA- Aanvullingsverzekering De IVA-Aanvullingsverzekering vult het inkomen aan tot tot 90% van het oude loon (gemaximeerde) WIAloon in het derde ziektejaar als de medewerker een IVA-uitkering ontvangt. In het vierde tot en met het zevende jaar van arbeidsongeschiktheid ontvangt de medewerker die in deze jaren ook daadwerkelijk een IVA-uitkering geniet, een aanvulling tot 80% van het oude (gemaximeerde) WIA-loon. Werkgevers AOV/ Excedent De overheid treft geen enkele regeling voor het inkomen boven ,- (maximaal WIA-loon per 1 januari 2011). De Werkgevers AOV/ Excedent vult het inkomen naar keuze aan tot 70% of tot 80% van het inkomen boven het gemaximeerde WIA-loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Maximum verzekerde uitkering Werkgevers AOV/ Excedent De te verzekeren arbeidsongeschiktheidsuitkering is bij aanvang van deelname aan de verzekering gemaximeerd op ,-. De maximale jaarlijkse verhoging die wij accepteren zonder het stellen van medische waarborgen, is 15%, gemaximeerd op ,-. Voor een eventueel surplus zal een individuele oplossing gevonden moeten worden Werkgevers Uitstapverzekering De GIL-leden die het WGA-risico onderbrengen bij Avero Achmea betalen geen gedifferentieerde premie meer aan de Belastingdienst. Bij Eigenrisicodragerschap betalen zij de premie aan Avero Achmea. Het percentage wordt, net als bij het UWV, berekend over het WIA-loon. De WGA-uitkering wordt bij Eigenrisicodragerschap tien jaar betaald door Avero Achmea. Daarna neemt het UWV de uitkering over. 4

5 Indexatievormen Op de WIA-verzekeringen zijn verschillende indexatievormen van toepassing. Voor de van toepassing zijnde indexatievorm op de verzekering verwijzen wij u naar het premieoverzicht. De indexatievormen zijn: - Indexatie op basis van overrente Dit houdt in dat ingegane uitkeringen worden geïndexeerd vanuit de beschikbare overrente. Hoewel sprake is van een gelijkblijvende uitkering, wordt op deze manier toch tegemoet gekomen aan de toekomstige geldontwaarding. - Vaste indexatie De koopkracht wordt beschermd. Een ingegane uitkering bij arbeidsongeschiktheid stijgt jaarlijks, naar keuze, met 2% of 3% samengestelde interest, voor het eerst één jaar na toekenning van de WIA. - Indexatie op basis van WIA- index De koopkracht wordt beschermd. Een ingegane uitkering bij arbeidsongeschiktheid stijgt jaarlijks met de wettelijke WIA-index, gemaximeerd tot 3%. Inlooprisico Het inlooprisico dat betrekking heeft op de WGA Hiaat uitgebreid, de WIA Loondervingsverzekering, de WGA Uistapverzekering en de nieuwe IVA- Aanvullingsverzekering is vanaf 1 juli 2011 meeverzekerd. Mits de desbetreffende bedrijven zich hebben aangemeld vóór 1 januari Voor GIL-leden die al verzekerd zijn voor de WIA-verzekeringen bij Avero Achmea bestaat geen inlooprisico omdat het uitlooprisico voor deze groep volledig verzekerd is op het bestaande contract. Uitlooprisico Medewerkers die op de einddatum van de verzekering ziek zijn en als gevolg daarvan na een wachttijd van ten minste twee jaar in aanmerking komen voor een WIA-uitkering, kunnen een beroep doen op alle WIAverzekeringen. Garantie Van Leeuwen convenant Als prominent lid van het Verbond van Verzekeraars onderschrijven wij de uitvoering van het Van Leeuwen Convenant. Een deel van dit Convenant is gebaseerd op de werkwijze van Avero Achmea en bij de invulling van het Convenant hebben we ook een belangrijke rol gespeeld. We zullen ons dan ook naar de letter en de geest houden aan dit Convenant. Mate van arbeidsgeschiktheid Voor de bepaling van de mate van arbeidsgeschiktheid volgt Avero Achmea de vaststelling van het UWV voor alle WIA-verzekeringen met uitzondering van de Werkgevers Compensatieverzekering. Vanaf het tweede jaar wordt eenmalig de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld door het UWV, daarna wordt de mate van arbeidsongeschiktheid en daarmee het uitkeringspercentage als volgt vastgesteld: Wijzigingen in mate arbeidsongeschiktheid Wijzigingen in de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid door het UWV tijdens de periode dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden verstrekt, leiden eveneens tot overeenkomstige procentuele wijziging van de uitkering. Toetsing uitkeringspercentage WIA Loondervingsverzekering Na vaststelling van de eerste uitkeringsperiode wordt jaarlijks, per 1 juli, het uitkeringspercentage opnieuw vastgesteld. Dit gaat volgens de methode: (inkomen oud inkomen nieuw) / inkomen oud * 100%. Het inkomen oud wordt jaarlijks, per 1 juli, met de WIA-index verhoogd. Het nieuwe inkomen is het werkelijk verdiende inkomen op deze toetsdatum. 5

6 Voorbeeld Een medewerker heeft een inkomen van en wordt 25% arbeidsongeschikt Zijn nieuwe inkomen is bij aanvang van de verzekeringsdekking: ,- De uitkering bedraagt: 70%* 25% * ,- = 5.250,- Hij heeft nu een totaal inkomen van: ,- Het jaar daarop is de WIA-index 1% en is zijn nieuwe inkomen ,- Zijn inkomen oud wordt berekend: ,- * 1,01 = ,- Het uitkeringspercentage bij arbeidsongeschikt wordt opnieuw vastgesteld volgens de formule: ( ) / * 100% = 23,267% De uitkering die volgt bedraagt: 70% * 23,267% * ,- = 4.935,- Het totale inkomen bedraagt nu ,- Contractduur De WIA-verzekeringen worden gesloten voor een termijn van drie jaar en worden telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. De gegevens met betrekking tot uitkeringen en gefactureerde premies blijven gelden bij de verlenging. Gedurende de periode van drie jaar (2012 tot en met 2014) staan de premies vast. Dit houdt volledige budgetteerbaarheid in. Acceptatie Voor deelname vraagt Avero Achmea geen medische waarborgen mits medewerkers vanaf het moment van indiensttreding deelnemen en binnen twee maanden na indiensttreding worden aangemeld. Dit betekent dat wij al uw medewerkers automatisch accepteren. Op deze manier gelden er geen individuele premieopslagen en/of uitsluitingen voor medewerkers met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico. Indien een deelnemer op een later moment dan bij indiensttreding wenst te gaan deelnemen, kan Avero Achmea medische waarborgen vragen. Fiscale consequenties De premies zijn, geboekt als bedrijfskosten, fiscaal aftrekbaar. Het eventueel doorberekende deel van de premie aan medewerkers kan op het loon in mindering worden gebracht voordat de wettelijke inhoudingen plaatsvinden. Eindleeftijd Een ingegane uitkering loopt uiterlijk tot de eerste van de maand samenvallend met of volgend op de maand waarin de verzekerde 65 jaar wordt. Premiebetaling De premie is jaarlijks vooraf verschuldigd tot de 63-jarige leeftijd van de verzekerde, echter uiterlijk tot het overlijden van de verzekerde of totdat de verzekerde recht ontleent aan een uitkering uit hoofde van de WIA. Ingangsdatum uitkering De uitkering start nadat wij de UWV-beschikkingen van de GIL-leden en overige benodigde informatie hebben ontvangen. Tijdelijk/ vast dienstverband Voor de WIA-verzekeringen maakt het niet uit of een medewerker een vast of tijdelijk dienstverband heeft. Een uitzondering hierop is de Werkgevers Uitstapverzekering voor GIL-leden met meer dan 500 verzekerden. Werkgeverslasten Het onderwerp werkgeverslasten heeft alleen betrekking op de Werkgevers Uitstapverzekering. GIL-leden hebben altijd een volledige verzekering. De geoffreerde premiepercentages zijn namelijk inclusief de werkgeverslasten. Dit zijn de wettelijke sociale premies die tijdens de arbeidsongeschiktheid van medewerkers moeten worden afdragen. 6

7 Polis volgt bedrijf bij verkoop De polis blijft van kracht in geval van bijvoorbeeld verkoop van het bedrijf of van bedrijfsonderdelen. Ontslagvergoeding Wia-verzekeringen Wij zijn geen partij in een arbeidsconflict tussen werkgever en medewerker. Om deze reden bieden wij geen ontslagvergoeding. Om invulling te geven aan de doelstelling van de wet WIA: werken loont denken wij graag mee over alternatieve oplossingen. Hierbij kan in sommige gevallen bijvoorbeeld gedacht worden aan mediation of re-integratie tweede spoor. Ontslagvergoeding Verzuimverzekering Conform Stecr hanteren wij tijdens de afkoelperiode wel doorbetaling op grond van de polis. (Verhaals)rechtsbijstand GIL-leden met een Grip op Verzuimverzekering kunnen voor alle aspecten rond rechtsbijstand (en reintegratie) een beroep doen op de verzuimmanager omdat verhaalsrechtsbijstand is meeverzekerd. Hiervoor verwijzen we naar de offerte verzuimverzekering. Voor de WIA-verzekeringen staat de Expertisegroep re-integratie-ondersteuning of de arbeidsdeskundige opgesteld. Zij zorgen er voor dat de juiste juridische professional wordt ingeschakeld om de juridische aspecten nader te belichten. GIL-leden kunnen op diverse momenten verschillen van inzicht en/of conflicten hebben met medewerkers, zijn/haar belangenbehartiger of advocaat. GIL-leden kunnen rekenen op onze assistentie en advies bij: - Bezwaar maken tegen een beoordeling van het UWV: Onze arbeidsdeskundige en medisch adviseur kunnen daarbij de inhoudelijke argumentatie aanreiken. Onze aandacht gaat specifiek naar medewerkers die mogelijk onterecht een WGA- in plaats van een IVA-status hebben gekregen. - Advies geven bij onvoldoende re-integratie-inspanningen: Als een medewerker onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie kan de werkgever een sanctie opleggen. Onze arbeidsdeskundige helpt om de afweging te maken. Daarnaast zijn er enkele onderwerpen die extra aandacht vragen en waarbij wij graag ondersteunen: - Vervroegde IVA-aanvragen: Zieke medewerkers zonder uitzicht op verbetering kunnen met een vervroegde aanvraag eerder in de IVA-regeling instromen. Hij beoordeelt de situatie op basis van de gegevens en adviseert en schakelt zo nodig met onze medisch adviseur. - Regresrecht: Is de arbeidsongeschiktheid van een medewerker toe te rekenen aan een derde dan onderzoeken wij de mogelijkheid tot regres. Hierbij geldt doorgaans dat hoe sneller mogelijke zaken gemeld worden, hoe eerder er gestart kan worden. 7

8 Re-integratiedienstverlening Re-integratie is maatwerk Samen hebben wij een doel: het realiseren van een lagere WIA-instroom. Avero Achmea adviseert en ondersteunt hierbij door middel van haar dienstverleningsapparaat bestaande uit: advies, vergoedingen, een Expertisegroep re-integratie-ondersteuning en soms een arbeidsdeskundige. Medewerkers terugbrengen in het arbeidsproces is maatwerk. GIL-leden hebben onder andere te maken met organisatiedoelstellingen, verzuimbegeleiding en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast weegt ook de persoonlijke kant van medewerkers mee. Elke situatie is anders en elke situatie vraagt om een medewerker specifiek traject. Daarom bieden wij re-integratiebegeleiding op maat. Advies en vergoedingen Re-integratie kan op meerdere momenten ingezet worden. Dit kan bijvoorbeeld in de eerste twee ziekte jaren, of wanneer een medewerker al (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is verklaard. We kijken naar de kansrijkheid of een re-integratietraject een WIA-uitkering kan voorkomen. Wanneer er een goede kans is op voorkoming van WIA-instroom door bijvoorbeeld de inzet van een interventie, worden de kosten hiervan volledig door ons vergoed. Het maakt niet uit of het re-integratietraject plaatsvindt in de eerste twee ziektejaren of na toekenning van de WIA-status. Daarnaast worden de kosten van een second opinion tevens volledig vergoed indien overlegd met en geaccordeerd door Avero Achmea. Vormen van dienstverlening die wij GIL-leden kunnen bieden - vroegsignalering van risicogevallen van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid met behulp van 42 e weekmelding en de WIA-instroomkansmeter; - meedenken in complexe verzuimdossiers; - tijdige inzet tweede spoor; - vervroegde IVA-aanvraag; - voorspellen WIA-keuring en eventueel bezwaar maken; - sancties en sanctiebeleid; - controle op de juistheid van de UWV beschikkingen - advisering na 104 weklen verzuimperiode 104 weken Pas nadat een medewerker 104 weken ziek is, gaa(n)(t) de WIA-verzekering(en) in. Als eerder advies gewenst is, is het mogelijk om in een eerder stadium onze adviseurs te raadplegen. Uiteraard kan op ieder moment contact met de Expertisegroep re-integratie-ondersteuning of de arbeidsdeskundige opgenomen worden om het (ziekte)verloop te bespreken en maatregelen voor te stellen. Na de verzuimperiode van 104 weken begint een nieuwe fase in de begeleiding van medewerkers. Dit is een juist moment om de afspraken met de medewerker opnieuw te bekijken en een vervolgplanning te maken. Er kan op onze ondersteuning gerekend worden bijvoorbeeld bij de inzet van activiteiten. Samen nemen wij belangrijke momenten door zoals de afloop van de loongerelateerde periode. Providers Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van ons bekende dienstverleners en providers voor het leveren van passende interventies. Onze deskundigen helpen u graag bij een nadere analyse van de casus en het zoeken van een passende interventie. GIL-leden zijn vrij in het maken van een keuze in provider. Er kan ook gekozen worden voor een provider buiten dit netwerk. Het is van wezenlijk belang dat partijen vertrouwen hebben in de provider. Alle GIL-leden kunnen altijd een beroep doen op de Expertisegroep re-integratie-ondersteuning voor actuele vragen. We willen vroegtijdig (in ieder geval rond de 42 e verzuimweek conform de Wet verbetering poortwachter) op de hoogte worden gebracht. Eerdere inschakeling kan ook. Er kan gekozen worden uit twee soorten meldingen: per casus; per kwartaaloverzicht. 8

9 Offerte Verzuimverzekering Werkgevers zijn verplicht twee jaar het loon van een zieke medewerker door te betalen. Zij kunnen de financiële gevolgen daarvan afdekken met een verzuimverzekering. Behalve voor de loondoorbetaling zorgt de verzuimverzekering ook voor hulp bij re-integratie en bij het terugdringen van verzuim. Voor leden van de GIL, die maximaal 100 werknemers in dienst hebben, hebben wij een aantrekkelijk aanbod met onze verzuimverzekering met de volgende modules: 1. Verzuimverzekering in tijd (conventioneel) 2. Verzuimverzekering in geld (stop loss). Indien gewenst kunnen wij ook de module Verzuimbegeleiding aanbieden. Deze module bestaat uit de volgende onderdelen: Verzuimservice Basis Verzuimservice Extra Verzuimservice Compleet Voor brancheleden met meer dan 50 werknemers in dienst adviseren wij een verzuimverzekering in geld te kiezen (indien gewenst, is dit al mogelijk vanaf 15 werknemers). Voor leden met meer dan 100 werknemers kunnen wij op aanvraag een maatwerkofferte maken. Hieronder leest u kort wat de modules inhouden. Verzuimverzekering in tijd Met deze module kiest een werkgever voor een eigen risico periode van 10, 30 of 65 dagen. In overleg kunnen andere eigen risicoperiodes worden aangeboden. De premie wordt lager naarmate de lengte van de eigen risicoperiode toeneemt. Als een werkgever bijvoorbeeld kiest voor een periode van 30 dagen, dan betekent dit dat de loondoorbetaling gedurende die periode voor rekening van de werkgever is. Daarna maken wij het salaris van de betrokken zieke medewerker maandelijks op de rekening van de werkgever over. Extra: inclusief module re-integratie De module Tijd is inclusief de module re-integratie. Snelle en gerichte re-integratie-inspanningen vergroten de kans op een snelle terugkeer op de werkplek. De extra module re-integratie zorgt voor een besparing op de verzuimkosten. Verzuimverzekering in geld (stop loss) Bij deze module ligt het door de werkgever bepaalde eigen risico boven het te verwachten verzuim binnen de organisatie. De kosten voor het gemiddelde ziekteverzuim neemt de werkgever voor eigen rekening. En heeft een werkgever eens te maken met een calamiteit dan vergoedt deze module de verzuimkosten die boven het door de werkgever bepaalde eigen risico uitkomen. Uitkeringspercentage en werkgeverslasten Voor welke module een werkgever ook kiest, men bepaalt zelf het uitkeringspercentage en of de werkgeverslasten (de premie die een werkgever moet doorbetalen als een werknemer ziek is) moeten worden meeverzekerd. Verzuimbegeleiding (optioneel) Binnen de verzuimverzekering kan een werkgever ook zelf bepalen in hoeverre men wil profiteren van de Verzuimservice. Deze service neemt de taken van de arbodienst over. De werkgever heeft de keus uit de Verzuimservice Basis, Extra en Compleet. Bij de verzuimbegeleiding werken wij nauw samen met onze arbodienst Achmea Vitale om de verzuimende medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Achmea Vitale heeft daarvoor een breed scala aan diensten en producten ontwikkeld. Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. K.v.K. Apeldoorn nr

10 Bij de Verzuimservice Basis profiteert een werkgever van alle standaardverrichtingen van het verzuimbegeleidingstraject volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Een telefonisch consult op de 6 e verzuimdag leert ons welk traject voor de verzuimende werknemer ingezet moet worden. Voor alle activiteiten die ingezet worden ontvangt de werkgever een aparte nota van Achmea Vitale. De werkgever betaalt dus alleen voor de verrichtingen die men inzet. De Verzuimservice Extra geldt voor ondernemingen vanaf 15 werknemers. De werkgever is in de eerste vier weken volledig verantwoordelijk voor de gehele verzuimbegeleiding. Na deze wachttijd kan men rekenen op onze uitgebreide ondersteuning om een zieke werknemer weer snel aan het werk te krijgen. Bovendien betalen wij alle kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie. Met de Verzuimservice Extra komt een werkgever dus nooit voor onverwachte uitgaven te staan. Het uitgebreide pakket is de Verzuimservice Compleet. Hieronder valt de begeleiding die werkgever en werknemer nodig hebben om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Acties die wij nemen om een snelle werkhervatting te realiseren vergoeden wij ook. Verzuimservice Compleet biedt een werkgever optimale ondersteuning, direct vanaf de eerste verzuimdag. Aantrekkelijke extra s Altijd inclusief verhaalsservice Voor welke Verzuimverzekering een werkgever ook kiest, verhaalschade is altijd meeverzekerd. Wij starten verhaalsacties als het verzuim - en dus de loondoorbetalingschade - het gevolg is van het handelen (bijvoorbeeld een verkeersongeval) van een aansprakelijke derde. Wij stellen de schade vast, voeren een juridische procedure en betalen waar nodig de advocaatkosten. Wij verhalen de netto loonschade, re-integratiekosten en betalen de werkgever ook de eigen risico periode door. Uitkering bij arbeidsconflict Conform de richtlijnen van STECR is er tijdens de afkoelingsperiode wel sprake van doorbetaling van de uitkering, de polisvoorwaarden in acht nemend. Wet Verbetering Poortwachter In de Wet Verbetering Poortwachter is geregeld wat werknemers en werkgevers moeten doen om te bevorderen dat langdurig zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Met de Verzuimservice heeft u hier nauwelijks omkijken naar. Administratief gemak Wijzigingen in het werknemersbestand, inclusief de verzuimmeldingen, geeft een werkgever op een eenvoudige manier door aan het digitale meldloket van Avero Achmea. Hiermee wordt voorkomen dat een werkgever aan verschillende partijen dezelfde gegevens moet aanleveren. Dit zorgt voor administratief gemak. Premie De premies voor de verzuimverzekering vindt u in de onderstaande tabellen. De premies zijn vast gedurende de contractsperiode, behoudens het in volgende alinea beschrevene (Indien het rendement..). Ieder jaar krijgt de werkgever een nieuw premieaanbod. Dit nieuwe premieaanbod voor het nieuwe jaar is gebaseerd op het verzuimpercentage van het bedrijf in de voorafgaande jaren. Indien het rendement op deze regeling (de onder deze mantelovereenkomst vallende verzuimverzekeringen) daartoe aanleiding geeft, mag Achmea ondergenoemde premies alsmede ondergenoemde eigen behouden wijzigen. Indien het een premieverhoging betreft van meer dan 20% van de tabelpremies, dan is er reden tot opzegging door verzekeringsnemer. Bij deze rendementsbepaling wordt ook het resultaat van voorgaande jaren (voor het sluiten van deze mantelovereenkomst) in de beschouwing meegenomen voorzover hiervan schade gegevens beschikbaar zijn. Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. K.v.K. Apeldoorn nr

11 Conventionele verzekering 100% dekking eerste ziektejaar, 70% dekking tweede ziektejaar Eigenrisico in werkdagen Klasse Verzuimverleden % - 1% 1,61% 1,22% 0,85% 2 1% - 2% 2,50% 1,87% 1,30% 3 2% - 3% 3,19% 2,38% 1,64% 4 3% - 4% 3,41% 2,55% 1,76% 5 4% - 5% 3,76% 2,81% 1,93% 6 5% -6% 4,15% 3,08% 2,13% 7 6% - 7% 4,50% 3,35% 2,29% 8 7% -8% 4,85% 3,59% 2,47% 9 8% - 9% 5,61% 4,16% 2,86% 10 9% -10% 6,04% 4,51% 3,10% 11 10% - 11% 6,48% 4,85% 3,36% 12 11%- 12% 7,08% 5,30% 3,67% 13 12% - 13% 7,67% 5,76% 4,00% 14 13% - 14% 8,44% 6,32% 4,39% 15 14% - 15% 9,52% 7,12% 4,92% 100% dekking eerste ziektejaar, 90% dekking tweede ziektejaar Eigenrisico in werkdagen Klasse Verzuimverleden % - 1% 1,69% 1,28% 0,90% 2 1% - 2% 2,63% 1,97% 1,36% 3 2% - 3% 3,37% 2,50% 1,72% 4 3% - 4% 3,59% 2,68% 1,85% 5 4% - 5% 3,96% 2,96% 2,03% 6 5% -6% 4,36% 3,25% 2,24% 7 6% - 7% 4,73% 3,52% 2,41% 8 7% -8% 5,11% 3,78% 2,59% 9 8% - 9% 5,90% 4,38% 3,01% 10 9% -10% 6,36% 4,74% 3,27% 11 10% - 11% 6,82% 5,11% 3,53% 12 11%- 12% 7,46% 5,58% 3,86% 13 12% - 13% 8,08% 6,06% 4,21% 14 13% - 14% 8,88% 6,66% 4,62% 15 14% - 15% 10,02% 7,49% 5,18% Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. K.v.K. Apeldoorn nr

12 Stop loss verzekering Voor de stop loss verzekering (mogelijk vanaf 15 werknemers) bieden wij een staffel aan voor zowel eigenbehoud als premie. De staffel differentieert naar het verzuimverleden van de werkgever en is als volgt: 100% dekking eerste ziektejaar, 70% dekking tweede ziektejaar Eigenbehoud Premie Klasse Verzuimverleden % van de verzekerde % van de verzekerde loonsom loonsom 1 0% - 2% 2,40% 0,41% 2 2% - 3% 3,40% 0,60% 3 3% - 4% 4,40% 0,85% 4 4% - 6% 6,40% 1,24% 5 6% - 8% 8,80% 1,48% 6 8% of meer 11,00% 1,82% Dekking De gevraagde dekking voor de verzekeringen: 100% gedurende de eerste zes maanden 90% gedurende de volgende zes maanden 80% gedurende het tweede ziektejaar Verschillende uitkeringspercentages binnen één verzekeringsjaar kunnen wij administratief niet verwerken. Vandaar dat ons aanbod niet exact overeenkomt met de vraag. Wij kunnen u de volgende dekking bieden: 100% dekking gedurende het eerste jaar 70% of 90% dekking gedurende het tweede jaar Verandering dekking en premies Het zou kunnen dat gedurende de contractsperiode door gewijzigde marktomstandigheden of door wijzigingen in de CAO er behoefte ontstaat aan een andere dekking voor de ziekteverzuimverzekering. In voorkomend geval wil Avero Achmea graag met de GIL in onderling overleg opnieuw naar de dekking en de premies kijken, maar blijft het contract onverkort geldig. Minimale deelname Bij de aangeboden dekkingen en premies zijn wij er van uit gegaan dat er minimaal 100 werkgevers gebruik maken van de verzekering die wij aanbieden. Vrije keuze De verzekering die wij voor de werkgevers aanbieden is een individuele verzekering. Hierdoor kan de werkgever zelf kiezen welke dekkingsvorm het beste bij hem past. Beloning laag verzuim De premie van de verzekering die wij aanbieden is gerelateerd aan het verzuimverleden van een werkgever. Wij bieden geen doorsneepremie aan omdat werkgevers die laag verzuim hebben bij deze systematiek een gunstigere premie krijgen. Bij een premie die voor alle werkgevers hetzelfde is, is de kans groot dat goed presterende werkgevers bij een andere verzekeraar zich goedkoper kunnen verzekeren. Door deze systematiek wordt laag verzuim beloond. Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. K.v.K. Apeldoorn nr

13 Inloop en uitloop Inloop is bij de aangeboden verzekering met eigenrisico in tijd (conventioneel) niet meeverzekerd, uitloop is standaard meeverzekerd in onze verzekering met een eigenrisico in tijd. Bij een verzekering met een eigenrisico in geld (Stop Loss) is inloop niet meeverzekerd, ook uitloop is niet meeverzekerd. De dekking geldt in dit geval alleen voor schade opgelopen in het jaar waarin premie is betaald. Gemaximeerd salaris Het salaris waarvan de eventueel uit te keren ziekteverzuimuitkering is afgeleid, is gemaximeerd op ,- per werknemer per jaar. Contractduur De contractduur van de verzuimverzekeringen is 3 jaar. De opzegtermijn is 1 maand. Voordelen voor leden van de GIL - Een aantrekkelijke premie - Verzekeren, preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie: alles onder één dak - Een werkgever stelt de Verzuimverzekering naar eigen wens samen - Met de Verzuimservice heeft een werkgever geen aparte arbodienst meer nodig - Een Verzuimverzekering op maat: eenvoudig en overzichtelijk - Dekking tot 70 jarige leeftijd - Snelheid in uitkeren - Extra combikortingen indien meerdere verzekeringen worden afgesloten - Overwinstdeling Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. K.v.K. Apeldoorn nr

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Deze Algemene voorwaarden WIA verzekeringen (nummer 200.103) gelden voor de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, die verband houden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a.

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. (BASIS-pakket) Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de BASISverzekering van SAZAS en gaan in op 1 januari 2015. Per risico vormt het bewijs van verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat Plus verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. Polisnummer:

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. <naam verzekeringnemer> Polisnummer:<polisnummer> WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Polisnummer: De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken

Nadere informatie

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-gatverzekering Aevitae WGA-aanvullingsverzekering Garant www.aevitae.com

Nadere informatie

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Koster Service Schrift - juni / juli 2007 Service Schrift ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Het ANW-gat betekent dat degene die achterblijft na het overlijden van de partner, niet in alle

Nadere informatie

Het verzekeringsaanbod. van het KVGO

Het verzekeringsaanbod. van het KVGO Het verzekeringsaanbod voor leden van het KVGO Inhoudsopgave Aantrekkelijke verzekeringen speciaal voor u pagina 5 Collectieve zorgverzekering pagina 6 Goede zorg, daar wordt iedereen beter van Extra aantrekkelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Verzuimverzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Verzuimverzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Verzuimverzekering Uitgebreid Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Voorwaarden deskundige dienst

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

SAS WGA-Gat verzekering. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

SAS WGA-Gat verzekering. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis SAS WGA-Gat verzekering Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie 5 Jaarlijkse

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie