Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers."

Transcriptie

1 Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering

2 Inhoud 1. Inleiding Het wettelijk kader en uw mogelijkheden Verzuim De WIA De WGA De verschillende mogelijkheden om het financieel risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken Onze dienstverlening Welke stappen volgt u? Wat u moet weten over onze verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers Voor wie gelden onze verzekeringen? Keuzes die u moet maken Verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en de belasting Onze verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers Verzuim Verzuimverzekering Arbeidsongeschiktheid Werkgevers Uitstapverzekering AOV voor uw Personeel AOV Excedent Werkgevers Compensatieverzekering Overige kenmerken van onze verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid Belangrijke begrippen Rekenvoorbeeld 1: Verzuim Rekenvoorbeeld 2: WIA. 37 2

3 10. Rekenvoorbeeld 3: WIA Rekenvoorbeeld 4: WIA Goed om even te weten. 44 3

4 1. Inleiding. U wilt advies over een of meer verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Hartelijk dank voor uw interesse in Centraal Beheer. In deze brochure leest u alles over deze verzekeringen en de producten die wij bieden. Als één van uw werknemers ziek wordt, heeft dat gevolgen voor u en voor uw werknemer De eerste 2 jaar moet u het loon van uw zieke werknemer doorbetalen. Is de werknemer daarna nog niet in staat te werken? Dan kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Waarschijnlijk daalt zijn inkomen dan wel flink. U kunt de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers verzekeren Wij bieden 3 mogelijke verzekeringen: U kunt het risico van loondoorbetaling in de eerste 2 jaar verzekeren met een Verzuimverzekering. Ook kunt u de kosten van re-integratie meeverzekeren. U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). U kunt uw werknemers beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid met een WIA-aanvullingsverzekering. Deze verzekering vult het inkomen aan van werknemers die arbeidsongeschikt worden. Wij adviseren u graag Het afsluiten van een verzekering bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid is een belangrijke beslissing. Onze adviseurs helpen u graag bij het zoeken naar een oplossing die zo goed mogelijk bij uw situatie past. Hoe leest u deze brochure? Sommige onderdelen van deze brochure zijn alleen van toepassing op specifieke verzekeringen: Verzuimverzekering WGA-eigenrisicodragersverzekering WIA-aanvullingsverzekering Als dat zo is, staat dit in de titel duidelijk aangegeven. Heeft u vragen? Stel ze ons gerust. Wij beantwoorden uw vragen graag. U bereikt ons op (055) van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur. 4

5 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. Volledig (>=80%) & duurzaam IVA Inkomensvoorzieningen Volledig Arbeidsongeschikten Loondoorbetaling 2 jaar 35-80% & volledig, maar niet duurzaam WGA Werkhervattingsregling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten < 35% Geen regeling Verantwoordelijkheid werkgever en werknemer Jaar Na 2 jaar tot AOW-leeftijd Werkzaam Verzuim 35% of meer arbeidsongeschikt AOW Loondoorbetaling vanuit werkgever Keuring UWV WIA-uitkering vanuit UWV Fasen die een werknemer doorloopt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. 2.1 Verzuim Eerste 2 jaar ziekte: loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever Wat regelt de wet? Bij ziekte van een werknemer moet de werkgever het loon 2 jaar doorbetalen (104 weken). Soms krijgt een werknemer (een deel van) zijn loon via de Ziektewet. De Ziektewet bestaat alleen nog als vangnetvoorziening. De wet regelt verder het volgende: De werkgever moet minimaal 70% van het loon van de werknemer doorbetalen. In de eerste 52 weken mag het doorbetaalde loon niet lager zijn dan het minimumloon. Het loon dat de werkgever moet doorbetalen, is maximaal het loon voor de werknemersverzekeringen. Dit is het SV-loon en dat is ,- (afgerond). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt elk jaar de loongrenzen en de hoogte van het minimumloon. Kijk voor het meest recente SV-loon op: centraalbeheer.nl/loongrenzen 5

6 De meeste cao s en/of arbeidsovereenkomsten regelen dat de werkgever bij ziekte meer dan 70% doorbetaalt, ook boven het wettelijke maximum. Meestal betaalt de werkgever in het 1e ziektejaar het volledige loon door. In het 2e ziektejaar wordt het loon vaak wel gekort. U bent als werkgever verantwoordelijk voor begeleiding bij ziekte en voor re-integratie. De werknemer is verplicht hieraan mee te werken. Dit staat zo in de Wet verbetering poortwachter. De werkgever mag niet van de wet afwijken als dit nadelig is voor de werknemer. Er zijn een paar gevallen waar dit wel mag. Deze staan in de wet benoemd. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. 2.2 De WIA De WIA begint na 2 jaar ziekte Is een werknemer langer dan 2 jaar ziek? Dan krijgt hij te maken met de WIA. Tot die tijd moet zijn werkgever een deel van het loon doorbetalen. Wat is de WIA? De WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA regelt de uitkering van arbeidsongeschikte werknemers. De WIA gaat uit van wat mensen nog kunnen. De overheid motiveert mensen om te blijven werken. Meer hierover leest u op en De WIA verving in 2006 de WAO. Na 2 jaar wordt een werknemer door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gekeurd. UWV stelt vast voor hoeveel procent de werknemer arbeidsongeschikt is. Hierbij kijkt UWV ook hoeveel inkomen hij nog zelf kan verdienen. Dit noemt UWV de restverdiencapaciteit. De uitkering van de werknemer hangt af van het percentage arbeidsongeschiktheid. En van de mate waarin hij zijn restverdiencapaciteit benut. Hoe werkt de WIA? De WIA verdeelt arbeidsongeschikte werknemers in 3 groepen: 1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt Deze werknemers krijgen geen wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hiervoor is niets geregeld in de WIA. 6

7 2. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Of volledig, maar niet blijvend, arbeidsongeschikt Dit zijn werknemers die 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn. Of werknemers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn, maar niet blijvend. Dat betekent dat deze werknemers nog een redelijke kans hebben om te herstellen. Deze werknemers vallen onder de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Voor het deel dat deze mensen nog arbeidsgeschikt zijn, wordt verwacht dat zij werken. Voor het deel dat zij niet kunnen werken, ontvangen zij een aanvullende uitkering. Die uitkering wordt geregeld in de WGA. 3 Volledig en blijvend arbeidsongeschikt Dit zijn werknemers die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn (80% tot 100%). Iemand is blijvend arbeidsongeschikt als er bijna geen kans meer is om te herstellen. Deze werknemers vallen onder de Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). UWV betaalt hen altijd een uitkering tot hun AOW-leeftijd. Deze uitkering is in principe 75% van het verzekerd loon. Er geldt wel een maximaal loon. Dat is de WIA-loongrens. De WIA-loongrens is ,- (afgerond). Kijk voor de exacte loongrens op: centraalbeheer.nl/loongrenzen 2.3 De WGA De WGA kent 2 fases De Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de WIA. De WGA is er voor werknemers die na 2 jaar 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn. Of werknemers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn, maar niet blijvend. De WGA kent 2 fases: 1. Loongerelateerde periode De werknemer ontvangt minimaal 70% van het verzekerd loon (tot maximaal de WIA-loongrens). De eerste 2 maanden is de uitkering 75%. De lengte van de loongerelateerde periode hangt af van het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt. Algemeen geldt: een jaar gewerkt = een maand uitkering. De loongerelateerde uitkering duurt maximaal 38 maanden. 2. Vervolgperiode Na de loongerelateerde periode komt de vervolgperiode. De uitkering in de vervolgperiode hangt af van hoeveel iemand werkt. Daarbij kijkt UWV 7

8 naar de restverdiencapaciteit. Dat is wat de werknemer volgens UWV nog kan verdienen. Verdient de werknemer minimaal 50% zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt hij een loonaanvullingsuitkering. De loonaanvullingsuitkering is 70% van het verzekerd loon (tot maximaal de WIA-loongrens) min 70% van wat de werknemer volgens UWV nu nog kan verdienen (70% van zijn restverdiencapaciteit). Verdient de werknemer minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt hij een vervolguitkering. De vervolguitkering is 70% van het minimumloon maal het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het inkomen van de werknemer kan daardoor dalen tot onder bijstandsniveau. Hoe wordt de WIA betaald? Alle werknemers zijn voor de WIA verzekerd bij UWV. Dat staat in de wet. Als werkgever moet u hiervoor premies betalen aan de Belastingdienst. WIA-basispremie Met deze premies worden betaald: de IVA-uitkeringen; de WGA-uitkeringen na de eerste 10 jaar; de WGA-loonaanvulling; de nog lopende WAO-uitkeringen. Gedifferentieerde premies Hiermee worden betaald: de Ziektewet; de eerste 10 uitkeringsjaren van de WGA voor werknemers met een vast dienstverband; de eerste 10 uitkeringsjaren van de WGA voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. Kleine werkgevers betalen een gedifferentieerde premie per sector Dit geldt voor werkgevers met een maximum loonsom van ,- (afgerond). Kijk voor de exacte maximale loonsom op: centraalbeheer.nl/loongrenzen UWV stelt deze premie jaarlijks vast. Er zijn 67 verschillende sectoren. De premie is afhankelijk van de uitkeringen die UWV heeft betaald voor alle kleine werkgevers in die sector. 8

9 Grote werkgevers betalen een gedifferentieerde premie per werkgever Dit geldt voor werkgevers met een maximum loonsom vanaf ,- (afgerond). Kijk voor de exacte maximale loonsom op: centraalbeheer.nl/loongrenzen Deze premie is afhankelijk van de uitkeringen die UWV voor deze werkgever heeft betaald. De premie kent een minimum en een maximum. Middelgrote werkgevers betalen voor een deel een gedifferentieerde sectorpremie en voor een deel een gedifferentieerde werkgeverspremie Hoe groter deze werkgever, hoe groter het deel van de gedifferentieerde werkgeverspremie wordt. U kunt eigenrisicodrager worden U kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dat kan voor: de Ziektewet; de WGA voor werknemers met een vast dienstverband; en per de WGA voor flexwerkers. Dit zijn bijvoorbeeld werknemers met een tijdelijk dienstverband, oproepkrachten en freelancers die de werkgever inhuurt. Een werkgever kan alleen eigenrisicodrager worden voor de WGA voor flexwerkers als hij dit ook is voor de vaste werknemers. Als eigenrisicodrager betaalt u geen gedifferentieerde premie meer aan de Belastingdienst U bent dan zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan uw werknemers en voor hun re-integratie. Voor dit risico kunt u een aparte verzekering afsluiten bij een verzekeraar. Deze WGA-eigenrisicodragersverzekering wordt ook WGA-Uitstapverzekering genoemd. U kunt bij Centraal Beheer op dit moment nog geen eigenrisicodragersverzekering voor flexwerkers afsluiten. U heeft een garantieverklaring nodig van een financiële instelling Deze moet u aan de Belastingdienst geven bij uw aanvraag om eigenrisicodrager te worden. In de praktijk geven voornamelijk verzekeraars deze garantieverklaring af. Zij doen dat als de werkgever een WGA-eigenrisicodragersverzekering afsluit. Gaat de werkgever failliet? Dan kan UWV de uitkeringen verhalen op de verzekeraar. 9

10 2.4 De verschillende mogelijkheden om het financieel risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken Als werkgever loopt u een financieel risico als uw werknemers ziek worden. Ook uw werknemers lopen een financieel risico. We zetten ze graag voor u op een rij. En we geven weer welke mogelijkheden er zijn om deze risico s te beperken. U moet de eerste 2 jaar het loon van uw zieke werknemer doorbetalen U kunt dit risico verzekeren met een verzuimverzekering, zoals de Verzuimverzekering van Centraal Beheer. Daarin kunt u ook de kosten van re-integratie meeverzekeren. U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA Hiervoor kunt u een WGA-eigenrisicodragersverzekering afsluiten, zoals de Werkgevers Uitstapverzekering van Centraal Beheer. Na 2 jaar ziekte loopt u een financieel risico als uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is Voor deze werknemer is wettelijk niets geregeld. U zoekt samen met uw werknemer een oplossing. Blijft uw werknemer in dienst? Dan loopt u als werkgever een financieel risico. Bijvoorbeeld voor de kosten van begeleiding. Of omdat u uw werknemer een aanvulling wilt geven op het loon. U kunt dit financiële risico verzekeren. Centraal Beheer biedt hiervoor de Werkgevers Compensatieverzekering aan. U leest meer over de Werkgevers Compensatieverzekering in hoofdstuk De WIA zorgt niet altijd voor voldoende inkomen Wordt een werknemer voor 35% of meer arbeidsongeschikt? En krijgt hij een uitkering uit de WGA of de IVA? Dan bestaat de kans dat hij zijn vaste lasten niet meer kan betalen. En meestal kan de werknemer niet meer leven zoals hij gewend is. Als werkgever kunt u uw werknemers beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Soms bent u dat ook verplicht. Bijvoorbeeld als dit is afgesproken met de vakbonden en/of ondernemingsraad. Meestal staan die afspraken in een cao of een pensioenregeling. U kunt hiervoor een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten. Zoals de AOV voor uw Personeel van Centraal Beheer. Let op: u kunt het inkomen van uw werknemers die in de WIA terechtkomen niet zelf aanvullen. De wet staat dat niet toe. U brengt dit onder bij een verzekeraar of een pensioenfonds. 10

11 3. Onze dienstverlening. Bij het afsluiten van een verzekering bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid maakt u belangrijke keuzes. Wij adviseren u daarbij graag. Het is een proces dat we samen met u doorlopen. We laten u graag weten wat u daarbij van ons kunt verwachten. En ook wat wij van u verwachten. Wij vragen u eerst een inventarisatieformulier in te vullen Daarin kijken wij onder andere naar: de structuur van uw bedrijf; de samenstelling van uw werknemers; uw kennis en ervaring met verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid voor werknemers; uw doelstellingen; uw verwachtingen. Op basis van dit formulier stellen wij ons advies op. Houdt u bij het lezen van ons advies met het volgende rekening. Wij baseren ons advies op de informatie die wij van u ontvangen Het is belangrijk dat u ons alle informatie geeft die wij nodig hebben voor ons advies. Zo kunnen wij u een oplossing bieden die zo goed mogelijk bij uw bedrijf past. Wij gaan ervan uit dat de informatie die u ons geeft volledig en juist is. Wij geven u een duidelijk advies over welk soort product het beste bij u past. En welk product van Centraal Beheer dit biedt. Wij adviseren wat wij verstandig vinden Dat hoeft niet noodzakelijk de goedkoopste of duurste verzekering te zijn. Of de verzekering die u wilt. U mag natuurlijk wel zelf besluiten wat u met ons advies wilt doen. Wij adviseren alleen over verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van Centraal Beheer Ook geven wij geen fiscaal advies. Wij helpen u graag bij het informeren van uw werknemers Wij geven alleen advies aan u als werkgever. Wij geven geen advies aan werknemers. 11

12 Wel geven we u informatie die u zelf kunt gebruiken om uw werknemers te informeren. In overleg kunnen we u daarbij ook ondersteunen. Bijvoorbeeld met een presentatie. Tijdens de looptijd van de verzekering houden wij u op de hoogte van wettelijke veranderingen en productontwikkelingen Ook kan het zijn dat de situatie binnen uw bedrijf tijdens de looptijd van de verzekering(en) verandert. Dat kan gevolgen hebben voor uw verzekering(en). Neemt u zelf contact met ons op om de veranderde situatie door te spreken. We bekijken dan samen wat de gevolgen daarvan zijn. Dit kan leiden tot een nieuw (deel)adviesgesprek. 12

13 4. Welke stappen volgt u? Gemiddeld duurt het traject 8-12 weken. Dit kan per situatie verschillen. 1 U bereidt zich voor 2 U vult een inventarisatieformulier in 3 Advies 4 Uw besluit over het advies 5 Offerte 6 Uw besluit over de offerte 7 Wij beoordelen uw aanvraag 8 Polis 9 U kunt bij ons altijd terecht met uw vragen Stap 1: U bereidt zich voor Het is belangrijk dat u begrijpt hoe verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van werknemers werken en welke producten wij bieden. Alleen dan kunt u ons advies goed begrijpen. Daarom vragen we u deze brochure goed door te lezen. Stap 2: U vult een inventarisatieformulier in Hiermee krijgen we een goed beeld van de omstandigheden van uw bedrijf. Dit formulier ontvangt u van ons, samen met deze brochure. In het formulier stellen we u een aantal vragen. Bijvoorbeeld: In welke sector werkt u? Hoeveel werknemers heeft u en wat is de bruto loonsom? Staan in uw cao afspraken over verzuim en arbeidsongeschiktheid? Hoeveel risico wilt u lopen? Wij vragen u ook het werknemersbestand in te vullen. Mail de documenten naar: 13

14 Stap 3: U krijgt advies Onze adviseur bereidt het adviesgesprek voor. Hij doet dat op basis van de formulieren die u ons stuurt. Een paar dagen na het gesprek ontvangt u van ons het adviesrapport. In het adviesrapport staat een passend advies voor een of meer verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Stap 4: U besluit over het advies Wij adviseren u, maar wij kunnen niet voor uw bedrijf beslissen. Wilt u afwijken van ons advies? Dat mag en dat kan. Wij wijzen u dan wel op de risico s die dat met zich meebrengt. Zo kunt u een goede beslissing nemen. Er zijn 4 mogelijkheden: 1. U bent het eens met ons advies. U geeft aan of u een offerte wilt ontvangen die aansluit op het advies. 2. U bent het niet (helemaal) eens met ons advies. U besluit af te wijken van ons advies. Als u aangeeft wat uw beslissing is, dan sturen wij u een offerte die meer past bij uw wensen. 3. U besluit geen offerte bij ons aan te vragen. 4. U heeft nog vragen over het advies. Neemt u dan contact met ons op. Stap 5: U krijgt een offerte Bij de offerte sturen wij u de Voorwaarden en het Verzekeringsaanvraagformulier. Lees de offerte en de voorwaarden goed door. Heeft u daarna nog vragen over de offerte of de voorwaarden? Neemt u dan contact met op met uw adviseur. Stap 6: U besluit over de offerte en vraagt een of meerdere verzekeringen aan Gaat u akkoord met de offerte? Vul dan het Verzekeringsaanvraagformulier in. Dat krijgt u samen met de offerte. Stuur het formulier binnen 60 dagen naar ons terug. Wilt u een andere offerte? Neem dan contact met ons op. Stap 7: Wij beoordelen uw aanvraag Daarbij gaan wij ervan uit dat de informatie die u ons geeft juist en volledig is. Blijkt dat we nog informatie nodig hebben? Dan nemen wij contact met u op. Het komt soms voor dat we een aanvraag moeten aanpassen. Of niet kunnen accepteren. Bijvoorbeeld als de informatie die wij kregen niet volledig of niet juist is. 14

15 Stap 8: U krijgt uw polis Na acceptatie sturen wij u uw polis en de Voorwaarden. Accepteren wij uw aanvraag niet? Dan laten wij u dat weten. Wij vertellen u ook de reden. Stap 9: U kunt bij ons altijd terecht met uw vragen Tijdens de looptijd van de verzekering(en) informeren we u over belangrijke ontwikkelingen. Zoals een verandering in de wet. Wij vertellen u wat de gevolgen en de mogelijkheden zijn. Zodat wij samen met u kunnen nagaan of het nodig is om u een nieuw advies te geven. 15

16 5. Wat u moet weten over onze verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. 5.1 Voor wie gelden onze verzekeringen? Onze Verzuimverzekering is er voor u als werkgever. Deze verzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting van al uw werknemers. Onze Werkgevers Uitstapverzekering is er voor u als werkgever. Deze verzekering dekt alleen de WGA-uitkeringen van uw werknemers met een vast dienstverband, waar u als eigenrisicodrager wettelijk voor aansprakelijk bent. Onze WIA-aanvullingsverzekeringen zijn er voor al uw werknemers. Voor de werknemers die onder de verzekering vallen geldt: Zij zijn bij u in dienst. Zij zijn 16 jaar of ouder. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. Directeur-grootaandeelhouders (DGA s) en andere niet-werknemers kunnen niet deelnemen aan deze collectieve verzekeringen. Willen zij het inkomen beschermen via een verzekering? Laat het ons gerust weten. We helpen u graag verder. 5.2 Keuzes die u moet maken Het afsluiten van een verzekering bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers is een belangrijke beslissing. U moet daarbij veel keuzes maken. We geven u graag een indruk, zodat u zich hierop kunt voorbereiden. Bij de keuze voor een verzekering Wilt u zelf het risico dragen van loondoorbetaling bij ziekte van uw werknemers? Of wilt u hier een verzekering voor afsluiten? 16

17 Wilt u het risico van een WGA-uitkering voor uw arbeidsongeschikte werknemers verzekeren bij een verzekeraar? Of wilt u bij UWV verzekerd blijven? Wilt u zelf verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van uw zieke en arbeidsongeschikte werknemers? Of wilt u dit samen oppakken met een verzekeraar? Wilt u uw werknemers beschermen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid? Bent u verplicht dit te doen? Bijvoorbeeld omdat het in de cao of pensioenregeling staat? Dan moet u hieraan voldoen. Is er een Ondernemingsraad (OR)? Vraag dan na of er afspraken zijn gemaakt met de OR over arbeidsongeschiktheid. Deze afspraken moet u nakomen. Heeft u al verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers? Dan is het belangrijk uit te zoeken wat hierin al is geregeld. En wat u met deze verzekeringen wilt doen. Sluit u een verzekering af? Dan moet u een aantal beslissingen nemen. Een paar voorbeelden: Wilt u een WIA-aanvullingsregeling waaraan al uw werknemers meedoen (collectieve regeling)? Of wilt u de werknemer zelf keuzes geven in de regeling (individuele regeling)? Bij een collectieve regeling krijgt u vaak een lager tarief. Wij bieden alleen collectieve regelingen. Wie betaalt de regeling? Alleen u? Of betaalt de werknemer een bijdrage? Na het afsluiten van de verzekering U heeft als werkgever zorgplicht voor uw werknemers. U moet uw werknemers bijvoorbeeld informeren over belangrijke zaken. Dus over het risico dat zij lopen bij arbeidsongeschiktheid. En over de manier waarop u hen daartegen wel of niet verzekert. Misschien besluiten uw werknemers om de verzekering die u voor hen afsluit niet te gebruiken. Zij kunnen ervoor kiezen om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Wij adviseren hen niet of zij wel of geen gebruik moeten maken van de verzekering die u voor hen afsluit. Wordt uw werknemer arbeidsongeschikt? Dan moet u een aantal zaken regelen. Lees hierover meer in de folder Claimproces WIA. Bijvoorbeeld wat u moet doen om te zorgen dat uw werknemer een uitkering ontvangt. U vindt de folder op 17

18 5.3 Verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en de belasting Betaalt uw werknemer premies voor de WIA-verzekeringen? Deze zijn aftrekbaar van de loon- en/of inkomstenbelasting. Betaalt uw werknemer een deel van de WGAeigenrisicodragerspremie? Deze premies zijn niet aftrekbaar. Over de uitkeringen betaalt uw werknemer belasting. De premies voor een verzuimverzekering mag u niet verrekenen met uw werknemers. De premies die u betaalt zijn loonkosten. En kunt u dus ook (deels) aftrekken van de belasting. Wilt u hierover meer weten? Vraag het aan uw belastingadviseur. Wij geven hierover geen advies. Wel kunnen wij uitleggen wat meestal de fiscale gevolgen zijn van een eventuele WIA-verzekering. 18

19 6. Onze verzekeringen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Wij bieden verschillende verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werkgevers. In dit overzicht ziet u welke verzekeringen we hebben en waar u deze kunt vinden in onze brochure. 6.1 Verzuim 6.2 Arbeidsongeschiktheid WGA-eigenrisicodragen Verzuimverzekering Werkgevers Uitstapverzekering WIA-aanvulling AOV voor uw Personeel hogere inkomens: AOV Excedent tussen 15% en 35% arbeidsongeschikt: Werkgevers Compensatieverzekering We zetten onze verschillende verzekeringen en hun mogelijkheden graag voor u op een rij. 6.1 Verzuim Verzuimverzekering De eerste 2 jaar moet u het loon van een zieke werknemer doorbetalen. Met onze Verzuimverzekering kunt u dit financiële risico beperken. En onze Verzuimservice kan voor u de diensten van de arbodienst overnemen. Met als doel: gezonde en gemotiveerde werknemers. Onze Verzuimverzekering biedt verschillende mogelijkheden Wij adviseren u daar graag over. Zo kunnen we een verzekering samenstellen die zo goed mogelijk past bij uw bedrijf. U bepaalt welke risico s u verzekert. En beïnvloedt daarmee ook zelf de hoogte van de premie. 19

20 De Verzuimverzekering biedt 3 modules: Tijd Geld Zekerheid Geld Calamiteiten Module Tijd De module Tijd kent verschillende eigenrisicoperiodes: 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen. Tijdens de eigenrisicoperiode betaalt u zelf het loon van de zieke werknemer. Na de eigenrisicoperiode krijgt u van ons elke maand een uitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van het verzekerd jaarloon van de zieke werknemer. En van de dekking die u neemt. Wilt u een langere eigenrisicoperiode? Dan betaalt u minder premie. Maar moet u ook meer loon zelf uitbetalen. Module Geld Zekerheid Deze module bieden wij aan voor bedrijven met 10 of meer werknemers. Deze module kent geen eigenrisicoperiode per ziektegeval. Maar wel een eigenrisicobedrag per jaar voor alle ziektegevallen samen. Hoe dat werkt? We kijken hoeveel elke werknemer in een jaar ziek is. We tellen het loon bij ziekte van alle zieke werknemers bij elkaar op. En we betalen alles wat boven uw eigenrisicobedrag uitkomt. U weet precies hoeveel u moet betalen Het eigenrisicobedrag wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal verzekerde jaarloon. Dit noemen we het eigenrisicopercentage. We bepalen het eigenrisicopercentage als volgt: Eigenrisicopercentage = verwacht verzuim x eigenbehoudfactor. Eigenbehoudfactor: U bepaalt de eigenbehoudfactor zelf. Hoe groter de eigenbehoudfactor, hoe hoger uw eigenrisicopercentage. En hoe hoger het bedrag dat u zelf in een jaar betaalt aan schade door verzuim (eigenrisicobedrag). Verwacht verzuim: Voor het te verwachten verzuim kijken we naar het verzuim van de laatste 3 jaar binnen uw bedrijf. En naar het gemiddelde verzuim in uw branche. Het eigen risico is lager dan het te verwachten ziekteverzuim. U betaalt bij deze module dus altijd het eigenrisicobedrag. Wij vergoeden de kosten daarboven. Daardoor weet u precies hoe hoog uw verzuimkosten zijn. Module Geld Calamiteiten Deze module bieden wij aan voor bedrijven met 25 of meer werknemers. Ook bij deze module geldt een eigenrisicobedrag per jaar voor alle ziektegevallen samen. Alleen is uw eigen risico bij deze module hoger dan het ziekteverzuim dat u normaal verwacht. Daar staat tegenover dat de premie voor deze module laag is. 20

21 De kosten voor ziekteverzuim betaalt u dus meestal zelf. Maar is uw totale verzuim in een jaar toch onverwacht hoger? Dan betalen we de verzuimkosten die boven uw eigenrisicobedrag uitkomen. U kunt werkgeverslasten meeverzekeren Werkgeverslasten zijn de kosten die u bovenop het loon moet doorbetalen als een werknemer ziek is. Bijvoorbeeld de premies werknemersverzekeringen. Het is mogelijk om een percentage voor werkgeverslasten mee te verzekeren. Verzuimservice U helpt zieke werknemers om te re-integreren. Dat is uw verantwoordelijkheid en het moet van de wet. Maar hoe zorgt u ervoor dat u zich precies houdt aan de Wet verbetering poortwachter? Daarvoor is onze Verzuimservice. Deze service neemt de taken van de arbodienst over. Het is makkelijk en kost u weinig tijd. Wij werken samen met ArboVitale Wij werken voor onze Verzuimservice samen met arbodienst ArboVitale. Het doel van deze samenwerking: gezond en gemotiveerd personeel. Worden uw werknemers toch ziek? Dan helpt ArboVitale ze zo snel mogelijk weer aan het werk. ArboVitale heeft veel producten en diensten die u hierbij helpen. En zij volgt de Wet verbetering poortwachter. Er zijn 3 mogelijkheden: Basis Extra Compleet Verzuimservice Basis De Verzuimservice Basis verzekert alle standaardhandelingen bij ziekteverzuim. Zoals verzuimregistratie en begeleiding. Is uw werknemer 6 dagen ziek? Dan bellen we u. We overleggen dan hoe de begeleiding voor deze werknemer het beste kan lopen. U betaalt ieder jaar slechts een klein bedrag voor een basisabonnement. Is iemand daadwerkelijk langer ziek? Pas dan krijgt u een aparte rekening van ArboVitale voor hun diensten. Verzuimservice Extra De Verzuimservice Extra is voor bedrijven vanaf 15 werknemers. U begeleidt uw zieke werknemer de eerste 4 weken zelf. Daarna helpen wij u om hem of haar weer snel aan het werk te krijgen. We betalen de kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie. Met de Verzuimservice Extra staat u dus niet snel voor onverwachte kosten. 21

22 Verzuimservice Compleet Met de Verzuimservice Compleet bent u verzekerd voor alle begeleiding die nodig is om verzuim te voorkomen en werknemers te laten re-integreren. Kunnen we met een extra actie zorgen dat iemand snel weer aan het werk kan? Dan betalen we de kosten hiervan ook. U kunt de Verzuimservice Compleet al vanaf de eerste verzuimdag inschakelen. De module Verzuimservice Compleet kunt u niet samen met de module Geld Calamiteiten afsluiten. U bent als werkgever verantwoordelijk voor begeleiding bij ziekte en voor re-integratie. Uw werknemers zijn verplicht mee te werken. Dit staat in de Wet verbetering poortwachter. Met de Verzuimservice voldoet u aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Zonder dat u er veel voor hoeft te doen. Re-integratieservice Bij de Verzuimverzekering modules Tijd en Geld Zekerheid is onze Re-integratieservice standaard meeverzekerd. Deze service draagt bij in de kosten om ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer weer zo snel mogelijk kan werken (re-integreren). Verhaalschade is meeverzekerd bij de Verzuimverzekering Soms is iemand anders aansprakelijk voor uw zieke werknemer. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk. Dan stellen wij de schade voor u vast. Ook voeren we de juridische procedure. Als dat nodig is betalen we ook de advocaatkosten. Wij verhalen de netto loonschade, re-integratiekosten en betalen u ook de eigenrisicoperiode door. Dat noemen we verhaalschade. Wanneer keert deze verzekering niet uit? In enkele gevallen keert de Verzuimverzekering niet uit. Bijvoorbeeld als het verzuim niet door ziekte is veroorzaakt. U leest hierover meer in onze Voorwaarden. U vindt de Voorwaarden op 6.2 Arbeidsongeschiktheid Werkgevers Uitstapverzekering Eigenrisicodrager worden: uitstappen uit het publieke bestel Een werkgever die WGA-eigenrisicodrager is, betaalt de WGA-uitkeringen aan arbeidsongeschikte werknemers in de eerste 10 jaar zelf. Meestal brengt hij dit risico onder bij een verzekeraar. Daarvoor betaalt hij aan de verzekeraar een premie. Uit het publieke bestel stappen en eigenrisicodrager worden, noemen we ook wel uitstappen. 22

Rechten en plichten Grip Op Verzuim

Rechten en plichten Grip Op Verzuim Rechten en plichten Grip Op Verzuim Loondoorbetalingsverzekering Conventioneel Verzuimmanager Zelfstart WGA Eigenrisicodragerverzekering WIA Compensatieverzekering Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? Samengevat Welke verzekering heeft u bij ons?... 6 Wie is

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AAOV14 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie