Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1)."

Transcriptie

1 1 Deelname van peuters aan voorschoolse educatie In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de deelname van Leidse peuters aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie). In Leiden wordt in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie onder andere gewerkt met de taalstimuleringsprogramma s PeuterTaal en Piramide. De programma s PeuterTaal, Piramide of beide programma s worden ingezet op 8 van de 23 peuterspeelzalen van de Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL), op peuterspeelzaal Pippeloentje van de Stichting Woonwagenwerk Leiden en op de kindercentra Sindbad, Grote en Kleine Beer 1 van B4Kids. 1.1 Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen Op 1 januari 2008 waren er 2402 twee- en driejarige peuters in Leiden 2. Een deel van deze peuters bezoekt een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, een ander deel gaat zonder vorm van voorschoolse opvang op vierjarige leeftijd naar de basisschool. Van deze 2402 Leidse peuters zaten op 1 januari peuters op een SPLspeelzaal, 27 peuters op Pippeloentje en 33 peuters op Sindbad. Deze 908 peuters vormen 38% van alle Leidse peuters. Dit percentage is gelijk aan het percentage op 1 januari Bij de tweejarigen betrof het 19% van alle Leidse tweejarigen; bij de driejarigen 56% van alle Leidse driejarigen. Van de in totaal 908 peuters die op 1 januari 2008 een SPL-speelzaal, Pippeloentje of Sindbad bezochten, zaten 390 peuters op een VVE-speelzaal en 518 op een niet VVEspeelzaal. Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1). Figuur 1. Verdeling twee- en driejarige peuters over VVE- en niet-vve-speelzalen op 1 januari jarigen 3-jarigen niet VVE VVE Bron: SPL, Pippeloentje, Sindbad Vanaf 1 januari 2008 op de Grote en Kleine Beer 2 Bron: Bureau Onderzoek en Statistiek (BOA), gemeente Leiden

2 Ook vorig jaar zat het merendeel van de tweejarigen op een VVE-speelzaal en het merendeel van de driejarigen op een niet-vvespeelzaal, maar de verhoudingen zijn iets gewijzigd. Vorig jaar ging 83% van alle 2-jarige peuters die een speelzaal bezochten naar een VVE-speelzaal, dit jaar is dat. Bij de 3-jarigen is dit percentage van 31% in 2007 opgelopen naar 37% in Gewichten peuters Met ingang van 1 september 2006 is een nieuwe gewichtenregeling van kracht geworden, waarbij de factor etniciteit geen rol meer speelt en het gewicht louter bepaald wordt op basis van de opleiding van de ouders. Naast de gewichten 0,3 en 1,2 kent men bij de peuters ook de zogenaamde sterretjeskinderen (in het vervolg aangeduid als *-kind). Dit zijn kinderen met een zwak taalniveau, op grond van de opleiding van hun ouders komen zij echter niet voor een gewicht in aanmerking. Het taalniveau wordt door een logopediste vastgesteld Gewichtenpeuters op 1 januari 2008 Van de peuters op de SPL-peuterspeelzalen, Pippeloentje of Sindbad op 1 januari 2008 heeft 26% een gewicht (n=236). Daarnaast zijn er nog 65 kinderen (7%) met een sterretje. Op de niet-vve-speelzalen heeft 8% van de kinderen een gewicht en 4% een sterretje, op de VVE-speelzalen liggen deze percentages, zoals te verwachten, beduidend hoger; nl. 49% heeft een gewicht en 11% een sterretje. In figuur 2 is te zien dat met name van de kinderen met een gewicht van 1,2 het overgrote deel (93%) op VVE-speelzalen zit. Figuur 2. Gewichtenpeuters op VVE- en niet-vve-speelzalen op 1 januari niet VVE VVE 7 0 0,3 1,2 *kind niet VVE VVE Bron: SPL, Pippeloentje, Sindbad 2008 Tot zover de gegevens van alle speelzalen. Het vervolg van dit hoofdstuk gaat uitsluitend over de peuters op VVE-speelzalen.

3 1.2.2 Etniciteit van peuters op VVE-speelzalen Het merendeel van de peuters op VVE-speelzalen heeft een allochtone achtergrond. Van een allochtone achtergrond wordt gesproken als één van de ouders in het buitenland is geboren. In figuur 3 wordt de verdeling naar achtergrond weergegeven van de peuters die in januari 2008 op VVE-speelzalen zaten. Figuur 3. Etniciteit van peuters op VVE-speelzalen, januari 2008 onbekend 1% nederlands 25% marokkaans 37% overig 25% turks surinaams 2% Bron: SPL, Pippeloentje, Sindbad 2008 Ongeveer 65% van de peuters op een VVE-speelzaal heeft een allochtone achtergrond, de meeste een Marokkaanse achtergrond (37%). Vorig jaar waren deze percentages 7 respectievelijk 35% Om een indicatie te krijgen van de mate waarin de diverse achtergronden van alle Leidse peuters op de VVE-speelzalen vertegenwoordigd zijn, is een vergelijking gemaakt tussen de peuters die in januari 2008 op een VVE-speelzaal zaten met alle Leidse peuters op 1 januari De vergelijking laat zien dat 34% van de allochtone Leidse peuters en 6% van de autochtone Leidse peuters op 1 januari 2008 op VVEspeelzalen zitten. Bij de Marokkaanse en Turkse kinderen liggen deze percentages rond de (zie bijlage, tabel 3a). Vorig jaar lag dit percentage bij beide groepen rond 55%. 1.3 Toetsgegevens van driejarige peuters op VVE-speelzalen Op VVE-speelzalen worden in januari en juni de Cito-peutertoetsen afgenomen. Naast een observatielijst zijn er de toetsen Taal, Ordenen en Ruimte. De toetsen bestaan steeds uit twee delen: - deel 1 bevat receptieve opdrachten; de kinderen moeten iets aanwijzen; - deel 2 bevat naast receptieve ook productieve opdrachten: de kinderen moeten zelf iets benoemen. De jongste peuters (3 t/m 3,4 jaar) maken alleen deel 1, de oudere peuters deel 1 en 2. De scores worden onderverdeeld in 5 categorieën (A t/m E). De niveaus A t/m C gelden als voldoende. Om verschillende redenen (ziekte, niet toetsbaar zijn e.d.) zijn niet van

4 alle driejarige peuters toetsgegevens beschikbaar. Bij elke toets staat vermeld om hoeveel getoetste peuters het gaat. In de paragrafen tot en met worden, net als voorgaande jaren, de toetsresultaten van de jongste en oudste peuters gezamenlijk weergegeven. In juni zijn ook de resultaten van 13 peuters van de kinderdagverblijven Grote en Kleine Beer meegenomen 3. Vanaf januari 2008 wordt op deze kinderdagverblijven ook het VVE-programma aangeboden. Deze peuters zijn dit jaar voor het eerst getoetst. Bij de bespreking van de resultaten in juni worden steeds twee percentages vermeld nl. die van alle peuters (dus inclusief de Grote en Kleine Beer) en die van alleen de peuters van de SPL-speelzalen, Pippeloentje en Sindbad, omdat deze de afgelopen jaren in de monitor waren opgenomen Taal Figuur 4. Toets Taal voor peuters, januari 2008 en juni E; 19% E; 19% 7 D; 21% D; 28% C; 25% C; B; 14% B; 13% A; 21% A; januari (n=183) juni (n=202) In januari 2008 scoort 59,6% van de peuters voldoende op de taaltoets. Dit is hoger dan in voorgaande jaren, het hoogste percentage tot nu toe zagen we in juni 2007, nl. 55,2%. In juni 2008 is dit percentage gedaald naar 53% 4 resp. 55% 5. De wijziging zit vooral in de verhouding C- en D-scores Ruimte en Tijd Figuur 5. Ruimte en Tijd voor peuters, januari 2008 en juni jongste peuters en 6 oudste peuters 4 inclusief Grote en Kleine Beer 5 exclusief Grote en Kleien Beer

5 10 E; 25% E; 22% 7 D; 18% D; 24% C; 19% C; 19% B; 13% A; 24% januari (n=195) B; 19% A; 15% juni (n=201) In januari 2008 scoort 56,4% voldoende op de toets Ruimte en Tijd, in juni 2008 ligt dit lager, namelijk 52,3% resp. 55%. De wijziging treedt hier vooral in de verhouding bij de A-, B- en D-scores. Beide percentages liggen lager dan de percentages voldoende scores vorig jaar. Dit percentage was het hoogst in juni 2007, nl. 57,5%, maar wel beduidend hoger dan in 2005 en 2006, toen het hoogste percentage voldoende scores 47% was Ordenen Figuur 6. Ordenen voor peuters, januari 2008 en juni E; 8% E; 9% D; 14% D; 15% 7 C; 32% C; 26% B; 18% B; 23% A; 28% A; 27% januari (n=182) juni (n=199) In januari 2008 scoort 78,6% van de peuters voldoende op de toets Ordenen, en is daarmee nagenoeg gelijk aan het percentage in juni 2007 (78,9%). In juni 2008 zien we een afname van het percentage voldoende scores naar 76,4% resp. 77,8% Observatie (gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling) Figuur 7. Observatielijst voor peuters, januari 2008 en juni 2008

6 10 E; 14% E; 16% 7 D; 15% D; 22% C; 35% C; 27% B; 22% B; 23% A; 14% A; 12% januari( n=203) juni(n=205) In januari 2008 scoort 70,9% voldoende op de Observatielijst; dit percentage ligt daarmee hoger dan in 2007, toen dit in januari 63,3% was en in juni (64,9%). In juni 2008 ligt dit percentage met 60,2% 6 echter lager dan in juni Vergelijking toetsresultaten van de jongste en oudste peuters In bovenstaande resultaten valt op dat bij alle toetsen de scores in januari hoger liggen dan in juni. Omdat de peuters in januari en juni getoetst worden is tot nu toe in de rapportages steeds een vergelijking tussen die 2 meetmomenten gemaakt. De samenstelling van de groep getoetste peuters verschilt echter bij beide afnamen. De groep, die in juni getoetst is, omvat slechts ten dele dezelfde peuters als bij de toetsafname in januari. Er zijn in de tussentijd nieuwe peuters bijgekomen en een aantal peuters is inmiddels van de peuterspeelzaal af. Als we beide groepen vergelijken wat betreft de kenmerken etniciteit en gewicht zien we dat de groep in juni in verhouding meer kinderen met een allochtone achtergrond omvat dan de groep in januari (78% in juni, 73% in januari); wat betreft gewicht zien we eenzelfde beeld, de groep in juni omvat meer gewichtenkinderen dan de groep in januari (68% in juni, 63% in januari). Met name het aandeel sterretjes-kinderen is in juni een stuk hoger (in januari 13 % in juni 21%) Omdat de bovenste leeftijdsgrens bij de jongste peuters bij 3 jaar en 4 maanden ligt zal met name de groep jongste peuters in juni een andere samenstelling kennen dan in januari De groep oudste peuters in juni 2008 kent wel overlap met de groep uit januari; deze groep in juni omvat immers voor een deel peuters die in januari 2008 als jongste peuter zijn getoetst, naast een groep peuters die in januari 2008 als oudste peuter zijn getoetst. Daarnaast is er een deel nieuwe peuters Om een genuanceerder beeld te krijgen van de afname in voldoende scores, zijn de resultaten van zowel januari als juni onderscheiden in de resultaten van de groep jongste 7 en van de groep oudste peuters (zie figuur 7a). 6 Van Grote en Kleine Beer zijn geen gegevens van de observatielijst ontvangen. 7 Van de Grote en kleine Beer zaten in juni 7 peuters bij de jongste groep en 6 peuters bij de oudste groep.

7 Figuur 7a. Percentages voldoende scores, onderscheiden naar oudste en jongste peuters, januari en juni jongste januari jongste juni oudste januari oudste juni taal ruimte ordenen observatie Uit de grafiek komt naar voren dat zowel in januari als in juni de oudste peuters hoger scoren dan de jongste peuters bij Taal, Ordenen en Observatie. Het percentage voldoende scores is bij de oudste peuters in januari en juni nagenoeg gelijk, met uitzondering van het percentage bij Taal, dat in juni lager ligt. Bij de jongste peuters ligt op alle toetsen het percentage voldoende scores in juni lager dan in januari. 1.4 Toetsgegevens peuters juni 2008, onderscheiden naar gewicht Nagegaan is hoe de scoreverdeling is voor de drie gewichtsgroepen. In onderstaande figuur worden de percentages voldoende scores (A, B of C) weergegeven 8. Figuur 8. Percentage voldoende scores juni 2008, naar gewicht 10 0 *-kind 0,3 1,2 7 taal ruimte ordenen observatie Bron: SPL, Pippeloentje, Sindbad Het gaat om de scores van 200 peuters bij Taal, 199 bij Ruimte en Tijd, 198 bij Ordenen en 204 peuters bij Observatie. Zie tabel 8 in bijlage 1.

8 De kinderen zonder gewicht hebben, zoals te verwachten, als groep het hoogste percentage voldoende scores bij alle toetsen. Dit is een belangrijk verschil met vorig jaar toen de groep met gewicht 0,3 op alle toetsen hoger scoorde dan de groep kinderen zonder gewicht. Een mogelijke verklaring lag toen in het feit dat de groep kinderen zonder gewicht in 2007 ook een flink aantal kinderen omvatte die met de oude gewichtenregeling een gewicht zouden hebben gehad. Het betrof daarbij de kinderen met een allochtone achtergrond, waarvan de opleiding van de ouders te hoog is om binnen de nieuwe gewichtenregeling te vallen. In 2008 vormen deze kinderen een belangrijk deel van de groep *-kinderen. 1.5 Uitstroom van peuters in schooljaar In het schooljaar zijn in totaal 208 peuters uit de VVE-speelzalen uitgestroomd. Een aantal ging naar een andere speelzaal of kinderdagverblijf, een deel is verhuisd en 183 peuters gingen naar de basisschool. Van deze 183 peuters ging naar een VVE-school; 68% van de kinderen met een gewicht en 46% van de kinderen zonder gewicht. In onderstaande figuur wordt weergegeven hoe groot de percentages waren bij de afzonderlijke gewichten 9. Figuur 9. Uitstroom van peuters naar VVE-scholen, onderscheiden naar gewicht naar VVE-School (n=53) 0,25 (n=9) 0,9 (n=41) 0,3 (n=26) 1,2 (n=49) Uit de figuur komt duidelijk naar voren dat een groot deel van de kinderen met een oud gewicht (0,25 of 0,9) naar VVE-scholen doorstroomt. Bij kinderen met een nieuw gewicht van 0,3 is dit deel relatief nog hoger, bij kinderen met een gewicht van 1,2 ligt dit lager. 9 Een deel (54) van deze kinderen heeft nog een oud gewicht, omdat zij voor 1 september 2006 op de peuterspeelzaal kwamen.

1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen Gewichten en etniciteit peuters 3

1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen Gewichten en etniciteit peuters 3 Inhoudsopgave 1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie 2 1.1 Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen 2 1.2 Gewichten en etniciteit peuters 3 1.2.1 Gewichtenpeuters op 1 januari 2008 3 1.2.2

Nadere informatie

Leidse Monitor 2009-2010

Leidse Monitor 2009-2010 Leidse Monitor 2009-2010 April 2012 Drs. Theresa Steeman Drs. Ingrid Gussen Dr. Kees de Brabander Dr. Jaap van Lakerveld PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit Leiden Wassenaarseweg

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 De Leidse Monitor verzamelt informatie over de ontwikkeling van Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een voor- en vroegschools programma

Nadere informatie

Leidse Monitor

Leidse Monitor Leidse Monitor 2008-2009 Februari 2011 Drs. Theresa Steeman Drs. Ingrid Gussen Dr. Kees de Brabander Dr. Jaap van Lakerveld PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit Leiden Wassenaarseweg

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor

Samenvatting Leidse Monitor Samenvatting Leidse Monitor 2007-2008 December 2009 Dr. Jaap van Lakerveld Drs. Ingrid Gussen Dr. Kees de Brabander Drs. Theresa Steeman PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor

Samenvatting Leidse Monitor Samenvatting Leidse Monitor 2009-2010 Deze samenvatting bevat informatie uit de Leidse Monitor over de ontwikkeling van groepen Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een

Nadere informatie

Leidse Monitor 2006/2007

Leidse Monitor 2006/2007 Leidse Monitor 2006/2007 Mei 2008 Dr. Jaap van Lakerveld Dr. Kees de Brabander Drs. Theresa Steeman Drs. Ingrid Gussen Marlous Regelink BSc PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

0 0,3 1,2 *kind VVE niet VVE

0 0,3 1,2 *kind VVE niet VVE Tabel 1 Peuters op speelzalen per 1-1-08 Tabellenbijlage 2-jarigen 3-jarigen VVE 138 252 390 niet VVE 91 427 518 229 679 908 2-jarigen 3-jarigen VVE 60% 37% 43% niet VVE 40% 63% 57% 100% 100% 100% Tabel

Nadere informatie

Monitorgegevens. voorschools. gemeente Steenwijkerland

Monitorgegevens. voorschools. gemeente Steenwijkerland Monitorgegevens voorschools gemeente Steenwijkerland 2008-2009 Steenwijk, augustus 2009. Magriet Pothast IJsselgroep 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 1. Zijn er meer doelgroeppeuters bereikt in 2008-2009?

Nadere informatie

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 1 Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 Rotterdam, juni 2016 CED-Groep: Ellen

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2013/2014 April 2015 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2012/2013 Januari 2014 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015 April 2016 Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Maart 2014 Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Partijen Schoolbesturen VCO De Kring (CNS De Nieuwe Weg, Baron de Vos van Steenwijkschool) Onderwijsgroep PRIMOvpr (De Driehoek, Obs Mildenburg, Obs Het

Nadere informatie

Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen

Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen In het schooljaar 2014-2015 is de kim-versie van Veilig leren lezen op de markt gekomen. Inmiddels zijn veel scholen al aardig gewend aan

Nadere informatie

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN De vragen in deze Landelijke VVE monitor hebben betrekking op de situatie in het schooljaar 2009 2010. Ideaal gesproken gaat u uit van één teldatum, het liefst

Nadere informatie

Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie Zoetermeer 2014/2015

Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie Zoetermeer 2014/2015 Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie Zoetermeer 2014/2015 Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie Zoetermeer 2014/2015 Mei 2016 VVE-Monitor Zoetermeer 2014-2015 1 COLOFON Uitgave: Samenstelling : Opdrachtgever:

Nadere informatie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie In het schooljaar 2014-2015 is de vernieuwde versie van Veilig leren lezen de kimversie

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Zoetermeer 2015/2016

Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Zoetermeer 2015/2016 Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie Zoetermeer 2015/2016 Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie Zoetermeer 2015/2016 Januari 2017 1 COLOFON Uitgave: Samenstelling : Opdrachtgever: Bronvermelding:

Nadere informatie

Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen

Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen Presentatie pre-cool cohortonderzoek Bijeenkomst G37 30 juni 2016 Annemiek Veen Pre-COOL cohortonderzoek Kohnstamm Instituut

Nadere informatie

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Inleiding In het kader van het OnderwijsKansenbeleid 1 heeft de gemeente de wettelijke taak om alle kinderen met een (risico op een) taalachterstand

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2016

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2016 Mei 2017 Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2016 Onderzoek kinderopvanglocaties Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse oktobertelling onder alle Rotterdamse kinderopvanglocaties (peuterspeelzalen

Nadere informatie

Zaans onderwijs. in cijfers

Zaans onderwijs. in cijfers Zaans onderwijs in cijfers Schooljaar 2003/2004 2008/2009 1 Zaans onderwijs in cijfers Schooljaar 2003/2004 2008/2009 De gemeente Zaanstad bedankt de peuters/kleuters/leerlingen en de leiding van Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Onderzoek naar de opbrengsten van de methode Lijn 3 10-11-2014

Onderzoek naar de opbrengsten van de methode Lijn 3 10-11-2014 Onderzoek naar de opbrengsten van de methode Lijn 3 10-11-2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. WINTERSIGNALERING... 3 3. ZOMERSIGNALERING... 6 4. CONCLUSIES... 9 1 1. Inleiding Inleiding Bureau ICE

Nadere informatie

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153 Inhoudsopgave 1 Leerlingpopulatie... 3 1.1 Gewogen gewichten... 3 1.2 Land van herkomst... 4 2 Schoolresultaten... 5 2.1 Instroom in de kleuterbouw... 5 2.1.1 Uitstroom naar het Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEIDEN IN 2010

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEIDEN IN 2010 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEIDEN IN 2010 Utrecht, april 2011 Reg.nr. 3062600 INHOUD Voorwoord 3 Inleiding 4 1 Plaatsbepaling van VVE in de gemeente Leiden 5 1.1 Bezochte VVE-locaties in gemeente

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs

Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs Instrument Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs Met het Cito Volgsysteem Jonge kind en het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs kan door middel van observatie

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

Voor en vroegschoolse educatie

Voor en vroegschoolse educatie Organisatie Voor en vroegschoolse educatie Hoe zit het nu precies? S K S G Centraal Bureau Heresingel 10 9711 ES Groningen Telefoon: (050) 313 77 27 E-mail: algemeen@sksg.nl Wat is VVE? De afkorting VVE

Nadere informatie

Onderzoek Meertalig primair onderwijs

Onderzoek Meertalig primair onderwijs Onderzoek Meertalig primair onderwijs Inspectie van het Onderwijs, april 2005 Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Inspectie van het

Nadere informatie

Toetsen voor peuters

Toetsen voor peuters Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Cito Volgsysteem Toetsen voor peuters Taal en Rekenen opvolgers van de toetsen Taal, Ordenen en Ruimte uit het peutervolgsysteem (2000) nieuwe opgaven met duidelijke

Nadere informatie

3. Protocollen en reglementen VE Beleid Datum 9 januari 2014 Versie 1 Blad 1 van 7

3. Protocollen en reglementen VE Beleid Datum 9 januari 2014 Versie 1 Blad 1 van 7 Blad 1 van 7 CONCEPT VE BELEID Versie januari 2014 Blad 2 van 7 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. DE DOELGROEP 3 3. DE VE-PEUTERSPEELZAAL 3 4. TAALNIVEAU VAN DE PEUTERLEIDSTERS 4 5. COACHING ON THE JOB: DE HBO-COACH

Nadere informatie

Onderzoek doelgroepbereik VVE

Onderzoek doelgroepbereik VVE Onderzoek doelgroepbereik VVE Nulmeting Beleidsinformatie en Onderzoek Sector Control Samenstelling: Drs. C. Hogervorst BiO-rapport nr. 1203 December 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Resultaten 6 2.1. Omvang

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren De ondergetekenden: 1. Gemeente Someren, voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door dhr. T. Maas, 2. Stichting PlatOO, voor deze overeenkomst

Nadere informatie

Nadere analyse van de toetsgegevens. Bijlage bij de schooluitslag Monitoren Spelling 2016

Nadere analyse van de toetsgegevens. Bijlage bij de schooluitslag Monitoren Spelling 2016 Nadere analyse van de toetsgegevens. Bijlage bij de schooluitslag Monitoren Spelling 2016 1. Inleiding. 1.1. Het monitoren van resultaten heeft in ons samenwerkingsverband de oudste papieren. Het is vanaf

Nadere informatie

Bijlage hoofdstuk 2. Trend: Stijging van de kwaliteit tov eerdere jaren. Veel variaties in kwaliteit, binnen en tussen instellingen

Bijlage hoofdstuk 2. Trend: Stijging van de kwaliteit tov eerdere jaren. Veel variaties in kwaliteit, binnen en tussen instellingen Bijlage hoofdstuk 2 8 januari 2016 Bijlage behorende bij hoofdstuk 2 van het SER advies Kindvoorzieningen: Evaluaties van (de kwaliteit van) Nederlandse kindvoorzieningen Fukkink et al. (2013); Veen et

Nadere informatie

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen 1. Doel Het doel van de VVE-pilot is het taalniveau van doelgroepkinderen zoals omschreven in de notitie Spraak Makend te verbeteren. Dit betekent dat de deelnemende

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Zoetermeer 2013/2014

Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Zoetermeer 2013/2014 Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie Zoetermeer 2013/2014 Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie Zoetermeer 2013/2014 September 2015 VVE-Monitor Zoetermeer 2014 1 COLOFON Uitgave: Samenstelling : Opdrachtgever:

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Sluitende aanpak toeleiding VVE

Sluitende aanpak toeleiding VVE Sluitende aanpak toeleiding VVE Februari 2013 Inleiding Sinds 2001 werken we in Almere aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs op een speelse manier

Nadere informatie

Marktprofiel 2012 Voorbeeldschool Het Dorp

Marktprofiel 2012 Voorbeeldschool Het Dorp Marktprofiel 2012 Voorbeeldschool Het Dorp Haarlem, mei 2012 0 Samenvatting Ligging: De Voorbeeldschool ligt in wijk 3 in Het Dorp. De school is gelegen aan de Schoolstraat 10. In de directe omgeving van

Nadere informatie

Nadere analyse van de toetsgegevens. Bijlage bij de schooluitslag Monitoren Lezen 2016

Nadere analyse van de toetsgegevens. Bijlage bij de schooluitslag Monitoren Lezen 2016 Nadere analyse van de toetsgegevens. Bijlage bij de schooluitslag Monitoren Lezen 2016 1. Inleiding 1.1. Het monitoren van leesresultaten heeft in ons samenwerkingsverband de oudste papieren. Het is vanaf

Nadere informatie

FACTSHEET ONDERZOEK VVE-GEBRUIK PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE EDE 2014

FACTSHEET ONDERZOEK VVE-GEBRUIK PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE EDE 2014 FACTSHEET ONDERZOEK VVE-GEBRUIK PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE EDE 2014 1 INLEIDING EN OPZET 1.1 INLEIDING In het kader van Bestuursafspraken met het ministerie van OCW heeft de afdeling MOWES behoefte aan

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9 VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU Utrecht, 22 maart 2012 Definitief H3255555 Pagina 1 van 9 Inleiding Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

Rapportage onderzoek resultaten Lijn 3

Rapportage onderzoek resultaten Lijn 3 Rapportage onderzoek resultaten Lijn 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. WINTERSIGNALERING 3. ZOMERSIGNALERING 4. CONCLUSIES Inleiding Lijn 3 is de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen van Uitgeverij Malmberg.

Nadere informatie

VE Beleid VE BELEID 2015

VE Beleid VE BELEID 2015 VE BELEID 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. DE DOELGROEP 3 3. DE VE-PEUTERSPEELZAAL 3 4. TAALNIVEAU VAN DE PEUTERLEIDSTERS 4 5. OPBRENGT GERICHT WERKEN 4 6. COACHING ON THE JOB: DE HBO-COACH 4 7. DE SAMENWERKING

Nadere informatie

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug 1 Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug De ondergetekenden 1. Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gevestigd aan

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Resultaten Augustinusschool eindcito 2012

Resultaten Augustinusschool eindcito 2012 Resultaten Augustinusschool eindcito 2012 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets zonder correctie was voor onze school 534,4. Het landelijke gemiddelde was 535,1. (zie bijlage 1) De huidige groepen

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks ANNEX Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 21 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks 1. Deelname voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De Nederlandse waarde voor

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen Gegevensbronnen De overgewichtcijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op lengte en gewicht gegevens uit twee verschillende registratiesystemen: Kidos en de Fitmeter. Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse

Nadere informatie

Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2010/2011

Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2010/2011 Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2010/2011 Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2010/2011 Opdrachtgever: Gemeente Almere en Almeerse schoolbesturen PO Utrecht, juni 2012 Oberon (Klaske Grimmerink, Anne Luc

Nadere informatie

Monitor VVE Zaanstad 2014/2015

Monitor VVE Zaanstad 2014/2015 Monitor VVE Zaanstad 2014/2015 Mei 2016 Piet Bakker Sabine Timmers Rob Segerink IJsselgroep Rijnlaan 20 8031 JZ Zwolle Vastgesteld in de Stuurgroep harmonisatie VVE Zaanstad op 24 mei 2016 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD Inleiding 3 1 Speciaal onderwijs 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het

Nadere informatie

Naam Kindercentrum: De Droomwereld Lucas Gasselstraat SPIL-centrum: Rochusbuurt Registratienummer LRKP: 208706136

Naam Kindercentrum: De Droomwereld Lucas Gasselstraat SPIL-centrum: Rochusbuurt Registratienummer LRKP: 208706136 Naam Kindercentrum: De Droomwereld Lucas Gasselstraat SPIL-centrum: Rochusbuurt Registratienummer LRKP: 208706136 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost, Mw. L. van Beek In opdracht van gemeente: EINDHOVEN

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost, Mw. L. van Beek In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Gegevens vorige school/instantie. Gegevens leerling

Gegevens vorige school/instantie. Gegevens leerling Gegevens leerling Roepnaam: Voornamen: Voorvoegsel(s): Nationaliteit: Burgerservicenr.: man / vrouw* Gegevens vorige school/instantie Peuterspeelzaal: Kinderdagverblijf: Voor- en vroegschoolse educatie

Nadere informatie

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia BS Finlandia/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia Enige tijd geleden heeft onze school BS Finlandia deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Aan. de gemeenteraad. Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. Retouradres: Postbus 8 330QAADORDRECHT. F (078) www, dordrecht.

Aan. de gemeenteraad. Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. Retouradres: Postbus 8 330QAADORDRECHT. F (078) www, dordrecht. Retouradres: Postbus 8 330QAADORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F (078) 639 8080 www, dordrecht.nl Datum 27 augustus 2009 Begrotingsprogramma Werk en Scholing

Nadere informatie

Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2011/2012

Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2011/2012 Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2011/2012 Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2011/2012 Opdrachtgever: Gemeente Almere en Almeerse schoolbesturen PO Utrecht, maart 2012 Oberon (Klaske Grimmerink, Anne Luc van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

Kinderopvang in Arnhem

Kinderopvang in Arnhem Kinderopvang in Arnhem (cijfers 2015) Februari 2017 Onderzoek & Statistiek 1 Inhoudsopgave: 1. Kerncijfers kinderopvang in Arnhem 2. Inleiding 3. Ontwikkelingen in de kinderopvang 4. Cijfers over kinderen

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Aldoende/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende Enige tijd geleden heeft onze school BS Aldoende deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Landelijke abortusregistratie 2011

Landelijke abortusregistratie 2011 Landelijke abortusregistratie 2011 Deze factsheet doet verslag van de abortuscijfers, gebaseerd op gegevens die zijn verzameld voor de Landelijke abortusregistratie (LAR). Als aanvulling hierop wordt ook

Nadere informatie

TUSSENRAPPORTAGE INTENSIVERINGSTRAJECT REKENONDERWIJS VO. mei 2015

TUSSENRAPPORTAGE INTENSIVERINGSTRAJECT REKENONDERWIJS VO. mei 2015 TUSSENRAPPORTAGE INTENSIVERINGSTRAJECT REKENONDERWIJS VO mei 2015 2 STAND VAN ZAKEN Deze tussenrapportage is een vervolg op de startrapportage van mei 2014 en de tussenrapportage van november 2014. De

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie Zoetermeer 2011/ Nulmeting

Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie Zoetermeer 2011/ Nulmeting Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie Zoetermeer 2011/2012 - Nulmeting November 2012 VVE-Monitor Zoetermeer 2012 1 COLOFON Uitgave: Samenstelling : Opdrachtgever: Bronvermelding: Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist besluiten,

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist besluiten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zeist Nr. 126026 20 juli 2017 Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

GGD Brabant-Zuidoost, Mw. V. van Kilsdonk In opdracht van gemeente: Datum inspectiebezoek: VVE criteria 2014 gemeente Eindhoven

GGD Brabant-Zuidoost, Mw. V. van Kilsdonk In opdracht van gemeente: Datum inspectiebezoek: VVE criteria 2014 gemeente Eindhoven Naam Kindercentrum: t Parelbosch Eindhoven De Waghemakerstraat SPIL-centrum: Geen preferente Spilpartner. Registratienummer LRKP: 148415118 Soort onderzoek: Nader onderzoek Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost,

Nadere informatie