Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en"

Transcriptie

1

2

3 Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen en

4

5 Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen en Rotterdam, juni 2016 CED-Groep: Ellen Lacor

6 Inhoud Inleiding Werkwijze Toelichting Resultaten Taal voor Kleuters Woordenschat Spelling Technisch Lezen (DMT) Begrijpend Lezen Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Bijlage 1 Gewichtenregeling

7 Inleiding Dit rapport betreft de resultaten van de tien basisscholen gevestigd in de gemeente Giessenlanden. De vraag van de gemeente is als volgt geformuleerd: De gemeente Giessenlanden wil inzicht krijgen of er in Giessenlanden sprake is van taalachterstand bij leerlingen in het primair onderwijs. Voor dit onderzoek zijn de toetsresultaten en de bijbehorende leerlinggegevens van de tien basisscholen in de gemeente Giessenlanden verzameld door de CED-Toetsservice. Het betreft de resultaten op de midden- en eindtoetsen van en middentoetsen van de volgende domeinen (voor zover de scholen deze toetsen hebben afgenomen en ingevoerd): groep 1 en 2, toets: Taal voor Kleuters groep 3 tot en met 8, toetsen: Woordenschat Spelling Technisch Lezen Begrijpend Lezen 5

8 1. Werkwijze De scholen zijn door de CED-Toetsservice verzocht een exportbestand met gegevens te leveren vanuit hun leerlingvolgsysteem. Dit gebeurt door een bestand in een beveiligde omgeving up te loaden. De aangeleverde data zijn verwerkt en bewerkt (onder andere zijn de vaardigheidsscores omgezet in t-scores) en vervolgens geanalyseerd. In dit rapport worden de resultaten van alle leerlingen per domein/toets weergegeven in (stapel)grafieken/tabellen gebruikmakend van de Cito-niveaus A t/m E en gemiddelde t- scores. Ook wordt onderscheid gemaakt naar leerlingen zonder en leerlingen met een gewicht Toelichting In deze rapportage wordt gebruik gemaakt van twee maten om de resultaten te beschrijven, namelijk Cito-niveaus en t-scores. Cito-niveaus De resultaten - vaardigheidsscores op de Cito-toetsen - worden omgezet naar Cito-niveaus: dit geeft een globale indicatie van het niveau van de leerlingen in vergelijking met andere leerlingen met dezelfde (didactische) leeftijd. De gemeente Giessenlanden heeft ervoor gekozen om de niveaugebieden A tot en met E in dit rapport terug te laten komen. 6

9 Dus: bij de presentatie van de toetsresultaten worden de volgende scoregebieden gehanteerd: niveau A: de 25% hoogst scorende leerlingen (goed tot zeer goed); niveau B: de 25% net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen (ruim voldoende tot goed); niveau C: de 25% net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen (matig tot ruim voldoende); niveau D: de 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen (zwak tot matig); niveau E: de 10% laagst scorende leerlingen (zeer zwak tot zwak). In het algemeen wordt gesteld dat leerlingen die op niveau B of C scoren, gemiddeld scoren. Een A-score is uitzonderlijk goed en een score op D- of E-niveau duidt op een achterstand. Standaardscores Een preciezere indicatie wordt verkregen door gebruik te maken van standaard- of t-scores Voor t-scores worden de vaardigheidsscores omgezet in gestandaardiseerde t-scores, waarbij het landelijk gemiddelde 50 en de standaarddeviatie 10 is. Hiervoor wordt het landelijk gemiddelde en de standaarddeviatie van de toetsen gebruikt, op basis van de landelijke normering van het Cito. Bij deze standaardscores geldt dat het landelijk gemiddelde 50 en de standaarddeviatie 10 is. Een leerling scoort gemiddeld wanneer deze score tussen 40 en 60 ligt. Landelijk behaalt tweederde van de leerlingen een dergelijke score. Een score onder de 40 is bijzonder laag, een score boven de 60 is bijzonder hoog. Twee punten verschil wordt gezien als een betekenisvol verschil bij groepen leerlingen, vijf of meer punten verschil is een significant verschil te noemen. Leerlinggewicht In bijlage 1 staat hoe de gewichtenregeling wordt toegepast. Aan de toetsgegevens is vervolgens aan elke leerling het gewicht gekoppeld (geen, 0.3 of 1.2). Voor dit rapport zijn de gewichtengroep 0.3 en 1.2 samen genomen. In de resultaten wordt dan onderscheid gemaakt naar leerlingen: 1. zonder gewicht (0.0) of 2. met een gewicht (0.3 of 1.2) 7

10 2. Resultaten Dit hoofdstuk beschrijft de Cito-toetsresultaten van het onderzoek. Als eerste zijn de resultaten per domein taal van zowel de midden- als de eindtoetsen en middentoetsen in een zogenaamde stapelgrafiek gegeven. Per domein en toets is berekend hoeveel procent van de leerlingen op A-, B-, C-, D-, of E- niveau heeft gescoord (zie ook Cito-niveaus ). De verdeling over deze niveaus is in de stapelgrafieken opgenomen. De laatste kolom betreft de landelijke verdeling: 25% A, B en C; 15% D en 10% E. Na de stapelgrafieken en de toelichting daarop, staat een tabel met de gemiddelde standaardscores voor alle leerlingen die de betreffende toets heeft gemaakt, maar ook onderverdeeld naar leerlingen met een gewicht (0.3 en 1.2) en zonder gewicht (0.0) Taal voor Kleuters Als eerste zijn de gegevens van de toets Taal voor Kleuters weergegeven in een stapelgrafiek (M=middentoets; E= eindtoets, 1=leerjaar 1, 2 =leerjaar 2). 100% Taal voor Kleuters 75% 50% A 25% B C D 0% M (n=119) E (n=146) M (n=93) M (n=160) E (n=129) M (n=167) landelijk E Grafiek 1 Stapelgrafiek Taal voor Kleuters In vergelijking met de landelijke verdeling over de niveaus scoren de kleuters van de scholen binnen de gemeente Giessenlanden een stuk hoger. Als we kijken naar de resultaten van niveau A en B samen (landelijk 50%), dan wordt dit percentage bij diverse toetsen al bereikt met alleen het A-niveau. De zwakke D- en zeer zwakke E-scores komen weinig voor. Op de volgende pagina staat in tabel de gemiddelde standaardscores voor de diverse toetsafnames van Taal voor Kleuters. 8

11 Tabel 1 Gemiddelde standaardscores Taal voor Kleuters Taal voor Kleuters geen gewicht met gewicht totaal M (n=109) 50 (n=10) 57 (n=119) E (n=135) 54 (n=11) 57 (n=146) M (n=91) 65 (n=2) 59 (n=93) M (n=151) 52 (n=9) 57 (n=160) E (n=121) 57 (n=8) 61 (n=129) M (n=154) 47 (n=13) 55 (n=167) Voor de groepen als geheel (kolom totaal ) geldt dat alle gemiddelde standaardscores ruim boven het landelijk gemiddeld van 50 uitkomen, Dit geldt ook voor de leerlingen zonder gewicht, de zogenoemde 0.0-leerlingen. Alleen bij de leerlingen met een gewicht komt bij de laatste middentoets van groep 2 een gemiddelde score onder het landelijk gemiddelde voor (lichtgrijze achtergrond). Bij de interpretatie van de standaardscores van de gewichtenleerlingen dienen we wel in ons achterhoofd te houden, dat dit kleine groepen leerlingen betreft. Het gemiddelde wordt door positieve of negatieve uitschieters sterk beïnvloed Woordenschat Niet alle scholen nemen de toetsen Woordenschat af en ook niet bij alle groepen. Er zijn in beperkte mate woordenschatgegevens van leerjaar % Woordenschat 75% 50% A 25% B C D 0% M (n=59) E M (n=58) (n=63) landelijk E Grafiek 2 Stapelgrafiek Woordenschat 9

12 Ook woordenschat in leerjaar 3 levert goede resultaten op in vergelijking met de landelijke verdeling over de niveaus. Niveau A en B samen komen ruim boven de 50% uit en de niveaus D en E zijn bij de drie toetsafnames minder dan 25%. De hoge resultaten zijn ook terug te vinden in tabel 2. Alle standaardscores van de groep als totaal komen ruim boven de 50 uit. Tabel 2 Gemiddelde standaardscores Woordenschat leerjaar 3 Woordenschat geen gewicht met gewicht totaal M (n=56) 40 (n=3) 56 (n=59) E (n=55) 41 (n=3) 55 (n=58) M (n=61) 47 (n=2) 56 (n=63) De gewichtenleerlingen scoren veel lager dan de leerlingen zonder gewicht. Maar er zijn maar enkele gewichtenleerlingen en we moeten daarom weer voorzichtig zijn met het doen van uitspraken Spelling Voor spelling zijn er drie grafieken gemaakt, één grafiek per twee leerjaren. 100% Spelling leerjaar 3 en 4 75% 50% A 25% B C D 0% M (n=144) E (n=142) M (n=120) M (n=139) E (n=135) M (n=155) landelijk E Grafiek 3 Stapelgrafiek Spelling leerjaar 3 en 4 Bij spelling valt op dat niet bij alle toetsafnames van leerjaar 3 en 4 de scores D en E onder de 25% blijven. Wel is te zien dat aan de andere kant het percentage A- en B-scores gelijk is aan of hoger is dan de gewenste 50%. 10

13 100% Spelling leerjaar 5 en 6 75% 50% A 25% B C D 0% M (n=168) E (n=168) M (n=126) M (n=163) E (n=151) M (n=162) landelijk E Grafiek 4 Stapelgrafiek Spelling leerjaar 5 en 6 Het beeld van leerjaar 5 en 6 ziet er gunstiger uit dan dat van leerjaar 3 en 4. Bij alle toetsafnames blijven de D- en E-scores onder de 25% en is de niveau-verdeling nagenoeg gelijk aan de landelijke verdeling. 100% Spelling leerjaar 7 en 8 75% 50% A 25% B C D 0% M (n=182) E (n=170) M (n=158) M M (n=176) (n=174) landelijk E Grafiek 5 Stapelgrafiek Spelling leerjaar 7 en 8 En ook voor leerjaar 7 en 8 geldt dat de resultaten voor het merendeel conform de landelijke niveauverdeling zijn. 11

14 Tabel 3 Gemiddelde standaardscores Spelling Spelling geen gewicht met gewicht totaal M (n=138) 38 (n=6) 50 (n=144) E (n=137) 42 (n=5) 51 (n=142) M (n=116) 48 (n=4) 55 (n=120) M (n=129) 46 (n=10) 51 (n=139) E (n=126) 47 (n=9) 50 (n=135) M (n=149) 35 (n=6) 52 (n=155) M (n=161) 43 (n=7) 52 (n=168) E (n=160) 41 (n=8) 51 (n=168) M (n=117) 50 (n=9) 50 (n=126) M (n=149) 43 (n=14) 52 (n=163) E (n=137) 44 (n=14) 51 (n=151) M (n=156) 44 (n=6) 52 (n=162) M (n=167) 46 (n=15) 51 (n=182) E (n=156) 49 (n=14) 52 (n=170) M (n=146) 47 (n=12) 54 (n=158) M (n=154) 47 (n=22) 53 (n=176) M (n=160) 48 (n=14) 53 (n=174) Dat de resultaten grotendeels gelijk zijn aan de landelijke normen is ook uit deze tabel af te lezen: alle standaardscores totaal liggen op of boven het landelijk gemiddelde. Er zijn duidelijk verschillen tussen de groepen leerlingen met en de groepen zonder gewicht, maar ook hier moet hetzelfde voorbehoud worden gemaakt. Als de groepen groter zijn dan 10 leerlingen kunnen we wel voorzichtig een uitspraak doen: bijvoorbeeld bij leerjaar 8 scoren de gewichtenleerlingen beduidend lager dan de leerlingen zonder gewicht Technisch Lezen (DMT) Bij technisch lezen is gekeken naar de resultaten op de DMT (Drie-Minuten-Toets). In grafiek 6 op de volgende pagina staan de resultaten van leerjaar 3 en 4. 12

15 100% Technisch Lezen leerjaar 3 en 4 75% 50% A 25% B C D 0% E (n=165) M (n=138) E (n=131) M (n=154) landelijk E Grafiek 6 Stapelgrafiek Technisch Lezen leerjaar 3 en 4 De resultaten van groep 3 zijn goed vergelijkbaar met de landelijke resultaten. Bij technisch lezen leerjaar 4 valt op dat bij de afnames van schooljaar de percentages D- en E- scores samen boven de 25% uitkomen en dat bij de eindtoets ook de percentages scores op A- en B-niveau minder dan 50% is. Leerjaar 5 en 6 (zie grafiek 7 op de volgende pagina) zien er over het geheel genomen beter uit, met uitzondering van de middentoets groep : hier ligt het percentage D- en E-scores boven de 25%. 100% Technisch Lezen leerjaar 5 en 6 75% 50% A 25% B C D 0% M (n=165) E (n=171) M (n=127) M (n=163) E (n=163) M (n=165) landelijk E Grafiek 7 Stapelgrafiek Technisch Lezen leerjaar 5 en 6 13

16 Uit grafiek 8 valt af te lezen dat de resultaten technisch lezen in leerjaar 7 en 8 in vergelijking met de landelijke normen gunstig naar voren komen: in verhouding weinig zwakke (D) en zeer zwakke (E) scores en veel goede (B) en zeer goede scores (A). 100% Technisch Lezen leerjaar 7 en 8 75% 50% A 25% B C D 0% M (n=182) E (n=168) M (n=156) M M (n=169) (n=177) landelijk E Grafiek 8 Stapelgrafiek Technisch Lezen leerjaar 7 en 8 Tabel 4 Gemiddelde standaardscores Technisch Lezen (DMT) Technisch Lezen geen gewicht met gewicht totaal E (n=159) 40 (n=6) 52 (n=165) M (n=128) 54 (n=10) 50 (n=138) E (n=122) 53 (n=9) 50 (n=131) M (n=148) 39 (n=6) 52 (n=154) M (n=156) 43 (n=8) 51 (n=164) E (n=163) 44 (n=8) 52 (n=171) M (n=127) 56 (n=8) 52 (n=127) M (n=150) 52 (n=13) 55 (n=163) E (n=149) 49 (n=14) 54 (n=163) M (n=158) 46 (n=7) 52 (n=165) M (n=167) 52 (n=15) 54 (n=182) E (n=154) 51 (n=14) 53 (n=168) M (n=144) 48 (n=12) 54 (n=156) M (n=148) 55 (n=21) 57 (n=169) M (n=162) 52 (n=15) 56 (n=177) 14

17 In tabel 4 zijn alle standaardscores voor technisch lezen opgenomen. De laatste kolom geeft weer, dat gemiddeld genomen, bijna alle scores boven het landelijk gemiddelde uitkomen. Ook bij technische lezen zijn de resultaten van de gewichtenleerlingen lager dan die van de leerlingen zonder gewicht en met uitzondering van de resultaten bij eindtoets groep en middentoets groep Begrijpend Lezen Tenslotte bekijken we de resultaten begrijpend lezen van Giessenlanden. Hiervoor zijn twee stapelgrafieken beschikbaar. Eén met resultaten van leerjaar 3, 4 en 5 en de ander met de resultaten van leerjaar 6 tot en met % Begrijpend Lezen leerjaar 3, 4 en 5 75% 50% A 25% B C D 0% E (n=122) M (n=121) E (n=135) M (n=136) M M (n=169) (n=125) landelijk E Grafiek 9 Stapelgrafiek Begrijpend Lezen leerjaar 3, 4 en 5 Voor de leerjaren 3 tot en met 5 geldt dat de resultaten overeenkomen met de landelijke verdeling over de niveaus. Bij alle toetsafname is te zien dat het percentage A- en B-scores 50% of meer bedraagt en dat de percentages D- en E-scores onder de 25% uitkomen. 15

18 100% Begrijpend Lezen leerjaar 6, 7 en 8 75% 50% A 25% B C D 0% M M (n=163) (n=168) M M (n=181) (n=156) M M (n=176) (n=176) landelijk E Grafiek 10 Stapelgrafiek Begrijpend Lezen leerjaar 6, 7 en 8 Bij de leerjaren 6, 7 en 8 zijn de resultaten wat wisselender. Op de middentoets groep 7 in en de middentoets groep worden meer lagere scores behaald dan volgens de landelijke verdeling verwacht mag worden 1. Bij de overige leerjaren en toetsen zijn de resultaten meer in lijn met de landelijke verdeling over de niveaus. In de volgende tabel staan de resultaten met gemiddelde standaardscores. Tabel 5 Gemiddelde standaardscores Begrijpend Lezen Begrijpend Lezen geen gewicht met gewicht totaal E (n=119) 35 (n=3) 53 (n=122) M (n=112) 47 (n=9) 51 (n=121) E (n=126) 49 (n=9) 52 (n=135) M (n=132) 36 (n=4) 52 (n=136) M (n=161) 40 (n=8) 49 (n=169) M (n=116) 48 (n=9) 50 (n=125) M (n=150) 41 (n=13) 54 (n=163) M (n=160) 46 (n=8) 49 (n=168) M (n=166) 45 (n=15) 50 (n=181) M (n=144) 40 (n=12) 52 (n=156) M (n=154) 44 (n=22) 51 (n=176) M (n=162) 43 (n=14) 49 (n=176) 1 in principe is dit dezelfde groep leerlingen 16

19 Bij begrijpend lezen komen er enkele totaalscores onder de landelijke grens van 50 uit. Bij drie toetsafnames is sprake van een gemiddelde score van 49. Een kanttekening hierbij is, dat een verschil van één punt te verwaarlozen is (heeft onder andere te maken met afrondingsverschillen). Ook bij begrijpend lezen zijn er verschillen te zien tussen de scores van de leerlingen met een gewicht en zonder. Ook nu maken we het voorbehoud dat de groepen wel minstens 10 leerlingen moeten bevatten. 17

20 3. Conclusies en aanbevelingen 3.1. Conclusies Over het geheel bekeken kunnen we op basis van de resultaten vaststellen dat er bij de leerlingen van de basisscholen in Giessenlanden geen sprake is van een taalachterstand. De taalresultaten van de kleuters zijn hoog; de resultaten bij woordenschat, spelling en technisch lezen zijn vergelijkbaar met de landelijke verdeling over de niveaus/het landelijk gemiddelde. Er zijn enkele uitzonderingen hierop, maar dat zou ook toeval kunnen zijn. Bij begrijpend lezen zijn er iets lagere resultaten te zien, maar niet verontrustend.. Bij de verschillen tussen de leerlingen met een gewicht (0.3 en 1.2) en zonder gewicht moet rekening worden gehouden met het feit dat de groepen gewichtenleerlingen voor een groot deel klein tot zeer klein zijn. Wel is de tendens dat de gewichtenleerlingen in de meeste gevallen lager scoren dan de leerlingen zonder gewicht Aanbevelingen 1. Monitoren gedurende een langere periode kan wellicht aantonen of deze goede resultaten de trend voor het taalniveau van de basisscholen in Giessenlanden aangeven. 2. In deze ronde was het niet mogelijk om eventuele vve-doelgroepindicaties vanuit de peuterspeelzalen mee te nemen. Dat heeft te maken met het feit dat alle scholen een ParanasSys-export hebben geleverd en daar maken deze gegevens geen deel van uit. Bij een eventueel vervolg is het raadzaam om deze leerlinggegevens wel mee te nemen door deze apart bij de scholen op te vragen. 18

21 Bijlage 1 Gewichtenregeling Met ingang van 1 augustus 2006 is de volgende gewichtenregeling ingevoerd. Deze indeling geldt sinds het schooljaar voor alle leerlingen en ziet er als volgt uit: Box 1 Leerlinggewichten - het gewicht 0.3 wordt toegekend aan leerlingen van wie beide ouders of de ouder die belast is met de dagelijkse verzorging een opleiding uit categorie 2 (maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg) heeft gehad. - het gewicht 1.2 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders een opleiding uit categorie 1 en de ander een opleiding uit categorie 1 (maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk) óf 2 (maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg) heeft gehad. - het gewicht 0 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders of beide ouders een opleiding heeft gehad uit categorie 3 (overig voortgezet onderwijs en hoger). 19

22 20

23 21

De Rotterdamse Toetssteen Stedelijke rapportage Toetsservice

De Rotterdamse Toetssteen Stedelijke rapportage Toetsservice De Rotterdamse Toetssteen 2012-2013 Stedelijke rapportage Toetsservice Rotterdams primair en voortgezet onderwijs De Rotterdamse Toetssteen 2012-2013 Stedelijke rapportage Toetsservice Rotterdams primair

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2013/2014 April 2015 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

De Rotterdamse Toetssteen Stedelijke rapportage Toetsservice

De Rotterdamse Toetssteen Stedelijke rapportage Toetsservice De Rotterdamse Toetssteen 2013-2014 Stedelijke rapportage Toetsservice Rotterdams primair en voortgezet onderwijs De Rotterdamse Toetssteen 2013-2014 Stedelijke rapportage Toetsservice Rotterdams primair

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2012/2013 Januari 2014 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2011/2012

Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2011/2012 Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2011/2012 Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2011/2012 Opdrachtgever: Gemeente Almere en Almeerse schoolbesturen PO Utrecht, maart 2012 Oberon (Klaske Grimmerink, Anne Luc van

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen

Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen In het schooljaar 2014-2015 is de kim-versie van Veilig leren lezen op de markt gekomen. Inmiddels zijn veel scholen al aardig gewend aan

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2018 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2018 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2018 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

Onderzoek naar de opbrengsten van de methode Lijn 3 10-11-2014

Onderzoek naar de opbrengsten van de methode Lijn 3 10-11-2014 Onderzoek naar de opbrengsten van de methode Lijn 3 10-11-2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. WINTERSIGNALERING... 3 3. ZOMERSIGNALERING... 6 4. CONCLUSIES... 9 1 1. Inleiding Inleiding Bureau ICE

Nadere informatie

Rapportage onderzoek resultaten Lijn 3

Rapportage onderzoek resultaten Lijn 3 Rapportage onderzoek resultaten Lijn 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. WINTERSIGNALERING 3. ZOMERSIGNALERING 4. CONCLUSIES Inleiding Lijn 3 is de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen van Uitgeverij Malmberg.

Nadere informatie

De kleine Rotterdamse Toetssteen

De kleine Rotterdamse Toetssteen De kleine Rotterdamse Toetssteen 2011-2012 Stedelijke rapportage Toetsservice Rotterdams primair en voortgezet onderwijs De kleine Rotterdamse Toetssteen 2011-2012 Stedelijke rapportage Toetsservice Rotterdams

Nadere informatie

1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen Gewichten en etniciteit peuters 3

1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen Gewichten en etniciteit peuters 3 Inhoudsopgave 1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie 2 1.1 Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen 2 1.2 Gewichten en etniciteit peuters 3 1.2.1 Gewichtenpeuters op 1 januari 2008 3 1.2.2

Nadere informatie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie In het schooljaar 2014-2015 is de vernieuwde versie van Veilig leren lezen de kimversie

Nadere informatie

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1).

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1). 1 Deelname van peuters aan voorschoolse educatie In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de deelname van Leidse peuters aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie). In Leiden wordt in het kader van

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2010/2011

Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2010/2011 Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2010/2011 Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2010/2011 Opdrachtgever: Gemeente Almere en Almeerse schoolbesturen PO Utrecht, juni 2012 Oberon (Klaske Grimmerink, Anne Luc

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor

Samenvatting Leidse Monitor Samenvatting Leidse Monitor 2007-2008 December 2009 Dr. Jaap van Lakerveld Drs. Ingrid Gussen Dr. Kees de Brabander Drs. Theresa Steeman PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen

Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen Scolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen Jaap Roeleveld Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam (email: jroeleveld@kohnstamm.uva.nl) Abstract Sinds de laatste wijziging van de gewichtenregeling,

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013, 2014 en 2015. Taal voor Kleuters en Technisch lezen

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013, 2014 en 2015. Taal voor Kleuters en Technisch lezen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012, 2013, 2014 en 2015 Taal voor Kleuters en Technisch lezen 2015 Begrijpend luisteren, Begrijpend lezen, Woordenschat, Spelling en Rekenen 2 Inleiding Voor het vierde achtereenvolgende

Nadere informatie

HANDREIKING. Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

H 8 Cito Eindtoets 2014

H 8 Cito Eindtoets 2014 H 8 Cito Eindtoets 2014 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets was voor onze school 534,0 Het landelijke gemiddelde was 534,4. (zie bijlage 1) De verwachte score op basis van de entreetoets in groep

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Leerlingniveau. Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS

Leerlingniveau. Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS Leerlingniveau Tabellen tussenopbrengsten Inhoud 1. Inleiding 4 1.1. Interpretatie toetscores. 5 2. Technisch lezen 6 2.1. DMT (versie 2009) 6 2.1.1. A t/m E 6 2.1.2. I t/m V 7 2.2. Technisch lezen vanaf

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5. Toetsen op School Primair onderwijs. www.toetsenopschool.nl. Toetsen op School Primair onderwijs

Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5. Toetsen op School Primair onderwijs. www.toetsenopschool.nl. Toetsen op School Primair onderwijs Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5 Toetsen op School Primair onderwijs www.toetsenopschool.nl Hoofdstuk 1 Het doel van toetsen Vraag 1 De Drempeltest van Boom test uitgevers is een klassikaal af te nemen aanlegtest

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over ADVIESWIJZER VOOR PLAATSING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Noord-Kennemerland hebben samen besloten om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs

Nadere informatie

Resultaten Augustinusschool eindcito 2012

Resultaten Augustinusschool eindcito 2012 Resultaten Augustinusschool eindcito 2012 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets zonder correctie was voor onze school 534,4. Het landelijke gemiddelde was 535,1. (zie bijlage 1) De huidige groepen

Nadere informatie

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de vorderingen van uw kind te volgen, nemen wij in iedere groep niet-methode gebonden toetsen af.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de vorderingen van uw kind te volgen, nemen wij in iedere groep niet-methode gebonden toetsen af. Leerlingvolgsysteem. Leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen in hun groep nauwgezet. Veel methoden die wij gebruiken, leveren toetsen die wij afnemen om vast te stellen of het kind de leerstof

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Toelichting rapportages Entreetoets 2014

Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Cito verwerkt de antwoordbladen en berekent de scores van de leerlingen. In tweevoud ontvangt u automatisch de papieren leerlingprofielen op school; één voor de

Nadere informatie

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen Rapportage TOA Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014 Algemene bevindingen 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Resultaten in de regio Den Haag... 4 1.1 Overzicht toetsafnames... 4 1.2

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Westerveld Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2012-201 Feitenblad Gemeente Leerlingen op de basisscholen in de gemeente De gemeente heeft basisscholen. Dit is één minder dan

Nadere informatie

Doorverwijzen naar het voortgezet onderwijs

Doorverwijzen naar het voortgezet onderwijs Doorverwijzen naar het voortgezet onderwijs Ouderversie 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De plaatsingswijzer... 4 2. Uitstroomprofielen in groep 6... 5 3. Voorlopig advies in groep 7... 6 4. Advisering

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-201 Feitenblad Na jaren van schriftelijke edities is vanaf april 2019 de Drentse Onderwijsmonitor online beschikbaar via de website van

Nadere informatie

Nadere analyse van de toetsgegevens. Bijlage bij de schooluitslag Monitoren Lezen 2016

Nadere analyse van de toetsgegevens. Bijlage bij de schooluitslag Monitoren Lezen 2016 Nadere analyse van de toetsgegevens. Bijlage bij de schooluitslag Monitoren Lezen 2016 1. Inleiding 1.1. Het monitoren van leesresultaten heeft in ons samenwerkingsverband de oudste papieren. Het is vanaf

Nadere informatie

Toets DMT E3 DMT E4 Rekenen / Wiskunde E4 Begrijpend Lezen M6 Rekenen / Wiskunde E6

Toets DMT E3 DMT E4 Rekenen / Wiskunde E4 Begrijpend Lezen M6 Rekenen / Wiskunde E6 Analyse resultaten juni 2018 De voor onderwijs kijkt bij het beoordelen van de kwaliteit naar de resultaten van de Eindtoets basisonderwijs, die in april wordt afgenomen. IKC Stella Nova heeft als Eindtoets

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Midden--DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-208 Feitenblad Na jaren van schriftelijke edities is vanaf april 209 de Drentse Onderwijsmonitor online beschikbaar via de website van

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Aa_Hunze-DEF.indd 1 18-05-16 11:1 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Doelen stellen op groeps- en schoolniveau met Cito-toetsen. Hoe doe je dat? Inleiding Binnen het onderwijs speelt evalueren continu een rol. Daarbij wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 2012-20 Feitenblad Na 12 jaren van schriftelijke edities is vanaf april 2019 de Drentse Onderwijsmonitor online beschikbaar via de website

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Aa en Hunze Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Borger-Odoorn Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Coevorden Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Hoogeveen Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding 1 Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van De Oude Vrijheid

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 De Leidse Monitor verzamelt informatie over de ontwikkeling van Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een voor- en vroegschools programma

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 2012-20 Feitenblad Na 12 jaren van schriftelijke edities is vanaf april 201 de Drentse Onderwijsmonitor online beschikbaar via de website

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente De Wolden Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog. 2012 tot en met 2016: Taal voor Kleuters en Technisch lezen

Samenvatting. De lat omhoog. 2012 tot en met 2016: Taal voor Kleuters en Technisch lezen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012 tot en met 2016: Taal voor Kleuters en Technisch lezen 2015 en 2016: Begrijpend luisteren, Begrijpend lezen, Woordenschat, Spelling en Rekenen 2 Inleiding Voor het vijfde

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Drentse Onderwijsmonitor 20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 2012-201 Feitenblad Na 12 jaren van schriftelijke edities is vanaf april 2019 de Drentse Onderwijsmonitor online beschikbaar via de website

Nadere informatie

Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS

Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS Groepsniveau Tabellen tussenopbrengsten Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. Interpretatie toetscores. 4 2. Technisch lezen 5 2.1. DMT (versie 2009) 5 2.1.1. A t/m E 5 2.1.2. I t/m V 6 2.2. Technisch lezen vanaf

Nadere informatie

De SVT Spelling en uw kind

De SVT Spelling en uw kind De SVT Spelling en uw kind Informatiebrochure voor ouders Dagelijks bekijkt de leerkracht op de basisschool wat uw kind allemaal kan en wat het op school heeft geleerd. Dat gebeurt op allerlei manieren,

Nadere informatie

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153 Inhoudsopgave 1 Leerlingpopulatie... 3 1.1 Gewogen gewichten... 3 1.2 Land van herkomst... 4 2 Schoolresultaten... 5 2.1 Instroom in de kleuterbouw... 5 2.1.1 Uitstroom naar het Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Feitenblad Na jaren van schriftelijke edities is vanaf april 2019 de Drentse Onderwijsmonitor online beschikbaar via de website van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 01-01 Feitenblad Na 1 jaren van schriftelijke edities is vanaf april 019 de Drentse Onderwijsmonitor online beschikbaar via de website van

Nadere informatie

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Rapportage: Analyse en tabellen: 4 Februari 2011 Mariëlle Verhoef Mike van der Leest Inleiding Het Graafschap College

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 2011-201 Feitenblad Onlangs verscheen de 11 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:14 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning Opbrengstgericht werken 1 Early Warning 1 Vooraf: deze notitie vervangt de notitie Opbrengstgericht werken van december 2010 1. Strategisch beleidsplan Al enkele jaren werken we met een Early Warning System

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Resultaten Eindcito 2016 Josefschool.

Resultaten Eindcito 2016 Josefschool. Resultaten Eindcito 2016 Josefschool. Er hebben 31 van de 31 van groep 8 deel genomen aan de cito- eindtoets 2016. Hiervan hebben 22 de Cito-eindtoets basis gedaan en 9 de Citoeindtoets niveau. De gemiddelde

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken () Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek Inleiding In deze zal algemene informatie gegeven worden over de meest relevante overzichten van toetsresultaten

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Rekentoets

Product Informatie Blad - Rekentoets Product Informatie Blad - Rekentoets PIB240-2010-Rekentoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog tot en met 2017: Taal/Rekenen voor Kleuters en Technisch lezen

Samenvatting. De lat omhoog tot en met 2017: Taal/Rekenen voor Kleuters en Technisch lezen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012 tot en met 2017: Taal/Rekenen voor Kleuters en Technisch lezen 2015 tot en met 2017: Begrijpend luisteren, Begrijpend lezen, Woordenschat, Spelling en Rekenen 2 Inleiding

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie