Samenvatting Leidse Monitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011"

Transcriptie

1 Samenvatting Leidse Monitor De Leidse Monitor verzamelt informatie over de ontwikkeling van Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een voor- en vroegschools programma (VVE) thuis of bij een voorschoolse voorziening tot en met groep 8 van de basisschool. In deze samenvatting worden de belangrijkste resultaten uit schooljaar weergegeven, tussen haakjes wordt verwezen naar de betreffende paragraaf in het rapport. 1. Voor- en vroegschoolse educatie Beschrijving van de groep peuters in de voorschoolse educatie Aantal 2- en 3-jarige Leidse peuters in kinderopvang en op peuterspeelzalen op 1 januari 2010 en ( 1.1.) 1-jan-10 1-jan-11 in gemeente Leiden op kinderopvang* op SPL-speelzaal en Pippeloentje Op 1 januari 2011 zitten in totaal 837 peuters op een VVE-speelzaal of een VVEkinderdagverblijf. Dit is 35% van de totale groep 2-en 3 jarige peuters in Leiden ( 1.2.) Op 1 januari 2011 heeft 63% van de peuters op de VVE-intensief speelzalen een gewicht en 22% een sterretje, op de 4 VVE-kinderdagverblijven heeft 46% een gewicht en 9% een sterretje. Op de VVE-light speelzalen liggen deze percentages een stuk lager, daar heeft 8% van de kinderen een gewicht en 11% een sterretje ( 1.3.1). Achtergrond van de peuters op VVE-speelzalen en VVE- kinderdagverblijven ( 1.3.2) Het merendeel (70%) van de 2- en 3-jarige peuters op de VVE-intensief speelzalen heeft een allochtone achtergrond. Van een allochtone achtergrond wordt gesproken als één van de ouders in het buitenland is geboren. De meesten van hen hebben een Marokkaanse achtergrond. Op de kinderdagverblijven heeft 52% van de 106 kinderen een allochtone achtergrond, ook hier hebben de meesten van hen een Marokkaanse achtergrond Op de VVE- light speelzalen heeft 33% een allochtone achtergrond Uitstroom van peuters naar basisscholen (( 2.4) Van de jarige peuters, is bekend, waar zij na de speelzaal naar toe gaan, van hen stromen er 167 door naar een basisschool in Leiden: 39% naar 1 van de 8 VVEintensief scholen en 20% naar 1 van de 6 VVE-light scholen. Onder de groep kinderen met een gewicht van 1,2 zien we het relatief hoogste percentage uitstroom naar een VVE-school. 1 Het aantal kinderen op kinderopvang is geschat op basis van de gegevens van B4kids op peildatum en Het geschatte aantal op 1 januari kan hier iets van afwijken. Samenvatting Leidse Monitor /PLATO, Universiteit leiden/ JVL, IG, KdB, TS/ februari 2013

2 VVE-bereik peuters ( 5.1) Op 1 januari 2011 heeft 5,2% van de Leidse kleuters van 4 en 5 jaar, op de aan de monitor deelnemende scholen, een gewicht van 0,3 en 6,6% een gewicht van 1,2. Het aantal Leidse peuters van 2 en 3 jaar met een gewicht wordt geschat op basis van bovenstaande verhouding. Uitgaande van deze schatting zit 72% van de Leidse peuters met een gewicht op 1 januari 2011 op een VVE-speelzaal of VVEkinderdagverblijf. Het gaat daarbij om 67% van de peuters met een gewicht van 0,3 en 75% van de peuters met een gewicht van 1,2. Naast de gewichten 0,3 en 1,2 kent men in Leiden bij de peuters ook sterretjeskinderen. Het gaat hierbij om kinderen zonder gewicht, waarvan is vastgesteld dat zij een zwak taalniveau hebben en daarmee risico lopen op een taalachterstand. Op 1 januari 2011 zitten op de VVE-intensief speelzalen 69 sterretjeskinderen, op de VVE-light speelzalen 46 sterretjeskinderen en op de 4 kinderdagverblijven 10 sterretjeskinderen. Beschrijving van de groep kleuters ( 3.1) In schooljaar zitten 2642 leerlingen in groep 1 en 2 van de deelnemende scholen. 904 op een VVE-school en 1738 op een niet-vve-school. Van de leerlingen in groep 1 en 2 op de VVE-scholen (intensief én light) heeft in schooljaar % een gewicht, op de niet-vve scholen is dit 6%. Kijken we naar VVE-intensief en VVE-light scholen afzonderlijk dan zien we dat op de VVE-intensief scholen 40% van de kleuters een gewicht heeft en op de VVE- light scholen 16%. VVE-bereik kleuters ( 5.2.3) 34% van de in totaal 2642 kleuters in schooljaar zit op een VVE-school. Van alle gewichtenkleuters (n= 349) zitten er 258 (d.i.74%) op een van de 15 VVEscholen. 61% van de kinderen met het gewicht 0,3 en 85% van de kinderen met een gewicht van 1,2. In het schooljaar waren deze percentages nagenoeg hetzelfde. Het merendeel van deze 258 gewichtenkleuters zit op een VVE-intensief school (73%). Het bereik van VVE-intensief scholen is dan ook hoger: van alle gewichtenkleuters zit 50% op een VVE-intensief school en 24% op een VVE-light school. Van de kleuters met een gewicht van 0,3 zit 37% op een VVE-intensief school en 24% op een VVE-light school. Van de kleuters met een gewicht van 1,2 zit 69% op een VVE-intensief school en 16% op een VVE-light school. Op de VVE-intensief scholen hebben de meeste gewichtenkinderen een gewicht van 1,2, op de VVE-light scholen hebben de meeste gewichtenkinderen een gewicht van 0,3. 28% van de kleuters zonder gewicht zit op een VVE-school, 12% op een VVEintensief en 16% op een VVE-light school.. Samenvatting Leidse Monitor / PLATO, Universiteit Leiden / JvL, IG, KdB, TS / februari

3 VVE-toetsgegevens peuters ( 2.1.1) en kleuters ( 4.1) De toetsscores bij de peuters op de VVE-intensief speelzalen liggen in hoger dan in Op de 4 VVE-kindercentra liggen de percentages voldoende scores in iets lager dan in , maar nog steeds op een hoog niveau. In zijn er beduidend minder toetsgegevens van kleuters binnengekomen dan in Dit kan samenhangen met het feit dat sommige scholen al zijn overgegaan tot de afname van de vernieuwde Cito-toetsen. Bij de jongste kleuters vertoont het percentage voldoende scores op de Taaltoets een gestaag stijgende lijn sinds de start van de VVE, bij de oudste kleuters lag dit bij de start een stuk hoger dan bij de jongste kleuters en varieert over de jaren. Het was het hoogst in In ligt dit percentage iets lager dan in Ook het percentage voldoende scores bij de toets Ruimte en Tijd en bij de toets Ordenen ligt bij de jongste kleuters een stuk hoger dan bij de start van de VVE. Het percentage ligt bij beide toetsen in ongeveer op hetzelfde niveau als in Bij de oudste kleuters geldt hier hetzelfde als bij Taal: het percentage voldoende scores lag bij beide toetsen bij de start hoger dan bij de jongste kleuters en varieert over de jaren. Het was het hoogst in In ligt dit percentage bij beide toetsen hoger dan bij de start in , maar iets lager dan in Schoolse periode Wijk 2 waarin kinderen naar school gaan ( 6.1.1) In de monitor is de wijk, waarin de kinderen wonen, opgenomen. Door ook de scholen in te delen in wijken is nagegaan in hoeverre de kinderen in hun eigen wijk naar school gaan. In de Stevenshof gaan de meeste kinderen in de eigen wijk naar school, in de Binnenstad- Zuid relatief de minste. Gewichten groep 3 t/m 8 ( 6.2) Voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 zijn over gegevens over de nieuwe gewichten beschikbaar, voor de leerlingen uit groep 8 waren deze nog onvolledig. Voor groep 8 zijn daarom de gegevens over hun gewicht in schooljaar gebruikt. 16% van de leerlingen in groep 3 t/m 8 een gewicht. In het schooljaar was dit 18%. Toen werd echter voor groep 8 nog uitgegaan van de oude gewichten. 2 Met wijk wordt bedoeld: district volgens de gemeentelijke indeling Samenvatting Leidse Monitor / PLATO, Universiteit Leiden / JvL, IG, KdB, TS / februari

4 Vertragingen ( 6.3) In het leerjaar zijn er 138 zittenblijvers. Dit is 2% van het aantal leerlingen waarover dit gegeven is verzameld (5597). In de 3 voorgaande schooljaren was dit ook 2%. Net als genoemde jaren treedt het hoogste percentage vertragingen op in groep 3 (5%). Verzuim ( 6.4) Gegevens over verzuim zijn beschikbaar voor 7490 leerlingen. Bij 22,3% van hen is sprake geweest van ongeoorloofd verzuim, de meesten daarvan verzuimden maximaal 10 dagdelen. 84% van de leerlingen heeft in één of andere vorm van geoorloofd verzuim gekend, de meesten eveneens maximaal 10 dagdelen. Cito-score groep 8 ( 7.1) De Cito-eindtoets wordt op alle Leidse scholen afgenomen, met uitzondering van de Vrije School. Van de aan de monitor deelnemende scholen is van 29 kinderen geen Cito-score bekend, dat is 3% van de groep 8-leerlingen. De gemiddelde Cito-score in van de leerlingen van de deelnemende scholen is 536,3 3. De Leidse scholen liggen daarmee boven het landelijk gemiddelde van 535,5. Het Leidse gemiddelde ligt sinds boven het landelijk gemiddelde, de mate waarin varieert over de jaren. De groep kinderen met een gewicht van 0,3 heeft een gemiddelde score van 529,24 de groep met een gewicht van 1,2 een gemiddelde score van 528,45. Dit is beide iets lager dan het landelijk gemiddelde voor die gewichtsgroep ( 7.3). Bedacht moet daarbij wel worden dat in Leiden bij de berekening van de score per gewichtgroep nagenoeg alle groep 8 leerlingen zijn meegenomen. Of dit bij de landelijke gegevens ook het geval is, is onbekend. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs ( 8.1) Uitgaande van de Cito-scores zou 53% van de leerlingen kunnen doorstromen naar HAVO of een hoger niveau van onderwijs en 79% naar VMBO-t en hoger. In 2010 waren deze percentages 57% resp. 80%. Het percentage kinderen dat op grond van hun Cito-score door kan stromen naar VMBO-gt is iets gestegen in vergelijking met (van 23% naar 26%) het percentage dat door kan stromen naar HAVO is in gedaald ten opzichte van (van 33% naar 29%). Het percentage VWO ligt in iets lager dan in (van 24,1% naar 23,7%). Van 138 van de 142 gewichtenkinderen is de Cito-score bekend. Van hen zou 19% louter op basis van hun Cito-score kunnen doorstromen naar HAVO/VWO en 53% naar VMBO-gt/ t/m HAVO/VWO. Deze percentages zijn vergelijkbaar met die in , toen betrof het nog de uitstroom volgens de oude gewichten ( 8.2). 3 De gegevens in deze paragraaf betreffen alleen de aan de monitor deelnemende scholen. Dus exclusief de scores van de Eerste Leidse Schoolvereniging, de Haanstraschool en de Vrije School. Samenvatting Leidse Monitor / PLATO, Universiteit Leiden / JvL, IG, KdB, TS / februari

5 In werd, net als in , uitgegaan van de nieuwe gewichten en lagen deze percentages hoger dan in , namelijk 21% naar HAVO/VWO en 55% naar VMBO-gt/ t/m HAVO/VWO. Het verschil heeft mede te maken met het feit dat dit gegeven (uitstroom naar gewicht) in over slechts 76% van de gewichtenkinderen beschikbaar was en in over bijna 100%. Het speciaal basisonderwijs Op 1 oktober 2005 zat 7% van alle leerlingen op de Leidse scholen, op een school voor speciaal basisonderwijs, in de jaren daarna daalt dit percentage, op 1 oktober 2011 is dit verder gedaald naar 3,8% ( 9.1). NB: Het gaat hier niet om 3,8% van alle Leidse kinderen in de basisschoolleeftijd, het speciaal basisonderwijs heeft een regiofunctie en heeft dus ook relatief veel leerlingen van buiten Leiden. Het aantal verwijzingen vanuit Leidse basisscholen naar het speciaal basisonderwijs is, na een toename in het schooljaar , in de jaren daarna gedaald, ook in relatieve zin. In het schooljaar werd 0,7% van het totale aantal leerlingen op Leidse scholen naar het speciaal basisonderwijs verwezen, in het schooljaar is dit 0,4% ( 9.2). In schooljaar hebben in totaal 408 kinderen onderwijs gevolgd op 1 van de scholen voor speciaal basisonderwijs. Er zijn in dat jaar 103 leerlingen ingestroomd en125 leerlingen uitgestroomd.( 9.3). De meeste kinderen (45%) waren 7 of 8 jaar bij instroom, 13% was 10 jaar of ouder. Het overgrote deel van de leerlingen (69%) is 12 jaar of ouder bij uitstroom. In lag dit percentage hoger (77%). ( 9.4) Schakelklassen In het schooljaar zitten 37 leerlingen in de Internationale klas. De meeste van hen (29) zijn 8 jaar of ouder bij instroom in de Internationale Klas. 20 leerlingen van de 37 leerlingen zijn bij de instroom korter dan 3 maanden in Nederland( 10.1). In het schooljaar zitten 35 leerlingen in een schakelklas, 21 van hen in de 1-jarige schakelklas en 14 van hen in de 2-jarige schakelklas( 10.2). De meeste kinderen (31 van de 35) zijn in Nederland geboren, hun moeders zijn in het buitenland geboren ( ). De meeste kinderen (21 van de 35) hebben een gewicht, het merendeel daarvan een gewicht van 1,2 ( ). 4 Teldatum: 1 oktober Samenvatting Leidse Monitor / PLATO, Universiteit Leiden / JvL, IG, KdB, TS / februari

6 Kopklas In schooljaar volgen 15 leerlingen de Kopklas. Sinds schooljaar hebben in totaal 265 leerlingen onderwijs gekregen in de Kopklas. De gemiddels citoscore van deze 265 leerlingen, voordat zij de Kopklas gingen volgen, was 526,4 (( 11.2). Het overgrote deel van de leerlingen stroomt na de Kopklas uit naar een AVOopleiding of hoger ( ). Van 238 leerlingen is bekend welk onderwijs zij na 3 jaar volgen. Van hen volgt minstens 89% onderwijs op VMBO-t- niveau of hoger ( ). 3. Opvoedingsondersteuning Opstapje ( ) In het schooljaar hebben 79 kinderen deelgenomen aan Opstapje. Van de kinderen is het overgrote deel in Nederland geboren. 17% van de kinderen heeft een gewicht van 0,3 en 48% een gewicht van 1,2. De meeste kinderen, die in schooljaar deelnemen aan Opstapje, komen uit Leiden-Noord, het Bos- en Gasthuisdistrict en het Merenwijkdistrict. In 37 gezinnen is Nederlands de voertaal, in alle andere gezinnen vormt een andere taal de voertaal. In de meeste daarvan wordt Arabisch gesproken (37%). De meeste moeders komen uit Marokko, gevolgd door moeders uit Nederland en Turkije. De opleidingsachtergrond van de moeders varieert van geen opleiding (4%- 3% 5 ) of alleen een opleiding op elementair niveau (60%-38%) tot een opleiding op HBO of universitair niveau (6%-4%) ( ). Moeders in de buurt ( ) In het schooljaar hebben 45 moeders deelgenomen aan Moeders in de Buurt ( 12.2). De meeste moeders die in schooljaar deelnemen wonen in Leiden-Noord, gevolgd door moeders uit de Merenwijk. In de meeste gezinnen is Nederlands de voertaal, gevolgd door Arabisch. De meeste moeders zijn geboren in Marokko (18), gevolgd door Nederland (4), Turkije (3). Van 5 moeders is onbekend uit welk land ze komen, de andere 15 komen uit 12 verschillende landen ( ) De opleidingsachtergrond van de moeders varieert van alleen een opleiding op elementair niveau (ruim 40%) tot een opleiding op HBO of universitair niveau (14%) ( ). 5 Omdat dit gegeven van 50 van de 79 moeders beschikbaar is worden hier 2 percentages weergegeven. Het eerstgenoemde percentage geldt als alle 70 moeders worden meegeteld, het tweede percentage is berekend ten opzichte van alleen de 50 moeders waarover dit gegeven bekend is. Samenvatting Leidse Monitor / PLATO, Universiteit Leiden / JvL, IG, KdB, TS / februari

7 4. Logopedie Op de VVE- intensief speelzalen zijn de activiteiten van de logopedisten gericht op de kinderen van 2,6 tot 4 jaar. Vanaf 2007 zijn er steeds 30 groepsobservaties per jaar op de VVE-intensief peuterspeelzalen door de logopedisten uitgevoerd. De gemiddelde groepsgrootte is 15 kinderen. Vervolgacties bestaan onder meer uit onderzoek en advies aan de ouders. In 2011 zijn er 43 onderzoeken uitgevoerd en 40 adviesgesprekken met ouders gehouden ( ) Vanaf 2008 worden ook op de VVE-kinderdagverblijven en de VVE-light speelzalen groepsobservaties uitgevoerd. Op beide organisaties vormen de adviesgesprekken de meest uitgevoerde activiteit in de afgelopen jaren ( ) De activiteiten van de schoollogopedie bestaan onder meer uit signalering middels screening van 5-jarigen of groepsobservaties in groep 1/2, advies, controle en verwijzing. Vanaf 2008 neemt het aantal groepsobservaties op de basisscholen af en het aantal screeningen toe ( 13.3). Zowel op de VVE-scholen als op de niet-vve scholen betreffen de uitgevoerde onderzoeken en de gegeven adviezen 3 à 4% van de leerlingen, de uitgevoerde controles en verwijzingen 2 à 3% van de leerlingen( ). Samenvatting Leidse Monitor / PLATO, Universiteit Leiden / JvL, IG, KdB, TS / februari

Samenvatting Leidse Monitor

Samenvatting Leidse Monitor Samenvatting Leidse Monitor 2009-2010 Deze samenvatting bevat informatie uit de Leidse Monitor over de ontwikkeling van groepen Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor

Samenvatting Leidse Monitor Samenvatting Leidse Monitor 2007-2008 December 2009 Dr. Jaap van Lakerveld Drs. Ingrid Gussen Dr. Kees de Brabander Drs. Theresa Steeman PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit

Nadere informatie

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1).

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1). 1 Deelname van peuters aan voorschoolse educatie In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de deelname van Leidse peuters aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie). In Leiden wordt in het kader van

Nadere informatie

Leidse Monitor 2009-2010

Leidse Monitor 2009-2010 Leidse Monitor 2009-2010 April 2012 Drs. Theresa Steeman Drs. Ingrid Gussen Dr. Kees de Brabander Dr. Jaap van Lakerveld PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit Leiden Wassenaarseweg

Nadere informatie

1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen Gewichten en etniciteit peuters 3

1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen Gewichten en etniciteit peuters 3 Inhoudsopgave 1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie 2 1.1 Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen 2 1.2 Gewichten en etniciteit peuters 3 1.2.1 Gewichtenpeuters op 1 januari 2008 3 1.2.2

Nadere informatie

Leidse Monitor

Leidse Monitor Leidse Monitor 2008-2009 Februari 2011 Drs. Theresa Steeman Drs. Ingrid Gussen Dr. Kees de Brabander Dr. Jaap van Lakerveld PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit Leiden Wassenaarseweg

Nadere informatie

0 0,3 1,2 *kind VVE niet VVE

0 0,3 1,2 *kind VVE niet VVE Tabel 1 Peuters op speelzalen per 1-1-08 Tabellenbijlage 2-jarigen 3-jarigen VVE 138 252 390 niet VVE 91 427 518 229 679 908 2-jarigen 3-jarigen VVE 60% 37% 43% niet VVE 40% 63% 57% 100% 100% 100% Tabel

Nadere informatie

Leidse Monitor 2006/2007

Leidse Monitor 2006/2007 Leidse Monitor 2006/2007 Mei 2008 Dr. Jaap van Lakerveld Dr. Kees de Brabander Drs. Theresa Steeman Drs. Ingrid Gussen Marlous Regelink BSc PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit

Nadere informatie

Monitor Kopklas. - Volggroepen vanaf de start in 1991 tot en met schooljaar 2007/ Leiden November 2008

Monitor Kopklas. - Volggroepen vanaf de start in 1991 tot en met schooljaar 2007/ Leiden November 2008 Monitor Kopklas - Volggroepen vanaf de start in 1991 tot en met schooljaar 2007/2008 - Leiden November 2008 Gegevensverzameling: Marlies Merkestein, Coördinator Kopklas Verslag: Theresa Steeman Ingrid

Nadere informatie

Monitorgegevens. voorschools. gemeente Steenwijkerland

Monitorgegevens. voorschools. gemeente Steenwijkerland Monitorgegevens voorschools gemeente Steenwijkerland 2008-2009 Steenwijk, augustus 2009. Magriet Pothast IJsselgroep 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 1. Zijn er meer doelgroeppeuters bereikt in 2008-2009?

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap. Geachte voorzitter, Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN De vragen in deze Landelijke VVE monitor hebben betrekking op de situatie in het schooljaar 2009 2010. Ideaal gesproken gaat u uit van één teldatum, het liefst

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers

Onderwijs. Kerncijfers Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim,

Nadere informatie

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond Onder- en overadvisering in beeld 6/7-8/9 Gemeente Helmond November 9 Mevrouw drs. Marian Calis OCGH Advies Samenvatting Een goede aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is in

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2012/2013 Januari 2014 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 1 Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 Rotterdam, juni 2016 CED-Groep: Ellen

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Maart 2014 Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen en marktaandeel, toont

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD Inleiding 3 1 Speciaal onderwijs 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs 1 Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs Factsheet oktober 2014 In 2013 heeft O+S in opdracht van de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) voor het eerst onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015 April 2016 Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2013/2014 April 2015 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Openbare Basisschool De Weide Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SCHOOLLOOPBAANGEGEVENS WWZ-LEERLINGEN

SCHOOLLOOPBAANGEGEVENS WWZ-LEERLINGEN N B SCHOOLLOOPBAANGEGEVENS WWZ-LEERLINGEN Totaalrapport 2005-2006 KPC Groep Mieke Kalee Ria Timmermans VOORWOORD 1 INLEIDING 4 2 VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 6 2.1 Deelname van 0-4 jarigen aan VVE-activiteiten

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Berekening en correctie indicatoren leerresultaten

Berekening en correctie indicatoren leerresultaten Berekening en correctie indicatoren leerresultaten Normering resultaten 1. Het onderbouwrendement Het onderbouwrendement wordt berekend door van elke leerling het verschil te nemen tussen de verwachte

Nadere informatie

Aan. de gemeenteraad. Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. Retouradres: Postbus 8 330QAADORDRECHT. F (078) www, dordrecht.

Aan. de gemeenteraad. Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. Retouradres: Postbus 8 330QAADORDRECHT. F (078) www, dordrecht. Retouradres: Postbus 8 330QAADORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F (078) 639 8080 www, dordrecht.nl Datum 27 augustus 2009 Begrotingsprogramma Werk en Scholing

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Midden--DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Schoolloopbanen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs

Schoolloopbanen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs Schoolloopbanen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs Amsterdamse leerlingen gestart in het VO in 2007/ 08, gevolgd tot in 2013/ 14 Foto: Amsterdams lyceum, fotograaf Edwin van Eis (2009) In opdracht

Nadere informatie

1. de portefeuillehouder Onderwijs, Milieu & Sport te machtigen om de Bestuursafspraken VVE en verlengde leertijd te ondertekenen.

1. de portefeuillehouder Onderwijs, Milieu & Sport te machtigen om de Bestuursafspraken VVE en verlengde leertijd te ondertekenen. B en W nummer 12.0092. ; besluit d.d. 7-2-2012 Onderwerp Bestuursafspraken VVE en verlengde leertijd Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. in te stemmen met de Leidse

Nadere informatie

De eerste twee vragen worden beantwoord in 3.2, de derde en vierde vraag in 3.3.

De eerste twee vragen worden beantwoord in 3.2, de derde en vierde vraag in 3.3. 3 LEERLINGEN MET DOWNS SYNDROOM IN HET PRIMAIR ONDERWIJS 3.1 Inleiding In dit proefschrift wordt een drietal onderzoeken gepresenteerd over leerlingen met Downs syndroom in het reguliere basisonderwijs.

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

peuter - kleuter Het overdrachtsformulier gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Colofon

peuter - kleuter Het overdrachtsformulier gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Colofon Het overdrachtsformulier peuter - kleuter gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Voor een kind is de overgang van het peuterwerk of de kinder(dag)opvang naar

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:14 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs

Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs Ronde 5 Hilde Hacquebord Rijksuniversiteit Groningen Contact: H.I.Hacquebord@rug.nl Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs 1. Inleiding De onderwijsinspectie stelt in haar verslag van

Nadere informatie

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren De ondergetekenden: 1. Gemeente Someren, voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door dhr. T. Maas, 2. Stichting PlatOO, voor deze overeenkomst

Nadere informatie

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Partijen Schoolbesturen VCO De Kring (CNS De Nieuwe Weg, Baron de Vos van Steenwijkschool) Onderwijsgroep PRIMOvpr (De Driehoek, Obs Mildenburg, Obs Het

Nadere informatie

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153 Inhoudsopgave 1 Leerlingpopulatie... 3 1.1 Gewogen gewichten... 3 1.2 Land van herkomst... 4 2 Schoolresultaten... 5 2.1 Instroom in de kleuterbouw... 5 2.1.1 Uitstroom naar het Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Inleiding In het kader van het OnderwijsKansenbeleid 1 heeft de gemeente de wettelijke taak om alle kinderen met een (risico op een) taalachterstand

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers 203

Onderwijs. Kerncijfers 203 Kerncijfers 203 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Schoolverzuim

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Aa_Hunze-DEF.indd 1 18-05-16 11:1 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Data 4 3 Uitgangspunten bij de prestatieanalyse 5 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso 5 3.2 Scores

Nadere informatie

Beleidskader De Haagse schakelklas Maart 2009

Beleidskader De Haagse schakelklas Maart 2009 Beleidskader De Haagse schakelklas Maart 2009 1. Inleiding Vanaf augustus 2006 realiseren gemeenten in overleg met de scholen en hun besturen schakelklassen. Dit gebeurt in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Zwijndrecht

Onderwijsmonitor 2010 Zwijndrecht Onderwijsmonitor Zwijndrecht De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen nemen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Zaans onderwijs. in cijfers

Zaans onderwijs. in cijfers Zaans onderwijs in cijfers Schooljaar 2003/2004 2008/2009 1 Zaans onderwijs in cijfers Schooljaar 2003/2004 2008/2009 De gemeente Zaanstad bedankt de peuters/kleuters/leerlingen en de leiding van Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Hendrik-Ido-Ambacht

Onderwijsmonitor 2010 Hendrik-Ido-Ambacht Onderwijsmonitor Hendrik-Ido-Ambacht De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in het onderwijs Mérove Gijsberts (SCP) en Marijke Hartgers (CBS)

Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in het onderwijs Mérove Gijsberts (SCP) en Marijke Hartgers (CBS) Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Kansengelijkheid in het onderwijs in Den Haag

Kansengelijkheid in het onderwijs in Den Haag Notitie Kansengelijkheid in het onderwijs in Den Haag datum 7 juni 2017 aan van auteur Suzanne Beek, Gemeente Den Haag SEO Economisch Onderzoek Paul Bisschop rapportnummer 2017-33 Achtergrond Naar aanleiding

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Plan. specifieke schakelklassen basisonderwijs

Plan. specifieke schakelklassen basisonderwijs Plan specifieke schakelklassen basisonderwijs 2011 NHOUD 1. Doelstelling en uitgangspunten 1.1 Doelstelling 3 1.2 Uitgangspunten 3 2. Doelgroep 4 3. Inrichting en uitvoering 4 4. Locaties 4 5. Selectie

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Alblasserdam

Onderwijsmonitor 2010 Alblasserdam Onderwijsmonitor Alblasserdam De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen nemen

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

OPBRENGSTENKAART 2015 ALGEMENE TOELICHTING

OPBRENGSTENKAART 2015 ALGEMENE TOELICHTING OPBRENGSTENKAART 2015 ALGEMENE TOELICHTING Utrecht, juni 2015 INHOUD 1.1 1.2 Inleiding 5 School 5 1.3 Vestiging 5 1.4 Onderbouw 5 1.5 1.6 Bovenbouw 6 Landelijke gegevens 7 1.7 Afkortingen schoolsoorten

Nadere informatie

Protocol overgang groep 2 naar groep 3

Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Fatimaschool Algemeen. In principe stromen alle groep 2 kinderen door naar groep 3. Er is echter een groep kinderen, de zgn. herfstkinderen, de kinderen die tussen

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Utrecht, juni 2013 Inhoud 1 Kort verblijf 4 2 Deel I - Speciaal onderwijs 5 2.1 Uitstroom 5 2.2 IQ van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Masterclass Resultaat afspraken Vroegschoolse educatie

Masterclass Resultaat afspraken Vroegschoolse educatie Masterclass Resultaat afspraken Vroegschoolse educatie Marco Zuidam 5 september 2013 Programma 1. Waar staan aanwezige gemeenten 2. Meekrijgen schoolbesturen 3. Aanpak 4. Type doelstellingen 5. Goede voorbeelden

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Sliedrecht

Onderwijsmonitor 2010 Sliedrecht Onderwijsmonitor Sliedrecht De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen nemen

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen Gegevensbronnen De overgewichtcijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op lengte en gewicht gegevens uit twee verschillende registratiesystemen: Kidos en de Fitmeter. Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Het onderzoek van dyslectische leerlingen

Hoofdstuk 3. Het onderzoek van dyslectische leerlingen Hoofdstuk 3. Het onderzoek van dyslectische leerlingen Inleiding In de voorgaande twee hoofdstukken hebben wij de nieuwe woordleestoetsen en van Kleijnen e.a. kritisch onder de loep genomen. Uit ons onderzoek

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Drentse Onderwijsmonitor 20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Hoe staat het Drentse onderwijs ervoor? Kerncijfers Drentse Onderwijsmonitor uit de periode

Hoe staat het Drentse onderwijs ervoor? Kerncijfers Drentse Onderwijsmonitor uit de periode Hoe staat het Drentse onderwijs ervoor? Kerncijfers Drentse Onderwijsmonitor uit de periode 20062013 2007 Leerlingen op de basisscholen in Drenthe Het aantal basisschool leerlingen neemt jaarlijks af.

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN. plus. Almere. A plus pr E L. ct -www. dit is een l. l us. plus. Almere. plus. Almere. Telefoon 14 036. info@almere.nl. www.almere.

HOOFDLIJNEN. plus. Almere. A plus pr E L. ct -www. dit is een l. l us. plus. Almere. plus. Almere. Telefoon 14 036. info@almere.nl. www.almere. Almere plus ct -www.l oje it is een d l- A plus pr LE plus Almere.almere.n ea dit is een l l- sdeiteins LeEenA i t re.n l e r e maelm.ndi aela. is - dit een l n.almere.n ea.almere. lea HOOFDLIJNEN www.almere.nl

Nadere informatie

Gemeentelijke onderwijsachterstanden en preventiemonitor

Gemeentelijke onderwijsachterstanden en preventiemonitor Gemeentelijke onderwijsachterstanden en preventiemonitor 2002-2006 Oktober 2006 GOA en Preventiemonitor 2002-2006 Zoetermeer 1 COLOFON Uitgave: Samenstelling : Opdrachtgever: Omslagontwerp: Bronvermelding:

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015 Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 215 Inhoud Inleiding... 3 Speciaal onderwijs... 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het speciaal

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Limburg, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 2011-201 Feitenblad Onlangs verscheen de 11 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

Protocol overgang groep 1 naar groep 2 Protocol overgang groep 2 naar groep 3

Protocol overgang groep 1 naar groep 2 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl Protocol overgang groep 1 naar groep 2 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Algemeen..afname van Taal voor Kleuters en toets Ordenen.gegevens

Nadere informatie

peuter - kleuter Het overdrachtsformulier gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Colofon

peuter - kleuter Het overdrachtsformulier gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Colofon Het overdrachtsformulier peuter - kleuter gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Voor een kind is de overgang van het peuterwerk of de kinder(dag)opvang naar

Nadere informatie

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs Fact sheet nummer 4 juni 2010 Segregatie in het voortgezet onderwijs In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING Utrecht, februari 2015 INHOUD 1 Algemeen 5 2 Het opbrengstenoordeel 7 3 Rendement onderbouw 8 4 Van 3e leerjaar naar diploma (rendement bovenbouw) 11 5 Gemiddeld

Nadere informatie

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard De tabellen geven een inzicht in de huidige situatie rondom 1) Het opleidingsniveau van de huidige leerlingen in Valkenswaard 2) Het opleidingsniveau

Nadere informatie