DE NIET TE VENTILEREN PATIENT: EN WAT DAN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NIET TE VENTILEREN PATIENT: EN WAT DAN?"

Transcriptie

1 Jaarboek voor de Intensievezorgenverpleegkundige 2011 DE NIET TE VENTILEREN PATIENT: EN WAT DAN? Carl Roosens, Universitair Ziekenhuis Gent, Gent Inleiding Patiënten met refractaire hypoxemie en/of hypercapnie zijn een (gelukkig) eerder zeldzaam, maar wel zeer belangrijk probleem op Intensieve Zorg. Refractaire hypoxemie en/of hypercapnie worden omschreven als het falen van lung protective ventilatie als: SaO 2 <90% gedurende 1 uur met een FiO 2 van >0,8; respiratoire acidose met ph <7,1 gedurende 1 uur; persisterende plateaudruk >30 cm H 2 O met tidal volume 4-6 ml/kg; Lung Injury Score (LIS) 3 (tabel 1). Tabel 1. Lung Injury Score, LIS = som van de componenten / aantal componenten Score PaO2/FiO2 > <100 Chest RX none 1 quadrant 2 quadrants 3 quadrants 4 quadrants PEEP < >15 Compliance > <19 Klassiek probeert men bij dergelijke patiënten in de eerste plaats maximaal conservatief te behandelen. Voor refractaire hypoxemie zijn volgende mogelijkheden voorhanden: lung protective ventilatie met hoge PEEP (tot >15 cm H20); recruteringsmanoeuvers; ventilatie in prone positie; High-frequency Oscillatory Ventilation; NO-ventilatie; corticosteroïden. Voor ernstige respiratoire acidose kan men aanpassen ademhalingsfrequentie (cave intrinsic PEEP); bufferterapie (bicarbonaat, Tham); renal replacement therapy. Bij een beperkt aantal patiënten zijn al deze therapeutische opties echter onvoldoende en is men dus genoodzaakt andere oplossingen te zoeken. In deze gevallen blijft er geen enkele andere oplossing meer over dan over te gaan op extracorporele technieken. Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO): rationale Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO), of zoals het ook soms omschreven wordt Extracoporeal Life Support (ECLS), is een behandelingsmodaliteit voor geventileerde patiënten met refractaire hypoxemie en respiratoire acidose, bijna steeds veroorzaakt door ARDS [1]. Deze behandeling werd reeds beschreven in de jaren 70 en 80 [2, 3] maar werd gedurende vele jaren verlaten wegens het hoge aantal complicaties en de hoge mortaliteit. Gezien de technologische evolutie, het beter anticoagulatiebeleid en de in het algemeen verbeterde outcome van de intensieve zorgpatiënt, werd de techniek recent terug opgevist [4]. Voornamelijk na de H1N1-epidemie in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, waar talrijke patiënten op ECMO geplaatst werden [5-8], is de

2 C. Roosens interesse in de techniek terug wat toegenomen. Recent werden de resultaten gepubliceerd van de zogenaamde CESAR-trial [9], een groots opgezette studie waarbij 180 patiënten met refractair ARDS gerandomiseerd werden voor behandeling met conventionele ventilatie of behandeling met ECMO. In de groep behandeld met ECLS was de 6 maand-overleving 63% (57/90), in de conventionele groep was dit 47% (41/87) (p=0,03). Deze studie bevat echter heel wat methodologische onvolkomenheden en kan dan ook niet beschouwd worden als het ultiem bewijs dat behandeling met ECMO superieur is ten opzichte van conventionele behandeling. Ze was dan ook het onderwerp van nogal wat (terechte) kritiek [10, 11]. De grote verdienste van deze publicatie is echter dat hiermee wel werd aangetoond dat grote groepen van patiënten met refractaire hypoxemie en respiratoire acidose kunnen behandeld worden met ECMO in gespecialiseerde centra, en dit zonder belangrijke complicaties. Een speciale (en veel minder invasieve) vorm van extracorporele terapie bij de behandeling van ARDS is de zogenaamde Extra Corporeal CO 2 Removal (ECCO 2 R). In deze behandelingsmodaliteit wordt het bloed over een circuit geleid dat het best kan vergeleken worden met een eenvoudig nierdialysecircuit. Hierbij wordt CO 2 uit het bloed verwijderd maar is er geen effect op de oxygenatie. De rationale voor deze behandeling is om de zogenaamde lung protective ventilation (die quasi steeds resulteert in CO 2 -retentie) effectiever te kunnen aanwenden [12, 13]. ECMO: indicaties ECMO/ECLS blijft tot op heden een rescue-terapie die slechts mag toegepast worden nadat alle andere therapeutische mogelijkheden uitgeprobeerd werden en onvoldoende bleken. Dit betekent dat vooraleer het aanwenden van ECMO overwogen wordt, moeten eerst klassieke lung protective ventilation met hoge PEEP, recruiteringsmaneuvers, high frequency oscillatory ventilation (HFOV), prone ventilatie en het gebruik van NO geprobeerd worden. De huidige stand van de literatuur verschaft zeker geen argumenten om ECMO vroegtijdiger in dit algoritme toe te passen. ECMO wordt ook alleen maar aangewend bij potentieel reversibel longfalen: voor patiënten die langdurig geventileerd zijn en waarbij reeds uitgebreide longfibrose aanwezig is, is ECMO geen therapeutische optie meer. De beslissing om EMO te starten is een beslissing die steeds in teamverband genomen wordt. De indicaties zijn [14, 15]: ARDS in het vroegtijdig stadium (<7 dagen of eventueel tot 10 dagen als de periode waarin hoge beademingsdrukken noodzakelijk waren <7 dagen is); leeftijd <65 jaar; potentieel reversibel longlijden; Lung Injury Score >3; (A-a) O 2 gradiënt >600; PaO 2 /FiO 2 ratio <75; long compliantie <0,5 ml/cm H 2 O/kg; ongecompenseerde hypercapnie met ph <7,2; geen contraindicatie voor volledige anticoagulatie. Contra-indicaties zijn een chronische ziekte waarvan fatale afloop binnen 5 jaar vermoed wordt, langdurig ARDS met aanwezigheid van fibrose en (relatief) BMI >40 kg/m 2. Voor ECCO 2 removal is de indicatie wat ruimer: een patiënt die onder lung protective ventilation CO 2 - retentie ontwikkelt en die enkel nog kan behandeld worden door het opdrijven van de beademingsdrukken tot voorbij de gevaarslimiet voor het ontstaan van ventilator induced lung injury. Dit betekent dat ECCO 2 removal vroegtijdiger kan toegepast worden dan klassieke ECMO en niet alleen als rescue-techniek.

3 Jaarboek voor de Intensievezorgenverpleegkundige 2011 Een schatting van het aantal patiënten dat jaarlijks in België in aanmerking kan komen voor ECMObehandeling voor acuut respiratoir falen kan gebeuren aan de hand van de cijfers uit de CESAR-trial. Daarin werden 180 patiënten geïncludeerd over een periode van 5 jaar en dit voor een bevolking van personen. Als we deze gegevens extrapoleren naar de Belgische situatie, betekent dit dat er jaarlijks patiënten in aanmerking kunnen komen voor ECMO in België. De cijfers uit de H 1 N 1 - studies overnemen is niet realistisch aangezien vrijwel iedereen het er over eens is dat in deze studies nogal liberaal met ECMO werd omgesprongen [16]. Dit aantal is vanzelfsprekend beperkt. Doch om het volledig arsenaal van therapeutische opties in de behandeling van ARDS te kunnen aanbieden, is het beschikken over een ECMO-programma actueel onontbeerlijk. De CESAR-trial toonde aan dat een tijdige doorverwijzing naar een gespecialiseerd centrum belangrijk kan zijn. Voor ECCO 2 R is het indicatiegebied ruimer doch hierover bestaan nog geen literatuurgegevens. ECMO: techniek ECMO kan gebeuren veno-arterieel (VA) of veno-veneus (VV) [17, 18]. Voor acuut respiratoir falen wordt bijna steeds gebruik gemaakt van VV ECMO (in de literatuur varieert het aantal van 75 tot 95% VV ECMO). Enkel indien ook geassocieerd hartfalen aanwezig is, wordt VA ECMO gebruikt [19]. Daarom wordt bij de opstart van ECMO voor respiratoir falen steeds eerst een echocardiografie uitgevoerd. Bij VV ECMO wordt de gasuitwisseling volledig overgenomen (zelfs in de afwezigheid van enige eigen longfunctie). Er is echter geen ondersteuning van de cardiale functie; onrechtstreeks wordt het hart echter wel wat geholpen door het afbouwen dan de mechanische ventilatie. VV ECMO kan technisch uitgevoerd worden door dubbele canulatie: een drainagekatheter in de V. Femoralis en een katheter in de V. Jugularis Interna om het geoxygeneerde bloed terug te geven aan de patiënt. Hierbij bestaat het gevaar van recirculatie: als de katheter in de V. Femoralis te hoog komt, wordt het geoxygeneerde bloed onmiddellijk terug opgezogen in het circuit van de ECMO zonder dat het in de circulatie van de patiënt terechtkomt. Om dit probleem te omzeilen, werd een dubbellumen katheter ontwikkeld die via de V. Jugularis Interna ingebracht wordt en zowel dient voor drainage van veneus bloed (uit V. Cava Superior en Inferior via 2 drainageopeningen) als voor teruggave van geoxygeneerd bloed in het rechter atrium (Avalon Elite TM Bi-Caval Dual-Lumen Catheter, zie figuur 1) [20]. Deze katheter bestaat in verschillende maten en kan ook bij kinderen aangewend worden. Figuur 1. Bicaval Dual-lumen Catheter

4 C. Roosens Deze katheters kunnen perfect percutaan ingebracht worden en behoeven dus geen chirurgische interventie. Het moet benadrukt worden dat het plaatsen van de juiste canules in het juiste bloedvat een belangrijke invloed heeft op het al dan niet slagen van ECMO. Bij VV ECMO wordt de SaO 2 bepaald door: ECMO-flow; systemische veneuze return van de patiënt (= cardiac output); recirculatie; SO 2 van het veneuze bloed; de longfunctie. Veruit de meest bepalende (en gemakkelijkst te manipuleren) factor is de ECMO-flow. ECMO: praktische uitwerking Bij VV ECMO wordt gebruik gemaakt van een extracorporeel circuit dat te vergelijken valt met extracorporele circulatie bij cardiochirurgie. Samenwerking met dienst perfusie (zeker voor starten en stoppen) is dan ook onontbeerlijk. Het dagelijks beleid kan echter door een goed georganiseerde intensive care autonoom georganiseerd worden. Voor ECCO 2 R zijn de technische vereisten veel beperkter (het gaat in principe over een eenvoudig dialysecircuit). Het plaatsen van de katheters bij VV ECMO kan perfect bedside gebeuren door de intensivist. Voor het plaatsen van de katheters voor VA ECMO (en dan vooral voor de arteriële canule) en voor het verwijderen van de katheters is echter de aanwezigheid van een chirurg (vasculair of cardiochirurg) noodzakelijk. Vanzelfsprekend moet de patiënt onder ECMO volledig geanticoaguleerd worden. Dit gebeurt door middel van heparine. Controle van de anticoagulatie (aptt of ACT) is dan ook minstens 4x/dag noodzakelijk. Trombo-elastografie kan helpen bij het opvolgen van de stolling. Een frequente controle van antitrombine III is eveneens aangewezen. In de eerste dagen na de start van ECMO treedt dikwijls een belangrijke inflammatoire respons op. Dit leidt tot de noodzaak aan vasopressoren, forse vullingsnood en een initiële toename van het longlijden met een forse deterioratie van de RX thorax ( total white out ). Wanneer deze fase voorbij is, is het van essentieel belang om de patiënt zo droog mogelijk te houden (eventueel met toediening van diuretica of dialyse). Het ventilatoire beleid tijdens de ECMO-therapie is erop gericht de zogenaamde ventilator induced lung injury (VILI) tot een minimum te beperken. Dit kan gebeuren door de beademingsdrukken en ademhalingsfrequentie drastisch te reduceren maar zeker voldoende PEEP te behouden om atelectase te vermijden. Indien de patiënt conventioneel geventileerd wordt, kan dit met pressure controlled ventilation met peak pressure van cm H 2 0, een frequentie van 6-8/min, FiO 2 <0,5 en PEEP cm H 2 0. Een zeer elegant alternatief bestaat erin om de patiënt onder HFOV te plaatsen met mean airway pressures van 20 cm H 2 O en een frequentie van 6-9 Hz. De gemiddelde duur van ECMO-therapie voor respiratoir falen varieert rond 7 tot 10 dagen. Weaning van ECMO gebeurt wanneer de onderliggende respiratoire problematiek voldoende opgeklaard is. Dit wordt geëvalueerd door afbouwen van de flow via de ECMO (tot 1-2 L/min) en het terug opdrijven van de ventilatie. Indien de patiënt op HFOV met een mean airway pressure van <30-35 cm H 2 O en een minimale ECMO-flow voldoende kan geoxygeneerd worden, kan besloten worden om de ECMO te

5 Jaarboek voor de Intensievezorgenverpleegkundige 2011 stoppen. Deze beslissing wordt steeds genomen in nauw overleg tussen (ECMO-)intensivist en perfusionist. Progressieve pulmonale hypertensie met rechter ventrikelfalen wijst bijna steeds op irreversiebel longfalen met onmogelijkheid tot weanen van ECMO. ECMO: complicaties De technologische evolutie van de laatste jaren heeft ervoor gezorgd dat ECMO veel veiliger kan aangewend worden. Nochtans blijft ECMO een zeer complexe en gesofisticeerde techniek die dan ook het risico op verschillende complicaties inhoudt (tabel 2). Het moet dan ook benadrukt worden, dat ECMO slechts aangewend mag worden als alle anderen technieken gefaald hebben. Tabel 2. Complicaties bij ECMO. Complicatie Incidentie (%) Bloedklonters (oxygenator, tubing, filter) 3,2-22 Bloeding (wonden, canules, GIB, ICB, ) 5,3-79 Pompfalen 4,7-20 Neurologische complicaties (ICB, CVA, epi-insult, ) Ischemie ledematen Canulatieproblemen 0,8-8 Nosocomiale infecties Nierfalen ECMO: conclusies ECMO heeft zijn plaats ingenomen bij de behandeling van patiënten met acuut respiratoir falen en refractaire hypoxemie en respiratoire acidose. ECMO gebeurt best in gespecialiseerde centra waar een multidisciplinaire aanpak mogelijk is. Indien ECMO aangewend wordt bij een beperkte, geselecteerde patiëntengroep kan het een levensreddende techniek zijn. Referenties [1] Bartlett RH, Roloff DW, Custer JR et al.: Extracorporeal Life Support: The University of Michigan Experience. JAMA 2000; 283: [2] Zapol WM, Snider MT, Hill JD et al.: Extracorporeal membrane oxygenation in severe acute respiratory failure: a randomized prospective study. JAMA 1979; 242: [3] Gattinoni L, Pesenti A, Mascheroni D et al.: Low-frequency positive-pressure ventilation with extracorporeal CO2 removal in severe acute respiratory failure. JAMA 1986; 256: [4] Brogan Thomas V, Thiagarajan Ravi R, Rycus Peter T et al.: Extracorporeal membrane oxygenation in adults with severe respiratory failure: a multi-center database. Intensive Care Medicine 2009; 35: [5] The Australia and New Zealand Extracorporeal Membrane Oxygenation Influenza Investigators: Extracorporeal Membrane Oxygenation for 2009 Influenza A(H1N1) Acute Respiratory Distress Syndrome. JAMA 2009; [6] The Anzic influenza investigators and australian Maternity outcomes surveillance system : Critical illness due to 2009 A/H1N1 influenza in pregnant and postpartum women: population based cohort study. BMJ 2010; 340:c1279.

6 C. Roosens [7] Kumar A, Zarychanski R, Pinto R et al.: Critically Ill Patients With 2009 Influenza A(H1N1) Infection in Canada. JAMA 2009; 302: [8] Roch A, Lepaul-Ercole R, Grisoli D et al.: Extracorporeal membrane oxygenation for severe influenza A (H1N1) acute respiratory distress syndrome: a prospective observational comparative study. Intensive Care Med 2010; 36: [9] Peek, GJ Mugford M, Tiruvoipati R et al.: Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory support versus extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure (CESAR): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2009; 374: [10] Zwischenberger JB, Lynch JE: Will CESAR answer the adult ECMO debate? Lancet 2009; 374: [11] Moran JL, Chalwin RP, Graham PL: Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) reconsidered. Crit care Resusc 2010; 12: [12] Terragni PP, Del Sorbo L, Mascia L et al.: Tidal Volume Lower than 6 ml/kg Enhances Lung Protection: Role of Extracorporeal Carbon Dioxide Removal. Anesthesiology 2009; 111: [13] Dembinski R, Hochhausen N, Terbeck S et al.: Pumpless extracorporeal lung assist for protective mechanical ventilation in experimental lung injury. Crit Care Med 2007; 35: [14] Schuerer DJE, Kolovos NS, Boyd KV et al.: Extracorporeal Membrane Oxygenation: Current Clinical Practice, Coding, and Reimbursement. Chest 2008; 134: [15] Hemmila MR, Napolitano LM: Severe respiratory failure: advanced treatment options. Crit Care Med 2006; 34:S [16] Morris AH, Hirshberg E, Miller RRr et al.: Counterpoint: Efficacy of Extracorporeal Membrane Oxygenation in 2009 Influenza A(H1N1): Sufficient Evidence? Chest 2010; 138: [17] Sidebotham D, McGeorge A, McGuinness S et al.: Extracorporeal membrane oxygenation for treating severe cardiac and respiratory disease in adults: Part 1--overview of extracorporeal membrane oxygenation. J Cardiothorac Vasc Anesth 2009; 23: [18] Sidebotham D, McGeorge A, McGuinness S et al.: Extracorporeal Membrane Oxygenation for Treating Severe Cardiac and Respiratory Failure in Adults: Part 2-Technical Considerations. J Cardiothorac Vasc Anesth 2010; 24: [19] Gaffney AM, Wildhirt SM, Griffin MJ et al.: Extracorporeal life support. BMJ 2010; 341:c5317- c5317. [20] Bermudez CA, Rocha RV, Sappington PL et al.: Initial experience with single cannulation for venovenous extracorporeal oxygenation in adults. Ann Thorac Surg 2010; 90:

Hoe voorkom ik vv-ecmo en bij wie is het dan wel geïndiceerd? J.G. van der Hoeven

Hoe voorkom ik vv-ecmo en bij wie is het dan wel geïndiceerd? J.G. van der Hoeven Hoe voorkom ik vv-ecmo en bij wie is het dan wel geïndiceerd? J.G. van der Hoeven H1N1 griep Waarom vv-ecmo? Er is onomstotelijk aangetoond dat vv-ecmo beter is dan conservatieve behandeling - NEE Risico

Nadere informatie

ILA-active trial Extracorporele CO2 Removal. Serge J.C. Verbrugge Afdeling Intensive Care-Anesthesiologie Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam

ILA-active trial Extracorporele CO2 Removal. Serge J.C. Verbrugge Afdeling Intensive Care-Anesthesiologie Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam ILA-active trial Extracorporele CO2 Removal Serge J.C. Verbrugge Afdeling Intensive Care-Anesthesiologie Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam COPD op de IC COPD GOLD IV patienten 50% 2x/jaar acute exacerbatie

Nadere informatie

ECLS: Goede en minder goede indicaties. Diederik van Dijk

ECLS: Goede en minder goede indicaties. Diederik van Dijk ECLS: Goede en minder goede indicaties Diederik van Dijk Extra Corporeal Life Support Bloedsomloop en ademhaling uit de muur Extra Corporeal Life Support De ultieme vorm van life support Maar ken uw beperkingen!

Nadere informatie

Extra Corporeal Life Support (ECLS) voor hart- en/of longfalen op de volwassenen Intensive Care in Nederland

Extra Corporeal Life Support (ECLS) voor hart- en/of longfalen op de volwassenen Intensive Care in Nederland Extra Corporeal Life Support (ECLS) voor hart- en/of longfalen op de volwassenen Intensive Care in Nederland Indicaties voor ECLS en voorwaarden voor een ECLS- centrum Diederik Gommers, Erasmus Medisch

Nadere informatie

Intelligente beademing: klaar voor de toekomst? Toepasbaarheid van INTELLiVENT ASV op de Intensive Care van Ziekenhuis Amstelland

Intelligente beademing: klaar voor de toekomst? Toepasbaarheid van INTELLiVENT ASV op de Intensive Care van Ziekenhuis Amstelland Intelligente beademing: klaar voor de toekomst? Toepasbaarheid van INTELLiVENT ASV op de Intensive Care van Ziekenhuis Amstelland Mark van den Brink, Ventilation Practitioner i.o. Afbeelding: Hamilton

Nadere informatie

Beademing in de praktijk!

Beademing in de praktijk! Beademing in de praktijk! Marieke Vostermans-Breuer IC-verpleegkundige &! Ventilation Practitioner 10 Februari 2017 "Back to Basics" 1 Inleiding Afgelopen decennia Evidence Based Mechanische beademing

Nadere informatie

Long protectief beademen (samenvatting van het onderzoek)

Long protectief beademen (samenvatting van het onderzoek) Pagina 8 Long protectief beademen (samenvatting van het onderzoek) Onderzoeksvraag Wordt er binnen de IC van het St. Antonius Ziekenhuis protectief beademd volgens de geldende evidenced based richtlijnen?

Nadere informatie

Inhoud. 3 Respiratoire insufficiëntie Klinische symptomen Hypoxemie en hypoxie...42

Inhoud. 3 Respiratoire insufficiëntie Klinische symptomen Hypoxemie en hypoxie...42 Inhoud 1 Geschiedenis van mechanische beademing.... 1 1.1 Evolutie van de apparatuur.... 2 1.1.1 Negatieve drukbeademing... 2 1.1.2 Positieve drukbeademing.... 2 1.2 Evolutie van de behandeling.... 3 2

Nadere informatie

Back to basics. Recruteren. 10 februari Lann Jacobs 1

Back to basics. Recruteren. 10 februari Lann Jacobs 1 Back to basics Recruteren 10 februari 20117 Lann Jacobs 1 Recruteren?? Werven, halen, aantrekken In dienst roepen 10 februari 2017 Lann Jacobs 2 Alveoli Geschat aantal op 300-500 miljoen Geschat oppervlakte

Nadere informatie

Mythe: Zuurstof is gevaarlijk bij COPD

Mythe: Zuurstof is gevaarlijk bij COPD Mythe: Zuurstof is gevaarlijk bij COPD Dr Leo Heunks longarts-intensivist afd intensive care April, 211 Programma Regulatie van de ademhaling Effect O2 tijdens AE-COPD Oorzaken hypercapnie tijdens AE-COPD

Nadere informatie

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst 1 Thorax trauma Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst Casus GM 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst Blanco voorgeschiedenis 1 GM, man, 3/5/1951 Observatie: Zweet

Nadere informatie

Extra Corporele Membraan Oxygenatie op een perifere Intensive Care

Extra Corporele Membraan Oxygenatie op een perifere Intensive Care Extra Corporele Membraan Oxygenatie op een perifere Intensive Care ECLS Nursing UMC Utrecht 23-9-2016 Florens Polderman Internist-intensivist Disclosures Geen Gebruikt materiaal op IC Jeroen Bosch Ziekenhuis

Nadere informatie

Beademen. Sandra de Boer van Kammen Ventilation Practitioner a.vankammen@erasmusmc.nl Refereeravond HAGA 17-06-2014

Beademen. Sandra de Boer van Kammen Ventilation Practitioner a.vankammen@erasmusmc.nl Refereeravond HAGA 17-06-2014 Beademen Sandra de Boer van Kammen Ventilation Practitioner a.vankammen@erasmusmc.nl Refereeravond HAGA 17-06-2014 Programma VILI Resultaten onderzoeken VP ers Erasmus MC Hoe goed te beademen Curves NAVA

Nadere informatie

Meer of minder zuurstof?

Meer of minder zuurstof? Meer of minder zuurstof? Streefwaarden en toxiciteit Hendrik JF Helmerhorst Arts-onderzoeker Intensive Care AIOS Anesthesiologie Is a breath of fresh air worth it? 2 Achtergrond Geschiedenis Priestley,

Nadere informatie

Oorzaken shock. Hypovolemie Compressie van hart en vaten (tamponade) Cardiogene shock (hartfalen) Sepsis Neurogeen (verlies autonome bezenuwing)

Oorzaken shock. Hypovolemie Compressie van hart en vaten (tamponade) Cardiogene shock (hartfalen) Sepsis Neurogeen (verlies autonome bezenuwing) Oorzaken shock Hypovolemie Compressie van hart en vaten (tamponade) Cardiogene shock (hartfalen) Sepsis Neurogeen (verlies autonome bezenuwing) Diagnose Klinische omstandigheden Klinisch onderzoek Hemodynamisch

Nadere informatie

Kinetische Therapie: leuk voor ons of goed voor de patiënt?? Refereeravond UMC Nijmegen st. Radboud 18 februari 2004

Kinetische Therapie: leuk voor ons of goed voor de patiënt?? Refereeravond UMC Nijmegen st. Radboud 18 februari 2004 Kinetische Therapie: leuk voor ons of goed voor de patiënt?? Refereeravond UMC Nijmegen st. Radboud 18 februari 2004 Beademing in Buikligging en / of Open the Lung Concept. Fleur Nooteboom, internist Intensivist

Nadere informatie

Mechanical ventilation. Intensive Care Training Program Radboud University Medical Centre Nijmegen

Mechanical ventilation. Intensive Care Training Program Radboud University Medical Centre Nijmegen Mechanical ventilation Intensive Care Training Program Radboud University Medical Centre Nijmegen What is optimal PSV? Optimal PS level Optimal cycle-off criterium Optimal pressurization Minimal trigger

Nadere informatie

PHYSIOLOGY, CONSIDERATIONS AND ANESTHESIA CLINICAL PRACTICE APPLICATION OF PULSE PRESSURE VARIATION IN M A X I M T I M M E R S

PHYSIOLOGY, CONSIDERATIONS AND ANESTHESIA CLINICAL PRACTICE APPLICATION OF PULSE PRESSURE VARIATION IN M A X I M T I M M E R S PHYSIOLOGY, CONSIDERATIONS AND APPLICATION OF PULSE PRESSURE VARIATION IN ANESTHESIA CLINICAL PRACTICE M A X I M T I M M E R S D R. B A S K U I J P E R S VOCHTRESPONSIVITEIT? Statisch Dynamisch CVD, PAOP,

Nadere informatie

Wanneer is een leven redden te duur? vv-ecmo on trial. dr Erwin J.O. Kompanje. Department of Intensive Care

Wanneer is een leven redden te duur? vv-ecmo on trial. dr Erwin J.O. Kompanje. Department of Intensive Care Wanneer is een leven redden te duur? vv-ecmo on trial dr Erwin J.O. Kompanje Department of Intensive Care Vergoeding van behandelingen, pakketprincipes CVZ 1 Noodzaak * 2 Effectiviteit 3 Kosteneffectiviteit

Nadere informatie

PPHN pathofysiologie en ontwikkelingen. Robin van der Lee Kinderarts neonatoloog AMC

PPHN pathofysiologie en ontwikkelingen. Robin van der Lee Kinderarts neonatoloog AMC PPHN pathofysiologie en ontwikkelingen Robin van der Lee Kinderarts neonatoloog AMC Q s Hoe zit de pathofysiologie in elkaar? Waarom is dit ziektebeeld zo uitdagend? Wat zijn de ontwikkelingen de laatste

Nadere informatie

De hematologie patiënt op de IC. Mirelle Koeman, internist-intensivist

De hematologie patiënt op de IC. Mirelle Koeman, internist-intensivist De hematologie patiënt op de IC. Mirelle Koeman, internist-intensivist 3 juli 2013 Inhoud. Hoe het was. En nu? Complicaties Klinisch vraagstuk Wat gebeurt er? Rol van vroege NIV Hoe doen wij het? Conclusie

Nadere informatie

The RIGHT food is the best medicine

The RIGHT food is the best medicine The RIGHT food is the best medicine Nutritie Support Team : Dr G..Lambrecht, E. Museeuw, N. Baillieul Dienst gastro-enterologie: Dr. G. Deboever Dr. G. Lambrecht Dr. M. Cool Inhoud Ondervoeding Voedingsbeleid

Nadere informatie

Patiënten Dit protocol is van toepassing op alle volwassen patiënten die langer dan 48 uur beademd worden.

Patiënten Dit protocol is van toepassing op alle volwassen patiënten die langer dan 48 uur beademd worden. Ontwenning van de beademing Datum vaststelling: Datum revisie: Verantwoording: Doelgroep: Bron: Februari 2014 Februari 2016 Protocollencommissie IC Artsen IC Literatuurstudie Inleiding Dit protocol beschrijft

Nadere informatie

Bloedgasanalyse: arterieel of centraal veneus?

Bloedgasanalyse: arterieel of centraal veneus? Bloedgasanalyse: arterieel of centraal veneus? Amsterdam Symposium 2015 Martijn van Tellingen Bloedgasanalyse: arterieel of centraal veneus? Bloedgasanalyse: arterieel of (gemengd) ScvO 2 vs. SvO 2 Lactaat

Nadere informatie

Resultaten van Manoeuvres

Resultaten van Manoeuvres Resultaten van Manoeuvres Rita Grob VP i.o. Algemene IC Medisch Spectrum Twente Enschede 12 oktober 2011 1 Inhoud Inleiding Medisch Spectrum Twente Rekruteren van Alveoli Praktijkonderzoek Resultaten Uitslagen

Nadere informatie

ECMO ondersteuning bij een patiënt met ARDS ten gevolge van een dubbelzijdige pneumonie op basis van influenza type A (H1N1)

ECMO ondersteuning bij een patiënt met ARDS ten gevolge van een dubbelzijdige pneumonie op basis van influenza type A (H1N1) NeSECC UPTODATE 2010 nr. 1; p.14 ECMO ondersteuning bij een patiënt met ARDS ten gevolge van een dubbelzijdige pneumonie op basis van influenza type A (H1N1) P.A.M. Segers EKP 1, C.M. Maas EKP 1, A.J.

Nadere informatie

Casus: als de patient niet meer te beademen is Diederik Gommers

Casus: als de patient niet meer te beademen is Diederik Gommers Casus: als de patient niet meer te beademen is Diederik Gommers OLC heeft niets te maken met ventilatie modus (PC of VC) en/of ventilatie frequentie Casus: man 32 jr VG: HT 21/3 t/m 28/3 opname IC RvO:

Nadere informatie

OPSTART VAN EEN PEDIATRISCH ECMO-PROGRAMMA

OPSTART VAN EEN PEDIATRISCH ECMO-PROGRAMMA Inleiding OPSTART VAN EEN PEDIATRISCH ECMO-PROGRAMMA J. W illems, Universitair Ziekenhuis Gent ExtraCorporele MembraanOxygenatie (ECMO) is een invasieve orgaanfunctievervangende techniek waarbij de rol

Nadere informatie

ECPR. Gerdy Debeuckelaere RN, ECCP, MScN Perfusionist - ULB Hôpital Erasme - Kliniek Sint Jan

ECPR. Gerdy Debeuckelaere RN, ECCP, MScN Perfusionist - ULB Hôpital Erasme - Kliniek Sint Jan ECPR Gerdy Debeuckelaere RN, ECCP, MScN Perfusionist - ULB Hôpital Erasme - Kliniek Sint Jan gerdy.debeuckelaere@gmail.com Overzicht Definities & terminologie ECLS systemen Wetenschappelijke evidentie Transport

Nadere informatie

Vene jugularis lijn bij patiënten met risico op verhoogde ICP. Carine van Rijn

Vene jugularis lijn bij patiënten met risico op verhoogde ICP. Carine van Rijn Vene jugularis lijn bij patiënten met risico op verhoogde ICP Carine van Rijn Inleiding Verhoogde intracraniële druk zou een contra-indicatie zijn voor cannulatie van de v. jugularis interna v. subclavialijn

Nadere informatie

Non-Invasieve Beademing

Non-Invasieve Beademing Non-Invasieve Beademing cursus Pulmonologie Hans Verberne Teamleider Intensive care Non - invasieve Beademing Wat is het? Wanneer? Waarom? Hoe? Waar? Beademing Mechanische Ventilatie Beademingsindicaties

Nadere informatie

Anesthesiologisch beleid bij heupfracturen. Vrijdagochtendkrans 26/09/2014 Sarah Cornelis DrP Van Loon

Anesthesiologisch beleid bij heupfracturen. Vrijdagochtendkrans 26/09/2014 Sarah Cornelis DrP Van Loon Anesthesiologisch beleid bij heupfracturen Vrijdagochtendkrans 26/09/2014 Sarah Cornelis DrP Van Loon Anesthesie en heupfracturen Inleiding Pre-operatieveaandachtspunten Pre-operatiefmanagement Intra-operatief

Nadere informatie

Het ac:ef mobiliseren

Het ac:ef mobiliseren Het ac:ef mobiliseren met de bedfiets vooruit Pim Mossel Fysiotherapeut Vervolg plenaire sessie Het aandeel van de fysiotherapeut Trainen Begeleiden Ondersteunen Adviseren Informeren Rol van de Fysiotherapeut

Nadere informatie

De rol van apc en steroiden. Intensive Care, UMC St Radboud Nijmegen

De rol van apc en steroiden. Intensive Care, UMC St Radboud Nijmegen De rol van apc en steroiden Peter Pickkers Intensive Care, UMC St Radboud Nijmegen NIVAS 2012 De controverse omtrent APC, Eli-Lilly en de Surviving Sepsis Campaign De studies De sponsering Het commentaar

Nadere informatie

Lange termijn complicaties bij ARDS

Lange termijn complicaties bij ARDS Lange termijn complicaties bij ARDS 2 maanden later 13 juni 2016 Loes Hoogveld, MC Acute fase Casus Vrouw, 72 jaar VG/ Blanco HET fiets vs auto: Ribfracturen re 1-12 en li 1-8, hematopneumothorax li en

Nadere informatie

Respiratoire complicaties bij thoraxchirurgie. Bart van Silfhout Ventilation Practitioner

Respiratoire complicaties bij thoraxchirurgie. Bart van Silfhout Ventilation Practitioner Respiratoire complicaties bij thoraxchirurgie Bart van Silfhout Ventilation Practitioner Doel & inhoud Het uitwisselen van ideeën, kennis en gedachten en vooral een leuke voordracht!!! Gasuitwisseling

Nadere informatie

Delier na cardiochirurgie Kiki Stolzenbach AIOS Anesthesiologie

Delier na cardiochirurgie Kiki Stolzenbach AIOS Anesthesiologie Delier na cardiochirurgie 03-08-2017 Kiki Stolzenbach AIOS Anesthesiologie Epidemiologie Incidentie 5-55% Meestal eerste uiting tussen dag 1-3 postoperatief O Neal et al Can J Anesth 2017, Cereghetti et

Nadere informatie

outcome kinderreanimaties. kinderreanimaties buiten het ziekenhuis. kinderreanimaties buiten het ziekenhuis

outcome kinderreanimaties. kinderreanimaties buiten het ziekenhuis. kinderreanimaties buiten het ziekenhuis Ontwikkelingen in de outcome van Joke Kieboom kinderarts-intensivist UMC / Beatrix kinderziekenhuis Groningen outcome reanimaties ALS BLS reanimaties binnen het ziekenhuis e-cpr conclusies in westerse

Nadere informatie

Bloedgassen. Homeostase. Ronald Broek

Bloedgassen. Homeostase. Ronald Broek Bloedgassen Homeostase Ronald Broek Verstoring Homeostase Ziekte/Trauma/vergiftiging. Geeft zuur-base en bloedgasstoornissen. Oorzaken zuur-base verschuiving Longemfyseem. Nierinsufficientie Grote chirurgische

Nadere informatie

CRRT: when to start? when to stop? and how much?

CRRT: when to start? when to stop? and how much? CRRT: when to start? when to stop? and how much? Gerrie Cuperus, Renal Practitioner i.o. Antonius Ziekenhuis Sneek, mei 2009 Inhoud presentatie Korte introductie ziekenhuis Vraag- en doelstelling Het onderzoek

Nadere informatie

De behandeling van osteoporotische heupfracturen: een uitdaging voor de chirurg

De behandeling van osteoporotische heupfracturen: een uitdaging voor de chirurg De behandeling van osteoporotische heupfracturen: een uitdaging voor de chirurg Prof. Dr. A. Sermon Traumatologische Heelkunde UZ Gasthuisberg, Leuven Probleemstelling Probleemstelling Epidemiologie Specifieke

Nadere informatie

Obesitas op de IC: Hoe te beademen?

Obesitas op de IC: Hoe te beademen? Obesitas Body Mass Index Obesitas op de IC: Hoe te beademen? Body Mass Index (BMI) = gewicht / (lengte) 2 = kg/m 2 Toename overgewicht = toename gezondheidsrisico! WHO indeling: Jasper van Bommel Intensive

Nadere informatie

Outcome na CVVH- behandeling Mortaliteit en nierfunctieherstel bij IC-patiënten na CVVH-behandeling

Outcome na CVVH- behandeling Mortaliteit en nierfunctieherstel bij IC-patiënten na CVVH-behandeling Outcome na CVVH- behandeling Mortaliteit en nierfunctieherstel bij IC-patiënten na CVVH-behandeling Ellen Stikkelbroeck, Renal Practitioner i.o., VieCuri Venlo Inleiding Introductie CVVH in Venlo Onderzoek

Nadere informatie

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Kaart toenemende demografie obesitas The influence of obesity on total joint arthroplasty.

Nadere informatie

Adequaat zuurstofgebruik in verschillende pathologieën, inclusief palliatie. Medische aspecten van BiPAP bij acuut respiratoir falen

Adequaat zuurstofgebruik in verschillende pathologieën, inclusief palliatie. Medische aspecten van BiPAP bij acuut respiratoir falen Adequaat zuurstofgebruik in verschillende pathologieën, inclusief palliatie Medische aspecten van BiPAP bij acuut respiratoir falen B. Buyse Dienst Longziekten Centrum voor Slaapmonitoring en Thuisventilatie

Nadere informatie

Medische protocollencommissie Intensive Care

Medische protocollencommissie Intensive Care Titel Beademing van volwassen IC-patiënten Datum vaststelling: 09-2007 Datum revisie: 09-2009 Verantwoording: Brondocument: Medische protocollencommissie Intensive Care Richtlijn Weaning van de beademing

Nadere informatie

College. Beademing 1. Opleiding Intensive Care Fontys Hogescholen. Hans Verberne Teamleider Intensive care Docent respiratie/beademing

College. Beademing 1. Opleiding Intensive Care Fontys Hogescholen. Hans Verberne Teamleider Intensive care Docent respiratie/beademing College Beademing 1 Opleiding Intensive Care Fontys Hogescholen Hans Verberne Teamleider Intensive care Docent respiratie/beademing Beademing Kunst of Kunde? Respiratie Functie van de ademhaling en longen

Nadere informatie

Literatuuronderzoek. Hoe lang mag een waaknaald blijven zitten?

Literatuuronderzoek. Hoe lang mag een waaknaald blijven zitten? HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Literatuuronderzoek Hoe lang mag een waaknaald blijven zitten? Michelle Entius 500635128 LV13-3IKZ1 Stagebegeleiders: Anetha van Waveren Samantha Carrot Literatuuronderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Staken antihypertensiva bij ouderen. Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie

Staken antihypertensiva bij ouderen. Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie Staken antihypertensiva bij ouderen Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie 2 Vragen Zou u antihypertensiva staken bij een geriatrische patiënt met hypertensie en een

Nadere informatie

Hersenbeschadiging na sepsis en delier op de IC

Hersenbeschadiging na sepsis en delier op de IC Hersenbeschadiging na sepsis en delier op de IC Lange termijn gevolgen van IC behandeling! Mathieu van der Jagt Intensive Care Volwassenen, Erasmus MC Rotterdam m.vanderjagt@erasmusmc.nl Er is meer dan

Nadere informatie

Behandeling van het acute herseninfarct

Behandeling van het acute herseninfarct Behandeling van het acute herseninfarct VPL symposium 14-03-2014 Puck Fransen, onderzoeker neurologie, Erasmus MC Inhoud Achtergrond (epidemiologie/etiologie) Behandeling endovasculaire behandeling Huidige

Nadere informatie

Marlies Snoeck Medisch Spectrum Twente Ventilation Practitioner i.o. 12 oktober 2011

Marlies Snoeck Medisch Spectrum Twente Ventilation Practitioner i.o. 12 oktober 2011 Marlies Snoeck Medisch Spectrum Twente Ventilation Practitioner i.o. 12 oktober 2011 1 Inleiding Probleem-, Vraag-, Doelstelling Onderzoek Resultaten Conclusie en aanbevelingen Rol van Ventilation Practitioner

Nadere informatie

Diabetes: kan een Pancreastransplantatie een oplossing bieden?

Diabetes: kan een Pancreastransplantatie een oplossing bieden? Diabetes: kan een Pancreastransplantatie een oplossing bieden? Daniel Jacobs-Tulleneers-Thevissen Oncologische, Thorax- en Transplantatieheelkunde, UZ Brussel Diabetes Research Center, Vrije Universiteit

Nadere informatie

Positieve of negatieve druk: dat is de vraag. Waardoor stroomt het bloed? Over PEEP en NITD. Coronaire perfusiedruk: P Aod -P RA

Positieve of negatieve druk: dat is de vraag. Waardoor stroomt het bloed? Over PEEP en NITD. Coronaire perfusiedruk: P Aod -P RA Positieve of negatieve druk: dat is de vraag Stelling: een periode van negatieve intra-thoracale druk is essentieel voor bloedstroom tijdens hartmassage Over PEEP en NITD R.W. Koster Academisch Medisch

Nadere informatie

De Centraal Veneuze Catheter

De Centraal Veneuze Catheter De Centraal Veneuze Catheter Introductie CRRT vereist een veneuze toegang tot de bloedbaan Centraal veneuze katheters worden gebruikt voor het creëren deze toegang De toegang tot de bloedbaan wordt ook

Nadere informatie

Teugvolume bij druk gecontroleerde beademing.wat is veilig? Harmen Middelkamp Ventilation Practitioner i.o. Intensive Care MCL Leeuwarden

Teugvolume bij druk gecontroleerde beademing.wat is veilig? Harmen Middelkamp Ventilation Practitioner i.o. Intensive Care MCL Leeuwarden Teugvolume bij druk gecontroleerde beademing.wat is veilig? Ventilation Practitioner i.o. Intensive Care MCL Leeuwarden Inhoud Presentatie Voorstellen aanleiding Doel en realisatie Conclusie en aanbevelingen

Nadere informatie

ZUURBASE. Praktisch bekeken

ZUURBASE. Praktisch bekeken ZUURBASE Praktisch bekeken Bloedgasafwijkingen en Electrolytstoornissen Enerzijds handteken van ziekte (hulp in diagnose) Anderzijds mogelijk (urgente) pathologie op zich (? nood aan behandeling) BEHANDELING

Nadere informatie

Erytrocytentransfusie: van literatuur naar praktijk.

Erytrocytentransfusie: van literatuur naar praktijk. Erytrocytentransfusie: van literatuur naar praktijk. Amerik de Mol Kinderarts-neonatoloog Albert Schweitzer ziekenhuis 1 e Symposium Regionale Neonatologie Inhoud Cochrane review Eén review, één richtlijn?

Nadere informatie

Casus. PrevalenOe OSAS 17-04-16. Als OSAS je na aan t hart staat Cardiovasculaire aspecten van OSAS. Disclosures

Casus. PrevalenOe OSAS 17-04-16. Als OSAS je na aan t hart staat Cardiovasculaire aspecten van OSAS. Disclosures 170416 Disclosures Als OSAS je na aan t hart staat Cardiovasculaire aspecten van OSAS Geen (potentiële) belangenverstrengeling Bedrijfsnamen Voor bijeenkomsten mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Optiflow in vergelijking met conventionele zuurstoftherapie Onderzoek naar de beleving van het comfort van verschillende zuurstoftherapieën

Optiflow in vergelijking met conventionele zuurstoftherapie Onderzoek naar de beleving van het comfort van verschillende zuurstoftherapieën Optiflow in vergelijking met conventionele zuurstoftherapie Onderzoek naar de beleving van het comfort van verschillende zuurstoftherapieën Niels Verburg Ventilation Practitioner i.o Intensive Care Reinier

Nadere informatie

POSTOPERATIEVE VERWIKKELINGEN. Dr. Ives Hubloue Dienst Intensieve Geneeskunde Academisch Ziekenhuis V.U.B.

POSTOPERATIEVE VERWIKKELINGEN. Dr. Ives Hubloue Dienst Intensieve Geneeskunde Academisch Ziekenhuis V.U.B. POSTOPERATIEVE VERWIKKELINGEN Dr. Ives Hubloue Dienst Intensieve Geneeskunde Academisch Ziekenhuis V.U.B. POSTOPERATIEVE VERWIKKELINGEN Pulmonale verwikkelingen Cardiovasculaire verwikkelingen Renale

Nadere informatie

MECHANICAL VENTILATION. A. Neyrinck, MD Department of Anesthesiology University Hospitals Leuven

MECHANICAL VENTILATION. A. Neyrinck, MD Department of Anesthesiology University Hospitals Leuven MECHANICAL VENTILATION A. Neyrinck, MD Department of Anesthesiology University Hospitals Leuven arne.neyrinck@uzleuven.be INDICATIE FUNCTIE VAN HET RESPIRATOIR STELSEL het doel van het respiratoir stelsel

Nadere informatie

Richtlijn behandeling van ernstige sepsis en septische shock. Medische protocollencommissie Intensive Care

Richtlijn behandeling van ernstige sepsis en septische shock. Medische protocollencommissie Intensive Care Titel Richtlijn behandeling van ernstige sepsis en septische shock Datum vaststelling: 04-2008 Datum revisie: 04-2010 Verantwoording: Bron document: Medische protocollencommissie Intensive Care Surviving

Nadere informatie

Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015

Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015 Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015 Casus M: motorrijder versus ander voertuig, van motor gevlogen, helm losgeraakt I: verdenking hematothorax, hoofdwond

Nadere informatie

Reduceer positieve lijnkweken bij C.R.R.T.! Sjors van Bedaf Renal Practitioner i.o. 26 oktober 2011

Reduceer positieve lijnkweken bij C.R.R.T.! Sjors van Bedaf Renal Practitioner i.o. 26 oktober 2011 Reduceer positieve lijnkweken bij C.R.R.T.! Sjors van Bedaf Renal Practitioner i.o. 26 oktober 2011 Inhoud 2 Introductie Probleemstelling Vraagstelling Doelstelling Werkwijze Onderzoeksopzet Resultaten

Nadere informatie

Nieuwe percutane opties in de behandeling van chronische longembolen

Nieuwe percutane opties in de behandeling van chronische longembolen Nieuwe percutane opties in de behandeling van chronische longembolen Werner Budts Congenitale en Structurele Cardiologie UZ Leuven Inleiding Chronische thromboembolische pulmonale hypertensie (CTEPH) =

Nadere informatie

Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie. Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam

Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie. Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam 13-5-2009 Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding onderzoek Doelstelling en onderzoeksvragen

Nadere informatie

Sandra Stapel & Segun Ayodeji Azam Nurmohamed Fellow onderwijs 21 april RRT: More or less Min of meer n.v.t.

Sandra Stapel & Segun Ayodeji Azam Nurmohamed Fellow onderwijs 21 april RRT: More or less Min of meer n.v.t. Sandra Stapel & Segun Ayodeji Azam Nurmohamed Fellow onderwijs 21 april 2011 RRT: More or less Min of meer n.v.t. Achtergrond: Willem Kolff 2 Definitie N.V.T. Wat is nierfunctie? Vocht balans Elektrolyt

Nadere informatie

Osteoporotische indeukingsfracturen conservatief of kyphoplasty/vertebroplasty. Koen hendrix Heup/rug campus Henri Serruys Consulent UZ Gent rug

Osteoporotische indeukingsfracturen conservatief of kyphoplasty/vertebroplasty. Koen hendrix Heup/rug campus Henri Serruys Consulent UZ Gent rug Osteoporotische indeukingsfracturen conservatief of kyphoplasty/vertebroplasty Koen hendrix Heup/rug campus Henri Serruys Consulent UZ Gent rug Behandeling van osteoporotische indeukingsfracturen 1984

Nadere informatie

Workshop beademing astma/copd. J.G. van der Hoeven NVIC Mechanische Beademingsdagen 2010

Workshop beademing astma/copd. J.G. van der Hoeven NVIC Mechanische Beademingsdagen 2010 Workshop beademing astma/copd J.G. van der Hoeven NVIC Mechanische Beademingsdagen 2010 1 Patiënt (1) Man, 24 jaar Intrinsiek asthma Onregelmatig gebruik van medicatie Reeds eenmaal eerder beademd Zeer

Nadere informatie

Pulmonale hypertensieve crise: wat nu te doen? J.G. van der Hoeven

Pulmonale hypertensieve crise: wat nu te doen? J.G. van der Hoeven Pulmonale hypertensieve crise: wat nu te doen? J.G. van der Hoeven Functie van de rechter ventrikel Constante perfusie van de long Er voor zorgen dat de RA druk laag blijft RV Verandering in P ra en P

Nadere informatie

Fysiologie van de aortaklem. Gert Poortmans Adj-kliniekhoofd Anesthesie UZ Leuven

Fysiologie van de aortaklem. Gert Poortmans Adj-kliniekhoofd Anesthesie UZ Leuven Fysiologie van de aortaklem Gert Poortmans Adj-kliniekhoofd Anesthesie UZ Leuven Aorta = autosnelweg In geval van probleem onstaat er een file: Eigenschappen van de autosnelweg Bestaande problemen Eigenschappen

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Nederlandse Samenvatting 195 NEDERLANDSE SAMENVATTING DEEL I Evaluatie van de huidige literatuur De stijgende incidentie van slokdarmkanker zal naar verwachting continueren in

Nadere informatie

Nationaal nascholingscongres anesthesiologie

Nationaal nascholingscongres anesthesiologie Nationaal nascholingscongres anesthesiologie Thema: De thoraxfoto 9 november 2016 De thoraxfoto R.A. van Dijk AIOS Radiologie Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Geen financiële banden en/of belangenverstrengeling(en)

Nadere informatie

Niet reanimeren beleid. Grande Conference Verona, september 2012 Lodewijk Keeris, internist-intensivist

Niet reanimeren beleid. Grande Conference Verona, september 2012 Lodewijk Keeris, internist-intensivist Grande Conference Verona, september 2012 Lodewijk Keeris, internist-intensivist Inhoud presentatie Behandelbeperkingen Reanimatie en outcome/getallen Out-of-hospital Factoren van invloed op de outcome

Nadere informatie

Steroiden bij ARDS. Evelien van Eeten ANIOS SEH/IC 31-05-2016

Steroiden bij ARDS. Evelien van Eeten ANIOS SEH/IC 31-05-2016 Steroiden bij ARDS Evelien van Eeten ANIOS SEH/IC 31-05-2016 Indeling Casus Vraagstuk Artikel Hematoloog Artikel positief Artikel not sure Artikel negatief Casus Vrouw 59 jaar, VG: MDS D1 start 1 e chemotherapie

Nadere informatie

The year in review Traumatologie en hematologie. Astrid Hoedemaekers

The year in review Traumatologie en hematologie. Astrid Hoedemaekers The year in review Traumatologie en hematologie Astrid Hoedemaekers Trauma Eurotherm studie Gerandomiseerde studie Inclusie: TBI met ICP meter, ICP > 20 mmhg na fase 1 Protocol aanpassing Inclusie 72h

Nadere informatie

Even voorstellen. Eline Bruinenberg Ariën van der Lugt Martien Hess

Even voorstellen. Eline Bruinenberg Ariën van der Lugt Martien Hess Even voorstellen Eline Bruinenberg Ariën van der Lugt Martien Hess Vroegmobiliseren op de ICU Literatuur Bedrust Mensen die zwak zijn door ziekte kunnen niet veel anders doen, dan naar bed te gaan Allen

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 9 Nederlandse Samenvatting F.S. de Man 1,2, N. Westerhof 1,2, A. Vonk-Noordegraaf 1 Departments of 1 Pulmonology and 2 Physiology, VU University Medical Center / Institute for Cardiovascular Research,

Nadere informatie

Chapter 10. Samenvatting en Conclusie

Chapter 10. Samenvatting en Conclusie Chapter 10 Samenvatting en Conclusie 91 SAMENVATTING EN CONCLUSIE De thesis behandelt de resultaten van chirurgie op de thoracale sympaticusketen en bestaat inhoudelijk uit twee delen en een scharnierartikel

Nadere informatie

Echografie van de RV Rol bij instabiele hemodynamiek

Echografie van de RV Rol bij instabiele hemodynamiek Maatwerk Echografie van de RV Rol bij instabiele hemodynamiek J.G. van der Hoeven Casus (1) Man, 37 Blanco medische voorgeschiedenis Acute pijn op de borst en kortademigheid LO: RR 85/50 mmhg, HF 115/min,

Nadere informatie

Luchtwegen: luchtpijp. luchtwegen spirometrie. Longblaasjes: Alveolen longvolumes diffusie

Luchtwegen: luchtpijp. luchtwegen spirometrie. Longblaasjes: Alveolen longvolumes diffusie Interstitiële longziekten Prof. Dr. Guy Brusselle Dienst Longziekten UZ GENT BVP, 23/11/2013 Interstitiële longziekten (ILZ): Inleiding Kenmerken overzicht ILZ met gekende oorzaken ILZ met ongekende oorzaken:

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/42799 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Haeck, M.L.A. Title: Right ventricular function assessment in cardiopulmonary

Nadere informatie

PiCCO Volumetrische Parameters. Mark van Iperen, anesthesioloog-intensivist

PiCCO Volumetrische Parameters. Mark van Iperen, anesthesioloog-intensivist PiCCO Volumetrische Parameters Mark van Iperen, anesthesioloog-intensivist Oxygen delivery Global oxygenation ScvO 2 Oxygen consumption Cardiac output Arterial oxygen content Stroke volume Heart rate Oxygenation

Nadere informatie

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 197 198 Samenvatting In het proefschrift worden diverse klinische aspecten van primaire PCI (Primaire Coronaire Interventie) voor de behandeling van een hartinfarct onderzocht.

Nadere informatie

De plaats van procalcitonine in de klinische diagnostiek. Supervisor: Apr. Biol. W.

De plaats van procalcitonine in de klinische diagnostiek. Supervisor: Apr. Biol. W. De plaats van procalcitonine in de klinische diagnostiek Inleiding Procalcitonine Biomarker voor bacteriële infecties Geen terugbetaling Inhoud 1. Wat is de meerwaarde van een PCT-bepaling ten opzichte

Nadere informatie

Rechter kamer falen Beademing-circulatie JMD VAN DEN BRULE CARDIOLOOG-INTENSIVIST UMC ST. RADBOUD

Rechter kamer falen Beademing-circulatie JMD VAN DEN BRULE CARDIOLOOG-INTENSIVIST UMC ST. RADBOUD Rechter kamer falen Beademing-circulatie JMD VAN DEN BRULE CARDIOLOOG-INTENSIVIST UMC ST. RADBOUD Introductie RV falen (1) Pulmonale vasculaire dysfunctie Pulmonale endotheel dysfunctie Veranderde long

Nadere informatie

PiCCO Volumetrische Parameters. Mark van Iperen, anesthesioloog-intensivist

PiCCO Volumetrische Parameters. Mark van Iperen, anesthesioloog-intensivist PiCCO Volumetrische Parameters Mark van Iperen, anesthesioloog-intensivist Global oxygenation Oxygen delivery Oxygen consumption Cardiac output Arterial oxygen content Stroke volume Heart rate Oxygenation

Nadere informatie

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten PRO De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten Prof. dr. Saskia Middeldorp, internist Afdeling Vasculaire Geneeskunde Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Wat zegt de NHG standaard

Nadere informatie

MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB

MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB B. J. Snel AIOS anesthesiologie Rowland MJ, Hadjipavlou G. Delayed cerebral ischemia after subarachnoid haemorrage: looking beyond vasospasm. Br J

Nadere informatie

Bloeddrukstreefwaarden bij diabetes mellitus: lager of toch niet? Erik Serné Internist- vasculair geneeskundige

Bloeddrukstreefwaarden bij diabetes mellitus: lager of toch niet? Erik Serné Internist- vasculair geneeskundige Bloeddrukstreefwaarden bij diabetes mellitus: lager of toch niet? Erik Serné Internist- vasculair geneeskundige Bloeddrukstreefwaarden bij patiënten met type 2 diabetes? A. Huidige richtlijn CVRM is achterhaald

Nadere informatie

11/01/2013. Een minuutje geduld. Geboorte.. De mens. Afklemmen van de navelstreng anno 2012 Controversieel? . andere zoogdieren

11/01/2013. Een minuutje geduld. Geboorte.. De mens. Afklemmen van de navelstreng anno 2012 Controversieel? . andere zoogdieren Geboorte.. De mens Een minuutje geduld Vroeg- of Laattijdig afnavelen Dr. David Van Laere Neonatoloog UZ Antwerpen. andere zoogdieren Afklemmen van de navelstreng anno 2012 Controversieel? Zoek de verschillen?

Nadere informatie

Behandeling van septische shock met HV-CVVH. Alke Dalhuisen Renal Practitioner i.o november 2009

Behandeling van septische shock met HV-CVVH. Alke Dalhuisen Renal Practitioner i.o november 2009 Behandeling van septische shock met HV-CVVH Alke Dalhuisen Renal Practitioner i.o november 2009 Inhoud Introductie Ziekenhuis Introductie onderzoek Probleemstelling Vraagstelling Doelstelling Onderzoek

Nadere informatie

casus presentatie Rob Roudijk, Keuzecoschap intensive care 12-1-2015

casus presentatie Rob Roudijk, Keuzecoschap intensive care 12-1-2015 Ventrikel septum ruptuur casus presentatie Rob Roudijk, Keuzecoschap intensive care 12-1-2015 Casus 70 jarige man RVO: post operatief na VSR correctie en triscuspidalisplastiek Dyspneu verdenking pneumonie,

Nadere informatie

Workshop Maximale inspanningstest: Uitvoer en interpretatie in het kader van instellen en beoordelen van trainingsinterventies FYSIOLOGIE

Workshop Maximale inspanningstest: Uitvoer en interpretatie in het kader van instellen en beoordelen van trainingsinterventies FYSIOLOGIE IBSCongres, 28 januari 2017, Hogeschool Utrecht, Utrecht Workshop Maximale inspanningstest: Uitvoer en interpretatie in het kader van instellen en beoordelen van trainingsinterventies FYSIOLOGIE Dr. M.S.

Nadere informatie

Medicamanenteuze therapie van CTEPH. Paul Bresser, longarts Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Medicamanenteuze therapie van CTEPH. Paul Bresser, longarts Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Medicamanenteuze therapie van CTEPH Paul Bresser, longarts Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam CTEPH - definitie Gemiddelde druk in longslagader > 25 mm Hg Normale functie van de linker hartkamer Minstens

Nadere informatie

Wanneer is een circulatie slecht?

Wanneer is een circulatie slecht? Wanneer is een circulatie slecht? Prof. Dr. J.G. van der Hoeven Afdeling Intensive Care UMC St Radboud Venticare 2010 1 Analyse Inotropicum Vaatverwijder Combinatie Geen actie Nee Is er een probleem met

Nadere informatie

Bloodpressure target in symptoma2c vasospasm pa2ent

Bloodpressure target in symptoma2c vasospasm pa2ent Bloodpressure target in symptoma2c vasospasm pa2ent Willem- Jan Schellekens CASUS van de Dag 9-9- 2015 Casus 47 jarige pa+ënte: D1 SAB obv vertebralisdissec+e wv coiling en EVD Dag 7 na SAB: neurologische

Nadere informatie

O.R.P.A.D.T. Zorgen rond katheterzorg. Affligem 24 maart 2007

O.R.P.A.D.T. Zorgen rond katheterzorg. Affligem 24 maart 2007 O.R.P.A.D.T. Zorgen rond katheterzorg Affligem 24 maart 2007 BARD Benelux Marc Vrebos Uit de K/DOQI guidelines Patiënten met een verminderende nierfunctie (GFR < 30 ml/min/1.73 m 2 ) moeten tijdig voorgelicht

Nadere informatie