OR Nieuwsbrief 8. Thema: OR EN CRISIS. 1. Hoe kan de OR omgaan met de gevolgen van de kredietcrisis? 17 TIPS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OR Nieuwsbrief 8. Thema: OR EN CRISIS. 1. Hoe kan de OR omgaan met de gevolgen van de kredietcrisis? 17 TIPS"

Transcriptie

1 OR Nieuwsbrief 8 Thema: OR EN CRISIS 1. Hoe kan de OR omgaan met de gevolgen van de kredietcrisis? 17 TIPS Samengevat Sinds 2009 krijgt de OR meer adviesaanvragen over reorganisaties. Door de recessie loopt de orderportefeuille niet vol. Inkrimping lijkt onvermijdelijk volgens menig directie. Veel ondernemingsraden staan met de mond vol tanden. Terwijl er ook kansen liggen. Grijp ze! 17 tips van OR Adviseur FNV Bouw Niko Manshanden. - Al verschilt het per bedrijf en bedrijfstak, over het algemeen denken ondernemingsraden te weinig mee over bedrijfsproblemen. - Menig directeur houdt de OR buiten 'de keuken' zodat deze vaak op het eind geconfronteerd worden met voorgenomen besluiten. - Soms ook ligt het aan de OR zelf. Zeker nu de OR er een groot onderwerp bij heeft, de recessie roepen medezeggenschapdeskundigen op (zie Nieuwsbrief 7) op de reagerende OR in te ruilen voor een pro-actieve aanpak. - In de huidige recessie kan de OR actief aan de slag met verbeteringen in het bedrijf. Tip 1: brief directeur Als eerste stap kan de OR een open brief naar de directie sturen met de kwaliteitsaanpak kredietcrisis (zie website FNV Bondgenoten). De OR is bezorgd over de gevolgen van de recessie voor het bedrijf en wil actief meedoen. In die brief geeft de OR aan niet te willen wachten op een reorganisatie maar samen met directie regelmatig om tafel en vroegtijdig bij de ideeën- en besluitvorming betrokken te willen worden. De gevolgen recessie als vast agendapunt op de Overlegvergadering is een tweede stap. Maak werkafspraken hierover. Tip 2: eigen agenda Verder kan de OR met een eigen verbeteringsagenda aan de slag. Onderzoek maatregelen juist op meerdere beleidsterreinen omdat de recessie niet alleen de financiën raakt maar alle gebieden. Zo kent bijvoorbeeld het gebied personeelsbeleid onderdelen die de pijn van de recessie kunnen verzachten en de organisatie verbeteren. Denk aan items als (deel-) werktijdverkorting (WTV), opleidingen, mogelijkheden in de CAO, communicatie, leidinggeven, werkoverleg, flexibilisering personeel, beloningsverhoudingen en uitlenen van personeel. Maar er is meer. Tip 3: financiën doorlichten De OR kan een bedrijfseconomische analyse van het bedrijf verrichten. Hoe staat het er nu werkelijk voor met de financiën en orderportefeuille? Alle gegevens en afspraken over de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, Eigen- en Vreemd Vermogen, de afspraken rond kredietverlening van de huisbankier, enzovoorts dienen goed op tafel te komen.

2 Er blijkt soms al langer wat aan de hand. Weinig Eigen Vermogen, te veel uitgekeerd aan de aandeelhouders, veel Vreemd Vermogen omdat dit meer opleverde, tonen een beeld van het korte termijn beleid. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat echter om de continuïteit van het bedrijf en rendement op lange termijn. Tip 4: deskundig worden Een bedrijfs-economische analyse doet de OR niet alleen. Schakel een econoom in en laat een adviseur de komende tijd via een strippenkaart je vast bijstaan. OR-instituten merken momenteel dat OR-cursus wordt uitgesteld. Echter, juist nu dient de OR zijn cursus te gebruiken om een bijdrage te leveren aan een betere organisatie en hierop deskundig te worden. Meedenken ten tijde van recessie is anders dan bij hoogconjunctuur. OR-scholing en coaching zijn subsidiabel, net als OR-platforms nu ook. Tip 5: goed opleidingsplan Van een goed opleidingsplan kan nu eindelijk echte werk voor allen worden gemaakt. Bedrijfstakfondsen hebben geld en toekomstgerichte opleidingen kan het bedrijf gereed maken voor betere dienstverlening en nieuwe product-marktcombinaties. Nu investeren in mensen wordt het credo, scholen en/of omscholen voor de toekomst. Scholing is niet voor niets nu een hot item. Tip 6: goed om gaan met werktijdverkorting Een bedrijf kan in aanmerking komen voor werktijdverkorting (WTV) als de omzet plotseling flink terugloopt. Een opleidingsplan hoort bij die maatregel waarbij vakmensen niet thuis zitten maar bijgeschoold worden. Aan de WTV zitten voorwaarden en haken en ogen. Laat de vakbonden de aanvraag met het bedrijf indienen; denk als OR mee over scholing en implementatie. Houdt de eisen en gevolgen van de WTV voor werknemers goed in de gaten. Ook zwaar weer biedt kansen!!!!! Niko Manshanden: "Denk meer mee" Tip 7: werkoverleg oppoetsen Het werkoverleg verbeteren van werkinstructie tot echte werknemersparticipatie. Naast voorstellen van de werknemers kan foutenanalyse in product- en productieprocessen veel opleveren. De werkvloer weet wat er scheef zit maar dat werd in tijden van hoogconjunctuur vaak niet opgelost. De klant betaalt toch wel. Verkeerd uitvoeren van orders kost het bedrijf per jaar tonnen. Dat is terug te dringen. De bedrijfstak bouw heeft bijvoorbeeld miljoenen aan ruis- en faalkosten (bron: Frens Pries). Tip 8: bestaande problemen aanpakken De OR kan nagaan welke problemen in het bedrijf te maken hebben met de recessie en welke met al langer bestaande knelpunten. Met behulp van het idee van sociale innovatie of slimmer werken van onderop kunnen bestaande bedrijfsproblemen nu eens goed worden aangepakt. Daar wordt de organisatie beter van. Verder kan de OR meewerken aan plannen om de interne communicatie te verbeteren. Stijl van leidinggeven en een managementaanpak dat er toe doet is broodnodig, zeker nu. Tip 9: betere verhouding vast-flex Ook het steeds meer werken met uitzendkrachten, zzp-ers en andere vormen van flexibilisering kost het bedrijf geld (overdracht, fouten, verantwoording, wegblijven, etc). Zoeken naar een betere

3 verhouding flex- en vast personeel komt het bedrijf ten goede. Aan de andere kant dreigen jaarcontractors nu de sigaar te worden terwijl zij soms op belangrijke functies zitten. Maak een bedrijfsanalyse waar wel en niet en inwelke vorm flex kan zijn. Tip 10: Korte termijn beloningen terugdringen Ook kan de OR het hoofdpijndossier van de regering over topinkomens nu in praktijk brengen. Terugdringen van bonussen en topsalarissen en stoppen van beloningsregelingen die het behalen van korte termijn winsten stimuleren zijn punten voor de Overlegvergadering. Maar ook het uitstellen van dividend aan de aandeelhouders. Uitstel van dividend en normale inkomens kan het bedrijf in de zwarte cijfers houden. Tip 11: Krediet lospraten De OR hoort dat het bedrijf nu minder krediet van de bank krijgen om de rekeningen, leveranciers en lonen te betalen. Het financieel verkeer stokt terwijl er orders genoeg zijn en het bedrijf gezond. Naast interne acties kan de OR ook in de slag gaan met de huisbankier. Een brief schrijven kan helpen; gesprekken leveren wellicht meer op. En geen bank wil negatief in de publiciteit; zeker niet zij met overheidssteun. Het moeilijk gedrag van banken rond kredietverlening kan met behulp van de OR worden aangepakt. Tip 12: goede maatregelen Als alles is geprobeerd en het toch minder blijft gaan rest de OR niets anders om mee te denken aan goede inkrimpingsmaatregelen. Dan kan het gaan om het terugdringen van overwerk, wijzigen ploegendienst van bv. 5 naar 3 of zelfs tweeploegen, terugdringen flexkrachten maar behoud flexibele schil voor ziekte en vakantietijden, of het slimmer inplannen van ADV-dagen en vakantie (maar pas op de regels CAO). Vasthouden maar toch elders plaatsen van personeel kan gaan om een bedrijfspool (intern- en externe uitleen) en detachering. Ook kan naar de functies zelf worden gekeken. Het aloude idee van taak- en functieverbetering kan nieuw leven worden in geblazen om vakmensen te behouden en jongeren in te werken en breder inzet te maken. Ook binden en boeien tijdens recessie. Tip 13: passend sociale maatregelen En als er dan toch donkere wolken komen kunnen afspraken (samen met de vakbonden) worden gemaakt over het afbouwen van flexibele contracten, afspraken over behoud van werkgelegenheid, rol van werknemers die tegen hun vroegpensioen aanzitten maar op diverse manieren van belang voor het bedrijf kunnen zijn (bv. leermeester), goedgekeurde outplacementbureaus, enzovoorts. In een recessie kent een sociaal plan andere accenten dan tijdens hoogconjunctuur. Tip 14: het adviestraject Voordat een adviesaanvraag er komt overlegt de OR al over welke maatregelen er straks in de adviesaanvraag komen te staan. Vooraf invloed werkt beter dan een negatief advies achteraf. Van belang is ook dat de OR toch ruim de tijd krijgt voor de adviesaanvraag (niet morgen al advies), betere afspraken maakt over geheimhouding (niet naar deskundigen en vakbondsbestuurders en slechts deels naar de achterban). Maar ook het inschakelen van deskundigen en de achterban hoort daarbij. Dus ook tijdens een recessie gewoon het adviestraject van de wet volgen. Tip 15: betrek de achterban De recessie geeft de OR een kans hernieuwd contact met de achterban op te bouwen. Juist op inkrimpings- en reorganisatiemaatregelen heeft de achterban een visie en een duidelijke mening. Emoties lopen vaak hoog op. Werknemers weten al langer wat wel werkt en wat weinig oplevert. In de voorfase naar een reorganisatie kan de OR al ideeën doorgeven. In een concept-advies kan de OR vanuit de achterban tegenvoorstellen doen. foutenmakers van de hoogtijdagen horen in een nieuwe organisatie niet thuis.

4 Tip 16: goed adviseren Een laatst punt is wellicht een open deur: durf als OR vaker negatief advies te geven en denk inhoudelijk goed en gedetailleerd mee. Speel open kaart en laat de directie ook zijn kaarten op tafel leggen. Meerdere reorganisatie, of het na elkaar verkopen van bedrijfsonderdelen wil nog niet zeggen dat er een toekomstbestendig bedrijf overblijft. Tip 17: de WOR voorbij Last but not least: in de WOR staat nergens dat het verboden is contact op te nemen met opdrachtgevers, leveranciers, klanten, de huisbankier, investeringsmaatschappijen, aandeelhouders, kenners van de bedrijfstak en overnamekandidaten. En met hen afspraken te maken. De OR heeft meer gereedschappen dan in de Wet op de Ondernemingsraden staan. 2.CHECKLIST CREDIETCRISIS & OR Adviseur van FNV Bouw spoedt zich van het ene bedrijf naar het andere, het regent faillissementen en de reorganisaties zijn talrijk. Meer daarover bij de crisistips, gebruik onderstaande checklist om te zien of de OR wel aan alles heeft gedacht. Kijk ook in de vorige Nieuwsbrief met als thema reorganisatie. 1. Procedure 1.1 Adviesaanvraag, ook als het alleen gaat om de flexibele schil 1.2 Redelijke reactietijd voor de OR (bijv 4 weken) 1.3 Geheimhouding: In principe niet. Niet naar vakbondsbestuurders en adviseurs OR, en in ieder geval 2 weken de tijd om achterban te raadplegen voor advisering 1.4 Budget om deskundige in te schakelen 1.5 Afstemmen met de vakbondsbestuurder: wie spreekt wat af + volgorde, informatie en beoordeling delen 1.6 De bond moet de WTV afspreken 1.7 Concept-advies hanteren met je voorstellen waarop directie reactie geeft 2. Noodzaak maatregelen 2.1 Financiële cijfers 2.2 Weerstandsvermogen bedrijf (eigen vermogen) 2.3 Orderpositie: gegevens directie en eigen beeld OR 2.4 Kredietmogelijkheden bedrijf 2.5 Wat is tijdelijk, wat is structureel 2.6 Analyse wat met de kredietcrisis te maken heeft en wat andere oorzaken heeft 2.7 Gebruik Werktijdverkorting voor meer bedenktijd 2.8 Criteria WTV : omzetdaling van > 30% t.o.v. 2 maanden ervoor 3. Soort maatregelen 3.1 Werktijdverkorting (WTV): ook voor flexkrachten 3.2 Aanvulling tot 100% loon voor mensen in de WTV 3.3 Inplannen ADV/vakantie (=Tijdelijk): niet verplicht collectief inplannen 3.4 Overwerk stoppen 3.5 Wijzigen ploegendienst 3.6 Flexkrachten (deels) behouden 3.7 Afspraak na de crisis zoveel mogelijk werken met vaste krachten 3.8 Behouden flexkrachten voor piek en ziek (beperkt percentage) 3.9 Personeel ontslaan vs behoud moeilijk te vinden personeel 3.10 Overwerk stoppen 3.11 Niet: Loon of toeslagen inleveren

5 4. Behoud flexibiliteit organisatie 4.1 Flexkrachten (deels) vasthouden 4.2 Poolconstructie hanteren voor medewerkers waar geen werk voor is 4.3 Detachering/collegiaal uitlenen personeel 4.4 Meer flexibiliteit (multiskill) in functies 4.5 Inzetbaarheid mensen verbeteren: scholing in WTVperiode 5. Inzetbaarheid en scholing 5.1 Scholing in WTV (voorwaarde WTV) 5.2 Ook voor flexkrachten 5.3 Inventarisatie scholingswensen 5.4 Gebruik scholingsfondsen 5.5 Laten halen van EVC-cerficaat voor ervaringskennis 6. Andere verbeteringen in de bedrijfsvoering 6.1 Inleveren bonussen en topsalarissen van bestuurders onderneming 6.2 Stoppen van beloningsregelingen die behalen van korte termijn winsten stimuleren 6.3 Voor de toekomst meer interne buffer voor de bedrijfsfinanciering 6.4 Ruimte voor innovatie: van onderop: bijv in werkoverleg 6.5 OR neemt initiatief voor slimmer werken voorstellen (info FNV BG) 6.6 Scholing OR op slimmer werken richten 7. Sociale consequenties 7.1 Sociaal plan afspreken door bond bij reorganisatie, WTV of wegsturen flexschil 7.2 Afspraken richten op behoud werk 7.3 Cedeo-goedgekeurd outplacementbureau gebruiken 7.4 Begeleidingscommissie Vlak voor de kerst hoorden we dat 24 medewerkers eruit moesten bij Zeeland Kozijnen B.V. in Axel. Dus de hele kerstvakantie wist niemand of hij mocht blijven. Nu John Denys in de COR van holding Doorwin Timmerbedrijven meemaakt hoe Limburg en Noord Holland aan de beurt zijn, begrijpt hij van FNV Bestuurder Henk Panhuizen dat de directie in een andere glazen bol kijkt dan hij. De OR kreeg de informatie een uur eerder dan de rest. Pas in januari hoorden we wie er wel en niet uitging. Van de 3 OR leden konden er twee elders aan de slag, ik kon via de afspiegelingsregeling blijven wat ik graag wilde. Want elders ga je er als eerste weer uit vanwege het last in first out principe. De ondernemingsraad lichtte meteen de bond in en won informatie in. Er bleek een plaatje gemaakt van kosten, verkoop en wat er binnenkomt. Vanuit OR Advies van FNV Bouw verwees Niko Manshanden ons door naar Arend van der Beek. MEER STANDAARD Ook reisde de OR af naar de holding in Eindhoven: Als flexibel bedrijf kunnen we snel leveren, hoe zien jullie dat voor je als er slechts 14 mensen overblijven? John: Ze wilden een meer standaard en minder arbeidsintensief product. Evenveel meters in simpeler bewerking".

6 De adviseur zei: je hebt geen poot om op te staan, zorg voor een goed sociaal plan voor de mensen die weg moeten nu de markt zo moeilijk is. Met kozijnen ben je afhankelijk van anderen, daar worstelen alle dochterondernemingen mee.' 3. DRAMA Hillen en Roosen De neergang van Hillen en Roosen meemaken vind ik een drama, zegt Niko Manshanden van OR Advies. Schril contrast: de royale opening van de Hermitage, een van de prestigieuze projecten als Carré en de OBA waarmee dit Amsterdamse bouwbedrijf ook landelijk bekend werd. Ondertussen richtte FNV Bouw bestuurder Ben Bleumer zich met succes op duurzame werkgelegenheid voor althans een doorsnee van het personeel: voor in totaal zeventig medewerkers komt er een doorstart. Het faillissement van drie onderdelen waarvoor Hillen & Roosen geen sterke overname kandidaat vond, raakt zo n 220 van de 270 werknemers. Marcel Nieuwenhuis, de actieve OR - vice voorzitter bij Hillen en Roosen vertelt in de FNV Bouw brochure 'Aan de slag met reorganisatie nog hoe hij via een sterkere kandidaat overname van de materiaaldienst voorkwam, door op het juiste moment op de juiste baan te golven. Nu sta ik op straat, meldt hij somber vlak voor zijn vakantie. Twee jaar besteedde deze inventieve vechtjas veel energie en emoties aan Hillen en Roosen. "En nu is hij zijn baan kwijt, verzucht Niko Manshanden die zelf ook hard werkte aan het behoud van H&R. De OR adviseur van FNV Bouw rijdt van het ene naar het andere bedrijf om de OR te steunen bij faillissement of reorganisatie. Dagelijks maak ik de afvloeiing mee van soms honderd mensen tegelijk. De tragiek van ondernemingsraadsleden die vaak ook beslissen over eigen lot gaat je niet in de koude kleren zitten. Bos en Lommer Het debacle in het dak van de parkeergarage op het Bos en Lommerplein stortte in - betekende een verliespost van veertien miljoen. Zo verloor het bouwbedrijf vrijwel al het eigen vermogen. Ben Bleumer: Fout van de constructeur die met H&R werkte. Die kun je wel aansprakelijk stellen maar de hoofdaannemer blijft mede verantwoordelijk. Marcel Nieuwenhuis stelt dat het management het bedrijf al eerder in moeilijkheden bracht. De tak projectontwikkeling raakt huizen nauwelijks kwijt en midden 2005 werden nog grote bouwprojecten aangenomen. Zit wat in, zegt Niko Manshanden. "FNV Bouw wil dan ook dat al die bouwfouten worden aangepakt. Ik schat in dat 5 van de 60 miljard omzet ermee gemoeid is. Veel daarvan wordt niet gerapporteerd. Uitzendbureaus met onervaren vakmensen en de vele andere oorzaken moeten worden onderzocht en aangepakt. 4. Deeltijd WW Is er een dip in de orderportefeuille maar wel vooruitzicht op meer werk? Als er voor langer een grote teruggang blijkt dan kan het bedrijf beter reorganiseren. De invoering van deeltijd WW in de bedrijven kan alleen bij overeenkomst met vakbonden. Soms met instemming van de Ondernemingsraad. De spelregels in het kort.

7 Hoe kan de OR belangrijke medewerkers ondanks de recessie in het bedrijf houden? De vakbond maakt zulke afspraken. Tot 20 medewerkers mag de OR dat ook afspreken. In de hoop dat deze recessie kort duurt willen bedrijven graag goed gekwalificeerde mensen vasthouden. Al was het maar omdat zowel bedrijf als medewerker tijd en moeite staken in scholing. Zonde om kwijt te raken. Deeltijd-WW Bij deeltijd-ww blijft de arbeidsverhouding in stand en is een terugkeerrecht gegarandeerd door een maximale looptijd van eerst 3, daarna nog tweemaal 6 maanden. Voor maximaal 50% van het fulltime dienstverband geldt deze deeltijdww. Natuurlijk zijn dit veel betere voorwaarden dan bij de normale deeltijdaanvraag dan verlies je pro rato inkomen en terugkeer naar fulltime is onzeker. Vakbond en ondernemingsraad/pvt De ondernemingsraad of pvt kan met een beroep op het instemmingsrecht tot 20 medewerkers afspraken rechtsgeldig maken. Van belang is natuurlijk goede afstemming met betrokken collega s. Wellicht toch verstandiger dit soort afspraken aan de vakbondsbestuurder over te laten? De materie is redelijk complex en je wilt geen fouten maken! VOORWAARDEN Voor de ondernemer: Deeltijd WW kan worden aangevraagd voor een periode van maximaal 15 maanden (65 weken). De 1e periode duurt max. 13 weken. Dit kan 2 keer met een periode van 26 aaneengesloten kalenderweken worden verlengd. De ondernemer kan eenmalig de arbeidsuren voor het personeel met maximaal de helft verminderen. Bij deeltijd WW voor 20 werknemers of meer dient de ondernemer een overeenkomst met de vakbonden af te sluiten. Voor minder dan 20 werknemers kan de ondernemer een overeenkomst met de met de Ondernemingsraad/PVT afsluiten. De ondernemer dient een scholingsplan te maken. De ondernemer dient een detacheringplan te maken. De ondernemer dient voor de werknemers die geen WW-rechten meer hebben het loon door te betalen. De ondernemer dient alle premies, vergoedingen/arbeidsvoorwaarden door te betalen. De ondernemer dient alle gevraagde informatie aan partijen ter beschikking te stellen. De ondernemer dient de WW aan te vullen tot 100% zodat de werknemers op hetzelfde loon uitkomen. Deze compensatie wordt niet in mindering gebracht op de uitkering. Voor werknemers Werknemers komen voor een deel van hun arbeidsweek in de WW. Ze souperen hun WW-rechten op; de teller gaat lopen. De normale WW-spelregels zijn van toepassing behalve de sollicitatieplicht en andere reintegratieverplichtingen. Werknemer mag solliciteren en elders een baan aannemen. De werknemer blijft volledig in dienst van de onderneming. Na afloop terugkeerrecht. Zieke / arbeidsongeschikte werknemers zijn uitgesloten van deeltijd WW. Situatie OR Bij een deeltijd WW aanvraag voor 20 werknemers of meer is het een zaak voor de vakbonden. De OR kan met de vakbonden informatie uitwisselen en/of ondersteunen.

8 Bij een deeltijd WW aanvraag voor minder dan 20 werknemers kan het een zaak zijn voor de OR/PVT. De OR kan de aanvraag deeltijd WW door de vakbonden laten doen. De OR dient een instemmingsverzoek (art. 27, WOR) van de ondernemer te krijgen die voldoet aan alle eisen van artikel 27. Dan worden de afspraken rechtsgeldig. De OR kan zich daarbij door de vakbonden bij laten staan.

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

De netwerken van de OR

De netwerken van de OR De netwerken van de OR De netwerken van de OR In 2011 hielden FNV Bouw en het onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit van Nijmegen een onderzoek naar de netwerken van de OR. Dit onderzoek bestond

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Eindrapport verkennend onderzoek DIVERSITEIT AAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN HET ONDERWIJS EINDRAPPORT VERKENNEND ONDERZOEK Opdrachtgever SBO (Sectorbestuur

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Scholing in crisistijd

Scholing in crisistijd D. Grijpstra, L. de Ruig en K. van Uitert Scholing in crisistijd Ervaringen van bedrijven met werktijdverkorting, deeltijd-ww of VWNW Onderzoek uitgevoerd door Consult en Research voor Beleid in opdracht

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten ZIEK DOOR ONZEKERHEID verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten Jan Warning* FNV Bondgenoten Utrecht, februari 2009 * met dank aan Jan Popma, Frans de Beer, Patrick Greveling en Hester Konijnenberg

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Zaken Doen oktober 2007

Zaken Doen oktober 2007 Zaken Doen oktober 2007 Het tweemaandelijkse nieuwsblad van uw onafhankelijke IIB-bedrijfsadviseur Ondernemers hebben er lol in! Bron: Postbank, Het Financieele Dagblad, CBS Meer dan 90% van de ondernemers

Nadere informatie

Bloemen houden wel van mensen. Verhalen van werknemers FloraHolland

Bloemen houden wel van mensen. Verhalen van werknemers FloraHolland Bloemen houden wel van mensen Verhalen van werknemers FloraHolland Inleiding Gedurende de periode van twee jaar waarin wij als bestuurders contact hebben met FloraHolland, hebben we FloraHolland van diverse

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Handvatten voor de PVT Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe wordt een personeelsvertegenwoordiging succesvol? 4 Wetgeving 6 De bevoegdheden van de PVT?

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie