beschikbare premieregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beschikbare premieregeling"

Transcriptie

1 Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4

2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING... 2 INFORMATIE OVER UW BELEGGINGSREKENING... 3 HOE DOET U MEE?... 3 WIJZIGINGEN OP UW BELEGGINGSREKENING... 4 WAT KOST DEELNAME U?... 5 BEREIKBAARHEID ABN AMRO PENSION SERVICES... 5 BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN... 6 BESCHERMING DEELNEMERS (ZORGPLICHT PENSIOENFONDS) ABN AMRO PENSION LIFECYCLE FUNDS BNP PARIBAS MODEL FUNDS ABN AMRO SPAARPLUS FONDS... 9 AANVULLENDE INFORMATIE OVER BELEGGINGSFONDSEN

3 Introductie Bij deelname aan de beschikbare premieregeling wordt door het pensioenfonds een pensioenpremie voor u beschikbaar gesteld. Deze beschikbare premie wordt onder uw eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico belegd. De door het pensioenfonds beschikbaar gestelde premies worden maandelijks overgemaakt naar uw beleggingsrekening uit hoofde van het pensioenfonds. De waarde van de beleggingen die u hebt aangekocht met de beschikbare premies van het pensioenfonds gebruikt u bij pensionering om pensioenen aan te kopen. De uit te betalen pensioenen worden bij uitkering belast. U kunt de beschikbare premies beleggen in één of meerdere beleggingsfondsen via ABN AMRO. Informatie over de beleggingsmogelijkheden en bijbehorende beleggingsfondsen vindt u verder in deze brochure terug. Individuele beleggingsrekening In verband met uw deelname aan de beschikbare premieregeling wordt door het pensioenfonds ten behoeve van u een individuele beleggingsrekening op naam van het pensioenfonds geopend. In het kader van de Pensioenwet is dit een geblokkeerde rekening. Dat houdt in dat u niet zelf rechtstreeks bedragen kunt storten op uw rekening dan wel bedragen aan uw rekening kunt onttrekken. Alleen het pensioenfonds is hiertoe gemachtigd. U hebt wél de mogelijkheid zelf invloed uit te oefenen op de wijze waarop u uw pensioengelden wenst te beleggen. Over de beleggingsmogelijkheden wordt u later in deze brochure nader geïnformeerd. U draagt het beleggingsrisico van uw beleggingen in deze beschikbare premieregeling volledig zelf. Let op! De waarde van de betreffende pensioenbeleggingen hoeft u niet mee te nemen bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Het zijn immers beleggingsrekeningen van het pensioenfonds. 2

4 Informatie over uw beleggingsrekening Na iedere mutatie ontvangt u een dagafschrift (transactie-nota) daarnaast ontvangt u ieder kwartaal een depotoverzicht met de waarde van uw beleggingen; Verder kunt u de volgende informatie zelf raadplegen: Actuele saldo informatie via de web portaal van ABN AMRO Pension Services; Actuele koersen via internet (www.abnamro.nl/beleggen) en landelijke dagbladen Tenslotte kunt u rechtstreeks contact opnemen met het pensioenfonds voor vragen over de pensioenregeling (bijv. gestorte premies) of de Helpdesk van ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services (hierna te noemen: ABN AMRO Pension Services) over de administratie van uw beleggingsrekening. Web portaal Internet Bankieren van ABN AMRO Pension Services biedt u dagelijks online inzage in uw beleggingsrekening. Na aanmelding ontvangt u in twee separate brieven uw persoonlijke inloggegevens. Ook kunt u online de verdeling van uw portefeuille over de verschillende beleggingsfondsen te zien. Hoe doet u mee? Lees eerst de paragraaf over Beleggingsmogelijkheden (vanaf pagina 6). Hier staan de diverse mogelijkheden van beleggen in beschreven. Indien u besluit om NIET volgens de standaard te beleggen dan dient u uw beleggersprofiel te bepalen. U vult hiervoor de vragenlijst wat is uw beleggersprofiel? in. U gebruikt het door u vastgestelde beleggersprofiel namelijk bij het maken van uw beleggingskeuze. Uw eigen beleggingskeuze kunt u aangeven op het Aanmeldingsformulier waarin de beleggingsfondsen zijn genoemd waaruit u een keuze kunt maken. Vervolgens vult u het Aanmeldingsformulier verder in, plaatst uw handtekening en levert het formulier in bij de salarisadministratie of afdeling Personeelszaken waar u werkzaam bent. Uw gegevens worden naar ABN AMRO Pension Services doorgestuurd. Hier wordt voor u een beleggingsrekening geopend. Vervolgens maakt het pensioenfonds maandelijks de beschikbare pensioenpremie over naar uw beleggingsrekening. De premie wordt belegd volgens de door u opgegeven profielkeuze. Let op! Indien u geen beleggingskeuze maakt, worden de beschikbare premies standaard belegd in de ABN AMRO Pension Lifecycle Funds met een einddatum die zo kort mogelijk voor uw pensioendatum valt. Dit is volledig in lijn met de zorgplicht. Volgens de zorgplicht dient het beleggingsrisico dat u loopt af te nemen naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt. Bij de ABN AMRO Pension Lifecycle Funds neemt het risico automatisch af naarmate uw pensioendatum nadert. 3

5 Wijzigingen op uw beleggingsrekening Switch U kunt uw beleggingen in één (of meerdere) fonds(en) overhevelen naar één (of meerdere) ander(e) beleggingsfonds(en). Een dergelijke wijziging is een switch. U maakt hiervoor gebruik van het Mutatieformulier of van de web portaal. Het door u ingevulde en ondertekende formulier stuurt u rechtstreeks naar ABN AMRO Pension Services. Vervolgens wordt uw switch uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van het formulier uitgevoerd. Na aanmelding ontvangt u in twee separate brieven uw persoonlijke inloggegevens voor de web portaal van ABN AMRO Pension Services. Bij een switch worden alleen verkoopkosten in rekening gebracht en geen aankoopkosten. Switch bij leeftijdsoverschrijding ABN AMRO Pension Services heeft samen met het pensioenfonds bepaald, dat bij het bereiken van de vastgestelde leeftijden wordt beoordeeld of u risicovol belegt. Dit wordt afgezet tegen uw resterende beleggingshorizon. U kunt zich immers minder risico veroorloven als u dichter bij uw pensioendatum komt, omdat er dan minder tijd is om eventuele koersdalingen weer te corrigeren. Indien u risicovol belegt (afhankelijk van leeftijd en beleggingshorizon) ontvangt u hierover bericht en kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde saldo over te hevelen naar een minder risicovol beleggingsfonds of de standaard. Een switch bij leeftijdsoverschrijding is niet van toepassing als u belegt in een van de ABN AMRO Pension Lifecycle Funds (standaard). Bij beleggingen in de ABN AMRO Pension Lifecycle Funds wordt naarmate de (beoogde) pensioendatum dichterbij komt het beleggingsrisico stapsgewijs verlaagd (zie verder de toelichting onder Beleggingsmogelijkheden, pagina 6). Wijziging beleggingsprofiel U hebt de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de regeling het beleggingsprofiel voor toekomstige premies te wijzigen. U kiest dan een nieuwe verdeling van de toekomstige premies over de beleggingsfondsen. Ook voor een dergelijke wijziging maakt u gebruik van het Mutatieformulier. De verdere afhandeling stemt overeen met het verzoek om een switch (zie hiervoor). Uitdiensttreding, echtscheiding, pensionering of overlijden In deze situaties wordt - na overleg met u (of uw nabestaande) door het pensioenfonds opdracht gegeven aan ABN AMRO Pension Services over hoe gehandeld dient te worden met het door u opgebouwde beleggingssaldo. 4

6 Wat kost deelname u? De kosten waarmee u te maken krijgt bestaan uit: Aankoopkosten ter grootte van 0,20% van de gestorte premie; Verkoopkosten ter grootte van 0,20% van de waarde van de beleggingen; Switchkosten ter grootte van 0,20%. U betaalt in dit geval alleen verkoopkosten. Aankoopkosten worden hierbij niet in rekening gebracht. De beheervergoeding per beleggingsfonds varieert en wordt automatisch in de koers van het desbetreffende beleggingsfonds verwerkt en wordt niet apart in rekening gebracht. Binnen het ABN AMRO Spaarplus Fonds wordt geen beheervergoeding gerekend. Bereikbaarheid ABN AMRO Pension Services U kunt ABN AMRO Pension Services als volgt URL U kunt schrijven naar: ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services (PAC: AA7338) Postbus EA Amsterdam Telefonisch contact opnemen (op werkdagen van 8.00 tot uur): Een sturen: Privacy Statement ABN AMRO Bank N.V. wendt uw persoonsgegevens uitsluitend aan voor het uitvoeren van de beleggingen van uw pensioenpremies inzake de beschikbare premieregeling van uw pensioenfonds. ABN AMRO Bank N.V. stelt daarbij alles in het werk om deze persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden derhalve niet ongevraagd voor marketing- en commerciële doeleinden gebruikt. 5

7 Beleggingsmogelijkheden In de volgende paragrafen vindt u informatie om u te helpen bij het maken van uw beleggingskeuze(s). Bescherming deelnemers (zorgplicht pensioenfonds) Door de invoering van de nieuwe Pensioenwet, die is ingegaan op 1 januari 2007, is de zorgplicht op beleggingen wettelijk vastgelegd. Deze zorgplicht is op iedere deelnemer van toepassing. Dit geldt echter niet voor uw gehele pensioenopbouw, maar alleen voor dit beschikbare premiedeel (DC-regeling), ondergebracht bij ABN AMRO Pension Services. Zorgplicht houdt in dat, indien de deelnemers de mogelijkheid hebben de premie zelf te beleggen, het pensioenfonds uitgebreide voorlichting moet geven over de mogelijkheden en risico s van de wijze van beleggen. De zorgplicht betekent tevens dat, naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt, het risico dat u loopt, dient af te nemen. Om u, als deelnemer, te beschermen tegen een te groot risico bij het beleggen, zal er een standaard worden ingevoerd. U mag afwijken van deze standaard, maar u zult daarvoor zelf de verantwoordelijkheid moeten dragen. Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten dat de standaard zal bestaan uit de ABN AMRO Pension Lifecycle Funds. Bij het vaststellen van de beleggingsmogelijkheden heeft het pensioenfonds o.a. gekeken naar spreiding van de beleggingen in relatie tot de duur van de periode tot aan de pensioendatum. Het pensioenfonds vindt het daarbij belangrijk, dat het beleggingsrisico kleiner wordt naarmate de pensioendatum nadert. Het pensioenfonds ziet het namelijk als haar zorg, dat u als deelnemer uw pensioenpremies niet in al te risicovolle beleggingsfondsen belegt. ABN AMRO Pension Lifecycle Funds voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden (spreiding van de beleggingen en afname van het beleggingsrisico naarmate de pensioendatum nadert) en is om die reden de standaard geworden. 1. ABN AMRO Pension Lifecycle Funds (de door het pensioenfonds gekozen standaard) Bij ABN AMRO Pension Lifecycle Funds kunt u de beleggingshorizon volledig afstemmen op uw (beoogde) pensioendatum. Ieder fonds heeft een andere doeldatum. Het moment waarop u met pensioen gaat, bepaalt welk Pension Lifecycle Fund u kiest en daarmee hoe er belegd wordt. De Pension Lifecycle Funds bouwen het beleggingsrisico automatisch af naar langlopende obligaties naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Bij een pensioendatum die tussen twee einddata van de Pension Lifecycle Funds in ligt, wordt een combinatie samengesteld, waarbij de afbouw gericht is op de pensioendatum welke geldt in uw huidige pensioenregeling Daarnaast hebben deze Pension Lifecycle Funds A ook een aanzienlijk lagere Total Expense Ratio (lagere kosten). Door gebruik te maken van een passieve beleggingsstijl (de index wordt gevolgd) daalt de hoogte van de beheerfee. 6

8 De jaarlijkse totale beheerfee (inclusief belasting, service fee, management fee en kosten van de Index-trackers) is bij AA gemiddeld ongeveer 0,4%. De beheerfee wordt, wordt net zoals bij elk ander fonds, verwerkt in de koersen van de fondsen. Tevens heeft het pensioenfonds het rendement beoordeeld en daarbij blijkt ook dat de Pension Lifecycle Funds een aanzienlijk beter rendement heeft behaald dan de oude standaard. Hoewel in het verleden behaalde resultaten nooit een garantie bieden voor de toekomst zijn op basis van de afgelopen drie jaar de rendementsverwachtingen beter te noemen. Eigen beleggingsmix Naast de standaard kan voor een eigen fondskeuze gekozen worden, de fondskeuze bestaat verder uit de BNP Paribas Model Funds 1 t/m 6 en om de nog vast te stellen eigen beleggingsmix beter te kunnen spreiden kan een keuze gemaakt worden uit de beleggingsfondsen die genoemd worden op het aanmeldingsformulier. Onderstaand wordt een toelichting gegeven over de BNP Paribas Model Funds. Informatie over de overige genoemde beleggingsfondsen kan via de enkele websites worden verkregen. Zie hiervoor aanvullende informatie over beleggingsfondsen op pagina 10 in deze brochure. 7

9 2. BNP Paribas Model Funds Indien u zelf actiever wilt beleggen, dan zou u kunnen kiezen voor de BNP Paribas Model Funds. Bij deze fondsen staan uw beleggersprofiel en het beleggingsrisico dat u wilt nemen centraal. Omdat de ene belegger meer risico wenst te nemen dan de ander, beschikt BNP Paribas over 6 verschillende Model Funds. Deze hebben elk een eigen risico-rendementsprofiel. Dit betekent dat het ene Model Fund meer in risicovolle effecten belegt dan het andere. Kenmerkend voor de Model Funds is dat het risico-rendementsprofiel constant wordt gehouden. Het risicoprofiel wordt niet afgebouwd, zoals bij de Pension Lifecycle Funds. Het is wel te allen tijde mogelijk om uw risicoprofiel te verlagen door te switchen naar een ander Model Fund met een lager risico-rendementsprofiel of naar het ABN AMRO Spaarplus Fonds. U dient dit echter -anders dan bij de Pension Lifecycle Funds- zelf te bewaken en zodanig actie te ondernemen. Welk Model Fund u kiest is afhankelijk van het beleggingsrisico dat u bereid bent te lopen om kans te maken op een hoger rendement, oftewel uw beleggersprofiel. Als bijlage bij deze brochure is een vragenlijst opgenomen waarmee u uw beleggersprofiel kunt vaststellen. Bovendien wordt vermeld welk Model Fund dan voor u de meest geschikte belegging is. In onderstaand schema zijn de belangrijkste verschillen tussen de Pension Lifecycle Funds en Model Funds weergegeven. Lifecycle Funds Er zijn acht Pension Lifecycle Funds en elk fonds heeft een specifieke einddatum (namelijk 2015, 2020, ). Af te stemmen op uw (beoogde) pensioendatum. Naarmate de einddatum van het fonds (resp. uw beoogde pensioendatum) nadert, wordt het beleggingsrisico automatisch stapsgewijs voor u verlaagd. U kiest voor gemak. U heeft er zelf geen omkijken naar. Het is een vorm van passief beleggen. Model Funds Er zijn zes Model Funds en deze hebben géén specifieke einddatum. Af te stemmen op het door u vastgestelde beleggersprofiel. Het risicoprofiel van een Model Fund blijft gedurende de looptijd constant. Het risicoprofiel wordt derhalve niet afgebouwd naarmate uw (beoogde) pensioendatum nadert. U kiest voor actief beleggen. U wilt zelf in de gaten houden of uw beleggingsmix ten aanzien van opgebouwd saldo en/of nieuwe stortingen gewijzigd moet worden. 8

10 3. ABN AMRO Spaarplus Fonds Indien u uw pensioenpremie niet in beleggingsfondsen wenst te beleggen, is het Spaarplus Fonds een goed alternatief. Het biedt u de mogelijkheid om uw pensioenpremie veilig in een spaarfonds te stallen. Omdat dit spaarfonds onder de girale beleggingsadministratie van ABN AMRO Bank hangt, vindt om administratieve reden bijschrijving in participaties (net als bij een beleggingsfonds) plaats. Dit heeft tot gevolg dat er ook een koers aan het Spaarplus Fonds is gekoppeld. De rente wordt per kwartaal vastgesteld en dagelijks in de koers verwerkt (namelijk met één dag bijschrijving van de rente). Het rentepercentage dat van toepassing is op de gestorte gelden in het ABN AMRO Spaarplus Fonds wordt bepaald door ABN AMRO Bank N.V. De hoogte van de rente is gekoppeld aan de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Ieder kwartaal wordt het rentepercentage voor het komende kwartaal opnieuw vastgesteld. Op elk gewenst moment kan bij ABN AMRO Pension Services informatie worden opgevraagd omtrent het op dat moment geldende rentepercentage van het Spaarplus Fonds. De renteontwikkeling vanaf 1 januari 2002: Datum Rentepercentage Datum Rentepercentage Datum Rentepercentage ,80% ,00% ,90% ,10% ,90% ,00% ,00% ,75% ,10% ,75% ,40% ,20% ,60% ,10% ,10% ,30% ,00% ,00% ,10% ,40% ,90% ,30% ,90% ,80% ,40% ,00% ,75% ,30% ,85% ,40% ,75% ,30% ,60% ,10% ,40% ,10% ,60% ,90% ,60% ,90% ,90% ,20% ,80% ,40% ,30% ,50% ,30% ,50% ,20% ,60% ,10% ,70% ,00% 9

11 Financiële bijsluiter Voor ieder beleggingsfonds is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over de kosten en de risico s. Vraag erom en lees hem voordat u deelnemingsrechten in het beleggingsfonds koopt. De financiële bijsluiter kunt u vinden op de ABN AMRO internetsite (www.abnamro.nl/beleggingsfondsen) of is verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services (AA 7338), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aanvullende informatie over beleggingsfondsen Meer informatie over de in de vorige paragrafen genoemde beleggingsfondsen kunt u vinden op: https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/koersinformatie/beleggingsfondsen.html U kunt op deze website onafhankelijke koersinformatie en Lipper-rating raadplegen welke door FinFiles wordt aangeleverd. De Lipper-rating geeft aan hoe een fonds heeft gepresteerd in vergelijking met vergelijkbare fondsen die in de zelfde beleggingscategorie beleggen. Uiteraard kunt u voor nadere informatie over de beleggingsfondsen ook contact opnemen met één van de helpdesk medewerkers van ABN AMRO Pension Services ( of telefoon: ). 10

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

AEGON VermogensRekening. Handleiding

AEGON VermogensRekening. Handleiding AEGON VermogensRekening Handleiding Handleiding bij de AEGON VermogensRekening Inleiding Gefeliciteerd met uw AEGON VermogensRekening, een beleggingsrekening waarmee u eenvoudig een vermogen kunt vormen.

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie