beschikbare premieregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beschikbare premieregeling"

Transcriptie

1 Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4

2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING... 2 INFORMATIE OVER UW BELEGGINGSREKENING... 3 HOE DOET U MEE?... 3 WIJZIGINGEN OP UW BELEGGINGSREKENING... 4 WAT KOST DEELNAME U?... 5 BEREIKBAARHEID ABN AMRO PENSION SERVICES... 5 BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN... 6 BESCHERMING DEELNEMERS (ZORGPLICHT PENSIOENFONDS) ABN AMRO PENSION LIFECYCLE FUNDS BNP PARIBAS MODEL FUNDS ABN AMRO SPAARPLUS FONDS... 9 AANVULLENDE INFORMATIE OVER BELEGGINGSFONDSEN

3 Introductie Bij deelname aan de beschikbare premieregeling wordt door het pensioenfonds een pensioenpremie voor u beschikbaar gesteld. Deze beschikbare premie wordt onder uw eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico belegd. De door het pensioenfonds beschikbaar gestelde premies worden maandelijks overgemaakt naar uw beleggingsrekening uit hoofde van het pensioenfonds. De waarde van de beleggingen die u hebt aangekocht met de beschikbare premies van het pensioenfonds gebruikt u bij pensionering om pensioenen aan te kopen. De uit te betalen pensioenen worden bij uitkering belast. U kunt de beschikbare premies beleggen in één of meerdere beleggingsfondsen via ABN AMRO. Informatie over de beleggingsmogelijkheden en bijbehorende beleggingsfondsen vindt u verder in deze brochure terug. Individuele beleggingsrekening In verband met uw deelname aan de beschikbare premieregeling wordt door het pensioenfonds ten behoeve van u een individuele beleggingsrekening op naam van het pensioenfonds geopend. In het kader van de Pensioenwet is dit een geblokkeerde rekening. Dat houdt in dat u niet zelf rechtstreeks bedragen kunt storten op uw rekening dan wel bedragen aan uw rekening kunt onttrekken. Alleen het pensioenfonds is hiertoe gemachtigd. U hebt wél de mogelijkheid zelf invloed uit te oefenen op de wijze waarop u uw pensioengelden wenst te beleggen. Over de beleggingsmogelijkheden wordt u later in deze brochure nader geïnformeerd. U draagt het beleggingsrisico van uw beleggingen in deze beschikbare premieregeling volledig zelf. Let op! De waarde van de betreffende pensioenbeleggingen hoeft u niet mee te nemen bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Het zijn immers beleggingsrekeningen van het pensioenfonds. 2

4 Informatie over uw beleggingsrekening Na iedere mutatie ontvangt u een dagafschrift (transactie-nota) daarnaast ontvangt u ieder kwartaal een depotoverzicht met de waarde van uw beleggingen; Verder kunt u de volgende informatie zelf raadplegen: Actuele saldo informatie via de web portaal van ABN AMRO Pension Services; Actuele koersen via internet ( en landelijke dagbladen Tenslotte kunt u rechtstreeks contact opnemen met het pensioenfonds voor vragen over de pensioenregeling (bijv. gestorte premies) of de Helpdesk van ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services (hierna te noemen: ABN AMRO Pension Services) over de administratie van uw beleggingsrekening. Web portaal Internet Bankieren van ABN AMRO Pension Services biedt u dagelijks online inzage in uw beleggingsrekening. Na aanmelding ontvangt u in twee separate brieven uw persoonlijke inloggegevens. Ook kunt u online de verdeling van uw portefeuille over de verschillende beleggingsfondsen te zien. Hoe doet u mee? Lees eerst de paragraaf over Beleggingsmogelijkheden (vanaf pagina 6). Hier staan de diverse mogelijkheden van beleggen in beschreven. Indien u besluit om NIET volgens de standaard te beleggen dan dient u uw beleggersprofiel te bepalen. U vult hiervoor de vragenlijst wat is uw beleggersprofiel? in. U gebruikt het door u vastgestelde beleggersprofiel namelijk bij het maken van uw beleggingskeuze. Uw eigen beleggingskeuze kunt u aangeven op het Aanmeldingsformulier waarin de beleggingsfondsen zijn genoemd waaruit u een keuze kunt maken. Vervolgens vult u het Aanmeldingsformulier verder in, plaatst uw handtekening en levert het formulier in bij de salarisadministratie of afdeling Personeelszaken waar u werkzaam bent. Uw gegevens worden naar ABN AMRO Pension Services doorgestuurd. Hier wordt voor u een beleggingsrekening geopend. Vervolgens maakt het pensioenfonds maandelijks de beschikbare pensioenpremie over naar uw beleggingsrekening. De premie wordt belegd volgens de door u opgegeven profielkeuze. Let op! Indien u geen beleggingskeuze maakt, worden de beschikbare premies standaard belegd in de ABN AMRO Pension Lifecycle Funds met een einddatum die zo kort mogelijk voor uw pensioendatum valt. Dit is volledig in lijn met de zorgplicht. Volgens de zorgplicht dient het beleggingsrisico dat u loopt af te nemen naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt. Bij de ABN AMRO Pension Lifecycle Funds neemt het risico automatisch af naarmate uw pensioendatum nadert. 3

5 Wijzigingen op uw beleggingsrekening Switch U kunt uw beleggingen in één (of meerdere) fonds(en) overhevelen naar één (of meerdere) ander(e) beleggingsfonds(en). Een dergelijke wijziging is een switch. U maakt hiervoor gebruik van het Mutatieformulier of van de web portaal. Het door u ingevulde en ondertekende formulier stuurt u rechtstreeks naar ABN AMRO Pension Services. Vervolgens wordt uw switch uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van het formulier uitgevoerd. Na aanmelding ontvangt u in twee separate brieven uw persoonlijke inloggegevens voor de web portaal van ABN AMRO Pension Services. Bij een switch worden alleen verkoopkosten in rekening gebracht en geen aankoopkosten. Switch bij leeftijdsoverschrijding ABN AMRO Pension Services heeft samen met het pensioenfonds bepaald, dat bij het bereiken van de vastgestelde leeftijden wordt beoordeeld of u risicovol belegt. Dit wordt afgezet tegen uw resterende beleggingshorizon. U kunt zich immers minder risico veroorloven als u dichter bij uw pensioendatum komt, omdat er dan minder tijd is om eventuele koersdalingen weer te corrigeren. Indien u risicovol belegt (afhankelijk van leeftijd en beleggingshorizon) ontvangt u hierover bericht en kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde saldo over te hevelen naar een minder risicovol beleggingsfonds of de standaard. Een switch bij leeftijdsoverschrijding is niet van toepassing als u belegt in een van de ABN AMRO Pension Lifecycle Funds (standaard). Bij beleggingen in de ABN AMRO Pension Lifecycle Funds wordt naarmate de (beoogde) pensioendatum dichterbij komt het beleggingsrisico stapsgewijs verlaagd (zie verder de toelichting onder Beleggingsmogelijkheden, pagina 6). Wijziging beleggingsprofiel U hebt de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de regeling het beleggingsprofiel voor toekomstige premies te wijzigen. U kiest dan een nieuwe verdeling van de toekomstige premies over de beleggingsfondsen. Ook voor een dergelijke wijziging maakt u gebruik van het Mutatieformulier. De verdere afhandeling stemt overeen met het verzoek om een switch (zie hiervoor). Uitdiensttreding, echtscheiding, pensionering of overlijden In deze situaties wordt - na overleg met u (of uw nabestaande) door het pensioenfonds opdracht gegeven aan ABN AMRO Pension Services over hoe gehandeld dient te worden met het door u opgebouwde beleggingssaldo. 4

6 Wat kost deelname u? De kosten waarmee u te maken krijgt bestaan uit: Aankoopkosten ter grootte van 0,20% van de gestorte premie; Verkoopkosten ter grootte van 0,20% van de waarde van de beleggingen; Switchkosten ter grootte van 0,20%. U betaalt in dit geval alleen verkoopkosten. Aankoopkosten worden hierbij niet in rekening gebracht. De beheervergoeding per beleggingsfonds varieert en wordt automatisch in de koers van het desbetreffende beleggingsfonds verwerkt en wordt niet apart in rekening gebracht. Binnen het ABN AMRO Spaarplus Fonds wordt geen beheervergoeding gerekend. Bereikbaarheid ABN AMRO Pension Services U kunt ABN AMRO Pension Services als volgt URL U kunt schrijven naar: ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services (PAC: AA7338) Postbus EA Amsterdam Telefonisch contact opnemen (op werkdagen van 8.00 tot uur): Een sturen: Privacy Statement ABN AMRO Bank N.V. wendt uw persoonsgegevens uitsluitend aan voor het uitvoeren van de beleggingen van uw pensioenpremies inzake de beschikbare premieregeling van uw pensioenfonds. ABN AMRO Bank N.V. stelt daarbij alles in het werk om deze persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden derhalve niet ongevraagd voor marketing- en commerciële doeleinden gebruikt. 5

7 Beleggingsmogelijkheden In de volgende paragrafen vindt u informatie om u te helpen bij het maken van uw beleggingskeuze(s). Bescherming deelnemers (zorgplicht pensioenfonds) Door de invoering van de nieuwe Pensioenwet, die is ingegaan op 1 januari 2007, is de zorgplicht op beleggingen wettelijk vastgelegd. Deze zorgplicht is op iedere deelnemer van toepassing. Dit geldt echter niet voor uw gehele pensioenopbouw, maar alleen voor dit beschikbare premiedeel (DC-regeling), ondergebracht bij ABN AMRO Pension Services. Zorgplicht houdt in dat, indien de deelnemers de mogelijkheid hebben de premie zelf te beleggen, het pensioenfonds uitgebreide voorlichting moet geven over de mogelijkheden en risico s van de wijze van beleggen. De zorgplicht betekent tevens dat, naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt, het risico dat u loopt, dient af te nemen. Om u, als deelnemer, te beschermen tegen een te groot risico bij het beleggen, zal er een standaard worden ingevoerd. U mag afwijken van deze standaard, maar u zult daarvoor zelf de verantwoordelijkheid moeten dragen. Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten dat de standaard zal bestaan uit de ABN AMRO Pension Lifecycle Funds. Bij het vaststellen van de beleggingsmogelijkheden heeft het pensioenfonds o.a. gekeken naar spreiding van de beleggingen in relatie tot de duur van de periode tot aan de pensioendatum. Het pensioenfonds vindt het daarbij belangrijk, dat het beleggingsrisico kleiner wordt naarmate de pensioendatum nadert. Het pensioenfonds ziet het namelijk als haar zorg, dat u als deelnemer uw pensioenpremies niet in al te risicovolle beleggingsfondsen belegt. ABN AMRO Pension Lifecycle Funds voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden (spreiding van de beleggingen en afname van het beleggingsrisico naarmate de pensioendatum nadert) en is om die reden de standaard geworden. 1. ABN AMRO Pension Lifecycle Funds (de door het pensioenfonds gekozen standaard) Bij ABN AMRO Pension Lifecycle Funds kunt u de beleggingshorizon volledig afstemmen op uw (beoogde) pensioendatum. Ieder fonds heeft een andere doeldatum. Het moment waarop u met pensioen gaat, bepaalt welk Pension Lifecycle Fund u kiest en daarmee hoe er belegd wordt. De Pension Lifecycle Funds bouwen het beleggingsrisico automatisch af naar langlopende obligaties naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Bij een pensioendatum die tussen twee einddata van de Pension Lifecycle Funds in ligt, wordt een combinatie samengesteld, waarbij de afbouw gericht is op de pensioendatum welke geldt in uw huidige pensioenregeling Daarnaast hebben deze Pension Lifecycle Funds A ook een aanzienlijk lagere Total Expense Ratio (lagere kosten). Door gebruik te maken van een passieve beleggingsstijl (de index wordt gevolgd) daalt de hoogte van de beheerfee. 6

8 De jaarlijkse totale beheerfee (inclusief belasting, service fee, management fee en kosten van de Index-trackers) is bij AA gemiddeld ongeveer 0,4%. De beheerfee wordt, wordt net zoals bij elk ander fonds, verwerkt in de koersen van de fondsen. Tevens heeft het pensioenfonds het rendement beoordeeld en daarbij blijkt ook dat de Pension Lifecycle Funds een aanzienlijk beter rendement heeft behaald dan de oude standaard. Hoewel in het verleden behaalde resultaten nooit een garantie bieden voor de toekomst zijn op basis van de afgelopen drie jaar de rendementsverwachtingen beter te noemen. Eigen beleggingsmix Naast de standaard kan voor een eigen fondskeuze gekozen worden, de fondskeuze bestaat verder uit de BNP Paribas Model Funds 1 t/m 6 en om de nog vast te stellen eigen beleggingsmix beter te kunnen spreiden kan een keuze gemaakt worden uit de beleggingsfondsen die genoemd worden op het aanmeldingsformulier. Onderstaand wordt een toelichting gegeven over de BNP Paribas Model Funds. Informatie over de overige genoemde beleggingsfondsen kan via de enkele websites worden verkregen. Zie hiervoor aanvullende informatie over beleggingsfondsen op pagina 10 in deze brochure. 7

9 2. BNP Paribas Model Funds Indien u zelf actiever wilt beleggen, dan zou u kunnen kiezen voor de BNP Paribas Model Funds. Bij deze fondsen staan uw beleggersprofiel en het beleggingsrisico dat u wilt nemen centraal. Omdat de ene belegger meer risico wenst te nemen dan de ander, beschikt BNP Paribas over 6 verschillende Model Funds. Deze hebben elk een eigen risico-rendementsprofiel. Dit betekent dat het ene Model Fund meer in risicovolle effecten belegt dan het andere. Kenmerkend voor de Model Funds is dat het risico-rendementsprofiel constant wordt gehouden. Het risicoprofiel wordt niet afgebouwd, zoals bij de Pension Lifecycle Funds. Het is wel te allen tijde mogelijk om uw risicoprofiel te verlagen door te switchen naar een ander Model Fund met een lager risico-rendementsprofiel of naar het ABN AMRO Spaarplus Fonds. U dient dit echter -anders dan bij de Pension Lifecycle Funds- zelf te bewaken en zodanig actie te ondernemen. Welk Model Fund u kiest is afhankelijk van het beleggingsrisico dat u bereid bent te lopen om kans te maken op een hoger rendement, oftewel uw beleggersprofiel. Als bijlage bij deze brochure is een vragenlijst opgenomen waarmee u uw beleggersprofiel kunt vaststellen. Bovendien wordt vermeld welk Model Fund dan voor u de meest geschikte belegging is. In onderstaand schema zijn de belangrijkste verschillen tussen de Pension Lifecycle Funds en Model Funds weergegeven. Lifecycle Funds Er zijn acht Pension Lifecycle Funds en elk fonds heeft een specifieke einddatum (namelijk 2015, 2020, ). Af te stemmen op uw (beoogde) pensioendatum. Naarmate de einddatum van het fonds (resp. uw beoogde pensioendatum) nadert, wordt het beleggingsrisico automatisch stapsgewijs voor u verlaagd. U kiest voor gemak. U heeft er zelf geen omkijken naar. Het is een vorm van passief beleggen. Model Funds Er zijn zes Model Funds en deze hebben géén specifieke einddatum. Af te stemmen op het door u vastgestelde beleggersprofiel. Het risicoprofiel van een Model Fund blijft gedurende de looptijd constant. Het risicoprofiel wordt derhalve niet afgebouwd naarmate uw (beoogde) pensioendatum nadert. U kiest voor actief beleggen. U wilt zelf in de gaten houden of uw beleggingsmix ten aanzien van opgebouwd saldo en/of nieuwe stortingen gewijzigd moet worden. 8

10 3. ABN AMRO Spaarplus Fonds Indien u uw pensioenpremie niet in beleggingsfondsen wenst te beleggen, is het Spaarplus Fonds een goed alternatief. Het biedt u de mogelijkheid om uw pensioenpremie veilig in een spaarfonds te stallen. Omdat dit spaarfonds onder de girale beleggingsadministratie van ABN AMRO Bank hangt, vindt om administratieve reden bijschrijving in participaties (net als bij een beleggingsfonds) plaats. Dit heeft tot gevolg dat er ook een koers aan het Spaarplus Fonds is gekoppeld. De rente wordt per kwartaal vastgesteld en dagelijks in de koers verwerkt (namelijk met één dag bijschrijving van de rente). Het rentepercentage dat van toepassing is op de gestorte gelden in het ABN AMRO Spaarplus Fonds wordt bepaald door ABN AMRO Bank N.V. De hoogte van de rente is gekoppeld aan de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Ieder kwartaal wordt het rentepercentage voor het komende kwartaal opnieuw vastgesteld. Op elk gewenst moment kan bij ABN AMRO Pension Services informatie worden opgevraagd omtrent het op dat moment geldende rentepercentage van het Spaarplus Fonds. De renteontwikkeling vanaf 1 januari 2002: Datum Rentepercentage Datum Rentepercentage Datum Rentepercentage ,80% ,00% ,90% ,10% ,90% ,00% ,00% ,75% ,10% ,75% ,40% ,20% ,60% ,10% ,10% ,30% ,00% ,00% ,10% ,40% ,90% ,30% ,90% ,80% ,40% ,00% ,75% ,30% ,85% ,40% ,75% ,30% ,60% ,10% ,40% ,10% ,60% ,90% ,60% ,90% ,90% ,20% ,80% ,40% ,30% ,50% ,30% ,50% ,20% ,60% ,10% ,70% ,00% 9

11 Financiële bijsluiter Voor ieder beleggingsfonds is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over de kosten en de risico s. Vraag erom en lees hem voordat u deelnemingsrechten in het beleggingsfonds koopt. De financiële bijsluiter kunt u vinden op de ABN AMRO internetsite ( of is verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services (AA 7338), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aanvullende informatie over beleggingsfondsen Meer informatie over de in de vorige paragrafen genoemde beleggingsfondsen kunt u vinden op: U kunt op deze website onafhankelijke koersinformatie en Lipper-rating raadplegen welke door FinFiles wordt aangeleverd. De Lipper-rating geeft aan hoe een fonds heeft gepresteerd in vergelijking met vergelijkbare fondsen die in de zelfde beleggingscategorie beleggen. Uiteraard kunt u voor nadere informatie over de beleggingsfondsen ook contact opnemen met één van de helpdesk medewerkers van ABN AMRO Pension Services ( of telefoon: ). 10

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA augustus 2016, versie 2.5 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...2

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Individueel pensioenbeleggen Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 5 Deel 2 6 2.1 Wat is beleggen?

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Wijziging beleggingsmogelijkheden

Wijziging beleggingsmogelijkheden Wijziging beleggingsmogelijkheden Aanvullende PensioenRekening & Pre-pensioen Rekening (SPJNL) Ed Vermeulen Robeco Accountmanager Institutional Clients Leiden, mei 2010 1 Agenda Doelstelling Pensioenregeling

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Pensioengids Variabel Inkomen

Pensioengids Variabel Inkomen Pensioengids Variabel Inkomen Versie: 5 november 2010 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 1.1 Aan welke regeling neemt u deel?... 3 1.2 Wat moet u doen?...

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Pensioen Beleggen Welkom bij Allianz. Via uw werkgever neemt u deel aan een pensioenregeling bij

Nadere informatie

Onderwerp: nieuwe pensioenregeling bij Stichting Nedlloyd Pensioenfonds

Onderwerp: nieuwe pensioenregeling bij Stichting Nedlloyd Pensioenfonds Mw/Dhr S. Vitzer English version, see website (Service, Download) www.nedlloydpensioenfonds.nl/service-mainmenu-16/download-mainmenu-23.html Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Persoonlijk Pensioen Plan Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Met dit formulier stelt u uw risicoprofiel vast en past u aan in welke

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd Rabo BedrijvenPensioen Een pensioen van deze tijd Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en kinderen

Nadere informatie

Dé beleggingsrekening

Dé beleggingsrekening Cover AEGON Informatie PensioenEffect over... Dé beleggingsrekening voor uw pensioen Inhoudsopgave AEGON PensioenEffect 4 Zo werkt AEGON PensioenEffect 4 Beleggen naar keuze van uw pensioenfonds 4 ProfielBeleggen:

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Pensioengids Variabel Inkomen

Pensioengids Variabel Inkomen Pensioengids Variabel Inkomen 5 november 2010 Versie: Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 1.1 Aan welke regeling neemt u deel?... 3 1.2 Wat moet u doen?...

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk NN Prestatie Pensioen 2 Een pensioen van deze tijd Het Nederland van nu verwacht openheid van zaken en neemt graag zélf beslissingen. Zeker als het om de financiële

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Huntsman 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk NN Prestatie Pensioen Een pensioen van deze tijd Het Nederland van nu verwacht openheid van zaken en neemt graag zélf beslissingen. Zeker als het om de financiële

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Uw lijfrenteverzekering komt binnenkort tot uitkering. Daar heeft u jaren premies of een koopsom voor betaald. Nu is de tijd gekomen om ervan

Nadere informatie

AXA BELEGGINGSREKENING

AXA BELEGGINGSREKENING AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan Universiteit Leiden 0106 BB/BV/HRM

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS

Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De beschikbare premieregeling van Stichting Ortec Pensioenfonds.. 4 3. Flexioen...

Nadere informatie

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011 Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal Versie 0.4 01 oktober 2011 Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 6 Verdeling... 7 Eigen beleggingsmix aanmaken... 7 Transacties... 12 Depot overzicht...

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Na uw pensioendatum doorbeleggen Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Na uw pensioendatum doorbeleggen. Gaat u binnenkort

Nadere informatie

Vergelijking lijfrenteproducten ASR en Brand New Day

Vergelijking lijfrenteproducten ASR en Brand New Day Vergelijking lijfrenteproducten en Inleiding Op dit moment benadert haar klanten met een alternatief voor hun woekerpolis. U wordt gevraagd om voor uw klanten een objectieve vergelijking te maken: de huidige

Nadere informatie

de zekerheid van Verzekerd Pensioen

de zekerheid van Verzekerd Pensioen de zekerheid van Verzekerd Pensioen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Verzekerd Pensioen? 2 2. Hoe werkt Verzekerd Pensioen bij ABN AMRO Pensioenen 2 3. Hoeveel Verzekerd Pensioen bouwt u op? 2 4.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten:

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten: Zelf beleggen Zelf beleggen kan als de werkgever in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. Er kan dan gekozen worden uit verschillende fondsen. Als u zelf uw beleggingen wil kiezen,

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie