Resultaat afstuderen opleiding Communicatie Hogeschool Leiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaat afstuderen opleiding Communicatie Hogeschool Leiden"

Transcriptie

1 Resultaat afstuderen opleiding Communicatie Hogeschool Leiden Collegejaar Titel Onderwijsmanager Auteur Resultaat afstuderen, opleiding Communicatie, Hogeschool Leiden. Collegejaar A. Gerrits (ai) M.G. Schriemer Datum Versie Definitief

2 Samenvatting 61,5% van de studenten is afgestudeerd. 53,1% hebben al direct een baan. Elk jaar is het weer spannend, niet alleen voor de studenten. De opleiding Communicatie staat dan op het punt een aantal studenten af te leveren als communicatieprofessional. De laatste horde die studenten moeten nemen is de scriptie met de bijbehorende eindpresentatie: op welk vlak doen ze dat en doen ze dat met enige overtuiging? Het resultaat van de inspanningen van de studenten heeft dus in 61,5% tot een voldoende geleid. 53,1% van alle studenten hebben al direct een baan gevonden, vaak bij de opdrachtgever. 16% van de studenten zijn afgestudeerd met een beoordeling 'zeer goed' of 'uitmuntend' beoordeeld. Totaal waren er vier scripties (16%) met een 8,0 of hoger als resultaat. De vijf studenten die dergelijke resultaten hebben behaald zijn: Naomi Rietdijk, Nicolette de Wit, Michelle Hollenberg, Klaas Luteijn en met een uitmuntend resultaat Rozemarijn Thys, Rozemarijn Thys heeft haar afstudeertraject bij een jonge onderneming voltooid te weten busreisje.nl. Benadrukt dient te worden dat deze studenten niet alléén op de scriptie, maar ook op de andere onderdelen hoog gescoord hebben, hetgeen ze tot een meer dan startbekwame communicatieprofessional maakt. De meeste scripties (46%) worden als 'goed' beoordeeld, dat wil zeggen een cijfer tussen de 7,0 en 7,9. 38% van de scripties heeft een voldoende en 16% 'zeer goed' tot 'uitmuntend'. 76% studeert af bij een profit-organisatie, 12% bij een grote organisatie (501 werknemers of meer). De afgestudeerde communicatiedeskundige kan in vele takken van sport zijn vak en vaardigheden uitvoeren, denk aan een grote multinational, maar ook de overheid of een goed doel, met veel of weinig werknemers. Een redelijk evenwichtig beeld: zowel kleine als middelgrote als grote organisaties komen voor. Totaal hebben 12% van de studenten een opdracht bij een organisatie met 501 werknemers of meer. De profit-sector is evenwel onverminderd populair bij de afstudeerders. De meeste studenten vinden daar hun afstudeeropdracht (75,9%). Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij de non-profit sector heeft 16,9% van de studenten een afstudeeropdracht gevonden. 95% kwalitatief onderzoek, veelzijdigheid aan gehanteerde gesprekstechnieken. In ca. 95% van de gevallen is het onderzoek niet kwantitatief, maar kwalitatief uitgevoerd. Technieken die gehanteerd worden zijn onder andere kritische incidenten techniek en card sorting en laddering. Kwantitatief onderzoek is onder andere toegepast bij het KANO-model, maar ook een keer bij het onderzoeken van het imago van de organisatie aan de hand van het model van Birkigt & Stadler. Meest gehanteerde thema: 'customers', daarna 'strategy & positioning' en 'benchmarking & results'. Van alle thema's is het thema 'Customers' het meest gekozen, daarna 'Strategy and positioning'. Andere thema's zijn onder meer 'Benchmarking and results'. Het tevredenheidsmodel van Kano is een paar keer gehanteerd. Het vereist een kwantitatieve aanpak. Omdat de oorspronkelijke Japanse tekst van professor Noriaki Kano niet toegankelijk is, wordt gebruik gemaakt van de uitleg van Berger. Dit is niet het enige tevredenheidsmodel. Grönroos met zijn Total Percieved Qalitiy-model en het SERVQUAL-model van Parasuraman, Zeithaml, Berry zijn andere opties die ook door studenten gehanteerd worden, al naar gelang de aard van het praktijkprobleem. Binnen het thema 'Strategy and positioning' is het meest gekozen onderwerp het 3C-model van Kenichi Ohmae. Om de vergelijking met de concurrenten helderder te krijgen wordt vaak Porter gehanteerd en het begrip dat hij hanteert t.a.v. directe en indirecte concurrenten, evenals toetreders op de markt. Voor de kwaliteiten binnen de eigen geledingen wordt de theorie van Hamel en Prahalad gehanteerd t.a.v. de 'core competencies'. Niet onbelangrijk is de door de studenten aangehaalde positioneringstrategieën van Treacy en Wiersema. Veelal wordt met behulp van kwalitatief onderzoek de twee C's (customer en company) onderzocht en met behulp van deskresearch en een SWOT-analyse de derde C (competition). De meest gekozen onderwerpen binnen het thema 'Benchmarking & results' is de theorie van Birkigt en Stadler omtrent Corporate Identity Mix. De afstudeerders onderzoeken dit veelal met behulp van kwalitatief onderzoek. Een enkeling heeft dit naast het kwantitatieve onderzoek onder klanten ook met interviews binnen de eigen organisatie voltooid. M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 2

3 Inhoudsopgave INHOUD SAMENVATTING...2 INHOUDSOPGAVE...3 INHOUD...3 FIGUREN, TABELLEN...3 INLEIDING AFSTUDEREN BIJ OPLEIDING COMMUNICATIE PROCESVERLOOP AFSTUDEREN AANHAKEN BIJ EEN THEMA RESULTATEN AFSTUDEREN ,5% HAALT HET DE EERSTE KEER % 'ZEER GOED' TOT 'UITMUNTEND' RESULTAAT EVENWICHTIGE VERDELING AFSTUDEEROPDRACHTEN NAAR SOORT ORGANISATIE VOORAL KWALITATIEF ONDERZOEK DIVERSE THEMA'S EN AFSTUDEERONDERWERPEN ZEVENTIEN AFSTUDEERDERS HEBBEN DIRECT EEN BAAN...10 BRONNEN...11 BIJLAGE 1. KENNISKRINGMODELLEN...13 FIGUREN, TABELLEN Figuur 2.1. Resultaat afstuderen....6 Figuur 2.2. Uitsplitsing voldoende resultaten (n=32)....7 Figuur 2.3. Afstudeeropdrachten naar soort organisatie en het aantal werknemers waarbij afgestudeerd wordt (n=83)...8 Figuur 2.4. Afstudeeronderwerpen 2015 (n=83)...8 Figuur 2.5. Voorbeeld 6x6 matrix van individuele afstudeerwensen...10 M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 3

4 Inleiding Deze rapportage geeft een weergave van het afstuderen aan de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden in het collegejaar Besproken wordt het resultaat (voldoendes en onvoldoendes) en de onderwerpen waarop men is afgestudeerd om aldus een bijdrage te leveren aan de valorisatie van de kennis. De 'boom van kennis' is gestructureerd aan de hand van de thema's en gehanteerde conceptuele modellen van de kenniskring Hogeschool Leiden. De auteur van dit document is afstudeercoördinator en docent bij de opleiding Communicatie. Leiden, juli Martien G. Schriemer M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 4

5 1 Afstuderen bij opleiding Communicatie Er zijn twee startmomenten bij de opleiding Communicatie voor het afstuderen: september bij de start van het collegejaar en in januari, halverwege het collegejaar. Het inleveren van de scriptie geschiedt dan in januari resp. mei. In beide gevallen krijgen de studenten een afstudeerbegeleider toegewezen vanuit de hogeschool. Onderstaand wordt het proces en de thematiek van het afstuderen beschreven. 1.1 Procesverloop afstuderen Studenten zoeken zelfstandig een afstudeerplaats. Dit geschiedt in de maanden voorafgaand aan de start van het afstuderen. De start van het afstuderen is in begin januari Het inlevermoment van de scriptie is medio mei In de tussenliggende periode doorloopt de studenten de volgende fasen (zie Schriemer, 2012 voor een beschrijving ervan): 1. Probleemanalyse. 2. Plan van aanpak. 3. Theoretisch kader. 4. Veldwerk. 5. Analyse & rapportage. 6. Implementatieplan. Tijdens deze fases krijgen de studenten begeleiding bij het oplossen van het probleem en bij het schrijven van hun scriptie. Deze begeleiding geschiedt in het begin voornamelijk groepsgewijs, later gebeurt dit meer individueel, daar de studenten dan in verschillende fases van het afstudeertraject zitten. 1.2 Aanhaken bij een thema Studenten geven op voorhand aan bij welk thema zij wensen af te studeren. Daartoe stelt de student in overleg met de opdrachtgever het voorlopige probleem vast tezamen met de bijbehorende centrale theorie benodigd voor de oplossing van het bedrijfsprobleem. Nu blijkt dat soms na aanvang van het afstudeertraject de student bij nadere bestudering van het probleem tot de conclusie komt dat een andere theorie beter geschikt is. Dit voortschrijdend inzicht is uiteraard onderdeel van de leercurve van de student. Het definitieve thema en de bijbehorende centrale theorie wordt dan uiteindelijk vastgelegd in de scriptie. Er zijn negen hoofdthema's (zie bijlage 1) waarbinnen diverse modellen geselecteerd zijn. Deze staan uitgelegd in het lesmateriaal dat tijdens de studie gehanteerd wordt (Trompenaars & Coebergh, 2014): 1. Sustainability. 2. Innovation and entrepreneurship. 3. Strategy and positioning. 4. Diversity of cultures. 5. Customers. 6. Human resourse management. 7. Benchmarking and results. 8. Leadership and communication. 9. Models for implementation. M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 5

6 2 Resultaten afstuderen 2015 In vogelvlucht worden de resultaten besproken van de afstudeerders die hebben deelgenomen in semester II van collegejaar van de opleiding Communicatie aan de Hogeschool Leiden. Ten eerste worden de aantallen en de eindcijfers nader beschouwd. Vervolgens wordt ingegaan op de onderwerpen waar de studenten op zijn afgestudeerd en aldus een bijdrage hebben geleverd aan de kennisvalorisatie van de Kenniskring Hogeschool Leiden ,5% haalt het de eerste keer Bij aanvang -in januari waren er 89 afstudeerders, Van de 89 hebben 52 (58,4%) een scriptie ingeleverd. Van de 52 zijn er 9 (17,3%) 'niet beoordeelbaar' als resultaat. Dat laatste houdt in dat de scripties niet aan de vormvereisten voldeden, zoals het feit dat de taal grammaticaal juist moet zijn, dat de lay out overzichtelijk dient te zijn, bronvermelding op orde is (APA, 2012; Poelmans & Severijnen, 2014) en dat er een goede alineavoering gehanteerd wordt, etc. Van de 43 beoordeelde scripties zijn uiteindelijk 32 voldoende bevonden en die studenten hebben in juni met succes hun afstudeerscriptie gepresenteerd. Zie figuur 2.1 voor de uitsplitsing van de aantallen. Het percentage dat in een keer slaagt voor de afstudeercourse is dus 61,5%. Het aantal 'niet beoordeelbaar' is overigens dit jaar verdrievoudigd. Een punt van aandacht voor de opleiding. Figuur 2.1. Resultaat afstuderen. Totaal afstudeercourse c Scriptie ingeleverd Scriptie beoordeelbaar Resultaat Aantal % Aantal % Aantal % Voldoende a 32 36,0% 32 61,5% 32 74,4% Onvoldoende b 11 12,4% 11 21,2% 11 25,6% Niet beoordeelbaar 9 10,1% 9 17,3% Niet deelgenomen 37 41,6% Totaal ,0% ,0% ,0% a Voldoende voor zowel de scriptie als de eindpresentatie b Onvoldoende voor de scriptie, student mag niet op voor de eindpresentatie c Totaal aantal studenten dat in januari 2015 zich had aangemeld voor de afstudeercourse in semester II, jaar % 'zeer goed' tot 'uitmuntend' resultaat Het afstudeertraject van de studenten wordt beoordeeld aan de hand van een zestal criteria, te weten: A. Kennis en inzicht B. Toepassen kennis en inzicht C. Oordeelsvorming D. Communicatie E. Leervermogen F. Presentatie Hierbij hebben de eerste drie onderdelen A t/m C betrekking op de scriptie, onderdelen D en E op het functioneren van de student. Het oordeel van de bedrijfsbegeleider ten aanzien van het functioneren bij de opdrachtgever wordt meegenomen in deze onderdelen D en E. Onderdeel F heeft uitsluitend betrekking op de wijze waarop de student het eindresultaat presenteert en de mate waarin de student antwoord kan geven op het panel van beoordelaars dat bestaat uit de afstudeerbegeleider, de eerste lezer en de bedrijfsbegeleider. Het afstudeertraject wordt beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde beoordelingsformulieren (Schriemer, 2015). Het resultaat van de inspanningen van de studenten heeft dus in 61,5% tot een voldoende geleid (zie figuur 2.1). Nadere uitsplitsing van die voldoendes laat zien dat 16% (zie figuur 2.2) een zeer goed tot zelfs een uitmuntend resultaat heeft geleid. De vijf studenten die dergelijke resultaten hebben behaald zijn: Naomi Rietdijk, Nicolette de Wit, Michelle Hollenberg, Klaas Luteijn en met een uitmuntend resultaat Rozemarijn Thys, Rozemarijn Thys heeft haar afstudeertraject bij een jonge onderneming voltooid te weten busreisje.nl. Benadrukt dient te worden dat deze studenten niet alléén op de scriptie, maar ook op de andere onderdelen hoog gescoord hebben, wat ze tot een meer dan startbekwame communicatieprofessional maakt. Zoals blijkt M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 6

7 uit figuur 2.2 zijn de meeste scripties (46%) 'goed', dat wil zeggen een cijfer tussen de 7,0 en 7,9. 38% van de scripties heeft een voldoende en 16% 'zeer goed' tot 'uitmuntend'. Figuur 2.2. Uitsplitsing voldoende resultaten (n=32). Legenda cijfers 5,5-6,9 Voldoende 7,0-7,9 Goed 8,0-8,9 Zeer goed 9,0-10,0 Uitmuntend 2.3 Evenwichtige verdeling afstudeeropdrachten naar soort organisatie Zoals de themawijzer omtrent het afstuderen al vermeld, zijn de eisen die de opleiding stelt aan de afstudeerorganisatie en de begeleider voor de opleiding communicatie flexibel. De afgestudeerde communicatiedeskundige kan immers in vele takken van sport zijn vak en vaardigheden uitvoeren, denk aan een grote multinational, maar ook de overheid of een goed doel zijn prima opdrachtgevers (Schriemer, 2014). Dat de communicatiestudenten overal terechtkomen, blijkt uit figuur 2.3. Die figuur laat het aantal afstudeeropdrachten zien naar soort organisatie (profit, overheid en non-profit) en naar het aantal werknemers dat in dienst is bij de organisatie. Een redelijk evenwichtig beeld: zowel kleine als middelgrote als grote organisaties (501 werknemers of meer). Totaal hebben 12% van de studenten een opdracht bij een organisatie met 501 werknemers of meer. De profit-sector is echter onverminderd populair bij de afstudeerders. De meeste studenten vinden daar hun afstudeeropdracht (75,9%). Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij de non-profit sector heeft 16,9% van de studenten een afstudeeropdracht gevonden. M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 7

8 Figuur 2.3. Afstudeeropdrachten naar soort organisatie en het aantal werknemers waarbij afgestudeerd wordt (n=83) 1. Figuur 2.4. Afstudeeronderwerpen 2015 (n=83) 2. 1 Van 6 afstudeeropdrachten ontbreken deze gegevens. 2 Van 6 afstudeeropdrachten ontbreken deze gegevens. M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 8

9 2.4 Vooral kwalitatief onderzoek Communicatiestudenten zijn meestal niet-wiskundig en hebben dientengevolge minder 'feeling' met kwantitatief onderzoek vanwege het beroep op statistische kennis en SPSS-vaardigheden dat dan benodigd zijn. De meeste studenten zoeken dan ook een soort probleem dat het beste bij hen past en dat ze dan met behulp van kwalitatief onderzoek kunnen uitvoeren. In ca. 95% van de gevallen is het onderzoek niet kwantitatief, maar kwalitatief uitgevoerd. Technieken die gehanteerd worden zijn onder andere kritische incidenten techniek en card sorting technieken (Meier & Broekhoff, 2012) en laddering (Martin & Hanington, 2012). Let wel: deskresearch wordt door elke student toegepast, bijvoorbeeld om branchegegevens, of socio-demografische gegevens van de bevolking boven water te halen. Kwantitatief onderzoek is onder andere toegepast bij het KANO-model, maar ook bij het onderzoeken van het imago van de organisatie aan de hand van het model van Birkigt & Stadler. 2.5 Diverse thema's en afstudeeronderwerpen Van alle thema's is het thema 'Customers' het meest gekozen, daarna 'Strategy and positioning', zie figuur 2.4. Andere thema's zijn onder meer 'Benchmarking and results'. In onderstaande paragrafen worden de gehanteerde thema's en onderwerpen van de scripties beknopt toegelicht Customers: tevredenheidsmodellen Het tevredenheidsmodel van Kano is een paar keer gehanteerd. Studenten schrikken er vaak van terug vanwege de vele SPSS-bewerkingen die dienen te geschieden ten gevolge van de kwantitatieve aanpak. Dit is niet het enige tevredenheidsmodel. Grönroos met zijn Total Percieved Qalitiy-model (2007) en het SERVQUAL-model van Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985) zijn andere opties die ook door studenten gehanteerd worden, al naar gelang de aard van het praktijkprobleem. Kano is het meest geschikt als het probleem zich afspeelt rondom eigenschappen van het product en/of de dienstverlening. Het model van Grönroos is geschikter als de volledige dienstverlening in kaart gebracht moet worden en de wijze waarop klanten (en prospects) reageren op die dienstverlening. Indien de kwaliteitspercepties in meerdere lagen van de organisatie én bij de klant vergeleken dienen te worden, dan is het SERVQUAL-model een goede optie. Het SERVQUAL-model is zelf niet zonder gebreken, getuige de varianten die inmiddels zijn ontstaan, zoals het SERVPERF-model van Cronin & Taylor, (1992). Omdat de oorspronkelijke Japanse tekst van professor Noriaki Kano niet toegankelijk is, wordt gebruik gemaakt van de uitleg van Berger (Berger et al, 1993). Het is zaak de juiste vertaalslag te maken in de vragenlijst van de vragentechniek die Kano voorstaat, anders is het onmogelijk de wensen van de klant en prospect te meten langs de product feature assen. Dan wordt zichtbaar welke producten en accessoires bijvoorbeeld een 'must-be' of 'nice to have' of een indifferent karakter hebben. Zij die dat met succes hebben gedaan maken de customer satisfaction coëfficiënt inzichtelijk. Een kritische review van het Kano-model wordt bijvoorbeeld goed weergegeven door Shahin, Pourhamidi, Antony & Park (2013). Het model van Grönroos is volgens de auteur zelf het meest geschikt te toetsen aan de hand van kwalitatief onderzoek. Grönroos onderscheidt zich van andere auteurs door zelfs een fabrikant die een fysiek product levert niet los te zien van de vijf fasen van de dienstverlening eromheen: voor en tijdens de fabricage, tijdens verkoop, tijdens de consumptie en nadat er geconsumeerd is (Grönroos, 2007, pp.2-3). Met name het doorvragen met behulp van de laddering techniek (zie Martin & Hanington, 2012) geeft goede resultaten Positionering: Ohmae's 3C's Binnen het thema 'Strategy and positioning' is het meest gekozen onderwerp het 3C-model van Kenichi Ohmae (Customers, Company en Competition: zie Ohmae, 1982). Het model combineert zowel de insideout als de outside-in aanpak, waarmee de organisatie die ermee aan de slag gaat (i.c. de afstudeerder) gedwongen wordt ogen en oren open te houden voor zowel de sterktes die binnen de organisatie leven (inside-out) alsmede de sterktes van de concurrenten en de wensen van de klanten (outside-in). De beschrijving die Ohmae geeft van de te volgen strategieën (voor elke 'C' een strategie, alsmede een overkoepelende 'corporate strategy') en de gevolgen die het heeft voor de 'moderne organisaties' zoals beschreven in het derde deel van zijn boek (Ohmae, 1982, pp ) is heden ten dage onverminderd interessant. De studenten laten vaak zien aan de hand van Ries en Trout (2001) hoe organisaties moeten schipperen om te komen tot een positionering, maar laten ook zien dat Ohmae zelf zijn eigen model, alhoewel in de kern onaantastbaar goed, verder te combineren valt met twee andere C's, zoals Country en Currency (Ohmae, 1994). M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 9

10 Om de vergelijking met de concurrenten helderder te krijgen wordt vaak Porter gehanteerd en het begrip dat hij hanteert t.a.v. directe en indirecte concurrenten, alsmede toetreders op de markt (Porter 1985). Voor de kwaliteiten binnen de eigen geledingen wordt de theorie van Hamel en Prahalad gehanteerd t.a.v. de 'core competencies' (Hamel & Prahalad, 1990). Niet onbelangrijk is de door de studenten aangehaalde positioneringstrategieën van Treacy en Wiersema (Treacy & Wiersema 1995) daar deze auteurs een route geven hoe de organisatie zich kan onderscheiden door middel van de goedkoopste zijn, 'customer intimacy' of door domweg het beste product te leveren. Maar de theorie is rijk aan auteurs met verschillende visies op het onderwerp, waaronder zij die zwaar leunen op het werk van Ohmae, zonder daar rekenschap voor af te leggen, denk aan het MDC-model van Riezebos en Van der Grinten (zie Riezebos & Grinten, 2011). Veelal wordt met behulp van kwalitatief onderzoek de twee C's (customer en company) onderzocht en met behulp van deskresearch en een SWOT-analyse (zie Weihrich, 1982) de derde C (competition). De manier waarop Ohmae toegepast wordt onder klanten, is soms door de theorie van Kano toe te passen in de topic guide door met behulp van een card sorting techniek te vragen naar een indeling van wensen en behoeften behoeften in twee categorieën 'noodzakelijk' en nice to have te verdelen. (Kano, Seraku, Takahashi, & Tsuji, 1984) Imago: Birkigt & Stadler De meest gekozen onderwerpen binnen het thema 'Benchmarking & results' is de theorie van Birkigt en Stadler omtrent Corporate Identity Mix (Birkigt & Stadler, 1986) aan de hand van drie componenten gedrag, communicatie en symbolen. Studenten kiezen liever niet het voor hen minder toegankelijke boek uit 1986, maar hanteren liever de uitleg van het trio Birkigt, Stadler & Funck (Birkigt, Stadler & Funck, 2002). Verdere verdieping geschiedt normaliter aan de hand van professor Balmer (Balmer, 2002), de uitbreiding naar zeven dimensies van Melawar en Karaosmanoglu (Melewar & Karaosmanoglu, 2006) en uiteraard wordt professor Van Riel hierin meegenomen aan de hand zijn uitbreidingen naar het begrip reputatie en evaluaties op het model van Birkigt & Stadler (Riel, 2010). De afstudeerders onderzoeken dit veelal met behulp van kwalitatief onderzoek. Een enkeling heeft dit naast het kwantitatieve onderzoek onder klanten ook met interviews binnen de eigen organisatie voltooid. 2.6 Zeventien afstudeerders hebben direct een baan De studenten worden aangemoedigd een afstudeerplaats te zoeken die dusdanig interessant voor hen is dat ze 'er morgen zouden willen werken'. Daartoe worden de studenten gestimuleerd de zogenaamde 6x6 matrix te maken voor zichzelf: zes bedrijven waar de studenten 'morgen willen werken' en zes onderwerpen waar ze hun afstudeerscriptie over willen schrijven, hetgeen resulteert in een matrix met 36 kansen op een afstudeeropdracht naar hun wens. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar vaak wel, zie figuur 2.5. Figuur 2.5. Voorbeeld 6x6 matrix van individuele afstudeerwensen. Soort afstudeerproblematiek a Mogelijke opdrachtgever Probleem 1 Probleem 2 Probleem 3 Probleem 6 Opdrachtgever 1 Opdrachtgever 2 Opdrachtgever 3 Opdrachtgever 6 a Voorbeeld coderingschema met voorkeuren voor een bepaald soort opdracht / opdrachtgever combinatie. Deze aanpak heeft als positieve bijwerking dat veel studenten na afloop van hun afstudeeropdracht een baan aangeboden krijgen. Geen wonder, daar de nieuwe werknemer al helemaal ingewerkt is (tegen gereduceerd tarief) en de student heeft immers laten zien met succes een probleem op te lossen. Dat heeft ook dit jaar weer een behoorlijk aantal afgestudeerden laten zien die direct een baan hebben bij het verlaten van de opleiding. Zeventien afgestudeerden (53,1%) vonden direct een baan, vaak bij de opdrachtgever waar ze hun afstudeeropdracht hebben gehouden, maar ook bij andere werkgevers. Vorig jaar was dat 50,0%, een lichte stijging. M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 10

11 Bronnen APA (2012). Publication manual of the American Psychological Association. Washington DC: American Psychological Association. Berger, C., Blauth, R., Boger, D., Bolster, C., Burchill, G., DuMouchel, W., Pouliot, F., Richter, R., Rubinoff, A., Shen, D., Timko, M., Walden, D. (1993). Kano s Methods for Understanding Customer-defined Quality, Center for Quality Management Journal, Vol. 4 (Fall 1993), Balmer, J.M.T. (2002). Of identities lost and found. International Studies of Management & Organisation, (32), Birkigt, K. and Stadler, M. (1986). Corporate identity, Grundlagen, Functionen und Beispielen. Moderne Industrie, Landsberg an Lech Birkigt, K., Stadler, M.M. & Funck, H.J. (2002). Corporate identity: Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele. (pp.15 23). München: mi-wirtschaftsbuch. Cronin, J., & Taylor, S. (1992). Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension. Journal of Marketing, 56(3), p Grönroos, C. (2007). Service Management and Marketing. Customer Management in Service Competition. Chichester: John Wiley. Hamel, G. & Prahalad, C.K. (1994). Competing for the future. Boston: Harvard Business School Press. Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F., & Tsuji, S. (1984). Attractive quality and must-be quality. The Journal of the Japanese Society for Quality Control, 14(2), Martin, B., Hanington, B. (2012). Universele ontwerpmethoden. 100 manieren voor het onderzoeken van complexe problemen, het ontwikkelen van innovatieve ideeën en het ontwerpen van effectieve oplossingen. Amsterdam: BIS Publishers. Meier, U., Broekhoff, M. (2012).Kwalitatief marktonderzoek. Groningen, Houten: Noordhoff Uitgevers. Melewar, T.C. & Karaosmanoglu, E. (2006). Seven dimensions of corporate identity: A categorisation from the practitioners perspectives. European Journal of Marketing, (40), doi: / Ohmae, K. (1982). The Mind of the Strategist. The Art of Japanes Business. New York: McGraww-Hill Inc. Ohmae, K. (1994). The borderless world: power and strategy in the global marketplace. New York: HarperCollins Publishers. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L. L. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, Vol. 49, issue 4. (Autumn, 1985), pp Poelmans, P. & Severijnen. O. (2014). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage. New York: The Free Press. Prahalad, C.K. & Hamel, G. (1990). The Core Compentence of the Corporation. [Digitale versie]. Geraadpleegd op 16 juni 2015 via https://hbr.org/1990/05/the-core-competence-of-the-corporation Riel, C.B.M. van. (2010). Identiteit & imago. Den Haag: Sdu Uitgevers bv. Ries, A. & Trout, J. (2001). Positioning: The battle for your mind. New York: McGraw Hill Riezebos, R. & Grinten, J. van der (2011). Positioneren. Stappenplan voor een scherpe positionering. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. Schriemer, M.G. (2012). Afstudeersessies opleiding Communicatie. Handleiding afstudeerbegeleiding in groepen. Leiden: Hogeschool Leiden. Schriemer, M.G. (2014). Themawijzer afstuderen COM jaar CO416AO. Leiden: Hogeschool Leiden. M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 11

12 Schriemer, M.G. (2015). Handleiding beoordeling scriptie. Handleiding voor examinatoren om scripties te beoordelen van de Hogeschool Leiden, opleiding Communicatie. Leiden: Hogeschool Leiden. Shahin, A., Pourhamidi, M., Antony, J., & Park, S. H. (2013). Typology of Kano models: a critical review of literature and proposition of a revised model. Emerald, 30(3), Treacy, M. & Wiersema, F. (1995). The discipline of market leaders: Choose your customers, narrow your focus, dominate your market. New York: Basic Books. Trompenaars, F. & Coebergh, P.C. (2014) Management Models. How to understand and apply the world's most powerful business tools. Oxford: Infinite Ideas Limited. Weihrich, H. (1982). The TOWS Matrix - A Tool for Situational Analysis. Long Range Planning 15:2, pp M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 12

13 Bijlage 1. Kenniskringmodellen Deze lijst is overgenomen uit Trompenaars Coebergh (2014). PART 1. SUSTAINABILITY Model 1 Freeman, E Stakeholder theory Model 2 Barrett, R Seven levels of sustainability Model 3 Anderson, R Faces of Mount Sustainability Model 4 Prahalad, C.K Bottom of the Pyramid Model 5 McDonough, W. & Braungart, M Cradle-to-Cradle Model 6 Hart, S. & Milstein, M Sustainable Value Framework Model 7 Trompenaars, F. & Woolliams, P Multiple Stakeholder Sustainability PART 2. INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP Model 8 Csikszentmihalyi, M Flow Model 9 Kirton, M Adaption-Innovation Model 10 Timmons, J Entrepreneurship Model 11 Christensen, C Disruptive innovation Model 12 Schrage, M Serious play Model 13 Chesbrough, H Open innovation Model 14 Govindarajan, V Reverse innovation PART 3. STRATEGY AND POSITIONING Model 15 Ansoff, I Diversification strategy Model 16 Ohmae, K C Model 17 Mintzberg, H Crafting strategy Model 18 Porter, M Five Forces Model 19 Peters, T. & Waterman, B. & Phillips, J S Model 20 Hamel, G. & Prahalad, C.K Core competencies Model 21 Aaker, D Brand equity Model 22 Treacy, M. & Wiersema, F Generic strategies Model 23 Kim, C. & Mauborgne, R Blue Ocean Strategy PART 4. DIVERSITY OF CULTURES Model 24 Meyers, I. & Briggs, K MBTI Model 25 Handy, C. & Harrison, R Corporate culture Model 26 Hofstede, G Cultural dimensions Model 27 Belbin, M Team inventory Model 28 Cameron, K. & Quinn, R Competing values Model 29 Schein, E Three levels of culture Model 30 Bennett, M Intercultural sensitivity Model 31 Beck, D. & Cowan, C Spiral Dynamics Model 32Trompenaars, F. & Hampden Turner, C dimensions for culture Model 33 Caluwe, de, L. & Vermaak, H Change in five colors PART 5. CUSTOMERS Model 34 Rokeach, M Value survey Model 35 Howard, J. & Sheth, J Consumer behaviour Model 36 Storm, C Retail, Reputation, Relation Model 37 Kraljic, P Purchasing Model 38 Gronroos, C Service Quality Model 39 Kano, K Customer satisfaction Model 40 Petty, R. & Cacioppo, J Elaboration Likelihood Model Model 41 Heskett, J. et al Service profit chain Model 42 Jones, T. & Sasser, E Customer loyalty Model 43 Li, C. & Solis,B Six Stages of social business transformation PART 6. HUMAN RESOURSE MANAGEMENT M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 13

Exser Toolbox: Tools en methoden voor diensteninnovatie (een eerste inventarisatie)

Exser Toolbox: Tools en methoden voor diensteninnovatie (een eerste inventarisatie) Exser Toolbox: Tools en methoden voor diensteninnovatie (een eerste inventarisatie) 2 november 2009 DOOR: RUUD SMEULDERS FABIAN SPAARGAREN BIBI SCHMIDT registratie nr.: 2009.02.02 Disclaimer De conclusies

Nadere informatie

Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer?

Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer? 2013 Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer? Gert-Wim Scheppink Open Universiteit, BPMIT Studentnummer 850088312 16 september 2013 Competences of the project

Nadere informatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Kansen en bedreigingen Februari 2005 Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn Inleiding Managementmodellen

Nadere informatie

Houd het marketingplan uit de la!

Houd het marketingplan uit de la! Houd het marketingplan uit de la! Over uitvoerbare marketingplannen Sicco Santema en Marian Dingena 38 1 Inleiding 2 Tien lessen o Les 1 Divergeer en convergeer o Les 2 Kijk van 'buiten naar binnen' en

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

TIAS Business School Herbeoordelingsrapportage Toets Nieuwe Opleiding Executive Master of Marketing

TIAS Business School Herbeoordelingsrapportage Toets Nieuwe Opleiding Executive Master of Marketing TIAS Business School Herbeoordelingsrapportage Toets Nieuwe Opleiding Executive Master of Marketing Ten behoeve van de NVAO Accreditatie November 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Voorwaarde 1... 4 Voorwaarde

Nadere informatie

Communiceer je strategie!

Communiceer je strategie! Communiceer je strategie! Piet Hein Coebergh Strategisch management wordt in literatuur en praktijk zelden gekoppeld aan communicatiemanagement. Zoveel aandacht als er wordt besteed aan het zoeken en bepalen

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Een ander Justitie. Afstudeerscriptie MBA / HRM

Een ander Justitie. Afstudeerscriptie MBA / HRM Een ander Justitie Afstudeerscriptie MBA / HRM 1 Het verbeteren van de klantwaarde voor een dienstverlenende organisatie binnen de Rijksoverheid In hoeverre kan het Shared Service Center Midden haar klantwaarde

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

75 Managementmodellen

75 Managementmodellen Ter kennismaking 75 Managementmodellen Marijn Mulders Inhoud Hoe gebruik ik 75 Managementmodellen? 9 1 360 -Feedback 13 2 Activiteitenschema 16 3 Activity Based Costing 19 4 Balanced Scorecard 23 5 BART

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

Kennismanagement: van theorie naar de praktijk van kennisproductiviteit 1

Kennismanagement: van theorie naar de praktijk van kennisproductiviteit 1 Kennismanagement: van theorie naar de praktijk van kennisproductiviteit 1 Het toegenomen belang van kennis is evident. Kennis is de belangrijkste bron van economische welvaart geworden. Kennis over producten,

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Klantbelevingmanagement

Klantbelevingmanagement Klantbelevingmanagement Business Administration, Universiteit Twente Track Service Management Paul Meijer (s0152609) Master thesis Voorwoord Het voor u liggend scriptie vormt de afsluiting van mijn studie

Nadere informatie

NRI RESEARCH PAPER SERIES

NRI RESEARCH PAPER SERIES NRI RESEARCH PAPER SERIES ACADEMIC THEORY STRATEGISCH PERFORMANCE MANAGEMENT, DE STURING VAN DE ORGANISATIE: WAARTOE EN WAARMEE? René van Dinten December 2009 ~ no. 09-24 NRI RESEARCH PAPER SERIES STRATEGISCH

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Adviesrapport Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding HBO Master opleiding Project Management Project Management deeltijd deeltijd Hogeschool Utrecht Hogeschool

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Het 7i Netwerkmodel 7 kritische succesfactoren voor een 3.0 organisatie

Het 7i Netwerkmodel 7 kritische succesfactoren voor een 3.0 organisatie Het 7i Netwerkmodel 7 kritische succesfactoren voor een 3.0 organisatie Dr. R. van Os, drs. J. Delisse, drs. M. Derksen & dr. J. Jurriëns Hogeschool Arnhem en Nijmegen Lectoraat Innovatie in de private

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Enschede, november 2011 A.H.G. Zoontjes Universiteit Twente Bacheloropdracht

Nadere informatie

Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar

Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar 25 februari 2014 De gemeenschap van Zutphen streeft naar duurzaamheid en vanuit die gedachte in combinatie met herinvesteringen is vastgoedeigenaar Molkenboer

Nadere informatie

Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel voor kwaliteit0ë

Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel voor kwaliteit0ë e07 Objectgeoriënteerde eerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel mentmodel voor kwaliteit0ë eit Peter van Nederpelt Publicatiedatum CBS-website 28 november 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Conversie binnen sociale netwerken Hoe kan Zadan de huidige en nieuwe Nederlandse bezoekers motiveren om meer content te creëren op Zadan?

Conversie binnen sociale netwerken Hoe kan Zadan de huidige en nieuwe Nederlandse bezoekers motiveren om meer content te creëren op Zadan? Conversie binnen sociale netwerken Hoe kan Zadan de huidige en nieuwe Nederlandse bezoekers motiveren om meer content te creëren op Zadan? Opleiding: Mediatechnologie, Hogeschool Rotterdam Opdrachtgever:

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie