Resultaat afstuderen opleiding Communicatie Hogeschool Leiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaat afstuderen opleiding Communicatie Hogeschool Leiden"

Transcriptie

1 Resultaat afstuderen opleiding Communicatie Hogeschool Leiden Collegejaar Titel Onderwijsmanager Auteur Resultaat afstuderen, opleiding Communicatie, Hogeschool Leiden. Collegejaar A. Gerrits (ai) M.G. Schriemer Datum Versie Definitief

2 Samenvatting 61,5% van de studenten is afgestudeerd. 53,1% hebben al direct een baan. Elk jaar is het weer spannend, niet alleen voor de studenten. De opleiding Communicatie staat dan op het punt een aantal studenten af te leveren als communicatieprofessional. De laatste horde die studenten moeten nemen is de scriptie met de bijbehorende eindpresentatie: op welk vlak doen ze dat en doen ze dat met enige overtuiging? Het resultaat van de inspanningen van de studenten heeft dus in 61,5% tot een voldoende geleid. 53,1% van alle studenten hebben al direct een baan gevonden, vaak bij de opdrachtgever. 16% van de studenten zijn afgestudeerd met een beoordeling 'zeer goed' of 'uitmuntend' beoordeeld. Totaal waren er vier scripties (16%) met een 8,0 of hoger als resultaat. De vijf studenten die dergelijke resultaten hebben behaald zijn: Naomi Rietdijk, Nicolette de Wit, Michelle Hollenberg, Klaas Luteijn en met een uitmuntend resultaat Rozemarijn Thys, Rozemarijn Thys heeft haar afstudeertraject bij een jonge onderneming voltooid te weten busreisje.nl. Benadrukt dient te worden dat deze studenten niet alléén op de scriptie, maar ook op de andere onderdelen hoog gescoord hebben, hetgeen ze tot een meer dan startbekwame communicatieprofessional maakt. De meeste scripties (46%) worden als 'goed' beoordeeld, dat wil zeggen een cijfer tussen de 7,0 en 7,9. 38% van de scripties heeft een voldoende en 16% 'zeer goed' tot 'uitmuntend'. 76% studeert af bij een profit-organisatie, 12% bij een grote organisatie (501 werknemers of meer). De afgestudeerde communicatiedeskundige kan in vele takken van sport zijn vak en vaardigheden uitvoeren, denk aan een grote multinational, maar ook de overheid of een goed doel, met veel of weinig werknemers. Een redelijk evenwichtig beeld: zowel kleine als middelgrote als grote organisaties komen voor. Totaal hebben 12% van de studenten een opdracht bij een organisatie met 501 werknemers of meer. De profit-sector is evenwel onverminderd populair bij de afstudeerders. De meeste studenten vinden daar hun afstudeeropdracht (75,9%). Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij de non-profit sector heeft 16,9% van de studenten een afstudeeropdracht gevonden. 95% kwalitatief onderzoek, veelzijdigheid aan gehanteerde gesprekstechnieken. In ca. 95% van de gevallen is het onderzoek niet kwantitatief, maar kwalitatief uitgevoerd. Technieken die gehanteerd worden zijn onder andere kritische incidenten techniek en card sorting en laddering. Kwantitatief onderzoek is onder andere toegepast bij het KANO-model, maar ook een keer bij het onderzoeken van het imago van de organisatie aan de hand van het model van Birkigt & Stadler. Meest gehanteerde thema: 'customers', daarna 'strategy & positioning' en 'benchmarking & results'. Van alle thema's is het thema 'Customers' het meest gekozen, daarna 'Strategy and positioning'. Andere thema's zijn onder meer 'Benchmarking and results'. Het tevredenheidsmodel van Kano is een paar keer gehanteerd. Het vereist een kwantitatieve aanpak. Omdat de oorspronkelijke Japanse tekst van professor Noriaki Kano niet toegankelijk is, wordt gebruik gemaakt van de uitleg van Berger. Dit is niet het enige tevredenheidsmodel. Grönroos met zijn Total Percieved Qalitiy-model en het SERVQUAL-model van Parasuraman, Zeithaml, Berry zijn andere opties die ook door studenten gehanteerd worden, al naar gelang de aard van het praktijkprobleem. Binnen het thema 'Strategy and positioning' is het meest gekozen onderwerp het 3C-model van Kenichi Ohmae. Om de vergelijking met de concurrenten helderder te krijgen wordt vaak Porter gehanteerd en het begrip dat hij hanteert t.a.v. directe en indirecte concurrenten, evenals toetreders op de markt. Voor de kwaliteiten binnen de eigen geledingen wordt de theorie van Hamel en Prahalad gehanteerd t.a.v. de 'core competencies'. Niet onbelangrijk is de door de studenten aangehaalde positioneringstrategieën van Treacy en Wiersema. Veelal wordt met behulp van kwalitatief onderzoek de twee C's (customer en company) onderzocht en met behulp van deskresearch en een SWOT-analyse de derde C (competition). De meest gekozen onderwerpen binnen het thema 'Benchmarking & results' is de theorie van Birkigt en Stadler omtrent Corporate Identity Mix. De afstudeerders onderzoeken dit veelal met behulp van kwalitatief onderzoek. Een enkeling heeft dit naast het kwantitatieve onderzoek onder klanten ook met interviews binnen de eigen organisatie voltooid. M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 2

3 Inhoudsopgave INHOUD SAMENVATTING...2 INHOUDSOPGAVE...3 INHOUD...3 FIGUREN, TABELLEN...3 INLEIDING AFSTUDEREN BIJ OPLEIDING COMMUNICATIE PROCESVERLOOP AFSTUDEREN AANHAKEN BIJ EEN THEMA RESULTATEN AFSTUDEREN ,5% HAALT HET DE EERSTE KEER % 'ZEER GOED' TOT 'UITMUNTEND' RESULTAAT EVENWICHTIGE VERDELING AFSTUDEEROPDRACHTEN NAAR SOORT ORGANISATIE VOORAL KWALITATIEF ONDERZOEK DIVERSE THEMA'S EN AFSTUDEERONDERWERPEN ZEVENTIEN AFSTUDEERDERS HEBBEN DIRECT EEN BAAN...10 BRONNEN...11 BIJLAGE 1. KENNISKRINGMODELLEN...13 FIGUREN, TABELLEN Figuur 2.1. Resultaat afstuderen....6 Figuur 2.2. Uitsplitsing voldoende resultaten (n=32)....7 Figuur 2.3. Afstudeeropdrachten naar soort organisatie en het aantal werknemers waarbij afgestudeerd wordt (n=83)...8 Figuur 2.4. Afstudeeronderwerpen 2015 (n=83)...8 Figuur 2.5. Voorbeeld 6x6 matrix van individuele afstudeerwensen...10 M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 3

4 Inleiding Deze rapportage geeft een weergave van het afstuderen aan de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden in het collegejaar Besproken wordt het resultaat (voldoendes en onvoldoendes) en de onderwerpen waarop men is afgestudeerd om aldus een bijdrage te leveren aan de valorisatie van de kennis. De 'boom van kennis' is gestructureerd aan de hand van de thema's en gehanteerde conceptuele modellen van de kenniskring Hogeschool Leiden. De auteur van dit document is afstudeercoördinator en docent bij de opleiding Communicatie. Leiden, juli Martien G. Schriemer M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 4

5 1 Afstuderen bij opleiding Communicatie Er zijn twee startmomenten bij de opleiding Communicatie voor het afstuderen: september bij de start van het collegejaar en in januari, halverwege het collegejaar. Het inleveren van de scriptie geschiedt dan in januari resp. mei. In beide gevallen krijgen de studenten een afstudeerbegeleider toegewezen vanuit de hogeschool. Onderstaand wordt het proces en de thematiek van het afstuderen beschreven. 1.1 Procesverloop afstuderen Studenten zoeken zelfstandig een afstudeerplaats. Dit geschiedt in de maanden voorafgaand aan de start van het afstuderen. De start van het afstuderen is in begin januari Het inlevermoment van de scriptie is medio mei In de tussenliggende periode doorloopt de studenten de volgende fasen (zie Schriemer, 2012 voor een beschrijving ervan): 1. Probleemanalyse. 2. Plan van aanpak. 3. Theoretisch kader. 4. Veldwerk. 5. Analyse & rapportage. 6. Implementatieplan. Tijdens deze fases krijgen de studenten begeleiding bij het oplossen van het probleem en bij het schrijven van hun scriptie. Deze begeleiding geschiedt in het begin voornamelijk groepsgewijs, later gebeurt dit meer individueel, daar de studenten dan in verschillende fases van het afstudeertraject zitten. 1.2 Aanhaken bij een thema Studenten geven op voorhand aan bij welk thema zij wensen af te studeren. Daartoe stelt de student in overleg met de opdrachtgever het voorlopige probleem vast tezamen met de bijbehorende centrale theorie benodigd voor de oplossing van het bedrijfsprobleem. Nu blijkt dat soms na aanvang van het afstudeertraject de student bij nadere bestudering van het probleem tot de conclusie komt dat een andere theorie beter geschikt is. Dit voortschrijdend inzicht is uiteraard onderdeel van de leercurve van de student. Het definitieve thema en de bijbehorende centrale theorie wordt dan uiteindelijk vastgelegd in de scriptie. Er zijn negen hoofdthema's (zie bijlage 1) waarbinnen diverse modellen geselecteerd zijn. Deze staan uitgelegd in het lesmateriaal dat tijdens de studie gehanteerd wordt (Trompenaars & Coebergh, 2014): 1. Sustainability. 2. Innovation and entrepreneurship. 3. Strategy and positioning. 4. Diversity of cultures. 5. Customers. 6. Human resourse management. 7. Benchmarking and results. 8. Leadership and communication. 9. Models for implementation. M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 5

6 2 Resultaten afstuderen 2015 In vogelvlucht worden de resultaten besproken van de afstudeerders die hebben deelgenomen in semester II van collegejaar van de opleiding Communicatie aan de Hogeschool Leiden. Ten eerste worden de aantallen en de eindcijfers nader beschouwd. Vervolgens wordt ingegaan op de onderwerpen waar de studenten op zijn afgestudeerd en aldus een bijdrage hebben geleverd aan de kennisvalorisatie van de Kenniskring Hogeschool Leiden ,5% haalt het de eerste keer Bij aanvang -in januari waren er 89 afstudeerders, Van de 89 hebben 52 (58,4%) een scriptie ingeleverd. Van de 52 zijn er 9 (17,3%) 'niet beoordeelbaar' als resultaat. Dat laatste houdt in dat de scripties niet aan de vormvereisten voldeden, zoals het feit dat de taal grammaticaal juist moet zijn, dat de lay out overzichtelijk dient te zijn, bronvermelding op orde is (APA, 2012; Poelmans & Severijnen, 2014) en dat er een goede alineavoering gehanteerd wordt, etc. Van de 43 beoordeelde scripties zijn uiteindelijk 32 voldoende bevonden en die studenten hebben in juni met succes hun afstudeerscriptie gepresenteerd. Zie figuur 2.1 voor de uitsplitsing van de aantallen. Het percentage dat in een keer slaagt voor de afstudeercourse is dus 61,5%. Het aantal 'niet beoordeelbaar' is overigens dit jaar verdrievoudigd. Een punt van aandacht voor de opleiding. Figuur 2.1. Resultaat afstuderen. Totaal afstudeercourse c Scriptie ingeleverd Scriptie beoordeelbaar Resultaat Aantal % Aantal % Aantal % Voldoende a 32 36,0% 32 61,5% 32 74,4% Onvoldoende b 11 12,4% 11 21,2% 11 25,6% Niet beoordeelbaar 9 10,1% 9 17,3% Niet deelgenomen 37 41,6% Totaal ,0% ,0% ,0% a Voldoende voor zowel de scriptie als de eindpresentatie b Onvoldoende voor de scriptie, student mag niet op voor de eindpresentatie c Totaal aantal studenten dat in januari 2015 zich had aangemeld voor de afstudeercourse in semester II, jaar % 'zeer goed' tot 'uitmuntend' resultaat Het afstudeertraject van de studenten wordt beoordeeld aan de hand van een zestal criteria, te weten: A. Kennis en inzicht B. Toepassen kennis en inzicht C. Oordeelsvorming D. Communicatie E. Leervermogen F. Presentatie Hierbij hebben de eerste drie onderdelen A t/m C betrekking op de scriptie, onderdelen D en E op het functioneren van de student. Het oordeel van de bedrijfsbegeleider ten aanzien van het functioneren bij de opdrachtgever wordt meegenomen in deze onderdelen D en E. Onderdeel F heeft uitsluitend betrekking op de wijze waarop de student het eindresultaat presenteert en de mate waarin de student antwoord kan geven op het panel van beoordelaars dat bestaat uit de afstudeerbegeleider, de eerste lezer en de bedrijfsbegeleider. Het afstudeertraject wordt beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde beoordelingsformulieren (Schriemer, 2015). Het resultaat van de inspanningen van de studenten heeft dus in 61,5% tot een voldoende geleid (zie figuur 2.1). Nadere uitsplitsing van die voldoendes laat zien dat 16% (zie figuur 2.2) een zeer goed tot zelfs een uitmuntend resultaat heeft geleid. De vijf studenten die dergelijke resultaten hebben behaald zijn: Naomi Rietdijk, Nicolette de Wit, Michelle Hollenberg, Klaas Luteijn en met een uitmuntend resultaat Rozemarijn Thys, Rozemarijn Thys heeft haar afstudeertraject bij een jonge onderneming voltooid te weten busreisje.nl. Benadrukt dient te worden dat deze studenten niet alléén op de scriptie, maar ook op de andere onderdelen hoog gescoord hebben, wat ze tot een meer dan startbekwame communicatieprofessional maakt. Zoals blijkt M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 6

7 uit figuur 2.2 zijn de meeste scripties (46%) 'goed', dat wil zeggen een cijfer tussen de 7,0 en 7,9. 38% van de scripties heeft een voldoende en 16% 'zeer goed' tot 'uitmuntend'. Figuur 2.2. Uitsplitsing voldoende resultaten (n=32). Legenda cijfers 5,5-6,9 Voldoende 7,0-7,9 Goed 8,0-8,9 Zeer goed 9,0-10,0 Uitmuntend 2.3 Evenwichtige verdeling afstudeeropdrachten naar soort organisatie Zoals de themawijzer omtrent het afstuderen al vermeld, zijn de eisen die de opleiding stelt aan de afstudeerorganisatie en de begeleider voor de opleiding communicatie flexibel. De afgestudeerde communicatiedeskundige kan immers in vele takken van sport zijn vak en vaardigheden uitvoeren, denk aan een grote multinational, maar ook de overheid of een goed doel zijn prima opdrachtgevers (Schriemer, 2014). Dat de communicatiestudenten overal terechtkomen, blijkt uit figuur 2.3. Die figuur laat het aantal afstudeeropdrachten zien naar soort organisatie (profit, overheid en non-profit) en naar het aantal werknemers dat in dienst is bij de organisatie. Een redelijk evenwichtig beeld: zowel kleine als middelgrote als grote organisaties (501 werknemers of meer). Totaal hebben 12% van de studenten een opdracht bij een organisatie met 501 werknemers of meer. De profit-sector is echter onverminderd populair bij de afstudeerders. De meeste studenten vinden daar hun afstudeeropdracht (75,9%). Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij de non-profit sector heeft 16,9% van de studenten een afstudeeropdracht gevonden. M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 7

8 Figuur 2.3. Afstudeeropdrachten naar soort organisatie en het aantal werknemers waarbij afgestudeerd wordt (n=83) 1. Figuur 2.4. Afstudeeronderwerpen 2015 (n=83) 2. 1 Van 6 afstudeeropdrachten ontbreken deze gegevens. 2 Van 6 afstudeeropdrachten ontbreken deze gegevens. M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 8

9 2.4 Vooral kwalitatief onderzoek Communicatiestudenten zijn meestal niet-wiskundig en hebben dientengevolge minder 'feeling' met kwantitatief onderzoek vanwege het beroep op statistische kennis en SPSS-vaardigheden dat dan benodigd zijn. De meeste studenten zoeken dan ook een soort probleem dat het beste bij hen past en dat ze dan met behulp van kwalitatief onderzoek kunnen uitvoeren. In ca. 95% van de gevallen is het onderzoek niet kwantitatief, maar kwalitatief uitgevoerd. Technieken die gehanteerd worden zijn onder andere kritische incidenten techniek en card sorting technieken (Meier & Broekhoff, 2012) en laddering (Martin & Hanington, 2012). Let wel: deskresearch wordt door elke student toegepast, bijvoorbeeld om branchegegevens, of socio-demografische gegevens van de bevolking boven water te halen. Kwantitatief onderzoek is onder andere toegepast bij het KANO-model, maar ook bij het onderzoeken van het imago van de organisatie aan de hand van het model van Birkigt & Stadler. 2.5 Diverse thema's en afstudeeronderwerpen Van alle thema's is het thema 'Customers' het meest gekozen, daarna 'Strategy and positioning', zie figuur 2.4. Andere thema's zijn onder meer 'Benchmarking and results'. In onderstaande paragrafen worden de gehanteerde thema's en onderwerpen van de scripties beknopt toegelicht Customers: tevredenheidsmodellen Het tevredenheidsmodel van Kano is een paar keer gehanteerd. Studenten schrikken er vaak van terug vanwege de vele SPSS-bewerkingen die dienen te geschieden ten gevolge van de kwantitatieve aanpak. Dit is niet het enige tevredenheidsmodel. Grönroos met zijn Total Percieved Qalitiy-model (2007) en het SERVQUAL-model van Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985) zijn andere opties die ook door studenten gehanteerd worden, al naar gelang de aard van het praktijkprobleem. Kano is het meest geschikt als het probleem zich afspeelt rondom eigenschappen van het product en/of de dienstverlening. Het model van Grönroos is geschikter als de volledige dienstverlening in kaart gebracht moet worden en de wijze waarop klanten (en prospects) reageren op die dienstverlening. Indien de kwaliteitspercepties in meerdere lagen van de organisatie én bij de klant vergeleken dienen te worden, dan is het SERVQUAL-model een goede optie. Het SERVQUAL-model is zelf niet zonder gebreken, getuige de varianten die inmiddels zijn ontstaan, zoals het SERVPERF-model van Cronin & Taylor, (1992). Omdat de oorspronkelijke Japanse tekst van professor Noriaki Kano niet toegankelijk is, wordt gebruik gemaakt van de uitleg van Berger (Berger et al, 1993). Het is zaak de juiste vertaalslag te maken in de vragenlijst van de vragentechniek die Kano voorstaat, anders is het onmogelijk de wensen van de klant en prospect te meten langs de product feature assen. Dan wordt zichtbaar welke producten en accessoires bijvoorbeeld een 'must-be' of 'nice to have' of een indifferent karakter hebben. Zij die dat met succes hebben gedaan maken de customer satisfaction coëfficiënt inzichtelijk. Een kritische review van het Kano-model wordt bijvoorbeeld goed weergegeven door Shahin, Pourhamidi, Antony & Park (2013). Het model van Grönroos is volgens de auteur zelf het meest geschikt te toetsen aan de hand van kwalitatief onderzoek. Grönroos onderscheidt zich van andere auteurs door zelfs een fabrikant die een fysiek product levert niet los te zien van de vijf fasen van de dienstverlening eromheen: voor en tijdens de fabricage, tijdens verkoop, tijdens de consumptie en nadat er geconsumeerd is (Grönroos, 2007, pp.2-3). Met name het doorvragen met behulp van de laddering techniek (zie Martin & Hanington, 2012) geeft goede resultaten Positionering: Ohmae's 3C's Binnen het thema 'Strategy and positioning' is het meest gekozen onderwerp het 3C-model van Kenichi Ohmae (Customers, Company en Competition: zie Ohmae, 1982). Het model combineert zowel de insideout als de outside-in aanpak, waarmee de organisatie die ermee aan de slag gaat (i.c. de afstudeerder) gedwongen wordt ogen en oren open te houden voor zowel de sterktes die binnen de organisatie leven (inside-out) alsmede de sterktes van de concurrenten en de wensen van de klanten (outside-in). De beschrijving die Ohmae geeft van de te volgen strategieën (voor elke 'C' een strategie, alsmede een overkoepelende 'corporate strategy') en de gevolgen die het heeft voor de 'moderne organisaties' zoals beschreven in het derde deel van zijn boek (Ohmae, 1982, pp ) is heden ten dage onverminderd interessant. De studenten laten vaak zien aan de hand van Ries en Trout (2001) hoe organisaties moeten schipperen om te komen tot een positionering, maar laten ook zien dat Ohmae zelf zijn eigen model, alhoewel in de kern onaantastbaar goed, verder te combineren valt met twee andere C's, zoals Country en Currency (Ohmae, 1994). M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 9

10 Om de vergelijking met de concurrenten helderder te krijgen wordt vaak Porter gehanteerd en het begrip dat hij hanteert t.a.v. directe en indirecte concurrenten, alsmede toetreders op de markt (Porter 1985). Voor de kwaliteiten binnen de eigen geledingen wordt de theorie van Hamel en Prahalad gehanteerd t.a.v. de 'core competencies' (Hamel & Prahalad, 1990). Niet onbelangrijk is de door de studenten aangehaalde positioneringstrategieën van Treacy en Wiersema (Treacy & Wiersema 1995) daar deze auteurs een route geven hoe de organisatie zich kan onderscheiden door middel van de goedkoopste zijn, 'customer intimacy' of door domweg het beste product te leveren. Maar de theorie is rijk aan auteurs met verschillende visies op het onderwerp, waaronder zij die zwaar leunen op het werk van Ohmae, zonder daar rekenschap voor af te leggen, denk aan het MDC-model van Riezebos en Van der Grinten (zie Riezebos & Grinten, 2011). Veelal wordt met behulp van kwalitatief onderzoek de twee C's (customer en company) onderzocht en met behulp van deskresearch en een SWOT-analyse (zie Weihrich, 1982) de derde C (competition). De manier waarop Ohmae toegepast wordt onder klanten, is soms door de theorie van Kano toe te passen in de topic guide door met behulp van een card sorting techniek te vragen naar een indeling van wensen en behoeften behoeften in twee categorieën 'noodzakelijk' en nice to have te verdelen. (Kano, Seraku, Takahashi, & Tsuji, 1984) Imago: Birkigt & Stadler De meest gekozen onderwerpen binnen het thema 'Benchmarking & results' is de theorie van Birkigt en Stadler omtrent Corporate Identity Mix (Birkigt & Stadler, 1986) aan de hand van drie componenten gedrag, communicatie en symbolen. Studenten kiezen liever niet het voor hen minder toegankelijke boek uit 1986, maar hanteren liever de uitleg van het trio Birkigt, Stadler & Funck (Birkigt, Stadler & Funck, 2002). Verdere verdieping geschiedt normaliter aan de hand van professor Balmer (Balmer, 2002), de uitbreiding naar zeven dimensies van Melawar en Karaosmanoglu (Melewar & Karaosmanoglu, 2006) en uiteraard wordt professor Van Riel hierin meegenomen aan de hand zijn uitbreidingen naar het begrip reputatie en evaluaties op het model van Birkigt & Stadler (Riel, 2010). De afstudeerders onderzoeken dit veelal met behulp van kwalitatief onderzoek. Een enkeling heeft dit naast het kwantitatieve onderzoek onder klanten ook met interviews binnen de eigen organisatie voltooid. 2.6 Zeventien afstudeerders hebben direct een baan De studenten worden aangemoedigd een afstudeerplaats te zoeken die dusdanig interessant voor hen is dat ze 'er morgen zouden willen werken'. Daartoe worden de studenten gestimuleerd de zogenaamde 6x6 matrix te maken voor zichzelf: zes bedrijven waar de studenten 'morgen willen werken' en zes onderwerpen waar ze hun afstudeerscriptie over willen schrijven, hetgeen resulteert in een matrix met 36 kansen op een afstudeeropdracht naar hun wens. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar vaak wel, zie figuur 2.5. Figuur 2.5. Voorbeeld 6x6 matrix van individuele afstudeerwensen. Soort afstudeerproblematiek a Mogelijke opdrachtgever Probleem 1 Probleem 2 Probleem 3 Probleem 6 Opdrachtgever 1 Opdrachtgever 2 Opdrachtgever 3 Opdrachtgever 6 a Voorbeeld coderingschema met voorkeuren voor een bepaald soort opdracht / opdrachtgever combinatie. Deze aanpak heeft als positieve bijwerking dat veel studenten na afloop van hun afstudeeropdracht een baan aangeboden krijgen. Geen wonder, daar de nieuwe werknemer al helemaal ingewerkt is (tegen gereduceerd tarief) en de student heeft immers laten zien met succes een probleem op te lossen. Dat heeft ook dit jaar weer een behoorlijk aantal afgestudeerden laten zien die direct een baan hebben bij het verlaten van de opleiding. Zeventien afgestudeerden (53,1%) vonden direct een baan, vaak bij de opdrachtgever waar ze hun afstudeeropdracht hebben gehouden, maar ook bij andere werkgevers. Vorig jaar was dat 50,0%, een lichte stijging. M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 10

11 Bronnen APA (2012). Publication manual of the American Psychological Association. Washington DC: American Psychological Association. Berger, C., Blauth, R., Boger, D., Bolster, C., Burchill, G., DuMouchel, W., Pouliot, F., Richter, R., Rubinoff, A., Shen, D., Timko, M., Walden, D. (1993). Kano s Methods for Understanding Customer-defined Quality, Center for Quality Management Journal, Vol. 4 (Fall 1993), Balmer, J.M.T. (2002). Of identities lost and found. International Studies of Management & Organisation, (32), Birkigt, K. and Stadler, M. (1986). Corporate identity, Grundlagen, Functionen und Beispielen. Moderne Industrie, Landsberg an Lech Birkigt, K., Stadler, M.M. & Funck, H.J. (2002). Corporate identity: Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele. (pp.15 23). München: mi-wirtschaftsbuch. Cronin, J., & Taylor, S. (1992). Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension. Journal of Marketing, 56(3), p Grönroos, C. (2007). Service Management and Marketing. Customer Management in Service Competition. Chichester: John Wiley. Hamel, G. & Prahalad, C.K. (1994). Competing for the future. Boston: Harvard Business School Press. Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F., & Tsuji, S. (1984). Attractive quality and must-be quality. The Journal of the Japanese Society for Quality Control, 14(2), Martin, B., Hanington, B. (2012). Universele ontwerpmethoden. 100 manieren voor het onderzoeken van complexe problemen, het ontwikkelen van innovatieve ideeën en het ontwerpen van effectieve oplossingen. Amsterdam: BIS Publishers. Meier, U., Broekhoff, M. (2012).Kwalitatief marktonderzoek. Groningen, Houten: Noordhoff Uitgevers. Melewar, T.C. & Karaosmanoglu, E. (2006). Seven dimensions of corporate identity: A categorisation from the practitioners perspectives. European Journal of Marketing, (40), doi: / Ohmae, K. (1982). The Mind of the Strategist. The Art of Japanes Business. New York: McGraww-Hill Inc. Ohmae, K. (1994). The borderless world: power and strategy in the global marketplace. New York: HarperCollins Publishers. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L. L. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, Vol. 49, issue 4. (Autumn, 1985), pp Poelmans, P. & Severijnen. O. (2014). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage. New York: The Free Press. Prahalad, C.K. & Hamel, G. (1990). The Core Compentence of the Corporation. [Digitale versie]. Geraadpleegd op 16 juni 2015 via https://hbr.org/1990/05/the-core-competence-of-the-corporation Riel, C.B.M. van. (2010). Identiteit & imago. Den Haag: Sdu Uitgevers bv. Ries, A. & Trout, J. (2001). Positioning: The battle for your mind. New York: McGraw Hill Riezebos, R. & Grinten, J. van der (2011). Positioneren. Stappenplan voor een scherpe positionering. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. Schriemer, M.G. (2012). Afstudeersessies opleiding Communicatie. Handleiding afstudeerbegeleiding in groepen. Leiden: Hogeschool Leiden. Schriemer, M.G. (2014). Themawijzer afstuderen COM jaar CO416AO. Leiden: Hogeschool Leiden. M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 11

12 Schriemer, M.G. (2015). Handleiding beoordeling scriptie. Handleiding voor examinatoren om scripties te beoordelen van de Hogeschool Leiden, opleiding Communicatie. Leiden: Hogeschool Leiden. Shahin, A., Pourhamidi, M., Antony, J., & Park, S. H. (2013). Typology of Kano models: a critical review of literature and proposition of a revised model. Emerald, 30(3), Treacy, M. & Wiersema, F. (1995). The discipline of market leaders: Choose your customers, narrow your focus, dominate your market. New York: Basic Books. Trompenaars, F. & Coebergh, P.C. (2014) Management Models. How to understand and apply the world's most powerful business tools. Oxford: Infinite Ideas Limited. Weihrich, H. (1982). The TOWS Matrix - A Tool for Situational Analysis. Long Range Planning 15:2, pp M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 12

13 Bijlage 1. Kenniskringmodellen Deze lijst is overgenomen uit Trompenaars Coebergh (2014). PART 1. SUSTAINABILITY Model 1 Freeman, E Stakeholder theory Model 2 Barrett, R Seven levels of sustainability Model 3 Anderson, R Faces of Mount Sustainability Model 4 Prahalad, C.K Bottom of the Pyramid Model 5 McDonough, W. & Braungart, M Cradle-to-Cradle Model 6 Hart, S. & Milstein, M Sustainable Value Framework Model 7 Trompenaars, F. & Woolliams, P Multiple Stakeholder Sustainability PART 2. INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP Model 8 Csikszentmihalyi, M Flow Model 9 Kirton, M Adaption-Innovation Model 10 Timmons, J Entrepreneurship Model 11 Christensen, C Disruptive innovation Model 12 Schrage, M Serious play Model 13 Chesbrough, H Open innovation Model 14 Govindarajan, V Reverse innovation PART 3. STRATEGY AND POSITIONING Model 15 Ansoff, I Diversification strategy Model 16 Ohmae, K C Model 17 Mintzberg, H Crafting strategy Model 18 Porter, M Five Forces Model 19 Peters, T. & Waterman, B. & Phillips, J S Model 20 Hamel, G. & Prahalad, C.K Core competencies Model 21 Aaker, D Brand equity Model 22 Treacy, M. & Wiersema, F Generic strategies Model 23 Kim, C. & Mauborgne, R Blue Ocean Strategy PART 4. DIVERSITY OF CULTURES Model 24 Meyers, I. & Briggs, K MBTI Model 25 Handy, C. & Harrison, R Corporate culture Model 26 Hofstede, G Cultural dimensions Model 27 Belbin, M Team inventory Model 28 Cameron, K. & Quinn, R Competing values Model 29 Schein, E Three levels of culture Model 30 Bennett, M Intercultural sensitivity Model 31 Beck, D. & Cowan, C Spiral Dynamics Model 32Trompenaars, F. & Hampden Turner, C dimensions for culture Model 33 Caluwe, de, L. & Vermaak, H Change in five colors PART 5. CUSTOMERS Model 34 Rokeach, M Value survey Model 35 Howard, J. & Sheth, J Consumer behaviour Model 36 Storm, C Retail, Reputation, Relation Model 37 Kraljic, P Purchasing Model 38 Gronroos, C Service Quality Model 39 Kano, K Customer satisfaction Model 40 Petty, R. & Cacioppo, J Elaboration Likelihood Model Model 41 Heskett, J. et al Service profit chain Model 42 Jones, T. & Sasser, E Customer loyalty Model 43 Li, C. & Solis,B Six Stages of social business transformation PART 6. HUMAN RESOURSE MANAGEMENT M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum / pag. 13

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

De effectieve leerkracht maakt het verschil!

De effectieve leerkracht maakt het verschil! De effectieve leerkracht maakt het verschil! Prof.dr Paul Boselie USBO 15 september 2015 Verbinding maken. De Kwakel Welke krachten laten we onbenut en kunnen we inzetten bij het vormgeven van een inspirerende

Nadere informatie

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido 2008 IBM Corporation 2 3 Vraag? Hoe goed kent u uw bedrijfsvisie en

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE TOOLS VOOR MANAGERS 2 Vlerick Business School 1WAT IS STRATEGIE? WHAT IS STRATEGY? 4 Vlerick Business School Formulating Winning Business Strategies MISSIE,

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES. M. Stevens. EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016

RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES. M. Stevens. EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016 RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES M. Stevens EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016 Emile Quanjel lector Innovatie Bouwproces & Techniek Tom Kretschmann coordinator

Nadere informatie

World Class Finance in de Retail

World Class Finance in de Retail World Class Finance in de Retail Jaarcongres Controlling 24 april 2008 Hans Strikwerda Copyright 2008 by Nolan, Norton & Co. Private for the client. This report nor any part of it may not be copied, circulated,

Nadere informatie

Introductie Pitchen voor Financiers KvK Week van de Financiën Februari Opportunities for investors. Exposure for companies. XATTU.

Introductie Pitchen voor Financiers KvK Week van de Financiën Februari Opportunities for investors. Exposure for companies. XATTU. Introductie Pitchen voor Financiers KvK Week van de Financiën Februari 2017 XATTU Opportunities for investors. Exposure for companies. www.xattu.com XATTU Opportunities for investors. Exposure for companies.

Nadere informatie

00_ _Managementmodellen 2010_FM 21/02/14 4:27 PM Page 5. Inhoud

00_ _Managementmodellen 2010_FM 21/02/14 4:27 PM Page 5. Inhoud 00_09-1406_Managementmodellen 2010_FM 21/02/14 4:27 PM Page 5 Inhoud Hoe gebruik ik 111 Managementmodellen? 9 1 360 -feedback 17 2 AAA Triangle 20 3 Activiteitenschema 24 4 Activity Based Costing 27 5

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Advanced Management Examen. Advanced Management Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Advanced Management Examen. Advanced Management Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Management Diploma('s) Nemas Advanced Management Eamen Advanced Management Niveau vergelijkbaar met hbo Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld op 26-09-13 Vastgesteld

Nadere informatie

Organization Branding; het merk als verbinder. Mary Hoogerbrugge

Organization Branding; het merk als verbinder. Mary Hoogerbrugge Organization Branding; het merk als verbinder Mary Hoogerbrugge Aandacht voor organization branding Giep Franzen Literatuurstudie: een naslagwerk SWOCC Missie: kennisontwikkeling en uitwisseling tussen

Nadere informatie

Persoonlijk leerboek. Het verschil maken als leider Leiderschap op de brug tussen organisatie en individu. R a b o b a n k M i d d l e

Persoonlijk leerboek. Het verschil maken als leider Leiderschap op de brug tussen organisatie en individu. R a b o b a n k M i d d l e Management+ P a g i n a 1 R a b o b a n k M i d d l e Persoonlijk leerboek Het verschil maken als leider Leiderschap op de brug tussen organisatie en individu M a n a g e m e n t + P a g i n a 2 Influencing

Nadere informatie

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12!

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! Agenda! Tijdens oefeningen krijg je feedback op huiswerk! SMART: 5 criteria voor doelstellingen! Marketingstrategie in 3 stappen! Marktsegmentatie! Segmentatieoefening

Nadere informatie

Naar een waarde- en klantgedreven organisatie

Naar een waarde- en klantgedreven organisatie Naar een waarde- en klantgedreven organisatie Janette H. den Uyl MGM Als je weet wat je waard bent en waar je voor staat, krijg je zelfvertrouwen en weet je waar je moet beginnen als je je eigenwaarde

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK

EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Management accounting & control: EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK 32 MCA: juni 214, nummer 3 Onderzoekers hebben de laatste jaren

Nadere informatie

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen Literatuurverwijzingen Een literatuurlijst maken & citeren / parafraseren Waarover gaat de presentatie? I Waarom verwijzen? Enkele overwegingen vooraf! II APA - normen III Literatuurverwijzingen: de praktijk

Nadere informatie

TOP 100 REPORT 2011. Copyright 2011 Employer Brand Insights. All rights reserved.!

TOP 100 REPORT 2011. Copyright 2011 Employer Brand Insights. All rights reserved.! TOP 100 REPORT 2011 Samenvatting 2011" The secret of success of Master Employer Brand practices (1) De Toppers in ons model komen voor 78% overeen met Favoriete Werkgevers 2011 Wat zijn de grootste verschillen

Nadere informatie

369.1 Balanced brand : how to balance the stakeholder forces that can make or break your business

369.1 Balanced brand : how to balance the stakeholder forces that can make or break your business Bakker, Arnold B. ; Daniels, Kevin (red.) boek A Day in the Life of a Happy Worker 1e dr. 2013 Psychology Press 176 p. 9781848720862 arbeidspsychologie - organisatiepsychologie - welzijn - werkomgeving

Nadere informatie

IFA, cluster: IFA-A00

IFA, cluster: IFA-A00 IFA, cluster: IFA-A00 IFA-ABB1-MAN1A Management 9781292004471 Management: An Introduction, by David Boddy - with MyManagementLab 6 Boddy, D. Pearson 78,93 5th edition is also allowed (9780273739272) IFA-ABB1-MKT1A

Nadere informatie

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Jeanine Gregersen Samenvatting Context : werkdefinities en twee stellingen Focus op interculturele competentie Implicaties voor instellingen Moot court

Nadere informatie

Benchmark communicatiefunctie

Benchmark communicatiefunctie Benchmark communicatiefunctie Hoe vergelijkje de communicatiefunctievan bedrijven? CommunicatieLab Logeion Caroline Wehrmann 19 November 2013 1 VOORSTELRONDJE 2 Programma Communicatiebenchmark Waarom?

Nadere informatie

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS Van Eetvelde, Maes & van Zwam Ghent University, Department of Civil Engineering, Environmental and Spatial Management mrb@ugent.be www.dbt.ugent.be I. Milieubeleid isup Brugge

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v Communicatie & Multimedia Design Onderzoeksopzet Afstudeerstage mt&v Michel Janse 24 6 2010 Inleiding. In dit document geef ik een conceptuele weergave van het pad dat ik tijdens mijn onderzoek en het

Nadere informatie

Opstellen van een Marketing Plan

Opstellen van een Marketing Plan Opstellen van een Overzicht VUBstartersseminarie 2005 Het Referentielijst Prof. dr. Steve Muylle Definitie filosofieën is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement. KPN in transitie

Gezondheidsmanagement. KPN in transitie 0 Gezondheidsmanagement KPN in transitie Elly Annette Ploumen Righolt Introductie 2 Missie Betrouwbaar Klanttevredenheid Innovatie Sociale verantwoordelijkheid Groei 3 Key figures 2008 Customer numbers

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie 27 november 2008 Martine Willems Programma Ontwikkelingen in MVO De Duurzaamheid Strategie Scan (DSS) vernieuwd Een tweede maal de DSS

Nadere informatie

PERSPECTIVES. wish - need - duty. organic growth. embedded research. collaboration. park management. clustered sustainable business

PERSPECTIVES. wish - need - duty. organic growth. embedded research. collaboration. park management. clustered sustainable business SUSTAINABILITY SCANNING OF Van Eetvelde, Deridder, Segers, Maes & Crivits Ghent University, Department of Civil Engineering, Environmental and Spatial Management mrb@ugent.be www.dbt.ugent.be I. Milieubeleid

Nadere informatie

Medezeggen- schap 3.0

Medezeggen- schap 3.0 Medezeggenschap 3.0 A Van stabiele concurrentie naar hyperconcurrentie Vandaag zijn de Zwitsers aan de beurt Disruptie? Kijk uit. U bent de volgende Nieuwe toetreders Recessie Internet en Big Data Wet-

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

De marketing van duurzaamheid

De marketing van duurzaamheid 12-03-2012 1 De marketing van duurzaamheid Dr. Karel Jan Alsem 12 maart 2012 12-03-2012 2 Dr. Karel Jan Alsem Univ docent Strategic Marketing, en Branding Auteur van journal papers en boeken Eigenaar Alsem

Nadere informatie

van collectief tot In-Company

van collectief tot In-Company De Innovator Innovator's Toolkit Toolkit Training: Daar wordt je innovatief van van collectief tot In-Company de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Innovatie in je organisatie De ontwikkelingen

Nadere informatie

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 8, 9 en 0 juni 017 te Antwerpen Melline Huiskamp (Iselinge Hogeschool), Emmy Vrieling (Open Universiteit) en Iwan Wopereis (Open Universiteit) Titel: Waardevol

Nadere informatie

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking Samenvatting Wereldburgers, in de 21 ste eeuw, benodigde

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Prove Everything or Die Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Een stelling Met een PR- budget van 20.000 hebben we een mediawaarde gerealiseerd van 60.000 en 500 nieuwe fans op Facebook

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Engagement, meer dan tevredenheid

Nadere informatie

Literatuurlijst CO- IEMES update

Literatuurlijst CO- IEMES update Literatuurlijst CO- IEMES update Literatuurlijst CO1 Algemeen De APA- richtlijnen over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage / Petra Poelmans & Olav Severijnen / ISBN: 9789046903452/ 12,50 Adviesvaardigheden

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

Graduate School of Communication

Graduate School of Communication Graduate School of Communication Graduate School of Communication Studentenpresentaties Bonne Kerstens Student Youth & Media 24 jaar. Media Informatie Communicatie (HvA) Verkorte Bachelor Communicatie

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Probleemomgeving De exponentiële opkomst van smart phones, met als (voorlopige) koploper de iphone van

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Hoger Management (Nemas Voortgezet Management)

Hoger Management (Nemas Voortgezet Management) Hoger Management (Nemas Voortgezet Management) Inhoudsopgave Les 1 Organisatiekunde: een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Kenmerken organisatie 1.3 Grondleggers van de organisatiekunde 1.4 Normatieve benadering

Nadere informatie

Wat maakt iemand tot een goede service employee/verkoper?

Wat maakt iemand tot een goede service employee/verkoper? Wat maakt iemand tot een goede service employee/verkoper? Churchill et al. (1985): Meta-analyse 116 artikelen belangrijkste determinanten v succes: (1) persoonlijke kenmerken (uiterlijk; sociale achtergrond;

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

HR analytics: de (genees)kracht van cijfers Abe de Jong & Bram Eigenhuis

HR analytics: de (genees)kracht van cijfers Abe de Jong & Bram Eigenhuis HR analytics: de (genees)kracht van cijfers Abe de Jong & Bram Eigenhuis 11 oktober 2016 Programma Introductie Waarom HR analytics? Wat is HR analytics? Voorwaarden voor HR analytics Q&A (5 min) (5 min)

Nadere informatie

Blok P4. Bedrijfseconomie

Blok P4. Bedrijfseconomie Blok P4 Bedrijfseconomie Model/Theorie: gegevens verwerken via Excel Auteur: Drs. A.W.W. Heezen. Vakgebied: Bedrijfseconomie o een investeringsbegroting opstellen o een financieringsbegroting opstellen

Nadere informatie

Het Lenige Erasmus MC

Het Lenige Erasmus MC Het Lenige Erasmus MC Bouwen op Interne Krachten Professor Paul Boselie 27 maart 2014 UMC, USBO, FSW Wilmar Schaufeli (FSW/UU) engagement Margriet Schneider (UMC) kwaliteit & veiligheid Carl Moons (Julius

Nadere informatie

Thema 5. Strategisch management

Thema 5. Strategisch management Thema 5 Strategisch management 1. Strategie van een onderneming: definitie en typologie De strategie van een onderneming verwijst naar het GEDRAG van de onderneming. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: BEVORDERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN

FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: BEVORDERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: BEVORDERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN ONDERWIJS RESEARCH DAGEN, ROTTERDAM, 26 MEI 2016 CHRISTEL H.D. WOLTERINCK WILMA B. KIPPERS KIM SCHILDKAMP CINDY L. POORTMAN FORMATIEF

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

De kracht van evidence based werken Evidence based Practice implementeren

De kracht van evidence based werken Evidence based Practice implementeren De kracht van evidence based werken Evidence based Practice implementeren Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Maxime.Loose@kb.vlaanderen.be @maximeloose Besluit Evidence Based HR is Een methodiek

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie Kwaliteit in Wessanen ISO 9001 en 14001 certificatie Inhoud 1. Introductie Wessanen 2. Waarom kwaliteit een speerpunt is 3. De routekaart 4. Het certificatieproces 5. De verbeteringen vasthouden 6. Naar

Nadere informatie

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar?

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Marketing Strategy Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Wie is Alex Klein? drs. S.A. (Alex) Klein MBA ass. Professor of Marketing Nyenrode Business Universiteit (e-mail: a.klein@nyenrode.nl) Onderzoek:

Nadere informatie

New Business Development Programma s

New Business Development Programma s New Business Development Programma s Leer de business van morgen te creëren Incompany Portfolio 2017 Ons Verhaal. Incompany Portfolio 2017 TimeLabz We leven in bijzondere tijden. De snelle opkomst en adoptie

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Literatuurlijst. Alsem, K.J., & Kostelijk, E.J. (2013). Strategische marketingplanning : Theorie, technieken,

Literatuurlijst. Alsem, K.J., & Kostelijk, E.J. (2013). Strategische marketingplanning : Theorie, technieken, Literatuurlijst Alsem, K.J., & Kostelijk, E.J. (2013). Strategische marketingplanning : Theorie, technieken, toepassingen (6e ed.). Groningen: Noordhoff. Opleiding SBRM/ Jaar 2/ ca. 56,95/ 9789001820626

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Roel Konieczny Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMGEBIED EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Stenden Media and Entertainment Management HBO Printdatum: 26/08/2013 Status: definitief Pakketnummer: 3.3413/10020

Stenden Media and Entertainment Management HBO Printdatum: 26/08/2013 Status: definitief Pakketnummer: 3.3413/10020 Status: definitief Pakketnummer: 3.3413/10020 Media en Entertainment Man. English, Year 1 Business Economics Vak verplicht: Vak akkoord: Attention: choose between hardcopy book with registration code or

Nadere informatie

Communicatie: Corporate identity- mix

Communicatie: Corporate identity- mix Communicatie: Corporate identity- mix Auteur: Birkigt & Stadler Persoonlijkheid: Het geen de organisatie karakteriseert. (ziel van het bedrijf) Gedrag: Dagelijkse handelingen van medewerkers, omgaan met

Nadere informatie

Feedback middels formatief toetsen

Feedback middels formatief toetsen Feedback middels formatief toetsen Studiedag Mbo Taalacademie Kim Schildkamp Contact: k.schildkamp@utwente.nl Formatief toetsen en feedback Waar denkt u aan bij de termen formatief toetsen en feedback?

Nadere informatie

Hoe kunnen we in dienstverlening en businessmodellen innoveren om zo sterkere merken in de markt te zetten?

Hoe kunnen we in dienstverlening en businessmodellen innoveren om zo sterkere merken in de markt te zetten? OPEN TRAINING SERVICE DESIGN THINKING Deze energieke, 4 uur durende training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Service Design Thinking principes; de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden Prof. dr. J.H.A. (Jeroen) Harink jeroen.harink@significant.nl 06 513 510 89 Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Significant Agenda Strategische

Nadere informatie

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda.

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Robbin Oerlemans Studentnummer.: 2060164 Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Inleiding AANLEIDING

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Impact vereist focus, focus, focus Frank Körver 176 Hoe ontwikkel je een communicatiefunctie die

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 VLM workshop strategie Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 1. Welkom en agenda Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Why are we having this meeting? 14:10 14:20 Overview of

Nadere informatie

UNIVERSITY OF TWENTS MEESTERSCHAP 1/25/2017 FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: TIPS VOOR IN DE LES

UNIVERSITY OF TWENTS MEESTERSCHAP 1/25/2017 FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: TIPS VOOR IN DE LES UNIVERSITY OF TWENTS MEESTERSCHAP FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: TIPS VOOR IN DE LES Kim Schildkamp Wilma Kippers Christel Wolterinck Fer Coenders 1 IN DEZE WORKSHOP: 1. 2. 3. 4. 5. LEERDOELEN THEORIE VRAGENLIJST

Nadere informatie

Contentstrategie. Haal meer waarde uit je content

Contentstrategie. Haal meer waarde uit je content Contentstrategie Haal meer waarde uit je content 24 mei 2011 :: NVBA :: Woerden (NL) drs. Erik M. Hartman :: erik@hartman- communicahe.nl :: @erikmhartman Erik Communicatiekunde - Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Skill Session TU/e 9-12-15: 9-12 uur

Skill Session TU/e 9-12-15: 9-12 uur Skill Session TU/e 9-12-15: 9-12 uur Op verzoek van deelnemers is deze powerpoint ter beschikking gesteld enkel voor eigen gebruik. Niets uit deze presentatie mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd

Nadere informatie