METAAL- RECUPERATIE PSC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01"

Transcriptie

1 METAAL- RECUPERATIE PSC CAO

2 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 6 Sectoraal pensioenstelsel... 6 Bestaanszekerheid... 8 Toeslag bij tijdelijke werkloosheid... 8 Toeslag bij volledige werkloosheid... 8 Toeslag bij ziekte... 9 Toeslag bij SWT (het vroegere brugpensioen)... 9 Contract Opzegtermijnen Werkzekerheidsclausule Uitzendarbeid Opbouw anciënniteit...15 Klein verlet...15 Culturele feestdag...15 Medische controle...15 Loopbaan Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) Tijdkrediet en loopbaanvermindering Jubileumdag en anciënniteitverlof Arbeidstijd en flexibiliteit Flexibiliteit...19 Vorming en opleiding Vakbondsaanwezigheid in de onderneming Syndicale voordelen Syndicale premie ACV-CSC METEA heeft jou nodig Adressen Het is weer zover. Een sectoraal akkoord geldig tot eind 2014 binnen de sector metaalrecuperatie is een feit. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden van toepassing voor alle werknemers en alle bedrijven binnen de sector metaalrecuperatie. Dit sectoraal akkoord is het resultaat van intensieve onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden. Het sectoraal overleg verliep bijzonder moeilijk. Niet alleen was er weinig onderhandelingsmarge, de werkgevers wilden eerst duidelijkheid omtrent het eenheidsstatuut. De belangrijkste discriminaties zijn weg: de carenzdag is afgeschaft en er is voortaan een gelijke opbouw van opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden (zie verder in deze publicatie). Deze publicatie is een momentopname. Nog niet alle verschilpunten tussen arbeiders en bedienden zijn weggewerkt. In de komende maanden wordt hierover nog overlegd. Die onderhandelingen kunnen aanleiding zijn tot wijzigingen in het statuut van de werknemer in de metaalrecuperatie. Voor de laatste stand van zaken, neem een kijkje op Verder vind je in deze publicatie alle belangrijke elementen uit deze cao, aangevuld met algemene informatie van toepassing in de sector metaalrecuperatie. Nieuwe zaken herken je aan het icoontje. Met eventuele vragen kan je terecht bij jouw vakbondsafgevaardigde of in het ACV-dienstencentrum bij jou in de buurt. Veel leesplezier, ACV-CSC METEA 2 3

3 Inkomen Inkomen n Index De automatische koppeling van de lonen aan de index blijft behouden. Zowel de effectieve lonen als de baremalonen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. De lonen worden die dag telkens verhoogd «volgens de reële inflatie». Concreet betekent dit dat de lonen op 1 januari 2013 stegen met 2,30 % en op 1 januari 2014 met 1,00 %. Om de reële inflatie op 1 januari te bepalen wordt het indexcijfer van de maand december van het voorgaande jaar vergeleken met het indexcijfer van de maand december van het jaar daarvoor. Wanneer de arbeider in deze periode op bepaalde ogenblikken niet werkt, wordt gelijkstelling voorzien voor: - alle schorsingsdagen waarvoor loon werd betaald. - alle dagen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. - de volledige periode van moederschapsrust. - alle dagen ziekte of (arbeids)ongeval. - alle dagen vaderschapsverlof. In geval van onvolledige tewerkstelling tijdens de referteperiode wordt het bedrag pro rata berekend. Uitzendkrachten hebben dezelfde rechten als de vaste arbeiders van het gebruikende bedrijf (mits 5 dagen tewerkstelling in de onderneming). Inkomen n Anciënniteitstoeslag In de onderneming kan op gelijk welk moment een collectieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten omtrent een alternatieve besteding van de ecocheques. - Vanaf 10 jaar recht op een toeslag van 0,05 per uur. - Vanaf 20 jaar recht op een toeslag van 0,10 per uur. - Vanaf 30 jaar recht op een toeslag van 0,15 per uur. Zie ook n Vervoerkosten n Ecocheques Openbaar vervoer: terugbetaling à rato van ongeveer 75 % van de kost van het openbaar vervoertarief. Privévervoer: wanneer een arbeider met eigen vervoer naar het werk komt, ontvangt hij een dagvergoeding. Deze dagvergoeding is gelijk aan de werkgeversbijdrage in het weekabonnement van de NMBS gedeeld door 5. Deze vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 februari. Fietsvergoeding: wanneer een arbeider met de fiets naar het werk gaat, ontvangt hij een fietsvergoeding van 0,21 per afgelegde kilometer. Het stelsel van de ecocheques wordt verlengd. Elke voltijds tewerkgestelde arbeider heeft recht op ecocheques, ter waarde van 250 per jaar. Deze worden per semester uitbetaald, telkens met een waarde van 125. De betaling gebeurt: - ten laatste op 15 juni op basis van de tewerkstelling in de referteperiode van 1 december van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar. - ten laatste op 15 december op basis van de tewerkstelling in de referteperiode van 1 juni tot en met 30 november van het lopende jaar. 4 5

4 Inkomen n Eindejaarspremie Hoeveel? - 9,1 % van het bruto jaarloon (uitgezonderd premies overuren) - te betalen uiterlijk op 31 december of bij vertrek. Referteperiode? De eindejaarspremie wordt berekend op het loon verdiend tussen 1 december en 30 november. Wie heeft recht? - Iedereen die minstens 3 maand dienst heeft tussen 1 december en 30 november. - Er is een volledige premie in geval van SWT (het vroegere brugpensioen), pensioen en bij overlijden. - Er is een pro rata premie bij ontslag door de werkgever en bij vrijwillig vertrek van de arbeider. - Er is een pro rata eindejaarspremie indien de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord beëindigd wordt. - De arbeider verliest zijn recht in geval van ontslag om dringende reden. Sinds 1 oktober 2012 bedraagt de bijdrage die wordt betaald voor het sectoraal pensioenstelsel 1,6 %. Deze bijdrage wordt vanaf 1 oktober 2014 verhoogd tot 1,8 %. Meer inlichtingen bij vzw Sefocam Woluwedal 46 bus Brussel tel.: 02/ fax: 02/ Inkomen of jouw ACV-CSC METEA-secretariaat. Gelijkgestelde periodes? - De periode tijdelijke werkloosheid (met een maximum van 60 dagen per refertejaar). - Arbeidsongeval of beroepsziekte. - Ongeval of ziekte: max. 60 dagen op voorwaarde dat de ziekte tenminste 14 dagen ononderbroken duurt. - Syndicale vorming, bevallingsrust, familiaal verlof. n Sectoraal pensioenstelsel Elke arbeider uit de sector metaalrecuperatie heeft recht op een aanvullend pensioen boven op het wettelijk pensioen. De voordelen van dit sectoraal pensioenstelsel zijn dus van toepassing op alle arbeiders die verbonden zijn of waren met een werkgever uit de sector metaalrecuperatie en dit ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur, voltijds of deeltijds ). 6 7

5 Bestaanszekerheid Bestaanszekerheid Toeslag bij tijdelijke werkloosheid Voor arbeiders die - tijdelijk werkloos zijn wegens economische redenen en slecht weer; - genieten van de wettelijke werkloosheidsvergoedingen; - in dienst zijn bij een werkgever uit de sector metaalrecuperatie; - minstens 15 dagen anciënniteit hebben in het bedrijf. De betaling door het Fonds van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wordt beperkt tot 36 dagen in de zesdagenweek. Vanaf de 37 ste dag betaalt de werkgever de aanvullende vergoeding zonder beperking in het aantal uitkeringen. Betaling van de aanvullende vergoeding wegens slecht weer wordt niet beperkt in de tijd. De toeslag bedraagt 6,00 per werkloosheidsuitkering of 3,00 per halve werkloosheidsuitkering. Toeslag bij volledige werkloosheid Voor arbeiders die - genieten van de wettelijke werkloosheidsvergoedingen; - ontslagen zijn door een werkgever van de sector metaalrecuperatie; - 3 jaar anciënniteit tellen in de sector metaalrecuperatie. De toeslag bedraagt 5,73 per werkloosheidsuitkering of 2,86 per halve werkloosheidsuitkering en dit voor maximum 150 dagen. Arbeiders van 55 jaar of ouder die ontslagen worden, ontvangen als oudere werkloze 5,73 per werkloosheidsdag, tot aan hun pensioen. Toeslag bij ziekte Bij ziekte en gewoon ongeval ontvangt de arbeider een toeslag afhankelijk van de duur van de ziekte: Na 60 dagen 62,67 Na 240 dagen 110,74 Na 120 dagen 85,27 Na 300 dagen 110,74 Na 180 dagen 110,74 Na 365 dagen 110,74 Een arbeider van 53 jaar of ouder die ziek wordt en 5 jaar anciënniteit heeft in de sector, ontvangt als oudere zieke 5,73 per ziektedag, tot aan zijn pensioen. Toeslag bij SWT (het vroegere brugpensioen) Het deel van de werkgever valt volledig ten laste van het Sociaal Fonds, met een minimum van 5,73 per dag. Voorwaarde is wel dat de betrokken arbeider 3 jaar anciënniteit in de sector kan bewijzen. Bij SWT vanaf 56 jaar na 40 jaar loopbaan betaalt het Sociaal Fonds de aanvullende vergoeding vanaf het ogenblik dat de arbeider de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt (voor die leeftijd betaalt de werkgever deze aanvullende vergoeding). Indien een arbeider in het kader van SWT zijn rechten hieromtrent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft vastgeklikt (enkel mogelijk voor SWT vanaf 60 jaar of SWT vanaf 58 jaar na 38 jaar loopbaan), wordt ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding in dit kader bij het Sociaal Fonds vastgeklikt. Bestaanszekerheid 8 9

6 Contract Contract n Opzegtermijnen Voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst traden, worden hun verworven rechten vastgeklikt op basis van hun anciënniteit binnen de onderneming op 31 december 2013 op basis van de sectorale bepalingen die op dat moment toegepast werden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeiders die voor 1 januari 2012 in dienst zijn getreden en arbeiders die vanaf 1 januari 2012 in dienst zijn getreden. In dienst voor 1 januari 2012 Algemeen regime SWT Anciënniteit WN WG WG - 5 jaar 14 d 35 d 28 d 5 9 jaar 14 d 42 d 28 d jaar 21 d 56 d 28 d In dienst vanaf 1 januari 2012 Algemeen regime SWT Anciënniteit WN WG WG < 6 maanden 14 d 35 d 28 d 6 maanden - 5 jaar 14 d 40 d 32 d d = kalenderdagen Vanaf 1 januari 2014 wordt voor de opzegtermijnen geen onderscheid meer gemaakt tussen arbeiders en bedienden. De opzegtermijn wordt bepaald op basis van het criterium anciënniteit binnen de onderneming. Voor degenen die al in dienst waren start men met anciënniteit 0 op 1 januari Wat niet wil zeggen dat de anciënniteit tot 31 december 2013 verloren gaat. Hun rechten werden immers vastgeklikt zoals hierboven vermeld. Opmerking: de opzeg door de werknemer kan maximum 13 weken bedragen. Sinds 1 januari 2014 zijn volgende opzegtermijnen van toepassing: Contract jaar 21 d 84 d 28 d jaar 28 d 112 d 56 d + 25 jaar 28 d 112 d 56 d d = kalenderdagen Arbeiders die in dienst zijn getreden vanaf 1 januari 2012 kunnen op 31 december 2013 maximum 2 jaar anciënniteit hebben opgebouwd. Op deze arbeiders is onderstaande tabel van toepassing. Anciënniteit Opzeg door WG (in weken) (anc. = 0 op 1 januari 2014) Opzeg door WN (in weken) (anc. = 0 op 1 januari 2014) Tegenopzeg WN na opzeg door WG (in weken) m m m j j3m j6m j9m

7 Contract De compensatie gebeurt ofwel via de ontslagcompensatievergoeding (OCV) ofwel via de ontslaguitkering. Er is recht op een ontslagcompensatievergoeding op basis van de anciënniteit die de arbeider heeft: - Vanaf 1 januari 2014: 20 jaar anciënniteit - Vanaf 1 januari 2015: 15 jaar anciënniteit - Vanaf 1 januari 2016: 10 jaar anciënniteit - Vanaf 1 januari 2017: iedereen De periode gedekt door de OCV wordt bepaald aan de hand van volgende formule: Alle jaren anciënniteit alsof de arbeider altijd al werkte onder de nieuwe regeling (a) - (vastgeklikte rechten op 31 december 2013 (b) + opgebouwde anciënniteit vanaf 1 januari 2014 tot ontslag (c)) Voorbeeld Arbeider PSC In dienst: Uit dienst: (a) Totale anciënniteit = 22 jaar en 0,5 maand = 64 weken (cfr nieuwe opzegtermijnen) (b) Opzeg arbeider tot : PSC : 20 jaar + 11 maand = 16 weken (112 kalenderdagen) (c) Opzeg van tot : 1 jaar en 1 maand = 8 weken => Deze werknemer krijgt dus (16 + 8) 24 weken opzeg (te presteren of als opzegvergoeding) én een uitbetaling van een netto ontslagcompensatievergoeding van 40 weken (= 64 24). Contract 12 Tenslotte werd ook een compensatieregeling voorzien voor de arbeiders die reeds vóór 2014 in dienst waren en die na 1 januari 2014 ontslagen worden. Het doel van die regeling is het compenseren van het verschil in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden van het verleden. De OCV wordt betaald door de RVA via de uitbetalingsinstellingen en is een netto-uitkering (dus vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing). Deze OCV kan niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen. 13

8 Contract Ook in geval van SWT heeft men recht op de ontslagcompensatievergoeding. De andere wijze van compensatie is het systeem van de ontslaguitkering en geldt voor diegenen die geen recht hebben op de OCV omdat ze onvoldoende anciënniteit hebben. Uitzendcontracten omwille van tijdelijke vermeerdering van het werk dienen na een periode van zes maanden door de gebruiker te worden omgezet in een contract van onbepaalde duur. n Opbouw anciënniteit Contract Voor contracten vanaf 1 januari 2012 bedraagt die ontslaguitkering Voor contracten vóór 1 januari 2012 gelden volgende bedragen, ook afhankelijk van de anciënniteit die men heeft op het moment van het ontslag: - < 5 jaar: netto - > 5 jaar < 10 jaar: netto - > 10 jaar: netto Ook de ontslaguitkering wordt betaald door de RVA via de uitbetalingsinstellingen en is vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing. De ontslaguitkering kan wel gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen. Arbeiders nemen hun anciënniteit van contracten van bepaalde duur of uitzendcontracten mee als zij later met een contract van onbepaalde duur worden aangeworven. In deze gevallen mag er geen nieuwe proefperiode worden ingelast. n Klein verlet Het huwelijk van de werknemer alsmede de ondertekening en het officieel neerleggen van een samenlevingscontract, geven recht op 3 dagen klein verlet door de arbeider te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week. n Werkzekerheidsclausule De werkgever kan geen meervoudig ontslag doorvoeren vooraleer alle tewerkstellingsbehoudende maatregelen zijn uitgeput zoals: tijdelijke werkloosheid, beroepsopleiding. Met meervoudig ontslag bedoelen we: elk ontslag van - ten minste 3 arbeiders in ondernemingen van 29 werknemers en minder. - ten minste 10 % arbeiders in ondernemingen met 30 werknemers en meer. Indien de arbeider 3 dagen klein verlet heeft genoten voor het ondertekenen en officieel neerleggen van een samenlevingscontract en op een later ogenblik in het huwelijk treedt met de partner met wie hij het samenlevingscontract heeft aangegaan, kan hij niet opnieuw aanspraak maken op 3 dagen klein verlet. n Culturele feestdag De culturele feestdag is een speciale verlofdag: - 11 juli in het Nederlands taalgebied september in het Franse taalgebied. - Vrije keuze voor werknemers in het Brussels gewest en in het Duitse taalgebied. 14 n Uitzendarbeid Ondernemingen kunnen enkel beroep doen op dagcontracten in het kader van uitzendarbeid wanneer vooraf is geweten dat het om een opdracht gaat van minder dan 5 werkdagen. Voor uitzendkrachten die overstappen naar een contract van onbepaalde duur, kan via de individuele arbeidsovereenkomst een verkorte opzeg voorzien worden gedurende de eerste 3 maanden van het contract voor onbepaalde duur. n Medische controle Let op: nieuwe wettelijke bepalingen in verband met de beschikbaarheid voor medische controle! 15

9 Contract De werkgever heeft steeds de mogelijkheid om de arbeidsongeschiktheid van de werknemer te laten controleren door een controlearts. De werknemer is verplicht deze controle te ondergaan. Daaraan werd niets gewijzigd. De nieuwe wettelijke bepalingen voorzien evenwel dat bij collectieve arbeidsovereenkomst (op sectorniveau of op vlak van de onderneming) of via het arbeidsreglement een zogenaamde beschikbaarheidsperiode kan bepaald worden. De beschikbaarheidsperiode is een periode tijdens de dag gedurende dewelke de werknemer zich verplicht op zijn verblijfplaats ter beschikking moet houden voor de controlearts. Deze periode omvat maximum 4 aaneengesloten uren tussen 7 en 20 uur. Deze verplichting moet beperkt zijn in de tijd en in het begin van de ziekteperiode worden vastgelegd, bijvoorbeeld beschikbaar zijn voor controle op de 2 de en 3 de dag van de arbeidsongeschiktheid tussen 10 en 14 uur. Loopbaan n Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) Sinds 2012 spreken we niet langer van brugpensioen maar van SWT, namelijk het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag. In de sector metaalrecuperatie bestaan volgende stelsels van SWT: SWT vanaf 58 jaar voor mannen en vrouwen Deze regeling wordt verlengd tot en met 31 december Om op 58 jaar in SWT te kunnen gaan, moeten sinds 1 januari 2014 zowel mannen als vrouwen 38 jaar loopbaan kunnen bewijzen. Loopbaan In de sector metaalrecuperatie werd geen collectieve arbeidsovereenkomst gesloten die zo n beschikbaarheidsperiode vastlegt. Zonder collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak of bepalingen in het arbeidsreglement, is het dus toegelaten om de woonst te verlaten voor zover dit zo op het geneeskundig getuigschrift voorzien is. Indien jouw werkgever bepalingen in het arbeidsreglement wil invoeren aangaande deze problematiek, is het raadzaam om contact op te nemen met jouw plaatselijk secretariaat van ACV-CSC METEA die je de nodige informatie zal verstrekken. SWT vanaf 57 jaar voor mannen en vrouwen na 38 jaar loopbaan Dit systeem bestaat tot en met 31 december SWT vanaf 56 jaar na 40 jaar loopbaan Deze regeling wordt verlengd tot en met 31 december Procedure: minstens 1 jaar vóór het bereiken van de leeftijd om op SWT te kunnen gaan, nodigt de werkgever de betrokken arbeider uit voor een onderhoud tijdens de werkuren. De bedoeling is over de timing en ook over de opleiding van de vervanger, sluitende afspraken te maken. Dit onderhoud kan ook plaatsvinden op vraag van de arbeider zelf. Indien de arbeider zijn recht op SWT heeft vastgeklikt bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zal hij dit melden aan zijn werkgever

10 Loopbaan n Tijdkrediet en loopbaanvermindering Sinds 1 september 2012 is cao nr. 103 in werking getreden. Deze vervangt cao nr. 77 bis en heeft hieraan belangrijke wijzigingen aangebracht aangaande het recht op tijdkrediet en landingsbanen. We zetten alles kort op een rijtje: Tijdkrediet zonder motief: Een basisrecht op tijdkrediet van 12 maanden voor elke werknemer op te nemen als 1 jaar voltijds, 2 jaar halftijds of 5 jaar 1/5 tijdkrediet. Tijdkrediet met motief (zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar, palliatieve zorg, zorg voor een zwaar ziek familielid of opleiding): Deze motieven geven recht op een bijkomend krediet van 36 maanden zonder dat het tijdkrediet zonder motief moet uitgeput zijn. Voor de motieven zorg voor een gehandicapt of zwaar ziek kind bedraagt dit bijkomend krediet 48 maanden. De Vlaamse premies blijven van toepassing. n Jubileumdag en anciënniteitverlof De jubileumdag is één extra verlofdag na 10 jaar anciënniteit in de onderneming. Deze dag wordt enkel toegekend wanneer een arbeider 10 jaar anciënniteit heeft in de onderneming. Nadien wordt deze dag niet meer toegekend. Na 20 jaar en 30 jaar anciënniteit wordt respectievelijk een dag anciënniteitverlof toegekend. Dit betekent dat deze extra verlofdag nadien behouden blijft. Arbeidstijd en flexibiliteit n Flexibiliteit Tot en met 30 juni 2015 heeft de arbeider de keuze om de eerste schijf van 91 overuren op jaarbasis te recupereren of uitbetaald te krijgen. Werkgevers die meer dan 91 overuren op jaarbasis willen laten presteren, moeten hierover een ondernemings-cao afsluiten. Vorming en opleiding Het is de bedoeling om meer arbeiders uit de sector de kans te geven om vorming te volgen. Het aantal arbeiders dat vorming volgt, moet jaarlijks met 5 % worden verhoogd. Vanaf 1 januari 2015 wordt binnen Educam, het opleidingscentrum binnen de sector metaalrecuperatie, een databank opgericht om elke gevolgde opleiding van de arbeider te registreren. Bedrijven die beschikken over een bedrijfseigen gelijkwaardig systeem worden vrijgesteld van deze verplichting. Elke onderneming dient vanaf 1 januari 2015 een opleidingscv van elke arbeider bij te houden. Arbeidstijd en flexibiliteit - Vorming en opleiding 18 19

11 Vakbondsaanwezigheid in de onderneming Vakbondsaanwezigheid in de onderneming De drempel voor het instellen van een vakbondsafvaardiging blijft behouden op 40 arbeiders. In ondernemingen vanaf 50 werknemers is een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) verplicht en vanaf 100 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) worden geïnstalleerd. Hierdoor worden de werknemers meer betrokken bij het beleid van de werkgever en wordt deze laatste aan welbepaalde regels gebonden. Syndicale voordelen n Syndicale premie Elk lid van ACV-CSC METEA, tewerkgesteld in één van de metaal- of textielsectoren, heeft recht op een syndicale premie. Voor de metaalsectoren is deze syndicale premie voor elk lid gelijk. Het bedrag en de toekenningvoorwaarden worden jaarlijks vastgesteld. In 2014 stijgt de premie naar 120 voor leden die een bijdrage betalen als actieve en voltijdse werknemer. Voor schoolverlaters, zieken, enz. zijn speciale regelingen voorzien. Syndicale voordelen 20 21

12 Syndicale voordelen n ACV-CSC METEA heeft jou nodig ACV-CSC METEA is een sterke nationale industrievakbond. Leden en militanten maken onze organisatie sterk. Alleen maar voordelen: Wij verdedigen jouw belangen. Onze informatie is duidelijk en correct. Je kan met al jouw vragen in volle vertrouwen bij ons terecht. Onze militanten zijn gemakkelijk aanspreekbaar. Zij dragen zorg voor jouw bekommernissen. Als onderhandelen niet lukt, dan pas voeren we actie. En als het moet, stappen we samen naar de arbeidsrechtbank. Je kan bovendien heel wat geld besparen op jouw uitgaven voor vakantie en vrije tijd op vertoon van jouw lidkaart bij onze partners. Lid worden kan heel eenvoudig! Spreek gerust een militant aan of bezoek en ontdek wat ACV-CSC METEA jou te bieden heeft! Je kan terecht in onze secretariaten: HOPMARKT AALST T NATIONALESTRAAT ANTWERPEN T RUE PIETRO FERRERO ARLON T CHAUSSÉE DE LOUVAIN BOUGE T OUDE BURG BRUGGE T RUE PLETINCKXSTRAAT BRUSSEL / BRUXELLES T RUE PRUNIEAU CHARLEROI T AACHENER STRASSE EUPEN T POEL GENT T GULDENSPORENLAAN HOUTHALEN T MARTELARENLAAN KESSEL-LO T PR. KENNEDYPARK 16D 8500 KORTRIJK T PLACE MAUGRÉTOUT LA LOUVIÈRE T BOULEVARD SAUCY LIÈGE T ONDER DEN TOREN MECHELEN T RUE CLAUDE DE BETTIGNIES MONS T PLACE CHARLES DE GAULLE MOUSCRON T RUE DES CANONNIERS NIVELLES T DR. L. COLENSSTRAAT OOSTENDE T H. HORRIESTRAAT ROESELARE T AIME DELHAYEPLEIN RONSE T H. HEYMANPLEIN SINT-NIKLAAS T OUDE STATIONSSTRAAT TIELT T AV. DES ÉTATS-UNIS 10 BTE TOURNAI T KORTE BEGIJNENSTRAAT TURNHOUT T PONT LÉOPOLD VERVIERS T TOEKOMSTSTRAAT VILVOORDE T Je kan terecht in onze secretariaten 22 23

13 Voor meer informatie kan je ook op onze website terecht: Via het contactformulier kan je altijd vragen stellen. Of stuur gewoon een mailtje naar Wij trachten je zo snel mogelijk een antwoord te bezorgen. Verantwoordelijke uitgever: Marc De Wilde Pagodenlaan 1-3, 1020 Brussel

JUTE PSC CAO

JUTE PSC CAO JUTE PSC 120.03 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 4 Maaltijdcheques... 4 Cadeaucheque... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)...

Nadere informatie

METAALHANDEL PSC 149.04

METAALHANDEL PSC 149.04 METAALHANDEL PSC 149.04 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Ecocheques... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 5 Stand-by vergoeding... 6 Sectoraal pensioenstelsel... 7 Bestaanszekerheid...

Nadere informatie

PSC CAO METAAL- RECUPERATIE

PSC CAO METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01 CAO 2017-2018 METAAL- RECUPERATIE INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 5 Ondernemingsenveloppe... 5 Anciënniteitstoeslag... 5 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6

Nadere informatie

INLEIDING. Een nieuw sectoraal akkoord 2015-2016 binnen de sector jute is een feit. De resultaten vind je in deze sectorpublicatie.

INLEIDING. Een nieuw sectoraal akkoord 2015-2016 binnen de sector jute is een feit. De resultaten vind je in deze sectorpublicatie. CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Cadeaucheque... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)... 5 Aanvullende sociale toelage

Nadere informatie

TEXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016

TEXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016 EXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Vervoerkosten... 5 Aanvullende vakantievergoeding / eindejaarspremie... 6 BESTAANSZEKERHEID... 7 Aanvullende

Nadere informatie

PC 107 CAO MEESTER- KLEERMAKERS

PC 107 CAO MEESTER- KLEERMAKERS PC 107 CAO 2017-2018 MEESTER- KLEERMAKERS INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Huisarbeid... 4 Maaltijdcheques... 5 Vervoerkosten... 6 Eindejaarspremie... 6 CONTRACT... 7 Opzegtermijnen...

Nadere informatie

GARAGES PC 112 CAO

GARAGES PC 112 CAO GARAGES PC 112 CAO 2013-2014 Inhoud 2 Inhoud Inkomen.... 4 Index... 4 Ecocheques.... 4 Vervoerkosten.... 5 Eindejaarspremie... 5 Stand-by vergoeding... 7 Sectoraal pensioenstelsel.... 7 Bestaanszekerheid....

Nadere informatie

EXTIEL- RECUPERATIE CAO (PSC )

EXTIEL- RECUPERATIE CAO (PSC ) EXTIEL- RECUPERATIE CAO 2015-2016 (PSC 142.02) INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Premies... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 5 BESTAANSZEKERHEID... 7 Toeslag bij

Nadere informatie

MONTEERDERS PC 111.03

MONTEERDERS PC 111.03 MONTEERDERS PC 111.03 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Minimumlonen... 4 Onderhandelingen op ondernemingsniveau... 4 Ecocheques... 5 Eindejaarspremie... 5 Extra premies... 6 Vervoerkosten...

Nadere informatie

PSC CAO EDELE METALEN

PSC CAO EDELE METALEN PSC 149.03 CAO 2017-2018 EDELE METALEN INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Verhoging lonen... 4 Maaltijdcheques... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 6 Sectoraal pensioenstelsel... 7 BESTAANSZEKERHEID...

Nadere informatie

ELEKTRICIENS PSC 149.01

ELEKTRICIENS PSC 149.01 ELEKTRICIENS PSC 149.01 CAO 2011-2012 Inhoud 2 Inhoud Nationaal akkoord voor de sector elektriciens........... 3 Inkomen........................................... 4 Index...........................................

Nadere informatie

PSC CAO KOETSWERK

PSC CAO KOETSWERK PSC 149.02 CAO 2017-2018 KOETSWERK INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 5 Ondernemingsenveloppe... 5 Functieclassificatie... 5 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 7 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

VLAS CAO (PSC )

VLAS CAO (PSC ) VLAS CAO 2015-2016 (PSC 120.02) INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Pensioenfonds... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)... 5 BESTAANSZEKERHEID...

Nadere informatie

PSC CAO TEXTIEL- RECUPERATIE

PSC CAO TEXTIEL- RECUPERATIE PSC 142.02 CAO 2017-2018 TEXTIEL- RECUPERATIE INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Maaltijdcheques... 4 Premies... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 5 BESTAANSZEKERHEID...

Nadere informatie

KOETSWERK PSC CAO

KOETSWERK PSC CAO KOETSWERK PSC 149.02 CAO 2011-2012 Inhoud 2 Inhoud Nationaal akkoord voor de sector koetswerk........... 3 Inkomen....................................... 4 Index.......................................

Nadere informatie

De sectorale onderhandelingen kenden een moeilijke start. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om de resultaten voor voor te leggen.

De sectorale onderhandelingen kenden een moeilijke start. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om de resultaten voor voor te leggen. CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Verhoging lonen... 5 Minimumlonen... 5 Eindejaarspremie... 5 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Aanvullend pensioen... 7 BESTAANSZEKERHEID...

Nadere informatie

METAALBOUW PC & 02

METAALBOUW PC & 02 METAALBOUW PC 111.01 & 02 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud INKOMEN... 4 Index... 4 Minimumlonen... 4 Onderhandelingen op ondernemingsniveau... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Aanvullend pensioen... 7 BESTAANSZEKERHEID...

Nadere informatie

GARAGES CAO

GARAGES CAO ARAGES CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Eindejaarspremie... 6 Stand-by vergoeding... 8 Sectoraal pensioenstelsel... 9

Nadere informatie

EDELE METALEN PSC

EDELE METALEN PSC EDELE METALEN PSC 149.03 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector edele metalen.........3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 ERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 INHOUD INLEIDING... 3 I. Ik gebruik openbaar vervoer om naar het werk te gaan... 5 Werkgeversbijdrage openbaar vervoer (cao 19 octies)... 5 II. Ik gebruik privévervoer om naar

Nadere informatie

Vezelcement PSC

Vezelcement PSC Vezelcement PSC 106.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be 2013-2014 Vezelcement 2013-2014 PSC 106.03 1 Minimumlonen

Nadere informatie

PC 112 CAO GARAGES

PC 112 CAO GARAGES PC 112 CAO 2017-2018 GARAGES INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 5 Ondernemingsenveloppe... 5 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Eindejaarspremie... 7 Stand-by vergoeding...

Nadere informatie

METAAL- HANDEL CAO

METAAL- HANDEL CAO ETAAL- HANDEL CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Eindejaarspremie... 6 Stand-by vergoeding... 8 Sectoraal pensioenstelsel...

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

ELEKTRICIENS CAO

ELEKTRICIENS CAO LEKTRICIENS CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Mobiliteitsvergoeding... 6 Eindejaarspremie... 7 Ploegenpremie... 9 Premie

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 Claudine Celva Steenbakkerijen September

Nadere informatie

PSC CAO AVIATION

PSC CAO AVIATION PSC 315.01 CAO 2017-2018 AVIATION INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Ondernemingsenveloppe... 4 Verhoging lonen... 5 Minimumlonen... 5 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 5 Fietsvergoeding... 6

Nadere informatie

PSC CAO METAAL- HANDEL

PSC CAO METAAL- HANDEL PSC 149.04 CAO 2017-2018 METAAL- HANDEL INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 5 Ondernemingsenveloppe... 5 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Eindejaarspremie... 7 Stand-by

Nadere informatie

TEXTIEL- RECUPERATIE

TEXTIEL- RECUPERATIE TEXTIEL- RECUPERATIE PSC 142.02 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector textielrecuperatie......3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Bosontginning PSC 125.01 Maart 2016 1 Aanvullende

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Steenbakkerijen September 2015 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

PC CAO METAAL- BOUW

PC CAO METAAL- BOUW PC 111.01-02 CAO 2017-2018 METAAL- BOUW INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Ondernemingsenveloppe... 4 Verhoging lonen... 5 Minimumlonen... 5 Eindejaarspremie... 5 Ecocheques... 6 Vervoerkosten...

Nadere informatie

TEXTIEL- VERZORGING PC 110

TEXTIEL- VERZORGING PC 110 TEXTIEL- VERZORGING PC 110 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector textielverzorging.......3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

PSC CAO VLAS

PSC CAO VLAS PSC 120.02 CAO 2017-2018 VLAS INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Maaltijdcheques... 4 Pensioenfonds... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)...

Nadere informatie

Glasnijverheid PC 115

Glasnijverheid PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Glasnijverheid PC 115 Inhoudstafel 2 Glasnijverheid algemene bepalingen

Nadere informatie

VLASBEREIDING PSC

VLASBEREIDING PSC VLASBEREIDING PSC 120.02 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector van de vlasbereiding....3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

PC CAO MONTEERDERS

PC CAO MONTEERDERS PC 111.03 CAO 2017-2018 MONTEERDERS INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Ondernemingsenveloppe... 5 Verhoging lonen... 5 Minimumlonen... 5 Ecocheques... 6 Eindejaarspremie... 7 Extra premies...

Nadere informatie

PC 110 CAO TEXTIEL- VERZORGING

PC 110 CAO TEXTIEL- VERZORGING PC 110 CAO 2017-2018 TEXTIEL- VERZORGING INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Maaltijdcheques... 4 Eindejaarspremie... 5 Arbeidstijd en flexibiliteit... 6 Mobiliteit... 8 Vervoerkosten...

Nadere informatie

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC Zagerijen & Houthandel PSC 125.02 & PSC 125.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Zagerijen & Houthandel

Nadere informatie

Glasnijverheid PC 115

Glasnijverheid PC 115 Glasnijverheid PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 istock Inhoudstafel Glasnijverheid algemene

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

NON-FERRO PC 105 CAO

NON-FERRO PC 105 CAO NON-FERRO PC 105 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud INKOMEN... 4 Index.... 4 Minimumlonen... 4 Jeugdlonen... 4 Ecocheques... 5 Variabele bonus... 6 Eindejaarspremie... 7 Storingsvergoeding... 8 Vervoerkosten...

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 istock Bosontginning PSC 125.01 September

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Marmer PSC 102.08 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2012 Marmer April 2012 PSC 102.08 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Nadere informatie

Zagerijen & Houthandel

Zagerijen & Houthandel Zagerijen & Houthandel PSC 125.02 & PSC 125.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 Claudine Celva Zagerijen

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

TEXTIEL EN BREIGOED PC

TEXTIEL EN BREIGOED PC TEXTIEL EN BREIGOED PC 120.00 CAO 2011-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Nationaal akkoord voor de sector textiel en breigoed.....3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

LEDING EN CONFECTIE CAO 2016 (PC 109 & PC 215)

LEDING EN CONFECTIE CAO 2016 (PC 109 & PC 215) LEDING EN CONFECTIE CAO 2016 (PC 109 & PC 215) INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Vervoerkosten... 4 BESTAANSZEKERHEID... 6 Bijkomende uitkering bestaanszekerheid voor volledig

Nadere informatie

PC 109 EN 215 CAO KLEDING EN CONFECTIE

PC 109 EN 215 CAO KLEDING EN CONFECTIE PC 109 EN 215 CAO 2017-2018 KLEDING EN CONFECTIE INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Maaltijdcheques... 5 Mobiliteit... 5 Vervoerkosten... 5 BESTAANSZEKERHEID... 7 Bijkomende

Nadere informatie

PC 120 EN 214 CAO TEXTIEL

PC 120 EN 214 CAO TEXTIEL PC 120 EN 214 CAO 2017-2018 TEXTIEL INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Maaltijdcheques... 5 Mobiliteit... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)...

Nadere informatie

PSC CAO ELEKTRICIENS

PSC CAO ELEKTRICIENS PSC 149.01 CAO 2017-2018 ELEKTRICIENS INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 5 Ondernemingsenveloppe... 5 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Mobiliteitsvergoeding... 7 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

Groothandelaars & Verdelers van geneesmiddelen PC 321

Groothandelaars & Verdelers van geneesmiddelen PC 321 Groothandelaars & Verdelers van geneesmiddelen 2013-2014 PC 321 De onderhandelingen voor de periode 2013-2014 waren gericht op het behoud van verworven rechten. De wet op de loonnorm liet niet toe om sectoraal

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Betonindustrie PSC Claudine Celva

Betonindustrie PSC Claudine Celva Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 Claudine Celva Betonindustrie September

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

AGC PC 115 Juni 2016.

AGC PC 115 Juni 2016. AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Juni 2016 AGC Ondernemingsovereenkomst 2015-2016 & andere conventionele

Nadere informatie

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 AGC Ondernemingsovereenkomst 2013-2014 & andere conventionele

Nadere informatie

Papierrecuperatie PSC

Papierrecuperatie PSC Papierrecuperatie PSC 142.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Inhoudstafel 1. Beroepsclassificatie

Nadere informatie

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC Bosontginning PSC 125.01 Zagerijen PSC 125.02 & Houthandel PSC 125.03 1 Bosontginning Gezien de specificiteit van deze sector vind je hierna enkel een opsomming van de vergoedingen die via het Bosuitbatingsfonds

Nadere informatie

PC 105 CAO NON- FERRO

PC 105 CAO NON- FERRO PC 105 CAO 2017-2018 NON- FERRO INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Ondernemingsenveloppe... 5 Verhoging lonen... 5 Minimumlonen... 5 Jeugdlonen... 6 Ecocheques... 6 Variabele bonus... 7 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Mei 2014 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de lonen

Nadere informatie

TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE

TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE Inhoud INHOUD Hoe ziet deze functieclassificatie eruit?........... 4 Het vlinderniveau............................ 6 Wie bepaalt de hoofdfunctie en het vlinderniveau

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de

Nadere informatie

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie en LBC-NVK Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Groothandelaars

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

PC 321. Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen

PC 321. Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie en LBC-NVK Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2017

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 Claudine Celva Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Minimumuurlonen. 2. Maaltijdcheque. 3. Arbeidsduur. 4. Polyvalentie. 5. Toeslagen en overuren. 6. Eindejaarspremie. 7.

Inhoudstafel. 1. Minimumuurlonen. 2. Maaltijdcheque. 3. Arbeidsduur. 4. Polyvalentie. 5. Toeslagen en overuren. 6. Eindejaarspremie. 7. Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be April 2016 Dagbladen PSC 130.02 Inhoudstafel 1. Minimumuurlonen 2. Maaltijdcheque

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Oktober 2014 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

KLEDING EN CONFECTIE

KLEDING EN CONFECTIE KLEDING EN CONFECTIE PC 109.00 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector kleding en confectie 3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015

BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015 EREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015 INHOUD Inleiding... 3 1. Het begrip loon... 4 1.1. Wat is loon?... 4 1.2. Wat is geen loon?... 4 2. Overzicht... 5 3. Brutoloon... 6 4. Sociale zekerheidsbijdrage...

Nadere informatie

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2012 Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC 327.01 Inhoudstafel 1. Minimumlonen

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

Cementfabrieken PSC

Cementfabrieken PSC Cementfabrieken PSC 106.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Cementfabrieken December 2014 PSC 106.01

Nadere informatie

Nationaal Secretaris aan het woord

Nationaal Secretaris aan het woord PC 132 TECHNISCHE LANDEN TUINBOUWWERKEN PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE 092 017 Nationaal Secretaris aan het woord In juni 2017 hielden we ons statutair congres rond het brandend actuele thema van

Nadere informatie

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DEZE FOLDER KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE SECTOR VAN DE TOERISTISCHE ATTRACTIES.

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Minimumuurlonen. 2. Maaltijdcheque. 3. Arbeidsduur. 4. Polyvalentie. 5. Toeslagen en overuren. 6. Eindejaarspremie. 7.

Inhoudstafel. 1. Minimumuurlonen. 2. Maaltijdcheque. 3. Arbeidsduur. 4. Polyvalentie. 5. Toeslagen en overuren. 6. Eindejaarspremie. 7. Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Dagbladen PSC 130.02 Inhoudstafel 1. Minimumuurlonen 2. Maaltijdcheque

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Brabant

Metaalverwerkingsondernemingen Brabant Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110002 Metaalverwerkingsondernemingen Brabant Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend Pensioen...

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid. Stoffering en houtbewerking PC 126

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid. Stoffering en houtbewerking PC 126 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Stoffering en houtbewerking PC 126 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2014

Nadere informatie

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2011 Een cao 2011-2012 om jouw

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en vergoedingen k Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen en premies met 1,1%. De vergoedingen bestaanszekerheid

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie