BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015"

Transcriptie

1 EREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015

2 INHOUD Inleiding Het begrip loon Wat is loon? Wat is geen loon? Overzicht Brutoloon Sociale zekerheidsbijdrage Sociale werkbonus Bijzondere Bijdrage voor de Sociale Zekerheid (BBSZ) Bedrijfsvoorheffing Belastingverminderingen Fiscale werkbonus Bijzondere regels voor bijzondere vergoedingen Ploegenpremie Overuren Eindejaarspremie Tot slot Bijlage: de forfaitaire bedrijfsvoorheffingsschalen op lonen Bijlage: de forfaitaire bedrijfsvoorheffingsschalen op pensioenen Onze secretariaten... 31

3 3 INLEIDING Met deze publicatie hopen we militanten en goed geïnformeerde leden te helpen bij de grote lijnen van de loon berekening. We vertrekken van het brutoloon en overlopen alle elementen die meespelen in de berekening van het nettoloon. Deze publicatie is een momentopname. Het is gebaseerd op informatie die beschikbaar was op 1 januari Bedrijfsvoorheffing, sociale zekerheid, een bijzondere bijdrage, een werkbonus, Het zijn allemaal begrippen die op een loonfiche kunnen verschijnen gedurende een kalenderjaar dat onderhevig is aan indexeringen en wetswijzigingen. Arbeiders worden in principe twee keer per maand betaald. Ze krijgen eerst een voorschot en daarna wordt de afrekening betaald ten laatste de 4 de werkdag* die volgt op de maand. Bedienden worden meestal slechts 1 keer per maand betaald met een vaste maandwedde. Hun loon wordt ook ten laatste de 4 de werkdag* betaald. Aarzel niet om feedback te geven op deze publicatie: via jouw délégué, secretaris of via * Opgelet! Een cao of een arbeidsreglement kan afwijkend bepalen dat de loonafrekening tot de 7 de werkdag uitgesteld wordt.

4 4 1. Het begrip loon 1.1. Wat is loon? Loon is elk voordeel in geld of in geld waardeerbaar dat de werkgever aan de werknemer toekent als tegenprestatie van arbeid, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks (uitkering fonds voor bestaanszekerheid: bv. opleg bij werkloosheid, ziekte, ). Maaltijdcheques vallen ook onder loon. Er worden sociale zekerheidsbijdragen betaald op het werkgeversaandeel. Als de maaltijdcheque niet meer bedraagt dan 7 en de werknemer een bijdrage betaalt van minimum 1,09 (af te houden van het nettoloon en te vermelden op de loonfiche) dan wordt op het werknemersaandeel geen sociale zekerheid, noch bedrijfsvoorheffing betaald. Ook voordelen in natura (bv.: huisvesting, ontbijt, hoofdmaaltijd, ) maken deel uit van het loon. Deze voordelen worden door een vastgestelde som omgezet in een loonvoordeel waarop sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing worden betaald Wat is geen loon? BIJVOORBEELD Terugbetaling van kosten op basis van bewijsstukken of forfaitair. Voor de terugbetaling van het woon-werkverkeer gelden speciale regimes in de personenbelasting. De eerste schijf van 380 (inkomstenjaar 2014) is vrijgesteld van belastingen.

5 5 Geschenken of geschenkcheques (Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar) worden niet als loon beschouwd voor zover de waarde niet hoger is dan 35 per werknemer per jaar, te vermeerderen met 35 per jaar voor elk kind ten laste. De ecocheque die sinds het interprofessioneel akkoord van op basis van een sectorale cao werd ingevoerd met een maximum van 250 per jaar. 2. Overzicht Om van het brutoloon naar het nettoloon te gaan, zijn er verschillende stappen. Het basisoverzicht vind je hier: Brutoloon - RSZ-bijdrage»»»» Belastbaar loon - Bedrijfsvoorheffing»»»» Nettoloon Dit geeft de grote lijnen van de loonberekening weer. Je start met een brutoloon. Hiervan wordt een RSZ-bijdrage afgehouden, waardoor je het belastbaar loon krijgt. Van dit belastbaar loon gaat de bedrijfsvoorheffing af, waardoor je uitkomt op het nettoloon. Helaas is het in de praktijk niet meer zo eenvoudig. Bij de berekening van de RSZ-bijdrage moet je rekening houden

6 6 met de sociale werkbonus en de Bijzondere Bijdrage voor de Sociale Zekerheid. Ook bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing moet je rekening houden met verschillende zaken, zoals de belastingsverminderingen, de fiscale werkbonus Typisch Belgisch is dat er nog bijzondere regels gelden voor bijzondere gevallen. We staan bij al deze zaken stil. 3. Brutoloon Het brutoloon van een arbeider wordt berekend op een uurloon, voor bedienden is het brutoloon een maandwedde. De hoogte van het uurloon of de maandwedde hangt af van jouw functie, de sector of de onderneming waar je tewerkgesteld bent. Het bruto maandloon van de arbeider is het basis uurloon dat vermenigvuldigd wordt met de gepresteerde arbeidsuren voor die maand. BIJVOORBEELD Steven Alaris werkt in een garage met een bruto-uurloon van 12 per uur in een regime van 38 uur per week. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werkt hij 8 uur per dag en op woensdag 6 uur. Steven is gehuwd met Wendy Erkt en heeft 2 kinderen.

7 7 In de maand december 2014 betekent dit dat hij 166 uur gewerkt heeft. Samen met de betaalde feestdag van 25 december geeft hem dat recht op 174 uur x 12 per uur = 2088 brutoloon. In het brutoloon kunnen nog een aantal extra s meegeteld worden: Ploegenpremie Toeslag voor overuren 4. Sociale zekerheidsbijdrage Op het brutoloon houdt de werkgever de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid in (staat als RSZ op de loonbrief). Het bedrag is vastgesteld op een vast percentage van 13,07 %. De werkgever betaalt zelf ook RSZ-bijdragen (± 40 %) op het brutoloon van zijn werknemers. Het percentage schommelt naargelang de sector waarin je werkt, omdat in dat percentage ook een bijdrage voor de betaling van het vakantiegeld of voor sommige systemen van bestaanszekerheid mee gefinancierd worden. De RSZ-afhouding van arbeiders wordt berekend op 108 % van het brutoloon. Het brutoloon wordt fictief verhoogd omdat er geen RSZ wordt afgehouden op het enkel vakantiegeld. Na de aftrek van de RSZ-bijdrage spreken we niet langer over een brutoloon, maar over een belastbaar loon.

8 8 BIJVOORBEELD Brutoloon: 2088 RSZ-bijdrage: 2088 x 108 % x 13,07 % = 294,73 Belastbaar loon: ,73 = 1793,27 Voor bedienden wordt de RSZ-afhouding berekend op 100 % van het brutoloon Sociale werkbonus Sinds enkele jaren is een systeem van vermindering van de werknemersbijdragen van kracht. Het is bedoeld om werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen. Eerst wordt het refertemaandloon van de werknemer bepaald; Op basis van dat refertemaandloon wordt het basisbedrag van de vermindering berekend; Het verminderingsbedrag wordt gecorrigeerd als de werknemer in die maand geen volledige prestaties had of deeltijds werkte. Berekening van het refertemaandloon Het refertemaandloon is het brutoloon van de werknemer op basis van normale voltijdse prestaties. BIJVOORBEELD Brutoloon van Steven Alaris = Refertemaandloon = 2088

9 9 Berekening van het basisbedrag van de vermindering Het basisbedrag van de vermindering hangt af van de hoogte van het refertemaandloon. Refertemaandloon Verminderingsbedrag (in ) (in ) 183,97 voor bedienden 1501,82 198,69 voor arbeiders 183,97 - (0,2082 x (referte maand loon 1501,82)) > 1501,82 en voor bedienden 2385,41 198,69 - (0,2249 x (refertemaandloon 1501,82)) voor arbeiders > 2385,41 0 BIJVOORBEELD 2088 is lager dan 2385,41 Steven heeft recht op een werkbonus Stap 1: 198,69 - (0,2249 x ( ,82)) Stap 2: 198,69 - (0,2249 x 586,18) Stap 3: 198,69-131,83 = 66,86 Aangezien Steven de volledige maand december voltijds werkte, wordt de RSZ-inhouding van 294,73 verminderd met een werkbonus van 66,86 Het belastbaar loon bedraagt nu: 1793, ,86 = 1860,13

10 Bijzondere Bijdrage voor de Sociale Zekerheid (BBSZ) Midden de jaren 90 werd een Bijzondere Bijdrage voor de Sociale Zekerheid ingevoerd. Deze BBSZ moet maandelijks worden ingehouden op de wedden en de lonen van de werknemers die onder de Belgische Sociale Zekerheid vallen. De maandelijkse inhoudingen gebeuren op het nettoloon, maar ze worden berekend op de brutolonen (voor arbeiders aan 108 %, voor bedienden aan 100 %). Het gaat maandelijks om voorlopige inhoudingen want de definitieve bijdrage wordt bepaald op basis van het gezamen lijke belastbaar inkomen van het gezin of het belastbaar inkomen van de alleenstaande. Het bedrag van de inhouding wordt eventueel aangepast bij de laatste loonafrekening van het kwartaal (maart, juni, september of december), bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een veranderlijk loon, de betaling van een eindejaarspremie door de werkgever, Via de belastingaangifte wordt dit jaarlijks verrekend. Tabel van de maandelijkse inhoudingen Brutoloon (arbeiders aan 108 %) (bedienden aan 100 %) Van 0,01 tot en met 1095,09 Van 1095,10 tot en met 1945,38 Inhouding voor alleenstaanden of personen van wie de echtgeno(o)t(e) geen beroepsinkomsten heeft Inhouding voor personen van wie de echtgeno(o)t(e) wel beroepsinkomsten heeft ,30

11 11 Van 1945,39 tot en met 2190,18 7,6 % van het gedeelte van het maandloon dat hoger is dan 1945,38 met een maximum van 18,60 7,6 % van het gedeelte van het maandloon dat hoger is dan 1945,38 met een minimum van 9,30 en een maximum van 18,60 Van 2190,19 tot en met 6038,82 18,60 + 1,1 % van het maandloon dat hoger is dan 2190,18 en met een maximum van 60,94 18,60 + 1,1 % van het maandloon dat hoger is dan 2190,18 en met een maximum van 51,64 Hoger dan 6038,82 60,94 51,64 BIJVOORBEELD Het brutoloon van Steven bedraagt: 2088 of verhoogd tot 108 % = 2255,04 Het verhoogde brutoloon is hoger dan 2190,19 en aangezien zijn echtgenote over beroepsinkomsten beschikt, berekenen we de inhouding op basis van de formule in de 3 de kolom van de tabel: - 18,60 + (1,1 % van ( 2255, ,18) - 18,60 + (1,1 % x 64,86) - 18,60 + 0,713 = 19,31 - Dit bedrag wordt verminderd van het nettoloon! ( 1548,88-19,31 = 1529,57)

12 12 5. Bedrijfsvoorheffing Bedrijfsvoorheffing is de belasting die maandelijks op jouw loon of op jouw vervangingsinkomen wordt ingehouden. Deze wordt berekend op jouw belastbaar loon. Voor het bepalen van de maandelijkse bedrijfsvoorheffing worden 2 schalen gehanteerd, afhankelijk van de gezinstoestand. Schaal 1: van toepassing voor alleenstaanden en voor zij van wie de echtgeno(o)t(e) eveneens een beroepsinkomen heeft. Schaal 2: van toepassing wanneer de echtgeno(o)t(e) geen inkomen heeft (ook niet uit werkloosheid, ziekte, ). Voor elk belastbaar inkomen (bruto maandinkomen verminderd met persoonlijke RSZ-bijdragen) wordt in trappen met telkens 15 verschil een forfaitair bedrag vastgelegd dat de bedrijfsvoorheffing is. Indien de maandelijkse belastbare bezoldiging zich tussen 2 bedragen situeert, wordt het lager bedrag gebruikt. BIJVOORBEELD Het belastbare loon van Steven bedraagt 1860,13. Aangezien zijn echtgenote een inkomen heeft, bedraagt de basis inhouding voor bedrijfsvoorheffing 419,34 (uit schaal 1).

13 13 Bedragen in euro Schaal 1 Alleenstaande of echtgeno(o)te heeft inkomen Schaal 2 Echtgeno(o)t(e) heeft geen inkomen 1830,00 405,33 186, ,00 412,34 192, ,00 419,34 197, ,00 426,35 203, ,00 433,36 208, ,00 440,36 214,46 Uittreksel uit de bedrijfsvoorheffingsschalen voor bezoldiging van werknemers vanaf 1/1/2015 (zie bijlage achteraan in deze publicatie.) Betaling per 14 dagen: de bedrijfsvoorheffing bedraagt de helft van de voorheffing per maand. In dit geval wordt het loon per 14 dagen vermenigvuldigd met 2 om de overeenkomstige bedrijfsvoorheffing te delen door 2. Betaling per week: de bedrijfsvoorheffing bedraagt ¼ van de voorheffing per maand Belastingverminderingen Vermindering voor kinderen ten laste Het basisbedrag van de bedrijfsvoorheffing mag verminderd worden met een forfaitair bedrag op basis van het aantal kinderen ten laste. De vermindering is begrensd tot het basis bedrag van de bedrijfsvoorheffing.

14 14 Aantal kinderen ten laste* Vermindering in euro 1 34, , , , , , , ,00 meer dan ,00 vermeerderd met 240,00 per kind ten laste boven het achtste * Het gehandicapte kind ten laste wordt voor twee geteld. BIJVOORBEELD Aangezien Steven 2 kinderen ten laste heeft, wordt het basisbedrag van 419,34 bedrijfsvoorheffing met 92 verminderd. Het nettoloon van Steven is inmiddels 1860,13-419, = 1532,79. Vermindering voor andere gezinslasten alleenstaande (behalve pensioen of SWT): 24,00 niet-hertrouwde weduwnaar/weduwe of ongehuwde vader/moeder met minimum 1 kind ten laste: 34,00 minder-valide werknemer: 34,00 andere personen ten laste: 34,00 per persoon personen ten laste die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben: 69,00 per persoon

15 15 Vermindering van 107,50 Wanneer de beroepsinkomsten (andere dan pensioenen of renten) van de echtgeno(o)t(e) niet meer bedragen dan 215,00 netto per maand (netto beroepsinkomen = bruto - RSZ - 20 % beroepskosten) dan wordt het basisbedrag van de bedrijfsvoorheffing uit schaal 1 met 107,50 verminderd. Wanneer de echtgeno(o)t(e) niet over beroepsinkomsten beschikt dan wordt onmiddellijk schaal 2 toegepast. Vermindering van 6,46 Wanneer het belastbaar loon lager of gelijk aan 2291,80 is, dan krijgt de werknemer een maandelijkse vermindering van de bedrijfsvoorheffing van 6,46. BIJVOORBEELD Aangezien het belastbaar loon van Steven 1860,13 bedraagt, heeft hij recht op deze bijkomende vermindering van de bedrijfsvoorheffing van 6,46. Het voorlopige nettoloon van Steven is 1532,79 + 6,46 = 1539, Fiscale werkbonus Dit is een vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor zij die recht hebben op de sociale werkbonus. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing is van toepassing op de schalen I en II. De vermindering wordt toegepast na toepassing van de andere verminderingen van bedrijfsvoorheffing (o.a. verminde-

16 16 ring voor kinderen ten laste, de vermindering voor andere gezinslasten, ). Sinds 1 april 2014 bedraagt deze vermindering 14,40 % van het bedrag van de daadwerkelijk verleende sociale werkbonus. BIJVOORBEELD De sociale werkbonus bedraagt 66,86. 14,40 % van de werkbonus = de fiscale werkbonus; dit is 66,86 x 14,40 % = 9,63 bijkomende belastingvermindering Het voorlopige nettoloon van Steven bedraagt hierdoor 1548, Bijzondere regels voor bijzondere vergoedingen In bijzondere gevallen zijn bijzondere regels van toepassing. Weet dat er aangepaste regels bestaan voor bedrijfsvoorheffing op: Tijdkrediet en loopbaanonderbreking Opzegvergoedingen Eindejaarspremie Arbeidsprestaties als uitzendkracht Volledige of tijdelijke werkloosheid Vakantiegeld (zie onze publicatie vakantie in mei) Ploegenpremie Bonussen

17 Ploegenpremie Heel wat werknemers werken in ploegen. Dit laat ondernemingen toe om de productie continu te waarborgen. Er wordt meestal in een specifieke verloning voorzien voor ploegenarbeid. Bovenop het basisloon ontvangt de werknemer een ploegenpremie. De premie is een compensatie voor de ongemakken en de nadelen die het werken in ploegen met zich meebrengt. De ploegenpremie is integraal en zonder afwijking onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen en inkomensbelasting Overuren Er bestaat een belastingvoordeel voor de werkgever en de werknemer voor de eerste 130 overuren die per werknemer en per jaar gepresteerd worden. De IPA-wet van 2007 voorziet in de volgende belastingvermindering: 66,81 %, indien het om overuren gaat waarop een wettelijke overwerktoeslag van 20 % verschuldigd is; 57,75 %, indien het om overuren gaat waarop een wette lijke overwerktoeslag van 50 % of 100 % van toepassing is. BIJVOORBEELD Een werknemer heeft een loon van 8 per uur. Hij presteert in een bepaalde maand 15 overuren. Het brutoloon voor deze overuren bedraagt 180 ( 120 basisloon + 50 % overloon).

18 18 Maandloon werknemer: 1460 Berekeningsgrondslag overloon: 120 Voordeel van 57,75 %: 8 x 15 x 57,75 % = 69, Eindejaarspremie Bij de berekening van de eindejaarspremie wordt vertrokken van het jaarlijks belastbaar loon (= de referentiebezoldiging). Naast het basistarief wordt ook rekening gehouden met kinderlast in de berekening van de bedrijfsvoorheffing. Basistarief (percentage) % BV op eindejaars premie Referentiebezoldiging (in ) (of eventuele andere vergoedingen) Tot 7420,00 0 Van 7420,01 tot 9150,00 23,22 Van 9150,01 tot ,00 25,23 Van ,01 tot ,00 30,28 Van ,01 tot ,00 35,33 Van ,01 tot ,00 38,36 Van ,01 tot ,00 40,38 Van ,01 tot ,00 43,41 Van ,01 tot ,00 46,44 Van ,01 tot ,00 51,48 Boven ,00 53,50 BIJVOORBEELD Het belastbaar loon van Steven bedraagt 1860,13 De referentiebezoldiging: 1860,13 x 12 = ,56 Er zal 43,41 % bedrijfsvoorheffing geheven worden op de eindejaarspremie van Steven

19 19 Kinderen ten laste: vrijstelling Het grensbedrag van de referentiebezoldiging waarboven bedrijfsvoorheffing verschuldigd is, wordt verhoogd volgens het aantal kinderen ten laste. Aantal kinderen ten laste* Grensbedrag , , , , , , , , , , ,00 12 en meer ,00 (*) Een gehandicapt kind ten laste wordt voor twee geteld.

20 20 BIJVOORBEELD De referentiebezoldiging van Steven is ,56 Pas wanneer Steven 4 kinderen ten laste zou hebben, is hij vrijgesteld van het betalen van bedrijfsvoorheffing op zijn eindejaarspremie. Kinderen ten laste: vermindering Naast de vrijstelling wegens kinderlast, bestaat er ook een vermindering wegens kinderlast. Aantal kinderen ten laste* Percent van de vermindering Jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen waarboven geen vermindering wordt verleend (bruto min SZ-bijdragen) 1 7,5 % , % , % , % , % ,00 (*) Een gehandicapt kind ten laste wordt voor twee geteld. BIJVOORBEELD De referentiebezoldiging van Steven bedraagt: ,56 Pas wanneer Steven 3 kinderen ten laste zou hebben, wordt het basispercentage van 43,41 % met 35 % verminderd. Of 43,41 - ((43,41 x 35): 100) 43,41-15,19 = 28,22 %

21 21 7. Tot slot Tot slot nemen we hier nog eens het voorbeeld van Steven. Hoeveel bedraagt zijn nettoloon nu eigenlijk? Brutoloon RSZ-bijdrage 294,73 + Sociale werkbonus 66,86 Belastbaar loon 1860,13 - BV 419,34 + vermindering BV voor kinderen ten laste 92,00 + vermindering BV van 6,46 6,46 + fiscale werkbonus 9,63 Voorlopig nettoloon 1548,88 - BBSZ 19,31 NETTOLOON 1529,57

22 22 8. Bijlage: de forfaitaire bedrijfsvoorheffingsschalen op lonen brutoloon barema I barema II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 brutoloon barema I barema II , , , , , ,51 3, ,42 6, ,32 10, ,23 15, ,14 19, ,04 23, ,95 27, ,86 31, ,76 36, ,67 40, ,58 44, ,48 48, ,39 52, ,29 57, ,20 61, ,11 65, ,01 69, ,92 74, ,83 78, ,73 82, ,64 86, ,55 90, ,45 95, ,36 99, ,26 103, ,17 107, ,13 111, ,36 116,38

23 23 brutoloon barema I barema II ,59 120, ,81 126, ,27 131, ,28 137, ,29 142, ,29 148, ,30 153, ,30 159, ,31 164, ,32 170, ,32 175, ,33 181, ,33 186, ,34 192, ,34 197, ,35 203, ,36 208, ,36 214, ,37 219, ,37 225, ,38 231, ,39 236, ,39 242, ,40 247, ,40 253, ,41 258, ,41 264, ,42 269, ,43 275, ,43 280, ,44 286, ,44 291, ,45 297, ,46 302, ,46 308, ,47 313, ,47 319,47 brutoloon barema I barema II ,48 324, ,48 330, ,49 336, ,50 341, ,50 347, ,51 352, ,51 358, ,52 363, ,53 369, ,53 375, ,54 382, ,54 388, ,55 394, ,55 400, ,56 406, ,57 412, ,57 418, ,58 424, ,58 430, ,59 436, ,60 442, ,60 448, ,61 454, ,61 460, ,62 467, ,62 473, ,63 479, ,64 485, ,64 491, ,65 497, ,65 503, ,66 509, ,67 515, ,67 521, ,68 527, ,68 534, ,69 540,59

24 24 brutoloon barema I barema II ,69 546, ,70 553, ,71 559, ,71 565, ,72 572, ,72 578, ,73 584, ,73 591, ,74 597, ,75 603, ,75 609, ,76 616, ,76 622, ,77 628, ,78 635, ,78 641, ,79 647, ,79 654, ,80 660, ,80 666, ,81 673, ,82 679, ,82 685, ,83 691, ,83 698, ,84 704, ,85 711, ,85 718, ,86 725, ,86 732, ,87 739, ,87 746, ,88 753, ,89 760, ,89 767, ,90 774, ,90 781,65 brutoloon barema I barema II ,91 788, ,92 795, ,92 802, ,93 809, ,93 816, ,94 823, ,94 830, ,95 837, ,96 844, ,96 851, ,41 858, ,20 865, ,98 872, ,77 879, ,55 886, ,34 893, ,12 900, ,90 907, ,69 914, ,47 921, ,26 928, ,04 935, ,83 942, ,61 949, ,39 956, ,18 963, ,96 970, ,75 977, ,53 984, ,31 991, ,10 998, , , , , , , , , , , , ,86

25 25 brutoloon barema I barema II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 brutoloon barema I barema II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72

26 26 brutoloon barema I barema II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 brutoloon barema I barema II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57

27 27 9. Bijlage: de forfaitaire bedrijfsvoorheffingsschalen op pensioenen pensioenen barema I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 barema II pensioenen barema I barema II , ,87 1, ,10 7, ,32 13, ,54 18, ,76 24, ,99 30, ,21 35, ,43 41, ,65 47, ,88 53, ,10 58, ,32 64, ,54 70, ,77 75, ,99 81, ,21 87, ,43 92, ,66 98, ,97 104, ,28 110, ,59 115, ,90 121, ,22 127, ,53 132, ,84 138, ,15 144, ,46 149, ,78 155, ,09 161, ,40 168, ,71 174, ,02 180,53

28 28 pensioenen barema I barema II ,34 186, ,65 193, ,96 199, ,27 205, ,58 211, ,90 218, ,21 224, ,52 230, ,83 236, ,14 243, ,46 249, ,77 255, ,08 261, ,39 268, ,70 274, ,02 280, ,33 286, ,64 293, ,95 299, ,26 305, ,58 311, ,89 318, ,20 324, ,51 331, ,82 337, ,14 344, ,45 350, ,76 357, ,07 363, ,38 370, ,70 376, ,01 383, ,32 389, ,63 396, ,94 402, ,26 409, ,57 415,87 pensioenen barema I barema II ,88 422, ,19 428, ,50 435, ,81 442, ,13 449, ,44 457, ,75 464, ,06 471, ,37 478, ,69 486, ,00 493, ,31 500, ,62 508, ,93 516, ,25 525, ,56 533, ,87 541, ,18 549, ,49 558, ,81 566, ,12 574, ,43 583, ,74 591, ,05 599, ,37 608, ,68 616, ,99 624, ,30 633, ,61 641, ,93 649, ,24 658, ,55 666, ,86 674, ,58 682, ,69 691, ,80 699, ,92 707,88

29 29 pensioenen barema I barema II ,03 716, ,15 724, ,26 732, ,38 741, ,49 749, ,61 757, ,72 766, ,83 774, ,95 782, ,06 791, ,18 799, ,29 807, ,41 815, ,52 824, ,64 832, ,75 840, ,86 849, ,98 857, ,09 865, ,21 874, ,32 882, ,44 890, ,55 899, ,67 907, ,78 915, ,90 923, ,01 932, ,12 940, ,24 948, ,35 957, ,47 965, ,58 973, ,70 982, ,81 990, ,93 998, , , , ,42 pensioenen barema I barema II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50

30 30 pensioenen barema I barema II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 pensioenen barema I barema II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17

31 Je kan terecht in onze secretariaten HOPMARKT AALST Tel NATIONALESTRAAT ANTWERPEN Tel RUE PIETRO FERRERO ARLON Tel CHAUSSÉE DE LOUVAIN NAMUR Tel OUDE BURG BRUGGE Tel RUE PLETINCKXSTRAAT BRUSSEL / BRUXELLES Tel RUE PRUNIEAU CHARLEROI Tel OUDE VEST DENDERMONDE Tel AACHENER STRASSE EUPEN Tel POEL GENT Tel GULDENSPORENLAAN HOUTHALEN Tel PR. KENNEDYPARK 16D 8500 KORTRIJK Tel PLACE MAUGRÉTOUT LA LOUVIÈRE Tel MARTELARENLAAN KESSEL-LO Tel BOULEVARD SAUCY LIÈGE Tel ONDER DEN TOREN MECHELEN Tel RUE CLAUDE DE BETTIGNIES MONS Tel PLACE CHARLES DE GAULLE MOUSCRON Tel RUE DES CANONNIERS NIVELLES Tel DR. L. COLENSSTRAAT OOSTENDE Tel H. HORRIESTRAAT ROESELARE Tel AIME DELHAYEPLEIN RONSE Tel H. HEYMANPLEIN SINT-NIKLAAS Tel OUDE STATIONSSTRAAT TIELT Tel AV. DES ÉTATS-UNIS 10 BTE TOURNAI Tel KORTE BEGIJNENSTRAAT TURNHOUT Tel PONT LÉOPOLD VERVIERS Tel TOEKOMSTSTRAAT VILVOORDE Tel

32 Volg ons op Facebook, Informatie over lonen, premies, nieuws uit onze sectoren en andere wist-je-datjes: VU: Marc De Wilde, Pagodenlaan 1-3, 1020 Brussel

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 ERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 INHOUD INLEIDING... 3 I. Ik gebruik openbaar vervoer om naar het werk te gaan... 5 Werkgeversbijdrage openbaar vervoer (cao 19 octies)... 5 II. Ik gebruik privévervoer om naar

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

INLEIDING. Een nieuw sectoraal akkoord 2015-2016 binnen de sector jute is een feit. De resultaten vind je in deze sectorpublicatie.

INLEIDING. Een nieuw sectoraal akkoord 2015-2016 binnen de sector jute is een feit. De resultaten vind je in deze sectorpublicatie. CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Cadeaucheque... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)... 5 Aanvullende sociale toelage

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Vezelcement PSC

Vezelcement PSC Vezelcement PSC 106.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be 2013-2014 Vezelcement 2013-2014 PSC 106.03 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Marmer PSC 102.08 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2012 Marmer April 2012 PSC 102.08 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

EXTIEL- RECUPERATIE CAO (PSC )

EXTIEL- RECUPERATIE CAO (PSC ) EXTIEL- RECUPERATIE CAO 2015-2016 (PSC 142.02) INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Premies... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 5 BESTAANSZEKERHEID... 7 Toeslag bij

Nadere informatie

TEXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016

TEXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016 EXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Vervoerkosten... 5 Aanvullende vakantievergoeding / eindejaarspremie... 6 BESTAANSZEKERHEID... 7 Aanvullende

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE

TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE Inhoud INHOUD Hoe ziet deze functieclassificatie eruit?........... 4 Het vlinderniveau............................ 6 Wie bepaalt de hoofdfunctie en het vlinderniveau

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Steenbakkerijen September 2015 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

PC 107 CAO MEESTER- KLEERMAKERS

PC 107 CAO MEESTER- KLEERMAKERS PC 107 CAO 2017-2018 MEESTER- KLEERMAKERS INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Huisarbeid... 4 Maaltijdcheques... 5 Vervoerkosten... 6 Eindejaarspremie... 6 CONTRACT... 7 Opzegtermijnen...

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC Zagerijen & Houthandel PSC 125.02 & PSC 125.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Zagerijen & Houthandel

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Bosontginning PSC 125.01 Maart 2016 1 Aanvullende

Nadere informatie

TEXTIEL- VERZORGING PC 110

TEXTIEL- VERZORGING PC 110 TEXTIEL- VERZORGING PC 110 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector textielverzorging.......3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

DI ONFECTIE PC 109 FUNCTIECLASSIFICATIE

DI ONFECTIE PC 109 FUNCTIECLASSIFICATIE DI ONFECTIE PC 109 FUNCTIECLASSIFICATIE INHOUD Inleiding... 3 Hoe ziet deze functieclassificatie eruit?... 4 Wie bepaalt de functie van de individuele werknemer?...7 Op welke manier moet de werkgever je

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING Vanaf 1 januari 2013 0 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2013) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN...

Nadere informatie

VLASBEREIDING PSC

VLASBEREIDING PSC VLASBEREIDING PSC 120.02 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector van de vlasbereiding....3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

AGC PC 115 Juni 2016.

AGC PC 115 Juni 2016. AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Juni 2016 AGC Ondernemingsovereenkomst 2015-2016 & andere conventionele

Nadere informatie

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 AGC Ondernemingsovereenkomst 2013-2014 & andere conventionele

Nadere informatie

Glasnijverheid PC 115

Glasnijverheid PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Glasnijverheid PC 115 Inhoudstafel 2 Glasnijverheid algemene bepalingen

Nadere informatie

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC Bosontginning PSC 125.01 Zagerijen PSC 125.02 & Houthandel PSC 125.03 1 Bosontginning Gezien de specificiteit van deze sector vind je hierna enkel een opsomming van de vergoedingen die via het Bosuitbatingsfonds

Nadere informatie

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie en LBC-NVK Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Groothandelaars

Nadere informatie

VLAS CAO (PSC )

VLAS CAO (PSC ) VLAS CAO 2015-2016 (PSC 120.02) INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Pensioenfonds... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)... 5 BESTAANSZEKERHEID...

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

TEXTIEL EN BREIGOED PC

TEXTIEL EN BREIGOED PC TEXTIEL EN BREIGOED PC 120.00 CAO 2011-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Nationaal akkoord voor de sector textiel en breigoed.....3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

LEDING EN CONFECTIE CAO 2016 (PC 109 & PC 215)

LEDING EN CONFECTIE CAO 2016 (PC 109 & PC 215) LEDING EN CONFECTIE CAO 2016 (PC 109 & PC 215) INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Vervoerkosten... 4 BESTAANSZEKERHEID... 6 Bijkomende uitkering bestaanszekerheid voor volledig

Nadere informatie

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen FISCAAL VOORDEEL VOOR DE OVERUREN EN DE SECTORALE BIJKOMENDE UREN (KB 213) Overuren en sectorale bijkomende uren (KB 213) genieten een gunstig fiscaal regime. Dit specifiek fiscaal regime bestaat erin

Nadere informatie

ELEKTRICIENS PSC 149.01

ELEKTRICIENS PSC 149.01 ELEKTRICIENS PSC 149.01 CAO 2011-2012 Inhoud 2 Inhoud Nationaal akkoord voor de sector elektriciens........... 3 Inkomen........................................... 4 Index...........................................

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2012 Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC 327.01 Inhoudstafel 1. Minimumlonen

Nadere informatie

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2011 Een cao 2011-2012 om jouw

Nadere informatie

METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01

METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01 METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 6 Sectoraal pensioenstelsel... 6 Bestaanszekerheid...

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Betonindustrie PSC Claudine Celva

Betonindustrie PSC Claudine Celva Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 Claudine Celva Betonindustrie September

Nadere informatie

Hoe lees ik mijn loonbrief?

Hoe lees ik mijn loonbrief? Hoe lees ik mijn loonbrief? Agenda 1. Het loon: basisbegrippen 2. Van barema naar brutoloon 3. Verschil statutair contractueel 4. Vast loon toelagen & vergoedingen 5. De timing van loonberekening en betaling

Nadere informatie

Cementfabrieken PSC

Cementfabrieken PSC Cementfabrieken PSC 106.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Cementfabrieken December 2014 PSC 106.01

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 4 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 5 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 5 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

MONTEERDERS PC 111.03

MONTEERDERS PC 111.03 MONTEERDERS PC 111.03 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Minimumlonen... 4 Onderhandelingen op ondernemingsniveau... 4 Ecocheques... 5 Eindejaarspremie... 5 Extra premies... 6 Vervoerkosten...

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2006) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 3. VERMINDERINGEN OM ANDERE REDENEN... 6 3.1. VERMINDERING

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

METAALHANDEL PSC 149.04

METAALHANDEL PSC 149.04 METAALHANDEL PSC 149.04 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Ecocheques... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 5 Stand-by vergoeding... 6 Sectoraal pensioenstelsel... 7 Bestaanszekerheid...

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket HET SALARIS Alles wat je moet weten over je loonpakket Inhoudstafel Je loonpakket van a tot z 1. Waaruit bestaat je loon? p4 2. Een waaier aan klassieke extralegale voordelen p7 3. New age benefits p10

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Gids voor bouwvakkers PC 124

Gids voor bouwvakkers PC 124 Gids voor bouwvakkers PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2011 Inhoudstafel 1. Tewerkstelling in België

Nadere informatie

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren Annelies Mattheus Agenda 1 Inleiding 2 Wettelijke overuren 3 Absolute grenzen 4 toekennen 5 Toeslag berekenen 6 Gesplitste betaling

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 istock Inhoudstafel 1. Inleiding

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

De sectorale onderhandelingen kenden een moeilijke start. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om de resultaten voor voor te leggen.

De sectorale onderhandelingen kenden een moeilijke start. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om de resultaten voor voor te leggen. CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Verhoging lonen... 5 Minimumlonen... 5 Eindejaarspremie... 5 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Aanvullend pensioen... 7 BESTAANSZEKERHEID...

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL X Titel I De bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Versie 04-03-2011 DEEL X Titel I De bijzondere bijdrage sociale zekerheid Versie 04-03-2011 DEEL X Titel I De bijzondere bijdrage sociale zekerheid 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bedrag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid dat maandelijks

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Oktober 2014 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DEZE FOLDER KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE SECTOR VAN DE TOERISTISCHE ATTRACTIES.

Nadere informatie

PC 120 EN 214 CAO TEXTIEL

PC 120 EN 214 CAO TEXTIEL PC 120 EN 214 CAO 2017-2018 TEXTIEL INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Maaltijdcheques... 5 Mobiliteit... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)...

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2016 Shutterstock Inhoudstafel 1. Inleiding

Nadere informatie

PC 109 EN 215 CAO KLEDING EN CONFECTIE

PC 109 EN 215 CAO KLEDING EN CONFECTIE PC 109 EN 215 CAO 2017-2018 KLEDING EN CONFECTIE INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Maaltijdcheques... 5 Mobiliteit... 5 Vervoerkosten... 5 BESTAANSZEKERHEID... 7 Bijkomende

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste nettoloon per maand brutoloon per maand kostprijs Bedrijf verhoging

Nadere informatie

PC 110 CAO TEXTIEL- VERZORGING

PC 110 CAO TEXTIEL- VERZORGING PC 110 CAO 2017-2018 TEXTIEL- VERZORGING INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Maaltijdcheques... 4 Eindejaarspremie... 5 Arbeidstijd en flexibiliteit... 6 Mobiliteit... 8 Vervoerkosten...

Nadere informatie

Papierrecuperatie PSC

Papierrecuperatie PSC Papierrecuperatie PSC 142.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Inhoudstafel 1. Beroepsclassificatie

Nadere informatie

Taxshift: gevolgen voor uw onderneming?

Taxshift: gevolgen voor uw onderneming? Taxshift: gevolgen voor uw onderneming? Eind 2015 heeft de federale regering een aantal sociale en fiscale maatregelen genomen in het kader van de taxshift. Zo werd op 30 december 2015 de wet houdende

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ 2010-08 Uitgiftedatum 26-03-2010 ONDERWERP De berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Referenties

Nadere informatie

KLEDING EN CONFECTIE

KLEDING EN CONFECTIE KLEDING EN CONFECTIE PC 109.00 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector kleding en confectie 3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2013 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 02.12.2013 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Betoncentrales PC 124

Betoncentrales PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be September 2011 Betoncentrales PC 124 Inhoudstafel 1. Functie- en loonclassificatie

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Minimumuurlonen. 2. Maaltijdcheque. 3. Arbeidsduur. 4. Polyvalentie. 5. Toeslagen en overuren. 6. Eindejaarspremie. 7.

Inhoudstafel. 1. Minimumuurlonen. 2. Maaltijdcheque. 3. Arbeidsduur. 4. Polyvalentie. 5. Toeslagen en overuren. 6. Eindejaarspremie. 7. Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be April 2016 Dagbladen PSC 130.02 Inhoudstafel 1. Minimumuurlonen 2. Maaltijdcheque

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Mei 2014 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de lonen

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scholingsbeding 33.203,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

GARAGES CAO

GARAGES CAO ARAGES CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhogingen... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 6 Eindejaarspremie... 6 Stand-by vergoeding... 8 Sectoraal pensioenstelsel... 9

Nadere informatie