Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124"

Transcriptie

1 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T csc.be Oktober 2014 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

2 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart 2. Syndicale premie (sociaal voordeel) 3. Getrouwheidszegels 4. Weerverletzegels 5. Aanvullende werkloosheidsvergoedingen 6. Tegemoetkoming bij langdurige arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval met niet-dodelijke afloop, beroepsziekte, ziekte of ongeval van gemeen recht 7. Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met dodelijke afloop 8. Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid van 66 % of meer 9. Brugpensioen op 58 jaar 10. Brugpensioen ongeschikten op 56 jaar 11. Brugpensioen lange loopbaan (40 jaar) op 56 jaar 12. Begeleidende maatregelen 13. Bijzonder aanvullende vorstvergoeding 14. Vakantiegeld voor invalide bouwvakkers 15. Aanvullend pensioen bouw 16. Vakantiegeld aan de weduwe van een bouwvakker 17. Promotievergoeding voor het bouwbedrijf (sefobo) 2

3 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw Oktober 2014 PC Legitimatiekaart Deze kaart vormt de basis van een aantal voordelen binnen de Bestaanszekerheid van de bouwsector. De kaart rechthebbende wordt afgeleverd zodra de bouwvakker 200 dagen (in de zesdagenweek), of 167 dagen (in de vijfdagenweek) prestaties en/of gelijkgestelde dagen bewijst in het voorgaande kalenderjaar (= refertejaar). Arbeiders die geen rechthebbende kaart kregen maar in het refertejaar toch prestaties leverden in de bouwnijverheid, krijgen een niet-rechthebbende legitimatiekaart. Deze kaart vermeldt het aantal gepresteerde en/of gelijkgestelde dagen. Opmerking! Zowel voor jonge als oudere bouwvakkers bestaan er een aantal versoepelingsmaatregelen om een rechthebbende legitimatiekaart te bekomen. Raadpleeg hiervoor het ACVdienstencentrum of secretariaat van ACV bouw - industrie & energie. 2 Syndicale premie (sociaal voordeel) De syndicale premie (ook sociaal voordeel genoemd) wordt toegekend aan alle arbeiders uit de bouwsector die aangesloten zijn bij een vakbond. Het bedrag van de syndicale premie komt overeen met 0,62 per gepresteerde of gelijkgestelde dag in de loop van de referteperiode (van 1 april tot 31 maart) met een maximum van 135 per jaar. 3

4 Volgende dagen worden in aanmerking genomen voor de berekening van de Syndicale premie: effectief gepresteerde dagen; dagen van de eerste week van het gewaarborgd loon in geval van ziekte; feestdagen; dagen van klein verlet (betaalde afwezigheid wegens geboorte, huwelijk, overlijden, ); dagen jaarlijkse vakantie; rustdagen; alle dagen werkloosheid wegens weerverlet; dagen economische werkloosheid of werkloosheid voor een andere reden, ten belope van maximum 40 dagen (in geval van mogelijkheid tot toepassing van het stelsel economische werkloosheid voor maximaal 8 weken) of maximum 20 dagen (in geval van mogelijkheid tot toepassing van het stelsel economische werkloosheid voor maximaal 4 weken); dagen betaald educatief verlof (max. 5/jaar); dagen syndicale opdracht. De syndicale premie wordt betaald door de vakbondsorganisaties op grond van een document dat door het fonds voor Bestaanszekerheid opgestuurd wordt aan de bouwvakkers. Bouwvakkers moeten dus gewoonweg het document overmaken aan een beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie en wij zorgen voor de betaling. 3 Getrouwheidszegels Deze zegels zijn bestemd voor alle arbeiders met een werkgever die behoort tot de bouwsector (rsz-kengetallen 024/- 026/- 044/- en 054/-). Het brutobedrag stemt overeen met 9 % van de verdiende brutolonen aan 100 % in de periode van 1 juli t.e.m. 30 juni van het volgende jaar. 4

5 De bouwvakker krijgt de zegelkaart ten laatste op 31 oktober in de brievenbus. Opmerking Periodes van schorsing ten gevolge van ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte kunnen voor de getrouwheidszegels gelijkgesteld worden. Men krijgt dan een afzonderlijke zegelkaart voor de referteperiode van het voorgaande kalenderjaar. 4 Weerverletzegels Weerverletzegels zijn bestemd voor alle bouwvakker uit de ruwbouw (onderneming met een rsz-kengetal 024/- of 054/-). Het brutobedrag stemt overeen met 2 % van de verdiende brutolonen aan 100 % in de periode van 1 januari t.e.m. 31 december. De bouwvakker krijgt de weerverletkaart ten laatste op 29 april in de brievenbus. 5 Aanvullende vergoeding werkloosheid Het bedrag van de aanvullende vergoeding werkloosheid is afhankelijk of je als arbeider in het bezit bent of niet van een legitimatiekaart rechthebbende. Bezit je een legitimatiekaart rechthebbende dan heb je recht op volgende vergoedingen: Dagbedragen (in de 6-dagenweek) Vanaf 01/10/2007 Categorie I 6,34 Categorie I A 6,66 Categorie II 7,63 Categorie II A 8,02 Categorie III 10,08 Categorie IV en meer 10,85 5

6 Je krijgt deze vergoeding gedurende een onbeperkte periode als je tijdelijk werkloos bent omwille van vorst of blijvende sneeuw. Je krijgt deze vergoeding gedurende een periode van 60 dagen (6-dagenweek) als je tijdelijk werkloos bent omwille van een andere reden. Deze vergoedingen worden uitbetaald door de ACV-werkloosheidsdiensten. Na deze periode van 60 dagen krijg je een aanvullende vergoeding van 2 (5-dagenweek) voor alle dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Deze vergoeding wordt uitbetaald door de werkgever. Bezit je geen legitimatiekaart rechthebbende, dan heb je recht op een vergoeding van 2 (5-dagenweek) voor alle dagen dat je tijdelijk werkloos bent omwille van vorst of blijvende sneeuw en gedurende een periode van 60 dagen als je tijdelijk werkloos bent omwille van een andere reden. Deze vergoedingen worden uitbetaald door de ACV-werkloosheidsdiensten. Na deze periode van 60 dagen krijg je een aanvullende vergoeding van 2 (5-dagenweek) voor alle dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Deze vergoeding wordt uitbetaald door de werkgever. We wijzen erop dat zelfstandigen in bijberoep, met een activiteit in de bouwsector, geen recht hebben op aanvullende werkloosheidsvergoedingen. Wanneer de zelfstandige activiteit echter niet onder de bouwsector valt, behoudt de zelfstandige in bijberoep zijn recht op aanvullende werkloosheidsvergoedingen. 6 Tegemoetkoming bij langdurige arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval met niet-dodelijke afloop, beroepsziekte, ziekte of ongeval van gemeen recht De bouwvakker die, op het ogenblik dat de arbeidsongeschiktheid aanvangt, verbonden is door een arbeidsovereenkomst met een werkgever uit de bouwnijverheid en recht heeft op de door de wet voorziene vergoedingen, kan aanspraak maken op deze tegemoetkoming. Voorwaarde is wel dat de arbeider meer dan 30 kalenderdagen arbeidsongeschikt blijft. 6

7 Kalenderdagen Tegemoetkoming vanaf 1/1/2012 1ste tot 30ste kalenderdag Geen 31ste tot 56ste kalenderdag 2,75 57ste tot 337ste kalenderdag 3,80 De vergoeding wordt uitgekeerd volgens de formule 5/7 van het aantal kalenderdagen van de ongeschiktheid. 7 Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met dodelijke afloop De weduwe(naar), of eerste erfgenaam, heeft recht op een éénmalige vergoeding van Daarbij komt nog een éénmalige vergoeding van 860 per kind ten laste op het ogenblik van het dodelijke arbeidsongeval. Bovendien is ook een jaarlijkse vergoeding voorzien van 860. Deze vergoeding wordt betaald voor elk kind dat in aanmerking komt voor kinderbijslag voor wezen en dit in het jaar dat volgt op het overlijden. 8 Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid van 66 % of meer Er is een éénmalige hoofdvergoeding van 690 en een éénmalige vergoeding van 550 per kind ten laste. Deze vergoedingen moeten betaald worden vanaf de datum van consolidatie. 9 Brugpensioen op 58 jaar Om recht te hebben op het brugpensioen bouw op de leeftijd van 58 jaar, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: de laatste werkgever moet behoren tot de bouwnijverheid; de werknemer moet de leeftijd van 58 jaar bereiken tijdens de duurtijd van de cao (01/01/ /12/2014); ten vroegste op de leeftijd van 58 jaar door de werkgever worden ontslagen (behalve om dringende redenen) tijdens de duurtijd van de cao (01/01/ /12/2014); 7

8 8 in geval van vooropzeg moet de werknemer ten minste 58 jaar zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst (= op het einde van de vooropzeg); in geval van betaling van een verbrekingsvergoeding moet de werknemer ten minste 58 jaar zijn bij de aanvang van de periode die gedekt wordt door de verbrekingsvergoeding; de werknemer moet ten minste 10 jaar activiteit bewijzen in de bouwnijverheid (= gewerkt hebben); de werknemer moet minstens 5 rechthebbende legitimatiekaarten in de loop van de laatste 10 jaar, of 7 rechthebbende kaarten in de loop van de laatste 15 jaar vóór de op-inactiviteitsstelling bewijzen. De kaarten van gelijkstelling worden hier wel in aanmerking genomen; de werknemer moet recht hebben op werkloosheidsvergoedingen; de werknemer moet elke beroepsactiviteit stoppen die niet door de wetgeving terzake is toegelaten. Bovendien moet de werknemer voldoen aan de voorwaarden van de algemene wetgeving inzake brugpensioen.

9 Voor het brugpensioen op 58 jaar betekent dit o.m. dat men in 2013, 38 jaar (mannen) - 35 jaar (vrouwen) loondienst moet bewijzen (uitvoering van het generatiepact). Voor 2014 wordt dit ook 38 jaar voor vrouwen. AANDACHT! Het bedrag van het brugpensioen bestaat uit 2 delen: de hoofdvergoeding, m.n. de werkloosheidsuitkeringen die, ongeacht de gezinstoestand van de bruggepensioneerde, altijd betaald worden aan het barema van gezinshoofd, zijnde 60 %; de aanvullende vergoeding brugpensioen ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid bouw. In de tabel kan je de maandelijks aanvullende bruto bedragen aflezen die toegekend worden. Op de totale vergoeding (werkloosheid + aanvullende vergoeding) wordt een inhouding toegepast van 6,5 %. Dit mag niet tot gevolg hebben, dat de totale vergoeding minder bedraagt dan 1.359,10 (op 1/1/2013) voor de bruggepensioneerde zonder gezinslast, en 1.637,06 (op 1/1/2013) voor de bruggepensioneerde met gezinslast. Bedrag van de aanvullende vergoeding (1) Categorieën Niet gezinshoofd Gezinshoofd (3) Categorie I 161,24 246,74 Categorie I A 168,99 254,49 Categorie II 191,25 276,75 Categorie II A 200,49 285,99 Categorie III 225,61 311,11 Categorie IV 254,52 340,02 Ploegbaas B (2) 311,92 397,42 Meestergast (2) 365,32 450,82 9

10 (1) Het bedrag uitgekeerd in december zal verhoogd worden met: - 61,25 voor niet-gezinshoofden, - 122,50 voor gezinshoofden. (2) Deze categorieën moeten kunnen bewijzen dat ze gedurende minstens 10 jaar, het loon gekregen hebben dat met deze functie overeenstemt. (3) Voor de definitie van gezinshoofd wordt verwezen naar de reglementering werkloosheid. 10 Brugpensioen ongeschikten op 56 jaar Om recht te hebben op het brugpensioen bouw ongeschikten op de leeftijd van 56 jaar, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: de laatste werkgever moet behoren tot de bouwnijverheid; de werknemer moet de leeftijd van 56 jaar bereiken tijdens de duurtijd van de cao (1/1/ /12/2014); ten vroegste op de leeftijd van 56 jaar door zijn werkgever worden ontslagen (behalve om dringende redenen) tijdens de duurtijd van de cao (1/1/ /12/2014); in geval van vooropzeg moet de werknemer ten minste 56 jaar zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst (= op het einde van de vooropzeg); in geval van betaling van een verbrekingsvergoeding moet de werknemer ten minste 56 jaar zijn bij de aanvang van de periode die door de verbrekingsvergoeding gedekt wordt; de kandidaat-bruggepensioneerde moet nog steeds tewerkgesteld zijn. Voor de toepassing van deze voorwaarde is het absoluut noodzakelijk persoonlijk contact op te nemen met de secretaris van ACV bouw - industrie & energie; de werknemer moet door de arbeidsgeneesheer arbeidsongeschikt verklaard worden (arbeidsongeschiktheid betekent hier beperkte fysische ongeschiktheid en moet gezien worden in functie van de arbeid die hij uitoefent); 10

11 de werknemer moet ten minste 10 jaar activiteit bewijzen in de bouwnijverheid (= gewerkt hebben); de werknemer moet minstens 5 rechthebbende legitimatiekaarten in de loop van de laatste 10 jaar, of 7 rechthebbende kaarten in de loop van de laatste 15 jaar bewijzen voor het einde van de arbeidsovereenkomst. De kaarten van gelijkstelling worden hier niet in aanmerking genomen; de werknemer moet recht hebben op werkloosheidsvergoedingen; de werknemer moet elke beroepsactiviteit stoppen die niet door de wetgeving terzake is toegelaten. Bovendien moet de werknemer voldoen aan de voorwaarden van de algemene wetgeving inzake brugpensioen. Dit betekent voor het brugpensioen ongeschikten onder meer, dat de werknemer 33 jaar loondienst moet bewijzen. Voor de bedragen van de maandelijks aanvullende vergoeding ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid Bouw, en voor de inhoudingen op de vergoeding brugpensioen, gelden dezelfde bepalingen als deze vermeld onder punt 9. Opmerking! Wil je op Brugpensioen ongeschikten dan raden wij jou ten zeerste aan VOORAF contact op te nemen met het ACVdienstencentrum of beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie en dit VOORALEER je zelf verdere stappen onderneemt. 11

12 11 Brugpensioen lange loopbaan (40 jaar) op 56 jaar Om recht te hebben op een aanvullende vergoeding bij brugpensioen op 56 jaar na een loopbaan van 40 jaar door het FBZ, moet men volgende voorwaarden vervullen: de laatste werkgever moet tot de bouwsector behoren; de werknemer moet de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt tijdens de duurtijd van de cao (1/1/ /12/2014); de werkgever mag de werknemer ten vroegste op 56 jaar ontslaan (behalve om dringende reden) tijdens de duurtijd van de cao (1/1/ /12/2014); in geval van vooropzeg moet de werknemer ten minste 56 jaar zijn aan het einde van de arbeidsovereenkomst (= aan het einde van de vooropzeg); bij betaling van een verbrekingsvergoeding moet de werknemer ten minste 56 jaar zijn aan het begin van de periode die door de verbrekingsvergoeding gedekt wordt; de werknemer moet minstens 10 jaar activiteit bewijzen (=gewerkt hebben) in de bouwsector; de werknemer moet in het bezit zijn van minstens 5 legitimatiekaarten rechthebbende, tijdens de laatste 10 jaar of 7 kaarten rechthebbende tijdens de laatste 15 jaar, die voorafgaan aan het einde van de arbeidsovereenkomst (in dit geval komen gelijkgestelde kaarten niet in aanmerking); de werknemer moet recht hebben op werkloosheidsuitkeringen; de werknemer moet alle beroepsactiviteit stoppen die door de reglementering terzake niet is toegestaan. Bovendien moet de werknemer voldoen aan de algemene voorwaarde: 40 jaar beroepsverleden hebben als loontrekkende werknemer. 12

13 Wat betreft de bedragen van de maandelijkse aanvullende vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid bouw en de afhouding op de vergoeding brugpensioen, zijn dezelfde bepalingen van toepassing zoals vermeld in punt 9. Opmerking! Wij raden u ten zeerste aan VOORAF contact te nemen met het ACV-dienstencentrum of beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie VOORALEER verdere stappen te ondernemen met het oog op de toekenning van brugpensioen op 56 jaar na 40 jaar loopbaan. 12 Begeleidende maatregelen Je bent bouwvakker, en jouw laatste werkgever behoort tot de bouwsector, dan kan je ten vroegste vanaf 58 jaar genieten van begeleidende maatregelen indien je voldoet aan volgende voorwaarden: de laatste werkgever moet behoren tot de bouwnijverheid; de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben en inactief (volledig werkloos) of invalide zijn (ongeschiktheid van 66 % of meer); deze inactiviteit volgt uit het feit dat de werknemer recht moet hebben op een hoofdvergoeding in het kader van één van volgende takken van de sociale zekerheid: werkloosheid, ziekte en invaliditeit (66 % of meer), beroepsziekte of arbeidsongevallen; bijkomende voorwaarde indien de hoofdvergoeding bestaat uit werkloosheid en de werkloosheid aanving voor de leeftijd van 52 jaar: in het bezit zijn van ten minste 25 rechthebbende legitimatiekaarten; bijkomende voorwaarde indien de hoofdvergoeding bestaat uit ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte, en de inactiviteit een aanvang nam voor de leeftijd van 52 jaar: ten minste 20 rechthebbende legitimatiekaarten bezitten; 13

14 de werknemer moet 5 rechthebbende legitimatiekaarten bewijzen in de laatste 10 jaar voor de op-inactiviteitsstelling, of 7 in de laatste 15 jaar voor de op-inactiviteitsstelling; de werknemer moet minstens 15 jaar tewerkstelling bewijzen in de bouwnijverheid. Het recht op begeleidende maatregelen wordt beperkt tot 2 jaar (tot 60 jaar). Voor de toepassing van deze voorwaarde kan je contact opnemen met jouw secretaris bij ACV bouw - industrie & energie. Statuut Volledig werkloos Ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval en beroepsziekte Loopbaanvereiste Op de leeftijd van # vereiste legitimatiekaarten + 52 jaar jaar jaar jaar Categorieën Aanvullende brutobedragen Minder dan 20 legitimatiekaarten 20 en meer legitimatiekaarten Categorie I 109,07 127,27 Categorie II 130,37 151,88 Categorie III 151,64 179,90 Categorie IV 172,93 203,87

15 Opgelet! Bij werkloosheid worden deze bedragen verminderd met de anciënniteitvergoeding. Een minimum van 49,58 is gewaarborgd, maar met de bijkomende beperking dat de totale vergoeding nooit meer mag bedragen dan de totale vergoeding brugpensioen. Inhoudingen Bestaat de hoofdvergoeding uit werkloosheid, dan wordt op de totale vergoeding (werkloosheid + aanvullende vergoeding) een inhouding van 6,5 % toegepast. Dit mag niet tot gevolg hebben dat de totale vergoeding minder bedraagt dan 1.359,10 (op 1/1/2013) voor de werkloze zonder gezinslasten en 1.637,06 (op 1/1/2013) voor de werkloze met gezinslast. Wil je meer informatie, raadpleeg dan het ACV-dienstencentrum of het beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie. 13 Bijzonder aanvullende vorstvergoeding De bouwvakker die: een legitimatiekaart bezit; tijdelijk werkloos is wegens slecht weer; een vorstvergoeding kreeg in de periode tussen 1 oktober t.e.m. 30 april van het volgende jaar; heeft recht op een aanvullende vergoeding van 5,35 bruto per betaalde vorstdag (stelsel 6-dagenweek). Betaling? De bijzonder aanvullende vorstvergoeding wordt betaald in de loop van de maand juni van het jaar na de referteperiode. 15

16 14 Vakantiegeld voor invalide bouwvakkers Een invalide bouwvakker (minstens 66 % ongeschikt) kan genieten van het vakantiegeld voor invalide bouwvakkers, indien hij voldoet aan de volgende voorwaarden: de werknemer moet 15 jaar beroepsloopbaan kunnen bewijzen in de bouwnijverheid; de laatste werkgever moet behoren tot de bouwnijverheid; de werknemer moet 5 rechthebbende legitimatiekaarten hebben in de 10 jaar voor zijn op-inactiviteitsstelling, of 7 in de laatste 15 jaar voor zijn opinactiviteitsstelling; de werknemer moet bewijzen dat hij zich in een toestand van invaliditeit bevond tijdens het vakantiedienstjaar dat voorafgaat aan het jaar van betaling van het vakantiegeld; Het jaarlijks toegekende bedrag is 540 bruto. 15 Aanvullend pensioen bouw De bouwsector beschikt over een sectoraal aanvullend pensioenstelsel, Plan Construo. ACV bouw - industrie & energie heeft een speciale folder waarin alle belangrijke informatie opgenomen werd. Vraag naar de folder Aanvullend pensioen bouw bij het ACVdienstencentrum of op het beroepssecretariaat van ACV bouw - industrie & energie! 16

17 16 Vakantiegeld aan de weduwe van een bouwvakker De reglementering hieromtrent is vrij ingewikkeld. Er bestaan verschillende regelingen naargelang de situatie (leeftijd, burgerlijke stand, was de bouwvakker al dan niet gepensioneerd,...) waarin de weduwe verkeert op het ogenblik van het overlijden van haar echtgenoot - bouwvakker. Voor meer info: neem contact op met ACV bouw - industrie & energie. 17 promotievergoeding voor het bouwbedrijf (Sefobo) Bouwvakkers die een hypothecaire lening aangingen en voldoen aan de voorwaarden, hebben per jaar recht op 1 % van het saldo van het theoretisch terug te betalen kapitaal, met een maximum van 383 bruto. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij jouw delegee, secretaris van ACVBIE of het plaatselijk ACV-dienstencentrum. 17

18 Adressen ACV bouw - industrie & energie Aalst - Oudenaarde Aalst: Hopmarkt 45 T Antwerpen Nationalestraat 111 T Bastogne rue Pierre Thomas 12 T Brussel Pletinckxstraat 19 T Charleroi rue Prunieau 5 T Gent - Eeklo Gent: Poel 7 T Hasselt Mgr. Broekxplein 6 T Leuven Kessel-Lo: Martelarenlaan 8 T Liège boulevard Saucy 10 T Mechelen Onder Den Toren 5 T Mons - La Louvière - Hainaut Occidental Namur - Brabant Wallon Mons: rue Claude de Bettignies 10 / 12 La Louvière: place Maugrétout 17 Tournai: avenue des Etats-Unis 10 bte 7 Bouge: chaussée de Louvain 510 Nivelles: rue des Canonniers 14 T T T T T Turnhout Korte Begijnenstraat 20 T Verviers pont Léopold 4 / 6 T Waas en Dender Dendermonde: Oude Vest 146 Sint-Niklaas: Hendrik Heymanplein 7 West-Vlaanderen Brugge: Oude Burg 17 Ieper: St.-Jacobsstraat 34 Kortrijk: President Kennedypark 16 D Oostende: Dr. L. Colensstraat 7 Roeselare: H. Horriestraat 31 A T T T T T T T V.U.: ACV bouw - industrie & energie, Trierstraat 31, 1040 Brussel / Oktober 2014 Trierstraat Brussel T F

19 Ja, ik wil graag lid worden van ACV bouw - industrie & energie. Naam:... Voornaam:... Adres: Rijksregisternummer:... PC en Gemeente:... (In België) Telefoon: Ik werk bij:... Adres bedrijf: PC en Gemeente:...

20 Hier postzegel kleven ACV bouw - industrie & energie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid. Stoffering en houtbewerking PC 126

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid. Stoffering en houtbewerking PC 126 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Stoffering en houtbewerking PC 126 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2014

Nadere informatie

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee!

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee! Werff rappant 2012-2013 Speciale editie voor bouwvakkers in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector 6 Fonds voor Bestaanszekerheid 14 Neem stelling in, word delegee! Voorwoord inhoud 2 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Gids voor bouwvakkers PC 124

Gids voor bouwvakkers PC 124 Gids voor bouwvakkers PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2011 Inhoudstafel 1. Tewerkstelling in België

Nadere informatie

Is jouw loon correct? Barema volwassenen

Is jouw loon correct? Barema volwassenen Is jouw loon correct? Barema volwassenen Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Mei 2012 Correct loon - Barema volwassenen

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden. chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012 PC 116

Loon- en arbeidsvoorwaarden. chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012 PC 116 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Maart 2012 Loon- en arbeidsvoorwaarden voor chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012

Nadere informatie

Betoncentrales PC 124

Betoncentrales PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be September 2011 Betoncentrales PC 124 Inhoudstafel 1. Functie- en loonclassificatie

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC 130.01

Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC 130.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC 130.01 Inhoudstafel 1. Minimumuurlonen

Nadere informatie

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 ERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 INHOUD INLEIDING... 3 I. Ik gebruik openbaar vervoer om naar het werk te gaan... 5 Werkgeversbijdrage openbaar vervoer (cao 19 octies)... 5 II. Ik gebruik privévervoer om naar

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2014 Loon- en arbeidsvoorwaarden Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen

Nadere informatie

TEXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016

TEXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016 EXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Vervoerkosten... 5 Aanvullende vakantievergoeding / eindejaarspremie... 6 BESTAANSZEKERHEID... 7 Aanvullende

Nadere informatie

PC 126. Stoffering en houtbewerking

PC 126. Stoffering en houtbewerking Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Stoffering en houtbewerking PC 126 Inhoudstafel 1. Minimumuurlonen

Nadere informatie

ELEKTRICIENS PSC 149.01

ELEKTRICIENS PSC 149.01 ELEKTRICIENS PSC 149.01 CAO 2011-2012 Inhoud 2 Inhoud Nationaal akkoord voor de sector elektriciens........... 3 Inkomen........................................... 4 Index...........................................

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Lid zijn van ACVBIE? Heel voordelig! Word lid van ACVBIE. en haal eruit wat erin zit!

Lid zijn van ACVBIE? Heel voordelig! Word lid van ACVBIE. en haal eruit wat erin zit! Lid zijn van ACVBIE? Heel voordelig! Word lid van ACVBIE en haal eruit wat erin zit! Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be

Nadere informatie

METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01

METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01 METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 6 Sectoraal pensioenstelsel... 6 Bestaanszekerheid...

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten Uitzendkracht Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? Je schrijft je in bij een uitzendkantoor. Dat is kosteloos. Je kan je gelijktijdig bij

Nadere informatie

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW 1 ARBEIDERS (P.C. 124) 1.1 REALISATIE VAN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12

Nadere informatie

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 1070 Anderlecht tel. 02/513.13.32

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 1070 Anderlecht tel. 02/513.13.32 WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 17 Anderlecht tel. 2/513.13.32 RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE SYNDICALE PREMIE 215 ARBEIDERS A. VOORWAARDEN A.1. Premie voor

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Werken met dienstencheques. Antwoorden op je vragen en tips

Werken met dienstencheques. Antwoorden op je vragen en tips Werken met dienstencheques Antwoorden op je vragen en tips 1 Welke activiteiten mag je doen? Dat mag Dat mag niet Hulp in het huishouden bij de klant thuis Schoonmaken Tuinieren, het gras afrijden De ramen

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 26/11/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

ACLVB. bouw. www.aclvb.be

ACLVB. bouw. www.aclvb.be ACLVB bouw www.aclvb.be D/1831/2009/17/14500 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Inhoud Voorwoord...7 Loon- en arbeidsvoorwaarden...9 Lonen...9 Categorieën van de arbeiders...10 Categorie

Nadere informatie

10. Werkloosheidsuitkeringen

10. Werkloosheidsuitkeringen 10. Werkloosheidsuitkeringen De werkloosheidsuitkeringen worden berekend in verhouding tot uw brutoloon met een begrenzing van 1 676,07 per maand. Als u 2 230 verdient, worden uw uitkeringen dus berekend

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is gericht tot de werknemers die ontslagen zijn in het kader van de oude brugpensioenregeling,

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG HOOFDSTUK 1: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG 1 VANAF 58 JAAR I. Wat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

HET BRUGPENSIOEN IN DE BOUWSECTOR

HET BRUGPENSIOEN IN DE BOUWSECTOR HET BRUGPENSIOEN IN DE BOUWSECTOR Tijdens de voorbije maanden werden er zowel voor de arbeiders als de bedienden, tewerkgesteld in de bouwbedrijven, een aantal CAO's met betrekking tot het brugpensioen

Nadere informatie

Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie

Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Artikel 41 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie 4 oproeping onder de wapens of één der andere toestanden voortvloeiend uit de dienstplichtwetten

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Vooraf In deze groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving:

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

MONTEERDERS PC 111.03

MONTEERDERS PC 111.03 MONTEERDERS PC 111.03 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Minimumlonen... 4 Onderhandelingen op ondernemingsniveau... 4 Ecocheques... 5 Eindejaarspremie... 5 Extra premies... 6 Vervoerkosten...

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

De werkgevers dienen maandelijks, en dit uiterlijk vóór de 15de van de volgende maand een bijdrage te betalen.

De werkgevers dienen maandelijks, en dit uiterlijk vóór de 15de van de volgende maand een bijdrage te betalen. DE EINDEJAARSPREMIE I. Wettelijke verplichtingen werkgever I.1. Voorafbetaling De werkgevers dienen maandelijks, en dit uiterlijk vóór de 15de van de volgende maand een bijdrage te betalen. Deze bijdrage

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 2010 Uitzendkracht Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? Je schrijft je in bij een uitzendkantoor. Dat is kosteloos. Je kan je gelijktijdig

Nadere informatie

WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG ( BRUGPENSIOEN) IN 2014 IN DE BOUWSECTOR

WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG ( BRUGPENSIOEN) IN 2014 IN DE BOUWSECTOR WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG ( BRUGPENSIOEN) IN 2014 IN DE BOUWSECTOR Tijdens de voorbije weken of maanden werden er zowel voor de arbeiders als de bedienden, tewerkgesteld in de bouwbedrijven, een

Nadere informatie

Werken en zwangerschap

Werken en zwangerschap je rechten op zak Werken en zwangerschap Je bent zwanger, je verwacht een kindje en je kan je geluk niet op. Maar tegelijk roept deze belangrijke gebeurtenis ook een resem vragen op rond je werk. Als toekomstige

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (BRUGPENSIOEN) IN 2015, 2016 EN 2017 IN DE BOUWSECTOR

WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (BRUGPENSIOEN) IN 2015, 2016 EN 2017 IN DE BOUWSECTOR WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (BRUGPENSIOEN) IN 2015, 2016 EN 2017 IN DE BOUWSECTOR Tijdens de voorbije maanden werden er zowel voor de arbeiders als de bedienden, tewerkgesteld in de bouwbedrijven,

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan U wilt uw prestaties verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5 tot aan de pensioenleeftijd in de privésector. Met dit formulier kunt u: - een 1/2-tijds of

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

5. Werken en zwangerschap

5. Werken en zwangerschap 5. Werken en zwangerschap U bent zwanger, u verwacht een kindje en u kan uw geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is uw baas wel niet even gelukkig Kan hij u zomaar

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie