Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124"

Transcriptie

1 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T csc.be Oktober 2014 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

2 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart 2. Syndicale premie (sociaal voordeel) 3. Getrouwheidszegels 4. Weerverletzegels 5. Aanvullende werkloosheidsvergoedingen 6. Tegemoetkoming bij langdurige arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval met niet-dodelijke afloop, beroepsziekte, ziekte of ongeval van gemeen recht 7. Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met dodelijke afloop 8. Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid van 66 % of meer 9. Brugpensioen op 58 jaar 10. Brugpensioen ongeschikten op 56 jaar 11. Brugpensioen lange loopbaan (40 jaar) op 56 jaar 12. Begeleidende maatregelen 13. Bijzonder aanvullende vorstvergoeding 14. Vakantiegeld voor invalide bouwvakkers 15. Aanvullend pensioen bouw 16. Vakantiegeld aan de weduwe van een bouwvakker 17. Promotievergoeding voor het bouwbedrijf (sefobo) 2

3 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw Oktober 2014 PC Legitimatiekaart Deze kaart vormt de basis van een aantal voordelen binnen de Bestaanszekerheid van de bouwsector. De kaart rechthebbende wordt afgeleverd zodra de bouwvakker 200 dagen (in de zesdagenweek), of 167 dagen (in de vijfdagenweek) prestaties en/of gelijkgestelde dagen bewijst in het voorgaande kalenderjaar (= refertejaar). Arbeiders die geen rechthebbende kaart kregen maar in het refertejaar toch prestaties leverden in de bouwnijverheid, krijgen een niet-rechthebbende legitimatiekaart. Deze kaart vermeldt het aantal gepresteerde en/of gelijkgestelde dagen. Opmerking! Zowel voor jonge als oudere bouwvakkers bestaan er een aantal versoepelingsmaatregelen om een rechthebbende legitimatiekaart te bekomen. Raadpleeg hiervoor het ACVdienstencentrum of secretariaat van ACV bouw - industrie & energie. 2 Syndicale premie (sociaal voordeel) De syndicale premie (ook sociaal voordeel genoemd) wordt toegekend aan alle arbeiders uit de bouwsector die aangesloten zijn bij een vakbond. Het bedrag van de syndicale premie komt overeen met 0,62 per gepresteerde of gelijkgestelde dag in de loop van de referteperiode (van 1 april tot 31 maart) met een maximum van 135 per jaar. 3

4 Volgende dagen worden in aanmerking genomen voor de berekening van de Syndicale premie: effectief gepresteerde dagen; dagen van de eerste week van het gewaarborgd loon in geval van ziekte; feestdagen; dagen van klein verlet (betaalde afwezigheid wegens geboorte, huwelijk, overlijden, ); dagen jaarlijkse vakantie; rustdagen; alle dagen werkloosheid wegens weerverlet; dagen economische werkloosheid of werkloosheid voor een andere reden, ten belope van maximum 40 dagen (in geval van mogelijkheid tot toepassing van het stelsel economische werkloosheid voor maximaal 8 weken) of maximum 20 dagen (in geval van mogelijkheid tot toepassing van het stelsel economische werkloosheid voor maximaal 4 weken); dagen betaald educatief verlof (max. 5/jaar); dagen syndicale opdracht. De syndicale premie wordt betaald door de vakbondsorganisaties op grond van een document dat door het fonds voor Bestaanszekerheid opgestuurd wordt aan de bouwvakkers. Bouwvakkers moeten dus gewoonweg het document overmaken aan een beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie en wij zorgen voor de betaling. 3 Getrouwheidszegels Deze zegels zijn bestemd voor alle arbeiders met een werkgever die behoort tot de bouwsector (rsz-kengetallen 024/- 026/- 044/- en 054/-). Het brutobedrag stemt overeen met 9 % van de verdiende brutolonen aan 100 % in de periode van 1 juli t.e.m. 30 juni van het volgende jaar. 4

5 De bouwvakker krijgt de zegelkaart ten laatste op 31 oktober in de brievenbus. Opmerking Periodes van schorsing ten gevolge van ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte kunnen voor de getrouwheidszegels gelijkgesteld worden. Men krijgt dan een afzonderlijke zegelkaart voor de referteperiode van het voorgaande kalenderjaar. 4 Weerverletzegels Weerverletzegels zijn bestemd voor alle bouwvakker uit de ruwbouw (onderneming met een rsz-kengetal 024/- of 054/-). Het brutobedrag stemt overeen met 2 % van de verdiende brutolonen aan 100 % in de periode van 1 januari t.e.m. 31 december. De bouwvakker krijgt de weerverletkaart ten laatste op 29 april in de brievenbus. 5 Aanvullende vergoeding werkloosheid Het bedrag van de aanvullende vergoeding werkloosheid is afhankelijk of je als arbeider in het bezit bent of niet van een legitimatiekaart rechthebbende. Bezit je een legitimatiekaart rechthebbende dan heb je recht op volgende vergoedingen: Dagbedragen (in de 6-dagenweek) Vanaf 01/10/2007 Categorie I 6,34 Categorie I A 6,66 Categorie II 7,63 Categorie II A 8,02 Categorie III 10,08 Categorie IV en meer 10,85 5

6 Je krijgt deze vergoeding gedurende een onbeperkte periode als je tijdelijk werkloos bent omwille van vorst of blijvende sneeuw. Je krijgt deze vergoeding gedurende een periode van 60 dagen (6-dagenweek) als je tijdelijk werkloos bent omwille van een andere reden. Deze vergoedingen worden uitbetaald door de ACV-werkloosheidsdiensten. Na deze periode van 60 dagen krijg je een aanvullende vergoeding van 2 (5-dagenweek) voor alle dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Deze vergoeding wordt uitbetaald door de werkgever. Bezit je geen legitimatiekaart rechthebbende, dan heb je recht op een vergoeding van 2 (5-dagenweek) voor alle dagen dat je tijdelijk werkloos bent omwille van vorst of blijvende sneeuw en gedurende een periode van 60 dagen als je tijdelijk werkloos bent omwille van een andere reden. Deze vergoedingen worden uitbetaald door de ACV-werkloosheidsdiensten. Na deze periode van 60 dagen krijg je een aanvullende vergoeding van 2 (5-dagenweek) voor alle dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Deze vergoeding wordt uitbetaald door de werkgever. We wijzen erop dat zelfstandigen in bijberoep, met een activiteit in de bouwsector, geen recht hebben op aanvullende werkloosheidsvergoedingen. Wanneer de zelfstandige activiteit echter niet onder de bouwsector valt, behoudt de zelfstandige in bijberoep zijn recht op aanvullende werkloosheidsvergoedingen. 6 Tegemoetkoming bij langdurige arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval met niet-dodelijke afloop, beroepsziekte, ziekte of ongeval van gemeen recht De bouwvakker die, op het ogenblik dat de arbeidsongeschiktheid aanvangt, verbonden is door een arbeidsovereenkomst met een werkgever uit de bouwnijverheid en recht heeft op de door de wet voorziene vergoedingen, kan aanspraak maken op deze tegemoetkoming. Voorwaarde is wel dat de arbeider meer dan 30 kalenderdagen arbeidsongeschikt blijft. 6

7 Kalenderdagen Tegemoetkoming vanaf 1/1/2012 1ste tot 30ste kalenderdag Geen 31ste tot 56ste kalenderdag 2,75 57ste tot 337ste kalenderdag 3,80 De vergoeding wordt uitgekeerd volgens de formule 5/7 van het aantal kalenderdagen van de ongeschiktheid. 7 Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met dodelijke afloop De weduwe(naar), of eerste erfgenaam, heeft recht op een éénmalige vergoeding van Daarbij komt nog een éénmalige vergoeding van 860 per kind ten laste op het ogenblik van het dodelijke arbeidsongeval. Bovendien is ook een jaarlijkse vergoeding voorzien van 860. Deze vergoeding wordt betaald voor elk kind dat in aanmerking komt voor kinderbijslag voor wezen en dit in het jaar dat volgt op het overlijden. 8 Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid van 66 % of meer Er is een éénmalige hoofdvergoeding van 690 en een éénmalige vergoeding van 550 per kind ten laste. Deze vergoedingen moeten betaald worden vanaf de datum van consolidatie. 9 Brugpensioen op 58 jaar Om recht te hebben op het brugpensioen bouw op de leeftijd van 58 jaar, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: de laatste werkgever moet behoren tot de bouwnijverheid; de werknemer moet de leeftijd van 58 jaar bereiken tijdens de duurtijd van de cao (01/01/ /12/2014); ten vroegste op de leeftijd van 58 jaar door de werkgever worden ontslagen (behalve om dringende redenen) tijdens de duurtijd van de cao (01/01/ /12/2014); 7

8 8 in geval van vooropzeg moet de werknemer ten minste 58 jaar zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst (= op het einde van de vooropzeg); in geval van betaling van een verbrekingsvergoeding moet de werknemer ten minste 58 jaar zijn bij de aanvang van de periode die gedekt wordt door de verbrekingsvergoeding; de werknemer moet ten minste 10 jaar activiteit bewijzen in de bouwnijverheid (= gewerkt hebben); de werknemer moet minstens 5 rechthebbende legitimatiekaarten in de loop van de laatste 10 jaar, of 7 rechthebbende kaarten in de loop van de laatste 15 jaar vóór de op-inactiviteitsstelling bewijzen. De kaarten van gelijkstelling worden hier wel in aanmerking genomen; de werknemer moet recht hebben op werkloosheidsvergoedingen; de werknemer moet elke beroepsactiviteit stoppen die niet door de wetgeving terzake is toegelaten. Bovendien moet de werknemer voldoen aan de voorwaarden van de algemene wetgeving inzake brugpensioen.

9 Voor het brugpensioen op 58 jaar betekent dit o.m. dat men in 2013, 38 jaar (mannen) - 35 jaar (vrouwen) loondienst moet bewijzen (uitvoering van het generatiepact). Voor 2014 wordt dit ook 38 jaar voor vrouwen. AANDACHT! Het bedrag van het brugpensioen bestaat uit 2 delen: de hoofdvergoeding, m.n. de werkloosheidsuitkeringen die, ongeacht de gezinstoestand van de bruggepensioneerde, altijd betaald worden aan het barema van gezinshoofd, zijnde 60 %; de aanvullende vergoeding brugpensioen ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid bouw. In de tabel kan je de maandelijks aanvullende bruto bedragen aflezen die toegekend worden. Op de totale vergoeding (werkloosheid + aanvullende vergoeding) wordt een inhouding toegepast van 6,5 %. Dit mag niet tot gevolg hebben, dat de totale vergoeding minder bedraagt dan 1.359,10 (op 1/1/2013) voor de bruggepensioneerde zonder gezinslast, en 1.637,06 (op 1/1/2013) voor de bruggepensioneerde met gezinslast. Bedrag van de aanvullende vergoeding (1) Categorieën Niet gezinshoofd Gezinshoofd (3) Categorie I 161,24 246,74 Categorie I A 168,99 254,49 Categorie II 191,25 276,75 Categorie II A 200,49 285,99 Categorie III 225,61 311,11 Categorie IV 254,52 340,02 Ploegbaas B (2) 311,92 397,42 Meestergast (2) 365,32 450,82 9

10 (1) Het bedrag uitgekeerd in december zal verhoogd worden met: - 61,25 voor niet-gezinshoofden, - 122,50 voor gezinshoofden. (2) Deze categorieën moeten kunnen bewijzen dat ze gedurende minstens 10 jaar, het loon gekregen hebben dat met deze functie overeenstemt. (3) Voor de definitie van gezinshoofd wordt verwezen naar de reglementering werkloosheid. 10 Brugpensioen ongeschikten op 56 jaar Om recht te hebben op het brugpensioen bouw ongeschikten op de leeftijd van 56 jaar, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: de laatste werkgever moet behoren tot de bouwnijverheid; de werknemer moet de leeftijd van 56 jaar bereiken tijdens de duurtijd van de cao (1/1/ /12/2014); ten vroegste op de leeftijd van 56 jaar door zijn werkgever worden ontslagen (behalve om dringende redenen) tijdens de duurtijd van de cao (1/1/ /12/2014); in geval van vooropzeg moet de werknemer ten minste 56 jaar zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst (= op het einde van de vooropzeg); in geval van betaling van een verbrekingsvergoeding moet de werknemer ten minste 56 jaar zijn bij de aanvang van de periode die door de verbrekingsvergoeding gedekt wordt; de kandidaat-bruggepensioneerde moet nog steeds tewerkgesteld zijn. Voor de toepassing van deze voorwaarde is het absoluut noodzakelijk persoonlijk contact op te nemen met de secretaris van ACV bouw - industrie & energie; de werknemer moet door de arbeidsgeneesheer arbeidsongeschikt verklaard worden (arbeidsongeschiktheid betekent hier beperkte fysische ongeschiktheid en moet gezien worden in functie van de arbeid die hij uitoefent); 10

11 de werknemer moet ten minste 10 jaar activiteit bewijzen in de bouwnijverheid (= gewerkt hebben); de werknemer moet minstens 5 rechthebbende legitimatiekaarten in de loop van de laatste 10 jaar, of 7 rechthebbende kaarten in de loop van de laatste 15 jaar bewijzen voor het einde van de arbeidsovereenkomst. De kaarten van gelijkstelling worden hier niet in aanmerking genomen; de werknemer moet recht hebben op werkloosheidsvergoedingen; de werknemer moet elke beroepsactiviteit stoppen die niet door de wetgeving terzake is toegelaten. Bovendien moet de werknemer voldoen aan de voorwaarden van de algemene wetgeving inzake brugpensioen. Dit betekent voor het brugpensioen ongeschikten onder meer, dat de werknemer 33 jaar loondienst moet bewijzen. Voor de bedragen van de maandelijks aanvullende vergoeding ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid Bouw, en voor de inhoudingen op de vergoeding brugpensioen, gelden dezelfde bepalingen als deze vermeld onder punt 9. Opmerking! Wil je op Brugpensioen ongeschikten dan raden wij jou ten zeerste aan VOORAF contact op te nemen met het ACVdienstencentrum of beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie en dit VOORALEER je zelf verdere stappen onderneemt. 11

12 11 Brugpensioen lange loopbaan (40 jaar) op 56 jaar Om recht te hebben op een aanvullende vergoeding bij brugpensioen op 56 jaar na een loopbaan van 40 jaar door het FBZ, moet men volgende voorwaarden vervullen: de laatste werkgever moet tot de bouwsector behoren; de werknemer moet de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt tijdens de duurtijd van de cao (1/1/ /12/2014); de werkgever mag de werknemer ten vroegste op 56 jaar ontslaan (behalve om dringende reden) tijdens de duurtijd van de cao (1/1/ /12/2014); in geval van vooropzeg moet de werknemer ten minste 56 jaar zijn aan het einde van de arbeidsovereenkomst (= aan het einde van de vooropzeg); bij betaling van een verbrekingsvergoeding moet de werknemer ten minste 56 jaar zijn aan het begin van de periode die door de verbrekingsvergoeding gedekt wordt; de werknemer moet minstens 10 jaar activiteit bewijzen (=gewerkt hebben) in de bouwsector; de werknemer moet in het bezit zijn van minstens 5 legitimatiekaarten rechthebbende, tijdens de laatste 10 jaar of 7 kaarten rechthebbende tijdens de laatste 15 jaar, die voorafgaan aan het einde van de arbeidsovereenkomst (in dit geval komen gelijkgestelde kaarten niet in aanmerking); de werknemer moet recht hebben op werkloosheidsuitkeringen; de werknemer moet alle beroepsactiviteit stoppen die door de reglementering terzake niet is toegestaan. Bovendien moet de werknemer voldoen aan de algemene voorwaarde: 40 jaar beroepsverleden hebben als loontrekkende werknemer. 12

13 Wat betreft de bedragen van de maandelijkse aanvullende vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid bouw en de afhouding op de vergoeding brugpensioen, zijn dezelfde bepalingen van toepassing zoals vermeld in punt 9. Opmerking! Wij raden u ten zeerste aan VOORAF contact te nemen met het ACV-dienstencentrum of beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie VOORALEER verdere stappen te ondernemen met het oog op de toekenning van brugpensioen op 56 jaar na 40 jaar loopbaan. 12 Begeleidende maatregelen Je bent bouwvakker, en jouw laatste werkgever behoort tot de bouwsector, dan kan je ten vroegste vanaf 58 jaar genieten van begeleidende maatregelen indien je voldoet aan volgende voorwaarden: de laatste werkgever moet behoren tot de bouwnijverheid; de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben en inactief (volledig werkloos) of invalide zijn (ongeschiktheid van 66 % of meer); deze inactiviteit volgt uit het feit dat de werknemer recht moet hebben op een hoofdvergoeding in het kader van één van volgende takken van de sociale zekerheid: werkloosheid, ziekte en invaliditeit (66 % of meer), beroepsziekte of arbeidsongevallen; bijkomende voorwaarde indien de hoofdvergoeding bestaat uit werkloosheid en de werkloosheid aanving voor de leeftijd van 52 jaar: in het bezit zijn van ten minste 25 rechthebbende legitimatiekaarten; bijkomende voorwaarde indien de hoofdvergoeding bestaat uit ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte, en de inactiviteit een aanvang nam voor de leeftijd van 52 jaar: ten minste 20 rechthebbende legitimatiekaarten bezitten; 13

14 de werknemer moet 5 rechthebbende legitimatiekaarten bewijzen in de laatste 10 jaar voor de op-inactiviteitsstelling, of 7 in de laatste 15 jaar voor de op-inactiviteitsstelling; de werknemer moet minstens 15 jaar tewerkstelling bewijzen in de bouwnijverheid. Het recht op begeleidende maatregelen wordt beperkt tot 2 jaar (tot 60 jaar). Voor de toepassing van deze voorwaarde kan je contact opnemen met jouw secretaris bij ACV bouw - industrie & energie. Statuut Volledig werkloos Ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval en beroepsziekte Loopbaanvereiste Op de leeftijd van # vereiste legitimatiekaarten + 52 jaar jaar jaar jaar Categorieën Aanvullende brutobedragen Minder dan 20 legitimatiekaarten 20 en meer legitimatiekaarten Categorie I 109,07 127,27 Categorie II 130,37 151,88 Categorie III 151,64 179,90 Categorie IV 172,93 203,87

15 Opgelet! Bij werkloosheid worden deze bedragen verminderd met de anciënniteitvergoeding. Een minimum van 49,58 is gewaarborgd, maar met de bijkomende beperking dat de totale vergoeding nooit meer mag bedragen dan de totale vergoeding brugpensioen. Inhoudingen Bestaat de hoofdvergoeding uit werkloosheid, dan wordt op de totale vergoeding (werkloosheid + aanvullende vergoeding) een inhouding van 6,5 % toegepast. Dit mag niet tot gevolg hebben dat de totale vergoeding minder bedraagt dan 1.359,10 (op 1/1/2013) voor de werkloze zonder gezinslasten en 1.637,06 (op 1/1/2013) voor de werkloze met gezinslast. Wil je meer informatie, raadpleeg dan het ACV-dienstencentrum of het beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie. 13 Bijzonder aanvullende vorstvergoeding De bouwvakker die: een legitimatiekaart bezit; tijdelijk werkloos is wegens slecht weer; een vorstvergoeding kreeg in de periode tussen 1 oktober t.e.m. 30 april van het volgende jaar; heeft recht op een aanvullende vergoeding van 5,35 bruto per betaalde vorstdag (stelsel 6-dagenweek). Betaling? De bijzonder aanvullende vorstvergoeding wordt betaald in de loop van de maand juni van het jaar na de referteperiode. 15

16 14 Vakantiegeld voor invalide bouwvakkers Een invalide bouwvakker (minstens 66 % ongeschikt) kan genieten van het vakantiegeld voor invalide bouwvakkers, indien hij voldoet aan de volgende voorwaarden: de werknemer moet 15 jaar beroepsloopbaan kunnen bewijzen in de bouwnijverheid; de laatste werkgever moet behoren tot de bouwnijverheid; de werknemer moet 5 rechthebbende legitimatiekaarten hebben in de 10 jaar voor zijn op-inactiviteitsstelling, of 7 in de laatste 15 jaar voor zijn opinactiviteitsstelling; de werknemer moet bewijzen dat hij zich in een toestand van invaliditeit bevond tijdens het vakantiedienstjaar dat voorafgaat aan het jaar van betaling van het vakantiegeld; Het jaarlijks toegekende bedrag is 540 bruto. 15 Aanvullend pensioen bouw De bouwsector beschikt over een sectoraal aanvullend pensioenstelsel, Plan Construo. ACV bouw - industrie & energie heeft een speciale folder waarin alle belangrijke informatie opgenomen werd. Vraag naar de folder Aanvullend pensioen bouw bij het ACVdienstencentrum of op het beroepssecretariaat van ACV bouw - industrie & energie! 16

17 16 Vakantiegeld aan de weduwe van een bouwvakker De reglementering hieromtrent is vrij ingewikkeld. Er bestaan verschillende regelingen naargelang de situatie (leeftijd, burgerlijke stand, was de bouwvakker al dan niet gepensioneerd,...) waarin de weduwe verkeert op het ogenblik van het overlijden van haar echtgenoot - bouwvakker. Voor meer info: neem contact op met ACV bouw - industrie & energie. 17 promotievergoeding voor het bouwbedrijf (Sefobo) Bouwvakkers die een hypothecaire lening aangingen en voldoen aan de voorwaarden, hebben per jaar recht op 1 % van het saldo van het theoretisch terug te betalen kapitaal, met een maximum van 383 bruto. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij jouw delegee, secretaris van ACVBIE of het plaatselijk ACV-dienstencentrum. 17

18 Adressen ACV bouw - industrie & energie Aalst - Oudenaarde Aalst: Hopmarkt 45 T Antwerpen Nationalestraat 111 T Bastogne rue Pierre Thomas 12 T Brussel Pletinckxstraat 19 T Charleroi rue Prunieau 5 T Gent - Eeklo Gent: Poel 7 T Hasselt Mgr. Broekxplein 6 T Leuven Kessel-Lo: Martelarenlaan 8 T Liège boulevard Saucy 10 T Mechelen Onder Den Toren 5 T Mons - La Louvière - Hainaut Occidental Namur - Brabant Wallon Mons: rue Claude de Bettignies 10 / 12 La Louvière: place Maugrétout 17 Tournai: avenue des Etats-Unis 10 bte 7 Bouge: chaussée de Louvain 510 Nivelles: rue des Canonniers 14 T T T T T Turnhout Korte Begijnenstraat 20 T Verviers pont Léopold 4 / 6 T Waas en Dender Dendermonde: Oude Vest 146 Sint-Niklaas: Hendrik Heymanplein 7 West-Vlaanderen Brugge: Oude Burg 17 Ieper: St.-Jacobsstraat 34 Kortrijk: President Kennedypark 16 D Oostende: Dr. L. Colensstraat 7 Roeselare: H. Horriestraat 31 A T T T T T T T V.U.: ACV bouw - industrie & energie, Trierstraat 31, 1040 Brussel / Oktober 2014 Trierstraat Brussel T F

19 Ja, ik wil graag lid worden van ACV bouw - industrie & energie. Naam:... Voornaam:... Adres: Rijksregisternummer:... PC en Gemeente:... (In België) Telefoon: Ik werk bij:... Adres bedrijf: PC en Gemeente:...

20 Hier postzegel kleven ACV bouw - industrie & energie

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee!

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee! Werff rappant 2012-2013 Speciale editie voor bouwvakkers in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector 6 Fonds voor Bestaanszekerheid 14 Neem stelling in, word delegee! Voorwoord inhoud 2 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

Wat zijn je rechten en plichten?

Wat zijn je rechten en plichten? Wat zijn je rechten en plichten? De loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden bij Carrefour (Hypermarkten en Markets) Een uitgave van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie ccent Jaarlijkse vakantie Inleiding Algemene bepalingen 2 Toepassingsgebied 2 Begrippen 4 Tijdstip van de jaarlijkse vakantie 5 - Collectief of individueel akkoord 5 - Regels van toepassing op de collectieve

Nadere informatie

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW! PC 330.03 TANDPROTHESEN OKT2014 Woordje van de nationaal verantwoordelijke 2013 was een belangrijk jaar. Op bevel van het Grondwettelijk Hof werden eindelijk - belangrijke stappen gezet in de richting

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

INKOMEN - 1. Het pensioen

INKOMEN - 1. Het pensioen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen elektriciens www.abvvmetaal.be SAMEN STERK Voorwoord 4 1. Inkomen 6 1.1 Loonvoorwaarden 6 1.1.1 Index 6 1.1.2 Koopkracht 6 1.1.2.1 Ecocheques

Nadere informatie

Onderrichtingen aan de Werkgevers

Onderrichtingen aan de Werkgevers Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid aan de Werkgevers In het Belgisch Staatsblad van 16.02.1965 verscheen het Koninklijk Besluit van 10.02.1965 waarbij de beslissing van het

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

2 Sociale Gids Autobus Autocar

2 Sociale Gids Autobus Autocar Verschillende soorten busdiensten... 3 A. ARBEIDSDUUR... 4 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 4 II. ONGEREGELD VERVOER (autocar)... 8 B. LONEN EN PREMIES... 15 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 15 II. BIJZONDER

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Hier kan je steeds terecht

Hier kan je steeds terecht Hier kan je steeds terecht ACV in je buurt ACV-Jongeren Postbus 10, 1031 Brussel www.acv-jongeren.be 02/246.32.33 (of.34) jongeren@acv-csc.be CM in je buurt Postbus 40, 1031 Brussel www.cm.be schoolverlaters@cm.be

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Metaalhandel www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid NIEUWSBRIEF MEI 2014 1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid Sinds 26 maart 2014 zijn alle werkgevers verplicht om bij de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek de tewerkstellingsplaats

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering het tijdskrediet, beschikbaar bij één van de RVA-kantoren of op de website van de RVA www.rva.be. U wenst uw prestaties in de privésector te verminderen

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt informatiedocument UITKERINGSAANVRAAG in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag INGEVOLGE EEN erkenning Versie 3.1 Ter 01.10.2013 UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN C3 SWT Nieuwe regeling Voorafgaande

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

Wegwijs in tijdskrediet ABVV

Wegwijs in tijdskrediet ABVV Wegwijs in tijdskrediet ABVV Samen sterk 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen.

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie