Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124"

Transcriptie

1 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T csc.be Oktober 2014 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

2 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart 2. Syndicale premie (sociaal voordeel) 3. Getrouwheidszegels 4. Weerverletzegels 5. Aanvullende werkloosheidsvergoedingen 6. Tegemoetkoming bij langdurige arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval met niet-dodelijke afloop, beroepsziekte, ziekte of ongeval van gemeen recht 7. Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met dodelijke afloop 8. Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid van 66 % of meer 9. Brugpensioen op 58 jaar 10. Brugpensioen ongeschikten op 56 jaar 11. Brugpensioen lange loopbaan (40 jaar) op 56 jaar 12. Begeleidende maatregelen 13. Bijzonder aanvullende vorstvergoeding 14. Vakantiegeld voor invalide bouwvakkers 15. Aanvullend pensioen bouw 16. Vakantiegeld aan de weduwe van een bouwvakker 17. Promotievergoeding voor het bouwbedrijf (sefobo) 2

3 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw Oktober 2014 PC Legitimatiekaart Deze kaart vormt de basis van een aantal voordelen binnen de Bestaanszekerheid van de bouwsector. De kaart rechthebbende wordt afgeleverd zodra de bouwvakker 200 dagen (in de zesdagenweek), of 167 dagen (in de vijfdagenweek) prestaties en/of gelijkgestelde dagen bewijst in het voorgaande kalenderjaar (= refertejaar). Arbeiders die geen rechthebbende kaart kregen maar in het refertejaar toch prestaties leverden in de bouwnijverheid, krijgen een niet-rechthebbende legitimatiekaart. Deze kaart vermeldt het aantal gepresteerde en/of gelijkgestelde dagen. Opmerking! Zowel voor jonge als oudere bouwvakkers bestaan er een aantal versoepelingsmaatregelen om een rechthebbende legitimatiekaart te bekomen. Raadpleeg hiervoor het ACVdienstencentrum of secretariaat van ACV bouw - industrie & energie. 2 Syndicale premie (sociaal voordeel) De syndicale premie (ook sociaal voordeel genoemd) wordt toegekend aan alle arbeiders uit de bouwsector die aangesloten zijn bij een vakbond. Het bedrag van de syndicale premie komt overeen met 0,62 per gepresteerde of gelijkgestelde dag in de loop van de referteperiode (van 1 april tot 31 maart) met een maximum van 135 per jaar. 3

4 Volgende dagen worden in aanmerking genomen voor de berekening van de Syndicale premie: effectief gepresteerde dagen; dagen van de eerste week van het gewaarborgd loon in geval van ziekte; feestdagen; dagen van klein verlet (betaalde afwezigheid wegens geboorte, huwelijk, overlijden, ); dagen jaarlijkse vakantie; rustdagen; alle dagen werkloosheid wegens weerverlet; dagen economische werkloosheid of werkloosheid voor een andere reden, ten belope van maximum 40 dagen (in geval van mogelijkheid tot toepassing van het stelsel economische werkloosheid voor maximaal 8 weken) of maximum 20 dagen (in geval van mogelijkheid tot toepassing van het stelsel economische werkloosheid voor maximaal 4 weken); dagen betaald educatief verlof (max. 5/jaar); dagen syndicale opdracht. De syndicale premie wordt betaald door de vakbondsorganisaties op grond van een document dat door het fonds voor Bestaanszekerheid opgestuurd wordt aan de bouwvakkers. Bouwvakkers moeten dus gewoonweg het document overmaken aan een beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie en wij zorgen voor de betaling. 3 Getrouwheidszegels Deze zegels zijn bestemd voor alle arbeiders met een werkgever die behoort tot de bouwsector (rsz-kengetallen 024/- 026/- 044/- en 054/-). Het brutobedrag stemt overeen met 9 % van de verdiende brutolonen aan 100 % in de periode van 1 juli t.e.m. 30 juni van het volgende jaar. 4

5 De bouwvakker krijgt de zegelkaart ten laatste op 31 oktober in de brievenbus. Opmerking Periodes van schorsing ten gevolge van ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte kunnen voor de getrouwheidszegels gelijkgesteld worden. Men krijgt dan een afzonderlijke zegelkaart voor de referteperiode van het voorgaande kalenderjaar. 4 Weerverletzegels Weerverletzegels zijn bestemd voor alle bouwvakker uit de ruwbouw (onderneming met een rsz-kengetal 024/- of 054/-). Het brutobedrag stemt overeen met 2 % van de verdiende brutolonen aan 100 % in de periode van 1 januari t.e.m. 31 december. De bouwvakker krijgt de weerverletkaart ten laatste op 29 april in de brievenbus. 5 Aanvullende vergoeding werkloosheid Het bedrag van de aanvullende vergoeding werkloosheid is afhankelijk of je als arbeider in het bezit bent of niet van een legitimatiekaart rechthebbende. Bezit je een legitimatiekaart rechthebbende dan heb je recht op volgende vergoedingen: Dagbedragen (in de 6-dagenweek) Vanaf 01/10/2007 Categorie I 6,34 Categorie I A 6,66 Categorie II 7,63 Categorie II A 8,02 Categorie III 10,08 Categorie IV en meer 10,85 5

6 Je krijgt deze vergoeding gedurende een onbeperkte periode als je tijdelijk werkloos bent omwille van vorst of blijvende sneeuw. Je krijgt deze vergoeding gedurende een periode van 60 dagen (6-dagenweek) als je tijdelijk werkloos bent omwille van een andere reden. Deze vergoedingen worden uitbetaald door de ACV-werkloosheidsdiensten. Na deze periode van 60 dagen krijg je een aanvullende vergoeding van 2 (5-dagenweek) voor alle dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Deze vergoeding wordt uitbetaald door de werkgever. Bezit je geen legitimatiekaart rechthebbende, dan heb je recht op een vergoeding van 2 (5-dagenweek) voor alle dagen dat je tijdelijk werkloos bent omwille van vorst of blijvende sneeuw en gedurende een periode van 60 dagen als je tijdelijk werkloos bent omwille van een andere reden. Deze vergoedingen worden uitbetaald door de ACV-werkloosheidsdiensten. Na deze periode van 60 dagen krijg je een aanvullende vergoeding van 2 (5-dagenweek) voor alle dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Deze vergoeding wordt uitbetaald door de werkgever. We wijzen erop dat zelfstandigen in bijberoep, met een activiteit in de bouwsector, geen recht hebben op aanvullende werkloosheidsvergoedingen. Wanneer de zelfstandige activiteit echter niet onder de bouwsector valt, behoudt de zelfstandige in bijberoep zijn recht op aanvullende werkloosheidsvergoedingen. 6 Tegemoetkoming bij langdurige arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval met niet-dodelijke afloop, beroepsziekte, ziekte of ongeval van gemeen recht De bouwvakker die, op het ogenblik dat de arbeidsongeschiktheid aanvangt, verbonden is door een arbeidsovereenkomst met een werkgever uit de bouwnijverheid en recht heeft op de door de wet voorziene vergoedingen, kan aanspraak maken op deze tegemoetkoming. Voorwaarde is wel dat de arbeider meer dan 30 kalenderdagen arbeidsongeschikt blijft. 6

7 Kalenderdagen Tegemoetkoming vanaf 1/1/2012 1ste tot 30ste kalenderdag Geen 31ste tot 56ste kalenderdag 2,75 57ste tot 337ste kalenderdag 3,80 De vergoeding wordt uitgekeerd volgens de formule 5/7 van het aantal kalenderdagen van de ongeschiktheid. 7 Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met dodelijke afloop De weduwe(naar), of eerste erfgenaam, heeft recht op een éénmalige vergoeding van Daarbij komt nog een éénmalige vergoeding van 860 per kind ten laste op het ogenblik van het dodelijke arbeidsongeval. Bovendien is ook een jaarlijkse vergoeding voorzien van 860. Deze vergoeding wordt betaald voor elk kind dat in aanmerking komt voor kinderbijslag voor wezen en dit in het jaar dat volgt op het overlijden. 8 Tegemoetkoming bij arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid van 66 % of meer Er is een éénmalige hoofdvergoeding van 690 en een éénmalige vergoeding van 550 per kind ten laste. Deze vergoedingen moeten betaald worden vanaf de datum van consolidatie. 9 Brugpensioen op 58 jaar Om recht te hebben op het brugpensioen bouw op de leeftijd van 58 jaar, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: de laatste werkgever moet behoren tot de bouwnijverheid; de werknemer moet de leeftijd van 58 jaar bereiken tijdens de duurtijd van de cao (01/01/ /12/2014); ten vroegste op de leeftijd van 58 jaar door de werkgever worden ontslagen (behalve om dringende redenen) tijdens de duurtijd van de cao (01/01/ /12/2014); 7

8 8 in geval van vooropzeg moet de werknemer ten minste 58 jaar zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst (= op het einde van de vooropzeg); in geval van betaling van een verbrekingsvergoeding moet de werknemer ten minste 58 jaar zijn bij de aanvang van de periode die gedekt wordt door de verbrekingsvergoeding; de werknemer moet ten minste 10 jaar activiteit bewijzen in de bouwnijverheid (= gewerkt hebben); de werknemer moet minstens 5 rechthebbende legitimatiekaarten in de loop van de laatste 10 jaar, of 7 rechthebbende kaarten in de loop van de laatste 15 jaar vóór de op-inactiviteitsstelling bewijzen. De kaarten van gelijkstelling worden hier wel in aanmerking genomen; de werknemer moet recht hebben op werkloosheidsvergoedingen; de werknemer moet elke beroepsactiviteit stoppen die niet door de wetgeving terzake is toegelaten. Bovendien moet de werknemer voldoen aan de voorwaarden van de algemene wetgeving inzake brugpensioen.

9 Voor het brugpensioen op 58 jaar betekent dit o.m. dat men in 2013, 38 jaar (mannen) - 35 jaar (vrouwen) loondienst moet bewijzen (uitvoering van het generatiepact). Voor 2014 wordt dit ook 38 jaar voor vrouwen. AANDACHT! Het bedrag van het brugpensioen bestaat uit 2 delen: de hoofdvergoeding, m.n. de werkloosheidsuitkeringen die, ongeacht de gezinstoestand van de bruggepensioneerde, altijd betaald worden aan het barema van gezinshoofd, zijnde 60 %; de aanvullende vergoeding brugpensioen ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid bouw. In de tabel kan je de maandelijks aanvullende bruto bedragen aflezen die toegekend worden. Op de totale vergoeding (werkloosheid + aanvullende vergoeding) wordt een inhouding toegepast van 6,5 %. Dit mag niet tot gevolg hebben, dat de totale vergoeding minder bedraagt dan 1.359,10 (op 1/1/2013) voor de bruggepensioneerde zonder gezinslast, en 1.637,06 (op 1/1/2013) voor de bruggepensioneerde met gezinslast. Bedrag van de aanvullende vergoeding (1) Categorieën Niet gezinshoofd Gezinshoofd (3) Categorie I 161,24 246,74 Categorie I A 168,99 254,49 Categorie II 191,25 276,75 Categorie II A 200,49 285,99 Categorie III 225,61 311,11 Categorie IV 254,52 340,02 Ploegbaas B (2) 311,92 397,42 Meestergast (2) 365,32 450,82 9

10 (1) Het bedrag uitgekeerd in december zal verhoogd worden met: - 61,25 voor niet-gezinshoofden, - 122,50 voor gezinshoofden. (2) Deze categorieën moeten kunnen bewijzen dat ze gedurende minstens 10 jaar, het loon gekregen hebben dat met deze functie overeenstemt. (3) Voor de definitie van gezinshoofd wordt verwezen naar de reglementering werkloosheid. 10 Brugpensioen ongeschikten op 56 jaar Om recht te hebben op het brugpensioen bouw ongeschikten op de leeftijd van 56 jaar, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: de laatste werkgever moet behoren tot de bouwnijverheid; de werknemer moet de leeftijd van 56 jaar bereiken tijdens de duurtijd van de cao (1/1/ /12/2014); ten vroegste op de leeftijd van 56 jaar door zijn werkgever worden ontslagen (behalve om dringende redenen) tijdens de duurtijd van de cao (1/1/ /12/2014); in geval van vooropzeg moet de werknemer ten minste 56 jaar zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst (= op het einde van de vooropzeg); in geval van betaling van een verbrekingsvergoeding moet de werknemer ten minste 56 jaar zijn bij de aanvang van de periode die door de verbrekingsvergoeding gedekt wordt; de kandidaat-bruggepensioneerde moet nog steeds tewerkgesteld zijn. Voor de toepassing van deze voorwaarde is het absoluut noodzakelijk persoonlijk contact op te nemen met de secretaris van ACV bouw - industrie & energie; de werknemer moet door de arbeidsgeneesheer arbeidsongeschikt verklaard worden (arbeidsongeschiktheid betekent hier beperkte fysische ongeschiktheid en moet gezien worden in functie van de arbeid die hij uitoefent); 10

11 de werknemer moet ten minste 10 jaar activiteit bewijzen in de bouwnijverheid (= gewerkt hebben); de werknemer moet minstens 5 rechthebbende legitimatiekaarten in de loop van de laatste 10 jaar, of 7 rechthebbende kaarten in de loop van de laatste 15 jaar bewijzen voor het einde van de arbeidsovereenkomst. De kaarten van gelijkstelling worden hier niet in aanmerking genomen; de werknemer moet recht hebben op werkloosheidsvergoedingen; de werknemer moet elke beroepsactiviteit stoppen die niet door de wetgeving terzake is toegelaten. Bovendien moet de werknemer voldoen aan de voorwaarden van de algemene wetgeving inzake brugpensioen. Dit betekent voor het brugpensioen ongeschikten onder meer, dat de werknemer 33 jaar loondienst moet bewijzen. Voor de bedragen van de maandelijks aanvullende vergoeding ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid Bouw, en voor de inhoudingen op de vergoeding brugpensioen, gelden dezelfde bepalingen als deze vermeld onder punt 9. Opmerking! Wil je op Brugpensioen ongeschikten dan raden wij jou ten zeerste aan VOORAF contact op te nemen met het ACVdienstencentrum of beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie en dit VOORALEER je zelf verdere stappen onderneemt. 11

12 11 Brugpensioen lange loopbaan (40 jaar) op 56 jaar Om recht te hebben op een aanvullende vergoeding bij brugpensioen op 56 jaar na een loopbaan van 40 jaar door het FBZ, moet men volgende voorwaarden vervullen: de laatste werkgever moet tot de bouwsector behoren; de werknemer moet de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt tijdens de duurtijd van de cao (1/1/ /12/2014); de werkgever mag de werknemer ten vroegste op 56 jaar ontslaan (behalve om dringende reden) tijdens de duurtijd van de cao (1/1/ /12/2014); in geval van vooropzeg moet de werknemer ten minste 56 jaar zijn aan het einde van de arbeidsovereenkomst (= aan het einde van de vooropzeg); bij betaling van een verbrekingsvergoeding moet de werknemer ten minste 56 jaar zijn aan het begin van de periode die door de verbrekingsvergoeding gedekt wordt; de werknemer moet minstens 10 jaar activiteit bewijzen (=gewerkt hebben) in de bouwsector; de werknemer moet in het bezit zijn van minstens 5 legitimatiekaarten rechthebbende, tijdens de laatste 10 jaar of 7 kaarten rechthebbende tijdens de laatste 15 jaar, die voorafgaan aan het einde van de arbeidsovereenkomst (in dit geval komen gelijkgestelde kaarten niet in aanmerking); de werknemer moet recht hebben op werkloosheidsuitkeringen; de werknemer moet alle beroepsactiviteit stoppen die door de reglementering terzake niet is toegestaan. Bovendien moet de werknemer voldoen aan de algemene voorwaarde: 40 jaar beroepsverleden hebben als loontrekkende werknemer. 12

13 Wat betreft de bedragen van de maandelijkse aanvullende vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid bouw en de afhouding op de vergoeding brugpensioen, zijn dezelfde bepalingen van toepassing zoals vermeld in punt 9. Opmerking! Wij raden u ten zeerste aan VOORAF contact te nemen met het ACV-dienstencentrum of beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie VOORALEER verdere stappen te ondernemen met het oog op de toekenning van brugpensioen op 56 jaar na 40 jaar loopbaan. 12 Begeleidende maatregelen Je bent bouwvakker, en jouw laatste werkgever behoort tot de bouwsector, dan kan je ten vroegste vanaf 58 jaar genieten van begeleidende maatregelen indien je voldoet aan volgende voorwaarden: de laatste werkgever moet behoren tot de bouwnijverheid; de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben en inactief (volledig werkloos) of invalide zijn (ongeschiktheid van 66 % of meer); deze inactiviteit volgt uit het feit dat de werknemer recht moet hebben op een hoofdvergoeding in het kader van één van volgende takken van de sociale zekerheid: werkloosheid, ziekte en invaliditeit (66 % of meer), beroepsziekte of arbeidsongevallen; bijkomende voorwaarde indien de hoofdvergoeding bestaat uit werkloosheid en de werkloosheid aanving voor de leeftijd van 52 jaar: in het bezit zijn van ten minste 25 rechthebbende legitimatiekaarten; bijkomende voorwaarde indien de hoofdvergoeding bestaat uit ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte, en de inactiviteit een aanvang nam voor de leeftijd van 52 jaar: ten minste 20 rechthebbende legitimatiekaarten bezitten; 13

14 de werknemer moet 5 rechthebbende legitimatiekaarten bewijzen in de laatste 10 jaar voor de op-inactiviteitsstelling, of 7 in de laatste 15 jaar voor de op-inactiviteitsstelling; de werknemer moet minstens 15 jaar tewerkstelling bewijzen in de bouwnijverheid. Het recht op begeleidende maatregelen wordt beperkt tot 2 jaar (tot 60 jaar). Voor de toepassing van deze voorwaarde kan je contact opnemen met jouw secretaris bij ACV bouw - industrie & energie. Statuut Volledig werkloos Ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval en beroepsziekte Loopbaanvereiste Op de leeftijd van # vereiste legitimatiekaarten + 52 jaar jaar jaar jaar Categorieën Aanvullende brutobedragen Minder dan 20 legitimatiekaarten 20 en meer legitimatiekaarten Categorie I 109,07 127,27 Categorie II 130,37 151,88 Categorie III 151,64 179,90 Categorie IV 172,93 203,87

15 Opgelet! Bij werkloosheid worden deze bedragen verminderd met de anciënniteitvergoeding. Een minimum van 49,58 is gewaarborgd, maar met de bijkomende beperking dat de totale vergoeding nooit meer mag bedragen dan de totale vergoeding brugpensioen. Inhoudingen Bestaat de hoofdvergoeding uit werkloosheid, dan wordt op de totale vergoeding (werkloosheid + aanvullende vergoeding) een inhouding van 6,5 % toegepast. Dit mag niet tot gevolg hebben dat de totale vergoeding minder bedraagt dan 1.359,10 (op 1/1/2013) voor de werkloze zonder gezinslasten en 1.637,06 (op 1/1/2013) voor de werkloze met gezinslast. Wil je meer informatie, raadpleeg dan het ACV-dienstencentrum of het beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie. 13 Bijzonder aanvullende vorstvergoeding De bouwvakker die: een legitimatiekaart bezit; tijdelijk werkloos is wegens slecht weer; een vorstvergoeding kreeg in de periode tussen 1 oktober t.e.m. 30 april van het volgende jaar; heeft recht op een aanvullende vergoeding van 5,35 bruto per betaalde vorstdag (stelsel 6-dagenweek). Betaling? De bijzonder aanvullende vorstvergoeding wordt betaald in de loop van de maand juni van het jaar na de referteperiode. 15

16 14 Vakantiegeld voor invalide bouwvakkers Een invalide bouwvakker (minstens 66 % ongeschikt) kan genieten van het vakantiegeld voor invalide bouwvakkers, indien hij voldoet aan de volgende voorwaarden: de werknemer moet 15 jaar beroepsloopbaan kunnen bewijzen in de bouwnijverheid; de laatste werkgever moet behoren tot de bouwnijverheid; de werknemer moet 5 rechthebbende legitimatiekaarten hebben in de 10 jaar voor zijn op-inactiviteitsstelling, of 7 in de laatste 15 jaar voor zijn opinactiviteitsstelling; de werknemer moet bewijzen dat hij zich in een toestand van invaliditeit bevond tijdens het vakantiedienstjaar dat voorafgaat aan het jaar van betaling van het vakantiegeld; Het jaarlijks toegekende bedrag is 540 bruto. 15 Aanvullend pensioen bouw De bouwsector beschikt over een sectoraal aanvullend pensioenstelsel, Plan Construo. ACV bouw - industrie & energie heeft een speciale folder waarin alle belangrijke informatie opgenomen werd. Vraag naar de folder Aanvullend pensioen bouw bij het ACVdienstencentrum of op het beroepssecretariaat van ACV bouw - industrie & energie! 16

17 16 Vakantiegeld aan de weduwe van een bouwvakker De reglementering hieromtrent is vrij ingewikkeld. Er bestaan verschillende regelingen naargelang de situatie (leeftijd, burgerlijke stand, was de bouwvakker al dan niet gepensioneerd,...) waarin de weduwe verkeert op het ogenblik van het overlijden van haar echtgenoot - bouwvakker. Voor meer info: neem contact op met ACV bouw - industrie & energie. 17 promotievergoeding voor het bouwbedrijf (Sefobo) Bouwvakkers die een hypothecaire lening aangingen en voldoen aan de voorwaarden, hebben per jaar recht op 1 % van het saldo van het theoretisch terug te betalen kapitaal, met een maximum van 383 bruto. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij jouw delegee, secretaris van ACVBIE of het plaatselijk ACV-dienstencentrum. 17

18 Adressen ACV bouw - industrie & energie Aalst - Oudenaarde Aalst: Hopmarkt 45 T Antwerpen Nationalestraat 111 T Bastogne rue Pierre Thomas 12 T Brussel Pletinckxstraat 19 T Charleroi rue Prunieau 5 T Gent - Eeklo Gent: Poel 7 T Hasselt Mgr. Broekxplein 6 T Leuven Kessel-Lo: Martelarenlaan 8 T Liège boulevard Saucy 10 T Mechelen Onder Den Toren 5 T Mons - La Louvière - Hainaut Occidental Namur - Brabant Wallon Mons: rue Claude de Bettignies 10 / 12 La Louvière: place Maugrétout 17 Tournai: avenue des Etats-Unis 10 bte 7 Bouge: chaussée de Louvain 510 Nivelles: rue des Canonniers 14 T T T T T Turnhout Korte Begijnenstraat 20 T Verviers pont Léopold 4 / 6 T Waas en Dender Dendermonde: Oude Vest 146 Sint-Niklaas: Hendrik Heymanplein 7 West-Vlaanderen Brugge: Oude Burg 17 Ieper: St.-Jacobsstraat 34 Kortrijk: President Kennedypark 16 D Oostende: Dr. L. Colensstraat 7 Roeselare: H. Horriestraat 31 A T T T T T T T V.U.: ACV bouw - industrie & energie, Trierstraat 31, 1040 Brussel / Oktober 2014 Trierstraat Brussel T F

19 Ja, ik wil graag lid worden van ACV bouw - industrie & energie. Naam:... Voornaam:... Adres: Rijksregisternummer:... PC en Gemeente:... (In België) Telefoon: Ik werk bij:... Adres bedrijf: PC en Gemeente:...

20 Hier postzegel kleven ACV bouw - industrie & energie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Bosontginning PSC 125.01 Maart 2016 1 Aanvullende

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Marmer PSC 102.08 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2012 Marmer April 2012 PSC 102.08 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Nadere informatie

Vezelcement PSC

Vezelcement PSC Vezelcement PSC 106.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be 2013-2014 Vezelcement 2013-2014 PSC 106.03 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC Zagerijen & Houthandel PSC 125.02 & PSC 125.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Zagerijen & Houthandel

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Steenbakkerijen September 2015 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid. Stoffering en houtbewerking PC 126

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid. Stoffering en houtbewerking PC 126 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Stoffering en houtbewerking PC 126 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2014

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2016 Shutterstock Inhoudstafel 1. Inleiding

Nadere informatie

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC Bosontginning PSC 125.01 Zagerijen PSC 125.02 & Houthandel PSC 125.03 1 Bosontginning Gezien de specificiteit van deze sector vind je hierna enkel een opsomming van de vergoedingen die via het Bosuitbatingsfonds

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 istock Inhoudstafel 1. Inleiding

Nadere informatie

Glasnijverheid PC 115

Glasnijverheid PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Glasnijverheid PC 115 Inhoudstafel 2 Glasnijverheid algemene bepalingen

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee!

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee! Werff rappant 2012-2013 Speciale editie voor bouwvakkers in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector 6 Fonds voor Bestaanszekerheid 14 Neem stelling in, word delegee! Voorwoord inhoud 2 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2011 Een cao 2011-2012 om jouw

Nadere informatie

Betonindustrie PSC Claudine Celva

Betonindustrie PSC Claudine Celva Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 Claudine Celva Betonindustrie September

Nadere informatie

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 AGC Ondernemingsovereenkomst 2013-2014 & andere conventionele

Nadere informatie

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2012 Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC 327.01 Inhoudstafel 1. Minimumlonen

Nadere informatie

AGC PC 115 Juni 2016.

AGC PC 115 Juni 2016. AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Juni 2016 AGC Ondernemingsovereenkomst 2015-2016 & andere conventionele

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Mei 2014 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de lonen

Nadere informatie

Papierrecuperatie PSC

Papierrecuperatie PSC Papierrecuperatie PSC 142.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Inhoudstafel 1. Beroepsclassificatie

Nadere informatie

Gids voor bouwvakkers PC 124

Gids voor bouwvakkers PC 124 Gids voor bouwvakkers PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2011 Inhoudstafel 1. Tewerkstelling in België

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de

Nadere informatie

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321

Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Groothandelaars & verdelers van geneesmiddelen PC 321 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie en LBC-NVK Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Groothandelaars

Nadere informatie

Sociale werkplaatsen Vlaanderen PSC

Sociale werkplaatsen Vlaanderen PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2013 Sociale werkplaatsen Vlaanderen PSC 327.01 Inhoudstafel 1. Minimumlonen

Nadere informatie

Is jouw loon correct? Barema volwassenen

Is jouw loon correct? Barema volwassenen Is jouw loon correct? Barema volwassenen Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Mei 2012 Correct loon - Barema volwassenen

Nadere informatie

Cementfabrieken PSC

Cementfabrieken PSC Cementfabrieken PSC 106.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Cementfabrieken December 2014 PSC 106.01

Nadere informatie

Papier- en kartonbewerking PC 136

Papier- en kartonbewerking PC 136 Papier- en kartonbewerking PC 136 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Maart 2014 Inhoudstafel 1. Loon- en arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Minimumuurlonen. 2. Maaltijdcheque. 3. Arbeidsduur. 4. Polyvalentie. 5. Toeslagen en overuren. 6. Eindejaarspremie. 7.

Inhoudstafel. 1. Minimumuurlonen. 2. Maaltijdcheque. 3. Arbeidsduur. 4. Polyvalentie. 5. Toeslagen en overuren. 6. Eindejaarspremie. 7. Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be April 2016 Dagbladen PSC 130.02 Inhoudstafel 1. Minimumuurlonen 2. Maaltijdcheque

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden. chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012 PC 116

Loon- en arbeidsvoorwaarden. chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012 PC 116 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Maart 2012 Loon- en arbeidsvoorwaarden voor chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012

Nadere informatie

Betoncentrales PC 124

Betoncentrales PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be September 2011 Betoncentrales PC 124 Inhoudstafel 1. Functie- en loonclassificatie

Nadere informatie

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DEZE FOLDER KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE SECTOR VAN DE TOERISTISCHE ATTRACTIES.

Nadere informatie

Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC 130.01

Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC 130.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC 130.01 Inhoudstafel 1. Minimumuurlonen

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2016 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 ERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 INHOUD INLEIDING... 3 I. Ik gebruik openbaar vervoer om naar het werk te gaan... 5 Werkgeversbijdrage openbaar vervoer (cao 19 octies)... 5 II. Ik gebruik privévervoer om naar

Nadere informatie

Papier en kartonbewerking PC 136

Papier en kartonbewerking PC 136 Papier en kartonbewerking PC 136 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Inhoudstafel 1. Loon- en arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE

TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE TEXTIELVERZORGING PC 110 FUNCTIECLASSIFICATIE Inhoud INHOUD Hoe ziet deze functieclassificatie eruit?........... 4 Het vlinderniveau............................ 6 Wie bepaalt de hoofdfunctie en het vlinderniveau

Nadere informatie

TEXTIEL- VERZORGING PC 110

TEXTIEL- VERZORGING PC 110 TEXTIEL- VERZORGING PC 110 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector textielverzorging.......3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2014 Loon- en arbeidsvoorwaarden Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen

Nadere informatie

VLASBEREIDING PSC

VLASBEREIDING PSC VLASBEREIDING PSC 120.02 CAO 2011-2012 Inhoud Inhoud Nationaal akkoord voor de sector van de vlasbereiding....3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul Aanvraag Bij wijzigingen

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

EXTIEL- RECUPERATIE CAO (PSC )

EXTIEL- RECUPERATIE CAO (PSC ) EXTIEL- RECUPERATIE CAO 2015-2016 (PSC 142.02) INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Premies... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 5 BESTAANSZEKERHEID... 7 Toeslag bij

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

INLEIDING. Een nieuw sectoraal akkoord 2015-2016 binnen de sector jute is een feit. De resultaten vind je in deze sectorpublicatie.

INLEIDING. Een nieuw sectoraal akkoord 2015-2016 binnen de sector jute is een feit. De resultaten vind je in deze sectorpublicatie. CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Cadeaucheque... 4 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)... 5 Aanvullende sociale toelage

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

PC 126. Stoffering en houtbewerking

PC 126. Stoffering en houtbewerking Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Stoffering en houtbewerking PC 126 Inhoudstafel 1. Minimumuurlonen

Nadere informatie

TEXTIEL EN BREIGOED PC

TEXTIEL EN BREIGOED PC TEXTIEL EN BREIGOED PC 120.00 CAO 2011-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Nationaal akkoord voor de sector textiel en breigoed.....3 Inkomen.......................................4 Index........................................4

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en vergoedingen k Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen en premies met 1,1%. De vergoedingen bestaanszekerheid

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

TEXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016

TEXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016 EXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Vervoerkosten... 5 Aanvullende vakantievergoeding / eindejaarspremie... 6 BESTAANSZEKERHEID... 7 Aanvullende

Nadere informatie

PC 107 CAO MEESTER- KLEERMAKERS

PC 107 CAO MEESTER- KLEERMAKERS PC 107 CAO 2017-2018 MEESTER- KLEERMAKERS INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Loonsverhoging... 4 Huisarbeid... 4 Maaltijdcheques... 5 Vervoerkosten... 6 Eindejaarspremie... 6 CONTRACT... 7 Opzegtermijnen...

Nadere informatie

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten.

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten. jouw beroepscentrale Als je aansluit bij het ACV, ben je automatisch ook lid van een beroepscentrale. De sector waarin je werkt, bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent. Jij bent lid van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC

Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC 130.01 Inhoudstafel 1. Minimumuurlonen

Nadere informatie

Lid zijn van ACVBIE? Heel voordelig! Word lid van ACVBIE. en haal eruit wat erin zit!

Lid zijn van ACVBIE? Heel voordelig! Word lid van ACVBIE. en haal eruit wat erin zit! Lid zijn van ACVBIE? Heel voordelig! Word lid van ACVBIE en haal eruit wat erin zit! Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be

Nadere informatie

ELEKTRICIENS PSC 149.01

ELEKTRICIENS PSC 149.01 ELEKTRICIENS PSC 149.01 CAO 2011-2012 Inhoud 2 Inhoud Nationaal akkoord voor de sector elektriciens........... 3 Inkomen........................................... 4 Index...........................................

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW

SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN SEIZOENARBEID LAND- EN TUINBOUW IN DEZE GIDS KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR DE ARBEIDERS EN ARBEIDSTERS DIE

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

DI ONFECTIE PC 109 FUNCTIECLASSIFICATIE

DI ONFECTIE PC 109 FUNCTIECLASSIFICATIE DI ONFECTIE PC 109 FUNCTIECLASSIFICATIE INHOUD Inleiding... 3 Hoe ziet deze functieclassificatie eruit?... 4 Wie bepaalt de functie van de individuele werknemer?...7 Op welke manier moet de werkgever je

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 Het Vlaams zorgkrediet In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Is jouw loon correct? Barema volwassenen

Is jouw loon correct? Barema volwassenen Is jouw loon correct? Barema volwassenen Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 istock Correct loon - Barema

Nadere informatie

METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01

METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01 METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 6 Sectoraal pensioenstelsel... 6 Bestaanszekerheid...

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015

BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015 EREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015 INHOUD Inleiding... 3 1. Het begrip loon... 4 1.1. Wat is loon?... 4 1.2. Wat is geen loon?... 4 2. Overzicht... 5 3. Brutoloon... 6 4. Sociale zekerheidsbijdrage...

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie