PROJECTPLAN Oostelijke rondweg Bedum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTPLAN Oostelijke rondweg Bedum"

Transcriptie

1 PROJECTPLAN Oostelijke rondweg Bedum Projectnaam : Oostelijke Rondweg Bedum Hoofdproduct : Programma N361 en Bedum Product : Oostelijke Rondweg Bedum Opdrachtgever : Reinout Schoonbeek Projectleider : Jeroen Veltman Afdeling : VV Datum : 20 januari 2014 Status : definitief 1. Aanleiding en doel 1.1. Aanleiding Vrachtverkeer (van onder andere de FrieslandCampina Domo) zorgt in toenemende mate voor leefbaarheidsproblemen in het dorp Bedum. De gemeente Bedum en haar bevolking hebben daarbij meerdere malen laten weten graag een rondweg om Bedum gerealiseerd te zien. Hiervoor heeft de gemeente Bedum in haar structuurplan uit 2006 al rekening gehouden met een nieuwe weg vanaf het Boterdiep langs de noordzijde van het spoor en die ter hoogte van Ter laan 31 naar de Sint Annerweg afbuigt (zie bijlage 2). In het provinciaal collegeprogramma is opgenomen de verkeersproblemen in Bedum te onderzoeken en op basis daarvan eventuele maatregelen te nemen. In het addendum coalitieakkoord van april 2013 zijn, mede op basis van de uitgevoerde Quick Scan alternatieven N361 en Bedum (vastgesteld op 14 mei 2013) extra middelen opgenomen voor een pakket aan maatregelen voor de N361 en Bedum. De provincie heeft mede op basis van de Quick Scan besloten om een aantal maatregelen te treffen ter verbetering van de ontsluiting van Noordwest Groningen. Ten behoeve van de verbetering van de leefbaarheid in Bedum is daarbij tevens besloten de realisatie van een oostelijke rondweg om Bedum te onderzoeken. Provinciale Staten hebben op 26 juni 2013 naar aanleiding van de voordracht (23/2013) ingestemd met een opname- en acceptatiebesluit voor dit project en daarmee te starten met de verkenningsfase. De gemeenteraad van Bedum heeft op 30 mei 2013 een motie aangenomen waarmee zij instemt met de keuze voor een oostelijke verbinding. Tot nu toe was de rol van de direct betrokken bewoners en andere stakeholders beperkt. Bij behandeling in de commissie ME van 5 juni 2013 heeft het college van GS op verzoek van verschillende fracties toegezegd dat er meer ruimte komt voor inbreng van stakeholders bij de besluitvorming Probleemstelling Leefbaarheid in de kom (Wilhelminalaan, Stationsweg en Boterdiep Oostzijde) van Bedum staat onder druk. Bewoners geven aan dat het vele vrachtverkeer de belangrijkste oorzaak hiervan is. Uit onderzoek (Grontmij 2012) blijkt dat het aandeel vrachtverkeer totaal circa 14% bedraagt op een totaal van circa motorvoertuigen per dag door de kom van Bedum. Dit zorgt voor geluidsoverlast en gevoel van onveiligheid.

2 1.3. Doelstelling Doel van de realisatie van de oostelijke rondweg is primair om het doorgaande (vracht)verkeer en het vrachtverkeer van en naar FrieslandCampina Domo uit het dorp te weren en daarmee de leefbaarheid in Bedum (met name op de Wilhelminalaan, Stationsweg en Boterdiep Oostzijde) te verbeteren. 2. Randvoorwaarden, uitgangspunten, scope en aandachtspunten 2.1 Randvoorwaarden Op basis van het ontwerp uit de Quick Scan N361 en Bedum is de rondweg geraamd op 10 miljoen; Vanuit de provincie is 8 miljoen gelabeld voor een oostelijke rondweg Bedum onder de voorwaarde dat de resterende 2 miljoen door de gemeente Bedum en FrieslandCampina Domo wordt gefinancierd; Over de eventuele mee- en tegenvallers in de kosten moeten met de gemeente Bedum en FrieslandCampina Domo nog afspraken worden gemaakt. Afspraken hierover zullen voor het planuitwerkingsbesluit worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst/contract. 2.2 Uitgangspunten en scopebeschrijving Bij het ontwerp (breedte, boogstralen, hellingen) wordt uitgegaan van de inrichtingseisen van een erftoegangsweg: o Een maximum snelheid van 60 km per uur; o Aansluitvorm is een T-aansluiting; Er wordt gekeken naar alternatieven aan de oostkant van Bedum, een verbinding tussen Boterdiep Westzijde/Bedumerweg en de Sint Annerweg (zie kaartje studiegebied); Inclusief eventueel te treffen inpassing en compensatiemaatregelen; Herinrichting in Bedum en Sint Annerweg vallen niet binnen dit project en zijn ook niet in de raming meegenomen; Beweegbare brug over het Boterdiep; Tunnel onder het spoor (provincie Groningen is in gesprek met ProRail over de mogelijkheden voor een gelijkvloerse kruising in combinatie met het opheffen/ongelijkvloers maken van andere bestaande gelijkvloerse kruisingen in het studiegebied); Exclusief eventuele uitbreidingsplannen FrieslandCampina Domo. FrieslandCampina Domo krijgen een plek in de werkgroep van de omgeving. Globale invloedsgebied van de mogelijke effecten. Globaal zoekgebied nieuwe tracé. 2

3 2.3 Aandachtspunten Bewoners in het gebied maken zich zorgen over de komst van de nieuwe rondweg. Bij de beoordeling van de plannen vragen zij onder andere aandacht voor de volgende zaken: Geluid (mogelijkheden verdiepen) Trillingen Luchtkwaliteit (stank) Sluipverkeer oude weg (Ter Laan) vanuit Ter Laan 4 over het spoor Cultuurhistorie (specifiek van de weg Ter Laan over de Wolddijk) Recreatie (Zevenbruggetjespad) Vrij uitzicht Verkeersveiligheid (St. Annderhuisjes) 60 km/u-gebied Verkeer toekomstnatuur/ ecologie Landbouw, grondeigenaren Afbouwen wijk 2.4 Raakvlakken overige ontwikkelingen Woningbouw gebied De woningbouw Ter Laan 4 (in aanbouw) is hard. Na realisatie van de woningbouw Ter Laan 4, ligt de focus op de ontwikkeling van Folkerda (westzijde van het dorp Bedum). Te zijner tijd zal op basis van bevolkingsontwikkeling bekeken worden in hoeverre woningbouw ten oosten van Ter Laan 4 zich zal moeten ontwikkelen. Rondweg Winsum Noord Naast een verkenning voor de oostelijke rondweg bij Bedum, wordt ook een tracé voor een noordelijke rondweg bij Winsum onderzocht. Hoewel dit uit de verkeersmodellen en analyses niet naar voren komt maken gemeente en bewoners uit Onderdendam zich zorgen over mogelijke toename van het verkeer op deze route. Mogelijke uitbreidingsplannen FrieslandCampina Domo FrieslandCampina Domo heef uit strategisch oogpunt gronden aangekocht in het zoekgebied met als doel een mogelijke uitbreiding van de huidige fabriek in de toekomst. 3

4 3. Resultaat, producten en activiteiten 3.1 Resultaat en producten Het concrete eindresultaat van dit project is een voorkeursalternatief voor een oostelijke rondweg om Bedum door de Staten is vastgesteld door middel van een planuitwerkingsbesluit. De volgende producten en activiteiten worden tijdens de verkenningsfase uitgevoerd en opgeleverd. Vanaf stap 3 wordt inzet van externe bureaus gevraagd bij de benodigde analyses: 1. Plan van aanpak a. Omgevingsanalyse b. Planning en procesaanpak c. Beoordelingscriteria d. Analyse huidige situatie (verkeer, natuur, landschap, ruimte, etc.) 2. Ontwikkelen alternatieven met onderbouwd voorstel reële alternatieven a. Ontwerpen en ramen alternatieven b. Inschatten effecten op hoofdlijnen (scan) en bepalen reële alternatieven 3. Rapport met uitgewerkte alternatieven (inclusief raming) en effectbeoordeling a. Uitwerken reële alternatieven, inclusief ramingen b. Doorrekenen en analyseren effecten op verkeer, geluid, natuur, landschap, ruimte, landbouw etc. E.e.a. op basis van op te stellen beoordelingscriteria. Opstellen inhoudelijke rapportage. 4. Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst/contract a. Financiële afspraken provincie, gemeente en Friesland Campina Domo b. Verdeling verantwoordelijkheden en risico's c. Afspraken eigendom weg, beheer en onderhoud d. Vaststelling scope voor de planuitwerking e. Afspraken over (hoe om te gaan met) aanvullende wensen 5. Adviesnotitie met voorkeursalternatief, nota van reacties en commentaar en (voorstel) planuitwerkingsbesluit a. Op basis van het effectenrapport wordt een ambtelijk advies opgesteld aan de SG; b. De verkenningsfase wordt afgerond met een inspraakprocedure. De inspraakreacties met daarop het commentaar wordt verwerkt in een Nota van R&C; c. Bovengenoemde documenten en besluitvorming in de SG en GS worden verwerkt in een voordracht aan Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum met een voorstel voor een planuitwerkingsbesluit. d. Overdrachtsdocument planuitwerkingsfase 4

5 4. Projectplanning 4.1 Mijlpalen en activiteiten 1. Vaststelling Plan van aanpak (SG) q Bepalen reële alternatieven (SG) q Bepalen voorkeursalternatief (SG) q Tripartite Overeenkomst q2/q Planuitwerkingsbesluit (PS/gemeenteraad) q Een detailplanning is opgenomen in bijlage Kosten Verwachte benodigde onderzoeken: Analyse huidige situatie t.a.v. verkeer, recreatie, natuur, ruimte, archeologie en landschap Huidige grondposities Analyses met een statisch verkeersmodel Onderzoek naar effecten geluid en luchtkwaliteit Onderzoek naar effecten op natuur, landschap, archeologie. cultuurhistorie Communicatie (persberichten, huis aan huis, informatiebijeenkomsten) Visualisaties 5

6 5. Projectorganisatie en communicatie 5.1 Projectorganisatie Reinout Schoonbeek treedt namens de provincie Groningen op als ambtelijk opdrachtgever. De provincie Groningen trekt het project met Jeroen Veltman als projectleider. Hij is daarbij verantwoordelijk voor het proces en de projectbeheersing. Fokke Woudstra van de provincie Groningen is projectcoördinator. Wubbo Haaijer en Henny Kruims treden namens de gemeente Bedum op als projectgroepleden. Voor de onderdelen Ontwerp, Onderzoek en Omgeving treden respectievelijk Emiel Hakvoort, Fokke Woudstra en Jeroen Veltman op als trekker. Er is voor gekozen om voor de bestuurlijke toetsing de reguliere overleggen van de ambtenaren met de gedeputeerde en de wethouder te gebruiken. Indien er aanleiding voor is, zal een bestuurlijk overleg tussen provincie en gemeente worden gepland om gezamenlijk keuzes te maken. Daarnaast is de projectorganisatie als volgt opgebouwd: Een kernteam bestaande uit de trekkers van de projectonderdelen ontwerp, onderzoek, proces, en omgeving. Zij komen in principe 1 keer in de week op een vast moment bij elkaar. Waar nodig schuiven mensen van gemeente en/of expertteam; Een projectgroep bestaande uit de projectleider, de projectcoördinator en de projectgroepleden. Vergaderfrequentie circa 1 keer per 3 weken, afhankelijk van de mijlpalen; Een ambtelijk expertteam bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente Bedum. Met deze groep vindt afstemming plaats over de diverse stappen. Het voorkeursalternatief en het eindproduct wordt ter besluitvorming in de beide colleges voorgelegd. 6

7 5.2 Informatie en communicatie Intern Projectleider informeert de ambtelijk opdrachtgever periodiek over de voortgang. Gebruik van aparte interne werkgroepen voor ontwerp en onderzoek en een expertteam. De leden van deze werkgroepen en het expertteam zijn ook agendalid en ontvangen de stukken van het projectteam. Communicatie extern Zie bijlage Overige opmerkingen Akkoord Naam opdrachtgever: Naam projectleider: Handtekening opdrachtgever: Datum: Handtekening projectleider: Datum: 7

8 Bijlage 1: PLANNING Rondweg Bedum 1 e versie Oktober 2013 Beschrijving fasen en stappen Fase/Stap Fase 0: PROJECTPLAN Pro ces inte rn X Pro ces ext ern Planning STAP 1 Opstellen conceptprojectplan X November 2013 STAP 2 Conceptprojectplan vaststellen in FOVV Blauw X 25 November 2013 Plus STAP 3 Projectplan bespreken in de Stuurgroep X X December 2013 Fase 1: ONTWIKKELEN ALTERNATIEVEN STAP 1a Informerende brief naar bewoners en X X November 2013 uitnodiging voor zitting in werkgroep STAP 1b Vaststellen samenstelling werkgroep extern December 2013 STAP 2 Analyse huidige situatie en bepalen beoordelingskader X X November December 2013 STAP 3a Voorbereiding offerte-uitvragen (1 op 1 of 3 X X December 2013 voudig onderhands) STAP 3b Beoordeling offertes X Januari 2014 STAP 3c Opdrachtverlening X Januari 2014 STAP 4 Ontwerpsessie alternatieven met ontwerpteam X December 2014 STAP 5 Projectteam vergadering: Stand van zaken alternatieven Onderzoek en analyse bestaand materiaal Voorbereiding in PG werkgroep bew STAP 6 Werkgroep 1 met werkgroep/externen en adviseur Verfijnen beoordelingskader Presenteren alternatieven Ontwikkelen van alternatieven STAP 7a Uitwerken alternatieven + voorstel reële alternatieven (ontwerpteam) STAP 7b Projectteam: bespreken alternatieven + voorstel reële alternatieven STAP 7c Werkgroep 2 Kwalitatieve analyse effecten op hoofdlijnen en vergelijking: Voorstel reële alternatieven Stap 7d Projectteam: definitieve bepaling reële alternatieven + informeren bestuurders X Januari 2014 X X Januari 2014 X December - Februari 2014 X Februari 2014 X X Februari 2014 X Februari

9 Fase/Stap Pro ces inte rn Pro ces ext ern Planning Stap 8 Stuurgroep: Vaststellen reële alternatieven X Februari/Maart 2014 Fase 2: VOORKEURSALTERNATIEF STAP 1 Opstellen en uitvoeren effectenanalyses + advies aanvullende maatregelen STAP 2 Projectteam: bepalen ambtelijk voorkeursalternatief STAP 3 Werkgroep 3 Terugkoppeling effectenstudie (ambtelijk) voorkeursalternatief STAP 4a Besluit Stuurgroep en colleges voorlopig voorkeursalternatief + start inspraak STAP 4b Inspraakperiode met Inspraakbijeenkomst Presentatie alternatieven en beoordeling Presentatie voorlopig voorkeursalternatief STAP 5a Onderzoeksteam: opstellen nota van R&C Voordracht met voorkeursalternatief X Januari - April 2014 X April 2014 X X April 2014 X Mei 2014 X X Mei - juni 2014 Juli - augustus 2014 STAP 5b Projectteam: vaststellen voorkeursalternatief, Augustus 2014 nota van R&C en voordracht STAP 5c Stuurgroep September 2014 STAP 6a Voordracht in GS met nota van R&C X 16 september 2014 STAP 6b Voordracht PS Planuitwerkingsbesluit X 8 oktober in commissie 5 november in PS

10 Bijlage 2: Uitgangssituatie Structuurplan 10

11 Bijlage 3: Uitgangssituatie Quick Scan Beschrijving alternatief Quick scan Gelijkvloerse T-aansluiting op de Bedumerweg ten noorden van de Wroetende Mol Lage beweegbare brug over het Boterdiep Parallel aan Ter Laan is het nieuwe tracé gesitueerd. Nader onderzoek is gewenst om Ter Laan onderdeel uit te laten maken van de nieuwe rondweg of dat het wenselijk is om Ter laan als parallelweg bestaan moet blijven Gelijkvloerse T-aansluiting met de Ter Laan Kruising spoorlijn d.m.v. een tunnel Gelijkvloerse aansluiting op de N993 De maximumsnelheid bedraagt 60 km per uur 11

12 Bijlage 4: generieke communicatieaanpak Het project ter verbetering van de doorstroming en veiligheid op en rondom de N361 strekt zich uit van Groningen tot Lauwersoog. Sinds 2012 zijn er reeds verbeteringen doorgevoerd op het traject Mensingeweer-Lauwersoog. Voor de fietsers is er aandacht in de vorm van de fietsroute plus (Groningen-Winsum, voorkeurstracé gereed). Eind april 2013 heeft de Provincie Groningen (GS) bekend gemaakt dat er extra geld beschikbaar is om de verkeerveiligheid, leefbaarheid en de doorstroming op en rondom de N361 te verbeteren. Het gaat hier specifiek om een nieuwe aansluiting vanuit Noordehoogebrug (Noordelijke Ringweg Groningen) op de N361, een doorvoering van een parallelstructuur tussen Groningen en Winsum waardoor landbouwvoertuigen niet meer gebruik hoeven te maken van de N361 en een verbetering van de leefbaarheid in en rondom Winsum, Sauwerd en Adorp. Tevens zal er geïnvesteerd worden in een noordelijke rondweg in Winsum om de Onderdendamsterweg te ontlasten en voor een oostelijke rondweg rond Bedum zodat het vrachtverkeer in het centrum van dit dorp fors vermindert. Aangezien het traject Mensingeweer en de fietsroute plus reeds in uitvoering zijn geweest, worden ze niet meer besproken in dit plan, maar maken ze wel onderdeel uit van de totale aanpak N361. In overzicht zien de deelprojecten N361 er als volgt uit: Mensingeweer-Ranum (Bereikbaarheid Lauwersmeer) Mensingeweer-Baflo (fietspad) (Bereikbaarheid Lauwersmeer) Ranum-Zoutkamp verkeersveiligheid (Bereikbaarheid Lauwersmeer) Fietsroute plus (Groningen-Winsum) Noordelijke rondweg bij Winsum Parallelstructuur tussen Groningen en Winsum Oostelijke Rondweg bij Bedum Aansluiting Noordelijke Ringweg bij Noordehoogebrug op de N361 3 E (Education, Enforcement, Engineering) Projectorganisatie en communicatie Ieder deelproject wordt apart uitgewerkt en heeft telkens een eigen projectleider. De projectleiders vallen rechtstreeks onder het hoofd van de afdeling. Per deelproject is er ook een eigen communicatiedynamiek afhankelijk van de pijnpunten per deelproject. De aanbeveling is om ondanks het verschil in dynamiek dezelfde aanpak en communicatiemiddelen per deelproject toe te passen. Aangezien de diverse deelprojecten niet gelijktijdig in uitvoering zijn, hoeft er niet een overkoepelende projectorganisatie opgericht te worden. Het is wel wenselijk om regelmatig werksessies met elkaar te beleggen aangezien er een overlap is in belangengroeperingen. Aandachtspunt: aangezien Noordehoogebrug raakvlakken heeft met de in uitvoering zijnde project Noorderhoogebrug is hierin een samenwerking met het project Ring Oost/Noorderhoogebrug eveneens wat communicatie betreft. Per deelproject wordt er een apart (communicatie)plan gemaakt op basis van een omgevingsanalyse. Doelgroepen Per deelproject wordt op basis van een omgevingsanalyse de stakeholders in kaart gebracht. Doelstelling Voor de deelprojecten die nog in uitvoering moeten komen, geldt dat ze allemaal een nieuw tracé omvatten. In deze fase van het overkoepelend communicatieplan geldt voor alle doelgroepen dat voor het tot stand komen van het uiteindelijke voorkeurstracé de inbreng van omwonenden en andere belangrijke stakeholders van wezenlijk belang zijn. Belangrijkste doelstelling is dus: zorgen voor goede inspraak voor de beslissers en het goed op de hoogte houden van die schil van doelgroepen eromheen die het uiteindelijk ook moeten weten en ook mee mogen beslissen. 12

13 Werkgroepen Per deelproject zal hiervoor een werkgroep worden opgericht met een vertegenwoordiging van de belangrijkste stakeholders in het betreffende gebied. Zij bepalen uiteindelijk mede het voorkeurstracé. Website De website N361veilig.nl bestaat al en zal een centrale rol gaan voeren in de externe communicatie voor wat betreft alle deelprojecten, met o.a. een eigen info-mail. De website wordt uiteraard ook gekoppeld aan de website van de Provincie Groningen. Voor Noorderhoogebrug zal er eveneens informatie te vinden zijn op ringgroningen.nl. Dat geldt niet alleen in deze fase van bepaling van het voorkeurstracé, maar ook straks als er sprake zal zijn van daadwerkelijke uitvoering van het project. Communicatiemomenten In deze fase (tot aan de zomer 2014) waarin vooral toegewerkt wordt naar het bereiken van een voorkeurstracé zal er wat communicatie betreft de volgende middelen worden ingezet; Werkgroep: oprichten van, via mailingen en berichtgeving in h-a-h bladen (zie ook aparte notitie oprichting en uitgangspunten werkgroep). Persbericht laatste stand van zaken en oprichting werkgroep/werkgroep (oproep leden voor Bedum en melding maken van bestaande groep in Noorderhoogebrug) Inhoud persbericht als brief versturen naar bestaande contacten van deelproject Bedum idem oproep leden. Werkgroep: bijeenkomsten, drie à vier tot ca. juni 2014 (voor Bedum en Noorderhoogebrug) Website N361 veilig.nl: volledig in orde maken en laatste nieuws melden, zorgen dat er een infomail komt. Eventuele nieuwe ontwikkelingen melden. Aandacht voor aparte website of andere vermelding voor deelproject Bedum. Wel noemen in website N361veilig.nl Aandachtspunt: voortgang bijeenkomst werkgroep blijft m.i. intern totdat er een definitief voorkeurstracé is. Als er bijzonderheden zijn, dan wel in goed overleg met de leden informatie plaatsen. Bij min of meer definitief voorkeurstracé interne terugkoppeling richting bestuur Half mei: voorlopig voorkeursbesluit. Brief hierover naar college GS en college gemeente. Informatiebijeenkomsten en inspraak regelen na totstandkoming voorkeurstracé. Pers: op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen (in goed overleg met werkgroep) Tijdslijn Bovenstaande is vooral geschreven voor wat betreft het traject tot en met het bepalen van een voorkeurstracé per deelproject. Bij uitvoering van het gekozen voorkeurstracé geldt weer een andere dynamiek. 13

Verslag 2e werkgroep rondweg Bedum 13 maart 2014

Verslag 2e werkgroep rondweg Bedum 13 maart 2014 Verslag 2e werkgroep rondweg Bedum 13 maart 2014 DEFINITIEF Aanwezig: Naam: Dhr. Veltman (vz), dhr. Woudstra (verslag), dhr. Oude Egberink, dhr. Hakvoort, dhr. Braaksma Mevr. Kruims, dhr. Paap Dhr. Traas

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Eerdere alternatieven

Eerdere alternatieven Eerdere alternatieven Afgevallen vanwege Doorsnijding veel verschillende landbouwpercelen Aantal woningen binnen invloedssfeer van de weg (alternatieven ten westen van Sint Annerhuisjes) Doorsnijding mogelijk

Nadere informatie

Bijlage 4: Participatienota Aansluiting N361- noordelijke ringweg Groningen (Noorderhoogebrug)

Bijlage 4: Participatienota Aansluiting N361- noordelijke ringweg Groningen (Noorderhoogebrug) Bijlage 4: Participatienota Aansluiting N361- noordelijke ringweg Groningen (Noorderhoogebrug) 1. Inleiding In deze participatienota is het doorlopen omgevingsproces beschreven tijdens de verkenningsfase

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Afdeling Verkeer en Vervoer Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Datum: 12 januari 2015 Locatie: Waterbedrijf Groningen Genodigden: ondernemers Witte Lam en Hornbach

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Kardinge/Ulgersmaborg - Beijum-Zuid/Hunze-Beijum-Noord/Hunze-Groningerweg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Donderdag 10 april 2008 Programma Opening + aanleiding Provinciesecretaris Bolding

Nadere informatie

16 september 2014 Corr.nr , VV Nummer 48/2014 Zaaknr

16 september 2014 Corr.nr , VV Nummer 48/2014 Zaaknr 16 september 2014 Corr.nr. 2014-23.596, VV Nummer 48/2014 Zaaknr. 522611 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het planuitwerkings- en reserveringsbesluit

Nadere informatie

4 november 2014 Corr.nr , VV Nummer 64/2014 Zaaknr

4 november 2014 Corr.nr , VV Nummer 64/2014 Zaaknr 4 november 2014 Corr.nr. 2014-45.203, VV Nummer 64/2014 Zaaknr. 544317 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van een planuitwerkingsbesluit voor het voorkeursalternatief

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM. Commissie VROM : 18 november 2014 AGENDAPUNT : 2. : Onderzoek tracé alternatieven oostelijke ontsluitingsweg Bedum ONDERWERP

GEMEENTE BEDUM. Commissie VROM : 18 november 2014 AGENDAPUNT : 2. : Onderzoek tracé alternatieven oostelijke ontsluitingsweg Bedum ONDERWERP Commissie VROM : 18 november 2014 AGENDAPUNT : 2 GEMEENTE BEDUM ONDERWERP VOORGESTELD BESLUIT : Onderzoek tracé alternatieven oostelijke ontsluitingsweg Bedum : 1. In te stemmen met het voorkeursalternatief

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 17 april 2008 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar I.W. Ploeg, 0595-447784 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. I.W. Ploeg) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: MER N361 en

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Lewenborg/Ulgersmaborg - Kardinge/Ulgersmaborg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Woensdag 15 oktober 2008 Programma Opening + aanleiding Gedeputeerde Bleker Stand van zaken/studie Jeroen Veltman

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Uitgebreide beschrijving proces met de omgeving

Uitgebreide beschrijving proces met de omgeving Uitgebreide beschrijving proces met de omgeving Proces Na het opnamebesluit is de projectorganisatie ingericht bestaande uit de stuurgroep, projectteam, werkgroep omgeving en werkgroep landbouw. In figuur

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Nota reactie en commentaar Tracéalternatieven oostelijke ontsluiting Bedum

Nota reactie en commentaar Tracéalternatieven oostelijke ontsluiting Bedum Nota reactie en commentaar Tracéalternatieven oostelijke ontsluiting Bedum 28 oktober 2014 Definitief BC8770 Documenttitel Nota reactie en commentaar Tracéalternatieven oostelijke ontsluiting Bedum Verkorte

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

Statenmededeling. Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennis nemen van De uitkomsten van de studie over de regionale visie op de provinciale

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Hoogheem, 0595-447780 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Hoogheem) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Programma Opening en welkom door wethouder Van der Zanden Toelichting door projectleider van Duren Pauze en gelegenheid voor vragen Beantwoording vragen

Nadere informatie

Inloopavond 30 juni 2015

Inloopavond 30 juni 2015 Inloopavond 30 juni 2015 1 Waarom deze inloopavond? Toelichting stand van zaken Haalbaarheidsonderzoeken (Arcadis) Planning 2015 Gelegenheid tot meedenken Beoordelingsaspecten ontsluitingen Ideeën voor

Nadere informatie

N34 Witte Paal Drentse grens

N34 Witte Paal Drentse grens N34 Witte Paal Drentse grens Ombouw naar een veilige regionale stroomweg Maurice Lunenborg, projectleider N34 Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Aanleiding ombouw/geschiedenis 3. Verkenning 4. Planstudiefase

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

20 december 2016 Corr.nr , VV Nummer 90/2016 Zaaknr

20 december 2016 Corr.nr , VV Nummer 90/2016 Zaaknr 20 december 2016 Corr.nr. 2016-74.919, VV Nummer 90/2016 Zaaknr. 665903 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het nemen van een planuitwerkingsbesluit voor de Fietsroute

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Projectplan Inrichtingsvisie Anna s Hoeve Versie 11 april 2014, definitief

Projectplan Inrichtingsvisie Anna s Hoeve Versie 11 april 2014, definitief Projectplan Inrichtingsvisie Anna s Hoeve Versie 11 april 2014, definitief 1. Doel van het projectplan In het voorliggende projectplan Inrichtingsvisie Anna s Hoeve worden het doel, de kaders, de scope

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.895, WE Nummer 57/2014 Zaaknr. 530309 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over wijziging knoop N370 noordelijke ringweg westelijke ringweg

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

Jacqueline Verbeek-Nijhof:

Jacqueline Verbeek-Nijhof: 1 Wethouder Hans Keuken: welkom en doel Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: toelichting project Tidal Flow Rijnbrug Harry Bruger: Toelichting deelprojecten Tidal Flow Rijnbrug Wethouder Hans Keuken:

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectplan Projectnaam : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectleider : Arie Overheul Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Plan van Aanpak Autonome groei+ Oosteind Aan van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Inleiding Het kerkdorp Oosteind krijgt de mogelijkheid uit te breiden ten behoeve van de

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Rapport provinciaal verkeersonderzoek Bedum

Rapport provinciaal verkeersonderzoek Bedum Rapport provinciaal verkeersonderzoek Bedum 1. Aanleiding tot het onderzoek Door de provincie Groningen is eind 2011 een grootschalig verkeersonderzoek gehouden. Doel was met name om te weten te komen

Nadere informatie

Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629

Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629 Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629 19 mei 2016 Inhoud 1. Korte terugblik De aanleiding (probleem-en doelstelling) Fasering en procedure De NRD en de alternatieven 2. Integrale afweging

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Maatregelen evaluatie Rondweg Buitenpost

Riedsútstel. Underwerp Maatregelen evaluatie Rondweg Buitenpost Riedsútstel Ried : 26 juni 2014 Status : Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Opiniërend d.d. 5 juni 2014 Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : M. de Haan Amtner : E. Wietses

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

N315: Trajectaanpak Ruurlo-Neede/N18

N315: Trajectaanpak Ruurlo-Neede/N18 N315: Trajectaanpak Ruurlo-Neede/N18 Onderdeel Rondweg Neede Haaksbergseweg: stand van zaken Peter Kettelarij (OG) en Ben van Ginkel (Projectmanager) Resultaten trajectverkenning N315 (Rondweg Neede en

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Nadere uitwerking voorkeursalternatief Bundeling Noord beschikbaar

Nadere uitwerking voorkeursalternatief Bundeling Noord beschikbaar Mei 2017 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum 10 februari 2015 Bijlage met maatregelen per overweg in de gemeente Winsum In de gemeente Winsum zijn 23 overwegen en 1 onderdoorgang. Veel van de

Nadere informatie

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Portefeuillehouder Van der Zwan Datum collegebesluit 20 november 2015 Opsteller H. Jorritsma, J. van Leeuwestijn Registratie GF15.20102 Agendapunt 3 Voorstel 1. Instemmen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R4826 12bst00600 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.351 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 Inleiding Na twee

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

fjj; K provincie groningen

fjj; K provincie groningen fjj; K provincie groningen ' bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Onderwerp: N345 rondweg Voorst Nummer: Z-12-00297_2013-09297

Onderwerp: N345 rondweg Voorst Nummer: Z-12-00297_2013-09297 Mededeling aan de gemeenteraad 26 maart 2013 Onderwerp: N345 rondweg Voorst Nummer: Z-12-00297_2013-09297 Programma: 2. Mooi Voorst Openbaar Beleidscyclus U heeft in 2012 unaniem de voorkeur uitgesproken

Nadere informatie

Welke alternatieven blijven over voor de N360?

Welke alternatieven blijven over voor de N360? Welke alternatieven blijven over voor de N360? De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven om de doorstroming en verkeersveiligheid op de provinciale weg N360 Groningen-Delfzijl

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

Welkom. Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd

Welkom. Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd Welkom Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd Avondindeling 20:00 u. Opening en inleiding 20:05 u. Basisontwerp bruggen VSK Inleiding 20:25 u. Vragen/opmerkingen 20:35 u. Proces bruggen Aduard en Dorkwerd

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven.

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven. ` Projectopdracht Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties Opgesteld door: M. van de Ven. Ambtelijk opdrachtgever: T. Weekers. Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013 Noordoostcorridor Voorkeursalternatief Augustus 2013 Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant Brainportregio Brainport Oost = Verbreden N279 Veghel Asten Aanleg nieuwe verbinding Eindhoven Helmond om Ruit rond

Nadere informatie

Voortgang project ombouw N 34 provinciale weg gedeelte Witte Paal - Drentse grens naar een regionale stroomweg.

Voortgang project ombouw N 34 provinciale weg gedeelte Witte Paal - Drentse grens naar een regionale stroomweg. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 8899 Fax 03842548 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Provinciale Staten van Overijssje^gg nr TA5> /2o

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms,

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms, Groningen, 20 december 2011 Beste leden van de platforms, In oktober zaten we voor het laatst bij elkaar. In januari 2012 hebben we onze volgende platformbijeenkomsten gepland. In de tussentijd sturen

Nadere informatie

Projectvoorstel tussenfase Ruimtelijke inpassing tbv verbetering HOV Roden (samenwerking Leek Roden)

Projectvoorstel tussenfase Ruimtelijke inpassing tbv verbetering HOV Roden (samenwerking Leek Roden) Projectvoorstel tussenfase Ruimtelijke inpassing tbv verbetering HOV Roden (samenwerking Leek Roden) Aanleiding Het College van B&W Noordenveld heeft op 10 december 2013 besloten tot de verdere uitwerking

Nadere informatie

Toelichtingsbijeenkomst opdrachtgever

Toelichtingsbijeenkomst opdrachtgever Toelichtingsbijeenkomst opdrachtgever Opstellen en begeleiden van een Project MER en Provinciaal InpassingsPlan t.b.v. de Grenscorridor N69 3 september 2012 Madelon Peelen Binh Tran Agenda: Welkom Terugblik

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Reacties op de NRD worden verwerkt

Reacties op de NRD worden verwerkt Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten Editie december 2016 Over de N279 Veghel-Asten Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Titel Visienota bestemmingsplan Buitengebied Nummer 11 38 Datum 29 juni 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

N65 Ondergronds bij Helvoirt. Presentatie Raadscommissie 9 september 2010

N65 Ondergronds bij Helvoirt. Presentatie Raadscommissie 9 september 2010 N65 Ondergronds bij Helvoirt Presentatie Raadscommissie 9 september 2010 Feiten V&W praat al jaren over een 100 km/h weg (A65) met ongelijkvloerse kruisingen Er is tot heden alleen (groot) onderhoud, minder

Nadere informatie

Nieuwsbrief project Theemswegtracé

Nieuwsbrief project Theemswegtracé Nieuwsbrief project Theemswegtracé mei 2016 Van Calandbrug naar Theemswegtracé Met de investeringsbeslissing door Havenbedrijf Rotterdam gaat het project een nieuwe fase in. De nadruk verschuift hiermee

Nadere informatie

Voorkeursalternatief langs westzijde spoor

Voorkeursalternatief langs westzijde spoor 10 december 2013 Corr.nr. 2013-51.049, VV Nummer 67/2013 Zaaknr. 49113 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het planuitwerkingsbesluit voor het voorkeursalternatief

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station Zwolle: animatie Vernieuwing station Zwolle Aanpassen sporen in

Nadere informatie