PROJECTPLAN Oostelijke rondweg Bedum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTPLAN Oostelijke rondweg Bedum"

Transcriptie

1 PROJECTPLAN Oostelijke rondweg Bedum Projectnaam : Oostelijke Rondweg Bedum Hoofdproduct : Programma N361 en Bedum Product : Oostelijke Rondweg Bedum Opdrachtgever : Reinout Schoonbeek Projectleider : Jeroen Veltman Afdeling : VV Datum : 20 januari 2014 Status : definitief 1. Aanleiding en doel 1.1. Aanleiding Vrachtverkeer (van onder andere de FrieslandCampina Domo) zorgt in toenemende mate voor leefbaarheidsproblemen in het dorp Bedum. De gemeente Bedum en haar bevolking hebben daarbij meerdere malen laten weten graag een rondweg om Bedum gerealiseerd te zien. Hiervoor heeft de gemeente Bedum in haar structuurplan uit 2006 al rekening gehouden met een nieuwe weg vanaf het Boterdiep langs de noordzijde van het spoor en die ter hoogte van Ter laan 31 naar de Sint Annerweg afbuigt (zie bijlage 2). In het provinciaal collegeprogramma is opgenomen de verkeersproblemen in Bedum te onderzoeken en op basis daarvan eventuele maatregelen te nemen. In het addendum coalitieakkoord van april 2013 zijn, mede op basis van de uitgevoerde Quick Scan alternatieven N361 en Bedum (vastgesteld op 14 mei 2013) extra middelen opgenomen voor een pakket aan maatregelen voor de N361 en Bedum. De provincie heeft mede op basis van de Quick Scan besloten om een aantal maatregelen te treffen ter verbetering van de ontsluiting van Noordwest Groningen. Ten behoeve van de verbetering van de leefbaarheid in Bedum is daarbij tevens besloten de realisatie van een oostelijke rondweg om Bedum te onderzoeken. Provinciale Staten hebben op 26 juni 2013 naar aanleiding van de voordracht (23/2013) ingestemd met een opname- en acceptatiebesluit voor dit project en daarmee te starten met de verkenningsfase. De gemeenteraad van Bedum heeft op 30 mei 2013 een motie aangenomen waarmee zij instemt met de keuze voor een oostelijke verbinding. Tot nu toe was de rol van de direct betrokken bewoners en andere stakeholders beperkt. Bij behandeling in de commissie ME van 5 juni 2013 heeft het college van GS op verzoek van verschillende fracties toegezegd dat er meer ruimte komt voor inbreng van stakeholders bij de besluitvorming Probleemstelling Leefbaarheid in de kom (Wilhelminalaan, Stationsweg en Boterdiep Oostzijde) van Bedum staat onder druk. Bewoners geven aan dat het vele vrachtverkeer de belangrijkste oorzaak hiervan is. Uit onderzoek (Grontmij 2012) blijkt dat het aandeel vrachtverkeer totaal circa 14% bedraagt op een totaal van circa motorvoertuigen per dag door de kom van Bedum. Dit zorgt voor geluidsoverlast en gevoel van onveiligheid.

2 1.3. Doelstelling Doel van de realisatie van de oostelijke rondweg is primair om het doorgaande (vracht)verkeer en het vrachtverkeer van en naar FrieslandCampina Domo uit het dorp te weren en daarmee de leefbaarheid in Bedum (met name op de Wilhelminalaan, Stationsweg en Boterdiep Oostzijde) te verbeteren. 2. Randvoorwaarden, uitgangspunten, scope en aandachtspunten 2.1 Randvoorwaarden Op basis van het ontwerp uit de Quick Scan N361 en Bedum is de rondweg geraamd op 10 miljoen; Vanuit de provincie is 8 miljoen gelabeld voor een oostelijke rondweg Bedum onder de voorwaarde dat de resterende 2 miljoen door de gemeente Bedum en FrieslandCampina Domo wordt gefinancierd; Over de eventuele mee- en tegenvallers in de kosten moeten met de gemeente Bedum en FrieslandCampina Domo nog afspraken worden gemaakt. Afspraken hierover zullen voor het planuitwerkingsbesluit worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst/contract. 2.2 Uitgangspunten en scopebeschrijving Bij het ontwerp (breedte, boogstralen, hellingen) wordt uitgegaan van de inrichtingseisen van een erftoegangsweg: o Een maximum snelheid van 60 km per uur; o Aansluitvorm is een T-aansluiting; Er wordt gekeken naar alternatieven aan de oostkant van Bedum, een verbinding tussen Boterdiep Westzijde/Bedumerweg en de Sint Annerweg (zie kaartje studiegebied); Inclusief eventueel te treffen inpassing en compensatiemaatregelen; Herinrichting in Bedum en Sint Annerweg vallen niet binnen dit project en zijn ook niet in de raming meegenomen; Beweegbare brug over het Boterdiep; Tunnel onder het spoor (provincie Groningen is in gesprek met ProRail over de mogelijkheden voor een gelijkvloerse kruising in combinatie met het opheffen/ongelijkvloers maken van andere bestaande gelijkvloerse kruisingen in het studiegebied); Exclusief eventuele uitbreidingsplannen FrieslandCampina Domo. FrieslandCampina Domo krijgen een plek in de werkgroep van de omgeving. Globale invloedsgebied van de mogelijke effecten. Globaal zoekgebied nieuwe tracé. 2

3 2.3 Aandachtspunten Bewoners in het gebied maken zich zorgen over de komst van de nieuwe rondweg. Bij de beoordeling van de plannen vragen zij onder andere aandacht voor de volgende zaken: Geluid (mogelijkheden verdiepen) Trillingen Luchtkwaliteit (stank) Sluipverkeer oude weg (Ter Laan) vanuit Ter Laan 4 over het spoor Cultuurhistorie (specifiek van de weg Ter Laan over de Wolddijk) Recreatie (Zevenbruggetjespad) Vrij uitzicht Verkeersveiligheid (St. Annderhuisjes) 60 km/u-gebied Verkeer toekomstnatuur/ ecologie Landbouw, grondeigenaren Afbouwen wijk 2.4 Raakvlakken overige ontwikkelingen Woningbouw gebied De woningbouw Ter Laan 4 (in aanbouw) is hard. Na realisatie van de woningbouw Ter Laan 4, ligt de focus op de ontwikkeling van Folkerda (westzijde van het dorp Bedum). Te zijner tijd zal op basis van bevolkingsontwikkeling bekeken worden in hoeverre woningbouw ten oosten van Ter Laan 4 zich zal moeten ontwikkelen. Rondweg Winsum Noord Naast een verkenning voor de oostelijke rondweg bij Bedum, wordt ook een tracé voor een noordelijke rondweg bij Winsum onderzocht. Hoewel dit uit de verkeersmodellen en analyses niet naar voren komt maken gemeente en bewoners uit Onderdendam zich zorgen over mogelijke toename van het verkeer op deze route. Mogelijke uitbreidingsplannen FrieslandCampina Domo FrieslandCampina Domo heef uit strategisch oogpunt gronden aangekocht in het zoekgebied met als doel een mogelijke uitbreiding van de huidige fabriek in de toekomst. 3

4 3. Resultaat, producten en activiteiten 3.1 Resultaat en producten Het concrete eindresultaat van dit project is een voorkeursalternatief voor een oostelijke rondweg om Bedum door de Staten is vastgesteld door middel van een planuitwerkingsbesluit. De volgende producten en activiteiten worden tijdens de verkenningsfase uitgevoerd en opgeleverd. Vanaf stap 3 wordt inzet van externe bureaus gevraagd bij de benodigde analyses: 1. Plan van aanpak a. Omgevingsanalyse b. Planning en procesaanpak c. Beoordelingscriteria d. Analyse huidige situatie (verkeer, natuur, landschap, ruimte, etc.) 2. Ontwikkelen alternatieven met onderbouwd voorstel reële alternatieven a. Ontwerpen en ramen alternatieven b. Inschatten effecten op hoofdlijnen (scan) en bepalen reële alternatieven 3. Rapport met uitgewerkte alternatieven (inclusief raming) en effectbeoordeling a. Uitwerken reële alternatieven, inclusief ramingen b. Doorrekenen en analyseren effecten op verkeer, geluid, natuur, landschap, ruimte, landbouw etc. E.e.a. op basis van op te stellen beoordelingscriteria. Opstellen inhoudelijke rapportage. 4. Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst/contract a. Financiële afspraken provincie, gemeente en Friesland Campina Domo b. Verdeling verantwoordelijkheden en risico's c. Afspraken eigendom weg, beheer en onderhoud d. Vaststelling scope voor de planuitwerking e. Afspraken over (hoe om te gaan met) aanvullende wensen 5. Adviesnotitie met voorkeursalternatief, nota van reacties en commentaar en (voorstel) planuitwerkingsbesluit a. Op basis van het effectenrapport wordt een ambtelijk advies opgesteld aan de SG; b. De verkenningsfase wordt afgerond met een inspraakprocedure. De inspraakreacties met daarop het commentaar wordt verwerkt in een Nota van R&C; c. Bovengenoemde documenten en besluitvorming in de SG en GS worden verwerkt in een voordracht aan Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum met een voorstel voor een planuitwerkingsbesluit. d. Overdrachtsdocument planuitwerkingsfase 4

5 4. Projectplanning 4.1 Mijlpalen en activiteiten 1. Vaststelling Plan van aanpak (SG) q Bepalen reële alternatieven (SG) q Bepalen voorkeursalternatief (SG) q Tripartite Overeenkomst q2/q Planuitwerkingsbesluit (PS/gemeenteraad) q Een detailplanning is opgenomen in bijlage Kosten Verwachte benodigde onderzoeken: Analyse huidige situatie t.a.v. verkeer, recreatie, natuur, ruimte, archeologie en landschap Huidige grondposities Analyses met een statisch verkeersmodel Onderzoek naar effecten geluid en luchtkwaliteit Onderzoek naar effecten op natuur, landschap, archeologie. cultuurhistorie Communicatie (persberichten, huis aan huis, informatiebijeenkomsten) Visualisaties 5

6 5. Projectorganisatie en communicatie 5.1 Projectorganisatie Reinout Schoonbeek treedt namens de provincie Groningen op als ambtelijk opdrachtgever. De provincie Groningen trekt het project met Jeroen Veltman als projectleider. Hij is daarbij verantwoordelijk voor het proces en de projectbeheersing. Fokke Woudstra van de provincie Groningen is projectcoördinator. Wubbo Haaijer en Henny Kruims treden namens de gemeente Bedum op als projectgroepleden. Voor de onderdelen Ontwerp, Onderzoek en Omgeving treden respectievelijk Emiel Hakvoort, Fokke Woudstra en Jeroen Veltman op als trekker. Er is voor gekozen om voor de bestuurlijke toetsing de reguliere overleggen van de ambtenaren met de gedeputeerde en de wethouder te gebruiken. Indien er aanleiding voor is, zal een bestuurlijk overleg tussen provincie en gemeente worden gepland om gezamenlijk keuzes te maken. Daarnaast is de projectorganisatie als volgt opgebouwd: Een kernteam bestaande uit de trekkers van de projectonderdelen ontwerp, onderzoek, proces, en omgeving. Zij komen in principe 1 keer in de week op een vast moment bij elkaar. Waar nodig schuiven mensen van gemeente en/of expertteam; Een projectgroep bestaande uit de projectleider, de projectcoördinator en de projectgroepleden. Vergaderfrequentie circa 1 keer per 3 weken, afhankelijk van de mijlpalen; Een ambtelijk expertteam bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente Bedum. Met deze groep vindt afstemming plaats over de diverse stappen. Het voorkeursalternatief en het eindproduct wordt ter besluitvorming in de beide colleges voorgelegd. 6

7 5.2 Informatie en communicatie Intern Projectleider informeert de ambtelijk opdrachtgever periodiek over de voortgang. Gebruik van aparte interne werkgroepen voor ontwerp en onderzoek en een expertteam. De leden van deze werkgroepen en het expertteam zijn ook agendalid en ontvangen de stukken van het projectteam. Communicatie extern Zie bijlage Overige opmerkingen Akkoord Naam opdrachtgever: Naam projectleider: Handtekening opdrachtgever: Datum: Handtekening projectleider: Datum: 7

8 Bijlage 1: PLANNING Rondweg Bedum 1 e versie Oktober 2013 Beschrijving fasen en stappen Fase/Stap Fase 0: PROJECTPLAN Pro ces inte rn X Pro ces ext ern Planning STAP 1 Opstellen conceptprojectplan X November 2013 STAP 2 Conceptprojectplan vaststellen in FOVV Blauw X 25 November 2013 Plus STAP 3 Projectplan bespreken in de Stuurgroep X X December 2013 Fase 1: ONTWIKKELEN ALTERNATIEVEN STAP 1a Informerende brief naar bewoners en X X November 2013 uitnodiging voor zitting in werkgroep STAP 1b Vaststellen samenstelling werkgroep extern December 2013 STAP 2 Analyse huidige situatie en bepalen beoordelingskader X X November December 2013 STAP 3a Voorbereiding offerte-uitvragen (1 op 1 of 3 X X December 2013 voudig onderhands) STAP 3b Beoordeling offertes X Januari 2014 STAP 3c Opdrachtverlening X Januari 2014 STAP 4 Ontwerpsessie alternatieven met ontwerpteam X December 2014 STAP 5 Projectteam vergadering: Stand van zaken alternatieven Onderzoek en analyse bestaand materiaal Voorbereiding in PG werkgroep bew STAP 6 Werkgroep 1 met werkgroep/externen en adviseur Verfijnen beoordelingskader Presenteren alternatieven Ontwikkelen van alternatieven STAP 7a Uitwerken alternatieven + voorstel reële alternatieven (ontwerpteam) STAP 7b Projectteam: bespreken alternatieven + voorstel reële alternatieven STAP 7c Werkgroep 2 Kwalitatieve analyse effecten op hoofdlijnen en vergelijking: Voorstel reële alternatieven Stap 7d Projectteam: definitieve bepaling reële alternatieven + informeren bestuurders X Januari 2014 X X Januari 2014 X December - Februari 2014 X Februari 2014 X X Februari 2014 X Februari

9 Fase/Stap Pro ces inte rn Pro ces ext ern Planning Stap 8 Stuurgroep: Vaststellen reële alternatieven X Februari/Maart 2014 Fase 2: VOORKEURSALTERNATIEF STAP 1 Opstellen en uitvoeren effectenanalyses + advies aanvullende maatregelen STAP 2 Projectteam: bepalen ambtelijk voorkeursalternatief STAP 3 Werkgroep 3 Terugkoppeling effectenstudie (ambtelijk) voorkeursalternatief STAP 4a Besluit Stuurgroep en colleges voorlopig voorkeursalternatief + start inspraak STAP 4b Inspraakperiode met Inspraakbijeenkomst Presentatie alternatieven en beoordeling Presentatie voorlopig voorkeursalternatief STAP 5a Onderzoeksteam: opstellen nota van R&C Voordracht met voorkeursalternatief X Januari - April 2014 X April 2014 X X April 2014 X Mei 2014 X X Mei - juni 2014 Juli - augustus 2014 STAP 5b Projectteam: vaststellen voorkeursalternatief, Augustus 2014 nota van R&C en voordracht STAP 5c Stuurgroep September 2014 STAP 6a Voordracht in GS met nota van R&C X 16 september 2014 STAP 6b Voordracht PS Planuitwerkingsbesluit X 8 oktober in commissie 5 november in PS

10 Bijlage 2: Uitgangssituatie Structuurplan 10

11 Bijlage 3: Uitgangssituatie Quick Scan Beschrijving alternatief Quick scan Gelijkvloerse T-aansluiting op de Bedumerweg ten noorden van de Wroetende Mol Lage beweegbare brug over het Boterdiep Parallel aan Ter Laan is het nieuwe tracé gesitueerd. Nader onderzoek is gewenst om Ter Laan onderdeel uit te laten maken van de nieuwe rondweg of dat het wenselijk is om Ter laan als parallelweg bestaan moet blijven Gelijkvloerse T-aansluiting met de Ter Laan Kruising spoorlijn d.m.v. een tunnel Gelijkvloerse aansluiting op de N993 De maximumsnelheid bedraagt 60 km per uur 11

12 Bijlage 4: generieke communicatieaanpak Het project ter verbetering van de doorstroming en veiligheid op en rondom de N361 strekt zich uit van Groningen tot Lauwersoog. Sinds 2012 zijn er reeds verbeteringen doorgevoerd op het traject Mensingeweer-Lauwersoog. Voor de fietsers is er aandacht in de vorm van de fietsroute plus (Groningen-Winsum, voorkeurstracé gereed). Eind april 2013 heeft de Provincie Groningen (GS) bekend gemaakt dat er extra geld beschikbaar is om de verkeerveiligheid, leefbaarheid en de doorstroming op en rondom de N361 te verbeteren. Het gaat hier specifiek om een nieuwe aansluiting vanuit Noordehoogebrug (Noordelijke Ringweg Groningen) op de N361, een doorvoering van een parallelstructuur tussen Groningen en Winsum waardoor landbouwvoertuigen niet meer gebruik hoeven te maken van de N361 en een verbetering van de leefbaarheid in en rondom Winsum, Sauwerd en Adorp. Tevens zal er geïnvesteerd worden in een noordelijke rondweg in Winsum om de Onderdendamsterweg te ontlasten en voor een oostelijke rondweg rond Bedum zodat het vrachtverkeer in het centrum van dit dorp fors vermindert. Aangezien het traject Mensingeweer en de fietsroute plus reeds in uitvoering zijn geweest, worden ze niet meer besproken in dit plan, maar maken ze wel onderdeel uit van de totale aanpak N361. In overzicht zien de deelprojecten N361 er als volgt uit: Mensingeweer-Ranum (Bereikbaarheid Lauwersmeer) Mensingeweer-Baflo (fietspad) (Bereikbaarheid Lauwersmeer) Ranum-Zoutkamp verkeersveiligheid (Bereikbaarheid Lauwersmeer) Fietsroute plus (Groningen-Winsum) Noordelijke rondweg bij Winsum Parallelstructuur tussen Groningen en Winsum Oostelijke Rondweg bij Bedum Aansluiting Noordelijke Ringweg bij Noordehoogebrug op de N361 3 E (Education, Enforcement, Engineering) Projectorganisatie en communicatie Ieder deelproject wordt apart uitgewerkt en heeft telkens een eigen projectleider. De projectleiders vallen rechtstreeks onder het hoofd van de afdeling. Per deelproject is er ook een eigen communicatiedynamiek afhankelijk van de pijnpunten per deelproject. De aanbeveling is om ondanks het verschil in dynamiek dezelfde aanpak en communicatiemiddelen per deelproject toe te passen. Aangezien de diverse deelprojecten niet gelijktijdig in uitvoering zijn, hoeft er niet een overkoepelende projectorganisatie opgericht te worden. Het is wel wenselijk om regelmatig werksessies met elkaar te beleggen aangezien er een overlap is in belangengroeperingen. Aandachtspunt: aangezien Noordehoogebrug raakvlakken heeft met de in uitvoering zijnde project Noorderhoogebrug is hierin een samenwerking met het project Ring Oost/Noorderhoogebrug eveneens wat communicatie betreft. Per deelproject wordt er een apart (communicatie)plan gemaakt op basis van een omgevingsanalyse. Doelgroepen Per deelproject wordt op basis van een omgevingsanalyse de stakeholders in kaart gebracht. Doelstelling Voor de deelprojecten die nog in uitvoering moeten komen, geldt dat ze allemaal een nieuw tracé omvatten. In deze fase van het overkoepelend communicatieplan geldt voor alle doelgroepen dat voor het tot stand komen van het uiteindelijke voorkeurstracé de inbreng van omwonenden en andere belangrijke stakeholders van wezenlijk belang zijn. Belangrijkste doelstelling is dus: zorgen voor goede inspraak voor de beslissers en het goed op de hoogte houden van die schil van doelgroepen eromheen die het uiteindelijk ook moeten weten en ook mee mogen beslissen. 12

13 Werkgroepen Per deelproject zal hiervoor een werkgroep worden opgericht met een vertegenwoordiging van de belangrijkste stakeholders in het betreffende gebied. Zij bepalen uiteindelijk mede het voorkeurstracé. Website De website N361veilig.nl bestaat al en zal een centrale rol gaan voeren in de externe communicatie voor wat betreft alle deelprojecten, met o.a. een eigen info-mail. De website wordt uiteraard ook gekoppeld aan de website van de Provincie Groningen. Voor Noorderhoogebrug zal er eveneens informatie te vinden zijn op ringgroningen.nl. Dat geldt niet alleen in deze fase van bepaling van het voorkeurstracé, maar ook straks als er sprake zal zijn van daadwerkelijke uitvoering van het project. Communicatiemomenten In deze fase (tot aan de zomer 2014) waarin vooral toegewerkt wordt naar het bereiken van een voorkeurstracé zal er wat communicatie betreft de volgende middelen worden ingezet; Werkgroep: oprichten van, via mailingen en berichtgeving in h-a-h bladen (zie ook aparte notitie oprichting en uitgangspunten werkgroep). Persbericht laatste stand van zaken en oprichting werkgroep/werkgroep (oproep leden voor Bedum en melding maken van bestaande groep in Noorderhoogebrug) Inhoud persbericht als brief versturen naar bestaande contacten van deelproject Bedum idem oproep leden. Werkgroep: bijeenkomsten, drie à vier tot ca. juni 2014 (voor Bedum en Noorderhoogebrug) Website N361 veilig.nl: volledig in orde maken en laatste nieuws melden, zorgen dat er een infomail komt. Eventuele nieuwe ontwikkelingen melden. Aandacht voor aparte website of andere vermelding voor deelproject Bedum. Wel noemen in website N361veilig.nl Aandachtspunt: voortgang bijeenkomst werkgroep blijft m.i. intern totdat er een definitief voorkeurstracé is. Als er bijzonderheden zijn, dan wel in goed overleg met de leden informatie plaatsen. Bij min of meer definitief voorkeurstracé interne terugkoppeling richting bestuur Half mei: voorlopig voorkeursbesluit. Brief hierover naar college GS en college gemeente. Informatiebijeenkomsten en inspraak regelen na totstandkoming voorkeurstracé. Pers: op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen (in goed overleg met werkgroep) Tijdslijn Bovenstaande is vooral geschreven voor wat betreft het traject tot en met het bepalen van een voorkeurstracé per deelproject. Bij uitvoering van het gekozen voorkeurstracé geldt weer een andere dynamiek. 13

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Afdeling Verkeer en Vervoer Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Datum: 12 januari 2015 Locatie: Waterbedrijf Groningen Genodigden: ondernemers Witte Lam en Hornbach

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Nota reactie en commentaar Tracéalternatieven oostelijke ontsluiting Bedum

Nota reactie en commentaar Tracéalternatieven oostelijke ontsluiting Bedum Nota reactie en commentaar Tracéalternatieven oostelijke ontsluiting Bedum 28 oktober 2014 Definitief BC8770 Documenttitel Nota reactie en commentaar Tracéalternatieven oostelijke ontsluiting Bedum Verkorte

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Hoogheem, 0595-447780 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Hoogheem) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

N34 Witte Paal Drentse grens

N34 Witte Paal Drentse grens N34 Witte Paal Drentse grens Ombouw naar een veilige regionale stroomweg Maurice Lunenborg, projectleider N34 Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Aanleiding ombouw/geschiedenis 3. Verkenning 4. Planstudiefase

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum 10 februari 2015 Bijlage met maatregelen per overweg in de gemeente Winsum In de gemeente Winsum zijn 23 overwegen en 1 onderdoorgang. Veel van de

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Projectplan Inrichtingsvisie Anna s Hoeve Versie 11 april 2014, definitief

Projectplan Inrichtingsvisie Anna s Hoeve Versie 11 april 2014, definitief Projectplan Inrichtingsvisie Anna s Hoeve Versie 11 april 2014, definitief 1. Doel van het projectplan In het voorliggende projectplan Inrichtingsvisie Anna s Hoeve worden het doel, de kaders, de scope

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Onderwerp: N345 rondweg Voorst Nummer: Z-12-00297_2013-09297

Onderwerp: N345 rondweg Voorst Nummer: Z-12-00297_2013-09297 Mededeling aan de gemeenteraad 26 maart 2013 Onderwerp: N345 rondweg Voorst Nummer: Z-12-00297_2013-09297 Programma: 2. Mooi Voorst Openbaar Beleidscyclus U heeft in 2012 unaniem de voorkeur uitgesproken

Nadere informatie

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Portefeuillehouder Van der Zwan Datum collegebesluit 20 november 2015 Opsteller H. Jorritsma, J. van Leeuwestijn Registratie GF15.20102 Agendapunt 3 Voorstel 1. Instemmen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Titel Visienota bestemmingsplan Buitengebied Nummer 11 38 Datum 29 juni 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Voortgang project ombouw N 34 provinciale weg gedeelte Witte Paal - Drentse grens naar een regionale stroomweg.

Voortgang project ombouw N 34 provinciale weg gedeelte Witte Paal - Drentse grens naar een regionale stroomweg. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 8899 Fax 03842548 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Provinciale Staten van Overijssje^gg nr TA5> /2o

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Verslag Overleg: Locatie: Datum: Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Aanwezig Bewonersplatform: Mw. Welp, dhr. Dijkhuis,

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen Startnotitie Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Tramlijn Vlaanderen Maastricht Tweede consultatieavond. Binnenstedelijk tracé

Tramlijn Vlaanderen Maastricht Tweede consultatieavond. Binnenstedelijk tracé Tramlijn Vlaanderen Maastricht Tweede Binnenstedelijk tracé Inleiding wethouder Nuss Welkom Onze opdracht Waar staan we? Terugkoppeling eerste Doel en aanpak van van Vervolgstappen Onze opdracht 2009 2010

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

Communicatieplan Ontwerpfase Haringbuys

Communicatieplan Ontwerpfase Haringbuys Communicatieplan Ontwerpfase Haringbuys Registratienummer: : 2010007031 Opdrachtgever: : Wethouder Tames Kokke Projectleider: : Michiel Schipper Communicatieadviseur : Margo van Staveren Budgetnummer :

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Voorstel: 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2010 wat betreft het verbod voor vrachtwagens,

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad Factsheets RijnWaalpad Informatie over het RijnWaalpad, snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. 12 factsheets met infor matie, kosten en planningen. 11 februari 2010 Factsheets Factsheets RijnWaalpad

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Raadscommissie SMM 18 juni 2012

Raadscommissie SMM 18 juni 2012 Raadscommissie SMM 18 juni 2012 Opbouw presentatie: 1. Tram Vlaanderen Maastricht in het kort 2. Nederlandse overwegingen 3. Waar staan we nu? 4. TVM onder de loep? 5. Rondje langs het tramtracé 6. Uw

Nadere informatie

Governance realisatiefase Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2

Governance realisatiefase Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 Bijlage V Governance realisatiefase Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 21 oktober 2014 pagina 1 van 6 Bijlage V: Governance realisatiefase Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 Inleiding Governance in de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding Vervolgstappen

Raadsvoorstel Inleiding Vervolgstappen Raadsvoorstel Inleiding Rijkswaterstaat (RWS) heeft de opdracht van het Ministerie gekregen om de Bergsche Maasveren af te stoten. Het betreft de overname van 3 veerboten en een reserveveer. De veren worden

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost Nieuwsbrief van de gemeente Heusden > oktober 2013 Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost College stelt voorontwerpbestemmingsplan vast bestemmingsplan maakt ontwikkelingen in vlijmen-oost mogelijk Het college

Nadere informatie

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr.

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team ORB Akoestische maatregelen spoorbrug Brinkgreverweg 1- Notagegevens Notanummer 711170 Datum 29-5-2012 Programma: 03. Leefomgeving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Plan van aanpak verkeersveiligheidsstudie Houtkwartier

Plan van aanpak verkeersveiligheidsstudie Houtkwartier Plan van aanpak verkeersveiligheidsstudie Houtkwartier Datum: 18 december 2014 Versie: 1.3 Auteur: R. van der Griend 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Verkeersveiligheid... 3 1.2 Motie... 3 1.3 Vaststellen

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Inspraak voorontwerp - bestemmingsplan. inspraak bestemmingsplan Binnenstad

Inspraak voorontwerp - bestemmingsplan. inspraak bestemmingsplan Binnenstad Inspraak voorontwerp - bestemmingsplan Binnenstad Nieuwegein opbouw presentatie 1. wat is een bestemmingsplan? 2. inhoud van het bestemmingsplan toelichting kaart en voorschriften wat is een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Versie behorend bij collegebesluit 14 april 2015 Datum 7 april 2015 Auteur afdeling VROM Aanleiding Gemeente Leeuwarderadeel heeft in

Nadere informatie

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie agendapunt 10 Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 21 juni 2012 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Realisatie Fietsbrug Gaasp langs

Nadere informatie

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. ..aao *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 13 juli 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wve aderi 2107151401 = Ondelwerp:

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

(Ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau Project Calandbrug

(Ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau Project Calandbrug (Ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau Project Calandbrug (Plan-MER-fase) Publiekssamenvatting In 2020 is de Calandbrug 50 jaar oud en daarmee aan het einde van de technische levensduur. Samen met

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris AB-advies schap: AB-vergadering van: 2 juli 2015 behoort bij agendapunt: 5a kenmerk: opsteller: e-mail: besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris Onderwerp Voorstel aanpassing ontmantelingsproces

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Aanleiding De gemeenteraad besloot op 3 maart 2015 mee te willen werken aan de komst van een crematorium op de plek waar tot dat moment nog de Bungalowbuurt

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs. Datum: 22-04-2015. Vergaderingnummer: 4. Agendapunt: 6. Registratienummer: 2015.05351

Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs. Datum: 22-04-2015. Vergaderingnummer: 4. Agendapunt: 6. Registratienummer: 2015.05351 Onderwerp: Schelkensbeek Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 22-04-2015 Vergaderingnummer: 4 Agendapunt: 6 Registratienummer: 2015.05351 Voorstel 1. Een krediet van 442.000,= beschikbaar

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 icie /^ groningen 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 Zaaknr 237914 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de herinrichting van de kruisingen van

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

Procesnotitie Centrale Huisvesting

Procesnotitie Centrale Huisvesting Procesnotitie Centrale Huisvesting 1. Doel procesnotitie Het raadsbesluit van 14 december 2010 voor de locatiekeuze, was een eerste mijlpaal in de initiatieffase van het project Centrale Huisvesting. De

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Bijeenkomst werkgroep -Investeren in Landschap en Leefomgeving-

Bijeenkomst werkgroep -Investeren in Landschap en Leefomgeving- Plaats : De Wiekelaar Oudleusen Datum : 9 juni 2011 Deelnemers : Anet Bovendeert, Henriëtte Koers, Jolande Onderdijk, Hein Kuijper, Henk Pierik, Wim van Lenthe, Han Brouwers, Alie Slagter Voorzitter :

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4 Treinhalte HwKk Varianten 1A en 4 Bestuursovereenkomst Provincie ZH - Rijnwoude Spoorverdubbeling met 4 treinen /per richting/per uur op werkdagen tot 20.00u Ambitie niveau station is niveau R-Net Prov.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verkeersplan

Plan van Aanpak Verkeersplan Plan van Aanpak Verkeersplan Aanleiding en Achtergrond In 2000 is voor de gemeente Steenwijkerland een verkeersplan opgesteld. De periode waarvoor dat verkeersplan is opgesteld is bijna afgelopen en de

Nadere informatie

Informatieavond omleiding Rucphen-Sprundel-St. Willebrord

Informatieavond omleiding Rucphen-Sprundel-St. Willebrord Informatieavond omleiding Rucphen-Sprundel-St. Willebrord Presentatie voorontwerp bestemmingsplannen Bestemmingsplan: de lijnen op het plan waarbinnen de omleiding kan aangelegd worden Zegt niets over

Nadere informatie

Oplegnotitie Project BP Stadscentrum-Zuid Culturele As te Zoetermeer (BP00008) Akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai

Oplegnotitie Project BP Stadscentrum-Zuid Culturele As te Zoetermeer (BP00008) Akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai Oplegnotitie Project BP Stadscentrum-Zuid Culturele As te Zoetermeer (BP00008) Akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai Type onderzoek : Oplegnotitie Revisie : 01 Datum : 7 juni 2012 Auteur(s)

Nadere informatie

Opstellen visie voor Marken

Opstellen visie voor Marken -Waarom? -Stappen tot nu toe -Definities -Plan van Aanpak -Planning 2014 Waarom? Leefbaarheidsplan Marken 2001 actualiseren? TROP gemeente Waterland 2001 actualiseren? Bestaande ontwikkelingen woningbouw

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Projectplan Waterfront Schiedam

Projectplan Waterfront Schiedam Projectplan Waterfront Schiedam Versie 4 februari 2008 Projectplan Waterfront Schiedam Deel 1 De herstructurering van Nieuw-Mathenesse Inhoud 1. Inleiding 2. Projectorganisatie en bemensing 3. Werkorganisatie

Nadere informatie

Tramlijn Scheveningen Haven / Norfolk-terrein

Tramlijn Scheveningen Haven / Norfolk-terrein Tramlijn Scheveningen Haven / Norfolk-terrein Informatiebijeenkomst tracéstudie Dienst Stedelijke Ontwikkeling 3 juni 2015 Welkom Voorzitter: Eric Vink Programma Even voorstellen Achtergronden tramverbinding

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Opzet van vanavond Agenda Noodzaak en meerwaarde voor Goeree-Overflakkee:

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie