MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda"

Transcriptie

1 MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Tussenresultaten

2 Inhoud Waar staan we nu, vervolgstappen en planning? NRD januari 2018 en zienswijzen Drie alternatieven A20 Resultaten van het onderzoek: effecten op verkeer en milieu Overzicht Hoe verder? 2 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

3 Waar staan we nu, vervolg en planning? 3 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

4 MIRT 4 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

5 MIRT 5 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

6 Vervolgstappen en planning Wanneer Juli 2018 September 2018 September/ Oktober 2018 November/ December 2018 Wat Bestuurlijke adviesgroep (BAG): over richting voorlopig voorkeursalternatief BAG Vaststelling Voorlopig Voorkeursalternatief Advies en participatie o.a. mogelijkheid voor reactie en informatiebijeenkomst. Concept-reactiedocument zienswijzen beschikbaar. Afronding rapportages. Besluitvorming: vaststelling voorkeursalternatief Planuitwerking (Ontwerp-) Tracébesluit 2023 e.v. Start realisatie, mogelijk 2 jaar eerder 6 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

7 NRD, zienswijzen en reacties 7 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

8 Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD): resultaat vorige fase drie alternatieven A20 en aanvullende maatregelen beoordelingskader Jan/feb 2018: mogelijkheid tot indienen zienswijzen over NRD Oogst: 24 zienswijzen Reactiedocument eind 2018, inhoud wel al betrokken bij het onderzoek 8 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

9 Reacties op NRD: hoofdpunten oneens met afsluiten toerit Gouda naar R dam en Den Haag argumenten: bereikbaarheid Gouda, Waddinxveen e.o. effecten op doorstroming verkeer lokaal verkeer bereikbaarheid bij calamiteiten en open Amaliabrug aandacht voor leefomgeving (geluid, lucht) suggesties voor andere maatregelen 9 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

10 Drie alternatieven 10 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

11 Drie alternatieven alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 11 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

12 Wegvak Nieuwerkerk - Moordrecht de weg wordt breder: van 2x2 naar 2x3 (bredere) stroken uitgangspunt (vanwege landschap) is handhaven rechte lijn, parallel aan bestaande lijn de weg wordt uitgebouwd in zuidoostelijk richting omdat: tweezijdig uitbreiden aan twee kanten effecten heeft uitbreiding aan zuidoostkant geeft logische overgang met andere wegvakken in alternatieven 1, 2 en 3 12 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

13 Wegvak Nieuwerkerk - Moordrecht 13 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

14 Wegvak Moordrecht - Gouwe alleen in alternatief 3 viaducten over spoorlijn zijn maatgevend wegens: nieuwbouw is noodzakelijk eerst bouwen, dan slopen schuiven in oostelijke richting is meest logisch wegens: boogstralen kortere viaducten (lagere kosten) noordelijk deel: uitbreiden van bestaande rijbanen 14 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

15 Wegvak Moordrecht - Gouwe 15 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

16 Wat is onderzocht? 16 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

17 Effecten en Beoordelingskader De effecten zijn beschreven aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD Verkeer en vervoer Doorstroming en bereikbaarheid Verkeersveiligheid doorstroming bereikbaarheid netwerkeffecten hoofdwegennet onderliggend wegennet 17 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

18 Beoordelingskader Externe effecten Leefbaarheid Ruimtelijke kwaliteit (gebruikswaarde) Energie en materialen Bodem, water en klimaatadaptatie Natuur Landschap, cultuurhistorie en archeologie geluid lucht externe veiligheid gezonde leefomgeving hinder in de aanlegfase wonen en werken recreatie en recreatieve routes ontsluiting lokale functies kabels en leidingen scheepvaart energiegebruik aanleg en onderhoud energiegebruik weggebruikers gebruik primaire grondstoffen emissie broeikasgassen waterkeringen oppervlaktewater grondwater bodem beschermde natuurwaarden biodiversiteit landschapsstructuur landschapselementen belevingswaarde aardkundige waarden cultuurhistorie archeologie 18 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

19 Effecten verkeer 19 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

20 Verkeer Scenario 2030Hoog: veel ruimtelijke ontwikkelingen flinke toename hoeveelheid verkeer aanpassingen van (andere) wegen zijn opgenomen in het model Berekeningen voor situatie in 2030 referentiesituatie: de autonome ontwikkeling, geen aanpassing A20 effecten van drie alternatieven Modelberekeningen voor: de hoeveelheid verkeer (verkeersintensiteiten) doorstroming van het verkeer (simulatiemodel) 20 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

21 Effect op verkeersintensiteiten meer verkeer op A20; dat komt door: auto s nemen andere routes (meer over de snelweg) de latente vraag meer verkeer via Moordrechtboog (vooral bij alternatief 2) minder verkeer op N219 (A20 A12) en langs Ringvaart en Hollandsche IJssel meer verkeer via de Moordrecht 21 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

22 Effect op doorstroming nabootsen van verkeersafwikkeling (simulatie) op basis van cijfers verkeersmodel simulatie laat zien waar files ontstaat en wat de gevolgen zijn effecten in beeld gebracht voor: ochtendspits en avondspits richting Utrecht en richting Rotterdam 22 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

23 doorstroming richting Rotterdam N452 Utrecht A12 A12 N457 Gouda N452 Moordrecht N457 A20 Nieuwerkerk referentie Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20 23

24 doorstroming richting Rotterdam N452 Utrecht A12 A12 N457 Gouda N452 Moordrecht N457 A20 Nieuwerkerk alternatief 1, 2 en 3 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20 24

25 doorstroming richting Utrecht N452 Utrecht A12 A12 N452 Gouda N457 Moordrecht N457 A20 Nieuwerkerk referentie Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20 25

26 doorstroming richting Utrecht N452 Utrecht A12 A12 N452 Gouda N457 Moordrecht N457 A20 Nieuwerkerk alternatief 1 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20 26

27 doorstroming richting Utrecht N452 Utrecht A12 A12 N452 Gouda N457 Moordrecht N457 A20 Nieuwerkerk alternatief 2 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20 27

28 doorstroming richting Utrecht N452 Utrecht A12 A12 N452 Gouda N457 Moordrecht N457 A20 Nieuwerkerk alternatief 3 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20 28

29 Overzicht effect op doorstroming A20 en A12 Richting Rotterdam knelpunt bij Moordrecht verdwijnt bij de drie alternatieven geen terugslag file tot Gouwe-aquaduct ook gunstig voor doorstroming A12 richting Den Haag minder weefbewegingen bij alternatief 2 gemiddeld: minder vertraging in de spitsen 29 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

30 Overzicht effect op doorstroming A20 en A12 Richting Utrecht knelpunt bij Nieuwerkerk verdwijnt alternatieven 1 en 3: nieuw, maar kleiner knelpunt bij Moordrecht oorzaak (vooral) veel verkeer bij Moordrecht en versmalling van 3 naar 2 stroken alternatief 2 slechter dan alternatieven 1 en 3 alternatief 1 beter dan alternatief 3 gemiddeld: alternatieven 1 en 3 minder vertraging in de spitsen 30 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

31 Effect op lokale wegen alternatieven 1 en 3: relatief kleine effecten op het verkeer op de lokale en provinciale wegen aandachtspunten: kruisingen bij de Moordrecht openen Amaliabrug in spits effecten alternatief 2: veel verkeer op lokale wegen vertraging bij kruispunten openen Amaliabrug veroorzaakt veel vertraging 31 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

32 verkeersveiligheid richting Rotterdam referentie N452 Utrecht A12 A12 N457 Gouda N452 Nieuwerkerk Moordrecht N457 knelpunt door weven en staart van de file vanaf Moordrecht A20 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20 32

33 Verkeersveiligheid 33 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

34 verkeersveiligheid richting Rotterdam alternatieven N452 Utrecht A12 A12 N457 Gouda N452 Moordrecht N457 staart van de file verdwijnt Nieuwerkerk A20 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20 34

35 verkeersveiligheid richting Utrecht referentie N452 Utrecht A12 A12 N452 Gouda N457 Moordrecht N457 A20 Nieuwerkerk knelpunt bij en door versmalling naar 2 rijstroken Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20 35

36 verkeersveiligheid richting Utrecht alternatieven N452 Utrecht A12 A12 N452 Gouda N457 Nieuwerkerk Moordrecht N457 aandachtspunt is de situatie bij Moordrecht en de versmalling van 3 naar 2 stroken A20 bestaand knelpunt verdwijnt Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20 36

37 Verkeersveiligheid Richting Rotterdam verbetering door verdwijnen staart van de file uit het Gouweaquaduct Richting Utrecht bestaand knelpunt bij Nieuwerkerk en versmalling van 3 naar 2 rijstroken verdwijnt situatie wegvak Moordrecht - Gouwe (versmalling van 3 naar 2 rijstroken) is aandachtspunt bij de drie alternatieven Lokale wegen kleine verschuivingen geen relevant verschil met referentie 37 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

38 Bypass A12 richting Den Haag voorstel ondernemers (in plaats van alternatief 2) bypass buitenom naar A12 vanaf Gouwe-aquaduct om dit mogelijk te maken is een rijbaanscheiding nodig op A12 rijbaanscheiding begint ten oosten van afrit Gouda 38 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

39 doorstroming richting Rotterdam N452 Utrecht A12 A12 N457 Gouda N452 Moordrecht N457 A20 Nieuwerkerk alternatief 1 met bypass Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20 39

40 avondspits A12 richting Den Haag filevorming snelheid 40 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

41 Conclusie bypass A12 richting Den Haag Richting Den Haag: rijbaanscheiding en minder stroken op A12 leidt tot nieuw doorstromingsknelpunt, ten oosten van de Gouda 41 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

42 Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen Aanvullende maatregelen in onderzoek Gericht op: verbeteren gebruik parallelstructuur en verminderen weefbewegingen door slimme informatievoorziening aangepaste rijsnelheden, afhankelijk van de drukte verbeteren verkeersafwikkeling bij Moordrecht verminderen automobiliteit (in de spitsen) 42 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

43 Beoordeling verkeer Aspect Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 A20 en A12 richting Utrecht Doorstroming A20 en A12 richting Rotterdam / Den Haag reistijden en voertuigverliesuren (hele netwerk) Bereikbaarheid lokale woon- en werkgebieden 0/+ - 0/+ A20 en A12 richting Utrecht 0/+ 0 0/+ Verkeersveiligheid A20 en A12 richting Rotterdam / Den Haag onderliggend wegennet 0 0/ Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

44 Effecten leefmilieu 44 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

45 Geluid (1) studiegebied bepaald aan de hand effecten verkeer berekening van geluidbelasting en aantal personen per geluidbelastingsklasse maximaal effect langs A20 bij alternatief 3 twee mechanismen verschuiven wegas en rijbanen A20 toe- of afname hoeveelheid verkeer langs onderliggend wegennet: kleine afname geluidbelasting maximaal effect: toename maximum ongeveer 2 db (vooral door verschuiven van A20) 45 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

46 Geluid: verschil met referentie alternatief 1 46 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

47 Geluid: verschil met referentie alternatief 3 47 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

48 Lucht (1) studiegebied gelijk aan geluid gerekend voor NOx en fijn stof (PM10, PM2,5) twee mechanismen toe- of afname hoeveelheid verkeer effect van betere doorstroming (lokaal)verschuiving van de wegas concentraties (ruim) onder de normen maximaal effect: kleine toename 48 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

49 Lucht (2) alternatief 1 verschil met referentie PM10 49 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

50 Lucht (3) alternatief 3 verschil met referentie PM10 50 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

51 Gezonde leefomgeving beoordeling aan de hand van de GES-methodiek GES = gezondheidseffectscreening vertaling van blootstelling geluid en lucht naar kans op effecten op gezondheid conclusie: verschil met referentie is marginaal 51 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

52 Overige effecten 52 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

53 Overige effecten natuur, landschap, bodem en water, cultuurhistorie effecten aan de hand van het beoordelingskader effecten van de alternatieven zijn: neutraal in vergelijking met de referentiesituatie effecten niet onderscheidend voor de alternatieven 53 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

54 Vervolg 54 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

55 Vervolgstappen en planning Wanneer Juli 2018 September 2018 September/ Oktober 2018 November/ December 2018 Wat Bestuurlijke adviesgroep (BAG): over richting voorlopig voorkeursalternatief BAG Vaststelling Voorlopig Voorkeursalternatief Advies en participatie o.a. mogelijkheid voor reactie en informatiebijeenkomst. Concept-reactiedocument zienswijzen beschikbaar. Afronding rapportages. Besluitvorming: vaststelling voorkeursalternatief Planuitwerking (Ontwerp-) Tracébesluit 2023 e.v. Start realisatie, mogelijk 2 jaar eerder 55 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

56 Vragen? 58 Tussenresultaten onderzoek Verkenning A20

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Informatiebijeenkomst Inhoud De MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda Drie alternatieven Voorlopig voorkeursalternatief Resultaten onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Deze samenvatting bevat de hoofdlijn van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van de MIRT Verkenning

Nadere informatie

Samenvatting Milieueffectrapport

Samenvatting Milieueffectrapport MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Milieueffectrapport Deel 1 ten behoeve van voorlopig voorkeursalternatief Oktober 2018 Samenvatting Aanleiding De A20 is van groot belang

Nadere informatie

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast).

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast). Proces en procedure Wat ging vooraf? Na de publicatie van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) in december 2017 zijn: Wegontwerpen gemaakt van de alternatieven Smart Mobility-maatregelen vertaald

Nadere informatie

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda NOTITIE VOORLOPIG VOORKEURSALTERNATIEF Oktober 2018 MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Voorlopig voorkeursalternatief verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda 1. Aanleiding

Nadere informatie

Verkenning A4. Burgerveen-N14

Verkenning A4. Burgerveen-N14 Verkenning A4 Burgerveen-N4 Voor een betere bereikbaarheid van de Randstad Duurzaamheidssessies Effectstudies Ideeën betrokken overheden Consulting kids Informatiebijeenkomsten Groslijst Meekoppelkansen

Nadere informatie

NOTITIE VOORKEURSALTERNATIEF Januari 2019 (versie 13 december 2018) Bijlage 1 bij Bestuursovereenkomst

NOTITIE VOORKEURSALTERNATIEF Januari 2019 (versie 13 december 2018) Bijlage 1 bij Bestuursovereenkomst NOTITIE VOORKEURSALTERNATIEF Januari 2019 (versie 13 december 2018) Bijlage 1 bij Bestuursovereenkomst MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Voorkeursalternatief MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken. Inloopbijeenkomsten 19 april 2018, Sevenum

MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken. Inloopbijeenkomsten 19 april 2018, Sevenum MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken Inloopbijeenkomsten 19 april 2018, Sevenum Inhoud Waar staan we? Uitwerking alternatieven: wegontwerp Uitwerking alternatieven: smart mobility Onderzoek

Nadere informatie

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. Notitie voorkeursalternatief. Maart 2019

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. Notitie voorkeursalternatief. Maart 2019 MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Notitie voorkeursalternatief Colofon Den Haag Contactpersoon Marijke Dirkson A20@minienw.nl Versie Opdrachtgever Auteur Definitief Ministerie van

Nadere informatie

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda. Milieueffectrapport Deel 1 ten behoeve van (voorlopig) voorkeursalternatief.

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda. Milieueffectrapport Deel 1 ten behoeve van (voorlopig) voorkeursalternatief. MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Milieueffectrapport Deel 1 ten behoeve van (voorlopig) voorkeursalternatief Maart 2019 Colofon Den Haag Contactpersoon M.J.R. Dirkson A20@minienw.nl

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. Milieueffectrapport. Deel 1 ten behoeve van voorlopig voorkeursalternatief.

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. Milieueffectrapport. Deel 1 ten behoeve van voorlopig voorkeursalternatief. MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Milieueffectrapport Deel 1 ten behoeve van voorlopig voorkeursalternatief Oktober 2018 Colofon Den Haag Contactpersoon M.J.R. Dirkson A20@minienm.nl

Nadere informatie

Inhoud Presentatie. Parallelstructuur A12 Provinciaal Inpassingsplan Extra Gouwe Kruising. Informatieavond Gouda 7 april 2010

Inhoud Presentatie. Parallelstructuur A12 Provinciaal Inpassingsplan Extra Gouwe Kruising. Informatieavond Gouda 7 april 2010 Parallelstructuur A12 Provinciaal Inpassingsplan Extra Gouwe Kruising Informatieavond Gouda 7 april 2010 Inhoud Presentatie Waarom is Extra Gouwekruising nodig? Parallelstructuur A12 De oplossing Het plangebied

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Mei 214 Versie Definitief Pagina 2 van 9 Samenvatting Milieueffectrapport A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Mei 214 Samenvatting Voor

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Noordelijke randweg Zevenbergen

Noordelijke randweg Zevenbergen Noordelijke randweg Zevenbergen Informerende raadsvergadering, 22 augustus 2012 Noordelijke randweg Zevenbergen Informerende raadsvergadering Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Marleen Zantingh

Nadere informatie

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt EEN BETERE BEREIKBAARHEID EN LEEFBAARHEID VOOR DE REGIO WADDINXVEEN / BOSKOOP / HAZERSWOUDE en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt (Aangepaste) presentatie najaarsbijeenkomst

Nadere informatie

N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen

N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen Datum 2 november 2017 Status definitief 1 Inleiding In deze bijlage vindt u een beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten bij het maken

Nadere informatie

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Notitie reikwijdte en detailniveau

MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Notitie reikwijdte en detailniveau januari 2018 MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda: Notitie reikwijdte en detailniveau, januari

Nadere informatie

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016 Onderzoek ontlasten Vlietbruggen Onderzoeksresultaten Adviesgroep 10 mei 2016 2 Algemene conclusies Verkeer Voertuigverliesuren ochtendspits Voertuigverliesuren avondspits 10000 9000 8000 7000 6000 5000

Nadere informatie

Toelichting op vragen over het MER

Toelichting op vragen over het MER Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

Stand van zaken onderzoek Brienenoordcorridor Zuid

Stand van zaken onderzoek Brienenoordcorridor Zuid RWS INFORMATIE Stand van zaken onderzoek Brienenoordcorridor Zuid 1. Inleiding Het onderzoek naar het verbeteren van de doorstroming op het NMCA knelpunt in de Brienenoordcorridor in momenteel in volle

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Programma opening en welkom door wethouder Van der Zanden toelichting door projectleider van Duren pauze en gelegenheid voor vragen beantwoording

Nadere informatie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Inhoud Deel I Achtergronden... 3 Waarom deze m.e.r.-studie?... 3 Wat zijn de knelpunten op de Sloeweg?... 3 Welke stappen zijn

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

Planstudie A27/A1. Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010)

Planstudie A27/A1. Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010) Planstudie A27/A1 Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010) Een samenwerkingsverband dat werkt aan oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

Omgevingswerkgroep Dijkversterking Thorn-Wessem

Omgevingswerkgroep Dijkversterking Thorn-Wessem Omgevingswerkgroep Dijkversterking Thorn-Wessem 5 maart 2018 Met de omgeving, voor de omgeving Programma Welkom Stand van zaken project Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) De procedure Alternatieven

Nadere informatie

Larserknoop Lelystad Verkeerskundige analyse

Larserknoop Lelystad Verkeerskundige analyse Larserknoop Lelystad Verkeerskundige analyse projectnr. 196305 revisie 3 23 maart 2010 Opdrachtgever Gemeente Lelystad Postbus 91 8200 AB LELYSTAD datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013 Noordoostcorridor Voorkeursalternatief Augustus 2013 Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant Brainportregio Brainport Oost = Verbreden N279 Veghel Asten Aanleg nieuwe verbinding Eindhoven Helmond om Ruit rond

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 18 april Welkom

Informatiebijeenkomst 18 april Welkom Informatiebijeenkomst 18 april Welkom Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Heusden, s-hertogenbosch, Waalwijk, en het waterschap Aa en Maas. Hoe zijn we hier gekomen? Variantenkeuze

Nadere informatie

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014 Ring Utrecht A27/A12 Knooppunt Rijnsweerd Stephan Lahaye Arold Brand 3 november 2014 Terugblik Planstudie Ring Utrecht A27/A12 2 Planning vervolg Datum eind 2014 Keuze variant Rijnsweerd 2015/2016 Ontwerp

Nadere informatie

memo aan onderwerp de leden van de gemeenteraad Parallelstructuur A12 van A.D. Ruwhof, wethouder dienst/proj. directie bes afdeling gemeentebestuur telefoon 0182-588113 datum 19 november 2010 Geachte leden

Nadere informatie

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Technische Dienst Beemster en Zeevang Verkenning aansluiting Purmerenderweg - N244 Datum 26 april 2007 Kenmerk TDB004/Adr/0016 Eerste versie 12 maart 2007

Nadere informatie

Notitie. blad 1 van 8

Notitie. blad 1 van 8 Notitie datum 14 april 2017 aan Williard van der Sluis Rijkswaterstaat van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Antea Group project Corridor Amsterdam-Hoorn projectnr. 0410260.00 Notitie

Nadere informatie

Alternatieven afsluiting aansluiting Schiedam-centrum

Alternatieven afsluiting aansluiting Schiedam-centrum Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

memo aan onderwerp de leden van de gemeenteraad Parallelstructuur A12 van A.D. Ruwhof, wethouder dienst/proj. directie bes afdeling gemeentebestuur telefoon 0182-588113 datum 19 november 2010 Geachte leden

Nadere informatie

Samenvatting milieueffectrapport. MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Samenvatting milieueffectrapport. MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken Samenvatting milieueffectrapport MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken definitief 6 februari 2019 definitief revisie 1.2 6 februari 2019 Auteurs A. Oerlemans S. Zondervan L. Runia Opdrachtgever

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst

Welkom bij de informatiebijeenkomst Welkom bij de informatiebijeenkomst MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn Wat kunt u verwachten? Maatregelen Ontwerpen Inpassing Planning en procedure Vervolgonderzoeken Combipakketten COMBIPAKKET

Nadere informatie

MIRT-verkenning Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-verkenning Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-verkenning Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda definitief definitief Auteurs Karst Keijzers Lex Runia Opdrachtgever - Directie Ruimtelijke ontwikkeling Postbus 30945 2500 GX 's-gravenhage datum vrijgave

Nadere informatie

Projectdoelen. Verbeteren doorstroming verkeer. Verbeteren verkeersveiligheid. Goede, duurzame autobereikbaarheid economische centra

Projectdoelen. Verbeteren doorstroming verkeer. Verbeteren verkeersveiligheid. Goede, duurzame autobereikbaarheid economische centra Informatiebijeenkomst Waterloolaan/Sterrebos, 7 maart 2012 Programma 19.30 uur Welkom 19.35 uur Voorlopig Ontwerp in vogelvlucht 19.45 uur Stand van zaken Esperanto onderdoorgang in samenhang met ontsluiting

Nadere informatie

Werkbezoek Statenleden N-207 Zuid Vredenburghlaan/Bentwoudlaan/Verlengde Bentwoudlaan/Hazerswoude ( Randweg Waddinxveen )

Werkbezoek Statenleden N-207 Zuid Vredenburghlaan/Bentwoudlaan/Verlengde Bentwoudlaan/Hazerswoude ( Randweg Waddinxveen ) Werkbezoek Statenleden N-207 Zuid Vredenburghlaan/Bentwoudlaan/Verlengde Bentwoudlaan/Hazerswoude ( Randweg Waddinxveen ) Waarom de voorgestelde plannen de gestelde doelen niet bereiken en hoe het beter

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Achtergrondrapport geluid en lucht. MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

Achtergrondrapport geluid en lucht. MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Achtergrondrapport geluid en lucht MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda definitief Definitief Auteurs Eveline de Groot Tjerk Sweerts Enno Been Opdrachtgever Postbus 20901 2500 EX 's-gravenhage

Nadere informatie

Probleemanalyse. in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg. Willem Homan. Maart Royal HaskoningDHV, All rights reserved

Probleemanalyse. in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg. Willem Homan. Maart Royal HaskoningDHV, All rights reserved Probleemanalyse in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg Willem Homan Maart 2016 2016 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Inhoud Ruimtelijk-economische context Bereikbaarheid Leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Evaluatie spitsstrook E34-E313

Evaluatie spitsstrook E34-E313 Evaluatie spitsstrook E34-E313 Dr. Stefaan Hoornaert (Vlaams Verkeerscentrum) 11-13/09/2013 start: 21 14 13 10 86 415 12 11 97 53 sec Probleemstelling Evaluatie spitsstrook E34-E313 slide 1/11 Knelpunt

Nadere informatie

Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek ppingedam voorgenomen voorkeursalternatief N33 Midden. Meer weg, meer waarde Verdubbeling N33 Zuidbroek ppingedam Het Rijk en de provincie Groningen willen de N33 tussen Zuidbroek

Nadere informatie

Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629

Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629 Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629 19 mei 2016 Inhoud 1. Korte terugblik De aanleiding (probleem-en doelstelling) Fasering en procedure De NRD en de alternatieven 2. Integrale afweging

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Onderzocht zijn: de Hillegommervariant, de Oosteindervariant en de Bennebroekervariant.

Onderzocht zijn: de Hillegommervariant, de Oosteindervariant en de Bennebroekervariant. OP DE GOEDE WEG Een zienswijze tevens zijnde pleitnota inzake de Planstudie Duinpolderweg voorheen de NOG ( Noordelijke Ontsluiting Greenport ) genoemd. In 2003 hebben de provincies Noord-en Zuid-Holland

Nadere informatie

OWTB-2017 Europaplein e.o. Bewoners Barkmolenstraat 1 mei 2017

OWTB-2017 Europaplein e.o. Bewoners Barkmolenstraat 1 mei 2017 OWTB-2017 Europaplein e.o. Bewoners Barkmolenstraat 1 mei 2017 Inhoud presentatie Inleiding Ontwerp tracébesluit wijziging 2017 (OWTB-2017) Europaplein Effecten Verkeer Luchtkwaliteit Geluid Vervolg Aanpak

Nadere informatie

Integrale MIRT / HWBP verkenning Meer Maas Meer Venlo

Integrale MIRT / HWBP verkenning Meer Maas Meer Venlo Integrale MIRT / HWBP verkenning Meer Maas Meer Venlo Raadinformatiemarkt 4 april 2018 Opgave MMMV komen tot één integraal besluit over een integraal voorkeursalternatief voor de opgave voor hoogwaterveiligheid

Nadere informatie

Meteren-Boxtel. Klankbordgroep Vught - 29 augustus Martijn de Ruiter - ARCADIS. Imagine the result

Meteren-Boxtel. Klankbordgroep Vught - 29 augustus Martijn de Ruiter - ARCADIS. Imagine the result Meteren-Boxtel Klankbordgroep Vught - 29 augustus 2013 Martijn de Ruiter - ARCADIS Imagine the result Toelichting Beoordelingskader MER Afweging varianten Ontwerp s-hertogenbosch-vught Toelichting varianten

Nadere informatie

Welkom! Dijkdenkersbijeenkomst VI Masterclass Besluitvorming & MER

Welkom! Dijkdenkersbijeenkomst VI Masterclass Besluitvorming & MER Welkom! Dijkdenkersbijeenkomst VI Masterclass Besluitvorming & MER Welkom! Programma Welkom en Introductie Doel van de masterclass Korte terugblik Vooruitblik volgende bijeenkomst Masterclass door Patrick

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Raadsinformatieavond Vught. 10 maart 2016

Verkenning N65 Vught - Haaren. Raadsinformatieavond Vught. 10 maart 2016 Verkenning N65 Vught - Haaren Raadsinformatieavond Vught 10 maart 2016 Opbouw presentatie Aanleiding: motie gemeenteraad Stuurgroep 17-12 Toelichting ontwerpen en effecten voorlopig bestuurlijk Voorkeursalternatief

Nadere informatie

Duinpolderweg technische toelichting oplossingsrichtingen PlanMER. Bert Grotenhuis projectmanager Duinpolderweg PNH 8 september 2016

Duinpolderweg technische toelichting oplossingsrichtingen PlanMER. Bert Grotenhuis projectmanager Duinpolderweg PNH 8 september 2016 Duinpolderweg technische toelichting oplossingsrichtingen PlanMER Bert Grotenhuis projectmanager Duinpolderweg PNH 8 september 2016 Programma 1. Doel en stand van zaken Bert Grotenhuis (PNH) 2. Toelichting

Nadere informatie

Informatieavond GOL. Vlijmen-Oost / s-hertogenbosch 25 februari Welkom

Informatieavond GOL. Vlijmen-Oost / s-hertogenbosch 25 februari Welkom Informatieavond GOL Vlijmen-Oost / s-hertogenbosch 25 februari 2015 Welkom Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Heusden, s-hertogenbosch, Waalwijk, en het waterschap Aa en Maas. Informatieavond

Nadere informatie

MIRT verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel- Gouda

MIRT verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel- Gouda MIRT verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel- Gouda Voorlopig tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport (deel 1) 10 januari 2019 / projectnummer: 3337 Advies over het MER in het kort De

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk

Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 15 mei 2017 / projectnummer: 2732 1. Toetsingsadvies Inleiding De gemeente Moerdijk

Nadere informatie

Verbreding N211 -Wippolderlaan. Informatieavond verkeer, luchtkwaliteit & geluid

Verbreding N211 -Wippolderlaan. Informatieavond verkeer, luchtkwaliteit & geluid Verbreding N211 -Wippolderlaan Informatieavond verkeer, luchtkwaliteit & geluid Welkom & Programma 18.30 Start inloopbijeenkomst 19.00 Eerste plenaire presentatie 20.00 Tweede plenaire presentatie 21.00

Nadere informatie

Notitie Vergelijking Plateau- en Klagenfurtalternatief Rijksweg 74 ten aanzien van luchtkwaliteit

Notitie Vergelijking Plateau- en Klagenfurtalternatief Rijksweg 74 ten aanzien van luchtkwaliteit Notitie Vergelijking Plateau- en lagenfurt RWS Limburg juli 2007 1 1. Samenvatting en conclusies Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met TNO de effecten in en rond Venlo van Rijksweg 74 op luchtkwaliteit

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. ruimtelijke aspecten

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. ruimtelijke aspecten Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith ruimtelijke aspecten INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht. 16 maart 2010 De Bilt

Planstudie Ring Utrecht. 16 maart 2010 De Bilt Planstudie Ring Utrecht 16 maart 2010 De Bilt Programma 19.30-19.45 Welkom en inleiding 19.45-20.15 Presentatie Planstudie Ring Utrecht 20.15-20.30 Gelegenheid voor vragen plenair 20.30-21.30 Gelegenheid

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, provincie Noord-Brabant

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, provincie Noord-Brabant Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, provincie Noord-Brabant Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 1 februari 2018 / projectnummer: 2981 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Rapportage relatieve effectbepaling SALTO 2

Rapportage relatieve effectbepaling SALTO 2 TNO-rapport TNO 2015 R10073 Rapportage relatieve effectbepaling SALTO 2 Earth, Life & Social Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 42 56 Datum 14

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

1 Aanleiding. Randweg Klaaswaal. Provincie Zuid-Holland. Toelichting modelanalyse. 27 juni 2018 ZHA355/Mes/

1 Aanleiding. Randweg Klaaswaal. Provincie Zuid-Holland. Toelichting modelanalyse. 27 juni 2018 ZHA355/Mes/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Terugblik. 2009: Bestuurlijk Voorkeursalternatief. November 2011: Voorlopig Ontwerp

Terugblik. 2009: Bestuurlijk Voorkeursalternatief. November 2011: Voorlopig Ontwerp Presentatie informatiebijeenkomst Helperzoom en omgeving 17 juli 2012 Programma 20.00 uur Welkom 20.05 uur Toelichting verder uitgewerkt ontwerp 21.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen 22.00 uur

Nadere informatie

Verkeerseffect aanpassing bestemmingsplan 'De Driehoek', vier scenario s

Verkeerseffect aanpassing bestemmingsplan 'De Driehoek', vier scenario s Notitie / Memo Aan: Gemeente Ermelo Van: Peter Nijhout, Marek Vesely & Jelmer Droogsma Datum: 12 oktober 2017 Kopie: Ons kenmerk: BE3581-105 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V.

Nadere informatie

Ambtelijk advies. 1. Baardwijkse overlaat

Ambtelijk advies. 1. Baardwijkse overlaat Ambtelijk advies 1. Baardwijkse overlaat Voor de Baardwijkse overlaat is het ambtelijk advies aan de Stuurgroep GOL om variant A (voorkeursvariant NRD) en variant C (nr. 369) beide mee te nemen in de MER.

Nadere informatie

1. OORDEEL OVER HET MER FASE 1

1. OORDEEL OVER HET MER FASE 1 1. OORDEEL OVER HET MER FASE 1 1 2 3 4 De samenwerkende partijen uit het programma VERDER hebben het voornemen de problemen met de doorstroming in de hele provincie Utrecht op te lossen. De planstudie

Nadere informatie

Participatieplan. Participatie en communicatie. MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda. Datum 28 september 2017

Participatieplan. Participatie en communicatie. MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda. Datum 28 september 2017 Participatieplan Participatie en communicatie MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda Datum 28 september 2017 Status Definitief Colofon Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Bereikbaarheid

Nadere informatie

Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 9 februari 2012 T&M FdJ/jj

Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 9 februari 2012 T&M FdJ/jj Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 9 februari 2012 T&M-1034502-FdJ/jj 307175 Aan Gerdien Priester Kopie aan Rob Meijer Mark Aarts Arie van der Spoel Van Jan Janssen Betreft Rijtijden

Nadere informatie

Referentie: november Aan de leden van de Vaste Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu

Referentie: november Aan de leden van de Vaste Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu Referentie: 211126 26 november 2012 Aan de leden van de Vaste Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu Betreft: 3/12/2012 WAB A28/ Afsluiting afrit Hoevelaken A1/ Agenda uw bespreking dd. Geachte

Nadere informatie

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Datum 8 augustus

Nadere informatie

Maximabrug Alphen aan den Rijn - Rijnwoude

Maximabrug Alphen aan den Rijn - Rijnwoude Maximabrug Alphen aan den Rijn - Rijnwoude Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 februari 2012 / rapportnummer 2557 72 1. Oordeel over het MER De gemeenten Rijnwoude en Alphen aan den Rijn willen

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7 en 7B

Samenvatting onderzoeken variant 7 en 7B De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Noordelijke Ontsluiting Enschede - Kennispark. Informatiebijeenkomst 5 juli 2012

Noordelijke Ontsluiting Enschede - Kennispark. Informatiebijeenkomst 5 juli 2012 Noordelijke Ontsluiting Enschede - Kennispark Informatiebijeenkomst 5 juli 2012 Programma vanavond 17:30 uur inlopen en gelegenheid tot het inzien van informatiemateriaal 18:00 uur - welkom en inleiding

Nadere informatie

Inloopbijeenkomst N34 aansluiting Klijndijk/Odoorn. Namens: Werkgroep N34 Odoorn/Klijndijk Provincie Drenthe Gemeente Borger - Odoorn

Inloopbijeenkomst N34 aansluiting Klijndijk/Odoorn. Namens: Werkgroep N34 Odoorn/Klijndijk Provincie Drenthe Gemeente Borger - Odoorn Inloopbijeenkomst N34 aansluiting Klijndijk/Odoorn Namens: Werkgroep N34 Odoorn/Klijndijk Provincie Drenthe Gemeente Borger - Odoorn Woar giet het over? Doel van de inloopbijeenkomst Aanleiding Studies

Nadere informatie

Inspraakwijzer Startnotitie

Inspraakwijzer Startnotitie Inspraakwijzer Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam Samenvatting van de Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam en informatie over de inspraakprocedure. November 2005 1. Kaart van het onderzoeksgebied 2.

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Hwl-2015-016_DEFINITIEF 19 maart 2015 336621 Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden 1 Inleiding De gemeente Heusden heeft plannen

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Aanvullend onderzoek aansluitingen Drunen Eindrapport

Gemeente Heusden. Aanvullend onderzoek aansluitingen Drunen Eindrapport Gemeente Heusden Aanvullend onderzoek aansluitingen Drunen Eindrapport Gemeente Heusden Aanvullend onderzoek aansluitingen Drunen Eindrapport Datum 10 april 2008 HSE046/Wnj/0422 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer definitief 17 december 2015 MIRT-Verkenning N65 Vught-Haaren Resultaten uitwerking Quickscan,

Nadere informatie

Alternatievenafweging / trechtering op basis van oplossend vermogen en een globale milieu-analyse

Alternatievenafweging / trechtering op basis van oplossend vermogen en een globale milieu-analyse Alternatievenafweging / trechtering op basis van oplossend vermogen en een globale milieu-analyse 22 mei 2011 Alternatievenafweging / trechtering op basis van oplossend vermogen en een globale milieu-analyse

Nadere informatie

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanvullende Richtlijnen voor de 2 e Fase MER van de Planstudie Knooppunt Hoevelaken. Vastgesteld op 18 december 2009, overeenkomstig het bepaalde in art 7.15 Wet Milieubeheer, door de Minister van Verkeer

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

(Ontwerp-)Tracébesluit. Inhoud. Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen

(Ontwerp-)Tracébesluit. Inhoud. Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen (Ontwerp-)Tracébesluit Inhoud Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen Voorkeursvariant Voorkeursvariant Ontwerpkeuze (I) Oriëntatie sluis Breedte buitenhaven Havenmondverbreding

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Bedrijventerrein Vorstengrafdonk - Oss bijlage 11 bij toelichting. Onderzoek ontsluiting Vorstengrafdonk december 2008

Bestemmingsplan. Bedrijventerrein Vorstengrafdonk - Oss bijlage 11 bij toelichting. Onderzoek ontsluiting Vorstengrafdonk december 2008 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Vorstengrafdonk - Oss - 2013 bijlage 11 bij toelichting Onderzoek ontsluiting Vorstengrafdonk december 2008 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Vorstengrafdonk - 2013 bijlage

Nadere informatie

Verkenning Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Samenvatting omleidingstrategie KIJK ten behoeve van de consultatiefase

Verkenning Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Samenvatting omleidingstrategie KIJK ten behoeve van de consultatiefase Verkenning Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Samenvatting omleidingstrategie KIJK ten behoeve van de consultatiefase Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Variantenstudie uitgevoerd... 3 Status en vervolg...

Nadere informatie

Doorstromingsstudie Weefzone R1 binnenring tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid Microsimulatie belijningsmaatregelen

Doorstromingsstudie Weefzone R1 binnenring tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid Microsimulatie belijningsmaatregelen Doorstromingsstudie Weefzone R1 binnenring tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid Microsimulatie belijningsmaatregelen Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange

Nadere informatie

Herinrichting Neherkade Den Haag

Herinrichting Neherkade Den Haag Herinrichting Neherkade Den Haag Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 mei 2013 / rapportnummer 2486 66 1. Oordeel over het milieueffectrapport MER De gemeente Den Haag heeft het voornemen de

Nadere informatie

Brug Rhenen - Verbinding verbroken?

Brug Rhenen - Verbinding verbroken? Brug Rhenen - Verbinding verbroken? 16 februari 2011 bron: www.utrechtsarchief.nl 1 Brug Rhenen - Facts & figures 16 februari 2011 Ron Linschoten 2 Inhoud presentatie Meer dan 50 jaar Rijnbrug (sfeerbeelden)

Nadere informatie

Milieueffectrapportage aanpassing kruising Ganzenweg - Knardijk

Milieueffectrapportage aanpassing kruising Ganzenweg - Knardijk Projectnummer: 365290 Referentienummer: 110/365290/CvD Datum: 21-03-2019 Milieueffectrapportage aanpassing kruising Ganzenweg - Knardijk Notitie reikwijdte en detailniveau Opdrachtgever: Gemeente Zeewolde

Nadere informatie

RAPPORT. Verkeersstudie N201. Opstellen statisch en dynamisch model en analyse denkrichtingen. Provincie Utrecht

RAPPORT. Verkeersstudie N201. Opstellen statisch en dynamisch model en analyse denkrichtingen. Provincie Utrecht RAPPORT Verkeersstudie N201 Opstellen statisch en dynamisch model en analyse denkrichtingen Klant: Provincie Utrecht Referentie: BF4886T&PRP1806210921 Versie: 0.1/Finale versie Datum: 3 juli 2018 HASKONINGDHV

Nadere informatie

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer MIRT-procedure #onzea2 Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer Definiëring en afbakening van het probleem en het proces van de verkenningsfase Kern van de verkenningsfase is trechteren:

Nadere informatie