Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie"

Transcriptie

1 Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie

2

3 Inhoud Deel I Achtergronden... 3 Waarom deze m.e.r.-studie?... 3 Wat zijn de knelpunten op de Sloeweg?... 3 Welke stappen zijn al genomen?... 3 Waar staan we nu?... 4 Welke aspecten zijn onderzocht?... 4 Wat gebeurt er hierna?... 4 Hoe kunt u reageren?... 4 Deel II - Resultaten... 5 Alternatief A - Verbreding Sloeweg... 5 Alternatief B - Verbreding Sloeweg met aansluiting Drieweg... 6 Alternatief C - Stelleplas... 7 Alternatief D - Lewedorp... 9 Alternatief E - Sloelijn Alternatief F variant 1 - Autosnelweg Sloeweg en Bernhardweg Alternatief F variant 2 - Autosnelweg Sloeweg Kostprijs van de alternatieven Voorstel haalbare alternatieven

4 Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Deel I Achtergronden Waarom deze m.e.r.-studie? De Sloeweg (N62) is de doorgaande verbinding tussen het Sloegebied en de Westerscheldetunnel aan de ene kant en de A58 aan de andere kant. In het noorden sluit de Sloeweg aan op de A58 en de nieuwe Rijksweg (N254); in het zuiden sluit deze aan op de Tunnelweg (ook N62) en op de Bernhardweg (N254). Na de opening van de Westerscheldetunnel is het flink drukker geworden op de Sloeweg. Door ontwikkeling van nieuwe activiteiten in het Sloegebied zal de drukte de komende jaren nog verder toenemen. Op de lange termijn komt er te veel verkeer op de weg om een vlotte en veilige doorstroming te garanderen. De Provincie Zeeland heeft het initiatief genomen voor de m.e.r.-studie. Daarin worden de effecten van mogelijke tracé-alternatieven onderzocht. Op die manier kan het Bevoegd Gezag een afgewogen beslissing nemen over het uiteindelijke alternatief. Het Bevoegd Gezag wordt gevormd door de gemeenten Goes en Borsele. Wat zijn de knelpunten op de Sloeweg? De komende tien jaar verergeren de doorstromings- en capaciteitsproblemen op wegvakken en kruispunten van de Sloeweg. De knelpunten op de Sloeweg geven aanleiding tot sluipverkeer in het buitengebied. Bij een toename van de verkeersintensiteiten neemt dit sluipverkeer toe. In het verlengde van de Sloeweg ligt de Nieuwe Rijksweg (N254). Op deze weg rijdt veel doorgaand verkeer, terwijl de weg daar niet voor bedoeld is. Doorgaand verkeer moet eigenlijk gebruik maken van de N62 en de A58. Er ligt een aantal woningen op korte afstand van de Nieuwe Rijksweg; dit heeft een negatieve invloed op de verkeersveiligheid. Veel doorgaand verkeer op deze weg heeft ook een negatief effect op de leefbaarheid. Welke stappen zijn al genomen? De publicatie van de Startnotitie op 17 september 2003 was het formele begin van de m.e.r.- studie. Na de publicatie van de Startnotitie is, zoals wettelijk bepaald, een inspraakronde gehouden. Belangstellenden konden reageren op de plannen uit de Startnotitie. Daarbij werden een aantal nieuwe tracé-alternatieven voorgesteld. Het Bevoegd Gezag heeft een antwoord geformuleerd op deze reacties in de vorm van een Antwoordnota; de nieuwe tracéalternatieven zijn meegenomen in een haalbaarheidsstudie, oftewel Quick Scan. Na de inspraakronde zijn de Richtlijnen voor de m.e.r.-studie en het Milieueffectrapport (MER) vastgesteld door het Bevoegd Gezag. Hierin staat welke uitgangspunten gelden voor de studie en welke onderzoeksvragen behandeld worden. 3

5 Waar staan we nu? De haalbaarheidsstudie is een ingelaste tussenstap, voorafgaand aan het Milieueffectrapport. Deze stap is ingelast om te bepalen welke tracé-alternatieven nader onderzocht zullen worden in de m.e.r.-studie. Uit de startnotitie, de inspraakreacties en de richtlijnen zijn zeven nieuwe tracé-alternatieven naar voren gekomen. Deze alternatieven zijn onderworpen aan een haalbaarheidstoets, waarin de effecten van de alternatieven op leefbaarheid, verkeer en milieu zijn onderzocht. Welke aspecten zijn onderzocht? De tracé-alternatieven zijn aan de volgende criteria getoetst: Mobiliteit Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Toegankelijkheid Mens & milieu Geluid en trillingen Lucht Externe veiligheid Sociale beleving en logische indeling van de ruimte Natuur & landschap Bodem en water Ecologie Landschap en cultuurhistorie Kostprijs Indexcijfers Wat gebeurt er hierna? De projectorganisatie selecteert de haalbare alternatieven die in de m.e.r.-studie nader onderzocht worden. Het Bevoegd Gezag (de gemeentes Borsele en Goes) en de Provincie Zeeland nemen hierover een definitieve beslissing. De resultaten van de m.e.r.-studie worden gepubliceerd in een Milieueffectrapport. Op het Milieueffectrapport is wettelijk geregelde inspraak mogelijk. De gemeenten Goes en Borsele starten vervolgens de procedures voor herziening van de bestemmingsplannen, waarbij rekening wordt gehouden met informatie uit het MER. Als de m.e.r.-procedure en de bestemmingsplanprocedure zijn doorlopen, kan de realisatie plaatsvinden. Hoe kunt u reageren? Tot 1 december 2004 kunt u eventuele opmerkingen op de resultaten van de haalbaarheidsstudie kenbaar maken. U kunt online reageren via of via aan sloeweg@zeeland.nl. Uiteraard kunt u uw reactie ook per post versturen aan het Informatiepunt Sloeweg: Postbus ZG IJzendijke 4

6 Deel II - Resultaten In het hiernavolgende deel worden de resultaten van de haalbaarheidsstudie per onderzocht alternatief besproken. Alternatief A - Verbreding Sloeweg Omschrijving Verbreding van de Sloeweg (N62) met twee rijstroken Ongelijkvloerse aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg (N254) Ongelijkvloerse kruising van de Stoofweg met de Sloeweg Optimalisatie van de aansluiting op de A58 Nieuwe verkeerswerende maatregelen op de Nieuwe Rijksweg (N254) Geen aansluiting van de Drieweg op de de A58 5

7 Pluspunten Bestaand tracé: Weinig extra grondinname en verharding Geen extra barrièrewerking en versnippering Weinig omwonenden Minpunten Verkeersproblemen worden onvoldoende opgelost Alternatief B - Verbreding Sloeweg met aansluiting Drieweg Omschrijving Verbreding van de Sloeweg (N62) met twee rijstroken Ongelijkvloerse aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg (N254) Ongelijkvloerse kruising van de Stoofweg met de Sloeweg Nieuwe ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Vleugelhofweg Optimalisatie van de aansluiting op de A58 Afsluiting van de Nieuwe Rijksweg (N254) vanaf het bestaande knooppunt met de A58 Ongelijkvloerse aansluiting van de Drieweg op de A58 6

8 Pluspunten Bestaand tracé: Weinig extra grondinname en verharding Geen extra barrièrewerking en versnippering Lost verkeersproblemen op Minpunten Doorsnijding van het landschappelijk en ecologisch waardevolle gebied de Poel ter hoogte van aansluiting Drieweg op de A58 Alternatief C - Stelleplas 7

9 Omschrijving Geen verdubbeling van de Sloeweg (N62) Aanleg van een nieuwe vierstrooksweg ten zuidoosten en zuiden van de huidige Sloeweg Aanleg van een op- en afrit ten oosten van de huidige kruising Sloeweg en A58 Ongelijkvloerse kruising van de Stoofweg met de Sloeweg Het gedeelte van de huidige Sloeweg ten zuiden van de aansluiting Vleugelhofweg vervalt Ernstige belemmering Het tracé doorkruist het woonuitbreidingsgebied Heinkenszand/Stelleplas en een deel van bedrijventerrein Noordzak Pluspunten Kort traject Goede bereikbaarheid voor doorgaand en lokaal verkeer Minpunten Verkeersproblemen worden onvoldoende opgelost Nieuw tracé: Extra grondinname en verharding Extra barrièrewerking en versnippering Doorsnijding van waardevol landschap Belevingswaarde Stelleplas achteruit 8

10 Alternatief D - Lewedorp Omschrijving Aanleg van een nieuwe vierstrooksweg ten noordwesten van de Sloeweg (N62) Aansluiting op de Tunnelweg ten zuiden van de Sloeweg Aansluiting op de A58 met een klaverblad ten oosten van Lewedorp Het gedeelte van de huidige Sloeweg ten zuiden van de Stoofweg vervalt 9

11 Pluspunten Aansluitingen zijn ruim bemeten Minpunten Verkeersproblemen worden onvoldoende opgelost Westelijker dan huidige Sloeweg Bereikbaarheid landelijk gebied vermindert Nieuw tracé: Extra grondinname en verharding Extra barrièrewerking en versnippering Meer geluidshinder in Nieuwdorp Doorsnijding van waardevolle dijken Alternatief E - Sloelijn Omschrijving Geen verdubbeling van de Sloeweg Verdubbeling van de Bernhardweg naar een vierstrooksweg Aanleg van een nieuwe vierstrooksweg naast de geplande Sloelijn, die aansluit op de A58 Het gedeelte van de huidige Sloeweg ten zuiden van de Stoofweg vervalt 10

12 Ernstige belemmering De verkeersproblemen worden niet opgelost. Dit alternatief voldoet daarmee niet aan de doelstellingen. Pluspunten Sterke bundeling van de infrastructuur: Geen extra barrièrewerking en versnippering Minpunten Ingewikkelde aansluitingen (12 meter boven maaiveld) Langere afstanden en reistijden Sluipverkeer Slechtere aansluiting van de kernen op hoofdwegen Verminderde verkeersveiligheid doordat meer verkeer van het onderliggende wegennet gebruikmaakt Verstoring Sloekreek Doorsnijding historisch waardevolle dijk 11

13 Alternatief F variant 1 - Autosnelweg Sloeweg en Bernhardweg Omschrijving Opwaardering van de Sloeweg (N62) en de Bernhardweg (N254) tot autosnelweg Het gedeelte van de huidige Sloeweg ten zuiden van de Stoofweg vervalt; er komt een nieuw tracé ten noorden van Nieuwdorp Het gedeelte van de A58 tussen de Nieuwe Rijksweg (N254) en Lewedorp vervalt Een gedeelte van de Bernhardweg ter hoogte van Nieuwdorp vervalt 12

14 Ernstige belemmering De verkeersproblemen worden niet opgelost. Dit alternatief voldoet daarmee niet aan de doelstellingen. Nieuwdorp wordt ingeklemd door autosnelwegen. De leefbaarheid gaat daarmee sterk achteruit. Pluspunten In combinatie met aansluiting Drieweg worden veel verkeersproblemen op het hoofdwegennet opgelost Minder geluidsgehinderden aan de A58 Minpunten Nieuw tracé Extra grondinname en verharding Extra barrièrewerking en versnippering Sluipverkeer (naar verwachting meer druk op Postweg) Negatief effect op doorgaand verkeer op de oost-westroute Slechte bereikbaarheid van het Veerse Meer Slechtere aansluiting van de kernen op hoofdwegen Verminderde verkeersveiligheid doordat meer verkeer van het onderliggende wegennet gebruikmaakt Verstoring Sloekreek en eventueel toekomstig groenproject in het kader van de WCT Alternatief F variant 2 - Autosnelweg Sloeweg Omschrijving: Opwaardering van de Sloeweg (N62) tot autosnelweg De aansluiting van de Sloeweg op de A58 wordt verlegd naar het oosten De aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg (N254) wordt verlegd naar het noorden Verdubbeling van de Bernhardweg tot vierstrooksweg Het gedeelte van de A58 tussen de Nieuwe Rijksweg (N254) en Lewedorp vervalt 13

15 Ernstige belemmering De verkeersproblemen worden niet opgelost. Dit alternatief voldoet daarmee niet aan de doelstellingen. Pluspunten Minder geluidsgehinderden aan de A58 Bestaand tracé: Weinig extra grondinname en verharding Weinig extra barrièrewerking en versnippering Minpunten Knooppunt Sloeweg/Bernhardweg is niet geschikt voor 120 km/u Verkeersproblemen worden onvoldoende opgelost Sluipverkeer (naar verwachting meer druk op Postweg) Verstoring Sloekreek en eventueel toekomstig groenproject in het kader van de WCT Slechte bereikbaarheid van het Veerse Meer Slechtere aansluiting van de kernen op hoofdwegen Negatief effect op doorgaand verkeer op de oost-westroute Verminderde verkeersveiligheid doordat meer verkeer van het onderliggende wegennet gebruikmaakt 14

16 Kostprijs van de alternatieven De rangorde van de alternatieven naar kostprijs in indexcijfers (100 is de laagste kostprijs), is als volgt: 1. Alternatief A - Verbreding Sloeweg: Alternatief C - Stelleplas: Alternatief D - Lewedorp: Alternatief B - Verbreding Sloeweg met aansluiting Drieweg: Alternatief F1 - Autosnelweg Sloeweg en Bernhardweg: Alternatief F2 - Autosnelweg Sloeweg: Alternatief E - Sloelijn: 170 Voorstel haalbare alternatieven Op basis van de haalbaarheidsstudie stelt de projectgroep Sloeweg voorlopig voor om de volgende alternatieven nader te onderzoeken in de m.e.r.-studie: Alternatief A - Verbreding Sloeweg Alternatief B - Verbreding Sloeweg met aansluiting Drieweg Alternatief D - Lewedorp Het Bevoegd Gezag (de gemeentes Borsele en Goes) en de Provincie Zeeland nemen hierover, na het verzamelen van eventuele opmerkingen van belanghebbenden op de onderzoeksresultaten, een definitieve beslissing. 15

Samenvatting Rapport Quick Scan (Haalbaarheidsstudie) N62; MER Sloeweg

Samenvatting Rapport Quick Scan (Haalbaarheidsstudie) N62; MER Sloeweg Samenvatting Rapport Quick Scan (Haalbaarheidsstudie) N62; MER Sloeweg Samenvatting Rapport Quick Scan (Haalbaarheidsstudie) N62; MER Sloeweg Dit document is een samenvatting van het Rapport Quick Scan

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

MER Sloeweg N62. Samenvatting

MER Sloeweg N62. Samenvatting MER Sloeweg N62 Samenvatting MER Sloeweg N62 Samenvatting Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding project 2 1.2 Projectgeschiedenis 2 1.3 Procedure en planning 3 1.4 Opzet van het Hoofdrapport MER

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Richtlijnen voor de m.e.r.-studie en het MER Sloeweg (N62)

Richtlijnen voor de m.e.r.-studie en het MER Sloeweg (N62) Richtlijnen voor de m.e.r.-studie en het MER Sloeweg (N62) Vastgesteld door de gemeenteraad van Borsele op 1 april 2004 Vastgesteld door de gemeenteraad van Goes op 18 mei 2004 Richtlijnen voor de m.e.r.-studie

Nadere informatie

Noordelijke randweg Zevenbergen

Noordelijke randweg Zevenbergen Noordelijke randweg Zevenbergen Informerende raadsvergadering, 22 augustus 2012 Noordelijke randweg Zevenbergen Informerende raadsvergadering Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Marleen Zantingh

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

MER SLOEWEG N62 QUICK SCAN. Documentnummer: Versie: 6

MER SLOEWEG N62 QUICK SCAN. Documentnummer: Versie: 6 MER SLOEWEG N62 QUICK SCAN Opdrachtgever: Provincie Zeeland Documentnummer: 8041-522-010-05 Versie: 6 Datum: 03-03-2005 DOCUMENTINFORMATIE Titel Subtitel Titel kort Opdrachtgever MER Sloeweg N62 Quick

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Programma opening en welkom door wethouder Van der Zanden toelichting door projectleider van Duren pauze en gelegenheid voor vragen beantwoording

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

De provincie zegt 140 mln beschikbaar te hebben. De gemeenten, waterschap en anderen (?) moeten dus 60 mln of 130 mln bijbetalen.

De provincie zegt 140 mln beschikbaar te hebben. De gemeenten, waterschap en anderen (?) moeten dus 60 mln of 130 mln bijbetalen. N69: BMF wil de beste en goedkoopste oplossing Volgens de Plan- MER zijn West/Midden en Westparallel beide kansrijke alternatieven. Wij hebben ze vergeleken op 25 aspecten (zie Blauwe tabel aan ommezijde).

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Tussenresultaten Inhoud Waar staan we nu, vervolgstappen en planning? NRD januari 2018 en zienswijzen Drie alternatieven A20 Resultaten van het onderzoek:

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Variantenstudie kruispunt Bernhardweg - Sloeweg

Variantenstudie kruispunt Bernhardweg - Sloeweg Variantenstudie kruispunt Bernhardweg - Sloeweg Gerealiseerd tracé Sloeweg voor bouwvak 2016. Variantenstudie Besluitvorming voorzien Provinciale Staten van 15 juli 2016 Wegaansluiting Bernhardweg - Sloeweg

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Drachten Ureterp 1 2 Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie 3 4 Donkerbroek 5 Oosterwolde Appelscha Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Datum: 1 augustus 2003

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Deze samenvatting bevat de hoofdlijn van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van de MIRT Verkenning

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 29 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/U.06.01313 Onderwerp Trechteringsbesluit 1 e fase MER

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, Bijlage 11 bij het MER Trechteringsbesluit 29-juni-2006 Opsteller Ministerie van Verkeer en Waterstaat 29 juni 2006 abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Inloopbijeenkomst N34 aansluiting Klijndijk/Odoorn. Namens: Werkgroep N34 Odoorn/Klijndijk Provincie Drenthe Gemeente Borger - Odoorn

Inloopbijeenkomst N34 aansluiting Klijndijk/Odoorn. Namens: Werkgroep N34 Odoorn/Klijndijk Provincie Drenthe Gemeente Borger - Odoorn Inloopbijeenkomst N34 aansluiting Klijndijk/Odoorn Namens: Werkgroep N34 Odoorn/Klijndijk Provincie Drenthe Gemeente Borger - Odoorn Woar giet het over? Doel van de inloopbijeenkomst Aanleiding Studies

Nadere informatie

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Verbetering Verkeersafwikkeling Sloeweg (N62), Zeeland. 14 november

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Verbetering Verkeersafwikkeling Sloeweg (N62), Zeeland. 14 november Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Verbetering Verkeersafwikkeling Sloeweg (N62), Zeeland 14 november 2003 1380-38 ISBN 90-421-1231-X Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage.

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie knooppunt Hoevelaken

Samenvatting Startnotitie knooppunt Hoevelaken December 2008 Samenvatting Startnotitie knooppunt Hoevelaken Het verkeersaanbod in Nederland blijft groeien. Steeds vaker leidt dit tot problemen met de doorstroming van het verkeer, ook en vooral in de

Nadere informatie

Het Tracebesluit A2 Sint Joost - Urmond ligt momenteel ter inzage. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, mede namens de minister van VROM,

Het Tracebesluit A2 Sint Joost - Urmond ligt momenteel ter inzage. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, mede namens de minister van VROM, ~ Rijkswaterstaat Het Tracebesluit A2 Sint Joost - Urmond ligt momenteel ter inzage. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, mede namens de minister van VROM, zijn handtekening gezet onder dit document.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : Datum : Onderwerp TALK - Variantenstudie Status informerend / besluitvormend Voorstel 1. de variantenstudie Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK), quick scan alternatieven vast te stellen; 2. de meest kansrijke

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Inspraakwijzer Startnotitie

Inspraakwijzer Startnotitie Inspraakwijzer Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam Samenvatting van de Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam en informatie over de inspraakprocedure. November 2005 1. Kaart van het onderzoeksgebied 2.

Nadere informatie

Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek ppingedam voorgenomen voorkeursalternatief N33 Midden. Meer weg, meer waarde Verdubbeling N33 Zuidbroek ppingedam Het Rijk en de provincie Groningen willen de N33 tussen Zuidbroek

Nadere informatie

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer definitief 17 december 2015 MIRT-Verkenning N65 Vught-Haaren Resultaten uitwerking Quickscan,

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Informatiebijeenkomst Inhoud De MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda Drie alternatieven Voorlopig voorkeursalternatief Resultaten onderzoek

Nadere informatie

Studie herinrichting complex E40 te Drongen. Terugkoppeling bewoners 01/12/2016

Studie herinrichting complex E40 te Drongen. Terugkoppeling bewoners 01/12/2016 Studie herinrichting complex E40 te Drongen Terugkoppeling bewoners 01/12/2016 1 Inhoud Inleiding Bijkomende varianten Bijkomende tellingen 2 Inleiding 3 Inleiding Doelstelling van de vergadering: informeren

Nadere informatie

Tracé regiocombi (structuur)alternatief

Tracé regiocombi (structuur)alternatief Tracé regiocombi (structuur)alternatief Dit alternatief bestaat uit verbetering en verbreding van (delen van) het bestaande wegennet - de A12, A50, A15, A325 en de Pleyroute samen met een optimale inzet

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A9 Badhoevedorp

Ontwerp-Tracébesluit A9 Badhoevedorp Tracébesluit omleggingomlegging Ontwerp-Tracébesluit A9 Badhoevedorp Toelichting IV 3837890 RE138 voorpl Bijlage K.indd 1 RWS-voorkant-nieuw.indd 5 30-05-2011 12:25:39 13-04-12 15:01 Tracébesluit omlegging

Nadere informatie

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast).

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast). Proces en procedure Wat ging vooraf? Na de publicatie van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) in december 2017 zijn: Wegontwerpen gemaakt van de alternatieven Smart Mobility-maatregelen vertaald

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem Vraag en antwoord Algemeen 1. Waarom wordt deze Schakel Achterhoek - A1 aangelegd? De gemeente Lochem en de provincie hebben besloten een rondweg aan te leggen

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Maart 2015 Status Tracébesluit Pagina 2 van 7 Aanpassingen A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Voor u ligt de samenvatting van het Tracébesluit A1

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Quickscan A58. Positiebepaling van de gemeente Oirschot in het kader van een capaciteitsverruiming. Gemeente Oirschot

Quickscan A58. Positiebepaling van de gemeente Oirschot in het kader van een capaciteitsverruiming. Gemeente Oirschot Quickscan A58 Positiebepaling van de gemeente Oirschot in het kader van een capaciteitsverruiming. Gemeente Oirschot Concept Inhoudsopgave 1. De A58 op de schop 3 2. Probleemanalyse 5 3. Mogelijke oplossingen

Nadere informatie

N62; Sloeweg; vaststelling MER, voorstel aan Bevoesd Gezag. Middelburg, 22 april 2008

N62; Sloeweg; vaststelling MER, voorstel aan Bevoesd Gezag. Middelburg, 22 april 2008 Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland bericht op brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: afdeling: 0801 178815dg Bouw en Renovatie Provinciale Staten van Zeeland Commissie Economie & Mobiliteit bijlage@):

Nadere informatie

Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629

Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629 Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629 19 mei 2016 Inhoud 1. Korte terugblik De aanleiding (probleem-en doelstelling) Fasering en procedure De NRD en de alternatieven 2. Integrale afweging

Nadere informatie

MER Sloeweg N62. Hoofdrapport

MER Sloeweg N62. Hoofdrapport MER Sloeweg N62 Hoofdrapport Milieueffectrapport Hoofdrapport 1 2 Inhoud 1. Inleiding 8 1.1 Aanleiding van het project Sloeweg 8 1.2 Projectgeschiedenis 8 1.2.1 2001 Quick Scan corridor SloeGoes 8 1.2.2

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011

LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011 LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011 Voorafgaand Opbouw van dit document Deze leeswijzer hoort bij de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht / onderdeel A27/A12 (vastgesteld

Nadere informatie

Vrachtverbod tussen Aalst en Valkenswaard en tussen Waalre en Valkenswaard.

Vrachtverbod tussen Aalst en Valkenswaard en tussen Waalre en Valkenswaard. DE BLAUWE TABEL 9. 7, NADER BEZIEN In Hoofdstuk 9 worden de vier overgebleven alternatieven met elkaar vergeleken op basis van ranking. Wij achten daarvan alleen WP1 en WM1 relevant. Bij WM1 gaan we eenvoudigheidshalve

Nadere informatie

Dorpsraad Nieuwdorp. Betreft: Reactie dorpsraad Nieuwdorp op geluidwerende maatregelen rondom Nieuwdorp.

Dorpsraad Nieuwdorp. Betreft: Reactie dorpsraad Nieuwdorp op geluidwerende maatregelen rondom Nieuwdorp. p/a Pr. Bernhardstraat 27, 4455 BA Nieuwdorp tel. 0113 670095 e-mail : reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl http:// www.dorpsraadnieuwdorp.nl Gemeente Borsele College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad

Nadere informatie

Verbinding A8/A9. Advies trechtering alternatieven en afbakening belangrijkste milieuaspecten. 27 november 2014 / rapportnummer

Verbinding A8/A9. Advies trechtering alternatieven en afbakening belangrijkste milieuaspecten. 27 november 2014 / rapportnummer Verbinding A8/A9 Advies trechtering alternatieven en afbakening belangrijkste milieuaspecten 27 november 2014 / rapportnummer 2977 07 1. Oordeel over de afbakening van alternatieven Verbinding A8-A9 Gedeputeerde

Nadere informatie

Informatieavond N februari 2011

Informatieavond N februari 2011 Informatieavond N638 24 februari 211 Programma van vanavond Welkom / inleiding wethouder Jan Suijkerbuijk Terugblik op MER-studie Johannes Hus (Royal Haskoning) Presentatie planstudie Fons van Reisen (Royal

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie

Herinrichting N257 Steenbergen

Herinrichting N257 Steenbergen Herinrichting N257 Steenbergen Raadscommissie: Toelichting herinrichtingsvoorstel Agenda Aanleiding Uitgangspunten N257 Aandachtspunten bewoners Toelichting uitgewerkte variant Vervolgproces Vragen Aanleiding

Nadere informatie

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE 1. Aanleiding Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de herziening van het Mobiliteitsplan besloten om een nadere studie te doen naar de positie van

Nadere informatie

Extra Capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld- Giessendam - Gorinchem Aanvullend richtlijnenadvies voor het milieueffectrapport

Extra Capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld- Giessendam - Gorinchem Aanvullend richtlijnenadvies voor het milieueffectrapport Extra Capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld- Giessendam - Gorinchem Aanvullend richtlijnenadvies voor het milieueffectrapport 29 maart 2006 / rapportnummer 1637-46 Aanvullend advies voor richtlijnen

Nadere informatie

MEMO. De maatregelen per alternatief zijn beschreven in Tabel 2 (in de bijlage).

MEMO. De maatregelen per alternatief zijn beschreven in Tabel 2 (in de bijlage). MEMO Aan: Van: Onderwerp Gemeente Nederweert en Provincie Limburg Ecorys (Eline Devillers, Michiel Modijefsky, Guus van den Born) Afwegingsnotitie bij MKBA N / N75 Nederweert Datum: mei 019 Onze ref. NL500-3

Nadere informatie

PLATFORM N69 WEST - MIDDEN

PLATFORM N69 WEST - MIDDEN PLATFORM N69 WEST - MIDDEN beter en goedkoper 1. ONS VOORSTEL Een groot aantal belangengroepen uit de regio, verenigd in het Platform N69, zijn teleurgesteld over de keuze die nu gemaakt lijkt te gaan

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie Tracénota/MER aansluiting Nuth. Een nieuwe aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg op de A76 ter hoogte van Nuth

Samenvatting Startnotitie Tracénota/MER aansluiting Nuth. Een nieuwe aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg op de A76 ter hoogte van Nuth Samenvatting Startnotitie Tracénota/MER aansluiting Nuth Een nieuwe aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg op de A76 ter hoogte van Nuth Nuth Schinnen Vaesrade Hoensbroek A76 A76 N298 N298 Nuth

Nadere informatie

Belanghebbenden Grote Bleek. Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014

Belanghebbenden Grote Bleek. Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014 Belanghebbenden Grote Bleek Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014 Probleem (1) Probleem (2) Oplossingen? Brainstorm Brainstorm Brainstorm Brainstorm Brainstorm Inbreng Grote Bleek 23 potentiele

Nadere informatie

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016 Onderzoek ontlasten Vlietbruggen Onderzoeksresultaten Adviesgroep 10 mei 2016 2 Algemene conclusies Verkeer Voertuigverliesuren ochtendspits Voertuigverliesuren avondspits 10000 9000 8000 7000 6000 5000

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht

Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht December 2008 Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht Het verkeersaanbod in Nederland blijft groeien. Steeds vaker leidt dit tot problemen met de doorstroming van het verkeer, ook en vooral in de regio

Nadere informatie

November Concept van (ontwerp-) Provinciaal Inpassingsplan gereed!

November Concept van (ontwerp-) Provinciaal Inpassingsplan gereed! November 2017 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

GEMEENTE GOES. Bijlagenboek

GEMEENTE GOES. Bijlagenboek GEMEENTE GOES Bijlagenboek Bestemmingsplan Verdubbeling Sloeweg 2011 gemeente titel projectnummer datum Voorontwerp Ontwerp Vastgesteld Goes Bijlagenboek Bestemmingsplan Verdubbeling Sloeweg 2011 BS2145

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Projectdoelen. Verbeteren doorstroming verkeer. Verbeteren verkeersveiligheid. Goede, duurzame autobereikbaarheid economische centra

Projectdoelen. Verbeteren doorstroming verkeer. Verbeteren verkeersveiligheid. Goede, duurzame autobereikbaarheid economische centra Informatiebijeenkomst Waterloolaan/Sterrebos, 7 maart 2012 Programma 19.30 uur Welkom 19.35 uur Voorlopig Ontwerp in vogelvlucht 19.45 uur Stand van zaken Esperanto onderdoorgang in samenhang met ontsluiting

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Bedrijventerrein Vorstengrafdonk - Oss bijlage 11 bij toelichting. Onderzoek ontsluiting Vorstengrafdonk december 2008

Bestemmingsplan. Bedrijventerrein Vorstengrafdonk - Oss bijlage 11 bij toelichting. Onderzoek ontsluiting Vorstengrafdonk december 2008 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Vorstengrafdonk - Oss - 2013 bijlage 11 bij toelichting Onderzoek ontsluiting Vorstengrafdonk december 2008 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Vorstengrafdonk - 2013 bijlage

Nadere informatie

Nr. 1 februari 2007 Waarom deze nieuwsbrief? Voorgeschiedenis

Nr. 1 februari 2007 Waarom deze nieuwsbrief? Voorgeschiedenis Nr. 1 februari 2007 In dit nummer: Voorgeschiedenis Organisatie Hoe ziet de m.e.r.- procedure eruit? Richtlijnen opstellen De mogelijke oplossingen Activiteiten in het kader van het MER Hoe zien proces

Nadere informatie

Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West. Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011

Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West. Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011 Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011 1 Effectenstudies Doelstellingen regiovisie ontwikkelas N280: Doorstromingsproblemen Leefbaarheids-

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Ontwerptracébesluit N18 Varsseveld Enschede

Ontwerptracébesluit N18 Varsseveld Enschede Ontwerptracébesluit Varsseveld Enschede Wat staat er in en hoe kunt u reageren? Samenvatting November 2011 Inhoudsopgave 1. Ontwerptracébesluit klaar 3 Waarom veranderen? 3 Wat gaat er gebeuren? 3 Uitleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam

Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam Samenvatting van het startdocument voor de aanvulling op en actualisatie van de Trajectnota/MER in het kader van de tracé/m.e.r.-procedure van de rijksweg A4

Nadere informatie

OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN

OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN druk. Als we niets doen, wordt dat waarschijnlijk OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN DE GEMENE DELER Hoogwaardig OV-corridor 9x (Schiphol-Hilversum) a. OV-knooppunt Loenersloot b. Vrije OV-infrastructuur

Nadere informatie

Een vlottere mobiliteit in de Noorderkempen Aanleg Ring rond Malle FASE 1

Een vlottere mobiliteit in de Noorderkempen Aanleg Ring rond Malle FASE 1 Een vlottere mobiliteit in de Noorderkempen Aanleg Ring rond Malle FASE 1 Presentatie Gemeenteraad Malle 12 maart 2018 1 Inhoud (1) Mobiliteitsproblematiek Mobiliteitsvisie Noorderkempen Ringwegen Zoersel

Nadere informatie

Terugblik. 2009: Bestuurlijk Voorkeursalternatief. November 2011: Voorlopig Ontwerp

Terugblik. 2009: Bestuurlijk Voorkeursalternatief. November 2011: Voorlopig Ontwerp Presentatie informatiebijeenkomst Helperzoom en omgeving 17 juli 2012 Programma 20.00 uur Welkom 20.05 uur Toelichting verder uitgewerkt ontwerp 21.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen 22.00 uur

Nadere informatie

Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK

Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK C12043 RWS Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK Rijksweg 15: wat vindt u ervan? Hoe ziet Rijksweg 15 er straks uit? Wat moet er tussen Varsseveld en Enschede veranderen aan de weg om economische groei de ruimte

Nadere informatie

Verbetering verkeersafwikkeling Sloeweg N62, Zeeland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbetering verkeersafwikkeling Sloeweg N62, Zeeland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbetering verkeersafwikkeling Sloeweg N62, Zeeland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 januari 2008 / rapportnummer 1380-108 1. OORDEEL OVER HET MER Voornemen Gedeputeerde Staten van de

Nadere informatie

N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen

N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen Datum 2 november 2017 Status definitief 1 Inleiding In deze bijlage vindt u een beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten bij het maken

Nadere informatie

De waarde voor Goes van een aansluiting op de A58

De waarde voor Goes van een aansluiting op de A58 De waarde voor Goes van een aansluiting op de A58 1. Problemen met de huidige aansluitingen De gemeente Goes streeft naar een meer directe aansluiting op de A58 en daarmee op een betere relatie met het

Nadere informatie

Startnotitie A2 Passage Maastricht. Jeroen Maas Rijkswaterstaat directie Limburg projectleider Infrastructuur (TW)

Startnotitie A2 Passage Maastricht. Jeroen Maas Rijkswaterstaat directie Limburg projectleider Infrastructuur (TW) Startnotitie A2 Passage Maastricht Jeroen Maas Rijkswaterstaat directie Limburg projectleider Infrastructuur (TW) Programma Procedure Probleem Alternatieven Effecten Vervolgstappen Waar staan we nu? Wat

Nadere informatie

N62: Deelproject Sloeweg. Dynamische verkeersonderzoek nulplus alternatieven

N62: Deelproject Sloeweg. Dynamische verkeersonderzoek nulplus alternatieven Provincie Zeeland N62: Deelproject Sloeweg Dynamische verkeersonderzoek nulplus alternatieven Colofon RAPPORTGEGEVENS Opdrachtgever: Provincie Zeeland Contactpersoon Ir. J.G.M. Bakx opdrachtgever: Projectomschrijving:

Nadere informatie

Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017)

Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017) Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017) Inleiding Het Rijk en TenneT zijn voornemens om de Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

Gelet op: - het milieueffectrapport (MER) dat voor de RijnlandRoute dient te worden opgesteld.

Gelet op: - het milieueffectrapport (MER) dat voor de RijnlandRoute dient te worden opgesteld. Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Februari 2010 Nummer 6150 onderwerp Rapport eerste fase MER RijnlandRoute 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Planstudie A27/A1. Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010)

Planstudie A27/A1. Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010) Planstudie A27/A1 Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010) Een samenwerkingsverband dat werkt aan oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Programma Opening en welkom door wethouder Van der Zanden Toelichting door projectleider van Duren Pauze en gelegenheid voor vragen Beantwoording vragen

Nadere informatie

Reacties op de NRD worden verwerkt

Reacties op de NRD worden verwerkt Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten Editie december 2016 Over de N279 Veghel-Asten Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk

Nadere informatie

- ("" I, \ 0 / \~ -- / // '-,-- ~AŠ~, .~. ~)"'I ti //\ _."( I.R./~, / ;- i N762 1"..1\ rum. ,~\~sbroek ~/ I / /I. \ i. \~steren

- ( I, \ 0 / \~ -- / // '-,-- ~AŠ~, .~. ~)'I ti //\ _.( I.R./~, / ;- i N762 1..1\ rum. ,~\~sbroek ~/ I / /I. \ i. \~steren i 'W R, Langven a l J f1 Spitsstrook 2 St Joost ) A' - Urmon zuidelijke rijrichting r ': -De-:::ochte';Pï;; ngen i N762 1"1 d, 0 i st Joost (aansluiting A73) _N7, N7G:: Thorn (Ç"' )"' ti - ("" ) N?F -

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Corridorstudie CAH 18 december 2018

Gemeente Purmerend. Corridorstudie CAH 18 december 2018 Gemeente Purmerend Corridorstudie CAH 18 december 2018 2 Stand van zaken Corridorstudie Kader De 4 varianten Effect Purmerend - Beemster Besluitvorming en afstemming Relaties Purmerend 2040 (10.000 woningen)

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

N279tegengeluid. kiest voor 80 km weg. Goed is Goed Genoeg

N279tegengeluid. kiest voor 80 km weg. Goed is Goed Genoeg N279tegengeluid kiest voor 80 km weg Goed is Goed Genoeg N279Tegengeluid@hotmail.com Jan 2013 Goed is Goed genoeg: Kies MMA 80 km weg 80 km VKA variant voldoet aan alle eisen van provincie Logische stap

Nadere informatie

Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge

Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge Het geluidrapport van DGMR maakt een voorbehoud bij de betrouwbaarheid van de gegevens en sluit juridische

Nadere informatie