Inspraakwijzer Startnotitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspraakwijzer Startnotitie"

Transcriptie

1 Inspraakwijzer Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam Samenvatting van de Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam en informatie over de inspraakprocedure. November 2005

2 1. Kaart van het onderzoeksgebied 2. Kaart met oplossingsrichting

3 3. Kaart met ontwikkelingen ruimtelijke ordening tot 2020

4 Inspraakprocedure Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam Van 15 november tot en met 12 december 2005 ligt de Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam ter inzage. In de Startnotitie doet Rijkswaterstaat een voorstel om onderzoek te doen naar de aanleg van een nieuwe Rijksweg 13/16 Rotterdam. Hierbij gaat het om een verbindingsweg tussen de A13 (Rotterdam Airport) en de A16 (Terbregseplein). Tijdens een inspraakronde kunt u reageren op het onderzoeksvoorstel, zoals beschreven in de Startnotitie. Wat is een Startnotitie? Een Startnotitie is het begin van de wettelijke besluitvormingsprocedure voor de aanleg van nieuwe wegen, de Tracéwetprocedure. In een Startnotitie staat wat het probleem is en welke oplossingsrichting en effecten onderzocht worden. Het beschrijft een onderzoeksaanpak en niet het onderzoeksresultaat zelf. U kunt schriftelijk of mondeling reageren op de opzet en inhoud van de Startnotitie. Daarbij gaat het om de vraag wat volgens u moet worden onderzocht om zicht te krijgen op de beste oplossing van het probleem. Worden er bij de studie dingen over het hoofd gezien? Heeft u misschien een ander alternatief in gedachten dat niet wordt genoemd in de Startnotitie? Worden de juiste effecten onderzocht? Het gaat op dit moment dus niet om de vraag welke oplossingsrichting uw voorkeur heeft. De Startnotitie geeft bovendien geen inzicht in de eventuele gevolgen van het project voor u en uw directe omgeving. Dit komt in een later stadium van de Tracéwetprocedure aan de orde, namelijk wanneer de Trajectnota/MER ter inzage komt. U kunt dan opnieuw inspreken. Door in te spreken draagt u bij aan een verantwoorde besluitvorming. Wat gebeurt er met uw reactie? Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat bundelt alle reacties en legt ze voor aan de minister van VenW en de ambtenaren die bij het project betrokken zijn. Bovendien gaan alle inspraakreacties naar de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER). Deze commissie van onafhankelijke milieudeskundigen adviseert de minister over de inhoudelijke opzet van het onderzoek. De ministers van VenW en VROM nemen vervolgens een besluit over de definitieve inhoud van het onderzoek, het einde van de Startnotitiefase. Na de Startnotitiefase Na de Startnotitiefase start het daadwerkelijke onderzoek. De resultaten worden vastgelegd in de Trajectnota/MER. Ook dan volgt weer inspraak, advisering en toetsing, waarna beide ministers opnieuw een standpunt innemen. Vervolgens wordt de gekozen oplossingsrichting gedetailleerd uitgewerkt in een Ontwerp-Tracébesluit. Na weer een inspraakronde en een adviesronde langs provincies, gemeenten en waterschappen nemen de ministers het definitieve Tracébesluit. Naar verwachting zal dit besluit in 2009 genomen worden. Na een beroepsmogelijkheid, planologische inpassing en vergunningverlening is de (Ontwerp-)Tracébesluitfase afgesloten. Hierna kan de Realisatiefase starten.

5 Wat is het probleem? In de Rotterdamse regio, op de A13 door Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein, zijn files aan de orde van de dag. Ochtend- en avondspits lopen in elkaar over. De bereikbaarheid van het centrum van Rotterdam en het noordelijk deel van de Rotterdamse regio is in het geding en ook de doorgaande route van Hoek van Holland naar Gouda/Utrecht. Bovendien staat door de zware belasting van de wegen de leefbaarheid van de omgeving onder druk door luchtverontreiniging, geluidshinder en sluipverkeer. Om voor deze problemen een oplossing te vinden, start Rijkswaterstaat een onderzoek. Op dit moment is de A13 de enige verbinding tussen Den Haag en Rotterdam. Dat maakt de weg een kwetsbare schakel in het Nederlandse netwerk van autosnelwegen. Bij calamiteiten zit het verkeer snel vast en ontstaan lange files. Omleidingsroutes zijn nauwelijks mogelijk. De studie naar de aanleg van een nieuwe A4 Delft-Schiedam richt zich op het verbeteren van de verkeersrelatie tussen de regio s Den Haag en Rotterdam, de verkeersveiligheid op de A13 en A20 (tussen Kethelplein en Kleinpolderplein) en de leefbaarheid in deze regio. Echter, met de aanleg van de A4 Delft-Schiedam verandert het verkeersbeeld op de A20 tussen het Kleinpolderplein en Terbregseplein nauwelijks. Bovendien wil Rijkswaterstaat verder onder-zoeken hoe, naast de aanleg van de A4 Delft-Schiedam, de A13 door Overschie nog verder kan worden ontlast en de leefomgeving kan worden verbeterd. Zeker met het oog op het alsmaar toenemende verkeer en voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in die regio. De 80 km/u-maatregel heeft namelijk de luchtkwaliteit bij Overschie wel verbeterd, maar nog niet voldoende. De files op de A13 door Overschie en de A20 tussen het Terbregseplein en Kleinpolderplein hebben bovendien negatieve gevolgen voor de doorstroming op lokale wegen in de noordelijke Rotterdamse regio. Automobilisten kiezen alternatieve routes om files te vermijden en belasten daarmee lokale wegen (o.a. Molenlaan).

6 De oplossingsrichting Een Startnotitie selecteert kansrijke oplossingen voor nader onderzoek. Rijkswaterstaat stelt voor om één oplossingsrichting te onderzoeken: aanleg van Rijksweg 13/16 Rotterdam. Hierbij gaat het om een verbindingsweg tussen de A13 (Rotterdam Airport) en de A16 (Terbregseplein). Het tracé loopt parallel aan de Doenkade (N209) en buigt bij het Hoge en Lage Bergse Bos af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein. Het onderzoek gaat uit van 2x2 rijstroken (dus in beide rijrichtingen 2 rijstroken) met ruimte voor uitbreiding naar 2x3 rijstroken. Binnen dit alternatief worden verschillende tracémogelijkheden en een meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) uitgewerkt. Inpassing Bij inpassing van de nieuwe verbinding Rijksweg 13/16 Rotterdam gaat het onder meer om de keuze van het tracé en de hoogteligging. Voor een groot deel van het tracé zijn geen keuzemogelijkheden. Er zijn bij de keuze van het tracé drie inpassingsvraagstukken: De uitvoering van de kruising met het tracé van de HSL en Randstadrail; Voor de afbuiging bij Hoge en Lage Bergse Bos zijn twee mogelijkheden: een ruime bocht op afstand van de stad of een tracering vlak langs de stedelijke bebouwing (zie kaart 2); Bij de kruising met de Rotte is er een keuzemogelijkheid tussen brug en aquaduct. Aansluitingen De nieuwe weg heeft te maken met vier aansluitingen, die veel aandacht vragen in het onderzoek. Het betreft de volgende aansluitingen (zie kaart 2): aansluiting A13 met Rijksweg 13/16 Rotterdam; aansluiting N470/G.K. van Hogendorpweg en N209; aansluiting President Rooseveltweg; aansluiting Terbregseplein. Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) In elke procedure voor de aanleg van een nieuwe weg wordt een meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) uitgewerkt. Dit is een oplossing die de huidige en toekomstige problemen aanpakt, maar dan op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier. Een MMA moet praktisch uitvoerbaar zijn, ook qua kosten. Wat een realistisch MMA is, zal pas tijdens het onderzoek duidelijk worden. Dan wordt in kaart gebracht wat de effecten van het alternatief en de verschillende tracémogelijkheden zijn en welke maatregelen de nadelige effecten kunnen voorkomen of verzachten.

7 Het onderzoek Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat de effecten zijn van de aanleg van Rijksweg 13/16 Rotterdam. In de Startnotitie staat welke effecten dat zijn en hoe ze onderzocht kunnen worden. Belangrijke effecten zijn: bereikbaarheid, verkeersveiligheid, sluipverkeer, lucht en geluid, natuur en landschap, ruimtelijke ordening en economie en kosten. In het onderzoek worden vooral de effecten tussen de twee uiterste tracémogelijkheden (zie kaart 1) en het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) in kaart gebracht, zodat ze vergelijkbaar zijn. Bovendien moet de studie ook in beeld brengen wat de effecten zijn als er geen maatregelen worden genomen. Effecten Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste effecten van het onderzoek: Verkeer Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Ruimtelijke Ordening Ruimtegebruik Recreatieve mogelijkheden Woon- en leefmilieu Luchtkwaliteit Geluidsbelasting Veiligheid van de leefomgeving Bodem en water Bodemdaling Grond- en oppervlaktewater Natuur Vernietiging, verstoring, verdroging, verontreiniging of versnippering van natuurgebieden Landschap Ruimtegebruik Cultuurhistorie Geomorfologie Archeologie Economie Voertuigverliesuren Vestigingsklimaat Kosten Kosten voor de realisatie van de alternatieven, inclusief kosten voor aanvullende maatregelen en onderhoudskosten

8 Oplossingsrichtingen die niet voor onderzoek in aanmerking komen In de periode is al onderzoek gedaan naar een nieuwe Rijksweg 13/16 Rotterdam. Al is de probleemstelling in grote lijnen hetzelfde gebleven, er is sindsdien wel veel veranderd. Denk aan een nieuwe Nota Ruimte, Nota Mobiliteit en aan ontwikkelingen als de Hoge Snelheidslijn, Randstadrail en de aanleg van diverse woningbouw- en bedrijvenlocaties. Welke oplossingsrichtingen worden niet onderzocht? Onderstaande oplossingsrichtingen zijn in de voorbereiding overwogen, maar komen niet in aanmerking voor nadere studie. Verbredingsalternatief: uitbreiding van de capaciteit van de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein. Dit alternatief is niet uitvoerbaar, omdat op de A13 in Overschie en het Kleinpolderplein geen ruimte is voor capaciteitsuitbreiding. Combinatiealternatief: combinatie van het verbredingsalternatief met de aanleg van een nieuwe regionale verbindingsweg tussen het Terbregseplein en de N209. Hiermee kan mogelijk een lichte verbetering bereikt worden, maar de problemen voor de leefomgeving rond de A13 bij Overschie blijven bestaan. Deze oplossing is ook veel duurder dan de aanleg van Rijksweg 13/16 Rotterdam. Capaciteitsvergroting van het onderliggende wegennet: verbreding van de N209 en de N470 en een extra weg tussen de N209 en het Terbregseplein. Dit alternatief biedt geen oplossing voor het oost-westverkeer; met name de knelpunten op en rond de A20 blijven bestaan. Benuttingsalternatief: aanpassing van het gebruik van de bestaande wegen, bijvoorbeeld door smallere rijstroken. De 80 km/u-zone bij de A13 Overschie wordt uitgebreid naar de A20 tussen Kleinpolderplein en de aansluiting Crooswijk. Bij deze lagere snelheid kan overwogen worden de rijstroken te versmallen en met meer rijstroken de capaciteit van de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein te vergroten. Dit biedt voor de korte termijn op de A20 mogelijk enige verlichting, maar is geen structurele oplossing.

9 Tot slot Waar ligt de Startnotitie ter inzage? De volledige tekst van de Startnotitie ligt van 15 november tot en met 12 december tijdens de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties: het gemeentehuis van Rotterdam, deelgemeentekantoren Hillegersberg-Schiebroek, Prins Alexander, Overschie, Noord, Kralingen-Crooswijk en het City Informatiecentrum Rotterdam; de gemeentehuizen van Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Delft en Schiedam openbare bibliotheken in bovengenoemde (deel)gemeenten de bibliotheek van het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag de bibliotheek van Rijkswaterstaat Zuid-Holland in Rotterdam de bibliotheken van de ministeries van VenW en VROM, beide in Den Haag Voor een exemplaar van de volledige Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam en voor meer informatie over de inhoud kunt u contact opnemen met: Rijkswaterstaat Zuid-Holland Telefoonnummer: adres: dzh.rws.minvenw.nl Voor een digitale versie van de Startnotitie, en voor vragen over de inspraakprocedure kunt u terecht op de website van het inspraakpunt Verkeer en Waterstaat: Hoe kunt u inspreken? U kunt tot en met 12 december 2005 schriftelijk reageren op de Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Rijksweg 13/16 Rotterdam Postbus GH DEN HAAG U kunt ook reageren via Als u dat wenst, kunt u verzoeken om vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. U kunt ook mondeling inspreken op dinsdag 29 november in Conferentie- en Party Centrum Lommerrijk te Rotterdam. Deze hoorzitting vindt tijdens de tweede informatieavond plaats om uur. Als u mondeling wilt inspreken, wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk twee werkdagen vóór de hoorzitting aan het Inspraakpunt kenbaar te maken, telefoon Informatiebijeenkomsten Om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van de Startnotitie zijn er twee informatiebijeenkomsten. U bent welkom tussen uur en uur op: Woensdag 23 november 2005 Gemeentehuis Bergschenhoek Bergweg-Noord 39 Bereikbaar per openbaar vervoer: bus 170 en 173. Dinsdag 29 november 2005 Conferentie- en Party Centrum Lommerrijk Straatweg 99 te Rotterdam Bereikbaar per openbaar vervoer: tram 4 (richting Molenlaan)

10 Colofon Uitgave: Rijkswaterstaat Zuid-Holland Cartografie: Carto Studio, Amsterdam Tekst: Adequaat, Rotterdam Fotografie: Michel Hofmeester, Henk de Jong Vormgeving: Marcel van Berk, Rijkswaterstaat Zuid-Holland Druk: Grafisch Compleet, Capelle a/d IJssel VX

Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam

Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam Samenvatting van het startdocument voor de aanvulling op en actualisatie van de Trajectnota/MER in het kader van de tracé/m.e.r.-procedure van de rijksweg A4

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Startnotitie A2 Passage Maastricht. Jeroen Maas Rijkswaterstaat directie Limburg projectleider Infrastructuur (TW)

Startnotitie A2 Passage Maastricht. Jeroen Maas Rijkswaterstaat directie Limburg projectleider Infrastructuur (TW) Startnotitie A2 Passage Maastricht Jeroen Maas Rijkswaterstaat directie Limburg projectleider Infrastructuur (TW) Programma Procedure Probleem Alternatieven Effecten Vervolgstappen Waar staan we nu? Wat

Nadere informatie

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Bergweg-Zuid Lage Bergse Bos Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Inpassingsmogelijkheden Door de bouw van de tunnel op maaiveld ontstaat er in het Lage Bergse Bos een verhoging van ongeveer zeven

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Inhoud Deel I Achtergronden... 3 Waarom deze m.e.r.-studie?... 3 Wat zijn de knelpunten op de Sloeweg?... 3 Welke stappen zijn

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie Tracénota/MER aansluiting Nuth. Een nieuwe aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg op de A76 ter hoogte van Nuth

Samenvatting Startnotitie Tracénota/MER aansluiting Nuth. Een nieuwe aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg op de A76 ter hoogte van Nuth Samenvatting Startnotitie Tracénota/MER aansluiting Nuth Een nieuwe aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg op de A76 ter hoogte van Nuth Nuth Schinnen Vaesrade Hoensbroek A76 A76 N298 N298 Nuth

Nadere informatie

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Deze samenvatting bevat de hoofdlijn van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van de MIRT Verkenning

Nadere informatie

1. Kaart van het onderzoeksgebied

1. Kaart van het onderzoeksgebied 1. Kaart van het onderzoeksgebied 2. Kaart met oplossingsrichting 3. Kaart met ontwikkelingen ruimtelijke ordening tot 2020 Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam Rotterdam Airport (A13) - Kleinpolderplein

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie knooppunt Hoevelaken

Samenvatting Startnotitie knooppunt Hoevelaken December 2008 Samenvatting Startnotitie knooppunt Hoevelaken Het verkeersaanbod in Nederland blijft groeien. Steeds vaker leidt dit tot problemen met de doorstroming van het verkeer, ook en vooral in de

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Tussenresultaten Inhoud Waar staan we nu, vervolgstappen en planning? NRD januari 2018 en zienswijzen Drie alternatieven A20 Resultaten van het onderzoek:

Nadere informatie

Tracé regiocombi (structuur)alternatief

Tracé regiocombi (structuur)alternatief Tracé regiocombi (structuur)alternatief Dit alternatief bestaat uit verbetering en verbreding van (delen van) het bestaande wegennet - de A12, A50, A15, A325 en de Pleyroute samen met een optimale inzet

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Het Tracebesluit A2 Sint Joost - Urmond ligt momenteel ter inzage. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, mede namens de minister van VROM,

Het Tracebesluit A2 Sint Joost - Urmond ligt momenteel ter inzage. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, mede namens de minister van VROM, ~ Rijkswaterstaat Het Tracebesluit A2 Sint Joost - Urmond ligt momenteel ter inzage. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, mede namens de minister van VROM, zijn handtekening gezet onder dit document.

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Maart 2015 Status Tracébesluit Pagina 2 van 7 Aanpassingen A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Voor u ligt de samenvatting van het Tracébesluit A1

Nadere informatie

Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16. bouwen aan samenhang

Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16. bouwen aan samenhang Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16 bouwen aan samenhang Voorwoord Het nieuwe inpassingsvoorstel Betere bereikbaarheid en minder belasting van de leefomgeving in het noorden van Rotterdam en in delen

Nadere informatie

Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam

Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Stap 1 Alternatieven MER December 2005 ......................................................................................................................................................................

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Informatieavond A13/A16 11 februari 2015

Informatieavond A13/A16 11 februari 2015 Jan Slager projectdirecteur Informatieavond A13/A16 11 februari 2015 Jan Willem Immerzeel directeur Verkeer Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gespreksleider Pieter van Dijk 1 Inhoud Bestuurlijke besluitvorming

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht

Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht December 2008 Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht Het verkeersaanbod in Nederland blijft groeien. Steeds vaker leidt dit tot problemen met de doorstroming van het verkeer, ook en vooral in de regio

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan. Ontwerp-tracébesluit

N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan. Ontwerp-tracébesluit N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan Ontwerp-tracébesluit OTB-procedure gaat van start Het verkeer op het gemeentelijke wegennet rondom de aansluiting op de Noord Brabantlaan

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Stap 1 Alternatieven MER

Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Stap 1 Alternatieven MER Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Stap 1 Alternatieven MER november 2007 ........................................................................................ Colofon Uitgave door: Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Nadere informatie

Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Kaartenbijlage

Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Kaartenbijlage Trajectnota/MER Stap A4 Delft-Schiedam Kaartenbijlage A4 Delft-Schiedam Kaartenbijlage MER Stap April 009 ................................................................................ Colofon Dit is

Nadere informatie

Startnotitie t.b.v. een mer voor de uitvoering van onderdelen van Rijksweg 73-Zuid tussen Roermond en St. Joost. t 1.,, z.

Startnotitie t.b.v. een mer voor de uitvoering van onderdelen van Rijksweg 73-Zuid tussen Roermond en St. Joost. t 1.,, z. Startnotitie t.b.v. een mer voor de uitvoering van onderdelen van Rijksweg 73-Zuid tussen Roermond en St. Joost. t 1,, z. Startnotitie ten behoeve van een mer voor de uitvoering van : de passage van het

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet don0214hd070b A15-: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet De A15 wordt doorgetrokken. Er komt een nieuw stuk snelweg tussen Ressen en de (tussen Duiven en Zevenaar). Verder worden delen van de bestaande

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Informatiebijeenkomst Inhoud De MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda Drie alternatieven Voorlopig voorkeursalternatief Resultaten onderzoek

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat leest u in deze samenvatting. 2. De problemen en de doelstellingen. 3. Welke oplossingen zijn onderzocht?

Inhoud. 1. Wat leest u in deze samenvatting. 2. De problemen en de doelstellingen. 3. Welke oplossingen zijn onderzocht? Inhoud 1. Wat leest u in deze samenvatting Wat is een Trajectnota/MER? 2. De problemen en de doelstellingen Wat is het probleem? Wat zijn de doelstellingen van de studie? 3. Welke oplossingen zijn onderzocht?

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Min iserie van Infrastructuur en Milieu. Raadsleden van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, De Rijkswaterstaat Midden-

Rijkswaterstaat. Min iserie van Infrastructuur en Milieu. Raadsleden van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, De Rijkswaterstaat Midden- Netwerkontwikkeling 3526 LA Utrecht 3500 GE Utrecht Postbus 2232 Griffioenlaan 2 provinciale statenprovincie Utrecht Bilt, Bunnik, Houten en Nieuwegein, Zeist en leden van Raadsleden van de gemeenten Utrecht,

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

Planstudie A27/A1. Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010)

Planstudie A27/A1. Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010) Planstudie A27/A1 Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010) Een samenwerkingsverband dat werkt aan oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek

Nadere informatie

Samenvatting van de zienswijzen

Samenvatting van de zienswijzen Samenvatting van de zienswijzen Trajectnota/milieueffectrapport (TN/MER) van de planstudie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen Van 16 augustus tot en met 26

Nadere informatie

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE 1. Aanleiding Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de herziening van het Mobiliteitsplan besloten om een nadere studie te doen naar de positie van

Nadere informatie

Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/A16

Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/A16 Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/A16 Duurzame kantoren op de juiste locaties bij Rotterdam-Noord en Lansingerland bouwen aan samenhang Colofon De stadsregio Rotterdam heeft deze brochure samengesteld

Nadere informatie

UITVOERING PROJECT A2 MAASTRICHT STAP

UITVOERING PROJECT A2 MAASTRICHT STAP MAASTRICHT, 2 JULI 2010 UITVOERING PROJECT A2 MAASTRICHT STAP DICHTERBIJ MINISTERS EURLINGS EN HUIZINGA ONDERTEKENEN ONTWERP-TRACÉBESLUIT VOOR A2 PASSAGE MAASTRICHT Deze week hebben ministers Eurlings

Nadere informatie

BESTUURLIJK AFWEGINGSNOTITIE VOORKEURSALTERNATIEF AANSLUITING NUTH

BESTUURLIJK AFWEGINGSNOTITIE VOORKEURSALTERNATIEF AANSLUITING NUTH BESTUURLIJK AFWEGINGSNOTITIE VOORKEURSALTERNATIEF AANSLUITING NUTH PROVINCIE LIMBURG 4 juni 2010 074740829:0.2 B01055.000119 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Probleem- en Doelstelling 4 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016 Onderzoek ontlasten Vlietbruggen Onderzoeksresultaten Adviesgroep 10 mei 2016 2 Algemene conclusies Verkeer Voertuigverliesuren ochtendspits Voertuigverliesuren avondspits 10000 9000 8000 7000 6000 5000

Nadere informatie

Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek ppingedam voorgenomen voorkeursalternatief N33 Midden. Meer weg, meer waarde Verdubbeling N33 Zuidbroek ppingedam Het Rijk en de provincie Groningen willen de N33 tussen Zuidbroek

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

DE ZANDMOTOR SAMENVATTING MER

DE ZANDMOTOR SAMENVATTING MER DE ZANDMOTOR SAMENVATTING MER FEBRUARI 2010 PILOTPROJECT ZANDMOTOR Het klimaat verandert en de druk van de zee op de Nederlandse kust neemt toe. Daarnaast is in de Zuidvleugel van de Randstad grote behoefte

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 29 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/U.06.01313 Onderwerp Trechteringsbesluit 1 e fase MER

Nadere informatie

DE VERLENGDE A16 DE B-VARIANT

DE VERLENGDE A16 DE B-VARIANT DE VERLENGDE A16 DE B-VARIANT prof.dr.ir. Theo Bogaerts em. Hoogleraar Vastgoedinformatie & Cartografie, TU Delft Door het verlengen van de rijksweg A16 vanaf het Terbregseplein naar de A12 en vervolgens

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied West Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED WEST Het gebied Het deelgebied West ligt binnen de gemeente Rotterdam. De A13/A16 sluit door middel van een (hoog) dijklichaam

Nadere informatie

over de studie naar en Lelystad en I w

over de studie naar en Lelystad en I w uw mening wordt gevra nieuwe spoorver over de studie naar en en I w De regering heeft recent besbten de studie naar de Hamzelijn {de beoogde spoorlijn van Lefgrstad naar ZwoHe) nu te starten. Dit besluit

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 5 augustus 2015) Nummer 3066

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 5 augustus 2015) Nummer 3066 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 5 augustus 2015) Nummer 3066 Onderwerp A13-A16 niet horen, zien, noch ruiken Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Participatie Stefan van der Voorn 22-12-2011 Inhoudsopgave presentatie Het proces aanleg Sneller en Beter De Verkenning Ruit Rotterdam De Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Nadere informatie

N18 Varsseveld Enschede

N18 Varsseveld Enschede Nieuwsbrief Oktober 2009 N18 Varsseveld Enschede Inhoud Standpunt over N18 ingenomen Wat houdt het Standpunt in? Waarom juist dit Standpunt? Wat ligt nu vast en wat nog niet? Wat gaat er de komende tijd

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Extra Capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld- Giessendam - Gorinchem Aanvullend richtlijnenadvies voor het milieueffectrapport

Extra Capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld- Giessendam - Gorinchem Aanvullend richtlijnenadvies voor het milieueffectrapport Extra Capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld- Giessendam - Gorinchem Aanvullend richtlijnenadvies voor het milieueffectrapport 29 maart 2006 / rapportnummer 1637-46 Aanvullend advies voor richtlijnen

Nadere informatie

November Concept van (ontwerp-) Provinciaal Inpassingsplan gereed!

November Concept van (ontwerp-) Provinciaal Inpassingsplan gereed! November 2017 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Geachte College van B&W en gemeenteraadsleden C/A4 MD maart 2009

Geachte College van B&W en gemeenteraadsleden C/A4 MD maart 2009 Geachte College van B&W en gemeenteraadsleden C/A4 MD 6064 30 maart 2009 Uw gemeente is lid van de Adviescommissie IODS. Als lid van deze Commissie heeft uw gemeente regelmatig gesprekken met minister

Nadere informatie

Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK

Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK C12043 RWS Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK Rijksweg 15: wat vindt u ervan? Hoe ziet Rijksweg 15 er straks uit? Wat moet er tussen Varsseveld en Enschede veranderen aan de weg om economische groei de ruimte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 634 Trajectnota/MER A4 Burgerveen-Leiden Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE AARDGASTRANSPORTLEIDING NORG-GRONINGEN (NORGRON)

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE AARDGASTRANSPORTLEIDING NORG-GRONINGEN (NORGRON) Inspraakreacties op STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE AARDGASTRANSPORTLEIDING NORG-GRONINGEN (NORGRON) Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Informatieavond N februari 2011

Informatieavond N februari 2011 Informatieavond N638 24 februari 211 Programma van vanavond Welkom / inleiding wethouder Jan Suijkerbuijk Terugblik op MER-studie Johannes Hus (Royal Haskoning) Presentatie planstudie Fons van Reisen (Royal

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, Bijlage 11 bij het MER Trechteringsbesluit 29-juni-2006 Opsteller Ministerie van Verkeer en Waterstaat 29 juni 2006 abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA

Nadere informatie

Portway Rotterdam Saneringsvariant A13 en A20 Hét alternatief voor de doorsnijding A13/A16

Portway Rotterdam Saneringsvariant A13 en A20 Hét alternatief voor de doorsnijding A13/A16 Portway Rotterdam Saneringsvariant A13 en A20 Hét alternatief voor de doorsnijding A13/A16 Samenvatting December 2010 Portway Rotterdam Saneringsvariant A13 en A20 Het plan Portway Rotterdam zorgt ervoor

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. 10 categorieën van vragen

1. Nota van antwoord. 10 categorieën van vragen 1. Nota van antwoord Vanaf 5 december 2008 tot en met 30 januari 2009 lag de Startnotitie Knooppunt Hoevelaken ter inzage Gedurende deze periode was het mogelijk voor een ieder om te reageren op deze startnotitie.

Nadere informatie

- ("" I, \ 0 / \~ -- / // '-,-- ~AŠ~, .~. ~)"'I ti //\ _."( I.R./~, / ;- i N762 1"..1\ rum. ,~\~sbroek ~/ I / /I. \ i. \~steren

- ( I, \ 0 / \~ -- / // '-,-- ~AŠ~, .~. ~)'I ti //\ _.( I.R./~, / ;- i N762 1..1\ rum. ,~\~sbroek ~/ I / /I. \ i. \~steren i 'W R, Langven a l J f1 Spitsstrook 2 St Joost ) A' - Urmon zuidelijke rijrichting r ': -De-:::ochte';Pï;; ngen i N762 1"1 d, 0 i st Joost (aansluiting A73) _N7, N7G:: Thorn (Ç"' )"' ti - ("" ) N?F -

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Programma opening en welkom door wethouder Van der Zanden toelichting door projectleider van Duren pauze en gelegenheid voor vragen beantwoording

Nadere informatie

Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Hoofdrapport

Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Hoofdrapport Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Hoofdrapport Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Stap 2 April 2009 ........................................................................................ Colofon

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Reactie Platform RegioparkRottemeren A13/A16 op. Nieuwe Voorstel Inpassing A13/A16 van 7 december 2011

Reactie Platform RegioparkRottemeren A13/A16 op. Nieuwe Voorstel Inpassing A13/A16 van 7 december 2011 Reactie Platform RegioparkRottemeren A13/A16 op Nieuwe Voorstel Inpassing A13/A16 van 7 december 2011 ALV HeideBes februari 2012 Paul Scheublin Aanleiding voor het nieuwe voorstel De motie van Rotterdam

Nadere informatie

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG der StatenGeneraal T 070456 0000 Geachte voorzitter, Op 30 juni ontving ik van uw Kamer vragen van de leden Van Helvert en Ronnes (beiden CDA) over de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bijgaand

Nadere informatie

Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam. Deelnota Verkeer

Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam. Deelnota Verkeer Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam Deelnota Verkeer Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam Deelnota Verkeer Datum augustus 2009 Status definitief ........................................................................................

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Lewenborg/Ulgersmaborg - Kardinge/Ulgersmaborg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Woensdag 15 oktober 2008 Programma Opening + aanleiding Gedeputeerde Bleker Stand van zaken/studie Jeroen Veltman

Nadere informatie

Burgervariant A1316. Burgerinitiatief. Portway 2012 Budget. Oost. Stroomlijning en Sanering A13 en A20

Burgervariant A1316. Burgerinitiatief. Portway 2012 Budget. Oost. Stroomlijning en Sanering A13 en A20 Burgervariant A1316 Stroomlijning en Sanering A13 en A20 Simpel en slim netwerk van stadswegen, regionale wegen en snelwegen Autonome situatie Portway Rotterdam Budget Autonoom Bergse Bos A13 Hillegersberg/

Nadere informatie

Nr. 1 februari 2007 Waarom deze nieuwsbrief? Voorgeschiedenis

Nr. 1 februari 2007 Waarom deze nieuwsbrief? Voorgeschiedenis Nr. 1 februari 2007 In dit nummer: Voorgeschiedenis Organisatie Hoe ziet de m.e.r.- procedure eruit? Richtlijnen opstellen De mogelijke oplossingen Activiteiten in het kader van het MER Hoe zien proces

Nadere informatie

STARTNOTITIE A12 EDE-DUITSE GRENS

STARTNOTITIE A12 EDE-DUITSE GRENS C12341 RWS INFORMATIE OVER DE STARTNOTITIE A12 EDE-DUITSE GRENS A12 EDE-DUITSE GRENS: REGIONALE VERKEERSADER EN STRATEGISCHE VERBINDING x Algemeen Voor personenauto's en vrachtverkeer is de Al2 één van

Nadere informatie

Provinciale Staten. Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax

Provinciale Staten.  Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 32 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2005/836 04 07

Nadere informatie

Portway Rotterdam Saneringsvariant A13 en A20 Hét alternatief voor de omleiding A13/A16

Portway Rotterdam Saneringsvariant A13 en A20 Hét alternatief voor de omleiding A13/A16 Portway Rotterdam Saneringsvariant A13 en A20 Hét alternatief voor de omleiding A13/A16 Samenvatting September 2009 Portway Rotterdam Saneringsvariant A13 en A20 Het plan Portway Rotterdam zorgt ervoor

Nadere informatie

Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam. Hoofdrapport

Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam. Hoofdrapport Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam Hoofdrapport Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam Hoofdrapport Datum augustus 2009 Status definitief ........................................................................................

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie

LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011

LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011 LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011 Voorafgaand Opbouw van dit document Deze leeswijzer hoort bij de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht / onderdeel A27/A12 (vastgesteld

Nadere informatie

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 A15 Minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Bieze-Van Eck hebben gezamenlijk het Ontwerptracébesluit voor de A15 ter

Nadere informatie

~ T. Rijkswaterstaat

~ T. Rijkswaterstaat ~ T Rijkswaterstaat De A9 wordt omgelegd Rijkswaterstaat voert een planstudie uit naar de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. De omlegging gebeurt in combinatie met gebiedsontwikkeling Badhoevedorp door

Nadere informatie

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht Roland Jansen - ProRail Spoorontwikkelingen in omgeving Tricht Vervangen Lingebrug Nieuwe stationstraverse Spoorvernieuwing Proef Elke Tien

Nadere informatie

Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West. Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011

Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West. Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011 Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011 1 Effectenstudies Doelstellingen regiovisie ontwikkelas N280: Doorstromingsproblemen Leefbaarheids-

Nadere informatie

Verbreding N209 Capaciteitsvergroting Doenkade en Reconstructie Knoop A13-N209 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbreding N209 Capaciteitsvergroting Doenkade en Reconstructie Knoop A13-N209 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbreding N209 Capaciteitsvergroting Doenkade en Reconstructie Knoop A13-N209 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 september 2009 / rapportnummer 1844-78 1. OORDEEL OVER HET MER Gedeputeerde

Nadere informatie

Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Milieueffectrapportage A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Mei 214 Versie Definitief Pagina 2 van 9 Samenvatting Milieueffectrapport A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Mei 214 Samenvatting Voor

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop 3 oktober 2002 1179-104 ISBN 90-421-1030-9 Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Noordelijke randweg Zevenbergen

Noordelijke randweg Zevenbergen Noordelijke randweg Zevenbergen Informerende raadsvergadering, 22 augustus 2012 Noordelijke randweg Zevenbergen Informerende raadsvergadering Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Marleen Zantingh

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A12 Zoetermeer - Zoetermeer Centrum. Aanleg plusstrook

Ontwerp-Tracébesluit A12 Zoetermeer - Zoetermeer Centrum. Aanleg plusstrook Ontwerp-Tracébesluit A12 Zoetermeer - Zoetermeer Centrum Aanleg plusstrook Status Eindversie Inhoud 1 Besluit Error! Bookmark not defined. 2 Indienen zienswijzen Error! Bookmark not defined. Pagina 3 van

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Herinrichting N257 Steenbergen

Herinrichting N257 Steenbergen Herinrichting N257 Steenbergen Raadscommissie: Toelichting herinrichtingsvoorstel Agenda Aanleiding Uitgangspunten N257 Aandachtspunten bewoners Toelichting uitgewerkte variant Vervolgproces Vragen Aanleiding

Nadere informatie

Startnotitie. maart

Startnotitie. maart Startnotitie Startdocument voor de aanvulling op en actualisatie van de Trajectnota/MER in het kader van de tracé/m.e.r.-procedure van de rijksweg A4 Delft-Schiedam maart 2004 maart 2004 1 maart 2004 2

Nadere informatie