Inhoud. 1. Wat leest u in deze samenvatting. 2. De problemen en de doelstellingen. 3. Welke oplossingen zijn onderzocht?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. Wat leest u in deze samenvatting. 2. De problemen en de doelstellingen. 3. Welke oplossingen zijn onderzocht?"

Transcriptie

1 Inhoud 1. Wat leest u in deze samenvatting Wat is een Trajectnota/MER? 2. De problemen en de doelstellingen Wat is het probleem? Wat zijn de doelstellingen van de studie? 3. Welke oplossingen zijn onderzocht? Onderzoek in twee stappen Alternatief 1: Hoe ziet de A4 Delft-Schiedam er uit? Alternatief 2: Hoe ziet de A13 + A13/A16 er uit? Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief 4. Lossen de twee alternatieven de problemen op? Doel 1: de bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam verbeteren Doel 2: de leefbaarheid langs de A13 en de A20 verbeteren Doel 3: de externe veiligheid verbeteren Doel 4: de verkeersveiligheid op de A13 en de A20 verbeteren Doel 5: de bereikbaarheid en leefbaarheid regionale/lokale wegen verbeteren 5. Wat zijn de effecten van de alternatieven? 6. Procedurewijzer De stappen en de procedures Informatie- en inspraakbijeenkomsten Hoe kunt u reageren? Wat gebeurt er met uw reactie? 7. Leeswijzer voor de volledige Trajectnota/MER Toelichting rapporten Stap 1 Toelichting rapporten Stap 2 Leestips Samenvatting 1

2 1. Wat leest u in deze samenvatting? 2 Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

3 Voor u ligt de samenvatting van de Trajectnota/Milieueffectrapportage (Trajectnota/MER) A4 Delft-Schiedam. In dit hoofdstuk leest u eerst hoe deze samenvatting is opgebouwd, daarna wat een Trajectnota/MER precies is. Hoofdstuk 2 gaat over de bereikbaarheidsproblemen tussen Den Haag en Rotterdam. Wat zijn deze problemen? Wat zijn de doelstellingen van het onderzoek? Hoofdstuk 3 zet de onderzochte oplossingen voor de bereikbaarheidsproblemen tussen Den Haag en Rotterdam op een rij. U leest hier welke alternatieven in de Trajectnota/MER zijn onderzocht en hoe deze er uit zien. In hoofdstuk 4 leest u in hoeverre de onderzochte alternatieven de huidige problemen oplossen. Hoe scoren ze als het gaat om de doelstellingen die in hoofdstuk 2 zijn gesteld? Hoofdstuk 5 gaat over de effecten die de alternatieven hebben op aspecten zoals geluid, lucht, natuur en recreatie. In hoofdstuk 6 (de procedurewijzer) leest u wat de volgende stappen zijn. Uw mening speelt hierbij een belangrijke rol. U leest hoe u meer informatie over de Trajectnota/ MER krijgt en hoe u kunt inspreken. De volledige Trajectnota /MER A4 Delft- Schiedam bestaat uit 21 documenten. De leeswijzer in hoofdstuk 7 wijst u de weg. Samenvatting 3

4 Wat is een Trajectnota/MER? De Trajectnota/MER helpt bij het maken van een keuze. De afgelopen jaren is onderzocht hoe de bereikbaarheid en leefbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam verbeterd kan worden. Omdat het hierbij gaat om de aanleg of vernieuwing van een snelweg moet een wettelijke Tracé/m.e.r.-procedure worden doorlopen, conform Tracéwet en Wet Milieubeheer. Deze procedure kent vier fasen. Op drie momenten is er inspraak mogelijk over verschillende onderwerpen. Na het vierde moment (het Tracébesluit) kunt u in beroep gaan. De fasen zijn: de Startnotitie: verkenning van het probleem met oplossingsrichtingen (inspraak in 2004); de Trajectnota/MER: uitwerking van de oplossingsrichtingen en hun milieueffecten (thans in de inspraak); het Ontwerptracébesluit: gedetailleerde uitwerking van de voorkeursoplossing; het Tracébesluit. Wat is de Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam nu precies? In een Trajectnota/MER worden zowel de eerder vastgestelde tracéalternatieven als de bijbehorende effecten uitgebreid bestudeerd volgens de Richtlijnen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam is uitgevoerd in twee stappen. In Stap 1 (de alternatieven-mer) is gekeken naar verschillende alternatieven en op hoofdlijnen naar de effecten van deze alternatieven; Stap 2 (de inrichting-mer) concentreert zich op de vergelijking van twee alternatieven: de A4 Delft-Schiedam en de verbrede A13 in combinatie met een nieuwe A13/A16. De Trajectnota/MER geeft aan in hoeverre deze twee alternatieven de problemen oplossen. Zo wordt onder meer aangegeven welke positieve en negatieve gevolgen de verschillende alternatieven hebben voor het verkeer, de natuur en het milieu. De Trajectnota/MER laat ook zien welke maatregelen genomen kunnen worden om de te verwachten negatieve effecten van de alternatieven te voorkomen, te verzachten of te compenseren. Samenhang met planstudie A13/16/20 Naast de planstudie A4 Delft-Schiedam wordt ook een planstudie uitgevoerd voor de A13/16/20. Beide planstudies hebben verschillende doelen en als gevolg daarvan op maat gemaakte ontwerpen, waarvan de effecten afzonderlijk in beeld worden gebracht. Ten behoeve van de Trajectnota/ MER is een cumulatieonderzoek uitgevoerd waarin de effecten zijn aangegeven die optreden in het geval zowel de A4 als het project A13/16/20 worden gerealiseerd. In de cumulatienota is onderzocht of de keuze in de planstudie A4 Delft-Schiedam zelfstandig genomen kan worden en of de keuze in de planstudie A13/16/20 de keuze in de planstudie A4 Delft-Schiedam beïnvloedt. De conclusie is dat de keuze in de planstudie A4 Delft-Schiedam zelfstandig genomen kan worden: het is mogelijk om over beide planstudies afzonderlijk een besluit te nemen. Dit is mede mogelijk omdat de realisatie van de A13/16/20 naar verwachting niet leidt tot aanzienlijke aanvullende milieueffecten in het studiegebied van het alternatief A4 Delft-Schiedam. 4 Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

5 Verder wordt er gekeken hoeveel hinder de alternatieven veroorzaken tijdens de aanlegperiode en wat de kosten van de alternatieven zijn. Met die informatie kunnen de alternatieven onderling worden vergeleken. Daarmee kunnen overheden, burgers en andere belanghebbenden zich een beeld vormen over de voorgestelde alternatieven. Uiteindelijk is de Trajectnota/MER bedoeld om een goede beslissing te kunnen nemen. De minister van Verkeer en Waterstaat beslist samen met de minister van VROM welk alternatief uitgewerkt gaat worden. Uw reactie op deze Trajectnota/MER zal bij deze beslissing worden betrokken. Samenvatting 5

6

7 2. De problemen en de doelstellingen Dit hoofdstuk beschrijft de problemen waarvoor de planstudie A4 Delft-Schiedam een oplossing zoekt: de bereikbaarheid en leefbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam. Nadat de problemen in beeld zijn gebracht, leest u de doelstellingen van het onderzoek.

8 Wat is het probleem? De bereikbaarheid en leefbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam In de afgelopen jaren zijn de regio s Den Haag en Rotterdam sterk gegroeid. Daardoor is het autoverkeer toegenomen. Deze zogenaamde automobiliteit (personen- en vrachtvervoer) is eveneens toegenomen door de economische groei in de regio. De capaciteit van de snelwegen in de regio is in dezelfde tijd nauwelijks uitgebreid. Het gevolg is dat de snelwegen de toegenomen automobiliteit niet meer goed kunnen verwerken. Daardoor is de verkeersdruk op de snelwegen toegenomen en vooral op de weg die centraal ligt in de regio: de A13. Dagelijks maken meer dan voertuigen gebruik van deze snelweg. Er staan dan ook elke dag files op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. De A13 is daarmee een van de grootste fileknelpunten van Nederland. Verreweg de meeste files (96 procent) hebben een oorzaak die samenhangt met het structurele tekort aan wegcapaciteit in relatie tot het verkeersaanbod. Anders gezegd, er maken tijdens de files meer auto s gebruik van de A13 dan de weg aankan. De beide steden en hun omgeving zijn daardoor steeds minder goed bereikbaar. De ochtendspits duurt steeds langer, de avondspits begint steeds vroeger. Dit heeft ook gevolgen voor de verkeersafwikkeling op aansluitende snelwegen zoals de A20. De A13 is de enige snelweg tussen de regio s Den Haag en Rotterdam. Als er een ongeluk gebeurt, staat gelijk de hele regio vast. Verkeersberekeningen laten zien dat deze situatie de komende jaren erger wordt, onder andere door de verwachte groei van het autoverkeer. Sluipverkeer De files op de A13 hebben ook negatieve gevolgen voor de lokale en regionale wegen. Weggebruikers proberen namelijk bij files de snelweg te omzeilen. Daardoor wordt het steeds drukker op de wegen in de woonwijken en het landelijk gebied, met name in 8 Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

9 Midden-Delfland, Lansingerland en het Westland. De toename van het aantal auto s heeft ook een nadelig effect op de verkeersveiligheid van de lokale en regionale wegen en op de leefbaarheid van de directe omgeving van die wegen. Overlast voor omwonenden In gemeenten zoals Delft en Rotterdam liggen woonwijken vlakbij snelwegen (A13 en A20), provinciale wegen en gemeentelijke wegen. Door het vele verkeer hebben omwonenden met name bij Overschie, Schiedam-Groenoord en Delft te maken met geluidshinder en luchtverontreiniging. Verkeersveiligheid De grote drukte op de A13 heeft ook een nadelig effect op de verkeersveiligheid. Tot en met 2002 was het aantal ernstige ongevallen/slachtoffers op de A13 en de A20 zeer hoog. Sinds 2003 is het aantal ernstige ongelukken sterk afgenomen, onder andere door de lagere snelheidslimieten op deze wegen. De Trajectnota/MER geeft aan dat het aantal verkeersslachtoffers op de A13 en de A20 in de huidige vorm toeneemt door de groei van het autoverkeer. Meer verkeer leidt nu eenmaal tot meer ongelukken. Wat zijn de doelstellingen van de studie? Gezien bovenstaande problemen tussen Den Haag en Rotterdam moeten er maatregelen worden genomen. De Trajectnota/MER onderzoekt in welke vorm dat kan. De doelstellingen van deze studie zijn: 1. de bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam verbeteren; 2. de leefbaarheid langs de A13 en de A20 verbeteren; 3. de externe veiligheid verbeteren; 4. de verkeersveiligheid op de A13 en A20 verbeteren; 5. de bereikbaarheid en leefbaarheid regionale/lokale wegen verbeteren.

10

11 3. Welke oplossingen zijn onderzocht? Dit hoofdstuk zet de onderzochte oplossingen voor de problemen tussen Den Haag en Rotterdam op een rij. Welke alternatieven zijn in de Trajectnota/MER onderzocht en hoe zien deze alternatieven er precies uit?

12 Onderzoek in twee stappen Stap 1: drie alternatieven De afgelopen jaren zijn er diverse oplossingen onderzocht om de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen tussen Den Haag en Rotterdam op te lossen. De Trajectnota/MER is in twee stappen uitgevoerd. In Stap 1 zijn drie alternatieven bekeken: a. een nieuwe snelweg (A4) tussen Delft en Schiedam met 2x2 rijstroken. Bij dit alternatief zijn twee varianten onderzocht; b. de verbreding van de A13 tot 2x5 rijstroken in combinatie met de aanleg van een A13/A16 met 2x3 rijstroken. Deze nieuwe weg (A13/A16) is nodig, omdat verbreding van de A13 bij Overschie niet mogelijk is. Daarvoor is er te weinig ruimte. Bovendien is de overlast van de A13 geluidsoverlast en luchtvervuiling bij Overschie hoog. Ook bij dit alternatief zijn twee varianten onderzocht; c. de aanleg van de A54 met 2x2 rijstroken tussen Harnasch en Westerlee. Bij dit alternatief zijn twee varianten bekeken, namelijk met of zonder Oranjetunnel onder de Nieuwe Waterweg. Stap 2: twee alternatieven over De twee overgebleven alternatieven zijn in Stap 2 van de Trajectnota/MER nader onderzocht. Dit zijn: a. A4 Delft-Schiedam (2x2 rijstroken met een ruimtereservering voor een extra rijstrook op de oostelijke baan). Dit betreft de aanleg van een nieuwe snelweg tussen de A4 (Kruithuisweg in Delft) en het Kethelplein; b. A13 (2x5 rijstroken) + A13/A16 (2x3 rijstroken): Dit betreft de verbreding van de huidige A13 tussen knooppunt Ypenburg en de Doenkade en een nieuwe snelweg tussen de A13 (vanaf de Doenkade) en de A16 (bij het Terbregseplein). De ligging en beschrijving van deze twee overgebleven alternatieven vindt u op de volgende kaartjes en bijhorende teksten. Uit het onderzoek in het kader van Stap 1 bleek dat de aanleg van de A54 de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen tussen Den Haag en Rotterdam te beperkt oplost. Referentiesituatie: niets doen De effecten van de alternatieven worden vergeleken met de zogenaamde referentiesituatie, die is beschreven in de Trajectnota/MER. Dit is de situatie in het jaar 2020 als geen van de tracéalternatieven wordt uitgevoerd. De referentiesituatie is het uitgangspunt van waaruit de effecten van de alternatieven worden bepaald. In de referentiesituatie wordt er van uitgegaan dat het huidige zandlichaam tussen Delft en Schiedam is verwijderd en het terrein de functie krijgt van de omliggende percelen. Dit zandlichaam is aangelegd in de jaren 70 ter voorbereiding van de A4 Delft-Schiedam. Jaren geleden is reeds met de betrokken overheden afgesproken dat het oude landschap wordt hersteld als de A4 niet door zou gaan. Als er thans wordt gekozen voor het alternatief A4 zal de grond ter zijner tijd bouwrijp worden gemaakt. Als er wordt gekozen voor de A13 + A13/A16, dan zal het A4 tracé worden hersteld volgens de oude kavelstructuur in Midden-Delfland en zal een parkachtige inrichting tussen Vlaardingen en Schiedam worden aangelegd. 12 Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

13 Kaart: Ligging alternatieven TN/MER Stap 2 (zie blauwe tracés) Alternatief 1: Hoe ziet de A4 Delft-Schiedam eruit? Een nieuwe snelweg De A4 Delft-Schiedam wordt 7 kilometer lang en krijgt 2x2 rijstroken, met een ruimtereservering voor een extra rijstrook op de oostelijke baan (afhankelijk van de variant). Over de inpassing van een eventuele A4 Delft- Schiedam zijn afspraken gemaakt tussen de minister van Verkeer en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de betrokken gemeenten en belangenorganisaties zoals de Zuidhollandse Milieufederatie, LTO-Noord en de ANWB. Deze afspraak heet: Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) convenant. Afgesproken is dat bij dit alternatief de nieuwe snelweg A4 Delft-Schiedam een halfverdiepte ligging krijgt in het stiltegebied (Midden-Delfland). Hierbij ligt de weg enkele meters onder maaiveld in een open bak. Aan beide kanten van de weg komt een wal (2,5 meter boven omliggend maaiveld) met begroeiing te liggen. Het verkeer is daardoor op afstand niet zichtbaar. Waar de A4 Delft-Schiedam kruist met het plan De Groen-Blauwe Slinger komt de weg verdiept te liggen. De Slinksloot en de Zweth worden via een aquaduct/ ecoduct over de nieuwe weg geleid. Vlakbij de woonwijken (van Schiedam en Vlaardingen) gaat de A4 Delft-Schiedam door een landtunnel. Dit is een tunnel op het land; de weg is als het ware overkapt. De bovenkant van de tunnel wordt groen ingericht. De A4 Delft-Schiedam sluit aan op het Kethelplein. Hier is echter weinig ruimte. Om een goede inpassing te zoeken, zijn hier drie varianten voor gemaakt (zie kaartje). Het verschil zit hem in drie zaken: a. sluit de A20-West aan op de A4 in noordelijke richting? b. wordt de toerit Schiedam-Noord aangesloten op de A4 in noordelijke richting? c. waar begint de tunnel aan de Kethelpleinzijde tussen Schiedam en Vlaardingen? Bij variant 1a ( Volledig Kethelplein ) zijn de A20 en de A4 volledig met elkaar verbonden en is ook de toerit Schiedam-Noord aangesloten. Voorts is de aansluiting Schiedam-Noord omgeklapt en aan de andere kant van de Churchillweg gesitueerd. De tunnel start op de Laan van Bol es. Bij variant 1b ( Verschoven tunnelmond ) zijn de A20 en de A4 eveneens volledig met elkaar verbonden. Samenvatting 13

14 De toerit Schiedam-Noord is aangesloten, maar niet omgeklapt. Daarom is in deze variant een deel van de oostelijke tunnelmond 330 meter naar het noorden verschoven. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wetgeving op het gebied van de tunnelveiligheid. Bij variant 1c ( Aangepast Kethelplein ) zijn de A20- West en de A4 in noordelijke richting niet met elkaar verbonden. Voorts is de toerit Schiedam-Noord niet aangesloten op de A4 in noordelijke richting. De tunnel begint wel op de Laan van Bol es. Kaart: Vormgeving en inpassing tracé A4 Delft-Schiedam 14 Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

15 Kaart: detail Kethelplein Variant 1a A4 IODS Brede tunnel Variant 1b A4 IODS Aangepaste tunnelmond Variant 1c A4 IODS Aangepast Kethelplein Samenvatting 15

16 Alternatief 2: Hoe ziet de A13 + A13/A16 eruit? Verbreding van bestaande snelweg én aanleg nieuwe snelweg Bij het alternatief A13 + A13/A16 wordt de huidige A13 tussen knooppunt Ypenburg en de Doenkade verbreed tot 2x5 rijstroken. Het gaat hierbij om een uitbreiding aan de oostzijde van de huidige snelweg over een lengte van 10 kilometer. De verbrede A13 wordt vervolgens verdeeld in een rijbaan van 2x3 rijstroken (alleen voor het doorgaande verkeer tussen Ypenburg en de Doenkade) en twee parallelbanen van elk twee rijstroken. Wie één van de afslagen bij Delft wil nemen, moet gebruik maken van de parallelbanen. Voorts wordt bij dit alternatief een nieuwe snelweg aangelegd tussen de Doenkade (A13) en het Terbregseplein (A16). Deze weg wordt 9 kilometer lang en krijgt 2x3 rijstroken. Dit wegdeel heet de A13/A16. Voor de A13 + A13/A16 zijn twee varianten uitgewerkt (zie kaartjes). a. De doorstroomvariant is bedoeld om het verkeer van en naar de A13 zo soepel mogelijk af te wikkelen. De weg heeft geen toe- en afritten naar het onderliggend wegennet. In het Lage Bergsche Bos komt de weg verdiept te liggen, dat wil zeggen enkele meters onder maaiveld, maar niet afgedekt; b. De aansluitingenvariant is bedoeld om het huidige sluipverkeer in de woonwijken zoveel mogelijk te verminderen. Deze weg heeft diverse toe- en afritten, namelijk naar de N471, naar de Ankie Verbeek-Ohrlaan en naar de President Rooseveltweg. Hierdoor zijn de omliggende woonwijken vanaf de snelweg goed bereikbaar. Verder komt er bij deze variant een tunnel in het Lage Bergsche Bos. Kaart: Vormgeving en inpassing tracé A13+A13/16, variant 2a Rijswijk A4 A12 Ypenburg Nootdorp Landtunnel Variant 2a: A13 + A13/16 Doorstroomvariant Zoetermeer Tracé verbreding A13 Aanleg A13/16 Inpassingsmaatregelen Landtunnel; ca. 850 m lang, op maaiveldhoogte Verdiepte ligging; ca. 1,5 km lang, tracé op diepste punt 8,0 m onder maaiveld Verdiepte ligging; ca. 3 km lang, tracé op 4,5-6,5 m onder maaiveld Geluidswal met max. hoogte van 2,5 m boven maaiveld Berkelsche Zweth, Boezemwater Grindweg, De Rotte; Aquaduct Pijnacker Ecopassage (ca. 100 m. breed) ten behoeve van de ecologische verbindingszone de Groen-Blauwe Slinger, met daarin opgenomen het aquaduct van de Oude Lee Delft A13 Berkel en Rodenrijs Bleiswijk Bergschenhoek Verdiepte ligging Ackerdijkse plassen Oude Lee Berkelse Zweth o Doenkade A13/16 Verdiepte Schiebroek ligging Hillegersberg Boezemwater Grindweg Lage Bergsche Bos De Rotte A20 A20 Terbregseplein Vlaardingen Overschie Kleinpolderplein ROTTERDAM A16 16 Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

17 Kaart: Vormgeving en inpassing tracé A13+A13/16, variant 2b Kaart: Detail aansluiting Doenkade Samenvatting 17

18 Kaarten: Detail Terbregseplein Variant 2a Variant 2b 18 Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

19 De A13 + A13/A16 wordt op een vergelijkbaar inpassingsniveau aangelegd als de A4 Delft-Schiedam. Dat wil zeggen: bij de ecologische passage van de A13 (een ecozone van 100 meter breed, inclusief de Berkelsche Zweth) komt de weg verdiept te liggen in combinatie met een aquaduct/ecoduct. Vlakbij de woonwijken (van Delft) gaat de A13 + A13/ A16 door een landtunnel. In de Trajectnota/MER is ook onderzocht of de weg bij Delft verdiept aangelegd kan worden om barrièrewerking tussen Delft en Delftse Hout te voorkomen. In het alternatief A13 + A13/A16 is het niet mogelijk vanaf de nieuwe A13/A16 (ter hoogte van Rotterdam Airport) de bestaande A13 in zuidelijke richting op te rijden. Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief In een Trajectnota/MER wordt ook het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) aangegeven. Dit is de variant die de best mogelijke bescherming van het milieu biedt of de best mogelijke verbetering van het milieu. Voorwaarde is wel dat een MMA de problemen voldoende moet oplossen en realistisch moet zijn. Uit de Trajectnota/MER blijkt dat bij beide alternatieven de A4 Delft-Schiedam en de A13 + A13/A16 veel maatregelen genomen worden om de weg goed in te passen in de omgeving, zowel wat betreft de natuur en landschap als voor de directe woon- en leefomgeving. Het gaat hierbij om uitgebreide maatregelen zoals een halfverdiepte/verdiepte ligging van de weg en de aanleg van landtunnels. Uit de Trajectnota/MER blijkt dat beide alternatieven vergelijkbare milieueffecten hebben. Hierover leest u in hoofdstuk 5 van deze samenvatting. Omdat de milieueffecten weinig van elkaar verschillen, is het moeilijk om te bepalen welk alternatief de minst negatieve invloed heeft op het milieu en wat dus de MMA is. Vanuit het groene milieu bezien scoort de A13 + A13/A16 iets beter; vanuit het grijze milieu bekeken scoort de A4 Delft- Schiedam iets beter. Mede daarom staan in de Trajectnota/MER twee MMA s: het alternatief A4 Delft-Schiedam met extra milieumaatregelen en het alternatief A13 + A13/A16 met extra milieumaatregelen. Bij het alternatief A13 + A13/A16 gaat het daarbij om de vervanging van de landtunnel in de A13 bij Delft door een verdiepte ligging van de weg. Samenvatting 19

20

21 4. Lossen de twee alternatieven de problemen op? In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de twee alternatieven de problemen oplossen. Hier treft u ook de optredende verkeerseffecten, die in de Trajectnota/MER zijn onderzocht. Dus: hoe scoren de A4 Delft-Schiedam en de A13 + A13/A16 op de vijf doelstellingen van het project?

22 Algemeen Beide alternatieven scoren positief op de doelstellingen van het project: verbeteren van de bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam, verbeteren van het leefklimaat in de woonwijken rond de A13 en de A20 en verminderen van het sluipverkeer. In dit hoofdstuk leest u er meer over. Doel 1: de bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam verbeteren De eerste doelstelling is het verbeteren van de bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam. In vergelijking met de referentiesituatie zorgen beide alternatieven voor een betere bereikbaarheid van de regio s Den Haag en Rotterdam. De doorstroming op de A13 verbetert licht en de reistijden nemen af. De aanleg van de A4 Delft-Schiedam heeft als voordeel dat er een nieuwe, kortere verbinding tussen het zuidelijke deel van Den Haag en het westelijke deel van Rotterdam komt waardoor de reistijd sterk verbetert. Hoewel door de aanleg van de A4 Delft-Schiedam of de A13 + A13/A16, de bereikbaarheid tussen beide steden licht verbetert en de wegen meer verkeer aankunnen, blijft het druk op de snelwegen in en tussen beide regio s. Anders gezegd, voor beide alternatieven geldt dat de wegen snel weer vollopen. Dat wordt met name veroorzaakt doordat het verkeer dat in de referentiesituatie nog op de regionale en lokale wegen rijdt (het sluipverkeer) nu voor de nieuwe of de verbrede weg kiest. Beide alternatieven maken het hoofdwegennet betrouwbaarder (robuuster). Dat betekent dat het verkeer bij ongelukken of extreme drukte een extra snelweg kan gebruiken. De A4 Delft-Schiedam biedt bij ongelukken of extreme drukte een alternatief voor de A13. Bij de A13 + A13/A16 kunnen weggebruikers op het verbrede deel van de A13 kiezen tussen de hoofdbaan en de parallelbaan. Het alternatief A4 Delft- Schiedam voldoet goed aan de betrouwbaarheidsdoelstelling; het alternatief A13 + A13/16 is minder betrouwbaar. 22 Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

23 Doel 2: de leefbaarheid langs de A13 en de A20 verbeteren Om veranderingen in het leefklimaat te bepalen, kijken we naar hoeveel verkeer er langs de woonwijken rijdt. Bij beide alternatieven neemt het verkeer op de A13 en A20 af en daarmee ook de lucht- en geluidsoverlast in de aanliggende woonwijken. De A4 Delft- Schiedam is een alternatief voor de huidige A13 en bij de A13 + A13/A16 zorgt een nieuwe weg - de A13/A16 dat het verkeer op de A20 afneemt. Waar precies neemt het verkeer af? Het alternatief A4 Delft-Schiedam zorgt ervoor dat er minder auto s rijden op de A20 tussen het Kethelplein en het Kleinpolderplein. Bij het alternatief A13 + A13/A16 rijdt er minder verkeer op de A13 bij Overschie en op de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein. Als wordt gekozen voor het alternatief A13 + A13/A16, dan neemt het verkeer op de A13 bij Delft sterk toe. De A13 wordt immers verbreed en kan meer auto s aan. Het leefklimaat voor mensen in de woonwijken vlakbij de snelweg zou hierdoor verslechteren. Om dit te voorkomen wordt de verbrede weg met een landtunnel van ruim 850 meter beter in de omgeving ingepast. De leefbaarheid in de omliggende woonwijken verbetert hierdoor. Samenvatting 23

24

25 Doel 3: de externe veiligheid verbeteren De studie heeft ook als doelstelling om de externe veiligheid te verbeteren. Enkele jaren geleden dacht men dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A13 en A20 riskant zou kunnen worden. Uit onderzoek blijkt echter dat het risico in het studiegebied in de huidige situatie binnen de geldende normen blijft. Beide alternatieven voldoen aan de doelstelling voor externe veiligheid. Doel 4: de verkeersveiligheid op de A13 en de A20 verbeteren Beide alternatieven zorgen voor meer verkeer op het hoofdwegennet (snelwegen) en minder op het onderliggende wegennet (lokale en regionale wegen). Daarom zullen er meer ongelukken plaatsvinden op het hoofdwegennet en juist minder op het onderliggende wegennet. Het gaat hierbij om een lichte stijging van het aantal ernstige ongevallen op het hoofdwegennet en een lichte daling van het aantal ernstige ongevallen op het onderliggende wegennet. Doel 5: de bereikbaarheid en leefbaarheid regionale/lokale wegen verbeteren Beide alternatieven zorgen er voor dat er minder sluipverkeer door de woonwijken en de landelijke gebieden rijdt en dat de bereikbaarheid van deze gebieden verbetert. Bij de A4 Delft-Schiedam treden de verbeteringen vooral op in Midden-Delfland en het Westland. Bij de A13 + A13/A16 in Lansingerland. Door de afname van het verkeer verbetert de leefbaarheid van de woonwijken en de landelijke gebieden. Samenvatting 25

26

27 5. Wat zijn de effecten van de alternatieven?

28 Tabel: Totaaloverzicht kwalitatieve effecten (verandering t.o.v. referentiesituatie 2020) Aspect Ref Alternatief A4 Delft-Schiedam Alternatief A13+A13/16 1a 1b 1c 2a 2b Verkeer en vervoer Intensiteit hoofdwegen Verkeer corridor Den Haag-R dam + 64% + 64% + 58% + 54% + 53% Bereikbaarheid: verkeersafwikkeling reistijdwinst reistijdverhouding verliestijd HWN verliestijd OWN Betrouwbaarheid: robuustheid A robuustheid overig plangebied Verkeersveiligheid Ernstige slachtoffers HWN Ernstige slachtoffers OWN Geluid en trillingen Geluidgevoelige bestemmingen Akoestisch ruimtebeslag: geluidbelast gebied geluidbelast stiltegebied Oppervlakte nieuwe geluidschermen: voorkeurswaarde maximaal toelaatbare waarde Trillingsgevoelige objecten (aantal) Luchtkwaliteit Emissie: NO 2 -emissie buitenstedelijk gebied NO 2 -emissie binnenstedelijk gebied PM 10 -emissie buitenstedelijk gebied PM 10 -emissie binnenstedelijk gebied Concentraties NO x en PM 10 NO 2 -overschrijdingsoppervlak jaargemiddelde concentratie (> 40 µg/m3) buitenstedelijk gebied PM 10 -overschrijdingsoppervlak etmaalgemiddelde concentratie (> 32,5 µg/m3) buitenstedelijk gebied Aantal wegen met overschrijding grenswaarde NO Aantal wegen met overschrijding grenswaarde PM Blootstelling NO x en PM 10 Aantal woningen met overschrijding jaargemiddelde NO 2 -concentratie (> 40 µg/m3) buitenstedelijk gebied Aantal woningen met overschrijding etmaalgemiddelde PM 10 -concentratie (> 32,5 µg/m3) buitenstedelijk gebied Aantal woningen NO 2 binnenstedelijke gebied Aantal woningen PM 10 binnenstedelijke gebied Externe veiligheid Plaatsgebonden Risico (PR) Groepsrisico (GR) Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

29 Aspect Ref Alternatief A4 Delft-Schiedam Alternatief A13+A13/16 1a 1b 1c 2a 2b Bodem en water Zetting Beïnvloeding bodem-, grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit Verandering grondwaterregime Verandering oppervlaktewaterregime Natuur Vernietiging Verstoring Versnippering Verdroging Verontreiniging Landschap en cultuurhistorie Aantasting karakteristiek (gebiedskenmerken, patronen, elementen) Visuele verstedelijking en aantasting openheid Aantasting bosopstanden Archeologie Aantasting bekende archeologische vindplaatsen (AMK-terreinen/waarnemingen) Aantasting gebieden met archeologische potentie Ruimtelijke ordening Relatieve toe- of afname woongebieden Relatieve toe- of afname bedrijventerreinen Functioneel gehinderde woon- en werkgebieden Relatieve toe- of afname landbouwfunctie Ontstaan functioneel gehinderde landbouwgebieden Economie Reistijdverandering (economisch) Kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen Sociale aspecten Subjectieve verkeersveiligheid Sociale veiligheid Bereikbaarheid langzaam verkeer Te verwerven vastgoed Barrièrewerking omwonenden Visuele hinder Recreatie Verlies recreatieareaal Aantasting recreatiekwaliteit Doorsnijding recreatieve verbindingen Effecten tijdens de aanlegfase Effecten voor bodem (grondverzet) Effecten voor weggebruikers Effecten voor ruimtegebruik Effecten voor omwonenden Deze effectscore is door mitigerende maatregelen beperkt om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Verandering ten opzichte van de referentiesituatie: : sterke verbetering + + : verbetering + : licht verbetering 0 : neutrale score - : lichte verslechtering - - : verslechtering : sterke verslechtering Samenvatting 29

30 In het vorige hoofdstuk is bekeken hoe de twee alternatieven scoren op de verschillende doelstellingen. Daarbij zijn de effecten voor verkeer en vervoer (zie doel 1), verkeersveiligheid (zie doel 4) en externe veiligheid (zie doel 3) reeds beschreven. U leest in dit hoofdstuk wat de overige effecten van de A4 Delft- Schiedam en de A13 + A13/A16 zijn. Daarbij kijken we naar aspecten zoals geluid, lucht, natuur, landschap en cultuurhistorie, archeologie en recreatie. Bovendien leest u hoeveel hinder er zal zijn tijdens de aanlegperiode van de alternatieven en wat beide alternatieven kosten. Een totaaloverzicht van de effecten op alle aspecten ziet u ook in de tabel op de vorige pagina s. Openbaar vervoer Er is onderzocht wat het effect is van de alternatieven op het gebruik van openbaar vervoer. Beide alternatieven hebben een minimaal effect op het openbaar vervoer: er is sprake van zeer geringe afname van gebruik van spoorvervoer en van bus/tram/metro. Het geringe effect wordt verklaard uit het feit dat er nauwelijks concurrentie is tussen het wegverkeer en het openbaar vervoer, en omdat het om verschillende doelgroepen gaat. Geluid en trillingen Beide alternatieven kunnen voldoen aan de wettelijke normen voor geluidshinder. Daarvoor moeten bij de woongebieden extra geluidschermen worden geplaatst. Bij de A4 Delft-Schiedam gaat het om de wijk Tanthof in Delft en de woongebieden bij het Kethelplein. Verder krijgt de weg tweelaags ZOAB en geluidsabsorberende wanden in de tunnelbak. Naast de weg komt aan beide zijden een geluidswal te liggen. Ook bij de A13 + A13/A16 moeten er bij de woongebieden geluidschermen worden geplaatst om aan de wettelijke normen voor geluidshinder te kunnen voldoen. Het gaat bij dit alternatief in Delft om de wijk Vrijenban ter hoogte van de tunnelmonden bij de toeen afritten Delft-Noord en Delft-Centrum. Daarnaast zijn er bij de A13 + A13/A16 geluidschermen nodig bij de woonwijk Emerald in Pijnacker-Nootdorp en de woongebieden langs het Terbregseplein. Op de kaartjes ziet u waar de geluidsschermen worden geplaatst. Ook bij dit alternatief wordt tweelaags ZOAB gebruikt. Daarnaast zijn voor de A4 Delft-Schiedam in het kader van het IODS-convenant door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de betrokken gemeenten en een aantal belangenorganisaties afspraken gemaakt over het geluid dat deze weg mag veroorzaken. Afgesproken is dat het geluid in het stiltegebied van Midden-Delfland (gemiddeld) maximaal 40 decibel mag zijn, gemeten op een afstand van 250 tot 500 meter van de weg. De wallen naast de weg mogen maximaal 2,5 meter hoog zijn. Dit is de zogenaamde geluid- en zichtgarantie. De afspraak houdt in dat het stiltegebied in Midden-Delfland stiltegebied blijft, zonder dat de weg wordt ingepakt in hoge geluidschermen of geluidswallen die het landschap ontsieren. In de Trajectnota/MER is berekend dat deze garanties kunnen worden gehaald. Daarvoor wordt de A4 Delft-Schiedam halfverdiept aangelegd, dus een paar meter onder maaiveld, maar niet afgedekt. Ook komt er aan beide zijden een geluidswal. Kaarten: Te plaatsen geluidsschermen Kruithuisweg / Tanthof 30 Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

31 Kaarten: Te plaatsen geluidsschermen Kethelplein Delft Terbregseplein Samenvatting 31

32 Luchtkwaliteit Beide alternatieven voldoen aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Hiervoor zijn wel extra maatregelen nodig: bij beide alternatieven ligt de weg op sommige plekken in een tunnel. In de tunnels hoopt de luchtverontreiniging die het verkeer veroorzaakt zich op. Bij de uiteinden van de tunnels komt deze lucht naar buiten en is de concentratie verontreiniging te hoog om te kunnen voldoen aan de wettelijke normen. Daarom worden aan het eind van de tunnel extra maatregelen genomen, waarbij de lucht wordt afgezogen en gefilterd. De maatregelen zijn voorzien op de volgende plaatsen: 1. A4 Delft-Schiedam: de noordkant van de landtunnel bij Schiedam; 2. A13 + A13/A16: de noordkant van de landtunnel bij de afslag Delft-Noord; 3. A13/A16 aansluitingenvariant : beide tunnelmonden van de tunnel in het Lage Bergsche Bos. Daarnaast zijn vanwege het toegenomen verkeer ook bij de tunnelmonden van de Beneluxtunnel maatregelen nodig. Natuur Beide alternatieven hebben negatieve effecten op het aspect natuur. De A4 Delft-Schiedam scoort daarbij minder goed dan de A13 + A13/A16. De A4 Delft- Schiedam ligt in een open polderlandschap met relatief veel natuurwaarden, terwijl de A13 + A13/16 in een gebied met relatief beperkte natuurwaarden ligt. Door de aanleg van de A4 Delft-Schiedam verdwijnt een deel van het weidevogel- en ganzenfoerageergebied. Bovendien verdwijnt bij Schipluiden en bij het natuurgebied rond de eendenkooi een deel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Verder leidt de aanleg van dit alternatief tot het verleggen van watergangen (zoals de Slinksloot) die leefgebied zijn van beschermde dieren (onder andere de bittervoorn). De verbreding van de A13 veroorzaakt bij de Ackerdijkse Plassen dat er een deel van het weidevogelgebied verdwijnt. Daarnaast verdwijnt er door de aanleg van de A13/16 bestaand bos binnen het Lage Bergsche Bos, het leefgebied van vogels zoals de boomvalk en de ransuil. Tegelijkertijd met de verbreding wordt de weg beter ingepast in het landschap dan nu het geval is. De weg wordt bijvoorbeeld deels verdiept aangelegd en krijgt een aqua/ecoduct voor de kruising met de Berkelse Zweth. Dit is goed voor de natuur en de recreatieve waarden. Het elders terugbrengen van verdwenen of aangetaste natuur (natuurcompensatie) is wettelijk verplicht. Voor het alternatief A4 Delft-Schiedam is de hoeveelheid te 32 Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

33 compenseren natuur (vooral beschermd weidevogelgebied) groter dan voor de A13 + A13/A16. Landschap en cultuurhistorie Beide alternatieven hebben een negatief effect op landschap en cultuurhistorie. Bij de A4 Delft-Schiedam is de aantasting van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol gebied iets sterker dan bij de A13 + A13/ A16. Verder worden er bij de A4 Delft-Schiedam wallen langs de weg aangelegd. Deze zijn op korte afstand zichtbaar en tasten daarmee de openheid van het gebied aan. Het verlies aan bos wordt bij beide alternatieven gecompenseerd. Archeologie In de Trajectnota/MER is gekeken naar eventuele aantasting van bekende archeologische vindplaatsen en naar aantasting van gebieden met archeologische potentie. Beide alternatieven geven negatieve effecten op het aspect archeologie, omdat de graafwerkzaamheden voor de verdiepte en halfverdiepte delen van het traject bodemlagen met archeologische waarden verstoren. De alternatieven zijn niet onderscheidend ten opzichte van elkaar. Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening is beoordeeld op wonen, bedrijven en landbouw. Beide alternatieven hebben een licht negatief effect. Bij de A4 gaan enkele hectaren landbouwgrond verloren. Bij de aanleg van de A13 + A13/ A16 gaat het om verlies aan enkele hectaren bedrijventerrein (bestaand en gepland) en landbouwgrond. In geen van de alternatieven is sprake van verlies aan woongebied. Wel dient op verschillende locaties vastgoed te worden verworven. Economie In vergelijking met de referentiesituatie hebben beide alternatieven positieve effecten op de economie. Dat komt vooral omdat de reistijd verbetert. Bij de A4 Delft- Schiedam is deze verbetering het sterkst. Als gevolg van de nieuwe ontsluitingen wordt ook de bereikbaarheid van woon- en werkgebieden verbeterd. Sociale aspecten Op de sociale aspecten scoort de A4 Delft-Schiedam beter. Om de aanleg van de A13 + A13/16 mogelijk te maken moeten er meer woningen en bedrijfspanden verworven worden. Verder is de nieuwe weg A13/ A16 een barrière voor de Rotterdamse woonwijken Overschie, Hilligersberg en Ommoord. Fietsers en wandelaars kunnen de weg namelijk niet overal oversteken. Recreatie Ten opzichte van de referentiesituatie hebben beide alternatieven een negatief effect op het aspect recre-

34 atie. Er gaat (gepland) recreatiegebied verloren. Bij de A4 Delft-Schiedam is dit effect sterker dan bij de A13 + A13/A16. Er worden enkele bestaande recreatieve routes doorsneden als gevolg van de aanleg van beide alternatieven, alle routes worden hersteld. Aanlegfase De aanleg van de A13 + A13/A16 zorgt voor meer overlast dan de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Wanneer de A13 verbreed wordt, zal het verkeer op deze weg hier hinder van ondervinden. De A4 Delft- Schiedam is een nieuwe weg, van de aanleg merken weggebruikers nauwelijks iets. Een verschil tussen de twee alternatieven zit hem ook in de effecten voor de bodem. Voor de A13 + A13/A16 moet veel meer grond worden verwijderd. Dit komt door de verdiepte liggingen bij Delft en in het Lage Bergsche Bos. Daar komt bij dat de A13 + A13/A16 langer is dan de A4 Delft-Schiedam; ook hierdoor moet er meer grond weggegraven worden. Kosten De bouwkosten worden bepaald door de lengte van de weg en de vraag of er complexe bouwwerken, zoals tunnels, moeten worden aangelegd. Bij de A4 Delft- Schiedam gaat het bijvoorbeeld om het deels halfverdiept aanleggen van de weg en het deels verdiept aanleggen in combinatie met een aquaduct. Daarnaast wordt er een landtunnel bij Schiedam gebouwd. Ook de aanpassing van het knooppunt Kethelplein leidt tot bouwkosten. De kostenraming van de A4 Delft- Schiedam ligt tussen de 820 en 920 miljoen euro, afhankelijk van de gekozen variant. De kosten zijn gebaseerd op de prijzen in het jaar Ook bij de A13 + A13/A16 moeten complexe kunstwerken gebouwd worden. Het gaat dan om de landtunnel bij Delft en de verdiepte ligging van de weg in combinatie met een aquaduct tussen Delft en de Doenkade. Verder gaat het om een tunnel of een verdiepte ligging ter hoogte van het Lage Bergsche Bos. De A13 + A13/A16 is duurder dan de A4 Delft- Schiedam. De kostenraming ligt tussen de 2,1 en 2,3 miljard euro, afhankelijk van de gekozen variant. Het verschil in kosten tussen de alternatieven is te verklaren door de lengte van de weg: de A13 + A13/A16 is bijna drie keer zo lang als de A4 Delft-Schiedam. Effecten van beprijzen Voor de Trajectnota/MER is het effect van kilometerbeprijzing in beeld gebracht, zowel voor de alternatieven als voor de referentiesituatie. De conclusie is dat ook met beprijzing het nut en de noodzaak van de planstudie A4 Delft-Schiedam wordt aangetoond en dat het geen invloed heeft op de afweging van de alternatieven. De kilometerprijs zorgt voor een verlaging van de verkeersintensiteit, maar met deze verbetering wordt de streefwaarde van het kabinet voor de reistijd, vastge- 34 Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

35 legd in de Nota Mobiliteit, nog steeds niet gehaald. Er is dus nog steeds extra infrastructuur nodig. De reistijd verbetert voor beide alternatieven in gelijke mate. De effecten op geluid zijn voor beide alternatieven gering (een verbetering van ongeveer 0,3 db) en vergelijkbaar. Invoering van kilometerbeprijzing verbetert de luchtkwaliteit, ten opzichte van de situatie zonder beprijzing. De emissie van fijnstof zal in beide alternatieven in gelijke mate afnemen. Heeft het onderzoek voldoende informatie opgeleverd? Het onderzoek is uitgevoerd zoals vastgelegd in de Richtlijnen van het ministerie Verkeer en Waterstaat. De informatie in de Trajectnota/MER is voor alle onderzoeksaspecten voldoende om de twee alternatieven te kunnen beoordelen. Er zijn geen belangrijke leemten in kennis. Er zijn dus ook geen belemmeringen om thans een keuze tussen de alternatieven te maken. Samenvatting 35

36 6. Procedurewijzer

37 In dit hoofdstuk staat wat de volgende stappen zijn. Uw mening speelt hierbij een belangrijke rol. U kunt op verschillende manieren reageren op de Trajectnota/MER. Hoe u dat doet, leest u hier.

38 De stappen en de procedures Tracéwet Procedure Project A4 Delft- Schiedam De Trajectnota/MER heeft alternatieven met elkaar vergeleken, maar maakt geen keuze. Het eindoordeel is aan het bevoegd gezag, namelijk de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, die samen een voorkeur (het zogenaamde Standpunt ) bepalen voor een van de twee uitgewerkte alternatieven. De ministers bepalen dit standpunt onder andere op basis van de informatie in de Trajectnota/MER en de reacties die u en de betrokken overheden en adviescommissies geven. Het standpunt wordt daarom na de inspraak- en adviesperiode ingenomen. De verwachting is dat dit eind september 2009 gebeurt. In het standpunt kunt u naast de beslissing van de ministers - lezen wat er met de zienswijzen en de adviezen is gedaan. Het woord is nu aan u. U kunt reageren op de Trajectnota/MER. Uw reactie heet een zienswijze. Er worden informatieavonden georganiseerd waarop de nota wordt toegelicht. U kunt tijdens deze avonden uw mening geven. U kunt ook per post of reageren. De inspraakperiode duurt zes weken. Behalve reacties wordt er ook om advies gevraagd. Dat gebeurt op drie manieren. Zo controleert de onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) of het rapport voldoet aan de wettelijke eisen en de Richtlijnen die vooraf gegeven zijn door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook het Overlegorgaan Verkeer en Waterstaat, waarin diverse maatschappelijke organisatie vertegenwoordigd zijn, wordt om advies gevraagd. Daarnaast geven de betrokken bestuursorganen aan wat zij van de Trajectnota/ MER vinden. Dit zijn de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten, waterschappen en stadsgewesten. Na het Standpunt is de volgende fase het opstellen van het Ontwerp Tracébesluit (OTB). Hierin wordt de voorkeursoplossing (alternatief met maatregelen) gedetailleerd uitgewerkt. Ook voor het OTB geldt een inspraakperiode van zes weken. Het OTB is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2010 afgerond waarna (najaar 2010) het definitieve Tracébesluit wordt genomen. Hierin zijn de reacties op het OTB verwerkt. Tegen het definitieve Tracébesluit kunt u beroep indienen. Dat kan alleen als u uw zienswijze heeft gegeven op het Ontwerp Tracebesluit. De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien tussen 2011 en Uw mening telt De overheid vraagt burgers, bedrijven en belangenorganisaties om mee te denken over belangrijke besluiten. Het doel is om tot betere besluiten te komen. Uw mening telt als het gaat over besluiten over het project A4 Delft-Schiedam. Door uw zienswijze in te dienen kunt u bijvoorbeeld wijzen op speciale situaties in uw eigen omgeving of op uw eigen belang. U kunt uw mening geven over de aanpak en maatregelen die in de plannen worden voorgesteld. U kunt inspreken op alle ter inzage gelegde documenten van Stap 1 en Stap 2 van de Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam. U kunt ook reageren op deze samenvatting. Wie kan inspreken op de Trajectnota/MER? Iedereen kan inspreken. Dat kunt u doen van 7 mei tot en met 17 juni Dat kan tijdens de informatie- en inspraakbijeenkomsten, schriftelijk per post en online via een reactieformulier via 38 Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

39 Wettelijke procedure planstudie A4 Delft-Schiedam Product Jaartal Toelichting Startnotitie 2004 In de Startnotitie stelt Rijkswaterstaat voor om de volgende alternatieven te onderzoeken: A4DS, de verbreding van de A13 en de aanleg van een verbindingsweg tussen de A13/16 (A13+A13/16) en de A54. Inspraak Startnotitie 2004 Tijdens deze periode kunnen overheden, belangenorganisaties en burgers hun visie op de Startnotitie geven. Richtlijnen voor Milieu Effecten Rapportage 2004 De richtlijnen geven een overzicht van welke informatie de MER moet bevatten om de effecten op de omgeving van de aanleg van de weg te bepalen. Trajectnota Milieu Effecten Rapportage (TN/MER) Stap 1 Trajectnota Milieu Effecten Rapportage (TN/MER) Stap 1 Trajectnota Milieu Effecten Rapportage (TN/MER) Stap 2 Inspraak Trajectnota Milieu Effecten Rapportage (TN/MER) 2005 Een globale beschrijving van de alternatieven. In deze nota is een rekenfout gemaakt in het alternatief A13+A13/16 (er waren te weinig rijstroken bij het knooppunt Ypenburg in de berekening meegenomen) Een globale beschrijving van alternatieven, waarin de rekenfout is gecorrigeerd. Na afloop van Stap 1 van de TN/MER is ervoor gekozen het alternatief A54 af te laten vallen. Voorjaar 2009 Een gedetailleerde uitwerking van de geselecteerde alternatieven: A4DS en A13+A13/16. De TN/MER bevat de volgende onderdelen: Probleemanalyse en doelstelling Toelichting alternatieven Effecten van alternatieven Maatregelen Kostenraming Vergelijking alternatieven 7 mei 17 juni 2009 Tijdens deze periode kunnen overheden, belangenorganisaties en burgers hun visie op de TN/MER geven. Advies Commissie MER Zomer 2009 De Commissie MER geeft advies aan de ministers van VenW en VROM over de TN/MER. Advies van betrokken bestuursorganen Zomer 2009 In deze fase geven betrokken bestuursorganen hun advies over de TN/ MER. Bekendmaking Standpunt Najaar 2009 De ministers van VenW en VROM maken bekend of ze verder willen gaan met de A4DS of met de A13/16. Ontwerp Tracé Besluit (OTB) Eerste helft 2010 Het OTB is een gedetailleerde ontwerptekening van de weg. Inspraak Ontwerp Tracé Besluit (OTB) Na OTB Tijdens deze periode kunnen overheden, belangenorganisaties en burgers hun visie op het OTB te geven. Tracé Besluit (TB) Tweede helft 2010 In het TB wordt vastgesteld hoe de weg er uit komt te zien. Beroep Na TB Na het Tracébesluit krijgen overheid, belangenorganisaties en burgers de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het Tracébesluit bij de Raad van State. Samenvatting 39

40 Volledig rapport inzien In deze samenvatting staat een volledig overzicht van de hoofdlijnen van de Trajectnota/ Milieueffectrapportage A4 Delft-Schiedam. Wilt u meer gedetailleerde gegevens hebben, bijvoorbeeld over uw eigen situatie, dan kunt u ook het volledige rapport inzien. Dat kan op de volgende locaties: de gemeente Lansingerland vestigingen Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk; de gemeente Pijnacker-Nootdorp vestigingen Pijnacker en Nootdorp; de gemeente Midden-Delfland vestigingen Schipluiden en Maasland; de gemeente Westland vestigingen Naaldwijk, De Lier en Wateringen; de gemeentehuizen van Delft, Den Haag, Maassluis, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen; de bibliotheek van Rijkswaterstaat Zuid-Holland in Rotterdam; de bibliotheek van het provinciehuis van Zuid- Holland in Den Haag; de bibliotheken van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van VROM, beide in Den Haag. Verder kunt u de volledige Trajectnota/MER ook downloaden op en op Documenten ontvangen Wilt u documenten van de Trajectnota/MER zelf in uw bezit hebben? Dat kan. U kunt de (exemplaren van) rapporten tegen kostprijs opvragen via de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon De samenvatting van de Trajectnota/MER is kosteloos op te vragen. Informatie- en inspraakbijeenkomsten Meer weten en reageren Van 18 mei tot en met 8 juni 2009 organiseert Rijkswaterstaat zes informatie- en inspraakbijeenkomsten. U kunt hier meer informatie inwinnen en reageren op de Trajectnota/MER. Hoe u reageert leest u verderop in dit hoofdstuk. Programma van de informatie- en inspraakbijeenkomsten uur Inloopmarkt Informatiemarkt met deskundigen van Rijkswaterstaat uur Presentatie met aansluitend gelegenheid voor vragen uur Formele hoorzitting De bijeenkomsten vinden plaats op: Maandag 18 mei 2009 Party- en congrescentrum Lommerrijk Straatweg AB Rotterdam Dinsdag 19 mei 2009 Kerk van de Nazarener Zwanensingel GZ Vlaardingen Maandag 25 mei 2009 Op Hodenpijl Rijksstraatweg AX Schipluiden Dinsdag 26 mei 2009 t Raedthuys Westersingel EL Berkel en Rodenrijs Dinsdag 2 juni 2009 Theater aan de Schie Stadserf DZ Schiedam Woensdag 8 juni 2009 TU Congrescentrum Mekelweg CC Delft 40 Trajectnota /MER A4 Delft-Schiedam

41 Wat doet het Inspraakpunt Expertisecentrum Publieksparticipatie Het Inspraakpunt Expertisecentrum Publieksparticipatie biedt beleidsmedewerkers, projectleiders en bestuurders adviezen (raad) en concrete ondersteuning (daad) bij het zorgvuldig betrekken van de omgeving van het project en daarmee ook de burgers bij hun (beleids) plan of project. Dat kan gaan over de vraag of participatie zinvol is, over de inpassing van publieksparticipatie in het besluitvormingsproces, het opstellen van concrete participatieplannen en het inrichten van wettelijke toetsmomenten. Een integrale aanpak dus: van beleidsvoorbereiding tot ontwerp-besluit. Hoe kunt u reageren? Schriftelijk, digitaal en mondeling U kunt van 7 mei tot en met 17 juni 2009 schriftelijk, digitaal of mondeling inspreken op de Trajectnota/ MER. Hier leest u hoe u dat doet. Schriftelijk Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: Inspraakpunt/ Expertisecentrum Publieksparticipatie Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Postbus GH Den Haag Digitaal Op kunt u online uw zienswijze geven door het invullen van een reactieformulier. Mondeling Mondeling een zienswijze inbrengen kan tijdens de zes informatie- en inspraakbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn notulisten aanwezig om uw mondelinge reactie vast te leggen. Ook vindt tijdens deze bijeenkomsten vanaf uur een hoorzitting plaats. Als u tijdens een van de openbare hoorzittingen wilt inspreken, stellen wij het op prijs als u dit uiterlijk 3 dagen voor de bijeenkomst kenbaar maakt aan het Inspraakpunt-Expertisecentrum Publieksparticipatie, Wat gebeurt er met uw reactie? Het Inspraakpunt-Expertisecentrum Publieksparticipatie bundelt alle reacties. De gebundelde reacties kunnen na afloop van de inspraaktermijn worden opgevraagd bij het Inspraakpunt-Expertisecentrum Publieksparticipatie. Alle reacties zijn openbaar. Het Inspraakpunt stelt de minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Rijkswaterstaat op de hoogte van alle reacties. Omdat het ook om een milieueffectrapportage gaat, wordt uw reactie tevens naar de Commissie voor de Milieueffectrapportage gestuurd. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen toetst of aan de eerder afgesproken Richtlijnen wordt voldaan en brengt hierover een advies uit. Mede op basis van uw inspraakreactie stellen de beide ministers hun standpunt vast. Volgens de huidige planning is dat in september Alle insprekers worden hiervan op de hoogte gesteld en ontvangen het standpunt en de bijbehorende argumentatie. Vragen? Rijkswaterstaat is bereikbaar Heeft u vragen over de inhoud van de plannen, dan kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoonnummer (gratis). U kunt ook kijken op de website Voor vragen over de inspraakprocedure kunt u terecht bij het Inspraakpunt-Expertisecentrum Publieksparticipatie, telefoonnummer of op de website Samenvatting 41

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan. Ontwerp-tracébesluit

N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan. Ontwerp-tracébesluit N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan Ontwerp-tracébesluit OTB-procedure gaat van start Het verkeer op het gemeentelijke wegennet rondom de aansluiting op de Noord Brabantlaan

Nadere informatie

Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16. bouwen aan samenhang

Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16. bouwen aan samenhang Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16 bouwen aan samenhang Voorwoord Het nieuwe inpassingsvoorstel Betere bereikbaarheid en minder belasting van de leefomgeving in het noorden van Rotterdam en in delen

Nadere informatie

Tracé regiocombi (structuur)alternatief

Tracé regiocombi (structuur)alternatief Tracé regiocombi (structuur)alternatief Dit alternatief bestaat uit verbetering en verbreding van (delen van) het bestaande wegennet - de A12, A50, A15, A325 en de Pleyroute samen met een optimale inzet

Nadere informatie

Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Hoofdrapport

Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Hoofdrapport Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Hoofdrapport Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Stap 2 April 2009 ........................................................................................ Colofon

Nadere informatie

Reactie Platform RegioparkRottemeren A13/A16 op. Nieuwe Voorstel Inpassing A13/A16 van 7 december 2011

Reactie Platform RegioparkRottemeren A13/A16 op. Nieuwe Voorstel Inpassing A13/A16 van 7 december 2011 Reactie Platform RegioparkRottemeren A13/A16 op Nieuwe Voorstel Inpassing A13/A16 van 7 december 2011 ALV HeideBes februari 2012 Paul Scheublin Aanleiding voor het nieuwe voorstel De motie van Rotterdam

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Participatie Stefan van der Voorn 22-12-2011 Inhoudsopgave presentatie Het proces aanleg Sneller en Beter De Verkenning Ruit Rotterdam De Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Nadere informatie

Betreft: Inspraaknotitie bewonersverenigingen Holy, Hoevenbuurt en Babberspolder

Betreft: Inspraaknotitie bewonersverenigingen Holy, Hoevenbuurt en Babberspolder Aan: Afz.: Inspraakpunt/Experstisecentrum Publieksparticipatie Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam Postbus 30316 2500 GH Den Haag T.a.v. Het secretariaat Zwaluwenlaan 402 3136 VG Vlaardingen Betreft: Inspraaknotitie

Nadere informatie

Ontwerptracébesluit N18 Varsseveld Enschede

Ontwerptracébesluit N18 Varsseveld Enschede Ontwerptracébesluit Varsseveld Enschede Wat staat er in en hoe kunt u reageren? Samenvatting November 2011 Inhoudsopgave 1. Ontwerptracébesluit klaar 3 Waarom veranderen? 3 Wat gaat er gebeuren? 3 Uitleg

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter,

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter, > Retouradres 2500 EX de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG 2500 EX Datum Betreft Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter, Met deze brief informeer ik

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Tracébesluit A4 Delft-Schiedam. DEEL III - Toelichting

Tracébesluit A4 Delft-Schiedam. DEEL III - Toelichting Tracébesluit A4 Delft-Schiedam DEEL III - Toelichting Dit is een uitgave van Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat Ontwerp: 2D3D Drukwerk: NPN, Breda Tracébesluit A4 Delft-Schiedam III Toelichting Tracébesluit

Nadere informatie

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl Mei 2015 Toelichting bij de (concept-)afsprakenkaart van het project A13/A16. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl De vermelde bedragen en het

Nadere informatie

Inhoud Presentatie. Parallelstructuur A12 Provinciaal Inpassingsplan Extra Gouwe Kruising. Informatieavond Gouda 7 april 2010

Inhoud Presentatie. Parallelstructuur A12 Provinciaal Inpassingsplan Extra Gouwe Kruising. Informatieavond Gouda 7 april 2010 Parallelstructuur A12 Provinciaal Inpassingsplan Extra Gouwe Kruising Informatieavond Gouda 7 april 2010 Inhoud Presentatie Waarom is Extra Gouwekruising nodig? Parallelstructuur A12 De oplossing Het plangebied

Nadere informatie

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+ 5. AFWEGING EN KEUZE Om tot een keuze van het voorkeursalternatief voor de nieuwe verbinding tussen de Centrale Zone en het rijkswegennet te kunnen komen, is de volgende werkwijze toegepast. Eerst zijn

Nadere informatie

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Startnotitie planstudie knooppunt Hoevelaken Postbus 30316 2500 GH DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw,

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Startnotitie planstudie knooppunt Hoevelaken Postbus 30316 2500 GH DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw, Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Startnotitie planstudie knooppunt Hoevelaken Postbus 30316 2500 GH DEN HAAG Datum: 28 januari 2009 Nummer: 09017-jr Onderwerp: inspraakreactie Startnotitie Planstudie

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor alternatief A4 Delft- Schiedam en alternatief A13 + A13/A16

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor alternatief A4 Delft- Schiedam en alternatief A13 + A13/A16 Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor alternatief A4 Delft- Schiedam en alternatief A13 + A13/A16 Juni 2009 ........................................................................................

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 PvdA Vlaardingen De PvdA-Vlaardingen was, is en blijft tegen de Blankenburgtunnel. Wij doen er alles aan om de weg zo zorgvuldig mogelijk in het kwetsbare

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK

Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK C12043 RWS Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK Rijksweg 15: wat vindt u ervan? Hoe ziet Rijksweg 15 er straks uit? Wat moet er tussen Varsseveld en Enschede veranderen aan de weg om economische groei de ruimte

Nadere informatie

Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere. Uitbreiding A9, A10-Oost, A1 en A6

Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere. Uitbreiding A9, A10-Oost, A1 en A6 Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere Uitbreiding A9, A10-Oost, A1 en A6 Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere Rijkswaterstaat breidt het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

Verbreding A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal. Sneller, stiller en veiliger over de A12

Verbreding A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal. Sneller, stiller en veiliger over de A12 Verbreding A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Sneller, stiller en veiliger over de A12 Sneller, stiller en veiliger over de A12 Het verkeer op de A12 staat tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal regelmatig

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper.

Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper. Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper. Samenvatting Volgens de laatste plannen van de gemeente Den Haag loopt de boortunnel van de Rotterdamsebaan tot 150 meter van de

Nadere informatie

Afspraken-monitor. Stichting BATAVIER

Afspraken-monitor. Stichting BATAVIER Afspraken-monitor Stichting BATAVIER is klaar, afgehandeld, uitgevoerd is niet (meer) van toepassing is nog niet volledig nagekomen of te controleren is niet nagekomen Bron Afspraak betrokken IODS Convenant

Nadere informatie

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015 1 Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III mrt 2015 PROJECT EN ALTERNATIEVEN Het project betreft de legalisering en uitbreiding van een bouwweg die tot 2020 in gebruik zal blijven. In het voortraject

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS)

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Vergewisplicht: vormvrije m.e.r.-beoordeling Decathlon op de Harga Noord

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Aanvullende toelichting over Meest Milieuvriendelijke Alternatief en niet-verbreden van de bak in de A27 bij Ring Utrecht A27/A12

Aanvullende toelichting over Meest Milieuvriendelijke Alternatief en niet-verbreden van de bak in de A27 bij Ring Utrecht A27/A12 Aanvullende toelichting over Meest Milieuvriendelijke Alternatief en niet-verbreden van de bak in de A27 bij Ring Utrecht A27/A12 Datum: 21 juni 2011 Besproken/vastgesteld: Bestuurlijke Stuurgroep Ring

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

STARTNOTITIE A12 EDE-DUITSE GRENS

STARTNOTITIE A12 EDE-DUITSE GRENS C12341 RWS INFORMATIE OVER DE STARTNOTITIE A12 EDE-DUITSE GRENS A12 EDE-DUITSE GRENS: REGIONALE VERKEERSADER EN STRATEGISCHE VERBINDING x Algemeen Voor personenauto's en vrachtverkeer is de Al2 één van

Nadere informatie

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere doel Uitbreiding van de wegcapaciteit in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere, inclusief bijbehorende groenblauwe maatregelen ten behoeve van de ruimtelijke

Nadere informatie

Overzicht reacties externe partijen op strategische MER Hoevelaken en hoe hier mee om te gaan

Overzicht reacties externe partijen op strategische MER Hoevelaken en hoe hier mee om te gaan Overzicht reacties externe partijen op strategische MER Hoevelaken en hoe hier mee om te gaan Het eindconcept MER is gepresenteerd tijdens diverse raadscommissies van de betrokken gemeente en tijdens informatieavonden

Nadere informatie

Rapport van. naar aanleiding van 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.2 ontvangen 31.08.2009

Rapport van. naar aanleiding van 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.2 ontvangen 31.08.2009 1. Introductie Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar Rapport van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar naar aanleiding van 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.2 ontvangen

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

Overkappen A1 en A10-Oost verbetert leefkwaliteit

Overkappen A1 en A10-Oost verbetert leefkwaliteit Overkappen A1 en A10-Oost verbetert leefkwaliteit Mei 2008 Overkappen A1 en A10-Oost verbetert leefkwaliteit Uitbreiding snelwegen vraagt extra aandacht voor leefbaarheid In deze brochure wordt een oplossing

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost Nieuwsbrief van de gemeente Heusden > oktober 2013 Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost College stelt voorontwerpbestemmingsplan vast bestemmingsplan maakt ontwikkelingen in vlijmen-oost mogelijk Het college

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland april 2012 Definitief TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie dossier

Nadere informatie

Planstudie / MER Schiphol - Amsterdam - Almere. MER, eerste fase

Planstudie / MER Schiphol - Amsterdam - Almere. MER, eerste fase Planstudie / MER Schiphol - Amsterdam - Almere MER, eerste fase Planstudie/MER Schiphol Amsterdam Almere MER, eerste fase Definitief Rijkswaterstaat directie Noord Holland en IJsselmeergebied Grontmij

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Inspraak Trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere. Datum 30 juni 2009 Status definitief

Nota van Antwoord. Inspraak Trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere. Datum 30 juni 2009 Status definitief 3 Nota van Antwoord Inspraak Trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere Datum 30 juni 2009 Status definitief Nota van Antwoord Inspraak Trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere Datum 30 juni 2009 Status

Nadere informatie

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel 19:00 19:15 Presentatie IenM 19:15 20:00 Presentatie ProRail 20:00 21:00 Informatie markt 21:00 Gelegenheid tot plenair aandragen zorgen en belangen

Nadere informatie

Provincie Utrecht / gemeente Woerden. BRAVO-projecten 3, 4, 6 en 8 Milieueffectrapport. samenvatting. Gemeente Woerden. Woerden. Linschoten.

Provincie Utrecht / gemeente Woerden. BRAVO-projecten 3, 4, 6 en 8 Milieueffectrapport. samenvatting. Gemeente Woerden. Woerden. Linschoten. Provincie Utrecht / gemeente Woerden BRAVO-projecten 3, 4, 6 en 8 Milieueffectrapport samenvatting Gemeente Woerden Woerden H Linschoten G t M van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 juni 2009 / rapportnummer 1759-94 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant hebben het voornemen om de

Nadere informatie

(Ontwerp-)Tracébesluit. Inhoud. Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen

(Ontwerp-)Tracébesluit. Inhoud. Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen (Ontwerp-)Tracébesluit Inhoud Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen Voorkeursvariant Voorkeursvariant Ontwerpkeuze (I) Oriëntatie sluis Breedte buitenhaven Havenmondverbreding

Nadere informatie

1. Kaart van het onderzoeksgebied

1. Kaart van het onderzoeksgebied 1. Kaart van het onderzoeksgebied 2. Kaart met oplossingsrichting 3. Kaart met ontwikkelingen ruimtelijke ordening tot 2020 Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam Rotterdam Airport (A13) - Kleinpolderplein

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht Bijlage 13 bij het Akoestisch onderzoek A2 Maastricht 34051v2 AV2-TP01-RAP-00022 Deel 4 november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 5 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Vastgoedprogramma... 7

Nadere informatie

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. I Besluit

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. I Besluit Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere I Besluit Pagina 4 van 42 Inhoud I Tracébesluit II Bijlagen III Tracékaarten IV Toelichting Pagina 5 van 42 I Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Nadere informatie

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager Reconstructie N213 Projectteam Patricia Rozenblad Projectleider Marc de Loos Geluiddeskundige Paul Bouman Technisch manager 1 Waar is het mee begonnen/doel Ondertekening plan van aanpak N213 Ontwerp reconstructie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 7 oktober 2010. Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam

Nieuwsbrief Nummer 7 oktober 2010. Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam Nieuwsbrief Nummer 7 oktober 2010 Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam De mooiste en best ingepaste weg van Nederland Officiële ondertekening van het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam Op

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem Nijmegen. Trajectnota/MER samenvatting

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem Nijmegen. Trajectnota/MER samenvatting Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem Nijmegen Trajectnota/MER samenvatting Wat staat er in deze samenvatting? Voor u ligt de samenvatting van de Trajectnota/MER van de

Nadere informatie

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 6. Uitwerking landschapsplan Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 69 Deelgebied 2: Intermezzo Detail aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan Deelgebied 1: Polder Deelgebied 3: Bos en Rotte Detail

Nadere informatie

J3' 2 4 AUG. X!: Centrum Publieksparticipatie Postbus 30316 2500 GH Den Haag. cluster Ruimtelijke Ontwikkeling contactpersoon Rik Thorborg

J3' 2 4 AUG. X!: Centrum Publieksparticipatie Postbus 30316 2500 GH Den Haag. cluster Ruimtelijke Ontwikkeling contactpersoon Rik Thorborg gemeente Haarlemmermeer Centrum Publieksparticipatie Postbus 30316 2500 GH Den Haag Bezoekadres: Raadhuisplein i Hwlddorp Telefoon 0900 1652 Telefax 023 563 95 50 cluster Ruimtelijke Ontwikkeling contactpersoon

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Sociale Aspecten Deelrapport Stadsgewest Haaglanden mei 2007 MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Sociale Aspecten Deelrapport dossier : A7841-01.001 registratienummer

Nadere informatie

Bijlage I. Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen. Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing?

Bijlage I. Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen. Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing? Bijlage I Tabel 1: Informatie rondom locaties nieuwbouw scholen Gemeente Straat Besluit gevoelige bestemmingen van toepassing? Barendrecht Dierensteinweg Ja, betreft nieuwbouw Focus academie (school voor

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers BEZOEKADRES President Rooseveltlaan 101 6224 CH Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht TEL. +31 (043) 351 63 01 FAX +31 (043) 351 63 16 E-MAIL info@a2maastricht.nl INTERNET Maastricht, 28

Nadere informatie

Actiegroep Voor Midden Noord

Actiegroep Voor Midden Noord Uitbreiding Sluis Eefde, Noord of Midden-Noord Actiegroep Voor Midden Noord Vernietiging Noord Actiegp Voor Midden Noord Huidige situatie Bezwaar tegen de realisatie van Noord - Meer overlast; licht, geluid,

Nadere informatie

DE GELUID- EN ZICHTGARANTIE VOOR DE MOGELIJKE A4 DELFT-SCHIEDAM

DE GELUID- EN ZICHTGARANTIE VOOR DE MOGELIJKE A4 DELFT-SCHIEDAM DE GELUID- EN ZICHTGARANTIE VOOR DE MOGELIJKE A4 DELFT-SCHIEDAM - 2 E ONDERZOEK DOOR ST. STOP RW19/A4 - Dit rapport beoogt een constructieve bijdrage te leveren aan de MilieuEffectRapportage (MER) voor

Nadere informatie

PARTICIPATIE INPASSING A13/A16

PARTICIPATIE INPASSING A13/A16 BIJLAGE 5 PARTICIPATIE INPASSING A13/A16 EPARTICIPATIE: SAMENVATTING, REACTIES EN SUGGESTIES WWW.A13A16ROTTERDAM.NL 4 APRIL T/M 16 MEI 2014 versie 22 juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. West 5

Nadere informatie

Meedenkbijeenkomsten Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie oktober 2013

Meedenkbijeenkomsten Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie oktober 2013 Meedenkbijeenkomsten Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie oktober 2013 Op 14 en 15 oktober hebben er meedenkbijeenkomsten plaatsgevonden van het project Ring Utrecht A27/A12 met omwonenden en belanghebbenden.

Nadere informatie

Milieueffectrapport. Publiekssamenvatting. Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer

Milieueffectrapport. Publiekssamenvatting. Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer Publiekssamenvatting Milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Randstad 380

Nadere informatie

INGEBRACHT DOOR (BEWONERS-, BELANGENGROEPEN

INGEBRACHT DOOR (BEWONERS-, BELANGENGROEPEN THEMA Leefbaa rheid SUB- THEMA BESCHRIJVING WENS WAAROM? DEEL- TRAJEC T Voldoende aandacht voor een (Bovenwettelijke maatregelen) en door: - Geen gebruik te maken van de Wettelijke mogelijkheden tot ontheffing

Nadere informatie

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I Leefomgeving Opgave 7 Proefproject Zandmotor langs de Delflandse kust Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 1p 25 Hoe wordt het type kustbeheer genoemd waarvan

Nadere informatie

bewonersgroep tegen vliegtuigoverlast

bewonersgroep tegen vliegtuigoverlast Aan: De raadscommissie Economie, Sociale Zaken, Haven, Milieu en Vervoer van de gemeenteraad van Rotterdam (vergadering van 23 april 2009) Van: vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) Datum:

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden 15 mei 1997 97-000635 strategische luchtvaartontwikkeling Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) stellen harde randvoorwaarden

Nadere informatie

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Ingekomen stempel: Gemeente: Moerdijk Datum: Kenmerk: Contactpersoon: A.A. van Dongen Besluitstempel: Verzoek om vaststelling hogere waarde Als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

De Korte Vliet variant

De Korte Vliet variant De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later In de regio Holland Rijnland moeten nieuwe woningen, bedrijfslocaties en infrastructuur

Nadere informatie