N18 Varsseveld Enschede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N18 Varsseveld Enschede"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Oktober 2009 N18 Varsseveld Enschede Inhoud Standpunt over N18 ingenomen Wat houdt het Standpunt in? Waarom juist dit Standpunt? Wat ligt nu vast en wat nog niet? Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Planning en procedure Achtergrond project N18 Standpunt over N18 ingenomen Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft samen met zijn collega Cramer van VROM een standpunt ingenomen over de toekomst van de N18. Tussen Groenlo en Enschede worden omleidingen gerealiseerd rond Eibergen, Haaksbergen en Usselo en wordt de maximum snelheid verhoogd naar 100 km/uur. Op het gedeelte Varsseveld -Groenlo blijft de maximum snelheid 80 km/uur en treft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De ministers hebben hun besluit gebaseerd op de Trajectnota/MER (milieueffectrapport) en de daarbij opgestelde aanvulling, de inspraakreacties en alle ontvangen adviezen, waaronder die van de regionale bestuurders. Trajectnota/MER Rijkswaterstaat heeft tien alternatieven voor de huidige N18 uitgewerkt. Die zijn als volgt in te delen: drie alternatieven met korte omleidingen om Eibergen en Usselo twee alternatieven met middellange omleidingen om Groenlo-Enschede drie alternatieven met lange omleidingen om Varsseveld-Enschede twee Meest Milieuvriendelijke Alternatieven (MMA)

2 Alle alternatieven zijn beschreven in de Trajectnota/MER. Daarbij is ook aangegeven in hoeverre een alternatief bijdraagt aan het oplossen van de problematiek en wat de effecten zijn op (verkeers)veiligheid, leef- en natuurlijk milieu, ruimtelijke ordening en economie. De Trajectnota/ MER heeft van 12 september tot en met 23 oktober 2008 ter inzage gelegen en hierop zijn 548 unieke inspraakreacties binnengekomen. Ook heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) een advies gegeven aan minister Eurlings over de nota. Aanvulling op de Trajectnota/MER Op basis van alle inspraakreacties en het advies van de Commissie m.e.r. op de Trajectnota/MER hebben de ministers Eurlings en Cramer Rijkswaterstaat gevraagd een aanvulling op de Trajectnota/MER te schrijven. In deze aanvulling is de alternatievenvergelijking herschreven. Ook heeft Rijkswaterstaat informatie opgenomen over stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof op de bodem) op Natura gebieden en gedetailleerde verkeersgegevens aangevuld. In de aanvulling zijn ook de onderzochte effecten van een aansluiting bij Haaksbergen ter hoogte van Stepelo opgenomen. De aanvulling op de Trajectnota/MER is in juni 2009 afgerond en voor advies aangeboden aan de Commissie m.e.r. De Commissie heeft hierover positief geadviseerd. De Trajectnota/MER en de aanvulling hierop bevatten volgens de Commissie alle essentiële informatie die nodig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Het volledige advies is te lezen op de website van de Commissie m.e.r. ( De aanvulling zelf is te vinden op Advies regionale bestuurders De betrokken gemeenten, regio s en provincies hebben in januari 2009 op basis van de Trajectnota/MER een advies gestuurd aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Ze willen, gezien het beschikbare budget, als eerste het gedeelte Groenlo - Enschede aanpakken als een 2x1 autoweg. Hierbij moeten dan wel de benodigde veiligheids- en doorstromingsmaatregelen op het gedeelte Varsseveld Groenlo genomen worden. De colleges van B&W en Gedeputeerde Staten staan in het algemeen positief tegenover het voorgestelde voorkeursalternatief. De gemeenteraad van Oost Gelre echter heeft nadrukkelijk de voorkeur uitgesproken voor één van de lange omleidingen. Het regionale voorkeursalternatief heeft daarmee bestuurlijk draagvlak bij de meeste regionale partijen. Wat houdt het Standpunt in? De ministers van V&W en VROM hebben gekozen voor het Meest Milieuvriendelijke alternatief 80 km/uur (MMA 80) in combinatie met Meest Milieuvriendelijke Alternatief 100 km/uur (MMA 100). Deze alternatieven betreffen respectievelijk de aanpassing van de bestaande weg tussen Varsseveld en Groenlo en de aanpassing van de weg tussen Groenlo en Enschede met omleidingen bij Eibergen, Haaksbergen en Usselo. Realisatie van dit Standpunt zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren. Daarnaast draagt het bij aan een betere bereikbaarheid ten behoeve van de economische ontwikkeling. Inspraakreacties Uit de inspraakreacties blijkt dat belanghebbenden heel divers over de toekomst van de N18 denken. De meeste insprekers zijn het ermee eens dat er iets moet gebeuren aan de verkeersveiligheid- en leefbaarheidproblemen op en rond de N18. De meningen zijn wel verdeeld over hoe de problemen moeten worden opgelost. Een aantal insprekers vindt dat de doorgaande route uit de kernen moet verdwijnen en er omleidingen moeten komen, anderen willen juist geen omleiding omdat het hun directe woonomgeving gaat raken. Weer anderen zijn van mening dat je het landschap in deze regio niet moet aantasten met nieuwe infrastructuur. Daarnaast kijken veel insprekers naar de bereikbaarheid, waarbij een deel aangeeft voorstander te zijn van een geheel nieuw tracé en een ander deel juist vindt dat die noodzaak er niet is en je juist de toename van extra verkeer door Twente en de Achterhoek moet voorkomen. Kortom, het blijkt niet mogelijk om met één bepaald alternatief uit de Trajectnota/MER tegemoet te komen aan alle wensen en voorkeuren. kruising Radstake kruising Lichtenvoorde-Zuid Rijkswaterstaat

3 Het Standpunt kent een aantal wijzigingen ten opzichte van het MMA 80 en het MMA 100: in het Standpunt is geen aanpassing van de kruisingen Radstake, Lichtenvoorde N312 en Lichtenvoorde N313 voorzien; de geplande aansluiting bij Haaksbergen (tussen Haaksbergen en Enschede) wordt gesitueerd nabij bedrijventerrein Stepelo in plaats van bij de N739 of N347; het Standpunt volgt tussen Eibergen en Haaksbergen het tracé van het alternatief Varsseveld-Enschede 2x1 west (alternatief 6) en passeert daarmee het sportpark Bijenkamp aan de westzijde in plaats van aan de oostzijde; daar waar sprake is van bundeling van de nieuwe N18 met de huidige N18 (tussen Groenlo en Eibergen en tussen Haaksbergen en Enschede), wordt de huidige N18 afgewaardeerd naar een 60 km/uur weg; daar waar geen bundeling is wordt op de huidige N18 (tussen Eibergen en Haaksbergen) een snelheid van 80 km/uur gehandhaafd. De bovengenoemde aanpassingen leiden niet tot wezenlijk andere milieueffecten dan zoals die in de Trajectnota/MER zijn beschreven. Beschrijving Standpunt per deeltraject Aansluiting A18/N18 Varsseveld N319 Groenlo De overgang van de A18 naar de N18 blijft een kruising met een verkeersregelinstallatie. Er komen op de A18 twee stroken voor rechtsaf in plaats van één in de huidige situatie. De huidige strook om linksaf te gaan blijft intact, daarmee blijft Westendorp vanaf de A18 en vanuit Varsseveld, via de Doetinchemseweg, bereikbaar. Het traject vanaf de A18 naar de N318 wordt opgewaardeerd tot een weg met 2x2 rijstroken met een maximum snelheid van 80km/uur. De N330 blijft aangesloten op de N18. Echter in plaats van een kruising, wordt het een T-aansluiting, waardoor het niet meer mogelijk is om vanaf de N18/N330 naar de kern van Varsseveld te rijden. Voor de bus blijft deze mogelijkheid wel bestaan. Op de kruisingen N18/N330 en N18/N318 komt een ongelijkvloerse fietskruising richting de kern van Varsseveld. Op het traject Varsseveld-Groenlo worden enkele gevaarlijke oversteekplaatsen opgeheven, onder de voorwaarde dat een parallelle route beschikbaar is. Bij Lichtenvoorde wordt de kruising Lichtenvoorde-Zuid aangepakt om de verkeersveiligheid en de doorstroming te bevorderen. Er blijft bij Lichtenvoorde- Zuid een aansluiting naar Lichtenvoorde, die gecombineerd wordt met voorzieningen voor het openbaar vervoer (OV-knooppunt). Ook komt er een reconstructie van de kruising en worden er verkeerslichten geplaatst. In de volgende fase van het project zal worden onderzocht of het gehandhaafde tracé tussen Varsseveld en Groenlo voldoet of dat er knelpunten ontstaan. N319 Groenlo N315 Eibergen Vanaf Groenlo/N319 wordt het huidige tracé van de N18 volgens het MMA 100 tracé omgebouwd naar een autoweg met 2x1 rijstrook, 100km/uur met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen tot aan de N823. Er wordt een ongelijkvloerse kruising aangelegd nabij bedrijventerrein De Laarberg. De nieuwe N18 gaat westelijk om Eibergen heen volgens het MMA 100 tracé, vanaf bedrijventerrein De Kiefte tot aan de N823 bij Eibergen. Er wordt een ongelijkvloerse kruising aangelegd ter hoogte van Eibergen-West (Kiefteweg). Vanaf de N823 volgt de nieuwe N18 het tracé westelijk om sportpark De Bijenkamp, waardoor de relatie van het sportpark met Eibergen gehandhaafd blijft en volgt het sportpark De Bijenkamp bedrijventerrein De Laarberg bedrijventerrein Stepelo Kiefteweg Usselo bedrijventerrein de Kiefte N18 Varsseveld - Enschede

4 tracé van alternatief 6 tot aan de N315. Hier wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd. Vanaf N319 tot aan De Kiefte wordt een parallelweg systeem (60 km/uur) aangelegd voor het lokale en langzaam verkeer. N315 Eibergen A35 Enschede Vanaf de N315 wordt de N18 volgens het tracé van Varsseveld- Enschede 2x1 west (alternatief 6) aangelegd als een autoweg met 2x1 rijstrook, 100 km/uur tot aan de N347. Vanaf hier volgt de N18 het tracé van het MMA 100 en gaat westelijk om Haaksbergen met een ongelijkvloerse aansluiting bij Stepelo. Vanaf de aansluiting Stepelo tot Enschede kent het tracé MMA 100 km/uur een 2x2 profiel met ongelijkvloerse kruisingen. Tussen Haaksbergen Noord en Usselo wordt een parallelweg systeem aangelegd voor het lokale en langzame verkeer (60 km/uur). De N18 sluit tenslotte rechtstreeks aan op de A35 bij de aansluiting Westerval. De bestaande aansluiting wordt aangepast met een 1/4 klaverblad. In de volgende fase van het project zal worden onderzocht of deze oplossing voldoende capaciteit levert of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Waarom juist dit Standpunt? Het besluit over de toekomst van de N18 was geen gemakkelijke beslissing. Elk van de tien onderzochte alternatieven uit de Trajectnota/MER kende voor- en nadelen. Bij het innemen van het Standpunt hebben minister Eurlings en minister Cramer dan ook een aantal afwegingen moeten maken. Deze afwegingen hadden betrekking op de mate waarin de projectdoelstellingen worden bereikt, de gevolgen voor het landschap en het beschikbare budget. Doelstellingen Het hoofddoel van het project is het zo goed mogelijk verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op en in de omgeving van de N18. Nevendoel is het stimuleren van de economische ontwikkeling door het verbeteren van de bereikbaarheid. De te kiezen oplossing dient daarnaast zoveel mogelijk toekomstvast te zijn en de negatieve gevolgen voor natuur en landschap zoveel mogelijk te beperken. Uit de Trajectnota/MER volgt dat alle alternatieven aan de doelstelling voldoen betreffende veiligheid en leefbaarheid. Alle alternatieven leiden tot een verbeterde bereikbaarheid van de N18 en, m.u.v. het alternatief Varsseveld-Enschede 2x2, tot een geringe regionale economische ontwikkeling. Een alternatief 80 km/uur op het gehele traject voldoet aan hoofddoelen, maar niet aan de ambitie uit de Nota Mobiliteitsaanpak van minister Eurlings; daarom is gekozen voor een grotendeels 100 km weg. Dit sluit aan bij ambitie uit de Nota Mobiliteitsaanpak en de ambitie van de regio. Vanuit het hoofddoel en de aandachtspunten is een volledige aanleg van een 2x2 autoweg tussen Varsseveld en Enschede niet nodig; een 2x1 profiel voldoet grotendeels aan het hoofddoel, is verkeersveilig en is later nog uit te bouwen naar 2x2 rijstroken. Rijkswaterstaat

5 Gevolgen voor het landschap Het Standpunt gaat uit van zo min mogelijk nieuwe doorsnijdingen van het landschap, natuur, landbouwgebied en het creëren van zo min mogelijk restruimte. Er is gekozen voor zoveel mogelijk bundelen met het huidige tracé. De lange omleidingen vallen hierdoor grotendeels af. De korte omleidingen en middellange omleidingen leiden tot verbetering van de leefbaarheid in de kernen. Budget Vanwege het beschikbare budget wordt nu eerst het gedeelte Groenlo-Enschede aangepakt omdat daar de grootste knelpunten liggen. Op het gedeelte Varsseveld- Groenlo kan het huidige tracé met 80 km/uur in ieder geval nog goed functioneren tot 2020, mits enkele veiligheidsknelpunten en de overgang A18 naar N18 worden aangepakt. Het volledige standpunt is na te lezen op Wat ligt nu vast en wat nog niet? Het Standpunt is een belangrijk besluit in de procedure. Het is echter nog geen volledig uitgewerkt plan; het geeft op hoofdlijnen aan hoe de N18 er in de toekomst uit komt te zien. Zo is het bijvoorbeeld nog mogelijk om bij de verdere uitwerking het tracé nog 100 meter naar links of 100 meter naar rechts te verschuiven om een goede inpassing in het gebied mogelijk te maken. Nu het Standpunt is bepaald, is het goed om te weten dat de andere onderzochte alternatieven in de Trajectnota/MER zijn afgevallen en verder niet meer in beschouwing worden genomen in de vervolgfase van het project. Tot slot ligt het budget voor de nieuwe N18 vast; uiteindelijk mag het project niet meer kosten dan 304 miljoen. Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Nader onderzoek en uitwerking van het standpunt in een Ontwerp-Tracébesluit Nu de ministers hun standpunt hebben bepaald, gaat Rijkswaterstaat een zogenaamd Ontwerp-Tracébesluit (OTB) opstellen. Dit is een gedetailleerde uitwerking van het in het Standpunt gekozen alternatief. Het OTB beschrijft de ligging van het gekozen tracé en geeft in detail aan tot welke aanpassingen in de omgeving de aanleg van het gekozen alternatief zal leiden. Ook maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld geluidhinder en van landschappelijke aard worden in het OTB beschreven. Wanneer het OTB gereed is wordt ook duidelijk wat de exacte gevolgen voor u en uw omgeving zijn wanneer het project volgens het voorgenomen tracébesluit wordt uitgevoerd. Wanneer het OTB gereed is en openbaar wordt gemaakt, is hierop inspraak mogelijk. Antwoord op de inspraakreacties Als u hebt ingesproken op de Trajectnota/ MER wordt uw inspraakreactie opgenomen in de zogenaamde Nota van Antwoord. In deze nota zijn alle (deel)reacties gecategoriseerd en vindt u het antwoord van de Minister daarop. De Nota van Antwoord kan pas worden afgerond als het Ontwerp-Tracébesluit gereed is, omdat informatie uit het OTB nodig is om bepaalde inspraakreacties goed en volledig te kunnen beantwoorden. Veel van de inspraakreacties zijn echter al wel beantwoord op basis van de informatie uit de Trajectnota/MER en het Standpunt; daarom wordt binnenkort alvast een voorlopige Nota van Antwoord openbaar gemaakt op zodat u kunt zien hoe met de inspraakreacties is omgegaan. N18 Varsseveld - Enschede

6 Samenwerking Bij het opstellen van het Ontwerp-Tracébesluit werkt Rijkswaterstaat nauw samen met de betrokken regionale overheden. Afspraken over de samenwerking en de cofinanciering door de regionale overheden worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Persoonlijke benadering Het is helaas onvermijdelijk dat voor de realisatie van de nieuwe N18 woningen en bedrijfspanden zullen moeten wijken en gronden moeten worden aangekocht. Rijkswaterstaat streeft ernaar hierin zorgvuldig te werk te gaan en zoveel mogelijk naar passende oplossingen te zoeken. Medewerkers van Rijkswaterstaat zullen de komende maanden oriënterende gesprekken voeren met de eigenaren van deze panden en gronden. U hoeft hiervoor niet zelf contact op te nemen met Rijkswaterstaat. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u bellen met de Informatielijn van Rijkswaterstaat (telefoonnummer ). Betrokkenheid bij planuitwerking Zoals gezegd liggen de hoofdlijnen van de nieuwe N18 vast, maar zijn zaken als ontwerp, vormgeving en inpassing nog niet uitgewerkt. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om belanghebbenden hierbij te betrekken. Over de exacte vorm hiervoor wordt nog nagedacht, maar te denken valt aan zogenaamde ontwerpsessies waaraan (vertegenwoordigers van) belangen- en bewonersorganisaties deelnemen. Naar verwachting zal dit traject in oktober worden opgestart. Werkzaamheden N18 Vanaf maandag 19 oktober zullen er op de N18 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden. Dit staat los van de plannen rond het nieuwe tracé. Gedurende drie weken wordt er in fases gewerkt tussen Enschede en Lichtenvoorde. Er zijn afzettingen en omleidingen. Rijkswaterstaat zal hierover tijdig via diverse kanalen berichten. Rijkswaterstaat

7 Procedure en planning Het Ontwerp-Tracébesluit is naar verwachting begin 2011 klaar; hierop is inspraak mogelijk. Tijdens deze inspraakperiode zal ook de aanvulling op de Trajectnota/MER ter inzage worden gelegd. Daarna volgt het Tracébesluit; hiertegen is beroep mogelijk bij de Raad van State. Wanneer eventuele beroepsprocedures zijn afgehandeld, is het Tracébesluit onherroepelijk en kan met de aanleg worden begonnen. PROCEDURESCHEMA N18 INITIATIEFNEMER BEVOEGD GEZAG DERDEN 2005 PUBLICATIE STARTNOTITIE 2005 RICHTLIJNEN 2008 TN/MER INSPRAAK/ADVIES 2009 STANDPUNT- BEPALING 2010 ONTWERP TRACÉ- BESLUIT (OTB) 2011 INSPRAAK/ADVIES 2011 VASTSTELLEN TRACÉBESLUIT Achtergrond project N18 vanaf 2012 UITVOERING BEROEP RAAD VAN STATE Op de N18 is er sprake van verkeersonveiligheid. Daarnaast doorsnijdt de weg de kernen Eibergen, Haaksbergen en Usselo, wat leefbaarheidsproblemen tot gevolg heeft. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Gelderland, de provincie Overijssel en Regio Twente hebben in 2002, gezamenlijk met de gemeenten rond de N18, deze procedure gestart. Een initiatief om de genoemde problemen te verminderen of op te lossen en daarnaast de bereikbaarheid in relatie tot de regionale economische ontwikkeling te verbeteren. Momenteel bevindt het project zich in de zogenaamde planstudiefase. N18 Varsseveld - Enschede

8 Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op of bel (ma t/m zo uur, gratis) oktober 2009 cd0909dd004-6

Ontwerptracébesluit N18 Varsseveld Enschede

Ontwerptracébesluit N18 Varsseveld Enschede Ontwerptracébesluit Varsseveld Enschede Wat staat er in en hoe kunt u reageren? Samenvatting November 2011 Inhoudsopgave 1. Ontwerptracébesluit klaar 3 Waarom veranderen? 3 Wat gaat er gebeuren? 3 Uitleg

Nadere informatie

N18 Varsseveld-Enschede

N18 Varsseveld-Enschede Trajectnota/MER N18 Varsseveld-Enschede Samenvatting Inhoud 1 Deze samenvatting 2 Wat leest u in deze samenvatting? 2 Wat is een MER? 2 Wat verwachten we van u? 3 1 2 De huidige N18 4 Wat is het traject

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

. Nota van Antwoord. Inspraak Trajectnota/MER N18 Varsseveld - Enschede. Oktober 2011

. Nota van Antwoord. Inspraak Trajectnota/MER N18 Varsseveld - Enschede. Oktober 2011 . Nota van Antwoord Inspraak Trajectnota/MER N18 Varsseveld - Enschede Oktober 2011 Nota van Antwoord Inspraak Trajectnota/MER N18 Varsseveld - Enschede Inhoud 1 Inleiding 5 2 Probleem- en doelstelling

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Startnotitie A2 Passage Maastricht. Jeroen Maas Rijkswaterstaat directie Limburg projectleider Infrastructuur (TW)

Startnotitie A2 Passage Maastricht. Jeroen Maas Rijkswaterstaat directie Limburg projectleider Infrastructuur (TW) Startnotitie A2 Passage Maastricht Jeroen Maas Rijkswaterstaat directie Limburg projectleider Infrastructuur (TW) Programma Procedure Probleem Alternatieven Effecten Vervolgstappen Waar staan we nu? Wat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK

Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK C12043 RWS Rijkswe Varssev i m * JP. 4HBK Rijksweg 15: wat vindt u ervan? Hoe ziet Rijksweg 15 er straks uit? Wat moet er tussen Varsseveld en Enschede veranderen aan de weg om economische groei de ruimte

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 29 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/U.06.01313 Onderwerp Trechteringsbesluit 1 e fase MER

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Drachten Ureterp 1 2 Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie 3 4 Donkerbroek 5 Oosterwolde Appelscha Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Datum: 1 augustus 2003

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem Vraag en antwoord Algemeen 1. Waarom wordt deze Schakel Achterhoek - A1 aangelegd? De gemeente Lochem en de provincie hebben besloten een rondweg aan te leggen

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, Bijlage 11 bij het MER Trechteringsbesluit 29-juni-2006 Opsteller Ministerie van Verkeer en Waterstaat 29 juni 2006 abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA

Nadere informatie

N18. Zienswijze op het Ontwerp-Tracebesluit N18 Varsseveld-

N18. Zienswijze op het Ontwerp-Tracebesluit N18 Varsseveld- Statenvoorstel nr. PS/2011/965. Zienswijze op het Ontwerp-Tracebesluit Varsseveld- Enschede Datum GS-kenmerk Iglichtingenbij 8 november 2011 2011/0227475 dhr. R.Ph. van Witzenburg, telefoon 038 499 82

Nadere informatie

N35 Nijverdal Wierden. Van verkenning naar planuitwerking

N35 Nijverdal Wierden. Van verkenning naar planuitwerking N35 Nijverdal Wierden Van verkenning naar planuitwerking Wat u in deze brochure leest De publicatie van het voornemen om een milieueffectrapport (MER) voor de N35 tussen Nijverdal en Wierden op te stellen

Nadere informatie

LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011

LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011 LEESWIJZER t.b.v. de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht A27/A12 mei 2011 Voorafgaand Opbouw van dit document Deze leeswijzer hoort bij de Aanvullende Richtlijnen Ring Utrecht / onderdeel A27/A12 (vastgesteld

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

N11 Zoeterwoude-Alphen aan den Rijn

N11 Zoeterwoude-Alphen aan den Rijn N11 Zoeterwoude-Alphen aan den Rijn Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 maart 2011 / rapportnummer 1311 79 1. Oordeel over het MER De N11 tussen Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn is in 1999

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Maart 2015 Status Tracébesluit Pagina 2 van 7 Aanpassingen A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Voor u ligt de samenvatting van het Tracébesluit A1

Nadere informatie

November Concept van (ontwerp-) Provinciaal Inpassingsplan gereed!

November Concept van (ontwerp-) Provinciaal Inpassingsplan gereed! November 2017 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Inhoud Deel I Achtergronden... 3 Waarom deze m.e.r.-studie?... 3 Wat zijn de knelpunten op de Sloeweg?... 3 Welke stappen zijn

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht. 16 maart 2010 De Bilt

Planstudie Ring Utrecht. 16 maart 2010 De Bilt Planstudie Ring Utrecht 16 maart 2010 De Bilt Programma 19.30-19.45 Welkom en inleiding 19.45-20.15 Presentatie Planstudie Ring Utrecht 20.15-20.30 Gelegenheid voor vragen plenair 20.30-21.30 Gelegenheid

Nadere informatie

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Deze samenvatting bevat de hoofdlijn van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van de MIRT Verkenning

Nadere informatie

Tracé regiocombi (structuur)alternatief

Tracé regiocombi (structuur)alternatief Tracé regiocombi (structuur)alternatief Dit alternatief bestaat uit verbetering en verbreding van (delen van) het bestaande wegennet - de A12, A50, A15, A325 en de Pleyroute samen met een optimale inzet

Nadere informatie

N18 Varsseveld Enschede. De Nieuwe Twenteroute

N18 Varsseveld Enschede. De Nieuwe Twenteroute N18 Varsseveld Enschede De Nieuwe Twenteroute Veiliger voor weggebruiker én omgeving De N18 tussen Varsseveld en Enschede is een drukke weg in de Achterhoek en Twente. De weg loopt door de bebouwde kom

Nadere informatie

Provinciale Staten. Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax

Provinciale Staten.  Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 32 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2005/836 04 07

Nadere informatie

Welkom. Fort aan de. Buursteeg. Utrech. Fort aan de. Heiveldweg. Buursteeg. Bedrijventerrein. Ede De Batterijen. Voorpoort.

Welkom. Fort aan de. Buursteeg. Utrech. Fort aan de. Heiveldweg. Buursteeg. Bedrijventerrein. Ede De Batterijen. Voorpoort. Re Onde Welkom w ns e ds ou w eg (N 22 4) Fort aan de Utrech Buursteeg t Klomperstee g (N418) Fort aan de Bedrijventerrein Ede De Batterijen Nieuw eweg Noord (N418 ) Buursteeg 4 Aanleiding: Project Aanpak

Nadere informatie

Het Tracebesluit A2 Sint Joost - Urmond ligt momenteel ter inzage. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, mede namens de minister van VROM,

Het Tracebesluit A2 Sint Joost - Urmond ligt momenteel ter inzage. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, mede namens de minister van VROM, ~ Rijkswaterstaat Het Tracebesluit A2 Sint Joost - Urmond ligt momenteel ter inzage. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, mede namens de minister van VROM, zijn handtekening gezet onder dit document.

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

Herinrichting Neherkade Den Haag

Herinrichting Neherkade Den Haag Herinrichting Neherkade Den Haag Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 mei 2013 / rapportnummer 2486 66 1. Oordeel over het milieueffectrapport MER De gemeente Den Haag heeft het voornemen de

Nadere informatie

Samenvatting van de zienswijzen

Samenvatting van de zienswijzen Samenvatting van de zienswijzen Trajectnota/milieueffectrapport (TN/MER) van de planstudie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen Van 16 augustus tot en met 26

Nadere informatie

Mededeling. Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen

Mededeling. Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen Kern mededeling: In de vergadering van de commissie Economie en Bereikbaarheid van 14 oktober

Nadere informatie

In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt de bestuurlijke voorkeur voor het Heemskerkalternatief uitgesproken.

In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt de bestuurlijke voorkeur voor het Heemskerkalternatief uitgesproken. nummer : onderwerp : Indienen zienswijze over de verbinding A8-A9. Aan de raad, Inleiding De provincie Noord-Holland heeft het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9 van 9 juni jongstleden en bijbehorende

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk

Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 15 mei 2017 / projectnummer: 2732 1. Toetsingsadvies Inleiding De gemeente Moerdijk

Nadere informatie

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet don0214hd070b A15-: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet De A15 wordt doorgetrokken. Er komt een nieuw stuk snelweg tussen Ressen en de (tussen Duiven en Zevenaar). Verder worden delen van de bestaande

Nadere informatie

Ontwerp-structuurvisie, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op

Ontwerp-structuurvisie, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op PROVINCIALE COMMISSIE OMGEVINGSVRAAGSTUKKEN LIMBURG MEMO ADVIESSTUK: Structuurvisie Randweg N266 Nederweert 1. Onderwerp / plan Structuurvisie Randweg N266 Nederweert inclusief onderliggende stukken (Plan-

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter,

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter, > Retouradres 2500 EX de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG 2500 EX Datum Betreft Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter, Met deze brief informeer ik

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbreding N302 (Ganzenweg) te Zeewolde. 10 juni

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbreding N302 (Ganzenweg) te Zeewolde. 10 juni Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbreding N302 (Ganzenweg) te Zeewolde 10 juni 2003 1218-65 ISBN 90-421-1174-7 Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie Tracénota/MER aansluiting Nuth. Een nieuwe aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg op de A76 ter hoogte van Nuth

Samenvatting Startnotitie Tracénota/MER aansluiting Nuth. Een nieuwe aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg op de A76 ter hoogte van Nuth Samenvatting Startnotitie Tracénota/MER aansluiting Nuth Een nieuwe aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg op de A76 ter hoogte van Nuth Nuth Schinnen Vaesrade Hoensbroek A76 A76 N298 N298 Nuth

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Calamiteitenplan op maat

Calamiteitenplan op maat Calamiteitenplan op maat Behorende bij Ontwerp Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede Datum 27 september 2011 Kenmerk COG021/Tkg/0151 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 2 Algemeen 4 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

Marsroute N 35. Van ambitie naar uitvoering. Meerjaren uitvoeringsplan

Marsroute N 35. Van ambitie naar uitvoering. Meerjaren uitvoeringsplan Marsroute N 35 Van ambitie naar uitvoering Meerjaren uitvoeringsplan 2009-2020 1 Colofon Uitgave: provincie Overijssel, mei 2009 Productie en vormgeving: provincie Overijssel Foto s: provincie Overijssel

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie knooppunt Hoevelaken

Samenvatting Startnotitie knooppunt Hoevelaken December 2008 Samenvatting Startnotitie knooppunt Hoevelaken Het verkeersaanbod in Nederland blijft groeien. Steeds vaker leidt dit tot problemen met de doorstroming van het verkeer, ook en vooral in de

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Geen goede weergave? Klik hier voor de nieuwsbrief op onze website. december 2016 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Planning van het project Het project PHS Meteren-Boxtel duurt meerdere

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen

N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen Datum 2 november 2017 Status definitief 1 Inleiding In deze bijlage vindt u een beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten bij het maken

Nadere informatie

30 AUGUSTUS 2001 INHOUDSOPGAVE

30 AUGUSTUS 2001 INHOUDSOPGAVE TOETSINGSADVIES OVER HET MILIEUEFFECTRAPPORT BEDRIJVENTERREIN AALSMEER 30 AUGUSTUS 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1 2. OORDEEL OVER HET MER...2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Toelichting op het oordeel en aanbevelingen

Nadere informatie

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 A15 Minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Bieze-Van Eck hebben gezamenlijk het Ontwerptracébesluit voor de A15 ter

Nadere informatie

Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek ppingedam voorgenomen voorkeursalternatief N33 Midden. Meer weg, meer waarde Verdubbeling N33 Zuidbroek ppingedam Het Rijk en de provincie Groningen willen de N33 tussen Zuidbroek

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Programma opening en welkom door wethouder Van der Zanden toelichting door projectleider van Duren pauze en gelegenheid voor vragen beantwoording

Nadere informatie

Startnotitie t.b.v. een mer voor de uitvoering van onderdelen van Rijksweg 73-Zuid tussen Roermond en St. Joost. t 1.,, z.

Startnotitie t.b.v. een mer voor de uitvoering van onderdelen van Rijksweg 73-Zuid tussen Roermond en St. Joost. t 1.,, z. Startnotitie t.b.v. een mer voor de uitvoering van onderdelen van Rijksweg 73-Zuid tussen Roermond en St. Joost. t 1,, z. Startnotitie ten behoeve van een mer voor de uitvoering van : de passage van het

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017)

Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017) Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017) Inleiding Het Rijk en TenneT zijn voornemens om de Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Corridorstudie CAH 18 december 2018

Gemeente Purmerend. Corridorstudie CAH 18 december 2018 Gemeente Purmerend Corridorstudie CAH 18 december 2018 2 Stand van zaken Corridorstudie Kader De 4 varianten Effect Purmerend - Beemster Besluitvorming en afstemming Relaties Purmerend 2040 (10.000 woningen)

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r.-procedure

Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid West Publiekssamenvatting Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Zuid-West 380 kv-verbinding

Nadere informatie

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten Statenvoorstel nr. PS/2014/691 N35 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 26.08.2014 2014/0232126 dhr. M. Oving, telefoon 06 46037666 e-mail M.Oving@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Investeringsvoorstel

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Rijksweg (N360) - Lewenborg/Ulgersmaborg - Kardinge/Ulgersmaborg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Woensdag 9 april 2008 Programma Opening + aanleiding Gedeputeerde Bleker Stand van zaken/studie

Nadere informatie

Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629

Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629 Raadsinformatieavond Voorkeursalternatief fase 2 N629 19 mei 2016 Inhoud 1. Korte terugblik De aanleiding (probleem-en doelstelling) Fasering en procedure De NRD en de alternatieven 2. Integrale afweging

Nadere informatie

Planstudie A27/A1. Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010)

Planstudie A27/A1. Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010) Planstudie A27/A1 Informatieavonden in: Hollandsche Rading (26 april 2010) Groenekan (27 april 2010) Maartensdijk (15 juni 2010) Een samenwerkingsverband dat werkt aan oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek

Nadere informatie

Ontwerptracébesluit klaar

Ontwerptracébesluit klaar Nieuwsbrief November 2011 Varsseveld Enschede Ontwerptracébesluit klaar Inhoud Nieuwe raakt iedereen Wat vinden de bestuurders? De weg in beeld Wat vinden de bewoners? En wat vindt u? Ervaar de online

Nadere informatie

Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Geldermalsen en omgeving

Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Geldermalsen en omgeving pagina 1 van 6 december 2015 Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Geldermalsen en omgeving Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de verdere uitwerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Randweg Haps, gemeente Cuijk

Randweg Haps, gemeente Cuijk Randweg Haps, gemeente Cuijk Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 31 oktober 2013 / rapportnummer 2442 84 VOORLOPIG 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht lijnen ME AAN 1 INLEIDING Overeenkomstig het Masterplan Stationsgebied willen Holland Casino, Wolff Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs op de

Nadere informatie

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast).

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast). Proces en procedure Wat ging vooraf? Na de publicatie van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) in december 2017 zijn: Wegontwerpen gemaakt van de alternatieven Smart Mobility-maatregelen vertaald

Nadere informatie

OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN

OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN druk. Als we niets doen, wordt dat waarschijnlijk OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN DE GEMENE DELER Hoogwaardig OV-corridor 9x (Schiphol-Hilversum) a. OV-knooppunt Loenersloot b. Vrije OV-infrastructuur

Nadere informatie

Bijlage A: Variantenbeschrijving

Bijlage A: Variantenbeschrijving Bijlage A: Variantenbeschrijving 1 Variant A: Brug huidige locatie Figuur 1: Variant A Figuur 2: Ontwerptekening In deze variant wordt de nieuwe Steekterbrug op de bestaande locatie gerealiseerd (zie figuur

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Informatiebijeenkomst Inhoud De MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda Drie alternatieven Voorlopig voorkeursalternatief Resultaten onderzoek

Nadere informatie

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 mei 2005 / rapportnummer 1430-68 College van Gedeputeerde Staten van Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM uw

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

N266, Randweg Nederweert

N266, Randweg Nederweert N266, Randweg Nederweert Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 oktober 2014 / rapportnummer 2718 74 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Limburg wil samen met onder meer

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Kardinge/Ulgersmaborg - Beijum-Zuid/Hunze-Beijum-Noord/Hunze-Groningerweg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Donderdag 10 april 2008 Programma Opening + aanleiding Provinciesecretaris Bolding

Nadere informatie

Informatieavond N februari 2011

Informatieavond N februari 2011 Informatieavond N638 24 februari 211 Programma van vanavond Welkom / inleiding wethouder Jan Suijkerbuijk Terugblik op MER-studie Johannes Hus (Royal Haskoning) Presentatie planstudie Fons van Reisen (Royal

Nadere informatie

MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting

MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting Van zoekgebieden naar inrichting oktober 2004 Adecs Oost bv oktober 2004 MER Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

Ditverslag is een geïntegreerd verslag van het werkatelier op 31 oktober 2018 en op 22 januari Het verslag van het werkatelier op 31 oktober

Ditverslag is een geïntegreerd verslag van het werkatelier op 31 oktober 2018 en op 22 januari Het verslag van het werkatelier op 31 oktober Ditverslag is een geïntegreerd verslag van het werkatelier op 31 oktober 2018 en op 22 januari 2019. Het verslag van het werkatelier op 31 oktober staat beschreven tot en met pagina 20. Vanaf pagina 21

Nadere informatie

Memo. Concept

Memo. Concept Memo Aan Jan Bosman Van Carlo Murtas Datum 4 december 2014 Onderwerp projecten opstellen Uitgeest Telefoonnummer 06-52179016 E-mail Status Carlo.Murtas @ProRail.nl Concept Eigenaar Hierbij een korte notitie

Nadere informatie

N280 Roermond. De belangrijkste oost-westverbinding in het Hart van Limburg

N280 Roermond. De belangrijkste oost-westverbinding in het Hart van Limburg N280 Roermond De belangrijkste oost-westverbinding in het Hart van Limburg Werken aan de N280 Roermond Goede verbindingen zijn belangrijk. Belangrijk voor de mensen die in Roermond wonen, werken en leven.

Nadere informatie

UITVOERING PROJECT A2 MAASTRICHT STAP

UITVOERING PROJECT A2 MAASTRICHT STAP MAASTRICHT, 2 JULI 2010 UITVOERING PROJECT A2 MAASTRICHT STAP DICHTERBIJ MINISTERS EURLINGS EN HUIZINGA ONDERTEKENEN ONTWERP-TRACÉBESLUIT VOOR A2 PASSAGE MAASTRICHT Deze week hebben ministers Eurlings

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Uitbreiding varkensbedrijf aan de Servennenstraat in Moergestel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding varkensbedrijf aan de Servennenstraat in Moergestel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding varkensbedrijf aan de Servennenstraat in Moergestel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 maart 2006 / rapportnummer 1622-48 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop 3 oktober 2002 1179-104 ISBN 90-421-1030-9 Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MER-Knelpuntanalyse buisleidingenstrook Laarbeek Echt- Susteren

MER-Knelpuntanalyse buisleidingenstrook Laarbeek Echt- Susteren Milieu-effectrapport Structuurvisie Buisleidingen Paragraaf 7.11.4 (pag. 239-244) MER-Knelpuntanalyse buisleidingenstrook Laarbeek Echt- Susteren Deze notitie geeft een toelichting op paragraaf 7.11.4

Nadere informatie