Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug"

Transcriptie

1 Afdeling Verkeer en Vervoer Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Datum: 12 januari 2015 Locatie: Waterbedrijf Groningen Genodigden: ondernemers Witte Lam en Hornbach Projectorganisatie: Jeroen Veltman (provincie Groningen), Bart Bouma (provincie Groningen), Anne Jochum de Vries (Antea Group), Casper Folkerts (provincie Groningen), Annet Hoekstra (gemeente Groningen), Marten Pothof (gemeente Groningen), Ulienke Nauta (provincie Groningen). VBNO: Bert Oost, Tim Adema Welkom Anne Jochum de Vries heet iedereen welkom bij de bijeenkomst. Aanleiding voor deze bijeenkomst is dat er in gesprekken met ondernemers van het Witte Lam naar voren is gekomen dat onduidelijkheid bestaat over de projecten in de omgeving. Dit betreft zowel de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de Aanpak van de Oostelijke ringweg en daarnaast het onderzoek naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de aansluiting van de N361 op de ringweg bij Noorderhoogebrug. Vanavond worden beide projecten toegelicht. Ook wordt de besluitvorming rondom beide projecten uitgelegd. De avond wordt door de provincie Groningen georganiseerd, in gezamenlijkheid met de gemeente Groningen en VBNO (Vereniging Bedrijven Noord Oost Groningen). Bert Oost (VBNO) stelt zich voor. VBNO is benaderd door twee ondernemers van het Witte Lam en wil de belangen van de ondernemers graag behartigen. Toelichting Aanpak Oostelijke Ringweg (Groningerweg) door Bart Bouma Bart Bouma licht de uitvoering van de werkzaamheden bij de Oostelijke Ringweg toe. De nieuwe situatie en de nieuwe routes voor het verkeer worden uitgelegd. De verkeerslichten bij de Groningerweg verdwijnen in de nieuwe siuatie. Ook gaat het verkeer op de Groningerweg in de nieuwe situatie onder de Oostelijke ringweg door. In het oorspronkelijke plan ontbrak de afrit vanaf de Eemshavenweg richting de Groningerweg en vice versa. In overleg met/op verzoek van de omgeving/bedrijven is deze afrit nog toegevoegd.

2 De uitvoering van de plannen voor de Oostelijke ringweg zijn definitief en zijn inmiddels in uitvoering. De verwachting is dat eind 2015 de plannen gereed zijn. De uitvoering van het plan is vastgelegd door middel van een besluit in Provinciale Staten en de gemeenteraad. Vragen en opmerkingen: O Bewegwijzering van de nieuwe situatie voor het verkeer, voor de Hornbach en bedrijven van het Witte Lam, graag duidelijk aangeven. Zodra de nieuwe situatie opengesteld wordt, zal tijdelijk met extra bebording de Hornbach en bedrijventerrein het Witte Lam aangegeven worden. O Wordt het Witte Lam in de nieuwe situatie bewegwijzerd? Het bedrijventerrein zou in principe aangeduid kunnen worden. Vraag is wel of mensen begrijpen wat het Witte Lam is. Op dit moment wordt over de exacte bewegwijzering nog nagedacht. O Wanneer zijn de werkzaamheden klaar en kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe open afritten? De verwachting is dat in de zomer van dit jaar de op- en afritten worden opengesteld. We stremmen niet langer dan noodzakelijk is. O In de nieuwe situatie heeft verkeer dat langs het bedrijventerrein rijdt op de Noordelijke ringweg (richting Oostelijke ringweg) geen mogelijkheid om af te slaan richting het bedrijventerrein/groningerweg. In de oude situatie was dit wel mogelijk. Hoe moet een potentiele bezoeker het bedrijventerrein bereiken? Verkeer vanaf de noordelijke ringweg naar het Witte Lam wordt via de afrit Noorderhoogebrug geleid. Indien een potentiele bezoeker langs het bedrijventerrein rijdt, dan dient doorgereden te worden tot de afslag Beijum-Noord, om vervolgens onder de ring door te gaan en de de oprit te nemen aan de andere zijde. Vervolgens wordt het bedrijventerrein weer aangegeven. O Is het mogelijk om bebording te plaatsen bij de afrit Beijum-Noord en aan de onderzijde van de afrit met daarop het bedrijventerrein het Witte Lam/Hornbach? Hier kan nog geen antwoord op worden gegeven. Samen met VBNO zal worden bekeken wat de mogelijkheden zijn. O Waarom kan er geen afrit worden aangelegd vanaf de Noordelijke ringweg richting de Groningerweg/bedrijventerrein? In de nieuwe situatie komt er een afrit met twee rijstroken van de Noordelijke ringweg naar de Oostelijke ringweg. In de afrit zou dan ook nog een extra afrit naar de Groningerweg moeten komen. Dit is vanuit verkeersveiligheid geen gewenste situatie. Verkeer dat wil afslaan richting de Groningerweg moet dan eerst twee rijstroken kruizen voordat ze op de juiste afslag rijden, richting de Groningerweg. Daarnaast is het niet logisch, verkeer kan alleen de afrit nemen, maar kan vervolgens niet meer terug via een oprit. Al met al vanuit veiligheid en logica is het geen goed idee om deze afrit aan te leggen. Ook zijn er verkeerstellingen gedaan bij de Oostelijke ringweg. Vanaf de Noordelijke ringweg en vanuit de Eemshaven gaan ongeveer 200 auto s per dag bij de verkeerslichten rechtsaf richting de Groningerweg. Voor het verkeer vanuit de Eemshaven (deel van de 200 auto's) is de op- en afrit aan het plan toegevoegd. De resterende hoeveelheid verkeer geeft geen aanleiding om een afrit vanaf de Noordelijke ringweg aan te leggen. Actie provincie: Bewegwijzering bedrijventerrein het Witte Lam en Hornbach nader uitwerken en de mogelijkheden nagaan of er bij de afrit Beijum-Noord ook bewegwijzering geplaatst kan worden, in overleg met VBNO.

3 Toelichting N361-Noorderhoogebrug door Jeroen Veltman Jeroen Veltman geeft aan wat de historie is van het project van de gehele N361. In 2013 is het besluit genomen om het onderzoek naar een nieuwe aansluiting te starten bij de N361 ter hoogte van Noorderhoogebrug. Er zijn voor het project drie momenten van besluitvorming: Initiatief: Provinciale Staten (PS) hebben juli 2013 besloten om een onderzoek/verkenning te starten naar een nieuwe ontsluiting Planuitwerkingsbesluit: PS nemen een besluit voor een voorkeursalternatief en deze verder uit te werken (kan ook niks zijn). Besluit nog niet genomen. Realisatiebesluit: Besluit over het uitgewerkte voorkeursalternatief indien aan de orde en start uitvoeringsfase + financiën. Besluit nog niet genomen. De doelstellingen van het project zijn: Verbeteren bereikbaarheid Noordwest Groningen door directe en logische routering Verbeteren leefbaarheid in Noorderhoogebrug Verbeteren verkeersveiligheid: fietsers Winsum Groningen oversteek Noorderhoogebrug, kruising Boterdiepsbrug Op dit moment worden er drie alternatieven onderzocht, waarbij wordt aangegeven dat het alternatief niets doen ook een optie is. Alternatief 1 is de halve aansluiting. Alternatief 2 is de hele aansluiting en bij alternatief 3 wordt alleen iets voor fietsers gedaan. De effecten op hooflijnen van zowel een hele als een halve aansluiting zijn op hoofdlijnen toegelicht. Op een aantal aspecten hebben zowel een hele en een halve aansluiting positieve punten, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en robuustheid voor de toekomst. Een hele aansluiting geeft tov een halve aansluiting een directere route naar de ringweg vanaf de N361. Voor het bedrijventerrein is het van belang dat bij een hele aansluiting, minder verkeer (afname van 60 tot 70%) langs het bedrijventerrein zal gaan rijden. De effecten op het bedrijventerrein van minder verkeer voor de deur willen we graag onderzoeken. Vragen en opmerkingen: O De lengte van de route maakt voor het verkeer vanuit Winsum toch niet zoveel uit voor een hele of een halve aansluiting? De lengte van bepaalde routes is iets korter, bij een hele aansluiting. Voor een deel van de routes is er qua lengte van de route niet zoveel verschil. Het verkeer is bij een hele aansluiting echter wel sneller op een hogere orde weg (hier: de ringweg). O De economische ontwikkelingen worden niet genoemd in de doelstellingen. Hier zou wel aandacht aan besteed moeten worden. O Voor 200 auto s wordt geen afrit aangelegd, maar de afname van sluipverkeer (circa -400 voertuigen) wordt wel als belangrijk beschouwd? Hoe kan dit uitgelegd worden? Op de Wolddijk zijn in de laatste 10 jaar, ongeveer 40 ongelukken gebeurd. Op basis van de ongevalgegevens is het vermoeden dat het sluipverkeer hier iets mee te maken heeft. Op basis van geluiden uit het gebied en bevestiging van dit beeld door collega s is het sluipverkeer door de dorp in elk geval benoemd. Door zowel een hele als een halve aansluiting is de verwachting dat het sluipverkeer afneemt, doordat de routes naar de op- en afrit altijd via de verkeerslichten gaan en iets langer worden. De afname van circa 400 auto s is een berekend getal, uit een verkeersmodel, vandaar dat gesproken wordt over een afname van circa 400 auto s. Wat de exacte

4 aantallen zijn van het sluipverkeer door Noorderhoogebrug is niet bekend. Dat er sluipverkeer is, staat in elk geval wel vast. O Er worden meerdere opmerkingen gemaakt over de verkeersaantallen in de presentatie. De verkeersgroei die wordt aangehouden lijkt erg hoog? Verkeersmodellen gaan uit van verschillende factoren in de toekomst. Het verkeersmodel dat is gebruikt gaat uit van verkeersgroei, hierbij zijn de aantallen die genoemd worden in de presentatie de absolute aantallen in 2030 (worstcase scenario). Wat van belang is voor het bedrijventerrein is de verhouding in de getallen. Bij een hele aansluiting is de verwachting dat 1/3 van het verkeer nog langs het bedrijventerrein het Witte Lam gaat en dat 2/3 van het verkeer via de op- en afritten bij Noorderhoogebrug naar de ringweg toe rijdt. Toelichting onderzoek effecten bedrijventerrein het Witte Lam door Anne Jochum de Vries Anne Jochum licht het proces toe om de effecten in beeld te brengen op het bedrijventerrein het Witte Lam. Op basis van een eerste analyse blijkt, bij een volledige aansluiting van de N361 op de ringweg, 60-70% minder verkeer op de Groningerweg te rijden. Dit verkeer gaat in die situatie via de noordelijke ringweg. Echter, de daadwerkelijke impact van een hele aansluiting op het bedrijventerrein is op dit moment nog niet bekend. Dit wil de provincie graag onderzoeken, zodat het bestuur op basis van een volledig beeld van de voor- en nadelen van de alternatieven een besluit kan nemen. Het voorstel is om een quickscan/risico-analyse uit te laten voeren. De inzet van de provincie en gemeente is om overeenstemming te hebben over de onderzoeksaanpak. Anne Jochum stelt een aanpak voor waarbij ook VNO-NCW en MKB-Noord een rol krijgen. Er wordt gevraagd aan de aanwezigen wat ze van deze aanpak vinden. Een deel van de aanwezige ondernemers en VBNO geven aan een kwantitatieve analyse, waarbij de bedrijven "de boeken" open doen en zich op voorhand al vastleggen op schadevergoedingen die later uitgekeerd gaan worden, niet zien zitten. De aanwezigen vinden een afname van 60 tot 70 % verkeer op de Groningerweg een significant verschil en zijn van mening dat dit gegeven voldoende informatie is op basis waarvan de impact op het bedrijventerrein bepaald kan worden. Voor veel bedrijven zal dat naar mening van deze ondernemers mogelijk het einde betekenen (door omzetverlies, waardedaling panden) en slecht zijn voor de arbeidsplaatsen op het bedrijventerrein. Voor de politiek zou dit gegeven voldoende moeten zijn om de hele aansluiting niet te willen. Door in te stemmen met de voorgestelde werkwijze kan het idee ontstaan dat bedrijven zich commiteren met het project en dat is het niet geval. Er is geen draagvlak voor het voorstel. Een aanwezige vraagt zich echter ook af waarom men niet mee zou willen werken aan een (vorm van een) risico-analyse. Voorstel ondernemers/vbno: O Voorstel van de aanwezigen is om een tussenstap te maken in het proces. Het voorstel is om een rondetafelgesprek te organiseren met de wethouder en de gedeputeerde, een afvaardiging van de ondernemers en een aantal experts. In het gesprek kunnen de experts een (kwalitatieve) analyse geven van de verwachte effecten. Op basis van deze toelichting kunnen de vertegenwoordigers van het bedrijventerrein hun standpunt kenbaar maken aan de bestuurders. Actie provincie/gemeente: De provincie en gemeente leggen het voorstel van de ondernemers voor aan hun bestuurders. Het vervolg wordt teruggekoppeld aan de ondernemers. Bert Oost nodigt de aanwezigen uit voor een bijeenkomst met het thema verkeer op 20 februari bij VBNO (vanaf 7.30 uur). Mark Boumans is bij deze bijeenkomst aanwezig. Vervolg

5 Jeroen Veltman geeft aan dat voor het project ook nog een inloopbijeenkomst wordt georganiseerd voor de omgeving (Noorderhoogebrug, de Hunze/ Van Starkenborgh). Hij bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Het verslag van de avond wordt naar alle aanwezigen gestuurd.

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 juni 2009 / rapportnummer 1759-94 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant hebben het voornemen om de

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie

Natuurmonumenten. Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg. Witteveen+Bos. Leidenlaan 16. postbus 1080. 6201 BB Maastricht

Natuurmonumenten. Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg. Witteveen+Bos. Leidenlaan 16. postbus 1080. 6201 BB Maastricht Natuurmonumenten Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg Leidenlaan 16 postbus 1080 6201 BB Maastricht telefoon 043 328 12 22 telefax 043 325 37 99 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Randweg Twello, gemeente Voorst

Randweg Twello, gemeente Voorst Randweg Twello, gemeente Voorst Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 september 2012 / rapportnummer 2305 72 1. Oordeel over het MER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING Samen aan de slag met de maatregelen 1 04 06 08 10 12 14 15 18 22 24 25 26 28 30 32 33 34 Samenvatting: samen aan de slag met

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie