Examen PC 2 onderdeel 3A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen PC 2 onderdeel 3A"

Transcriptie

1 Examen PC 2 onderdeel 3A Instructieblad Betreft: examen: PC 2 onderdeel 3A leergang 3 onderdeel: Accounting 2 datum: 13 december 2011 tijdsduur: 90 minuten ( uur) Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start! Aanwijzingen: Het aantal pagina s van dit examen inclusief het voorblad is 6 Controleer of de opgave compleet is. Het examen papier is zelfkopiërend. Duidelijk met ballpoint schrijven. Geen vellen op elkaar leggen Op de eerste bladzijde moet worden vermeld: Datum examen Module Totaal aantal bladzijden Op elk blad examenpapier moet de volgende informatie vermeld worden: Examennummer Volgnummer bladzijde Het betreffende onderdeel (in verband met de gesplitste correcties) Elk nieuw onderdeel op een nieuw vel examenpapier beginnen Aan het eind van het examen de uitwerkingen per onderdeel van elkaar gescheiden, wit en geel gesplitst in het gele mapje op tafel laten liggen. De roze kopie mag u behouden Bij dit examen mag u gebruik maken van een rekenmachine. Deze informatie is van belang voor een juiste en snelle correctie. N.B. Houdt u er rekening mee dat niet de omvang van de beantwoording, maar de kwaliteit wordt beoordeeld. 13 december 2011 Pagina 1 van 6

2 MANAGEMENT ACCOUNTING PC 2 Onderdeel 3A Accounting 2 (100 punten) Mikro bv verkoopt planten en bloemen en biedt de mogelijkheid om kunstbloemen te leasen. Het bedrijf is ontstaan in 2006, toen Marcia bv en Tuinhandel Kochoud bv zijn samen gegaan. De samenwerking is vooral tot stand gekomen vanuit de wens om aan de inkoopkant kostenvoordelen te behalen en omdat beide ondernemingen elkaar aan de verkoopkant goed aanvullen. Marcia was gespecialiseerd in het leasen van kunstbloemen aan bedrijven, terwijl Tuinhandel Kochoud zich in de regio bezig hield met de verkoop van planten en struiken. Mikro bv wordt geleid door Marcia Puik, voormalig eigenaresse van Marcia bv. Het bedrijf bestaat uit twee zelfstandige Business Units (BU's) van de twee voormalige bedrijven. De BU met kunstbloemenhandel wordt geleid door Astrid Puik, een dochter van Marcia Puik, en de BU van de tuinhandel door Briss Kochoud. Marcia Puik verzorgt de inkoop op basis van bestellingen van Astrid en Briss. Voor investeringsuitgaven boven de 1000,- moeten Astrid en Briss toestemming vragen aan Marcia. Ook neemt Marcia het liquiditeitsbeheer van de totale onderneming voor haar rekening. Marcia werkt vanuit een kantoor in de vestiging van Briss. De panden en de inventaris zijn eigendom van de bv. De BU s zijn winstverantwoordelijk. De BU s beslissen zelf over personeelsbeleid en assortiment, terwijl ze naast gemeenschappelijke reclame ook zelf mogen adverteren. Marcia Puik wendt zich in de loop van 2011 tot haar adviseur met een aantal vragen. Zo vraagt zij zich af of de gekozen organisatiestructuur wel adequaat is en of de BU s niet beter vanaf 2012 investeringsverantwoordelijkheid kunnen krijgen. Ze heeft namelijk regelmatig aanvaringen met haar dochter Astrid over investeringsaanvragen. Ook wil ze de prestatiemeting en prestatiebeoordeling verbeteren. De BU s worden op dit moment alleen beoordeeld op basis van de nettowinstmarge (= nettowinst in een percentage van de omzet), waarbij dezelfde periode van het vorig jaar als vergelijking dient. Vraag 1-1 (6 punten) Vraag 1-2 (4 punten) Vraag 1-3 (6 punten) Vraag 1-4 (4 punten) Vraag 1-5 (4 punten) Beoordeel de adequaatheid van de gekozen organisatiestructuur van Mikro bv en onderbouw uw oordeel met twee argumenten. Geef twee argumenten voor het aansturen van de BU s als winstcentrum. Beoordeel of de BU s beter aangestuurd kunnen worden als investeringscentrum. Motiveer uw antwoord met twee argumenten. Geef twee bezwaren van de huidige manier van prestatiemeting en beoordeling van de BU s. Geef gemotiveerd aan op welke twee manieren de financiële prestatiemeting kan worden verbeterd. 13 december 2011 Pagina 2 van 6

3 Als besloten wordt om de BU s van Mikro bv investeringsverantwoordelijk te maken, dient de prestatiebeoordeling te worden aangepast. Om vast een indruk te krijgen van de prestaties in het vorig jaar heeft Marcia van de twee BU s een aantal gegevens over 2010 verzameld. Het overzicht ziet er als volgt uit: BU Tuinhandel BU Kunstbloemenhandel Resultaat ,- winst ,- winst Geïnvesteerd vermogen , ,- Gemiddelde vermogenskostenvoet 10% 10% Minimale rendementseis 12% 12% Het geïnvesteerd vermogen heeft Marcia gebaseerd op het totaal van de debetzijde van de balans per 31 december Vraag 1-6 (3 punten) Vraag 1-7 (6 punten) Vraag 1-8 (4 punten) Noem drie prestatiemaatstaven die Marcia zou kunnen gebruiken om de prestaties de BU s te beoordelen, indien ze investeringverantwoordelijk worden gemaakt. Schrijf de maatstaven voluit. Bereken de prestaties van de BU Tuinhandel over 2010 op basis van de drie bij vraag 6 genoemde maatstaven. Geef een bezwaar van de wijze waarop Marcia het geïnvesteerde vermogen heeft berekend. Met de BU s worden de prestaties twee weken na afloop van het kwartaal geëvalueerd. Tot nu toe heeft Briss steeds zijn nettowinstmarge kunnen verbeteren ten opzichte van het vorig jaar. Astrid presteert nogal wisselvallig. In 2009 lag haar nettowinstmarge 7% onder de marge van het jaar daarvoor en in 2010 daar 3% boven. Astrid geeft daar allerlei verklaringen voor, maar Marcia vraagt zich af of ze daar bij de prestatiebeoordeling wel rekening mee moet houden. Tot nu toe heeft ze dat niet gedaan. Vraag 1-9 (4 punten) Geef gemotiveerd aan welke evaluatiestijl Marcia tot nu toe hanteert. Briss heeft ook een aantal bezwaren tegen de prestatiebeoordeling. Hij vindt het niet juist dat de kosten van het kantoor van Marcia, voornamelijk bestaande uit afschrijving, verlichting, verwarming en telefoon, volledig ten laste van zijn vestiging komen. Hij stelt voor die gelijkelijk te verdelen over de twee BU s. Marcia heeft voorgesteld de kosten op basis van de omzet aan de BU s door te belasten. Astrid is daar niet voor, omdat haar omzet 50% hoger is dan die van Briss. Vraag 1-10 (6 punten) Geef een voor en een nadeel van het voorstel van Marcia over de wijze van doorbelasten van de centrale kosten. Astrid heeft een paar keer zelfstandig ingekocht, omdat ze kon profiteren van een voordelige aanbieding kreeg en daarover meteen moest beslissen. Marcia vindt dat niet juist. Ze staat er op dat alle inkopen centraal plaats vinden en dus via haar lopen. Vraag 1-11 (3 punten) Geef gemotiveerd aan of binnen de gekozen verantwoordelijkheidstructuur Marcia aan Astrid dwingend kan opleggen dat alle inkopen centraal plaats vinden. 13 december 2011 Pagina 3 van 6

4 FINANCIAL ACCOUNTING Trappenberg nv handelt in aardolie. De olie wordt ingekocht in Rusland, vervoerd naar Rotterdam en daar opgeslagen. Vanuit Rotterdam wordt de aardolie verkocht aan enkele grote industriële afnemers. De vennootschappelijke jaarrekening wordt opgesteld op basis van actuele waarde. De concerncontroller begint in december 2011 met het opstellen van de vennootschappelijke jaarrekening over het jaar De voorlopige vennootschappelijke jaarrekening over 2011 ziet er als volgt uit: Voorlopige balans Trappenberg nv per 31 december 2011 (alle bedragen x ,-) Goodwill 4 Aandelenkapitaal 100 Gebouwen 98 Winstreserve 170 Deelneming 30 Herwaarderingsreserve 80 Voorraden 300 6% Hypotheek 50 Debiteuren 125 Bank 160 Liquide middelen 93 Crediteuren Winst-en-verliesrekening Trappenberg nv 2011 (alle bedragen x ,-) Inkoopwaarde netto-omzet 800 Netto-omzet 1000 Afschrijving vaste activa 4,5 Resultaat deelneming 6 Overige bedrijfskosten 167,5 Belasting 7 Resultaat na belasting De deelneming betreft een belang van 66⅔% in Flashtank nv. Flashtank houdt zich bezig met de opslag van aardolie in Rotterdam. Het belang is op 1 januari 2011 verkregen door een contante betaling per bank. De betaalde goodwill wordt in vijf jaar lineair afgeschreven. De deelneming wordt gewaardeerd op nettovermogenswaarde. De te betalen belasting per 31 december 2011 is opgenomen onder crediteuren. De voorlopige jaarrekening 2011 van Flashtank nv op basis van actuele waarde ziet er als volgt uit. Voorlopige balans Flashtank nv per 31 december 2011 (alle bedragen x ,-) Gebouwen 8 Aandelenkapitaal 15 Installaties 62 Winstreserve 25 Debiteuren 6 Herwaarderingsreserve 5 Liquide middelen 4 Bank 31 Crediteuren december 2011 Pagina 4 van 6

5 Voorlopige winst-en-verliesrekening Flashtank nv 2011 Afschrijving vaste activa 18 Netto-omzet 102 Overige bedrijfskosten 72 Belasting 3 Resultaat na belasting Flashtank nv verhuurt haar installaties uitsluitend aan Trappenberg nv. Op 31 december 2011 heeft Flashtank naar verwachting nog een vordering op Trappenberg nv van ,-. Deze vordering is op de balans van Flashtank nv opgenomen als Debiteuren. Zowel bij Trappenberg nv als bij Flashtank nv wordt de winst volledig gereserveerd. De nettovermogenswaarde van Flashtank is in 2011 uitsluitend veranderd door de winstreservering. Vraag 2-1 (4 punten) Vraag 2-2 (6 punten) Bereken de verkrijgingsprijs die Trappenberg nv op 1 januari 2011 voor de deelneming in Flashtank nv heeft betaald. Geef twee redenen voor het feit dat Trappenberg nv een geconsolideerde jaarrekening dient op te stellen? Vraag 2-3 (12 punten) Stel de voorlopige geconsolideerde balans op van Trappenberg nv en Flashtank nv per 31 december Vraag 2-4 (8 punten) Stel de voorlopige geconsolideerde winst-en-verliesrekening van Trappenberg nv en Flashtank nv op over De voorraad op 31 december 2011 bij Trappenberg nv is vaten. De marktprijs wordt geschat op 80,- per vat. De historische uitgaafprijs tevens fiscale waarde van deze vaten bedraagt 68,- per vat. De fiscale boekwaarde van de gebouwen op 31 december 2011 is ,-. De gebouwen worden in de resterende economische levensduur van veertien jaar zowel vennootschappelijk als fiscaal afgeschreven tot een restwaarde van nihil. Het tarief voor de vennootschapsbelasting is 25%. De concerncontroller heeft de herwaarderingsreserve op de voorlopige balans van Trappenberg nv per 31 december 2011 als sluitpost opgenomen. Voor de definitieve balans dienen de ongerealiseerde herwaardering en de voorziening voor latente belastingverplichtingen afzonderlijk te worden opgenomen. Vraag 2-5 (6 punten) Bereken de ongerealiseerde herwaardering per 31 december Vraag 2-6 (4 punten) Vraag 2-7 (4 punten) Vraag 2-8 (3 punten) Bereken de voorziening voor latente belastingverplichtingen per 31 december Bereken welk bedrag aan ongerealiseerde herwaardering op de gebouwen in 2012 zal worden gerealiseerd. Waardeveranderingen op de gebouwen worden in 2012 niet verwacht. Waarom dient de ongerealiseerde herwaardering apart in de vennootschappelijke jaarrekening te worden opgenomen? De marktwaarde van de deelneming in Flashtank wordt door de concerncontroller op 31 december 2011 geschat op ,-. 13 december 2011 Pagina 5 van 6

6 Vraag 2-9 (3 punten) Hoe dient de deelneming op 31 december 2011 te worden gewaardeerd volgens IFRS? 13 december 2011 Pagina 6 van 6

Examen PC 2 vak Accounting 2

Examen PC 2 vak Accounting 2 Examen PC 2 vak Accounting 2 Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 7A onderdeel: AC2 datum: 17 december 2013 tijd: 10.00 11.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Examen : Professional Controller 2 Vak : Accounting 2 Datum : 22 juni 2015 Examen PC 2 Accounting 2 Instructieblad Tijd : 13.30-15.00 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 5 onderdeel: Cash Management datum: 28 juni 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 6 onderdeel: CAS datum: 19 december 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

Examen PC 2 Cash Management

Examen PC 2 Cash Management Examen PC 2 Cash Management Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 8 Vak : Cash Management Datum : 18 december 2014 Tijd : 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw

Nadere informatie

Examen PC 2 Accounting 1

Examen PC 2 Accounting 1 Examen PC 2 Accounting 1 Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 11 Vak : Accounting 1 Datum : 18 december 2014 Tijd : 12.00 13.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART 2015 11.00-13.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave Fiscale jaarrekening Maandag 27 juni 2016 9.00-11.30 uur Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 70 punten) - een

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Ondernemingsrecht

Examen PC 2 vak Ondernemingsrecht Examen PC 2 vak Ondernemingsrecht Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 8 onderdeel: ONR datum: 19 december 2013 tijd: 12.00 13.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven. Controleer of alle documenten aanwezig zijn.

Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven. Controleer of alle documenten aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 9.00 UUR 12:30 UUR Belangrijke informatie Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven Controleer

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit page 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 22 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit page 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 22 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING DINSDAG 4 OKTOBER 2016 11.15 13.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit page 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 19 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 19 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING DINSDAG 20 DECEMBER 2016 09.00 UUR -11.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Examen PC 2 Belastingrecht

Examen PC 2 Belastingrecht Examen PC 2 Belastingrecht Examen : Professional Controller 2 Instructieblad Vak : Belastingrecht Datum : 22 juni 2015 Tijd : 15.30-17.00 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING MAANDAG 22 JUNI 2015 09:00-11:30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT.

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT. TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 14 OKTOBER 2011 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Examen PC 2 Financiële Rekenkunde

Examen PC 2 Financiële Rekenkunde Examen PC 2 Financiële Rekenkunde Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 8 Vak : Financiële Rekenkunde Datum : 18 december 2014 Tijd : 14.00 15.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor

Nadere informatie

Proefexamenopgave (II) Fiscale jaarrekening

Proefexamenopgave (II) Fiscale jaarrekening Proefexamenopgave (II) Fiscale jaarrekening Proefexamenopgave (II) Fiscale jaarrekening 1 Maslax BV in Nijkerk is een groothandel die uitsluitend het product Lax verhandelt. De bv beschikt over de volgende

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 14 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 14 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING DONDERDAG 10 MAART 2016 15.00-17.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Dit

Nadere informatie

Externe Verslaggeving II

Externe Verslaggeving II Examen AA Externe Verslaggeving II DATUM: 05 januari 2016 TIJD: 13.30 16.30 uur Dit examen is bestemd voor studenten van de NBA Beroepsopleiding AA. Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 3 opgaven

Nadere informatie

Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling.

Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING DONDERDAG 8 OKTOBER 2015 14.45-17.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Examen AA. Financial Accounting 2 / EV2

Examen AA. Financial Accounting 2 / EV2 Examen AA Financial Accounting 2 / EV2 DATUM: 9 januari 2018 TIJD: 13.30 15.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 3 opgaven van 6 pagina s inclusief voorblad. Controleer of dit examen compleet

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit page 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 18 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit page 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 18 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgaven Geconsolideerde jaarrekening Vrijdag 18 december 2015 09.00 11.30 uur Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit page 9 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Technische aspecten van de consolidatie

Technische aspecten van de consolidatie 20 Technische aspecten van de consolidatie 2001 a De te consolideren ondernemingen moeten eenzelfde rekeningenstelsel hanteren, zowel qua naamgeving (= formeel) als qua inhoud (= materieel). b c Moeder

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Financiële Rekenkunde

Examen PC 2 vak Financiële Rekenkunde Examen PC 2 vak Financiële Rekenkunde Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 5 onderdeel: Financiële Rekenkunde datum: 28 juni 2013 tijd: 14.00 15.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 4 MAART 2015 11.15-13.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Vraag 2 (6 punten) Bereken de goodwill die Margriet heeft betaald bij de verwerving van de deelneming in Dora op 1 januari 2015.

Vraag 2 (6 punten) Bereken de goodwill die Margriet heeft betaald bij de verwerving van de deelneming in Dora op 1 januari 2015. UITWERKING EXAMEN EXTERNE VERSLAGGEVING 2 (oude stijl) Opgave 1 (34 punten) Vraag 1 (3 punten) Geef gemotiveerd aan of de waarderingsgrondslag die Margriet hanteert voor de deelneming in Dora in overeenstemming

Nadere informatie

Examen QFM. Instructieblad. Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Examen QFM. Instructieblad. Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Examen : QFM Datum : 30 oktober 2014 Tijd : 10.00 13.00 uur Examen QFM Instructieblad Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen: Het aantal pagina s van dit examen inclusief

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 14 vragen

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 14 vragen SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING VRIJDAG 16 DECEMBER 2016 09.00-11.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 15.00-17.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Examen PC 2 Financiële Rekenkunde

Examen PC 2 Financiële Rekenkunde Examen PC 2 Financiële Rekenkunde Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 7 Vak : Financiële Rekenkunde Datum : 30 juni 2014 Tijd : 10.00 11.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor

Nadere informatie

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 10 Vak : Bestuurlijke Informatievoorziening Datum : 16 december 2014 Tijd : 12.00 13.30 uur Deze

Nadere informatie

De verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening

De verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening 10 De verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening 1001 a 040 Installatie d 1.000.000 180 Te vorderen OB - 190.000 Aan 140 Crediteuren d 1.190.000 b Vennootschappelijke

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen. Fiscale Jaarrekening niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen. Dit examen

Nadere informatie

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen 6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen Opgave 6.4* M verwerft op 1 juli een 80%-deelneming in D. De deelneming wordt (door M) gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. Het eigen vermogen van

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 18 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 18 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave Geconsolideerde jaarrekening Woensdag 29 juni 2016 09.00 11.30 uur Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR NAJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 10 FEBRUARI 2012 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Examen. De Accountancypraktijk voor gevorderden. Najaar 2017

Examen. De Accountancypraktijk voor gevorderden. Najaar 2017 Examen P a g i n a 1 De Accountancypraktijk voor gevorderden Najaar 2017 Gebruik van een rekenmachine is toegestaan; gebruik van het boek jaarrekening MKB 2017 (of andere jaren), Jaarrekening MKB Checklist

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING DONDERDAG 5 MAART 2015 14.45-17.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 301 a Machines (vennootschappelijk) 1/1 Balans d 220.000 1/7 Verkoop machine PX17 d 80.000 1/7 Aankoop machine SF08-160.000 31/12 Balans - 300.000 d

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met in totaal 15 open

Nadere informatie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie 3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan 3.1 a Geval A 0.. Deelneming 800.000 aan 1.. Bank 800.000 Geval B 0.. Deelneming 800.000 aan 0.. Aandelen in portefeuille 500.000

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen Voortgezette Studie Boekhouden 6.1 a 1 De post Belangen van derden in de geconsolideerde balans stelt voor het aandeel van derden in het eigen vermogen van de geconsolideerde onderneming. 2 Tussen het

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 18 februari 2011 12.00 13.00 UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a: U hebt voor deze toets 60 minuten

Nadere informatie

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen www.jooplengkeek.nl Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen De waarderingsgrondslag is de wijze waarop de activa (bezit) wordt gewaardeerd in de administratie (boekhouding, balans). Voor welke prijs?

Nadere informatie

Examen EV AA 18 januari 2017 Uitwerking en puntenverdeling. Opgave 1 (33 punten)

Examen EV AA 18 januari 2017 Uitwerking en puntenverdeling. Opgave 1 (33 punten) Examen EV AA 18 januari 2017 Uitwerking en puntenverdeling Opgave 1 (33 punten) Vraag 1 (27 punten) Geef voor de volgende posten in de geconsolideerde balans per 31 december 2016 van FRISBlue aan welke

Nadere informatie

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 201 a Jaarrekening die het bestuur van een NV en een BV wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING DINSDAG 4 OKTOBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING DINSDAG 4 OKTOBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE JAARREKENING DINSDAG 4 OKTOBER 2016 11.15 13.45 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale jaarrekening Dinsdag 4 oktober 2016 B / 5 Opgave 1 Vraag 1 Vraag 2

Nadere informatie

Examen AA. Financial Accounting 2 / Externe Verslaggeving 2

Examen AA. Financial Accounting 2 / Externe Verslaggeving 2 Examen AA Financial Accounting 2 / Externe Verslaggeving 2 DATUM: 9 januari 2019 TIJD: 13.30 15.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 3 opgaven en 5 pagina s inclusief voorblad. Controleer

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR NAJAARSCYCLUS 2012 EN INHALERS 8 FEBRUARI 2013 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

5 Passieve belastinglatenties

5 Passieve belastinglatenties 5.4 Zaandam BV koopt op 1 januari 2000 een gebouw voor 4.000.000. De afschrijving geschiedt volgens de lineaire methode met gelijke bedragen per jaar. De afschrijvingsduur is 50 jaar, waarbij een restwaarde

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Fiscale jaarrekening. Maandag 27 juni uur

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Fiscale jaarrekening. Maandag 27 juni uur SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Fiscale jaarrekening Maandag 27 juni 2016 09.00 11.30 uur SPD Bedrijfsadministratie Fiscale jaarrekening Maandag 27 juni 2016 B / 9 2016 NGO-ENS B / 9 Opgave 1

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Examen AA. Financial Accounting 2 / Externe Verslaggeving 2

Examen AA. Financial Accounting 2 / Externe Verslaggeving 2 Examen AA Financial Accounting 2 / Externe Verslaggeving 2 DATUM: 19 juni 2018 TIJD: 13.30 15.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 6 pagina s inclusief voorblad. Controleer

Nadere informatie

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 12 open

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 3 proeftentamen 2 - opgaven

Externe Verslaggeving 3 proeftentamen 2 - opgaven Tijdindicatie: Opgave 1 30 minuten 20 punten Opgave 2 60 minuten 30 punten Opgave 3 90 minuten 50 punten Opgave 1 Impairment Uitgeverij Boekmij NV bezit sinds 2003 alle aandelen in de onderneming Printshop

Nadere informatie

Examen AA. Externe Verslaggeving 2

Examen AA. Externe Verslaggeving 2 Examen AA Externe Verslaggeving 2 DATUM: 22 juni 2017 TIJD: 13.30 16.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 9 pagina s inclusief voorblad. Controleer of dit examen compleet

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

Opgave 1 (20 punten) Pagina 1 van 5

Opgave 1 (20 punten) Pagina 1 van 5 Opgave 1 (20 punten) Vraag 1 (11 punten) Geef gemotiveerd aan hoe de door te voeren waardevermindering op de machines in de jaarrekening van LK moet worden bepaald en geef de journaalpost ter verwerking

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel GECONSOLIDEERDE JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI UUR 12:30 UUR. Belangrijke informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel GECONSOLIDEERDE JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI UUR 12:30 UUR. Belangrijke informatie SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel GECONSOLIDEERDE JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 9.00 UUR 12:30 UUR Belangrijke informatie 2015 NGO - ENS Opgave 1 (32 punten) Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

10 Buitenlandse deelnemingen in de (geconsolideerde) jaarrekening

10 Buitenlandse deelnemingen in de (geconsolideerde) jaarrekening 10 Buitenlandse deelnemingen in de (geconsolideerde) jaarrekening Opgave 10.5 B is op 1 januari 2000 opgericht. A neemt vanaf de oprichting voor 80% deel in B. De deelneming wordt (door A) gewaardeerd

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2018 Staat van baten en lasten over 2018 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 10. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 10. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 10. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Rumak nv is een bedrijf dat vooroploopt in de 3D-printtechnologie. Het bedrijf ontwikkelt,

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) onderdeel Bedrijfseconomie Dit examen bestaat uit 4 opgaven. De beschikbare tijd is 3¾ uur. De antwoorden dienen uitsluitend op de uitwerkingenvellen te

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING MAANDAG 22 JUNI :00 UUR - 11:30 UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING MAANDAG 22 JUNI :00 UUR - 11:30 UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE JAARREKENING MAANDAG 22 JUNI 2015 09:00 UUR - 11:30 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale jaarrekening B / 7 2015 NGO - ENS B / 7 Opgave 1 Vraag 1 (8p,

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 19

Antwoorden hoofdstuk 19 Antwoorden hoofdstuk 19 Opgave 19.1 Vaste activa (1.000 + 600) 1.600 E.V. (1.200 + 0!) 1.200 Vlottende activa (250 + 300) 550 V.V. (800 + 150) 950 2.150 2.150 Opgave 19.2 a. door de post Deelneming op

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART 2015 11.00 13.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale jaarrekening B / 9 2015 NGO-ENS B / 9 Opgave 1 ( 82 punten) Vraag 1

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2017 Staat van baten en lasten over 2017 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2017 (na verwerking resultaat) 31.12.2017

Nadere informatie

In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen:

In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen: Opgave 1 Think Smart BV is een innovatieve onderneming. In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen: Bij inkoop van aandelenkapitaal, dat als eigen vermogen in de balans

Nadere informatie

Zakelijke kredieten Examennummer: 73038 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Zakelijke kredieten Examennummer: 73038 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Zakelijke kredieten Examennummer: 73038 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten) -

Nadere informatie

5 Integrale consolidatie van 100%-deelnemingen

5 Integrale consolidatie van 100%-deelnemingen 5 Integrale consolidatie van 100%-deelnemingen Opgave 5.2* M heeft sedert enkele jaren een tegen nettovermogenswaarde gewaardeerde 100%-deelneming D. De volgende gegevens worden verstrekt: 1 Balans per

Nadere informatie

Examen AA EXTERNE VERSLAGGEVING 2

Examen AA EXTERNE VERSLAGGEVING 2 Examen AA EXTERNE VERSLAGGEVING 2 Datum : 7 juni 2016 Tijd : 13.30-16.30 uur Belangrijke informatie * Dit examen bestaat uit 4 opgaven 21 pagina's inclusief voorblad, bestaande uit een opgavenset (6 pagina

Nadere informatie

Waardering van deelnemingen

Waardering van deelnemingen GBE3.2 (FE) les 1 programma Begrippen Waardering van deelnemingen Begrippen Waardering deelnemingen Vier begrippen 1. Deelneming 2. Dochtermaatschappij 3. Groepsmaatschappij 4. Rechtspersoon waarover...

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Geconsolideerde jaarrekening. Woensdag 29 juni uur

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Geconsolideerde jaarrekening. Woensdag 29 juni uur SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Geconsolideerde jaarrekening Woensdag 29 juni 2016 09.00-11.30 uur SPD Bedrijfsadministratie Geconsolideerde jaarrekening Woensdag 29 juni 2016 B / 10 2016 NGO-ENS

Nadere informatie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan 3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan Opgave 3.5 Een rechtspersoon heeft een 30%-deelneming. De deelneming wordt gewaardeerd tegen geherwaardeerde verkrijgingsprijs

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Overlopende activa Balans per 31 december 2017 na resultaatbestemming 31-12-2017 31-12-2016 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 275.822 331.720 Financiële vaste activa 89.572.947 83.960.204 Vlottende activa Vorderingen

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie