5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten"

Transcriptie

1 Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende leden), Mirjam Post (notulist) Clarissa Pahud de Mortanges, Simone Schreurs, Jolanda Töpfer, Petra Spijkerman, Maryse van Assenbergh Joke Pennings Osseveld 1. Gezamenlijk koffie drinken met de OR Voorafgaand aan de vergadering is gezamenlijk koffie gedronken met de OR. 2. Opening Bas opent de vergadering. 3. Vaststellen van agenda Na het toevoegen van het onderwerp Groeps-doorbroken werken wordt de agenda vastgesteld. Op verzoek van Joke Pennings wordt het agendapunt Mededelingen Joke vanaf het volgende MR overleg direct na het vaststellen van de agenda opgenomen. 4. Afscheid nemen van oude leden We hebben van Johan en Martin afscheid genomen en danken hen voor hun enorme inzet, kennis en betrokkenheid gedurende een groot aantal jaren. 5. vergadering 4 september en actiepunten a. De notulen van het overleg van 4 september moet 2 wijzigingen worden doorgevoerd onder punt 6 Taakverdeling. Dit verslag wordt hierop aangepast. b. Actiepunten Zie actiepunten. 6. Financieel verslag en de begroting MR Het financieel verslag over het schooljaar en de begroting voor het schooljaar zijn in het bijzijn van Martin besproken en ongewijzigd vastgesteld. Pagina 1 van 10

2 7. Jaarplan MR Het jaarplan van de MR voor het schooljaar is besproken en wordt door Bas op een paar punten aangepast. Met inachtneming van deze wijzigingen is het Jaarplan van de MR vastgesteld. 8. Mededelingen Joke Op verzoek wordt in het vervolg het onderwerp Mededelingen Joke op de MR agenda geplaatst na het vaststellen van de agenda. Joke geeft aan dat ze met Bas heeft afgestemd dat Joke en Bas één keer per maand gezamenlijk onderwerpen voor bespreken. Als met betrekking tot een onderwerp advies, instemming of een besluit genomen moet worden, komt het betreffende onderwerp op de MR agenda. Vervolgens geeft Joke een toelichting op de actiepunten: klimaat, schoolgids digitaal, schoolgids verlofaanvraag, timing uitbrengen van de Info, andere schooltijden, evaluatie managementstructuur, visie regenboog, communicatietrainingen en schoolplan De toelichting op deze onderwerpen is opgenomen bij de betreffende actiepunten. 9. Vergaderschema Zie actiepunten. 10. GMR Mirjam geeft een toelichting op de onderwerpen die de GMR zijn besproken. De onderwerpen zijn: aandacht voor passend onderwijs en de gevolgen ervan voor de school, het proces met betrekking tot vaststellen van de formatie en de personele bezetting (speerpunten voor de toekomst: flexibilisering, vrijwillige mobiliteit en centrale coordinatie invalkrachten) en de beleidsvoornemens en kaders schooljaar In een apart document is voor alle beleidsvoornemens en kaders aangegeven of instemming /advies vanuit de GMR van toepassing is. Afgesproken is dat Mirjam dit document ter voorbereiding mailt naar Ria. Zij vertegenwoordigt de P-geleding voor GMR onderwerpen. 11. Groeps-doorbroken werken Er bestaat onduidelijkheid over de uitvoering van het groeps-doorbroken werken. Bas bespreekt dit onderwerp in zijn overleg met Joke. 12. Rondvraag en sluiting Afgesproken is dat het Jaarverslag van de MR voor het volgende MR wordt geagendeerd. Aansluitend sluit Bas de vergadering. 13. Actiepuntenlijst (deadline is de volgende MR-vergadering tenzij anders vermeld) Pagina 2 van 10

3 Datum en nr. Voor 2012/2013 nr. 33 Omschrijving Wie Status/opmerkingen Klimaatrapport Marian S Marian heeft de ordner met alle klimaatperikelen doorgenomen. Zij heeft een voorstel aan Jan en Joop gedaan over: hoe nu verder? (1.status offerte luchtinlaat, 2. Inventarisatie actuele status in de lokalen, 3. Voorziet openslaand raam in de behoefte). Opmars bepalen, PCBO aanhaken Joop heeft gereageerd op het voorstel offerte luchtinlaat van wordt ingediend bij Claudia Vermeulen van PCBO. Softwarestoringen zijn opgelost. In de week van 19 maart inventariseren Petra (dinsdag) en Clarissa (donderdag) wat de huidige situatie is per lokaal Offerte is doorgestuurd naar Accres. Klachteninventarisatie resultaat: Droge lucht in lokalen en teveel koude lucht bij luchtuitlaat. Marian houdt het warm :Marian heeft een brief ontvangen van de Gemeente: -PCBO/ Accress mag direct de inblaasunit verplaatsen. -de Gemeente geeft geen toestemming voor klapramen/ openslaande deuren (het is maar de vraag of dit zal helpen, omdat de luchttoevoer dan extra verstoord zou kunnen worden). -op dit moment worden metingen luchtkwaliteit/ CO2 gehalte gedaan in verschillende groepen door een onafhankelijk bureau. -Jolanda geeft aan dat ook de warmte in bepaalde leslokalen een probleem is : We wachten nu op de uitslag van de metingen. Er worden geeikte themometers gevraagd, om de temperatuur te meten. Ria gaat signalen van collega s m.b.t. het klimaat verzamelen. Pagina 3 van 10

4 Datum en nr. 2013/ / / / / /08 Omschrijving Wie Status/opmerkingen Contact onderhouden met OR Marian S. en Ria Maryse 2013: we hebben de uitslag van de metingen niet ontvangen. Joke, Ria en Marian S. gaan gezamenlijk bespreken welke acties nog ondernomen kunnen en/of moeten worden genomen : Saskia is actiehouder van het onderwerp klimaat. Ze is hier druk mee aan de slag en loopt alle lokalen langs om klachten te inventariseren. Marian en Ria nemen contact met haar op om e.e.a. af te stemmen. 2013: Maryse nodigt OR uit om 2 vergaderingen gezamenlijk te starten met een kop koffie : Maryse checkt of het tweede gezamenlijke koffie-moment al is ingepland? Zo niet, dan plant Maryse deze bijeenkomst in overleg met de OR. Schoolgids digitaal Joke Mogelijkheden bekijken om aan in de schoolgids een zoekfunctie aan te brengen om het zoeken eenvoudiger te maken. Schoolgids planning 2014 Mathilde Schoolgids begin juni 2014 op de agenda zetten en dan lezen in delen. Schoolgids verlofaanvraag Joke Het formulier voor verlofaanvragen wordt apart als pdf geplaatst. GMR P-geleding Ronkje Overleggen met Ria en Jolanda wie deze taak op zich gaat nemen : Vanuit de P-geleding is er niemand in de GMR wil. Afgesproken is dat Ria invalt als Mirjam of Peter niet kunnen en tevens is afgesproken dat bij P- onderwerpen (advies of instemming) Ria zorgt voor input namens de P- geleding. Jaarplan bespreken met Joke: Bas - Andere schooltijden : Joke wil dit onderwerp eerst even aanzien, met het team bespreken en wordt in mei als onderwerp van gesprek opgenomen op de MRagenda. Pagina 4 van 10

5 Datum en nr. 2013/ / /11 Omschrijving Wie Status/opmerkingen - Evaluatie wijziging mgt. Structuur : deze evaluatie is in het MR Jaarplan opgenomen in juni 2014 en dit is akkoord. Peter - Visie Regenboog : Joke leest de visie en Peter geeft eventueel een toelichting. Het onderwerp wordt in december op de MR agenda geplaatst en Peter is de trekker. - Communicatietrainingen : de communicatietraining krijgt een vervolg in de vorm van een kanjertraining van 3 dagen. De ouders worden hier over geïnformeerd tijdens de ouderavonden en ook de TSO en de BSO worden hier bij betrokken. Het uiteindelijk doel wordt vooraf vastgesteld. - Schoolplan acties : Joke geeft aan dat ze het Schoolplan in de huidige vorm hanteert en gedurende het jaar haar visie loslaat op de uitvoering ervan. Info bulletin Marian S. Informeren bij Joke hoe en wanneer zij aanlevering wil van onderwerpen : de timing blijft hetzelfde. Bas bespreken met Joke Bas - Passend onderwijs Op agenda plaatsen (4 november) - Groeps-doorbroken werken Mathilde MR jaarverslag Besluiten (genomen) Datum Omschrijving Wie Status/opmerkingen en nr. B We breiden de actie-besluitenlijst weer uit met notulen Opnemen in jaarplan dat de MR de actie jouw baan, mijn Jan/Peter : op dit moment niets bekend over deze actie. Wachten tot er Pagina 5 van 10

6 Datum en nr / /02 Omschrijving Wie Status/opmerkingen baan van de PCBO blijft monitoren. GMR, deelname Onderzoek bij andere scholen hoe daar wordt omgegaan met vakantie in samenhang met (inhalen van) lesgebonden uren; welke alternatieven zijn er? Mirjam/ Peter Jan informatie komt, dan verder actie : Mirjam en Peter zijn bij GMR geweest. Onderwerp was o.a. project Sofie (een meerjarenproject tot 2016, ca 1.5 miljoen) en andere gelden van PCBO. Er is gesproken over deze gelden en de transparantie hiervan. De vraag is hoeveel geld aan welk onderwijsonderdeel besteed wordt en hoe dit geëxploiteerd wordt. Peter en Mirjam hebben de vraag bij het GMR gelegd wat hun visie tav totale communicatie is. Na overleg is besloten dat Peter en Mirjam deelnemen in de GMR. Er is overwogen om een geschikte, beschikbare kandidaat uit de P- geleding aan te stellen, maar de voorkeur gaat uit naar leden van de MR. De MR leden vonden het geen tekortkoming dat er niemand van de P deelneemt De directeuren gaan er verschillend mee om. Gewenst is één lijn vanuit PCBO. Binnenkort is er een beleidsochtend met alle directeuren en dan geeft P&O een toelichting. Jan verstrekt het antwoord aan het team Dit punt ligt bij jurist PCBO : Nog geen reactie van jurist PCBO, discussie volgt. P-geleding gaat brief schrijven naar CNV ivm verschil in praktische uitvoering binnen de PCBO. 15. Afgehandelde acties Nr. Omschrijving Wie Status/opmerkingen 2011 Allen Evaluatie MR verkiezingen ervaringen op papier zetten: draaiboek/ referentiemateriaal /opkomst/ verdeling over de Bas : opgeschoven naar de eerstvolgende vergadering : opgeschoven naar 29 maart Actie Roy : Roy reminden; Roy zal dit Pagina 6 van 10

7 Nr. Omschrijving Wie Status/opmerkingen groepen. T.b.v. vergelijkingsmateriaal voor de toekomst. Roy stuurt e- mail met verzoek om reactie. Marian S Allen Johan Bas/Allen nog oppakken : Marian vraagt het draaiboek van de vorige keer op bij Johan. Marian stuurt het draaiboek op naar alle MR-leden. Via de mail reageren de MR-leden op dit stuk (reacties / ervaringen) Johan mailt nieuwe lijst van aftreden Bas mailt draaiboek, alle MR-leden sturen per akkoord en/of opmerkingen : geen nieuwe aanmeldingen bij de P-geleding, dus geen mutaties. Bij de O-geleding heeft 1 ouder zich aangemeld : 5 kandidaten voor 2 vacatures bij de O- geleding: verkiezingen Meelezen schoolgids Bas Johan, Ria en Marian P : aan Jan aangeven dat we allemaal de schoolgids gaan lezen en dat Johan de opmerkingen gaat verzamelen : deadline voor de schoolgids is 29-06, signalen voordien naar Johan! Formatieplan Bas : gesproken is over het nieuwe formatieplan zoals dat door Jan is aangeleverd bij Bas. Afgesproken is dat we daar met Jan verder over doorpraten : gesprek in kleiner comité heeft advies over communicatie opgeleverd. In januari opnieuw op agenda Onvrede over invulling van klassen is niet des MR s, wel gesproken over communicatie hieromtrent. Individuele signalen zijn goed afgehandeld Evalueren directie- en managementstructuur Strategisch 4-jarenplan De Regenboog Bas Jan : Bas vraagt Jan hoe hij de directie- en managementstructuur gaat evalueren : in september op agenda Het visie document wordt op de vergadering van 25 oktober besproken. Pagina 7 van 10

8 Nr. Omschrijving Wie Status/opmerkingen Vergaderdata 2012/2013, Marian Locatie 1 e vergadering (etentje) bepalen Opzet aanpassing Jaarplan Mirjam 2012/ Herdenking s-heerenloo op 4 oktober Johan Johan woont de herdenking bij in plaats van de OR gereed Cursus MR Marian S Navragen of de cursus bij het PCBO ook dit jaar gegeven wordt cursus is via Leerplein gerealiseerd voor nieuw MR- lid, verder geen behoefte aan een cursus op dit moment. Gereed Gmail account op de website plaatsen Maryse Johan Maryse past wachtwoord aan en stuurt handleiding rond. Gerealiseerd Jaarverslag Jan Is geplaatst. Voor 2012/ Evaluatie combiklassen Ria, Martin Jan : Jan heeft een verslag/rapport dat op de agenda van 12 maart wordt geplaatst. Afgesproken is om het stuk gelijktijdig met de agenda toe te sturen : UL123 wordt gevraagd om een actieplan op te stellen. Opnemen tekst in de INFO / / /01 Marian S. Visiestuk Jan/ Peter Actie afgehandeld. Visie-stuk plaatsen op de agenda na de zomervakantie. Inventarisatie (maart) bij Petra, de gevolgen van het onderwijsteam over Clarissa, vakantierooster voor parttimers wordt vakantierooster en gevolgen Marian en onderzocht ter voorbereiding op het voor parttimers Jolanda nog op te stellen vakantierooster De parttimers hebben de voorkeur voor geen verlengde mei vakantie. Met deze voorkeur wordt rekening gehouden als dit mogelijk is. Er is een GMR themabijeenkomst over Actie afgehandeld. Petra, Mirjam Afgesproken is dat Petra Marian P. vraagt en Mirjam vraagt Peter. Petra, Marian S. en Mirjam kunnen niet die Pagina 8 van 10

9 Nr. Omschrijving Wie Status/opmerkingen andere schooltijden op 3 april Misschien kunnen we informatie brengen en/of halen. avond Er heeft een uitwisseling van gegevens plaatsgevonden /02 Johan vraagt Jan of er al duidelijkheid is over hoe de taken van Joop vanaf 1 mei worden opgevangen Johan, Bas RvB komt met een oplossing. Bas belt met hem Ouders en personeel benaderen om zich kandidaat te stellen voor MR per nieuwe cursusjaar. Johan, Marian S Johan mailt collega s. Marian S doet in een info een oproep voor de ouders /01 Schoolgids agenderen voor MR Johan Ria, Mathilde en Johan gaan de gids lezen /02 Formatieplan agenderen voor MR Johan / /04 Aanleveren bespreekpunten voor overleg Bas met Joke Pennings Uitnodiging aan Joke Penning MR- overleg Allen aan Bas Voor Jan Bas Voor 2012/ De OR heeft het beheer van de gelden ondergebracht in een stichting Peter/Maryse OR heeft stukken nog niet aangepast, maar willen dit wel. Nemen contact met ons op voor een afspraak Er is een mail verstuurd, maar er is nog geen reactie terug ontvangen Op 9 januari 2013 is er overleg met de OR. Dan zijn de stukken ook aangepast : Brief OR ontvangen, er wordt opnieuw contact gezocht : Peter en Maryse nodigen Pagina 9 van 10

10 Nr. Omschrijving Wie Status/opmerkingen zich uit voor het komende overleg van de OR Maryse en Peter hebben inmiddels met OR gesproken: Huishoudelijk reglement is aangepast, maar men was vergeten dit door te geven, na tulpvakantie volgt vervolg van het gesprek : dit punt agenderen voor MR overleg : Kascontrole OR: hier zit 1 iemand bij uit de MR De ouderbijdrage moet worden vastgesteld door de MR. Peter geeft aan dat het H.R. van de OR wellicht nog moet worden aangepast. Pagina 10 van 10

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Aanwezig Ouderraad: Eveline van Oordt, Marie-Louise de Lange, Cindy Saez, Chantal Ladenius, Chantal Penning, Gerard Asselman, Sai Kwang Liu, Jeroen Koomen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html pagina 1 van 6 Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van het Etty Hillesum Lyceum, gehouden op dinsdag 7 december 2004 te Deventer. Aanwezig: Personeelsgeleding: (secretaris), Paul van

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Commissie 1 e -2 e lijn ZGT

Commissie 1 e -2 e lijn ZGT Commissie 1 e -2 e lijn ZGT 2009 Januari 2009 Almelo Onvoldoende bezetting SEHA Gewijzigde oncologiebespreking (huisartsen worden niet meer uitgenodigd) Verbinding Commissie en ZGT Overleg georganiseerd

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Vergaderdatum: 22-07-2010 Verslagdatum: 26-07-2010 Locatie: Adres: Aanwezig: Afwezig: Cubiss Statenlaan 4, Tilburg Voorzitter: Notulist: Henriëtte

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2014 Aanwezig: CvB/Staf: C. Biersteker, A. Cuppen, K. Janssen, R. van Mil, L. Philipsen, A. Steenbakkers, A. Smits, E. Sweelssen, E. van

Nadere informatie

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum 1 Maastricht, december 2013 Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten.

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten. Notulen van de GMR-vergadering van 24-03-2015 Aanwezig, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 13e vergadering

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie