Medezeggenschapsraad PCBO De Regenboog. Jaarplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medezeggenschapsraad PCBO De Regenboog. Jaarplan 2011-2012"

Transcriptie

1 1 Inleiding Het schooljaar is afgesloten met een jaarverslag. In dat verslag is aangegeven, dat de MR voor komende schooljaren gaat werken met jaarplannen. Het schooljaar is het eerste jaar waarin dat gaat gebeuren. 1.1 Doelen Een belangrijk doel en thema voor de komende schooljaren is professionalisering. Hieronder wordt zowel het verder professionaliseren van de interne processen van de MR zelf begrepen als het verder verbeteren en inrichten van de relatie tussen de MR enerzijds en de directie en/of het bestuur anderzijds. Verder zal dit thema ook als leidraad worden gehanteerd in de beoordeling van de activiteiten en resultaten van de directie waar deze de toezichthoudende rol van de MR raken. Verder is een doel voor de MR het vergroten van de zichtbaarheid. De MR heeft een aantal doelgroepen waarin zij zich in haar communicatie op richt. Om deze communicatie effectief te laten zijn, is het nodig, dat de MR ook zichtbaar is voor haar doelgroepen. In het schooljaar is door de MR een communicatieaanpak opgesteld. Het daadwerkelijk hanteren van deze aanpak is echter niet altijd gelukt. Voor de komende schooljaren wordt daarom meer gestuurd op het werken volgens deze aanpak. Indien nodig zal de aanpak worden bijgesteld als dit voor het effectief bereiken van de doelgroepen noodzakelijk mocht blijken. Een laatste doel is kwaliteitsverhoging. Met kwaliteit wordt bedoeld dat de activiteiten van de MR tijdig, correct en volledig zijn uitgevoerd. 1.2 Resultaten De hiervoor benoemde doelen gelden voor meerdere jaren. Voor het schooljaar worden deze als volgt geconcretiseerd. de MR zal voor de verslaglegging van haar vergaderingen niet langer gebruik maken van notulen maar van een besluiten- en actiepuntenlijst; de besluiten- en actiepuntenlijst zal uiterlijk drie werkdagen na de betreffende MR-vergadering beschikbaar zijn via de afgesproken kanalen; de gemaakte (proces)afspraken en termijnen in het MR-reglement en het huishoudelijk reglement worden in alle gevallen gehandhaafd tenzij vooraf in overleg met betrokken partijen tot andere afspraken is gekomen; bij de taakuitoefening werkt de MR volgens de eigen afspraken m.b.t. taak- en werkverdeling de aanbieding (ter instemming en/of advisering) aan de MR van notities etc. zal door de aanbiedende partji voorzien worden van een oplegger. Deze oplegger fungeert daarmee voor alle partijen tevens als checklist; de MR zal haar adviserende, instemmende en toezichthoudende taken uitoefenen vanuit het principe van rolvastheid; de MR wil de directie pro-actief adviseren over beleidszaken onder het motto "helpen maar niet overnemen". er zal een ouderpanel uitgevoerd zijn (het onderwerp zal nader bepaald worden); Pagina 1 van 6

2 door de MR worden alle in de communicatieaanpak aangegeven comunicatiemomenten ook daadwerkelijk ingevuld; met de directie is een vast verschijningsschema voor de Info met deadlines voor aanleveren van copy afgesproken; door de MR is in elke Info een stuk geplaatst; 1.3 Vergaderschema De vergaderdata zijn afgestemd met het vergaderschema van de GMR zodat er geen overlappingen zijn in vergaderdata. De onderwerpen voor de verschillende vergaderingen volgt uit het de ervaringen van voorgaande jaren en de op dit moment onderhanden zaken. Daarnaast zullen gaandeweg het jaar nieuwe onderwerpen opkomen. Concreet levert dit navolgend vergaderschema op: Vergaderdatum Notuleren Openen en afsluiten Hoofdpunten agenda maandag. ad hoc ad hoc Start van het nieuwe jaar Jaarplanning voor het nieuwe schooljaar (concept) Verkiezingen MR leden Jaarverslag van de MR schooljaar 2010/2011 dinsdag, Mirjam Johan Introductie nieuwe leden 20 september 2011 Inventarisatie scholingsbehoefte en kennisontwikkeling MR leden Jaarplan, mn. Taakverdeling binnen MR (definitief) Jaarverslag jaarschijf 2010/2011, incl. planning schoolplan jaarschijf 2011/2012 woensdag, Maryse Marian P. Financieel jaarverslag en begroting MR 26 oktober 2011 Evt. MR cursus PCBO 1 e tussentijdse evaluatie nieuwe directie- en managementstructuur Schoolplan 2011/2012 donderdag, Johan Ria MR Reglement + Huishoudelijk reglement 24 november 2011 Voorstel ouderpanel Financieel jaarverslag en begroting OR Schoolplan 2011/2012 maandag, Bas Petra 2 e tussentijdse evaluatie nieuwe directie- en 19 december 2011 managementstructuur Schoolplan 2011/2012 dinsdag, Petra Jolanda Schoolplan 2011/2012 (evaluatie 24 januari, 2012 totstandkoming) woensdag, Martin Mirjam Tussenboog (Kwaliteit, jaarverslag en 29 februari, 2012 begroting) Schoolbegroting 2012/2013 (indien beschikbaar, ter info) donderdag, Mirjam Simone Vakantierooster (margedagen) 2012/ maart, 2012 Formatiebegroting 2012/2013 Input van? Roy Roy/Johan Roy/Johan Allen Johan Martin Roy Allen OR Bestuur Tussenboog Pagina 2 van 6

3 Vergaderdatum Notuleren Openen en Hoofdpunten agenda Input van? afsluiten maandag, 23 april, 2012 Jolanda Martin Vooruitblik verkiezingen (vlg Rooster van aftreden) Formatie begroting 2012/2013 Johan dinsdag, 22 mei, 2012 Peter Clarissa Schoolgids Formatieplan 2012/2013 woensdag, Marian S. Ria Eindevaluatie nieuwe directie- en 21 juni 2012 managementstructuur juni/juli 2012 informele afsluiting schooljaar 2 Communicatiestrategie Doelgroep Ouders Leerkrachten Directie c.s. Onderwerp Bestaansrecht en taken 1.2 Werking en doe MR Algemeen kader en plaats MR Regenboog in PCBO Apeldoorn Samenstelling en organisatie/verdeling van taken MR-vergaderingen Info Jaardoelen MR en terugblik afgelopen jaar 3.1 Agenda MR-vergadering Besluiten etc. naar thema Info Besluiten en actielijst persoonlijk publicatieborden 3 Taakverdeling / werkgroepen 3.1 Intern Voorzitter Roy Boxman Johan Nekkers Secretaris Johan Nekkers Bas ter Weel Penningmeester Martin Buitink Marian Pronk Stukjes Info Roy Boxman Marian Sempel Achter O-geleding geinformeerd houden over zaken uit MR; Opstellen en redactioneel controleren Reglementen Maryse van Assenbergh Petra Spijkerman MR reglement en Huishuidelijk reglement; Begrijpen we de rechten en plichten van de MR; Inhoud kennen en toepassen Pagina 3 van 6

4 Notuleren Conform schema in dit jaarplan in paragraaf 1.3 Johan Nekkers Invulling geschiedt conform rooster zoals elders in dit jaarplan aangegeven. Bij verhindering is het primair de verantwoordelijkheid van de initieel opgestelde notulist om voor vervanging te zorgen Publicatie Notulen Clarissa Pahud Marian Pronk Tijdige publicatie op publicatie borden Website Roy Boxman Maryse van Assenberg Rooster van Aftreden MR-leden Johan Nekkers Scholing MR leden Johan Nekkers Initiatief en Coordinatie Opening/sluiting Vergadering Internet Research MR Conform schema in dit jaarplan in paragraaf 1.3 Allen Invulling geschiedt conform rooster zoals elders in dit jaarplan aangegeven. Bij verhindering is het primair de verantwoordelijkheid van het initieel opgestelde MR-lid om voor vervanging te zorgen 3.2 Extern Algemene schoolaangelegenheden Inzet van ouders t.b.v. de school Veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid Relatie MRreglement (art.) + bevoegdheid Roy Boxman Petra Spijkerman art. 21 sub a, b, c art. 22 sub b, c, d, e, i (Advies MR Instemming O- Peter Messerschmidt Maryse van Assenbergh art. 21 sub d art.24 sub f (Instemming O- Johan Nekkers Bas ter Weel art. 21 sub e art.22 sub m en n Financiën Martin Buitink Marian Pronk art. 21 sub f art.22 sub a Personele aangelegenheden Marian Pronk Ria van Eede art. 22 sub g en h art.23 sub a, b, d, g en h (Instemming P- Naast communicatie van de school richting doelgroepen (ouders, leerkrachten, MR, OR etc.), vallen hieronder ook onderwerpen als schooldoelstellingen, schoolplan en -reglement, leerplan, onderwijs- /examenregeling, zorgplan en fusiezaken Hieronder vallen o.m. de Tussenboog aangelegenheden, OR-aangelegenheden, Ouderpanels. Het gaat hier o.a. ook om het verkeersveiligheidsbeleid Hoe toetst de MR het Financieel beleid van de school. Naast het financiële beleid valt onder deze taak ook sponoring, reclameinkomsten etc. Oftewel: alle geldstromen die ten bate van de school komen Dit onderwerp betreft benoeming/ontslag/taakverdelin g van de schoolleiding, vakantieregeling etc. plus alle instemmingszaken voorbehouden aan de P- geleding. Coordinatie werven deelnemers P- en O- geleding Pagina 4 van 6

5 Leerlingaangelegenheden GMR Relatie MRreglement (art.) + bevoegdheid Martin Buitink Mirjam Post art. 22 sub i art. 24 sub a, c, d, g, h, j, k(instemming O- Petra Spijkerman Annet Klaver Ria van Eede Jolanda Töpfer Het betreft hier alle onderwerpen die aan instemming van de O-geleding onderworpen zijn. O.a. vallen hieronder BSO aangelegenheden, maar ook de +school. Vergaderingen bijwonen, mondeling verslag uitbrengen en verspreiding notulen Pagina 5 van 6

6 Bijlage: GMR jaarplanning datum dag tijd van tijd tot groep locatie 1-sep Donderdag 20.00? DB bij iemand thuis 22-sep Donderdag 19.30? GMR PCBO Jean Monnetpark 27 4-okt training MR-GMR 11-okt training MR-GMR 12-okt Woensdag RvB-DB PCBO Jean Monnetpark okt Donderdag 20.00? DB bij iemand thuis 3-nov Donderdag 19.30? GMR PCBO Jean Monnetpark nov Donderdag 20.00? DB bij iemand thuis 15-dec Donderdag 19.30? GMR PCBO Jean Monnetpark jan Donderdag 20.00? DB bij iemand thuis 18-jan Woensdag RvB-DB PCBO Jean Monnetpark 27 2-feb Donderdag 19.30? GMR PCBO Jean Monnetpark feb Donderdag 20.00? DB bij iemand thuis 15-mrt Donderdag 19.30? GMR PCBO Jean Monnetpark mrt Woensdag RvB-DB PCBO Jean Monnetpark 27 5-apr Donderdag 20.00? DB bij iemand thuis 26-apr Donderdag 19.30? GMR PCBO Jean Monnetpark mei Donderdag 20.00? DB bij iemand thuis 6-jun Woensdag RvB-DB PCBO Jean Monnetpark jun Donderdag 19.30? GMR PCBO Jean Monnetpark 27 Pagina 6 van 6

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van OBS Bargerpaske behorend tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) Versie datum: 24-6-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Breda, juni 2014 Inleiding Dit jaarverslag is van de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool in Breda, over het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 (Boven Esmeralda Daniels, Monique Hodiamont Onder v.l.n.r. Suzanne Meijs,, Johanny Lonussen, Marc Lindelauf, Peggy Huntjens) School

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: a. leerlingen: alle ingeschreven kinderen van

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

MR-reglement van [naam van de school] Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Begripsbepaling

MR-reglement van [naam van de school] Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Begripsbepaling MR-reglement van [naam van de school] (vastgesteld d.d. 18-06-2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Begripsbepaling Hoofdstuk 2: De Medezeggenschapsraad 2. Medezeggenschapsraad 3. Omvang en samenstelling

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs Besturen op hoofdlijnen Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs De bestuurlijke organisatie van het primair en het voortgezet onderwijs is aan het veranderen. Veel besturen

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie