Goederenrecht en zekerheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goederenrecht en zekerheden"

Transcriptie

1 Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: Goederenrecht en zekerheden Goederenrecht en zekerheden Vermogen als verhaalobject Vermogen = geheel van goederen en rechten (in geld waardeerbaar) die toebehoren aan een rechtssubject (bijgevolg: zowel materieel als immaterieel)! Vermogen is gebonden aan rechtssubject - Ieder persoon heeft vermogen sinds geboorte (zelfs voor geboorte Art. 328/725/906 BW) = kan ook negatief saldo bedragen - Ieder persoon heeft slechts één vermogen (Art. 7 Hyp. W) = men kan dus geen zaken afzonderen! Vermogen is een fundamenteel recht --> dient om inkomsten te ontvangen en schulden te betalen Functie: verhaalsobject voor schuldeisers aan het rechtssubject Art 7 Hyp. W Kenmerken: - Gedwongen tenuitvoerlegging (uitwinning) = uitvoerbare titel Voorbeeld: schuldeiser stuurt deurwaarder -> goederen worden verkocht -> beslagleggende schuldeiser wordt betaald met opbrengsten - Collectieve procedures Voorbeeld: faillissement is automatisch beslag van alle goederen van gefaillieerde met als doel schuldeisers te vergoeden Inhoud van verhaalsobject - Alle goederen en rechten (in geld waarneembaar) die aan schuldenaar behoren! Ook zaken die pas tot vermogen hoorden na dat schuld ontstond! Ook zaken die zich bij derden bevinden! Ook vorderingen v/d schuldenaar op zijn schuldenaars! Niet voor zaken die per wet niet inbeslagneembaar zijn - Niet-goederen die verdwenen zijn uit het vermogen BEHALVE: - de overdracht door schuldenaar aan de schuldeiser niet tegenwerpelijk is omdat niet is voldaan aan de voorwaarden voor tegenwerpelijkheid (zie bv. art. 1 Hyp.W. voor onroerende goederen - de schuldeiser er in slaagt via de pauliaanse vordering de overdracht niet tegenwerpelijk te maken bij bedrieglijke miskenning van zijn rechten

2 - Bij veinzing heeft de derde (o.a. schuldeiser) het recht zicht de beroepen op de werkelijke situatie OF op de geveinsde situatie Gelijke berechtiging van schuldeisers t.a.v. vermogen = volgorde van "terugbetaling - Wie eerst komt, eerst maal - Bij samenloop van schuldeisers, gelijke behandeling (voorbeeld: faillissement) = elke schuldeiser krijgt deel in verhouding tot zijn vordering van opbrengst van uitwinning! Uitzonderingen bij samenloop van schuldeisers Voorrecht (recht dat een schuldeiser voorrang verleent): = algemene voorrechten: slaan op alle goederen (of alle (on)roerende goederen) van een schuldeiser = bijzondere voorrechten: slaan op welbepaalde goederen Zakelijke zekerheden op grond van een overeenkomst = pand: op roerende goed = hypotheek: op onroerend goed = bevoorrechte schuldeisers (andere: chirografaire schuldeisers )! persoonlijke zekerheden (bv. borgstelling): geen uitzondering op gelijke behandeling maar schuldeiser krijgt er schuldenaar (en dus een bijkomend vermogen bij om er zich op te verhalen) Vorderingsrechten of persoonlijke rechten = rechten die aan aanspraak geven op een prestatie vanwege een persoon (een doen, geven of nalaten) Zakelijke rechten = rechtstreekse aanspraak van persoon op een zaak Deze "zaken" (goederen) deelt men in: - eigenlijke zakelijke rechten (zakelijke hoofdrechten) - accessoire zakelijke rechten (zakelijke zekerheden) Zakelijke hoofdrechten = verlenen recht van genot op een zaak (al dan niet gepaard met bezit) - hebben zelfstandig bestaan - kunnen op zelfstandige wijze overgedragen worden Omvat volgende domeinen: - eigendomsrecht - mede-eigendom - vruchtgebruik - recht van gebruik en bewoning - recht op gebruik van gemeenschapsgoederen - erfdienstbaarheden - recht van erfpacht - recht van opstal

3 Zakelijke zekerheidsrechten = zakelijke rechten die er toe strekken om de nakoming v/e schuld te verzekeren --> verlenen recht om als eerste uitbetaald te worden uit de opbrengst v/h goed met betrekking Omvat volgende domeinen: - bijzondere voorrechten - hypotheek - het pand! Geen theoretisch onderscheid tussen zakelijke rechten en vorderingsrechten Een volgrecht = typisch kenmerk van zakelijke rechten = zakelijke rechten zijn tegenwerpelijk - kunnen ingeroepen worden tegen de derde-verkrijger v/h goed! Bij vorderingsrechten is dit niet zo: enkel verplichtingen voor degene die ze aangaat = niet automatisch effect voor derde-verkrijger! Volgrecht niet absoluut voor alle zakelijke rechten = tenietgedaan wat betreft derde-bezitter ter goedertrouw (2279 BW)! Er zijn ook persoonlijke rechten met volgrecht Voorbeeld: huurrecht --> huurder kan huurrecht inroepen tegen degene die het goed kocht v/d verhuurder Onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke rechten heeft invloed op verjaring rechtsvoerderingen Zakelijke rechtsvorderingen = vorderingen met als voorwerp het uitoefenen, erkennen en verdedigen van zakelijk recht Voorbeeld: vordering tot opeising v/e eigendomsrecht Verjaring: - Verjaren in principe na 30 jaar (Art BW) Beperking: - Recht van voorrang = insolvabiliteit v/d houder v/d zaak --> de houder v/h zakelijk recht mag zijn goed terugnemen zonder onderworpen te zijn aan de regel v/d pondspondsgewijze verdeling v/d activa voorrang! Oudste recht heeft voorrang (bij twee zakelijke rechten)! Rang wordt bepaald door aard v/d schuldvorderingen waarop ze betrekking hebben

4 Persoonlijke rechtsvorderingen = vorderingen waarop men aanspraak maakt op prestatie v/e andere persoon Voorbeeld: iets geven, iets doen, iets niet te doen Verjaring: - Verjaren in principe na 10 jaar (2262bis BW) Beperking: - Onbeperkt: contractvrijheid --> partijen die contracteren vrij juridische verhoudingen creëren die niet door de wetgever zijn voorzien! Wel rekening houden met beperkingen die voortvloeien uit bepalingen van dwingend recht en van openbare orde! Regel van gelijkheid tussen schuldeisers --> persoonlijke gerechtigden zullen slechts kunnen delen NADAT zakelijk gerechtigden werden betaald Hoofdstuk 1: Indeling van goederen Zowel lichamelijk als onlichamelijke goederen (rechten en rechtsvorderingen) kunnen - roerend zijn - onroerend zijn! Belangrijk voor de overdracht v/d goederen --> voorbeeld ander publiciteitregime --> andere bezitsbescherming --> andere verkrijgende verjaring --> andere zekerheidsrechten --> andere procedure van beslag --> andere regels bij erfrecht Relatief weinig aandacht voor roerende goederen in BW (Onroerende goederen zoals gronden, gebouwen,... werden gezien als economisch belangrijk)! Nut van roerende goederen niet te onderschatten in vermogen = waarde roerende goederen nam toe door ontwikkeling handel, nijverheid en bij het belang van vennootschappen Hoofdstuk 2: Zakelijke rechten Eigendomsrecht Artikel 544 BW Eigendom is het recht op de meest volstrekte wijze v/e zaak het genot te hebben en daarover te schikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen --> Meest uitgebreide en volmaakte zakelijke recht --> Heef betrekking op het eigen goed --> Andere zakelijke rechten zijn beperkte zakelijke rechten --> Andere zakelijke rechten hebben betrekking op andermansgoed

5 Bevoegdheden van eigenaar - Gebruiken/beheren --> materiële handelingen mag stellen en rechtshandelingen die het kapitaal v/h goed niet aantasten --> beheer: het toekennen van persoonlijke rechten op het goed aan derden (huurrecht) (huurrecht mag niet langer dan 9 jaar duren) - Genot --> eigenaar mag opbrengsten v/d zaak innen! Natuurlijke vruchten (voorbeeld: oogst van boomgaard)! Burgerlijke vruchten (voorbeeld: huur, interest,...) - Beschikking --> daden van beschikking bevatten materiële handelingen die de kapitaalwaarde v/e goed aantasten --> daden van beschikking bevatten rechtshandelingen waarmee zakelijke rechten worden toegestaan op een goed (ten voordele v/e derde) Beperkingen aan het eigendomsrecht - Rechtsmisbruik --> foutief aantasten van rechten van andere personen (Art BW) = men zal schadevergoeding eisen --> onredelijke uitvoering v/h eigendomsrecht mag niet = recht uitoefenen met loutere bedoeling om derde schade toe te brengen = bij verschillende wijzen van rechtsuitoefening kiezen voor de manier die derde het grootste nadeel oplevert = eigenaar oefent recht uit en voordeel is onevenredig met nadeel voor betrokken derde -> gaat kennelijk de grenzen te buiten van normale uitoefening "Pater familias" Voorbeeld: - Ophangen van lichtbord voor dat van een buur, wanneer er genoeg plaats is voor beide! Rechter bevindt rechtsmisbruik: herleidt uitoefening tot normale proporties - Publiekrechtelijke beperkingen Overheid legt beperkingen op het eigendomsrecht in algemeen belang Voorbeelden: --> onteigening aan strike voorwaarden --> beperkingen uit stedenbouwkundige reglementering --> beperkingen uit milieuwetgeving --> openbare erfdienstbaarheden tot algemeen nu

6 Eigendomsverwerving Verschillende manieren tot het verkrijgen van eigendom - afgeleide eigendomsverwerving: overdracht eigendomsrecht van titularis naar andere Voorbeeld:overeenkomst (verkoop, schenking) of overheidsingrijpen (onteigening)! Kan ook via rechtsfeit: erven na overlijden - oorspronkelijke vormen van eigendomsverwering: verwerven van eigendom dat voorheen van niemand was, was achtergelaten of veloren of waarbij de vorige eigenaar zijn eigendomsrecht niet meer bestendig uitoefende Voorbeelden: toe-eigening, verloren en achtergelaten voorwerpen, natrekking,... (pagina 148) Bezit en verkrijgende verjaring = bezit kan leiden tot verwerven van eigendom MAAR: bezit eigendom NIET VOLLEDIG GESNAPT Bezit: feitelijke macht v/e persoon over een zaak --> persoon kan handelingen uitvoeren met bedoeling de feitelijke macht voor zichzelf en voor eigen rekening uit te oefenen! Bezit heeft feitelijk en intentioneel element Feitelijk element: bezitter heeft feitelijke heerschappij over het goed --> goed is onder hem en hij heeft zakelijk recht op het goed Intentioneel element: degene die het goed onder zich heeft, beschouwt zichzelf als titularis v/h zakelijk recht dat het voorwerp in zijn bezit is --> beide elementen vaak samen van toepassing (Art BW) Intentioneel element duidt verschil aan tussen bezit en detentie --> detentie (houderschap): zaak onder zich voor rekening v/d eigenaar Bij eigendom is het materieel element van bezit aanwezig, maar niet het intentioneel --> een detentor kan geen eigenaar worden door verkrijgende verjaring Voorbeeld: huurder is detentor Bezit kan uitgeoefend worden - te goeder trouw - te kwader trouw Bezit te goeder trouw: bezitter weet niet en behoort ook niet te weten dat hij een goed verkregen heeft van een niet-eigenaar Bezit te kwader trouw: bezitter weet of redelijkerwijze had moeten weten dat hij het goed verkreeg v/e niet-titularis Voorbeeld: fiets kopen waarvan je weet dat hij gestolen is --> koper en verkoper zijn BEIDE te kwader trouw! Men kan zich beroepen tegen te kwader trouw via Art BW

7 Bezit te goeder trouw en bezit te kwader trouw zal belang hebben voor de toepassing v/d verkorte termijnen bij verkrijgende verjaring Bezit kan verschillende vormen aannemen - deugdelijke vorm - gebrekkige vorm Deugdelijk bezit: bezit is vrij van bezitsgebreken --> Art BW Voorwaarden: bezit moet voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig zijn --> Voortdurend: bezitter oefent macht uit zonder onderbreking --> Vreedzaam: er mag geen daad van geweld zijn bij aanvang v/h bezit --> Openbaar: bezit wordt veruitwendigd, het mag niet verborgen zijn voor zij die er belang bij hebben een einde te maken aan het bezit --> Ondubbelzinnig: gedragingen van bezitter moeten zonder twijfel duiden op bezitsuitoefening (als uiting van verschillende aanspraken)! Alleen een deugdelijk bezit kan leiden tot eigendom door verkrijgende verjaring Verkrijgende verjaring: middel om, door verloop van zekere tijd en onder de voorwaarden die de wet bepaalt, iets te verkrijgen (Art BW) --> door ongestoord bezit v/e bepaald goed gedurende een bepaalde termijn vol te houden, kan men eigenaar worden Onroerende goederen Voor onroerende goederen gelden volgende termijnen voor de verkrijgende verjaring: - 30 jaar bij bezit te kwader trouw - 10 jaar bij bezit te goeder trouw (als de werkelijke eigenaar in het rechtsgebied v/h hof van beroep woont waarin het goed is gelegen) - 20 jaar bij bezit te goeder trouw (indien bovenstaande stelling niet het geval is) Art BW! Verkrijgende verjaring veronderstelt een deugdelijk bezit (Art BW)! Verjaring op grond van detentie of grond van ondeugdelijk bezit is uitgesloten Roerende goederen Deugdelijk bezit van roerende goederen leidt tot verkrijgende verjaring na verloop van 30 jaar --> UITZONDERINGEN: verkorte verjaringstermijnen Art Bezitter te goeder trouw kan onmiddellijk eigenaar worden, ook al verkreeg hij de goederen v/e nieteigenaar indien volgende voorwaarden zijn voldaan - het gaat om lichamelijke goederen (materiële goederen) - een daadwerkelijk en deugdelijk bezit - de bezitter is te goeder trouw

8 Vrijwillig bezitsverlies: oorspronkelijke eigenaar raakt vrijwillig buiten het bezit van roerende lichamelijke goederen (hij heeft GEEN volgrecht) Voorbeeld: je huurt fiets aan iemand en die persoon verkoopt die fiets door aan een derde --> derde wordt onmiddellijk en definitief eigenaar v/d fiets! Oorspronkelijke eigenaar kan wel va contractuele rechten proces starten t.o.v. huurder Onvrijwillig bezitsverlies: uitzondering op Art eerste lid BW Voorbeelden: bezitsverlies door diefstal of verlies --> eigenaar kan het goed "terug opeisen" gedurende drie jaar van het bezitsverlies! Na drie jaar vervalt dit recht! UITZONDERING: bankbiljetten kan men NIET terugvorderen bij verlies of diefstal Is de bezitter te kwader trouw, maar wel sprake van deugdelijk bezit, dan kan hij na dertig jaar eigenaar worden door verkrijgende verjaring Vruchtgebruik Vruchtgebruik is het recht om tijdelijk v/e zaak waarvan een ander eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, maar onder de verplichting om de zaak zelf in stand te houden (Art. 578 BW) Men deelt het eigendomsrecht op tussen eigenaar en vruchtgebruiken --> vruchtgebruiker krijgt het gebruik --> vruchtgebruiker krijgt het recht om de vruchten (genot) te innen --> eigenaar behoudt het beschikkingsrecht Rechten van vruchtgebruiker en blote eigenaar zijn complementair (vormen eigendomsrecht) Vruchtgebruik = zakelijk recht op andermans goederen --> geldt zowel voor roerende als onroerende goederen! Vruchtgebruik is een tijdelijk recht --> Maximumduur: levensduur v/d vruchtgebruiker (Art. 617 BW) --> Maximumduur voor rechtspersonen: 30 jaar (Art. 619 BW)! Op het einde v/h vruchtgebruik moet de vruchtgebruiker het goed teruggeven aan de blote eigenaar --> blote eigenaar verwerft weer volledig eigendom! Vruchtgebruik vaak ook onderhoudsfunctie --> bij overlijden, vervalt de nood aan onderhoud en verdwijnt het recht op vruchtgebruik

9 Erfdienstbaarheden Een erfdienstbaarheid is een last die op een lijdend erf wordt gelegd tot het gebruik en het nut v/e erf dat aan een andere eigenaar toebehoort (Art. 637 BW) Voorwaarden voor erfdienstbaarheid als zakelijk recht - twee verschillende erven - verschillende eigenaars - het ene erg staat ten dienste van het andere Erfdienstbaarheid is een onroerend zakelijk recht --> wordt opgelegd aan onroerend goed (lijdend erf)! Nooit aan een persoon MAAR: eigenaar zal wel moeten dulden dat het minder nut kan halen uit zijn erg --> hij zal moeten dulden dat eigenaar heersende erg een bepaald gebruik maakt v/h lijdende erg Voorbeeld: het gebruiken van zijn erf om toegang te krijgen tot de openbare weg --> of hij zal moeten dulden dat hij een bepaald gebruik niet kan maken van zijn erf Voorbeeld: boven een bepaalde hoogte bouwen waardoor uitzicht van heersende erf kapot gaat Erfdienstbaarheid is dus steeds ten goede v/e ander onroerend goed, heersende erf! Het is een bijkomstig zakelijk recht en kan eeuwigdurend zijn (Art BW) Vaak worden er ook persoonlijke overeenkomsten gesloten, verplichte nakoming is dan niet nodig, zonder beroep te doen op erfdienstbaarheden Hoofdstuk 3: Zekerheden Zekerheid = rechtsfiguur die het verhaalsrecht v/d schuldeiser versterkt bij het innen van zijn schuldvordering --> kan via het verkrijgen van zakelijk recht (zakelijke zekerheid) --> kan via bijkomende schuldenaar die instaat voor schuld (persoonlijke zekerheid) Persoonlijke zekerheden Persoonlijke zekerheid = rechtsfiguur die tot doel en met gevolg heeft aan de schuldeiser een bekomende schuldenaar te bezorgen op wiens vermogen hij de schuldvordering kan verhalen Voorbeeld: borgtocht = overeenkomt waarbij iemand (de borg) zich verbindt voor andermans schuld in het geval deze zelf daaraan niet voldoet --> bindt een derde t.o.v. de schuldeiser om de schuld v/d schuldenaar te betalen (Art BW) De borg bindt zich tot andermans schuld Hoofdschuldenaar heeft eigen schuld

10 ! Borgtocht is steeds een bijkomstig contract bij het hoofdcontract Art BW! Borgstelling is subsidiair --> borg kan eisen dat schuldeiser zich eerst tot de hoofdschuldenaar richt, dan tot de borg! Indien de schuldeiser dit niet doet, kan de borg zich beroepen op voorrecht van uitwinning --> hij kan de schuldeiser eisen om aan te tonen dat hij eerst de hoofdschuldenaar benaderde! Niet het geval bij een hoofdelijke borgstelling Art BW! Bij verschillende borgen, kan de borg het voorrecht van schuldsplitsing inroepen --> schuldeiser moet vordering splitsen over verschillende borgen (uitzondering: beding voor ondeelbare borgstelling)! Borg kan alle excepties inroepen die de hoofdschuldenaar kan inroepen EXCLUSIEF: strikt persoonlijke excepties (Art BW)! Bij betaling door borg, treedt hij in de rechten v/d schuldeiser t.o.v. de schuldenaar (Art BW)! Er zijn uitzonderlijke beschermingsregel voor zie die zich kosteloos borg stellen (Art. 2043bis BW) Zakelijke zekerheden Zakelijke zekerheid = recht aan schuldeiser om bij voorrang betaling te bekomen uit de opbrengst v/d verkoop van één of meerdere daartoe bestemde goederen in geval van samenloop met andere schuldeisers --> Zakelijke zekerheden vormen zo een uitzondering op de regel dat de schuldeiser naar evenredigheid van hun vordering gerechtigd zijn tot de prijs van de goederen van hun schuldenaar (art. 8 Hyp.W.) Inpandgeving Pandrecht = zakelijk zekerheidsrecht op roerende zaken! Rechtshandeling waarbij het pandrecht wordt gevestigd = inpandgeving Een schuldenaar (pandgever) zal aan zijn schuldeiser (pandhouder) een zaak ter beschikking stellen tot zekerheid voor de betaling van zijn schuld (Art BW) Pandovereenkomst --> zakelijk en bijkomstig contract! Enkel voor roerende, duidelijk geïndividualiseerde zaken, die lichamelijk of onlichamelijk kunnen zijn Voorbeeld lichamelijk:een fiets Voorbeeld onlichamelijk: een schuldvordering, een bepaald recht Pand voor meer dan 375 euro moet blijken uit authentieke of geregistreerde akte --> dit om tegenstelbaar te zijn aan derden! Verschuldigde som en zaken in pand gegeven moeten vermeld worden (Art BW) Bij het geven van een pand, zet men het pand buitenbezit --> de pandgever stelt de zaak ter bezit van de schuldeiser of v/e derde Schuldeiser of derde: bewaarnemer v/h pand

11 ! Pand geeft zekerheid, schuldeiser kan zich bij voorrang laten betalen door andere schuldenaren (Art BW)! Zaak mag men niet toe-eigenen of erover beschikken, zonder toestemming v/d rechter Pandhouder moet de zaak behouden en in stand houden tijdens de overeenkomst! Hij mag ze NIET gebruiken en moet ze teruggeven nadat de schuldvordering vervalt! Zolang de schuldvordering niet is voldaan, behoudt hij retentierecht Hypotheek Hypotheek = zakelijk zekerheidsrecht op een onroerend goed (Art. 41 Hyp. W) Kan gevestigd worden per: - wet - testament - overeenkomst Een hypotheek verleent aan een schuldeiser in wiens voordeel de hypotheek werd gevestigd, het recht om het onroerend goed waarop de hypotheek is gevestigd te laten verkopen wanneer de hypothecaire schuldenaar in gebreke blijft. Uit de opbrengst v/d verkoop kan de hypothecaire schuldeiser zich laten betalen met voorrang op de andere schuldeisers. Hypotheek is bijkomend recht aan verzekerde schuldvordering --> wanneer de schuldvordering verdwijnt, verdwijnt ook de hypotheek Manieren om een hypotheek te vestigen --> wettelijke hypotheken Oorsprong in wetsbepaling = Wet kent bepaalde personen en instellingen de bevoegdheid tot om een hypothecaire inschrijving te nemen Voorbeeld: hypotheek v/d staat op belastingplichtige (Art. 425 Wetboek Inkomstenbelastingen) --> testamentaire hypotheken Oorsprong bij vestiging in testament = Erflater gaat hypotheek vestigen op één of meer onroerende goederen die hij in zijn testament aanwijst tot waarborg van bepaalde legaten die hij in zijn testament maakt. Moet ook worden ingeschreven! (Art. 44 Hyp. W) --> conventionele hypotheken Oorsprong in contractuele sfeer = Hypotheekovereenkomst tot zekerheid v/e schuld! Het is een plechtig contract (Art. 76 Hyp. W) = hypotheek kan enkel worden gevestigd bij authentieke notariële akte of door een in rechte of voor de notaris erkende onderhandse akte (Art. 76 Hyp. W) Lezen pagina 164 bovenaan

12 Voorrechten Artikel 12. Hyp W Voorrecht = Rechten uit hoofde v/d bijzondere aard v/d schuldvordering die een schuldeiser voorrang verleent op andere schuldeisers Voorrang van betaling omwille v/d aard v/d schuld op - welbepaalde zaak - breukdeel v/h vermogen - ganse vermogen! Afwijking door rechter op algemene regel van gelijkheid Verschil tussen algemene en bijzondere voorrechten (Art. 18 Hyp. W) Algemeen voorrecht: betrekking op hele vermogen of abstract breukdeel v. vermogen Voorbeeld: alle roerende goederen Voorbeeld: voorrecht voor gerechtskosten die schuldeiser heeft gemaakt tot behoud v/d goederen v/d schuldenaar Voorbeeld:begrafeniskosten, kosten v/d laatste ziekte, loon v/d werknemers Bijzonder voorrecht: betrekking op slechts bepaalde goederen v/d vermogen (zowel roerende als onroerende)! Bijzondere voorrechten hebben voorrang op algemene voorrechten (Art. 26 Hyp. W)! Bij rangregeling tussen voorrechten op onroerende goederen en hypotheken --> voorrang op basis v/d datum v/ inschrijving (Art. 29 Hyp. W) Volgrecht: recht op zaken op te eisen die niet meer in het bezit zijn v/d schuldeiser Voorbeeld: schuldenaar verkoopt goederen waarop voorrecht rust, dan kan de schuldeiser zijn voorrecht niet meer inroepen t.o.v. de koper (volgrecht is het omgekeerde)

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten Voorrechten p. 1254 e.v. Wetboek 2 1. Algemene regels inzake voorrechten Begrip: Een voorrecht is een recht dat door de wet wordt verleend aan een SE wegens de bijzondere aarde van zijn SV, waardoor die

Nadere informatie

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent Zakelijke zekerheden Joke Baeck Docent Universiteit Gent Contrast Law Seminar Knipperlichten 2015 Vrijdag 9 mei 2014 Hervorming zekerheidsrecht 1. Wet van 11 juli 2013 Datum inwerkingtreding: nog te bepalen

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W.

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Het pand Toekomstige wetswijziging: Wet Zakelijke Zekerheid RG (p. 1248 in Wetboek 2) Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Soorten pandrecht: Vuistpand:

Nadere informatie

2. Private initiatieven - gesystematiseerde informatie tegen betaling - advocaat: aansprakelijk indien deze niet de gewone informatiekanalen nakijkt

2. Private initiatieven - gesystematiseerde informatie tegen betaling - advocaat: aansprakelijk indien deze niet de gewone informatiekanalen nakijkt VERMOGENSINFORMATIE vermogen van de SA: evolueert (van moment van zekerheidsstelling tot verhaalsrecht) alleen verhalen op goederen die zich op moment van verhaal in vermogen bevinden DUS: informatie nodig

Nadere informatie

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS BESCHERMING VAN SCHULDEISERS 1. Verhaalsrecht = recht van de SE om de goederen waarop het zekerheidsrecht ligt, ten gelde te maken en met de opbrengst de schuldvordering te voldoen - wijze: via uitvoerend

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

College 1: Algemene inleiding:

College 1: Algemene inleiding: College 1: Algemene inleiding: Het vak goederenrecht omvat veel stof; deze kan vanwege de beschikbare tijd niet uitvoerig in de lessen behandeld worden. Ook de jurisprudentie zal niet uitvoerig aan de

Nadere informatie

HYPOTHEEK 1. KENMERKEN. 1) Kenmerk 1: onroerend karakter

HYPOTHEEK 1. KENMERKEN. 1) Kenmerk 1: onroerend karakter HYPOTHEEK - wettige reden van voorrang bij samenloop: (voorrechten en) hypotheek - enkel op onroerende goederen (uitzonderlijk op roerende goederen, bv schip) - 3 soorten: (1) conventionele hypotheek (2)

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

Eigendomsrecht en verplichte identificatie van paarden 1

Eigendomsrecht en verplichte identificatie van paarden 1 Eigendomsrecht en verplichte identificatie van paarden 1 EIGENDOM EN VERPLICHTE IDENTIFICATIE VAN PAARDACHIGEN 1. VERPLICHTE IDENTIFICATIE... 3 2. DE EIGENDOM VAN EEN PAARD... 4 2.1. Principe... 4 2.2.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51 INHOUD DE KWALIFICATIE VAN HET RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK: CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN EN AFBAKENING TEGENOVER OPSTAL, ERFPACHT EN HUUR Nicolas Carette en Julie Del Corral.............................. 1 I.

Nadere informatie

Hypothecair Planner (LHP)

Hypothecair Planner (LHP) OPLEIDING Hypothecair Planner (LHP) LEERGANG HYPOTHECAIRE PLANNING - 1 - RECHT IFK, september 2011 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ON- ROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN N. VANDEBEEK Advocaat

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011 3.1 Kay Horsch 18 januari 2011 Taak 1 Verbintenissenrecht 1. Absoluut (!!!) 2. Exclusief 3. Zaaksgevolg (Droit de Suite) 4. Prioriteit 5. Separatisme Boek 3, Titel 1, Afdeling 1 Bijvoorbeeld Goederen :

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Aanloop tot wetswijziging

Aanloop tot wetswijziging De nieuwe Opstalwet FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Wet van 10 januari 1824 over het recht

Nadere informatie

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer 11 februari 2016 Mr. L.A. (Leonie) Dutmer Overzicht retentierecht van de aannemer Elementen retentierecht Feitelijke macht en kenbaarheid Retentierecht

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32).

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). Artikel 1 1. Huurkoop in de zin van deze wet is de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij

Nadere informatie

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator Wat is een faillissement? Art. 20 Faillissementswet (FW): 2 Het faillissement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

Voor de beantwoording van deze vraag is het van belang om het privaatrecht van het publiekrecht te onderscheiden.

Voor de beantwoording van deze vraag is het van belang om het privaatrecht van het publiekrecht te onderscheiden. Bijlage bij DB/ AB-voorstel project Duikwrak Grevelingen In de vergadering van 1 juli 2010 heeft het DB van het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen kennis genomen van de voortgang van het project

Nadere informatie

TWEEDE TOETS- DECEMBER 2009

TWEEDE TOETS- DECEMBER 2009 TWEEDE TOETS- DECEMBER 2009 1. De juridische betekenis van bezit is de volgende betekenis: a) Men oefent juridische macht maar geen feitelijke macht uit over een zaak b) Men oefent feitelijke macht uit

Nadere informatie

Subjectieve rechten vloeien voort uit het objectieve recht. Subjectieve rechten kunnen worden onderverdeeld in de volgende subcategorieën 1.

Subjectieve rechten vloeien voort uit het objectieve recht. Subjectieve rechten kunnen worden onderverdeeld in de volgende subcategorieën 1. Introductie In dit document vind je onze uitwerking van probleem 1. Wij hopen met deze uitwerking te laten zien dat onze samenvattingen volledig en gestructureerd zijn. Daarnaast willen wij laten zien

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Vermogensrecht niveau 5 Niveau.

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Vermogensrecht niveau 5 Niveau. EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Eamen Vermogensrecht niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 3-0 Geldig vanaf 01-09-17

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. W oek 7 estaande Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m NvW 5 Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m amendementen Tekst na wijziging 32426 (nr. 2) urgerlijk Wetboek oek 7, ijzondere overeenkomsten urgerlijk

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN Brokers Training Devlamynck Luc 1 Extra-contractuele Diverse benamingen Artikels burgerlijk wetboek 1382 tot 1386 bis Waarborgen BA gebouw Verhaal van derden 2 Extra contractuele

Nadere informatie

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring.

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Bijlage 3 JURIDISCHE ASPECTEN VAN VERJARING Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Het Burgerlijk Wetboek kent twee vormen van verkrijgende

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

De derde-belanghebbende in het algemeen, inclusief. aandacht voor de huurder. Monique Rus-van der Velde. Presentatie VVOR 15 september 2015

De derde-belanghebbende in het algemeen, inclusief. aandacht voor de huurder. Monique Rus-van der Velde. Presentatie VVOR 15 september 2015 De derde-belanghebbende in het algemeen, inclusief aandacht voor de huurder Monique Rus-van der Velde Presentatie VVOR 15 september 2015 16-10-2015 Plan van aanpak Wie? Processuele positie derde-belanghebbenden

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT Nicole HEIJERICK Notarieel Jurist, Docent Europese Hogeschool Brüssel, Gastdocent EHSAL Management School l.s.m. Trudo BREESCH Hoofdlector Katholieke Hogeschool Kempen,

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken XIX XXVII XXIX Hoofdstuk 1 - Inleiding en algemene bepalingen. Belang onderscheid eenvoudige en bijzondere

Nadere informatie

Krachtlijnen nieuw pandrecht. Jan Tuerlinckx

Krachtlijnen nieuw pandrecht. Jan Tuerlinckx Krachtlijnen nieuw pandrecht Jan Tuerlinckx I. Inleiding 2 1. Verouderd zekerheidssysteem Wildgroei aan verouderde zekerheidsrechten verspreid in verschillende wetboeken Zekerheidsrechten niet afgestemd

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

Verbintenissenrecht: inleiding

Verbintenissenrecht: inleiding Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 17/10/2012 Verbintenissenrecht: inleiding Verbintenis = op objectief recht gesteunde rechtsband tussen twee

Nadere informatie

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd Wetsvoorstel 33484 inzake executieveilingen goedgekeurd De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het wetsvoorstel 33484 tot verbetering van de executieveilingen van onroerende zaken. Hierdoor zullen

Nadere informatie

Hypoteekrecht en andere beperkte zakelijke rechten - Vereisten voor de geldige vestiging ervan

Hypoteekrecht en andere beperkte zakelijke rechten - Vereisten voor de geldige vestiging ervan - 1 - Hypoteekrecht en andere beperkte zakelijke rechten - Vereisten voor de geldige vestiging ervan Het beschikken over een zakelijk recht van hypotheek voor de goede uitvoering van de verbintenissen

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints. Jeroen Dusseldorp Studentnummer:

Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints. Jeroen Dusseldorp Studentnummer: Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints Jeroen Dusseldorp Studentnummer: 0241664 27-2-2014 Zekerheden Omschrijving en inschatting financieel belang van de zekerheid Inschatting feitelijke en juridische

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Wijzen waarop goederen (zaken en vermogensrechten) worden verkregen:

Wijzen waarop goederen (zaken en vermogensrechten) worden verkregen: Korte handleiding bijeenkomst 4. Wijzen waarop goederen (zaken en vermogensrechten) worden verkregen: Onder algemene titel (opvolging in een geheel vermogen of een deel hiervan): erfopvolging, boedelmenging

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

BENT U VOORBEREID OP DE NIEUWE PANDWET?

BENT U VOORBEREID OP DE NIEUWE PANDWET? MEMORANDUM Van : Dieter Veestraeten, Astrea CVBA Datum : 12 oktober 2017 Re: : De wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

INHOUD. Enige afkortingen. Verkort aangehaalde literatuur. Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1

INHOUD. Enige afkortingen. Verkort aangehaalde literatuur. Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1 INHOUD Enige afkortingen Verkort aangehaalde literatuur Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1 Hoofdstuk II - Onderverdeling van zakelijke rechten / 9 a. Algemene opmerkingen / 9 b. Opsomming van de

Nadere informatie

Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling.

Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel INLEIDING RECHT DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 9.00-11.00 UUR Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal

Nadere informatie

Patrimoniumtaks. 1. Vestiging van de taks 2. Zetting van de taks 3. Aangifte 4. Betaling van de taks 5. Diverse bepalingen

Patrimoniumtaks. 1. Vestiging van de taks 2. Zetting van de taks 3. Aangifte 4. Betaling van de taks 5. Diverse bepalingen Patrimoniumtaks 1 Patrimoniumtaks 1. Vestiging van de taks 2. Zetting van de taks 3. Aangifte 4. Betaling van de taks 5. Diverse bepalingen 2 Patrimoniumtaks 1. Vestiging van de taks 1.1. Wat? 1.2. Wie?

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/4 - De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/4 - De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/4 - De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar Inleiding Advies van 11 januari 2012 1. Luidens de artikelen

Nadere informatie

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW Kris Heyrman TITEL VAN DE CONFERENTIE Advocaat-vennoot Dubois, Verlinden, Wauman Berkenlaan 45, 2610 Antwerpen Voornaam & Naam van de spreker tel:03.287.06.66

Nadere informatie

2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden?

2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden? 2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden? 2015: De Hoge Raad heeft gesproken: DLL/Van Logtestijn 16 oktober 2015 en Ingwersen/ING 16

Nadere informatie

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET.

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. R. KUMPEN Wanneer in erfrechtelijke dossiers het woord vruchtgebruik (VG) opduikt ontstaat vaak de grootste verwarring, vandaar deze nota voor enige toelichting.

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Advies A: voor de raad

Advies A: voor de raad Advies A: voor de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-10-2012 Nummer voorstel: Voor commissievergadering: 16-10-2012 Agendapunt: 8 Onderwerp: Garantstelling

Nadere informatie

Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten

Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten Editie 2012 Afsluitdatum: 5 juni 2012 2012, Jongbloed juridische boekhandel ISBN 978 90 7006 262 0 NUR 823 Niets

Nadere informatie

Andere kenmerken: (in principe) voortdurende uitoefening, elasticiteit.

Andere kenmerken: (in principe) voortdurende uitoefening, elasticiteit. Korte handleiding bijeenkomst 3. Eigendom en overig toebehoren. Eigendom. Eigendom is in tijd, ideologie en naar streek bepaald, zowel qua periode als qua betekenis. (vergelijk eigendom nutsbedrijven/spoorwegen

Nadere informatie

LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN

LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN Een lichamelijk roerend goed is een goed dat een materieel bestaan heeft en dat verplaatst kan worden (bv. : een televisietoestel, een wagen). De burgerlijke procedures inzake tenuitvoerlegging, en met

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodem(voor)recht fiscus De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodemvoorrecht art. 21 lid 1 IW 1990: s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige art. 3:279 BW: pand en

Nadere informatie

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 2000 no. 63 (inwtr. 2001 no. 138) Wijzigingen: AB

Nadere informatie

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED Beslag op onlichamelijke goederen (ook derdenbeslag genoemd) is een procedure die een schuldeiser toelaat onlichamelijke goederen uit het vermogen van zijn schuldenaar, te vatten; Lichamelijke goederen

Nadere informatie

Registergoederen en verjaring. docenten: Alex Geert Castermans & Jacqueline Peter

Registergoederen en verjaring. docenten: Alex Geert Castermans & Jacqueline Peter Registergoederen en verjaring docenten: Alex Geert Castermans & Jacqueline Peter registergoederen en verjaring programma: verjaring en verkrijging van grond pauze verjaring en verkrijging van erfdienstbaarheden

Nadere informatie

LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN

LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN Het beslag op roerend goed kan op tweevoudige wijze verder geclassificeerd worden: - het bewarend beslag op roerend goed (voor een algemene bespreking kan verwezen worden naar Fiche 1) en het uitvoerend

Nadere informatie

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE PANDAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V. AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) en NOODLEBAR CENTRAAL B.V. (ALS PANDGEVER) DE ONDERGETEKENDEN, I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN,

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

1. Bespreek: res nullius, onbeheerde goederen, verloren zaken en schatten

1. Bespreek: res nullius, onbeheerde goederen, verloren zaken en schatten Deel I 1. Bespreek: res nullius, onbeheerde goederen, verloren zaken en schatten Res nullius zijn roerende zaken die op een bepaald tijdstip aan niemand toebehoren, alhoewel ze het voorwerp kunnen zijn

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Juridischee Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Voorrechten en hypotheken van de RSZ

Voorrechten en hypotheken van de RSZ 149 H o o f d s t u k V I Voorrechten en hypotheken van de RSZ 256. De vraag rijst wat er gebeurt indien de RSZ geconfronteerd wordt met een werkgever-schuldenaar in financiële moeilijkheden en riskeert

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie