Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens"

Transcriptie

1 Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Wijzigingen ten opzichte van het oude examenprogramma: Volmacht: gewijzigd in vertegenwoordiging; omschrijving vertegenwoordiging en lastgeving Toegevoegd: kwalitatieve rechten en verplichtingen Soorten verbintenissen vervallen, omdat deze niet meer in de literatuur voorkomen. Examenprogramma Vermogensrecht 1

2 1 Vermogensrecht in het algemeen 1.1 De kandidaat kan omschrijven wat onder een vermogensrecht wordt verstaan. 1.2 De kandidaat kan de volgende onderscheidingen van zaken toelichten: roerende en onroerende zaken; species- en genuszaken; deelbare en ondeelbare zaken; tegenwoordige en toekomstige zaken; zaken met en zonder publieke bestemming. 1.3 De kandidaat kan aangeven wat als bestanddeel van een zaak wordt aangemerkt. 1.4 De kandidaat kan een afhankelijk recht herkennen. 1.5 De kandidaat kan de eigenschappen van zakelijke rechten verklaren. 1.6 De kandidaat kan het recht van vruchtgebruik en het recht van gebruik en bewoning 1.7 De kandidaat kan de begrippen goede trouw, redelijkheid en billijkheid en misbruik van bevoegdheid 1.8 De kandidaat kan aangeven wat registergoederen zijn. 2 Rechtshandelingen 2.1 De kandidaat kan aangeven wanneer er sprake is van een rechtshandeling. 2.2 De kandidaat kan het onderscheid tussen eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen 2.3 De kandidaat kan het verschil tussen nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen 2.4 De kandidaat kan de verjaringstermijnen voor de vernietiging van rechtshandelingen aangeven. 2.5 De kandidaat kan de vereisten voor een rechtsgeldige rechtshandeling 2.6 De kandidaat kan de volgende wilsgebreken verklaren: bedreiging; bedrog; misbruik van omstandigheden; dwaling. 3 Vertegenwoordiging 3.1 De kandidaat kan het onderscheid tussen middellijke en onmiddellijke vertegenwoordiging verklaren. 3.2 De kandidaat kan de vereisten voor vertegenwoordiging krachtens volmacht 3.3 De kandidaat kan de gevolgen van het ontbreken van een toereikende volmacht aangeven. 3.4 De kandidaat kan de lastgevingsovereenkomst nader 4 Bezit en houderschap 4.1 De kandidaat kan de begrippen bezit en houderschap verklaren. 4.2 De kandidaat kan de rechtspositie van de houder en de bezitter 4.3 De kandidaat kan het verschil tussen bezit te goeder en niet te goeder trouw 4.4 De kandidaat kan de wijzen van bezitsverkrijging verklaren: opvolging onder algemene titel; inbezitneming; overdracht. 4.5 De kandidaat kan de volgende wijzen van bezitsverschaffing toelichten: feitelijke overgave; Examenprogramma Vermogensrecht 2

3 overeenkomst van bezitsoverdracht; levering constitutum possessorium; traditio brevi manu; traditio longa manu. 4.6 De kandidaat kan aangeven in welke gevallen van bezitsverlies sprake is. 5 Goederenrecht 5.1 De kandidaat kan omschrijven wanneer sprake is van eigendom. 5.2 De kandidaat kan de beperkingen op het eigendomsrecht aangeven. 5.3 De kandidaat kan de kwalitatieve rechten en kwalitatieve verplichtingen 5.4 De kandidaat kan de actie tot opvordering (revindicatie) verklaren. 5.5 De kandidaat kan de begrippen verkrijging onder algemene titel en onder bijzondere titel 5.6 De kandidaat kan de volgende wijzen van eigendomsverkrijging verklaren: onder algemene titel: erfopvolging; boedelmenging; fusie van een rechtspersoon; splitsing van een rechtspersoon. onder bijzondere titel: overdracht; verjaring; onteigening; toeëigening; vinderschap; schatvinding; natrekking; samensmelting; vermenging; zaaksvorming; vruchttrekking; aanwas; zaaksvervanging. 5.7 De kandidaat kan de regels van het burenrecht omschrijven 5.8 De kandidaat kan aangeven wat onder mandeligheid wordt verstaan. 5.9 De kandidaat kan de beperkte rechten en afhankelijke rechten 5.10 De kandidaat kan de volgende zakelijke rechten verklaren: recht van erfdienstbaarheid; recht van erfpacht; recht van opstal De kandidaat kan de vereisten voor een rechtsgeldige eigendomsoverdracht aangeven De kandidaat kan de leveringsformaliteiten voor roerende zaken, registergoederen en vorderingsrechten 5.13 De kandidaat kan derdenbescherming bij verkrijging van goederen aangeven. 6 Verjaring 6.1 De kandidaat kan de begrippen bevrijdende verjaring en verkrijgende verjaring 6.2 De kandidaat kan de algemene alsmede de bijzondere verjaringstermijnen aangeven. 6.3 De kandidaat kan aangeven wat onder stuiting en verlenging van de verjaring wordt verstaan. Examenprogramma Vermogensrecht 3

4 7 Zekerheidsrechten 7.1 De kandidaat kan de soorten pandrecht 7.2 De kandidaat kan de kenmerken van het pandrecht aangeven. 7.3 De kandidaat kan de wijze waarop het pandrecht kan worden gevestigd, 7.4 De kandidaat kan de rechten en verplichtingen van de pandhouder 7.5 De kandidaat kan aangeven wanneer het pandrecht tenietgaat. 7.6 De kandidaat kan het recht van hypotheek 7.7 De kandidaat kan de kenmerken van het hypotheekrecht aangeven. 7.8 De kandidaat kan toelichten op welke wijze het hypotheekrecht wordt gevestigd. 7.9 De kandidaat kan aangeven wanneer het hypotheekrecht tenietgaat De kandidaat kan de hypotheekbedingen 7.11 De kandidaat kan omschrijven wat onder royement wordt verstaan. 8 Verhaalsrecht op goederen 8.1 De kandidaat kan de gronden voor voorrang bij verhaal aangeven. 8.2 De kandidaat kan de bevoorrechte vorderingen op bepaalde goederen herkennen. 8.3 De kandidaat kan het recht van retentie 8.4 De kandidaat kan de voorrechten op het hele vermogen 8.5 De kandidaat kan de rangorde bij verhaal 8.6 De kandidaat kan de positie van preferente schuldeisers verklaren. 8.7 De kandidaat kan aangeven wat onder concurrente crediteuren wordt verstaan. 9 Verbintenissenrecht in het algemeen 9.1 De kandidaat kan de kenmerken van de verbintenis 9.2 De kandidaat kan de vereisten voor een rechtsgeldige verbintenis aangeven. 9.3 De kandidaat kan de bronnen van verbintenissen herkennen. 9.4 De kandidaat kan de natuurlijke verbintenis 9.5 De kandidaat kan de rechtsfiguren pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid 9.6 De kandidaat kan de pluraliteit van schuldeisers verklaren. 10 Overeenkomsten 10.1 De kandidaat kan de precontractuele verhoudingen 10.2 De kandidaat kan aangeven wat onder een obligatoire overeenkomst wordt verstaan De kandidaat kan de beginselen van het overeenkomstenrecht verklaren De kandidaat kan de onderscheiding van de volgende obligatoire overeenkomsten toelichten: onbenoemde, benoemde en gemengde overeenkomsten; consensuele, reële en formele overeenkomsten; wederkerige en eenzijdige overeenkomsten; overeenkomsten om niet en onder bezwarende titel; vergeldende en kansovereenkomsten; voorbijgaande en voortdurende overeenkomsten; principale en accessoire overeenkomsten De kandidaat kan de totstandkoming van de overeenkomst aangeven De kandidaat kan de algemene gronden voor nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten 10.7 De kandidaat kan de ontvangsttheorie 10.8 De kandidaat kan de wilsgebreken bij de totstandkoming van een overeenkomst aangeven. Examenprogramma Vermogensrecht 4

5 10.9 De kandidaat kan de vereisten voor rechtsgeldige algemene voorwaarden De kandidaat kan de vernietigbaarheid van bedingen (grijze lijst en zwarte lijst) in algemene voorwaarden De kandidaat kan de rechtsgevolgen van de overeenkomst De kandidaat kan de volgende verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst toelichten: zaakwaarneming; onverschuldigde betaling; ongerechtvaardigde verrijking. 11 Onrechtmatige daad 11.1 De kandidaat kan de voorwaarden voor een actie uit onrechtmatige daad 11.2 De kandidaat kan de rechtvaardigingsgronden verklaren De kandidaat kan de rechtsvorderingen uit onrechtmatige daad aangeven De kandidaat kan het verschil tussen risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid aangeven De kandidaat kan omschrijven wat onder kwalitatieve aansprakelijkheid wordt verstaan De kandidaat kan de kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen en zaken 11.7 De kandidaat kan de regels met betrekking tot de productaansprakelijkheid 11.8 De kandidaat kan de volgende bijzondere vormen van schade door onrechtmatige daad toelichten: ideële schade; letselschade; overlijdensschade De kandidaat kan de begrippen eigen schuld en medeschuld kunnen hanteren De kandidaat kan de voordeelstoerekening verklaren De kandidaat kan aangeven wanneer sprake is van misleidende reclame De kandidaat kan de rechtsvorderingen uit misleidende reclame verklaren. 12 Niet-nakoming van de verbintenis 12.1 De kandidaat kan aangeven wanneer sprake is van toerekenbare nietnakoming (wanprestatie) De kandidaat kan de rechtsgevolgen van overmacht aangeven De kandidaat kan toelichten wanneer een ingebrekestelling is vereist De kandidaat kan de vereisten voor opschorting aangeven De kandidaat kan de rechtsvorderingen bij toerekenbare niet-nakoming aangeven De kandidaat kan de ongedaanmakingsverbintenissen na ontbinding 12.7 De kandidaat kan de volgende wijzen van tenietgaan van verbintenissen verklaren: betaling; verrekening; vermenging; afstand; tenietgaan van de verschuldigde prestatie; bevrijdende of extinctieve verjaring; in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde; nietigheid of vernietiging. Examenprogramma Vermogensrecht 5

6 Diplomalijn Examen Versie 1.0 Juridisch Vermogensrecht Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door Toetsvorm Toetsduur Toegestane hulpmiddelen Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Schriftelijke examen 120 minuten Niet-geannoteerde wetboeken: burgerlijk wetboek voor het onderdeel vermogensrecht en bijzondere overeenkomsten. Basiswoordenboek Nederlands zonder aantekeningen of markeringen Woordenboek Nederlands-vreemde taal/vreemde taal- Nederlands zonder aantekeningen of markeringen Rekenmachine Toetsmatrijs K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen Eind term Toetsterm 1 t/m t/m t/m t/m 3.4 Puntenverdeling in % Aantal vragen Vraagsoort min max min max % % % Casuïstiek t/m Casuïstiek 5 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m Casuïstiek Casuïstiek Casuïstiek t/m Casuïstiek t/m Casuïstiek totaal * 10* 80* * Met een marge van plus of min 5%. Examenprogramma Vermogensrecht 6

Samenvatting Inleiding Privaatrecht

Samenvatting Inleiding Privaatrecht Samenvatting Inleiding Privaatrecht Open Universiteit R02132 (c) Copyright 2005 Jos Visser Inleiding vermogensrecht... 3 Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten... 5 Goederen

Nadere informatie

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Hoofdstuk 1. Inleiding. 1.1. Vermogen en Vermogensrecht. Vermogen: het geheel van iemands op geld waardeerbare rechten

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME ALGEMEEN Het algemeen deel van het vermogensrecht bestaat uit twee boeken, Boek 3 (vermogensrecht in het algemeen) en Boek 4 (erfrecht).

Nadere informatie

Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2

Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2 Leergang Hypothecaire Planning Cursusdag 2 1 Leerdoelen van vandaag 1. Inzicht krijgen in het rechtssysteem personen- en familierecht vermogensrecht goederenrecht overeenkomst 2. Werken met het NBI Programma

Nadere informatie

Eigendom van roerende en onroerende zaken

Eigendom van roerende en onroerende zaken pag.: 1 van 6 Eigendom van roerende en onroerende zaken Wat is eigendom? Art. 5:1 BW omschrijft eigendom als volgt: eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. We beschrijven

Nadere informatie

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag Pos/Van den Bosch Verabsolutering van het relatieve recht; onderscheid tussen goederenrecht en verbintenissenrecht is niet strikt. Pachter Van den Bosch heeft een koopoptie op de weilanden van X. X overlijdt

Nadere informatie

1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4.

1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4. 1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4. Verschil tussen samengevoegde en hoofdelijke verbintenissen...5

Nadere informatie

4 Algemene begrippen in art. 63a Fw

4 Algemene begrippen in art. 63a Fw 4 Algemene begrippen in art. 63a Fw 4.1 Inleiding In art. 63a lid 1 Fw is bepaald dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Verbintenissenrecht 2012-2013. I. Inleiding. 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht 2012-2013. I. Inleiding. 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht Verbintenissenrecht 2012-2013 I. Inleiding 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht Verbintenissen- en zakenrecht = algemene rechtsregels mbt vermogen van (natuurlijke en rechts)personen Persoonlijke

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

Samenvatting Overeenkomstenrecht LEH 1 Inleiding in het overeenkomstenrecht

Samenvatting Overeenkomstenrecht LEH 1 Inleiding in het overeenkomstenrecht Samenvatting Overeenkomstenrecht LEH 1 Inleiding in het overeenkomstenrecht Rechtshandeling: een handeling van een rechtssubject waaraan een rechtsgevolg wordt verbonden dat ook door het handelend subject

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Hypotheekvoorwaarden Combi

Hypotheekvoorwaarden Combi Hypotheekvoorwaarden Combi Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Combi-Hypotheken B.V., handelend onder de naam Combi BudgetPlus Hypotheken - 1 november

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

6 VERBINTENISSENRECHT

6 VERBINTENISSENRECHT 6 VERBINTENISSENRECHT 229 6 VERBINTENISSENRECHT 229 6.1 BRONNEN VAN VERBINTENISSEN 232 6.1.1 Contracten 233 6.1.1.1 6.1.1.2 Soorten contracten - eenzijdige en wederkerige contracten - vergeldende en kanscontracten

Nadere informatie

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES)

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) Julie Kerckaert Basisbegrippen van recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 1: Wat is recht?... 4 Hoofdstuk 1: Het recht een geheel van gedragsregels... 4 1. Enkele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 13 13 10-11

Algemene voorwaarden 13 13 10-11 Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. - 22 november 2010 13 13 10-11 Definities Geldgever Holland Woningfinanciering

Nadere informatie

JURIDISCHE VALKUILEN BIJ DE (VER)KOOP EN OVERDRACHT VAN VASTGOED

JURIDISCHE VALKUILEN BIJ DE (VER)KOOP EN OVERDRACHT VAN VASTGOED J.C. Kuiken Deze scriptie is niet vertrouwelijk JURIDISCHE VALKUILEN BIJ DE (VER)KOOP EN OVERDRACHT VAN VASTGOED Begeleider: de heer mr H.M.I.Th. Breedveld Bedrijfsbegeleider: de heer mr O.J.M. De Bruijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marketing Guys (onderdeel van Margu BV)

Algemene voorwaarden van Marketing Guys (onderdeel van Margu BV) Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Marketing Guys (onderdeel van Margu BV) Artikel 1 / DEFINITIES Marketing Guys Marketing Guys is een officiële bij de KvK geregistreerde- handels naam van Margu

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Forms Broker B.V. gevestigd te Almere Artikel 1. Definities In de tekst in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie