AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE"

Transcriptie

1 AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE Ruimte voorbehouden aan Keytrade Bank JE: De wettelijke vertegenwoordiger(s) will(en) bij Keytrade Bank NV, Vorstlaan 100 te 1170 Brussel openen: EEN REKENING VOOR EEN MINDERJARIGE Wij openen geen rekeningen voor «US persons». 1. PERSOONSGEGEVENS VAN HET MINDERJARIGE KIND (alle gegevens zijn verplicht) Taal Nederlands Frans Engels Naam Voornaam Geslacht Straat... Wettelijke woonplaatsl1 Nr... Bus... Postcode... Gemeente:... Land... Post Adres indien verschillend van de wettelijke woonplaats Straat... Nr... Bus... Postcode... Gemeente:... Land... Land van de fiscale woonplaats indien verschillend van de wettelijke woonplaats GSM-nummer Telefoonnummer adres Geboortedatum Geboorteplaats en-land Nationaliteit Andere Nationaliteit(en) Nummer identiteitskaart Geldig tot Rijksregisternummer of Fiscaal identificatienummer2 ) Indien het minderrige kind niet Belgische inwoner is, zal de wettelijk vertegenwoordiger ook het document «attest roerende voorheffing» moeten invullen. Deze vindt u op Voor Belgische inwoners is dit het Rijksregisternummer. Voor niet-belgische inwoners, gelieve de website van de Europese Commissie te bezoeken: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinbycountry.html?locale=nl (1 Keytrade Bank nv - sa Vorstlaan 100 Bld du Souverain B-1170 Brussels, Belgium. T F keytradebank.be BTW-TVA BE RPR - RPM Brussels - FSMA /N03/09/2014 (2)

2 2. UW GEGEVENS ALS WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINDERJARIGE3 De rekeninghouder geeft volmacht aan de volgende gevolmachtigder(s) Bent u ook cliënt bij Keytrade Bank? WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER 1 Mr. Mevr. Mej. WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER 2 Nee Nee Band met de minderrige Ouder Wetttelijke voogd Ouder Wettelijk voogd Geslacht Mr. Mevr. Mej. Naam Voornaam Burgerlijke staat Wettelijke woonplaats Gehuwd Samenwonend Alleenstaand Wettelijk gescheiden Feitelijk gescheiden Weduw(e)(naar) Naam en voornaam echtgeno(o)t(e) of samenwonende: Gehuwd Samenwonend Alleenstaand Wettelijk gescheiden Feitelijk gescheiden Weduw(e)(naar) Naam en voornaam echtgeno(o)t(e) of samenwonende: Straat... Nr... Bus... Postcode... Gemeente... Land... Straat... Nr... Bus... Postcode... Gemeente... Land... Bediende Bediende Arbeider Arbeider Kaderlid Kaderlid Ambtenaar Ambtenaar Zelfstandige Bedrijfssector nr(*):... Naam van de onderneming:... Ondernemingsnr.:... Zelfstandige Bedrijfssector nr(*):... Naam van de onderneming:... Ondernemingsnr.:... Vrij beroep Beroep... Vrij beroep nr (**):... Ondernemingsnr. (indien van toepassing):... Vrij beroep Beroep... Vrij beroep nr (**):... Ondernemingsnr. (indien van toepassing):... GSM-nummer Telefoonnummer adres Geboortedatum Geboorteplaats en-land Nationaliteit Nummer identiteitskaart Geldig tot Rijksregisternummer Beroep / activiteit Zonder beroep (omcirkel wat van toepassing is en vul in) Gepensiorde/Werkzoekende/Rentenier/ Huisvrouw of -man Sinds (MM/JJJJ):... Laatst uitgeoefende beroepsactiviteit:... Student (3) Enkel de vader en/of moeder of wettelijke voogd worden als wettelijk vertegenwoordiger aanvaard (*) Te kiezen in de bijgevoegde lijst met de verscheidene sectoren; noteer hier de betreffende code (**) Te kiezen in de bijgevoegde lijst met vrije beroepen; noteer hier de betreffende code Zonder beroep (omcirkel wat van toepassing is en vul in) Gepensiorde/Werkzoekende/Rentenier/ Huisvrouw of -man Sinds (MM/JJJJ):... Laatst uitgeoefende beroepsactiviteit:... Student

3 Politiek actieve persoon4 Oefent u een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal vlak uit of hebt u er een uitgeoefend? Oefent u een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal vlak uit of hebt u er een uitgeoefend? Indien : Is dat het geval voor een van uw ouders, kinderen of echtgeno(o)t(e)? Indien : Is dat het geval voor een van uw ouders, kinderen of echtgeno(o)t(e)? Bevoorrechte informatie Indien : Naam van de persoon:... Band met u: Indien : Naam van de persoon:... Band met u: Heeft u toegang tot bevoorrechte informatie betreffende de financiële markten? Heeft u toegang tot bevoorrechte informatie betreffende de financiële markten? Indien, welke effecten?:... Indien, welke effecten?:... Als u een debetkaart (gratis Bancontact / Mister Cash / Maestro) wenst voor uw minderrig kind ouder dan 12 ar, gelieve het formulier «Aanvraag debetkaart voor minderrige» beschikbaar in het Document Center op de website in te vullen. 3. VERKLARING Ik verklaar en erken dat: -Zowel de wettelijk vertegenwoordiger als het minderige kind geen «US Person». De term "US Person" moet geïnterpreteerd worden in de zin van de geldende Amerikaanse wetgeving en ik verklaar volledig zelf verantwoordelijk te zijn voor het bepalen of ik al dan niet als US Person aangemerkt wordt. In geval van twijfel moet ik contact opnemen met een gespecialiseerd belastingconsulent. Als de wettelijk vertegenwordiger of de minderrige wordt als US Person, moet hij Keytrade Bank daar onmiddellijk van op de hoogte brengen. Als ik Keytrade Bank niet tijdig verwittigt, ben ik aansprakelijk voor alle schade die hieruit kan voortvloeien. Ten gevolge van de Amerikaanse regelgeving en fiscale wetgeving verstrekt Keytrade Bank geen diensten aan US Persons en is dan ook gemachtigd om in dit geval de bankrelatie te beëindigen. Aan Keytrade Bank meegedeelde informatie: - de inlichtingen die bij het openen van de bankrelatie in dit document en de bijlagen gegeven werden, zijn correct, actueel en volledig; - de tegoeden die op de rekening geplaatst zullen worden, zijn niet van illegale herkomst en worden niet gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, nu en in de toekomst; - De rekeninghouder(s)is (zijn) de uiteindelijke begunstigde van de tegoeden die op de rekeningen geplaatst zullen worden en ik verbind mij ertoe Keytrade Bank onmiddellijk te verwittigen mocht dit niet (meer) het geval zijn en haar alle nuttige informatie mee te delen om de uiteindelijke begunstigde(n) te identificeren. Contract op afstand: - Ik ben ervan op de hoogte gebracht dat de rekeninghouder (s) bij het sluiten van een contract voor een rekeningopening op afstand het recht heb(ben) om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de rekeningopening van het contract af te zien. Door binnen die termijn gebruik te maken van de producten of diensten van Keytrade Bank, verklaar ik mij akkoord met de uitvoering van het contract voordat de bedenktijd verstreken is. Communicatiekanalen: - Ik wens de informatie die Keytrade Bank wettelijk verplicht is mij te verstrekken of die zij nuttig acht in het kader van onze relatie, te ontvangen via , via de transactiesite, via de website of, naar keuze van Keytrade Bank, via ieder ander geschikt communicatiemiddel op afstand. Orders betreffende financiële instrumenten: - Ik ben aansprakelijk voor en aanvaard alle risico's verbonden aan orders betreffende financiële instrumenten, doorgegeven aan Keytrade Bank in mijn naam en voor mijn rekening, met dien verstande dat Keytrade Bank niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de geschiktheid van mijn beleggingsbeslissingen en voor de financiële gevolgen van de orders. Bescherming van de persoonsgegevens: - De persoonlijke gegevens ingewonnen door Keytrade Bank bij het openen van de rekening of in de loop van de bankrelatie worden verwerkt door Keytrade Bank, die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens volgens de regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze gegevens worden voornamelijk verwerkt voor het beheer van de bankrelatie, voor controledoeleinden, voor het uitvoeren van marktanalyses, statistieken, tests en interne studies. Ze kunnen ook verwerkt worden voor commerciële prospectie- en directmarketingdoeleinden met betrekking tot producten die gepromoot worden door de Bank, door vennootschappen die deel uitmaken van de groep waar de Bank toe behoort of in voorkomend geval door derden, maar in dit laatste geval zonder dat deze gegevens aan deze derden meegedeeld worden (behalve wanr de cliënt zich hier bij het openen van de bankrelatie tegen verzet). Meer informatie over het inwinnen, vastleggen, verwerken en in voorkomend geval het doorgeven van deze gegevens aan derden, en over het recht van raadpleging, verbetering en verzet is te vinden in de sectie "Persoonlijke Levenssfeer" in de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank. - Mijn telefoongesprekken met Keytrade Bank kunnen worden opgenomen door Keytrade Bank, zoals bepaald in de sectie "Bewijs" in de Algemene Voorwaarden, voor bewijsdoeleinden (onder meer - maar niet uitsluitend - ten aanzien van mijzelf of ten aanzien van de toezichthoudende en/of gerechtelijke instanties). Deze opnames worden bewaard zolang dit nodig is in het kader van de nagestreefde doeleinden. - Artikel van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en het Koninklijk Besluit van 17 juli 2013 verplichten Keytrade Bank ertoe om eenmaal per ar de gegevens over haar cliënten en hun contracten mee te delen aan het centraal aanspreekpunt, ingericht door de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel (hierna "CAP" genoemd). Gedetailleerde informatie over de gegevens die doorgegeven worden aan het CAP, over het gebruik dat ervan kan worden gemaakt en over de rechten van ondergetekende in dit verband is beschikbaar op onze website Contractuele documenten: - Ik verklaar de volgende documenten beschikbaar op of op de transactie site te hebben gelezen en begrepen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden: *de Algemene Voorwaarden, de documenten Tarieven, Interesten, Wisselkoersen van betalingstransacties en Aanbod producten en betalingsdiensten, *de gebruiksvoorwaarden van de website *het document met essentiële spaardersinformatie over de Spaarrekening Azur en het document met essentiële spaardersinformatie over de Spaarrekening High Fidelity, alsook de volledige reglementen van Keytrade Bank voor die rekeningen. Deze documenten worden u per toegestuurd bij het openen van de rekening en zijn ook op verzoek gratis beschikbaar bij Keytrade Bank. Wijzigingen : - Ik verbind mij ertoe om elke wijziging in de verschafte inlichtingen onmiddellijk mee te delen, met name bij een wijziging van het statuut van (niet-)inwoner om fiscale redenen. (4) Een persoon die een politiek mandaat of openbaar ambt bekleedt of heeft bekleed op regionaal, nationaal of internationaal vlak als staatshoofd, minister, parlementslid, voorzitter van een politieke partij vertegenwoordigd binnen een regering, hoge staatsambtenaar (uitvoerende macht met inbegrip van het leger - en rechterlijke macht), leider van een overheidsbedrijf van nationaal belang, hoge politieke verantwoordelijke of hoge ambtenaar van een internationale of supranationale organisatie zoals de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of de Verenigde Naties. (5) Ik ben ervan op de hoogte gebracht dat de toepasselijke regelge ving me in bepaalde gevallen de mogelijkheid geeft om bepaalde informatie op papier of een andere drager te ontvangen. Door haar hoedanigheid van internetbank geeft Keytrade Bank in haar belei d voorrang aan andere communicatiekanalen dan papier en gaat ze enkel een contractuele relatie aan met cliënten die deze communicatiekanalen aanvaarden. Door Keytrade Bank te vragen een rekening te openen, verklaar ik mij akkoord met dit beleid.

4 Waar hoorde u over Keytrade Bank? pers-reclame radio televisie internet beurzen mond-tot-mond reclame mailing U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens door Keytrade Bank gebruikt worden voor commerciële doeleinden en geeft Keytrade Bank de toestemming om u per commerciële berichten toe te sturen met betrekking tot de door Keytrade Bank gepromote producten en diensten Indien u zich hierboven akkoord hebt verklaard, hebt u op ieder ogenblik het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden en/of het gebruik van uw adres voor de verzending van reclameboodschappen, door een te sturen naar of door een brief te sturen naar het Legal Department op het adres van Keytrade Bank. 4. VEREISTE BIJLAGEN Volgende bijlagen moeten bij dit ingevulde en ondertekende document gevoegd zijn: - Een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de rekeninghouders EN de gevolmachtigden. De kopie (recto-verso, zwart-wit, A4-formaat) moet leesbaar zijn en de foto duidelijk en herkenbaar. De geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs mag niet vervallen zijn. - Een recent bewijs van woonst (maximaal 3 maanden) van de rekeninghouders EN de gevolmachtigden. Voorbeelden van documenten die als bewijs van woonst worden aanvaard: een origil kleefbriefje van het ziekenfonds, de kopie van een aanslagbiljet of van een gas-, water-, elektriciteitsof telefoonfactuur die niet ouder is dan 3 maanden. - Het Attest roerende voorheffing voor niet-inwoners (indien van toepassing). Hebt u alle vragen beantwoord en de vereiste bijlagen bijgevoegd? Uw aanvraag kan maar snel worden behandeld indien uw dossier volledig is. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Opgelet: De wettelijke vertegenwoordiger(s) moet(en ) het vermogen van hun kind(eren) beheren volgens het goede-huisvader principe. Voor bepaalde handelingen moeten zij de goedkeuring van de vrederechter vragen. De goedkeuring van de vrederechter is ook nodig bij de verkoop van bepaalde effecten, behalve wanr de effecten worden vervangen door gelijkaardige effecten Plaats en datum:... HANDTEKENING WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER 1 HANDTEKENING WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER 2 HANDTEKENING MINDERJARIGE (indien van toepassing) Indien u een PROMOTIECODE hebt, vul ze dan hier in : Keytrade Bank nv-sa Vorstlaan 100 Bld du Souverain 1170 Brussels, Belgium T F BTW-TVA BE RPR-RPM Brussels FSMA

5 Lijst van bedrijfssectoren & vrij beroepen Codes voor bedrijfssectoren: 1 Landbouw, cht en bosbouw 2 Winning van delfstoffen 3 Industrie 4 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 5 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 6 Bouwnijverheid 7 Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 8 Vervoer en opslag 9 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 10 Informatie en communicatie 11 Financiële activiteiten en verzekeringen 12 Exploitatie van en handel in onroerend goed 13 Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 14 Administratieve en ondersteunende diensten 15 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 16 Onderwijs 17 Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 18 Kunst, amusement en recreatie 19 Overige diensten 20 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 21 Extraterritoriale organisaties en lichamen. Codes voor Vrij beroepen: Apotheken Agenten en makelaars in bankdiensten Risicoanalisten en schadetaxateurs Verzekeringsagenten en -makelaars Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Activiteiten van advocaten Activiteiten van notarissen Activiteiten van deurwaarders Accountants en belastingconsulenten Boekhouders en boekhouders-fiscalisten Bedrijfsrevisoren Bouwarchitecten Interieurarchitecten Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten Landmeters Vertalers en tolken Veterinaire diensten Huisartspraktijken Praktijken van specialisten Tandartspraktijken Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen Ambulante revalidatieactiviteiten Verpleegkundige activiteiten Activiteiten van vroedvrouwen Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. Keytrade Bank nv - sa Vorstlaan 100 Bld du Souverain B-1170 Brussels, Belgium. T F keytradebank.be BTW-TVA BE RPR - RPM Brussels - FSMA

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON LEES AANDACHTIG EN VUL IN Document 1 Document 2 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene voorwarden + Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Bank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam Postbus 75047 1070 AA Amsterdam t 020 606 26 66 f 020 320 41 76 e info@binck.nl i www.binck.nl is een handelsnaam van Bank N.V. Openingsformulier Particulieren

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Informatiepagina Een trading rekening openen

Informatiepagina Een trading rekening openen Eenvoudig actief beleggen Aanvraag sturen naar: WH SelfInvest Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Informatiepagina Een trading rekening openen Deze aanvraag tot rekening-opening bevat 3 documenten.

Nadere informatie

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy * * * Privacy & Cookie Policy Laatste wijziging op 30 maart 2015 1. ALGEMEEN De bvba Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie