OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:"

Transcriptie

1 OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TUSSEN, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen onder het nr ( KBC Securities ), EN Ondergetekende ( de Titularis ), vertegenwoordigd door de hiernagenoemde personen, wordt overeengekomen geld- en effectenrekeningen te openen op naam van de Titularis onder het volgende cliëntennummer: (in te vullen door KBC Securities) TITULARIS: Naam: Rechtsvorm: Oprichtingsdatum: / / Straat en nr.: Maatschappelijke zetel: Postcode + plaats: Land: Telefoon / Fax: Tel: Fax: BTWnr/Ondernemingsnummer: Erkening in de financiële sector: Hoofdactiviteit: ja neen JU087_Opening rekening Rechtspersonen Bolero Online_vDec2012 /SA Havenlaan 12 Avenue du Port 1080 Brussels Belgium BTW BE RPR BRUSSEL IBAN BE BIC KREDBE BB

2 Vertegenwoordiger A: Handelend als: Identiteitsbewijs: Gedelegeerd Bestuurder Bestuurder Zaakvoerder Andere functie:... Type: Land: Nummer: Dhr. Mevr. Rechtspersoon Indien Rechtspersoon: - Naam Rechtspersoon:.. - Gelieve hieronder de gegevens van de vaste vertegenwoordiger mee te delen, alsook een kopie toe te voegen van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de benoeming van de vaste vertegenwoordiger. Naam: Voorna(a)m(en): Straat en nummer: Postcode & plaats: Land: Telefoon / Fax: Tel: Fax: GSM: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: JU087_Opening rekening Rechtspersonen Bolero Online_vDec2012 Page 2/10

3 Vertegenwoordiger B: Handelend als: Identiteitsbewijs: Gedelegeerd Bestuurder Bestuurder Zaakvoerder Andere functie:... Type: Land: Nummer: Dhr. Mevr. Rechtspersoon Indien Rechtspersoon: - Naam Rechtspersoon:.. - Gelieve hieronder de gegevens van de vaste vertegenwoordiger mee te delen, alsook een kopie toe te voegen van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de benoeming van de vaste vertegenwoordiger. Naam: Voorna(a)m(en): Straat en nummer: Postcode & plaats: Land: Telefoon / Fax: Tel: Fax: GSM: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: JU087_Opening rekening Rechtspersonen Bolero Online_vDec2012 Page 3/10

4 Vertegenwoordiger C: Handelend als: Identiteitsbewijs: Gedelegeerd Bestuurder Bestuurder Zaakvoerder Andere functie:... Type: Land: Nummer: Dhr. Mevr. Rechtspersoon Indien Rechtspersoon: - Naam Rechtspersoon:.. - Gelieve hieronder de gegevens van de vaste vertegenwoordiger mee te delen, alsook een kopie toe te voegen van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de benoeming van de vaste vertegenwoordiger.. Naam: Voorna(a)m(en): Straat en nummer: Postcode & plaats: Land: Telefoon / Fax: Tel: Fax: GSM: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: JU087_Opening rekening Rechtspersonen Bolero Online_vDec2012 Page 4/10

5 De Vertegenwoordigers geven elkaar overeenkomstig artikel 5.6 van de Algemene Voorwaarden volmacht om instructies te verlenen m.b.t. de Rekening op andere wijze dan via de Bolero website, (de Website ). Zij kunnen elk afzonderlijk optreden voor instructies die telefonisch of schriftelijk worden gegeven. De Vertegenwoordigers verklaren zich akkoord dat de digipass, vereist voor het geven van instructies via de Website ter beschikking wordt gesteld van (slechts één persoon aanduiden): Vertegenwoordiger A Vertegenwoordiger B Vertegenwoordiger C de hieronder aangeduide externe persoon: Volmachtdrager: Identiteitsbewijs: Type: Land: Nummer: Naam: Voorna(a)m(en): Straat en nummer: Postcode / plaats: Land: GSM: Ter beschikking stelling van de digipass aan de hierboven aangeduide persoon maakt eveneens een volmacht uit in de zin van artikel 5.6 van de Algemene Voorwaarden om instructies te verlenen m.b.t. de Rekening. JU087_Opening rekening Rechtspersonen Bolero Online_vDec2012 Page 5/10

6 Draagwijdte van de voornoemde volmacht: De Volmachtdrager(s) is/zijn gemachtigd om in naam en voor rekening van de volmachtgever(s), alle verrichtingen te doen of opdrachten te geven die de volmachtgever(s) nu of in de toekomst zelf kan (kunnen) doen of geven met betrekking tot alle geld- en effectenrekeningen onder het betrokken cliëntennummer en dit zonder voorbehoud of beperking. Dit houdt onder meer in: - het opvragen van financiële instrumenten en gelden; - het transfereren van financiële instrumenten en gelden; - verrichtingen en opdrachten met betrekking tot opties genoteerd op de Euronext derivatenbeurzen en andere gereglementeerde derivatenbeurzen; en zonder dat deze opsomming beperkend is. De volmacht is van onbepaalde duur. Zij houdt op te bestaan vanaf het ogenblik dat zij wordt herroepen conform de modaliteiten van artikel van de Algemene Voorwaarden. De Volmachtdrager(s) is/zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk, samen met de volmachtgevers, voor eventuele debetsaldi op de geld- en effectenrekeningen onder het betrokken cliëntennummer, evenals voor om het even welke andere verplichtingen ten aanzien van KBC Securities overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. De Volmachtdrager(s) bevestigt (bevestigen) zowel in eigen naam als in naam van de titularis dat zij de Algemene Voorwaarden van KBC Securities en Gebruiksvoorwaarden Bolero hebben ontvangen en erkent (erkennen) eveneens deze te hebben gelezen en volledig op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die hieruit ontstaan. De Volmachtdrager(s) verklaart (verklaren) bij deze volledig akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, die van toepassing zullen zijn op alle verrichtingen met KBC Securities uit hoofde van deze volmacht. Rekening bij een in België erkende kredietinstelling op naam van de rechtspersoon: Geldrekening: BE Effectenrekening: _ / _ / De Borderellen en rekeninguittreksels worden opgestuurd naar het adres van de houder van de digipass. Optioneel vraagt de Titularis om dubbels van de Borderellen en rekeninguittreksels te sturen naar het adres van: Vertegenwoordiger A Vertegenwoordiger B Vertegenwoordiger C Rechtspersoon JU087_Opening rekening Rechtspersonen Bolero Online_vDec2012 Page 6/10

7 Verklaring van de titularis 1. De Titularis verklaart: - voorafgaand aan iedere transactie, voldoende geïnformeerd te zijn omtrent de eigenschappen van de relevante financiële instrumenten, en omtrent de dekkings- en marginvereisten; - zich tevens voldoende te hebben geïnformeerd of zich te zullen informeren bij KBC Securities omtrent de risico s verbonden aan het handelen in financiële instrumenten in het algemeen en elk type van financiële instrumenten in het bijzonder; - slechts orders met betrekking tot financiële instrumenten door te zullen geven na zich voldoende te hebben vertrouwd gemaakt met het financiële instrument waarop het order betrekking heeft; en - geen orders te zullen geven die de financiële draagkracht van de Titularis zouden kunnen te boven gaan. 2. De Titularis verklaart er zich van bewust te zijn dat: - de dienstverlening van KBC Securities geen specifieke adviesverlening, op welke wijze dan ook, door KBC Securities, inhoudt; - de informatie die via de Website(s) van KBC Securities ter beschikking wordt gesteld, wordt verstrekt als loutere indicatie van de visie van KBC Securities over het financiële instrument, de emittent of de markt in het algemeen, en hem slechts als een beoordelingselement wordt verstrekt; en - bij de verstrekking van dergelijke informatie onmogelijk kon/kan rekening worden gehouden met de specifieke eigenschappen van de Titularis of de omstandigheden waarin deze zich bevindt, noch met het beleggingsprofiel van de Titularis en/of de mate van zijn risico-aversie. 3. Met betrekking tot de consultatie van de beurskoersinformatie verklaart de Titularis: - uitsluitend te handelen in persoonlijke, niet-professionele hoedanigheid; - bij geen enkele effectenbeurs, gereglementeerde markt, toezichthoudende instantie of professionele vereniging geregistreerd of erkend te zijn als professionele effectenhandelaar, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur; - niet te handelen in de hoedanigheid van beleggingsadviseur of effectenhandelaar ongeacht of de Titularis ooit als dusdanig was erkend; - de beurskoersinformatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld, uitsluitend voor particuliere beleggingsdoeleinden van de Titularis te zullen aanwenden, en geenszins te zullen gebruiken in het kader van enige professionele of commerciële activiteit; - de beurskoersinformatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld enkel voor eigen gebruik van de Titularis te zullen aanwenden en op generlei wijze verder te zullen verspreiden aan derden, nog enig derde toegang tot deze informatie te zullen verschaffen. De Titularis legt deze verklaring eveneens af ten behoeve van de autoriteiten waarvan de beurskoersinformatie in licentie werd verkregen en dewelke zich daarop jegens de Titularis kunnen beroepen. Bescherming van de persoonsgegevens 1. De gegevens verstrekt in het kader van de opening van rekening en de gegevens verkregen in het kader van het gebruik van deze dienstverlening zullen door KBC Securities worden verwerkt. 2. De gegevens zullen in het kader van de contractuele relatie uitsluitend worden verwerkt voor de volgende doeleinden: cliëntenbeheer, rekeningenbeheer, controle van de verrichtingen, en alle makelaarsactiviteiten van KBC Securities als beursvennootschap. 3. Zij kunnen ook worden gebruikt met het oog op het voeren van informatie of promotiecampagnes in verband met door KBC Securities aangeboden producten en diensten. De Titularis die niet wenst gecontacteerd te worden in het kader van direct marketing kan op elk moment vragen om op de daartoe bestemde lijst te worden geplaatst. 4. In de mate dat uw rekening werd geopend door de tussenkomst van KBC Bank of CBC Banque, zullen deze gegevens ook worden meegedeeld aan KBC Bank N.V., Havenlaan 2, 1080 Brussel of CBC Banque N.V., Grote Markt 5, 1000 Brussel. Het is mogelijk dat KBC Bank of CBC Banque deze gegevens aanwendt voor commerciële doeleinden. De Titularis die dit niet wenst worden verzocht dit dan aan KBC Securities kenbaar te maken. JU087_Opening rekening Rechtspersonen Bolero Online_vDec2012 Page 7/10

8 5. Verzet tegen de aanwending van uw persoonsgegevens door KBC Securities in het kader van direct marketing enerzijds en/of het meedelen van deze gegevens aan KBC Bank of CBC Banque anderzijds, kan gebeuren hetzij door een schriftelijk verzoek gericht aan onze dienst Beheer Persoonsgegevens, hetzij door dit op de daartoe voorziene pagina van de Website te melden. 6. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens kent geregistreerde personen een recht van inzage van hun gegevens toe. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet (meer) relevant zijn, kan de betrokkene de verbetering of verwijdering ervan vragen. Daartoe dient een ondertekend en gedateerd verzoek te worden gericht aan de dienst Beheer Persoonsgegevens, samen met een kopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de betrokkene. Gegevens Appropriateness test en wijziging van gegevens Bij de eerste inlogsessie op Bolero Online zal aan de Titularis gevraagd worden om een appropriateness test (test mbt de gepastheid van financiële instrumenten) in te vullen alsook een aantal toestemmingen te geven. Rechtspersonen dienen zich bij het invullen van deze test zich per vraag te baseren op het laagste individuele niveau van kennis en/of ervaring van elk van de Vertegenwoordigers en/of Volmachtdrager. De Titularis verbindt er zich bij deze toe om iedere wijziging met betrekking tot de hierboven vermelde gegevens (daarin begrepen de gegevens die zullen worden verstrekt in het kader van voormelde appropriateness test), onverwijld ter kennis te brengen van KBC Securities dit in overeenstemming met artikel van de Algemene Voorwaarden. Opname van telefoongesprekken gebruik van Indien de Titularis contact heeft met het callcenter van KBC Securities met het oog op het doorgeven van orders, of met de dienst Cliëntadministratie en/of Klachtbehandeling, kan het zijn dat deze gesprekken worden opgenomen, met het oog op coaching van medewerkers, of om bewijstechnische redenen. De Titularis verklaart zich hiervan bewust te zijn, en hiermee akkoord te gaan. De Titularis verklaart ook uitdrukkelijk akkoord te gaan met het gebruik van voor de communicatie van borderellen en rekeninguittreksels. Verklaring m.b.t. het ter beschikking stellen van een digipass De Titularis erkent hierbij zich ervan bewust te zijn dat het slechts mogelijk is om één digipass per cliëntenrekening ter beschikking te stellen voor het geven van online orders. Dit betekent dat enkel de bezitter van de digipass in de mogelijkheid is om instructies via de Website te geven. De Titularis en de Vertegenwoordigers verklaren bij deze alle gevolgen van het ter beschikking stellen van de digipass aan de door hen aangeduide persoon integraal te aanvaarden, alsof de verrichtingen mede goedgekeurd zouden zijn door henzelf; Bovendien verbinden zij zich ertoe alle rapporteringen m.b.t. de verrichtingen van dichtbij op te volgen, en iedere vermeende onregelmatigheid onverwijld te melden aan KBC Securities, en naar eigen oordeel de nodige actie te ondernemen waartoe zij krachtens hun mandaat bij de Titularis als rechtspersoon gehouden zijn of die naar eigen inzicht aangewezen achten; JU087_Opening rekening Rechtspersonen Bolero Online_vDec2012 Page 8/10

9 Toestemming De Titularis bevestigt hierbij: 1. het informatiedocument met betrekking tot het orderuitvoeringsbeleid van KBC Securities te hebben ontvangen en hiermee in te stemmen, inclusief met de mogelijkheid voor KBC Securities om orders uit te voeren buiten een gereglementeerde markt of Multilateral Trading Facility; 2. akkoord te gaan dat, wanneer een limietorder in aandelen genoteerd op een gereglementeerde markt als gevolg van de marktomstandigheden niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd, KBC Securities dat limietorder publiek mag maken op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor andere marktpartijen, zonder daar evenwel toe verplicht te zijn. Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan elk van de partijen erkent één origineel te hebben ontvangen. HANDTEKENINGEN Voor aanvaarding van volmacht, de Volmachtdrager(s), De Vertegenwoordigers, Vertegenwoordiger A Handtekening, voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd en voor aanvaarding van volmacht Plaats: Datum: / / Vertegenwoordiger B Handtekening, voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd en voor aanvaarding van volmacht Plaats: Datum: / / JU087_Opening rekening Rechtspersonen Bolero Online_vDec2012 Page 9/10

10 Vertegenwoordiger C Handtekening, voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd en voor aanvaarding van volmacht Plaats: Datum: / / De Volmachtdrager Handtekening, voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd en voor aanvaarding van volmacht Plaats: Datum: / / KBC Securities, KBC Securities Plaats: Datum: / / JU087_Opening rekening Rechtspersonen Bolero Online_vDec2012 Page 10/10

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [E-MAIL ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u aandachtig alle informatie over uw Saxo Bank handelsrekening hebt gelezen en begrepen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV - Havenlaan 2-1080 Brussel - België BTW BE 0462.920.226 - RPR Brussel - CBFA 026256 A Een onderneming van de KBC-groep Tel. KBC

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 -

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen, versie d.d. 01/01/2015 vervangt alle voorgaande algemene reglementen. De nieuwe versie van dit reglement is vanaf

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u aandachtig alle informatie over uw Saxo Bank handelsrekening hebt gelezen en begrepen,

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN April 2015 Algemeen reglement van de verrichtingen Drukwerk 1593 April 2015 Pagina 1 Inhoud ALGEMENE BEPALINGEN... 3 I. ALGEMENE PRINCIPES... 3 II. STAAT, RECHTSBEKWAAMHEID

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE Definities Artikel 1 ABK-ONLINE: ABK: DE CLIËNT: DE REKENINGHOUDER:

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Aanvaarding van de algemene voorwaarden 3 Hoofdstuk 2 Definities 3 Hoofdstuk 3 Blokkering van de toegang tot de Sixdots App 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2 Versie 15/11/2013 De inhoud van deze voorwaarden is aan verandering onderhevig. De meest recente versie van de voorwaarden kunt u vinden op onze website. Een vorige versie kan altijd gratis worden opgevraagd

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV - Havenlaan 2-1080 Brussel - België BTW BE 0462.920.226 - RPR Brussel Een onderneming van de KBC-groep Tel. KBC-Telecenter: 078

Nadere informatie

AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3

AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 REGLEMENT EFFECTENREKENINGEN TRIODOS BANK AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 - Algemeen... 3 1.2 Kennisname door de Klant... 3 1.3 Verwijzing naar de Algemene Bankvoorwaarden en het Reglement

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie