AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING"

Transcriptie

1 AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be

2 DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij uw huidige bank? Bij Fortuneo zijn er geen bewaarrechten voor alle nieuwe klanten.» Draag uw effecten of uw volledige effectenportefeuille over naar Fortuneo Bank en geniet van een zeer voordelig tarief en een efficiënt beursplatform.» Vanaf ontvangst van uw aanvraag doet Fortuneo Bank het nodige om alle administratieve formaliteiten met de bank waar u momenteel uw effecten aanhoudt af te handelen. Daarenboven schenkt Fortuneo u uitzonderlijk tot m5.000*» BELEGGINGSFONDSEN We storten het geheel van de overdrachtskosten terug op uw zichtrekening met een maximum van m500*» AANDELEN, ETF, TURBO S, WARRANTS, CERTIFICATEN Ontvang het equivalent van de overdrachtskosten terug in de vorm van gratis beursorders, met een maximum van m4.500*» Om een overdracht van effecten aan te vragen en te genieten van dit aanbod volstaat het om ons uw ingevuld en ondertekend document voor effectenoverdracht terug te sturen. * De détails van de voorwaarden van het aanbod zijn ter beschikking op

3 AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING INVULLEN EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR FORTUNEO BELGIUM KLANTENDIENST KOLONIËNSTRAAT BRUSSEL 1. KEUZE VAN DE REKENING ZICHTREKENING Bij het openen van een spaar- of effectenrekening wordt automatisch een gratis zichtrekening in euro geopend. IK WENS/WIJ WENSEN BOVENDIEN EEN ZICHTREKENING IN DOLLAR (USD) TE OPENEN. SPAREN : SPAARREKENINGEN( 1 ) IN g IK WENS/WIJ WENSEN VOLGENDE SPAARREKENING(EN) TE OPENEN FORTUNEO PLUS: EEN FORMULE MET EEN HOGE BASISRENTE, VOOR WIE ZIJN SPAARGELD GEREGELD WIL GEBRUIKEN. FORTUNEO FIDELITY: EEN FORMULE MET EEN HOGE GETROUWHEIDSPREMIE VOOR HET SPAARGELD DAT U GEDURENDE MINSTENS 12 MAANDEN NIET OPNEEMT. U bent vrij om één of beide spaarrekeningen te openen. Het openen en afsluiten van rekeningen zijn gratis. U betaalt ook geen beheerskosten. (1) Gereglementeerde spaarrekeningen. Modaliteiten en fiscaliteit volgens de geldende wetgeving. Rentevoeten volgens de huidige tariefvoorwaarden van Fortuneo Belgium en onderhevig aan wijzigingen. Alvorens de rekeningen te openen, gelieve kennis te nemen van de Essentiële spaardersinformatie beschikbaar op aanvraag of via onze website. BELEGGEN : EFFECTENREKENING(²) IK WENS/WIJ WENSEN EEN EFFECTENREKENING TE OPENEN De geldende kenmerken en voorwaarden van de makelaarstarieven worden vermeld in de Tarifering van Fortuneo Belgium en zijn onderhevig aan wijzigingen. De volledige tarifering, inclusief de tarieven beursorders, zijn van toepassing (2) Er wordt een zichtrekening geopend bij het openen van een effectenrekening of het transfereren van een effectenrekening naar Fortuneo Belgium. In het kader van de geldende regelgeving zal u, vóór de uitvoering van een order in eender welk financieel beleggingsproduct, worden gevraagd de Mifid-vragenlijst in te vullen. Dit document kan u terugvinden in het beveiligde gedeelte van onze website (internetbanking) of onder de rubriek Formulieren op onze website. Zonder dit volledig ingevuld en correct ondertekend document zal geen enkele transactie kunnen geplaatst worden op onze website of per telefoon. Uw rekeningnummers en de bankgegevens van Fortuneo Belgium worden u per brief meegedeeld zodra uw rekeningen geopend zijn.

4 AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING 2. EERSTE REKENINGHOUDER MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS Alle gegevens verplicht in te vullen voor iedere rekeninghouder. AANSPREKING DHR. MEVR. NAAM VOORNAAM GEBOORTEDATUM - - GEBOORTEPLAATS LAND VAN GEBOORTE Indien u de Amerikaanse nationaliteit hebt, in de Verenigde Staten verblijft of houder bent van een US Green Card, kruis dan dit vakje aan Gelieve het formulier W9, beschikbaar op onze website of op verzoek op het nummer 02/ , in te vullen en ons over te maken NATIONALITEIT TAAL NL FR RIJKSREGISTERNUMMER WETTELIJKE ADRES STRAAT NR. BUS POSTCODE GEMEENTE LAND FISCALE WOONPLAATS* BELGIË ANDERE CORRESPONDENTIEADRES (INDIEN VERSCHILLEND VAN WOONPLAATS) Elk document betreffende de rekening, ook voor een gemeenschappelijke rekening, wordt enkel verstuurd naar dit adres. STRAAT NR. BUS POSTCODE GEMEENTE LAND BEROEP SECTOR GSM* VAST TELNR.* * * Een van de velden moet verplicht ingevuld worden BURGERLIJKE STAAT GEHUWD WETTELIJK SAMENWONEND ONGEHUWD GESCHEIDEN WEDUWE/WEDUWNAAR NAAM VAN DE ECHTGENO(O)T(E) VOORNAAM POLITIEKE FUNCTIE Om te beantwoorden aan de geldende regelgeving wordt elke persoon die een politieke functie bekleedt, gevraagd de velden hieronder in te vullen. OEFENT U OF HEBT U EEN POLITIEK MANDAAT OF EEN OPENBARE FUNCTIE UITGEOEFEND OP REGIONAAL, NATIONAAL OF INTERNATIONAAL VLAKL? (1) JA NEE INDIEN JA, WAT IS DE TITEL VAN DE FUNCTIE? IS DAT HET GEVAL VOOR EEN VAN UW OUDERS, KINDEREN OF ECHTGENO(O)T(E)? JA NEE INDIEN JA, WAT IS DE TITEL VAN DE FUNCTIE? WAT IS UW LINK MET DEZE PERSOON? (1) Als staatshoofd, minister, parlementair, voorzitter van politieke partij vertegenwoordigd in een regering, hoge staatsambtenaar (rechterlijke of uitvoerende macht, inclusief het leger), leider van openbare onderneming van nationaal belang, hoge politieke verantwoordelijke of hoge ambtenaar van een internationale of supranationale organisatie, zoals de EU, NAVO, enz. Wij vragen u om alle velden van deze pagina in te vullen. Het ontbreken van bepaalde gegevens kan een vertraging veroorzaken in het openen van uw rekeningen, of kan leiden tot het niet aanvaarden van uw dossier.

5 INVULLEN EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR FORTUNEO BELGIUM KLANTENDIENST KOLONIËNSTRAAT BRUSSEL 3. TWEEDE REKENINGHOUDER MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS Verplicht in te vullen bij een gemeenschappelijke rekening. AANSPREKING DHR. MEVR. NAAM VOORNAAM GEBOORTEDATUM - - GEBOORTEPLAATS LAND VAN GEBOORTE Indien u de Amerikaanse nationaliteit hebt, in de Verenigde Staten verblijft of houder bent van een US Green Card, kruis dan dit vakje aan Gelieve het formulier W9, beschikbaar op onze website of op verzoek op het nummer 02/ , in te vullen en ons over te maken NATIONALITEIT TAAL NL FR RIJKSREGISTERNUMMER WETTELIJKE ADRES STRAAT NR. BUS POSTCODE GEMEENTE LAND FISCALE WOONPLAATS* BELGIË ANDERE *Indien uw wettelijke adres verschillend is van die van de eerste rekeninghouder, gelieve dan contact op te nemen met onze Klantendienst. BEROEP SECTOR GSM* VAST TELNR.* * * Een van de velden moet verplicht ingevuld worden BURGERLIJKE STAAT GEHUWD WETTELIJK SAMENWONEND ONGEHUWD GESCHEIDEN WEDUWE/WEDUWNAAR NAAM VAN DE ECHTGENO(O)T(E) VOORNAAM POLITIEKE FUNCTIE Om te beantwoorden aan de geldende regelgeving wordt elke persoon die een politieke functie bekleedt, gevraagd de velden hieronder in te vullen. OEFENT U OF HEBT U EEN POLITIEK MANDAAT OF EEN OPENBARE FUNCTIE UITGEOEFEND OP REGIONAAL, NATIONAAL OF INTERNATIONAAL VLAKL? (1) JA NEE INDIEN JA, WAT IS DE TITEL VAN DE FUNCTIE? IS DAT HET GEVAL VOOR EEN VAN UW OUDERS, KINDEREN OF ECHTGENO(O)T(E)? JA NEE INDIEN JA, WAT IS DE TITEL VAN DE FUNCTIE? WAT IS UW LINK MET DEZE PERSOON? (1) Als staatshoofd, minister, parlementair, voorzitter van politieke partij vertegenwoordigd in een regering, hoge staatsambtenaar (rechterlijke of uitvoerende macht, inclusief het leger), leider van openbare onderneming van nationaal belang, hoge politieke verantwoordelijke of hoge ambtenaar van een internationale of supranationale organisatie, zoals de EU, NAVO, enz. Wij vragen u om alle velden van deze pagina in te vullen. Het ontbreken van bepaalde gegevens kan een vertraging veroorzaken in het openen van uw rekeningen, of kan leiden tot het niet aanvaarden van uw dossier.

6 WIJ RADEN U AAN EEN KOPIE VAN DEZE AANVRAAG TE BEWAREN 4. REKENINGUITTREKSELS IK WIL MIJN REKENINGUITTREKSELS GRATIS ONLINE RAADPLEGEN. IK WIL MIJN REKENINGUITTREKSELS PER POST ONTVANGEN. Het versturen van de rekeninguittreksels per post kost m 1,5 per uittreksel (portkosten inbegrepen). Deze bedragen zullen jaarlijks gedebiteerd worden. 5. OM DE OPENING VAN UW REKENING(EN) EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN: 1. CONTROLEER OF UW AANVRAAG VOLLEDIG IS INGEVULD, GEDATEERD EN ONDERTEKEND. 2. VERGEET NIET BIJ DEZE VERZENDING EEN DUIDELIJK LEESBARE RECTO VERSO KOPIE VAN GELDIG IDENTI- TEITSBEWIJS VOOR ELKE REKENINGHOUDER, MET EEN FOTO VAN GOEDE KWALITEIT. IDENTITEITSBEWIJS: Voor elke rekeninghouder: een duidelijk leesbare recto verso kopie van het identiteitsbewijs of de verblijfsvergunning waarvan de geldigheidsdatum nog niet verstreken is en met een foto van goede kwaliteit. De adressen en handtekeningen op de aanvraag voor het openen van een rekening moeten overeenstemmen met de adressen en handtekeningen op de identiteitsbewijzen. ADRESBEWIJS: Indien u over een elektronisch identiteitsbewijs beschikt uitgegeven in België, gelieve de gegevens van de chip af te drukken of een elektriciteits-, gas- of telefoonfactuur op uw naam toe te voegen die niet dateert van langer dan 3 maanden (telefoon: alleen vaste lijn; mobiele telefoonfacturen worden niet aanvaard). U kunt ook een officieel document sturen afgeleverd door de gemeentelijke administratie daterend van minder dan 3 maanden dat uw inschrijving bewijst in de gemeente en waarop uw woonplaats duidelijk vermeld is. Hebt u deze documenten niet dan volstaat een aanslagbiljet. Indien u over een identiteitsbewijs beschikt uitgegeven in het buitenland, gelieve hiervan een kopie over te maken evenals een officieel document waarop uw adres duidelijk is vermeld. 3. BINNEN DE 10 WERKDAGEN ONTVANGT U: - IN EEN EERSTE BRIEF: UW REKENINGNUMMERS EN UW TOEGANGSCODE - IN EEN TWEEDE BRIEF: UW GEHEIME CODE 6. VERKLARING EN HANDTEKENINGEN DE ONDERGETEKENDE(N) VERKLAART (VERKLAREN) DAT DE INLICHTINGEN OP DE HUIDIGE AANVRAAG OPRECHT EN JUIST ZIJN EN ERKENT (ERKENNEN) : - vooraf kennis te hebben genomen van de huidige Algemene Voorwaarden, de Algemene Tariefvoorwaarden van Fortuneo Belgium en de Essentiële spaardersinformatie. Deze documenten kunnen ook op de website van Fortuneo Belgium worden geraadpleegd; - zonder voorbehoud akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en de Tarifering van Fortuneo; - bij het openen van een rekening medehouder bij Fortuneo Bank geven de medehouders elkaar een wederzijdse volmacht voor eender welke verrichting met betrekking tot het beheer van deze rekening, en dit behoudens tegengestelde vermelding in de Algemene Voorwaarden van Fortuneo Bank. GEDAAN TE OP - - HANDTEKENING EERSTE TITULARIS (in overeenstemming met het identiteitsbewijs) GEDAAN TE OP - - HANDTEKENING TWEEDE TITULARIS (in overeenstemming met het identiteitsbewijs) In overeenstemming met de voorschriften met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens, kunnen de persoonlijke gegevens die in het kader van huidig document of op een later tijdstip worden verzameld, voortvloeiend uit de contractuele relatie, digitaal worden verwerkt door Fortuneo Belgium en/of dienstverleners van Fortuneo Belgium. Zij kunnen tevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt door Fortuneo Belgium, door de vennootschappen van de groep waartoe zij behoort of door haar partners. U beschikt over het recht op inzage, wijziging, rechtzetting en verzet tegen het aanwenden van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing. Dit kunt u doen door te schrijven naar de Legal Officer van Fortuneo Belgium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel. Meer informatie hierover vindt u in de Algemene Voorwaarden van Fortuneo Belgium. Heeft u alle vragen beantwoord en alle vereiste documenten en bewijsstukken bijgevoegd? Om uw aanvraag te kunnen verwerken, moeten alle velden verplicht worden ingevuld.

7 AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EFFECTEN Indien u effecten naar uw Fortuneo effectenrekening wilt overdragen, vul dit document in, en stuur het ondertekend terug met uw aanvraag voor het openen van een rekening naar Fortuneo Bank, Koloniënstraat Brussel. Wij regelen alles in uw naam met uw huidige rekeningbeheerder. 1. UW GEGEVENS DHR. MEVR. NAAM VOORNAAM STRAAT NR. BUS POSTCODE GEMEENTE GSM* VAST TELNR.* GEBOORTEDATUM - - GEBOORTEPLAATS 2. UW HUIDIGE REKENINGHOUDER NR. VAN UW EFFECTENREKENING NAAM VAN DE INSTELLING/KANTOOR STRAAT NR. BUS POSTCODE GEMEENTE NAAM VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR HET CLIËNTEEL TELNR. VAN DE INSTELLING 3. UW OVERDRACHTSINSTRUCTIES Met dit schrijven, bevestig ik de beslissing om van de effectenrekening vermeld in punt 2: HET TOTAAL VAN MIJN EFFECTENREKENING OVER TE DRAGEN. DE EFFECTEN VERMELD IN PUNT 4 VAN DIT DOCUMENT OVER TE DRAGEN. DE EFFECTEN MOETEN OVERGEDRAGEN WORDEN OP HET EFFECTENREKENING NR. (in te vullen door Fortuneo Bank) Gelieve aan Fortuneo Bank de lijst van de effecten met de oorspronkelijke aankoopprijs van iedere effectenlijn en een overzicht van de te ontvangen effecten over te maken, en daarbij telkens mijn naam duidelijk te vermelden. 4. UW INSTRUCTIES VOOR EEN GEDEELTELIJKE OVERDRACHT Alleen in te vullen indien u slechts een deel van uw portefeuille wenst over te dragen. Gelieve de effecten hieronder over te dragen (van de effectenrekening vermeld in punt 2 naar de effectenrekening vermeld in punt 3) : AANTAL VOLLEDIGE BENAMING EFFECT ISIN CODE 5. HANDTEKENING GEDAAN TE OP - - HANDTEKENING (in overeenstemming met het identiteitsbewijs)

8 HEEFT U NOG EEN VRAAG IN VERBAND MET DIT FORMULIER? Bel ons op het nummer 02/ elke werkdag van 9 tot 18u. fortuneo.be Fortuneo Belgium - Koloniënstraat Brussel - KBO-nr Belgisch bijkantoor van Fortuneo N.V. met Directiecomité en Raad van Toezicht met een kapitaal van euro Maatschappelijke zetel: Tour Ariane - 5, place de la Pyramide Paris La Défense - RCS-nr Nanterre Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS-nr )

9 06/06/2014 Fortuneo Plus verhandeld door Fortuneo Bank, onderdeel van Crédit Mutuel Arkéa Essentiële Spaardersinformatie Fortuneo Plus is een "gereglementeerde spaarrekening" of een "gereglementeerd spaardeposito" 1 : doorgaans dient geen roerende voorheffing of andere belasting te worden betaald op de ontvangen rente (zie punt 4). Deze fiche moet u bij de opening van uw rekening worden bezorgd. Lees ze aandachtig vóór u geld stort op die rekening. 1. Voorwaarden De rekening kan op verzoek worden geopend in uw bankagentschap of op de website van de bank Rekening voorbehouden voor internetgebruik. Minimuminlage : 0 euro - Maximuminlage : euro U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via : rekeninguittreksels of web banking Uw rekening mag geen negatief saldo hebben (u mag dus niet in het rood staan) 2. Rekeningvergoeding Basisrente: 1,10% (op jaarbasis) Getrouwheidspremie: 0,30% (op jaarbasis) De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten. *De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag na de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot drie per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. 1 Dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 van het KB/WIB 92.

10 Als het gedeponeerde bedrag meer bedraagt dan de maximuminlage, bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,85% aan basisrente en 0,30% aan getrouwheidspremie. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening. Opgelet : Als u uw geld vóór het einde van voornoemde periode van 12 maanden van uw rekening haalt, ontvangt u geen getrouwheidspremie. Het is dus belangrijk te weten vanaf welke datum de getrouwheidspremie verworven is, op zijn minst toch voor aanzienlijke bedragen. Een geldopname heeft daarentegen geen invloed op de verwerving van de basisrente. 3. Kosten Beheerkosten o opening : gratis o sluiting : gratis o jaarlijkse afrekening : gratis Eventuele verzekering: niet van toepassing Postverzendingskosten: o Rekeninguittreksels per post: 1,50 euro per uittreksel en per rekening (afgerekend op 31/12) o Rekeninguittreksels via internet banking: gratis 4. Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1900 euro voor het inkomstenjaar 2014) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3800 euro voor het inkomstenjaar 2014). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden. 5. Andere informatie Een spaarrekening heeft een onbepaalde looptijd. Binnen de wettelijk vastgestelde grenzen kan u uw geld steeds van uw spaarrekening halen. De mogelijkheden inzake geldoverdrachten zijn daarentegen bij wet beperkt. Een spaarrekening kan dus niet zoals een zichtrekening worden gebruikt. Vraag raad aan uw bank. De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van euro per persoon en per bank. Fortuneo Bank is aangesloten bij het verplichte wettelijke Franse depositogarantiestelsel. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar de volgende website(s): Het volledige reglement van de bank inzake spaarrekeningen kan gratis worden verkregen op Deze fiche kan worden gewijzigd. Voor een geactualiseerde versie wordt verwezen naar Met eventuele klachten kan u terecht bij de Klantendienst of desgevallend bij de Quality Officer, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen (www.ombfin.be). Welke rekening en welke vergoeding sluiten aan bij uw behoeften? Raadpleeg de website over financiële vorming van de FSMA: Fortuneo Belgium, Belgisch bijkantoor van Fortuneo N.V., Koloniënstraat Brussel, RPR Brussel - BTW BE , tel: 02/

11 06/06/2014 Fortuneo Plus Fidelity verhandeld door Fortuneo Bank, onderdeel van Crédit Mutuel Arkéa Essentiële Spaardersinformatie Fortuneo Plus Fidelity is een "gereglementeerde spaarrekening" of een "gereglementeerd spaardeposito" 1 : doorgaans dient geen roerende voorheffing of andere belasting te worden betaald op de ontvangen rente (zie punt 4). Deze fiche moet u bij de opening van uw rekening worden bezorgd. Lees ze aandachtig vóór u geld stort op die rekening. 1. Voorwaarden De rekening kan op verzoek worden geopend in uw bankagentschap of op de website van de bank Rekening voorbehouden voor internetgebruik Minimuminlage : 0 euro - Maximuminlage : euro U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via : rekeninguittreksels of web banking Uw rekening mag geen negatief saldo hebben (u mag dus niet in het rood staan) 2. Rekeningvergoeding Basisrente: 0,30% (op jaarbasis) Getrouwheidspremie: 1,30% (op jaarbasis) De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten. De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag na de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot drie per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. 1 Dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 van het KB/WIB 92.

12 Als het gedeponeerde bedrag meer bedraagt dan de maximuminlage, bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,10% aan basisrente en 1,25% aan getrouwheidspremie. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening. Opgelet : Als u uw geld vóór het einde van voornoemde periode van 12 maanden van uw rekening haalt, ontvangt u geen getrouwheidspremie. Het is dus belangrijk te weten vanaf welke datum de getrouwheidspremie verworven is, op zijn minst toch voor aanzienlijke bedragen. Een geldopname heeft daarentegen geen invloed op de verwerving van de basisrente. 3. Kosten Beheerkosten o opening : gratis o sluiting : gratis o jaarlijkse afrekening : gratis Eventuele verzekering: niet van toepassing Postverzendingskosten: o Rekeninguittreksels per post: 1,50 euro per uittreksel en per rekening (afgerekend op 31/12) o Rekeninguittreksels via internet banking: gratis 4. Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op euro voor het inkomstenjaar 2014) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van euro voor het inkomstenjaar 2014). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden. 5. Andere informatie Een spaarrekening heeft een onbepaalde looptijd. Binnen de wettelijk vastgestelde grenzen kan u uw geld steeds van uw spaarrekening halen. De mogelijkheden inzake geldoverdrachten zijn daarentegen bij wet beperkt. Een spaarrekening kan dus niet zoals een zichtrekening worden gebruikt. Vraag raad aan uw bank. De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van euro per persoon en per bank. Fortuneo Bank is aangesloten bij het verplichte wettelijke Franse depositogarantiestelsel. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar de volgende website(s): Het volledige reglement van de bank inzake spaarrekeningen kan gratis worden verkregen op Deze fiche kan worden gewijzigd. Voor een geactualiseerde versie wordt verwezen naar Met eventuele klachten kan u terecht bij de Klantendienst of desgevallend bij de Quality Officer, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen (www.ombfin.be). Welke rekening en welke vergoeding sluiten aan bij uw behoeften? Raadpleeg de website over financiële vorming van de FSMA: Fortuneo Belgium, Belgisch bijkantoor van Fortuneo N.V., Koloniënstraat Brussel, RPR Brussel- BTW BE , tel: 02/

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Informatiepagina Een trading rekening openen

Informatiepagina Een trading rekening openen Eenvoudig actief beleggen Aanvraag sturen naar: WH SelfInvest Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Informatiepagina Een trading rekening openen Deze aanvraag tot rekening-opening bevat 3 documenten.

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen? Gelieve de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen aan: Eenvoudig actief beleggen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnantie van

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?...

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?... Externe FAQ betreffende de Winwinleningen 1 van 9 Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2 Zijn er kosten verbonden aan de registratie van een Winwinlening?... 2 Hoeveel tijd heb ik tussen het afsluiten

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie