AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE"

Transcriptie

1 AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor beleggingsclubs in België gevestigde Alle leden van de beleggingsclub in de ledenlijst die u aan Keytrade Bank meedeelt, worden verondersteld medehouders van de gemeenschappelijke rekening te zijn die in naam van de beleggingsclub wordt geopend. De leden van de beleggingsclub moeten ten minste twee leden benoemen tot 'Vertegenwoordigers' van de club. 1. BENAMING VAN DE BELEGGINGSCLUB (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming van de Club Oprichtingsdatum Correspondentieadres (geadresseerde van post van Keytrade Bank) Straat... Nr... Bus... Postcode... Gemeente:... Land:... Telefoon:... Fax:... Website:... adres: VERTEGENWOORDIGERS (in te vullen in hoofdletters) Als er meer dan twee vertegenwoordigers zijn, kopieer of download andere exemplaren van dit formulier. De vertegenwoordigers moeten Keytrade Bank op de hoogte brengen van elke wijziging in de ledenlijst van de club, met dien verstande dat de toevoeging van een nieuw lid als medehouder van de rekening slechts inroepbaar is bij Keytrade Bank vanaf de ontvangst van de volmacht, volgens bijgevoegd model, ondertekend door het nieuwe lid. Bij intrekking van volmachten van de vertegenwoordigers door een of meer medehouders, dien(t)(en) de medehouder(s) die deze volmachten wil(len) intrekken Keytrade Bank hiervan schriftelijk op de hoogte brengen waarna deze personen niet langer als medehouders van de Keytrade Bank-rekening zullen worden beschouwd. Deze personen moeten met de andere leden alle kwesties met betrekking tot de teruggave van hun tegoeden regelen, zonder dat Keytrade Bank aansprakelijk kan worden gesteld voor een ontstentenis van teruggave aan deze personen. VERTEGENWOORDIGER 1 Mr. Mevr. Mej. VERTEGENWOORDIGER 2 Mr. Mevr. Mej. Naam Voorna(a)m(en) Burgelijke stand Gehuwd Gehuwd Alleenstaand Samenwonend Alleenstaand Samenwonend Uit de echt gescheiden Gescheiden Weduw(e)(naar) Uit de echt gescheiden Gescheiden Weduw(e)(naar) Naam en Voornaam echtgeno(o)t(e) of Samenwonend: Naam en Voornaam echtgeno(o)t(e) of Samenwonend: Adres van de wettelijke woonplaats Straat... nr... Bus... Postcode... Gemeente... Land... Straat... nr... Bus... Postcode... Gemeente... Land... Functie binnen de club GSM-nummer Telefoonnummer adres Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Geboorteplaats en -land Nationaliteit Andere nationaliteit(en) Identiteitskaartnummer Geldig tot (DD/MM/JJJJ) 0004/N13/04/2015 Rijksegisternummer

2 Beroep/Activiteit VERTEGENWOORDIGER 1 VERTEGENWOORDIGER 2 Bediende Arbeider Bediende Arbeider Kaderlid Cadre Ambtenaar Ambtenaar Zelfstandige Naam van de onderneming:... Ondernemingsnr:... Zelfstandige Naam van de onderneming:... Ondernemingsnr:... Vrij beroep Vrij beroep nr (**):... Ondernemingsnr (indien van toepassing):... Vrij beroep Vrij beroep nr (**):... Ondernemingsnr (indien van toepassing):... Zonder beroep (omcirkel wat van toepassing is en vul in) gepensiorde / werkzoekende / rentenier / huisvrouw of-man Sinds (MM/JJJJ):... Laatst uitgeoefende beroepsactiviteit: Student Indien, gelieve te verduidelijken - Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: Datum van indiensttreding:... - Datum van beëindiging van de functie: Is dat het geval voor een van uw ouders, kinderen of echtgeno(o)t(e)? Politiek prominente persoon (zoals gedefinieerd in bijlage 2 ) Bevoorrechte informatie Zonder beroep (omcirkel wat van toepassing is en vul in) gepensiorde / werkzoekende / rentenier / huisvrouw of-man Sinds (MM/JJJJ):... Laatst uitgeoefende beroepsactiviteit: Student Indien, gelieve te verduidelijken - Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: Datum van indiensttreding:... - Datum van beëindiging van de functie: Is dat het geval voor een van uw ouders, kinderen of echtgeno(o)t(e)? Indien : - Naam van de persoon: Band met u:... - Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: Datum van indiensttreding:... - Datum van beëindiging van de functie:... Indien : - Naam van de persoon: Band met u:... - Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: Datum van indiensttreding:... - Datum van beëindiging van de functie:... Hebt u mogelijk voorkennis van de financiële markten? Hebt u mogelijk voorkennis van de financiële markten? Indien, welke effecten (Uitgever en ISIN code)?: (*) Te kiezen in de bijgevoegde lijst met de verscheidene sectoren; noteer hier de betreffende code (**) Te kiezen in de bijgevoegde lijst met vrije beroepen; noteer hier de betreffende code Indien, welke effecten (Uitgever en ISIN code)?:......

3 3. VOLMACHT VAN ALLE LEDEN (in te vullen in hoofdletters) Door hieronder te tekenen, verleent iedere boven aan de vertegenwoordiger(s): Die ieder afzonderlijk mogen handelen, alle nodige volmachten voor de opening in zijn naam en voor zijn rekening van een rekening bij Keytrade Bank overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en de opening van de bankrelatie. Iedere ondergetekende erkent en aanvaardt dat de rekening bij Keytrade Bank wordt geopend voor rekening van een beleggingsclub waarvan hij lid is, dat de te openen rekening een gezamenlijke rekening is (iedere medehouder wordt ten overstaan van Keytrade Bank verondersteld schuldeiser of schuldenaar te zijn van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de rekening van zodra hij de vereiste pincodes van een vertegenwoordiger heeft ontvangen). De clubleden kunnen persoonlijke pincodes aanvragen die toegang geven (zonder mogelijkheid tot verrichtingen die voorbehouden zijn aan de vertegenwoordiger(s)) tot de rekening(en) van de beleggingsclub. Ze erkennen kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank, beschikbaar op de website van deze laatste. Ze aanvaarden alle bepalingen ervan. De leden kunnen tevens later toegang vragen. Datum en handtekening Toegang tot Politiek US Person2 (voorafgegaan door de de rekeningen prominente persoon1 vermelding'goed voor volmacht') Zoals gedefinieerd in bijgevoegde bijlage De term 'US Person' moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig de geldende Amerikaanse wetgeving en iedere ondergetekende verklaart volledig zelf verantwoordelijk te zijn om te bepalen of hij al dan niet een US Person is. In geval van twijfel moet hij contact opnemen met een gespecialiseerd belastingconsulent. Als een ondergetekende in de loop van de dienstverlening als US Person wordt gekwalificeerd, moet hij Keytrade Bank daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Als hij Keytrade Bank niet tijdig verwittigt, is hij aansprakelijk voor alle schade die hieruit kan voortvloeien. Ten gevolge van de Amerikaanse regelgeving en fiscale wetgeving verstrekt Keytrade Bank geen diensten aan US Persons en is dan ook gemachtigd om in dit geval de cliëntrelatie te beëindigen 1 2

4 Toegang tot Politiek US Person2 de rekeningen prominente persoon1 Datum en handtekening (voorafgegaan door de vermelding'goed voor volmacht')

5 4. MARKETING Waar hoorde u over Keytrade Bank? pers-reclame radio televisie internet beurzen mond-tot-mondreclame mailing U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens door Keytrade Bank gebruikt worden voor commerciële doeleinden en geeft Keytrade Bank de toestemming om u per commerciële berichten toe te sturen met betrekking tot de door Keytrade Bank gepromote producten en diensten Indien u zich hierboven akkoord hebt verklaard, hebt u op ieder ogenblik het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden en/of het gebruik van uw adres voor de verzending van reclameboodschappen, door een te sturen naar of door een brief te sturen naar het Legal Department op het adres van Keytrade Bank. 5. VERKLARINGEN VERTEGENWOORDIGER(S) EN LID (LEDEN) We verklaren en erkennen dat: US Persons3 : Wij zijn geen US Persons. Als een van de uiteindelijke begunstigden of een van de vertegenwoordigers in de loop van de dienstverlening als US person3wordt gekwalificeerd, moet Keytrade Bank hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Als u Keytrade Bank niet tijdig verwittigt, bent u aansprakelijk voor alle schade die hieruit kan voortvloeien. Ten gevolge van de Amerikaanse fiscale regelgeving en wetgeving verstrekt Keytrade Bank geen diensten aan US Persons5 en heeft zij dan ook het recht om in dat geval de cliëntrelatie te beëindigen. IAan Keytrade Bank meegedeelde informatie: - de inlichtingen die bij het openen van de bankrelatie in dit document en de bijlagen werden gegeven, zijn correct, actueel en volledig; - de tegoeden die op de rekening worden geplaatst, zijn niet van illegale oorsprong en worden niet gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, nu en in de toekomst; - wij verbinden ons ertoe om onmiddellijk elke wijziging in de verstrekte informatie te melden; - wij verklaren voor eigen rekening van de rechtspersoon te handelen en, in het tegenovergestelde geval, melden wij aan Keytrade Bank de identiteit van de derden voor wie wij handelen; - wij aanvaarden dat dit formulier aan elke bevoegde instantie kan worden verstrekt in het kader van de wettelijke verplichtingen van Keytrade Bank. Communicatiekanalen: - We wensen de informatie die Keytrade Bank wettelijk verplicht is ons te verstrekken of die zij nuttig acht in het kader van onze relatie, te ontvangen via , via de transactiesite, via de website of, naar keuze van Keytrade Bank, via ieder ander geschikt communicatiemiddel op afstand4. Orders betreffende financiële instrumenten: - We zijn aansprakelijk voor en aanvaarden alle risico's verbonden aan orders betreffende financiële instrumenten, doorgegeven aan Keytrade Bank in onze naam en voor onze rekening, met dien verstande dat Keytrade Bank niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de geschiktheid van haar beleggingsbeslissingen en voor de financiële gevolgen van de orders. Bescherming van de persoonsgegevens: - De persoonlijke gegevens ingewonnen door Keytrade Bank bij het openen van de rekening of in de loop van de bankrelatie worden verwerkt door Keytrade Bank, die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens volgens de regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze gegevens worden voornamelijk verwerkt voor het beheer van de bankrelatie, voor controledoeleinden, voor het uitvoeren van marktanalyses, statistieken, tests en interne studies. Ze kunnen ook verwerkt worden voor commerciële prospectie- en directmarketingdoeleinden met betrekking tot producten die gepromoot worden door de Bank, door vennootschappen die deel uitmaken van de groep waar de Bank toe behoort of in voorkomend geval door derden, maar in dit laatste geval zonder dat deze gegevens aan deze derden meegedeeld worden (behalve wanr de cliënt zich hier bij het openen van de bankrelatie tegen verzet). Meer informatie over het inwinnen, vastleggen, verwerken en in voorkomend geval het doorgeven van deze gegevens aan derden, en over het recht van raadpleging, verbetering en verzet is te vinden in de sectie 'Persoonlijke Levenssfeer' in de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank. - Telefoongesprekken met Keytrade Bank kunnen worden opgenomen door Keytrade Bank, zoals bepaald in de sectie 'Bewijs' in de Algemene Voorwaarden, voor bewijsdoeleinden (onder meer maar niet uitsluitend ten aanzien van de ondergetekenden, de toezichthoudende en/of gerechtelijke instanties). Deze opnames worden bewaard zolang dit nodig is in het kader van de nagestreefde doeleinden. - Artikel van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en het Koninklijk Besluit van 17 juli 2013 tot uitvoering van het voornoemde artikel verplichten Keytrade Bank om eenmaal per ar de gegevens over haar cliënten en hun contracten mee te delen aan het centraal aanspreekpunt, ingericht door de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel (hierna 'CAP' genoemd). Gedetailleerde informatie over de gegevens die aan het CAP worden doorgegeven, over het gebruik ervan en over de rechten van ondergetekende in dit verband zijn beschikbaar op Contractuele documenten: We verklaren kennis te hebben genomen van de volgende documenten, ze te hebben begrepen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden: *de Algemene Voorwaarden, de documenten Tarieven, Interesten, Wisselkoersen van betalingstransacties en Aanbod producten en betalingsdiensten, op ieder ogenblik beschikbaar op *de gebruiksvoorwaarden van de website op ieder ogenblik beschikbaar op *het document met belangrijke informatie voor de spaarder over de Azur- en High Fidelity-spaarrekeningen evenals de volledige reglementen van Keytrade Bank betreffende deze rekeningen, op ieder ogenblik beschikbaar op Deze documenten worden per verstuurd bij het openen van de rekening en zijn op verzoek ook gratis beschikbaar bij Keytrade Bank. 3 De term 'US Person' moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig de geldende Amerikaanse wetgeving en iedere ondergetekende verklaart volledig zelf verantwoordelijk te zijn om te bepalen of hij al dan niet een US Person is. In geval van twijfel moet hij contact opnemen met een gespecialiseerd belastingconsulent. Als een ondergetekende in de loop van de dienstverlening als US Person wordt gekwalificeerd, moet hij Keytrade Bank daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Als hij Keytrade Bank niet tijdig verwittigt, is hij aansprakelijk voor alle schade die hieruit kan voortvloeien. Ten gevolge van de Amerikaanse regelgeving en fiscale wetgeving verstrekt Keytrade Bank geen diensten aan US Persons en is dan ook gemachtigd om in dit geval de cliëntrelatie te beëindigen 4 Ondergetekende is ervan op de hoogte gebracht dat de geldende regelgeving hem in bepaalde gevallen de mogelijkheid geeft om bepaalde informatie op papier of een andere drager te ontvangen. Door haar hoedanigheid van internetbank geeft Keytrade Bank in haar beleid voorrang aan andere communicatiekanalen dan papier en gaat ze enkel een contractuele relatie aan met cliënten die deze communicatiekanalen aanvaarden. Door Keytrade Bank te vragen een rekening te openen, verklaart ondergetekende zich akkoord met dit beleid.

6 6. VEREISTE BIJLAGEN Volgende bijlagen moeten bij dit ingevulde en ondertekende document worden gevoegd: een kopie van de statuten of elk ander vergelijkbaar reglement EN een geactualiseerde ledenlijst van de club; EN de identiteitsbewijzen van de leden van de beleggingsclub en van de vertegenwoordigers. De kopie (recto-verso, zwart-wit, A4-formaat) moet leesbaar zijn en de foto duidelijk en herkenbaar. De geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs mag niet vervallen zijn. Indien het om een elektronische kaart gaat of indien de woonplaats niet vermeld staat op de identiteitskaart of het paspoort, gelieve een kopie van een ander document toe te voegen waarop de woonplaats duidelijk vermeld staat (gas/water/elektriciteit/telefoonfactuur, aanslagbiljet, origil kleefbriefje ziekenfonds...). De adressen en handtekeningen op de rekeningopening moeten overeenkomen met de adressen en handtekeningen op de identiteitsbewijzen. HEBT U ALLE VRAGEN BEANTWOORD EN DE GEVRAAGDE BIJLAGEN TOEGEVOEGD? Uw aanvraag kan maar snel worden behandeld indien uw dossier volledig is. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. In de dagen na de ontvangst van het ingevulde formulier en alle vereiste bijlagen ontvangt iedere vertegenwoordiger na aanvaarding van de aanvraag tot het openen van de bankrelatie Beleggensclub: - zijn gebruikersnaam en logon worden naar het op dit document vermelde adres van woonplaats gestuurd - om veiligheidsredenen worden zijn toegangswachtwoord en bevestigingscode in een tweede brief naar hetzelfde adres gestuurd. - De Keytrade ID wordt afzonderlijk opgestuurd. Indien u een PROMOTIECODE hebt, gelieve deze hier in te vullen: Plaats en datum... HANDTEKENING VERTEGENWOORDIGER 1 (conform het identiteitsbewijs) Keytrade Bank nv - sa Vorstlaan 100 Bld du Souverain B-1170 Brussels, Belgium. T F keytradebank.be BTW-TVA BE RPR - RPM Brussels - FSMA HANDTEKENING VERTEGENWOORDIGER 2 (conform het identiteitsbewijs)

7 BIJLAGE: Verklarende nota betreffende Politiek Prominente Personen Wie moet als een Politiek Prominente Persoon worden beschouwd? Politiek Prominente Personen zijn: - Natuurlijke personen die een belangrijk openbaar ambt uitoefenen (meer bepaald personen die in de loop van de twaalf laatste maanden de hoogste internationale, nationale en regionale functies bekleden of hebben bekleed). Deze categorie omvat de volgende personen: staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers en staatssecretarissen; parlementsleden; leden van de opperste gerechtshoven, grondwettelijke hoven of andere hoge rechtscolleges waarvan de beslissingen gewoonlijk niet vatbaar zijn voor hoger beroep; leden van de rekenhoven en de directie van de centrale banken; ambassadeurs, zaakgelastigden en hoogste officieren van de krijgsmacht leden van bestuurs-, directie- of toezichtsorganen van overheidsbedrijven. - Directe familieleden van deze personen zoals: de echtgeno(o)t(e); een partner die krachtens het nationaal recht rechtsgeldig kan worden gelijkgesteld met een echtgenoot (bijvoorbeeld de wettelijk samenwonende partner); de kinderen en hun echtgenoten of partners; de ouders. - Of de personen die nauw verbonden zijn met deze personen, namelijk: iedere natuurlijke persoon van wie is geweten dat hij met een politiek prominente persoon de gemeenschappelijke uiteindelijke begunstigde is van juridische entiteiten of constructies, of een band heeft met de betrokken persoon via andere hechte zakenrelaties; iedere natuurlijke persoon die de enige uiteindelijke begunstigde is van een rechtspersoon of van een juridische constructie waarvan is geweten dat ze de facto is opgericht ten gunste van een politiek prominent persoon.

8 Lijst van bedrijfssectoren & vrij beroepen Codes voor bedrijfssectoren: 1 Landbouw, cht en bosbouw 2 Winning van delfstoffen 3 Industrie 4 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 5 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 6 Bouwnijverheid 7 Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 8 Vervoer en opslag 9 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 10 Informatie en communicatie 11 Financiële activiteiten en verzekeringen 12 Exploitatie van en handel in onroerend goed 13 Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 14 Administratieve en ondersteunende diensten 15 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 16 Onderwijs 17 Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 18 Kunst, amusement en recreatie 19 Overige diensten 20 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 21 Extraterritoriale organisaties en lichamen. Codes voor Vrij beroepen: Apotheken Agenten en makelaars in bankdiensten Risicoanalisten en schadetaxateurs Verzekeringsagenten en -makelaars Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Activiteiten van advocaten Activiteiten van notarissen Activiteiten van deurwaarders Accountants en belastingconsulenten Boekhouders en boekhouders-fiscalisten Bedrijfsrevisoren Bouwarchitecten Interieurarchitecten Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten Landmeters Vertalers en tolken Veterinaire diensten Huisartspraktijken Praktijken van specialisten Tandartspraktijken Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen Ambulante revalidatieactiviteiten Verpleegkundige activiteiten Activiteiten van vroedvrouwen Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE Ruimte voorbehouden aan Keytrade Bank JE: De wettelijke vertegenwoordiger(s) will(en) bij Keytrade Bank NV, Vorstlaan 100 te 1170 Brussel

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON LEES AANDACHTIG EN VUL IN Document 1 Document 2 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene voorwarden + Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u aandachtig alle informatie over uw Saxo Bank handelsrekening hebt gelezen en begrepen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2 Versie 15/11/2013 De inhoud van deze voorwaarden is aan verandering onderhevig. De meest recente versie van de voorwaarden kunt u vinden op onze website. Een vorige versie kan altijd gratis worden opgevraagd

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS: OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TUSSEN, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1)

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) Om een rekening te kunnen openen: INVULLEN IN BLOKLETTERS EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR : Fortuneo Belgium - Klantendienst Koloniënstraat

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u aandachtig alle informatie over uw Saxo Bank handelsrekening hebt gelezen en begrepen,

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN

TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN Voeg een kopie van de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger(s) en een gezinssamenstelling bij. Om gemakkelijk een rekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN April 2015 Algemeen reglement van de verrichtingen Drukwerk 1593 April 2015 Pagina 1 Inhoud ALGEMENE BEPALINGEN... 3 I. ALGEMENE PRINCIPES... 3 II. STAAT, RECHTSBEKWAAMHEID

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS,

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV Zetel van de vennootschap: Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel BTW BE 0404.140.107 RPR Brussel Bankrekening: 635-0020000-69 Geregistreerd te Brussel, zesde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. MoneYou. 1 Januari 2014 MY-AVW-BE-NL (2014-0)

Algemene Voorwaarden. MoneYou. 1 Januari 2014 MY-AVW-BE-NL (2014-0) Algemene Voorwaarden MoneYou 1 Januari 2014 Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Inhoudsopgave 1 BELANGRIJKE BEGRIPPEN \ 1 Belangrijke begrippen 3 2 Toepassingsgebied 4 3 Inschakeling van derden 4 4

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 -

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen, versie d.d. 01/01/2015 vervangt alle voorgaande algemene reglementen. De nieuwe versie van dit reglement is vanaf

Nadere informatie

Algemeen Reglement. der Verrichtingen

Algemeen Reglement. der Verrichtingen Algemeen Reglement der Verrichtingen Geregistreerd te Brussel, op 02/09/2013 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 BRUSSEL HOOFDSTUK I: ALGEMEEN DEEL 1 REGLEMENT EN AANPASSINGEN 1. Doel van dit reglement

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie