AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE"

Transcriptie

1 AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming Doel Beschijving van de activiteit Ondernemings/btw-nummer (indien van toepassing) Oprichtingsdatum Correspondentieadres Straat... Nr... Bus... Postcode... Gemeente:... Land... Telefoon:... Fax... Website... adres... Krijgt de vereniging subsidies? Zo, van welk organisme?... Behoort de vereniging tot een grotere structuur of organisatie (zoals een vzw of een vennootschap)? Zo, vul bijlage 1 van dit formulier in Wettelijk vertegenwoordigd door2 VERTEGENWOORDIGER 1 Mr. Mevr. Mej. VERTEGENWOORDIGER 2 Mr. Mevr. Mej. Naam Voornaam Burgerlijke stand Gehuwd Samenwonend Gehuwd Samenwonend Alleenstaand Alleenstaand Uit de echt gescheiden Gescheiden Weduw(e)(naar) Uit de echt gescheiden Gescheiden Weduw(e)(naar) Naam en voornaam echtgeno(o)t(e) of samenwonende: Naam en voornaam echtgeno(o)t(e) of samenwonende: Functie (binnen de vereniging) Adres van de wettelijke woonplaats Straat... nr... Bus... Postcode... Gemeente... Land... Straat... nr... Bus... Postcode... Gemeente... Land... Telefoonnummer GSM-nummer adres Geboortedatum Geboorteplaats en -land Nationaliteit Andere nationaliteit(en) Identiteitskaartnummer Geldig tot (DD/MM/JJJJ) Rijksregisternummer 2 De personen die de organisatie volgens de statuten of andere officiële identificatiedocumenten officieel vertegenwoordigen. 0005/N13/04/ Een feitelijke vereniging is een entiteit: - zonder eigen rechtspersoonlijkheid - die bestaat uit meerdere personen (Als het om natuurlijke personen gaat, mogen ze niet allen tot eenzelfde familie behoren. Minstens twee leden mogen geen deel uitmaken van eenzelfde familie) - opgericht op vrijwillige en duurzame basis - met een gemeenschappelijk en welomschreven doel - zonder het oogmerk om opbrengsten te verwezenlijken ten voordele van de leden (maar eventueel voor zichzelf als vereniging) en waarin de leden geen recht hebben op hun aandeel in de behaalde winsten of op recuperatie van een door hen gedane inbreng, noch in geval van uittreding, uitsluiting of individueel ontslag, noch in geval van definitieve ontbinding van de entiteit. Voorbeelden: sportclubs, jeugdgroeperingen, sociaal-culturele clubs of verenigingen, hobbyclubs, politieke partijen, vakbonden en andere zoals alumniverenigingen of verenigingen van parochiale werken

2 Beroep/Activiteit VERTEGENWOORDIGER 1 VERTEGENWOORDIGER 2 Bediende Beroep... Bedrijfssector nr*:... Werkgever... Arbeider Beroep... Bedrijfssector nr*:... Werkgever... Bediende Beroep... Bedrijfssector nr*:... Werkgever... Arbeider Beroep... Bedrijfssector nr*:... Werkgever... Kaderlid Beroep... Bedrijfssector nr*:... Werkgever... Cadre Beroep... Bedrijfssector nr*:... Werkgever... Ambtenaar Beroep... Bedrijfssector nr*:... Werkgever... Ambtenaar Beroep... Bedrijfssector nr*:... Werkgever... Zelfstandige Bedrijfssector nr*:... Naam van de onderneming:... Ondernemingsnr:... Zelfstandige Bedrijfssector nr*:... Naam van de onderneming:... Ondernemingsnr:... Vrij beroep Beroep... Vrij beroep nr (**):... Ondernemingsnr (indien van toepassing):... Vrij beroep Beroep... Vrij beroep nr (**):... Ondernemingsnr (indien van toepassing):... Zonder beroep (omcirkel wat van toepassing is en vul in) gepensiorde / werkzoekende / rentenier / huisvrouw of-man Sinds (MM/JJJJ):... Laatst uitgeoefende beroepsactiviteit: Student Indien, gelieve te verduidelijken - Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: Datum van indiensttreding:... - Datum van beëindiging van de functie: Is dat het geval voor een van uw ouders, kinderen of echtgeno(o)t(e)? Politiek prominente persoon (zoals gedefinieerd in bijlage 2 ) Bevoorrechte informatie Zonder beroep (omcirkel wat van toepassing is en vul in) gepensiorde / werkzoekende / rentenier / huisvrouw of-man Sinds (MM/JJJJ):... Laatst uitgeoefende beroepsactiviteit: Student Indien, gelieve te verduidelijken - Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: Datum van indiensttreding:... - Datum van beëindiging van de functie: Is dat het geval voor een van uw ouders, kinderen of echtgeno(o)t(e)? Indien : - Naam van de persoon: Band met u:... - Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: Datum van indiensttreding:... - Datum van beëindiging van de functie:... Indien : - Naam van de persoon: Band met u:... - Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: Datum van indiensttreding:... - Datum van beëindiging van de functie:... Hebt u mogelijk voorkennis van de financiële markten? Hebt u mogelijk voorkennis van de financiële markten? Indien, welke effecten (Uitgever en ISIN code)?: (*) Te kiezen in de bijgevoegde lijst met de verscheidene sectoren; noteer hier de betreffende code (**) Te kiezen in de bijgevoegde lijst met vrije beroepen; noteer hier de betreffende code Indien, welke effecten (Uitgever en ISIN code)?:......

3 3. VERKLARING UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) (in te vullen in hoofdletters) De wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht de banken om de Uiteindelijke Begunstigden van hun cliënten te identificeren. Wanr de cliënt een feitelijke vereniging is, moeten onder meer andere personen dan deze die over het recht beschikken de vereniging bij een organisme te vertegenwoordigen maar die aanzienlijk het beheer kunnen beïnvloeden, worden beschouwd als 'natuurlijke personen die een controle uitoefenen op minstens 25% van de goederen van de rechtspersoon'. Ondergetekende(n) die handel(t)(en) in de hoedanigheid van de naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de feitelijke vereniging opgenomen in punt 1 verklaar(t)(en) dat de uiteindelijke begunstigde(n) van voornoemde vereniging de volgende natuurlijke perso(o)n(en) is (zijn): Hoedanigheid uiteindelijke begunstigde Naam, voornaam, adres Geboorteplaats en-datum + Nationaliteit Besluitvormer Functie:... Politiek prominente persoon* US Person3 Besluitvormer Functie:... Politiek prominente persoon* US Person3 Besluitvormer Functie:... Politiek prominente persoon* US Person3 *Voor de Politiek prominente personen zoals gedefinieerd in bijlage 2 gelieve te verduidelijken: Naam van de persoon:... - Gaat het om de uiteindelijke begunstigde of om een van zijn directe familieleden (de precieze band verduidelijken)?... - Exacte omschrijving van het mandaat of de functie :... - Beschrijving en rol van het mandaat/de functie :... - Datum van indiensttreding:... - Datum van beëindiging van de functie:... Naam van de persoon:... - Gaat het om de uiteindelijke begunstigde of om een van zijn directe familieleden (de precieze band verduidelijken)?... - Exacte omschrijving van het mandaat of de functie :... - Beschrijving en rol van het mandaat/de functie :... - Datum van indiensttreding:... - Datum van beëindiging van de functie:... verklaart (verklaren) dat de uiteindelijke begunstigde(n) een beursgenoteerde vennootschap/een financiële instelling of kredietinstelling/een Belgische openbare instelling is (zijn) met de volgende identificatiegegevens: Categorie Beursgenoteerde vennotschap Kredietinstelling /financiële instelling Beursgenoteerde vennotschap Kredietinstelling /financiële instelling Officiële handelsnaam Adres van maatschappelijke zetel Beurs van de notering De ondergetekende(n) bevestig(t)(en) dat alle meegedeelde informatie exact en correct is en verbind(t)(en) zich er onherroepelijk toe om de bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in de lijst van uiteindelijke begunstigde(n) en haar een kopie te bezorgen van de identiteitsbewijzen van de nieuwe uiteindelijke begunstigden. De term US person moet worden geinterpreteerd overeenkomstigde geldende Amerikaanse wetgeving en de uiteindelijke begunstigde verklaart dat hij zelf volledig verantwoordelijk is om te bepalen of hij al dan niet een US person is. In geval van twijfel moet hij contact opneme met een gespecialiseerd belastinconsultant. Als de uiteindelijke begunstigde een US person wordt tijdens de dienstverlening moet u dit onmiddelijk melden aan Keytrade Bank. 3

4 4. DEBETKAARTEN (enkel geldig voor Belgische ingezetenen) De kaart Bancontact / Mister Cash Maestro is gratis (max. 3 kaarten) Ik wens een debetkaart: VERTEGENWOORDIGER 1 VERTEGENWOORDIGER 2 De pincode en kaart worden altijd naar de wettelijke woonplaats van de vertegenwoordiger(s) verstuurd. Indien u een debetkaart wenst en dit document ondertekent, verklaart u de bijzondere voorwaarden van de debetkaarten, beschikbaar op de website gelezen en aanvaard te hebben. 5. MARKETING Waar hoorde u over Keytrade Bank? pers-reclame radio televisie internet beurzen mond-tot-mondreclame mailing U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens door Keytrade Bank gebruikt worden voor commerciële doeleinden en geeft Keytrade Bank de toestemming om u per commerciële berichten toe te sturen met betrekking tot de door Keytrade Bank gepromote producten en diensten Indien u zich hierboven akkoord hebt verklaard, hebt u op ieder ogenblik het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden en/of het gebruik van uw adres voor de verzending van reclameboodschappen, door een te sturen naar of door een brief te sturen naar het Legal Department op het adres van Keytrade Bank. 6. VERKLARINGEN VERTEGENWOORDIGER(S) EN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN. We verklaren en erkennen dat: US Persons3 : Wij zijn geen US Persons. Als een van de uiteindelijke begunstigden of een van de vertegenwoordigers in de loop van de dienstverlening als US person3 wordt gekwalificeerd, moet Keytrade Bank hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Als u Keytrade Bank niet tijdig verwittigt, bent u aansprakelijk voor alle schade die hieruit kan voortvloeien. Ten gevolge van de Amerikaanse fiscale regelgeving en wetgeving verstrekt Keytrade Bank geen diensten aan US Persons en heeft zij dan ook het recht om in dat geval de cliëntrelatie te beëindigen. Aan Keytrade Bank meegedeelde informatie: - de inlichtingen die bij het openen van de bankrelatie in dit document en de bijlagen werden gegeven, zijn correct, actueel en volledig; - de tegoeden die op de rekening worden geplaatst, zijn niet van illegale oorsprong en worden niet gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, nu en in de toekomst; - wij verbinden ons ertoe om onmiddellijk elke wijziging in de verstrekte informatie te melden; - wij verklaren voor eigen rekening van de rechtspersoon te handelen en, in het tegenovergestelde geval, melden wij aan Keytrade Bank de identiteit van de derden voor wie wij handelen; - wij aanvaarden dat dit formulier aan elke bevoegde instantie kan worden verstrekt in het kader van de wettelijke verplichtingen van Keytrade Bank. Communicatiekanalen: - We wensen de informatie die Keytrade Bank wettelijk verplicht is ons te verstrekken of die zij nuttig acht in het kader van onze relatie, te ontvangen via , via de transactiesite, via de website of, naar keuze van Keytrade Bank, via ieder ander geschikt communicatiemiddel op afstand4. Orders betreffende financiële instrumenten: - We zijn aansprakelijk voor en aanvaarden alle risico's verbonden aan orders betreffende financiële instrumenten, doorgegeven aan Keytrade Bank in onze naam en voor onze rekening, met dien verstande dat Keytrade Bank niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de geschiktheid van haar beleggingsbeslissingen en voor de financiële gevolgen van de orders. Bescherming van de persoonsgegevens: - De persoonlijke gegevens ingewonnen door Keytrade Bank bij het openen van de rekening of in de loop van de bankrelatie worden verwerkt door Keytrade Bank, die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens volgens de regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze gegevens worden voornamelijk verwerkt voor het beheer van de bankrelatie, voor controledoeleinden, voor het uitvoeren van marktanalyses, statistieken, tests en interne studies. Ze kunnen ook verwerkt worden voor commerciële prospectie- en directmarketingdoeleinden met betrekking tot producten die gepromoot worden door de Bank, door vennootschappen die deel uitmaken van de groep waar de Bank toe behoort of in voorkomend geval door derden, maar in dit laatste geval zonder dat deze gegevens aan deze derden meegedeeld worden (behalve wanr de cliënt zich hier bij het openen van de bankrelatie tegen verzet). Meer informatie over het inwinnen, vastleggen, verwerken en in voorkomend geval het doorgeven van deze gegevens aan derden, en over het recht van raadpleging, verbetering en verzet is te vinden in de sectie 'Persoonlijke Levenssfeer' in de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank. - Telefoongesprekken met Keytrade Bank kunnen worden opgenomen door Keytrade Bank, zoals bepaald in de sectie 'Bewijs' in de Algemene Voorwaarden, voor bewijsdoeleinden (onder meer maar niet uitsluitend ten aanzien van de ondergetekenden, de toezichthoudende en/of gerechtelijke instanties). Deze opnames worden bewaard zolang dit nodig is in het kader van de nagestreefde doeleinden. - Artikel van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en het Koninklijk Besluit van 17 juli 2013 tot uitvoering van het voornoemde artikel verplichten Keytrade Bank om eenmaal per ar de gegevens over haar cliënten en hun contracten mee te delen aan het centraal aanspreekpunt, ingericht door de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel (hierna 'CAP' genoemd). Gedetailleerde informatie over de gegevens die aan het CAP worden doorgegeven, over het gebruik ervan en over de rechten van ondergetekende in dit verband zijn beschikbaar op Contractuele documenten: We verklaren kennis te hebben genomen van de volgende documenten, ze te hebben begrepen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden: *de Algemene Voorwaarden, de documenten Tarieven, Interesten, Wisselkoersen van betalingstransacties en Aanbod producten en betalingsdiensten, op ieder ogenblik beschikbaar op *de gebruiksvoorwaarden van de website op ieder ogenblik beschikbaar opwww.keytradebank.be *het document met belangrijke informatie voor de spaarder over de Azur- en High Fidelity-spaarrekeningen evenals de volledige reglementen van Keytrade Bank betreffende deze rekeningen, op ieder ogenblik beschikbaar op Deze documenten worden per verstuurd bij het openen van de rekening en zijn op verzoek ook gratis beschikbaar bij Keytrade Bank. De term US person moet worden geinterpreteerd overeenkomstigde geldende Amerikaanse wetgeving en de uiteindelijke begunstigde verklaart dat hij zelf volledig verantwoordelijk is om te bepalen of hij al dan niet een US person is. In geval van twijfel moet hij contact opneme met een gespecialiseerd belastinconsultant. Als de uiteindelijke begunstigde een US person wordt tijdens de dienstverlening moet u dit onmiddelijk melden aan Keytrade Bank. 4 Ondergetekende is ervan op de hoogte gebracht dat de geldende regelgeving hem in bepaalde gevallen de mogelijkheid geeft om bepaalde informatie op papier of een andere drager te ontvangen. Door haar hoedanigheid van internetbank geeft Keytrade Bank in haar beleid voorrang aan andere communicatiekanalen dan papier en gaat ze enkel een contractuele relatie aan met cliënten die deze communicatiekanalen aanvaarden. Door Keytrade Bank te vragen een rekening te openen, verklaart ondergetekende zich akkoord met dit beleid. 3

5 7. VEREISTE BIJLAGEN de recentste versie van de basisdocumenten (statuten, reglement, overeenkomst...), werkingsregels of andere nuttige documenten; EN indien nog niet vermeld in bovenvermelde documenten, het recentste document met de benoeming van de perso(o)n(en) die het recht heeft (hebben) om de onverdeeldheid te vertegenwoordigen; EN de identiteitsbewijzen van de vertegenwoordiger(s) en alle leden van de onverdeeldheid. De kopie (recto-verso, zwart-wit, A4-formaat) moet leesbaar zijn en de foto duidelijk en herkenbaar. De geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs mag niet vervallen zijn. Indien het om een elektronische kaart gaat of indien de woonplaats niet vermeld staat op de identiteitskaart of het paspoort, gelieve een kopie van een ander document toe te voegen waarop de woonplaats duidelijk vermeld staat (gas/water/elektriciteit/telefoonfactuur, aanslagbiljet, origil kleefbriefje ziekenfonds...). De adressen en handtekeningen op de rekeningopening moeten overeenkomen met de adressen en handtekeningen op de identiteitsbewijzen. Hebt u alle vragen beantwoord en de gevraagde bijlagen toegevoegd? Uw aanvraag kan maar snel worden behandeld indien uw dossier volledig is. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. In de dagen na de ontvangst van het ingevulde formulier en alle vereiste bijlagen ontvangt iedere vertegenwoordiger na aanvaarding van de aanvraag tot het openen van de bankrelatie Feitelijke vereniging: - zijn gebruikersnaam en logon worden naar het op dit document vermelde adres van woonplaats gestuurd - om veiligheidsredenen worden zijn toegangswachtwoord en bevestigingscode in een tweede brief naar hetzelfde adres gestuurd. - De Keytrade ID wordt afzonderlijk opgestuurd. Indien u een PROMOTIECODE hebt, gelieve deze hier in te vullen: Plaats en datum... HANDTEKENING VERTEGENWOORDIGER 1 (conform het identiteitsbewijs) Keytrade Bank nv - sa Vorstlaan 100 Bld du Souverain B-1170 Brussels, Belgium. T F keytradebank.be BTW-TVA BE RPR - RPM Brussels - FSMA HANDTEKENING VERTEGENWOORDIGER 2 (conform het identiteitsbewijs)

6 Bijlage 1 UITSLUITEND IN TE VULLEN INDIEN DE OPENING WORDT AANGEVRAAGD DOOR EEN FEITELIJKE VERENIGING DIE BEHOORT TOT EEN GROTERE STRUCTUUR OF ORGANISATIE (ZOALS EEN VZW OF EEN VENNOOTSCHAP) De structuur of organisatie (benaming en volledig adres) opgericht in de vorm van (rechtsvorm):... vertegenwoordigd door (na(a)m(en), voorna(a)m(en) en hoedanigheid): A. Verklaart kennis te hebben genomen 1. van het bestaan van de feitelijke vereniging (naam en volledig adres) alsook 2. van de doelstelling die door deze feitelijke vereniging wordt nagestreefd, namelijk B. Bevestigt dat de activiteiten die werkelijk worden uitgeoefend door deze feitelijke vereniging overeenkomen met de hierboven beschreven doelstelling. Bijlage 2: Verklarende nota betreffende Politiek Prominente Personen Wie moet als een Politiek Prominente Persoon worden beschouwd? Politiek Prominente Personen zijn: - Natuurlijke personen die een belangrijk openbaar ambt uitoefenen (meer bepaald personen die in de loop van de twaalf laatste maanden de hoogste internationale, nationale en regionale functies bekleden of hebben bekleed). Deze categorie omvat de volgende personen: staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers en staatssecretarissen; parlementsleden; leden van de opperste gerechtshoven, grondwettelijke hoven of andere hoge rechtscolleges waarvan de beslissingen gewoonlijk niet vatbaar zijn voor hoger beroep; leden van de rekenhoven en de directie van de centrale banken; ambassadeurs, zaakgelastigden en hoogste officieren van de krijgsmacht leden van bestuurs-, directie- of toezichtsorganen van overheidsbedrijven. - Directe familieleden van deze personen zoals: de echtgeno(o)t(e); een partner die krachtens het nationaal recht rechtsgeldig kan worden gelijkgesteld met een echtgenoot (bijvoorbeeld de wettelijk samenwonende partner); de kinderen en hun echtgenoten of partners; de ouders. - Of de personen die nauw verbonden zijn met deze personen, namelijk: iedere natuurlijke persoon van wie is geweten dat hij met een politiek prominente persoon de gemeenschappelijke uiteindelijke begunstigde is van juridische entiteiten of constructies, of een band heeft met de betrokken persoon via andere hechte zakenrelaties; iedere natuurlijke persoon die de enige uiteindelijke begunstigde is van een rechtspersoon of van een juridische constructie waarvan is geweten dat ze de facto is opgericht ten gunste van een politiek prominent persoon.

7 Lijst van bedrijfssectoren & vrij beroepen Codes voor bedrijfssectoren: 1 Landbouw, cht en bosbouw 2 Winning van delfstoffen 3 Industrie 4 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 5 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 6 Bouwnijverheid 7 Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 8 Vervoer en opslag 9 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 10 Informatie en communicatie 11 Financiële activiteiten en verzekeringen 12 Exploitatie van en handel in onroerend goed 13 Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 14 Administratieve en ondersteunende diensten 15 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 16 Onderwijs 17 Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 18 Kunst, amusement en recreatie 19 Overige diensten 20 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 21 Extraterritoriale organisaties en lichamen. Codes voor Vrij beroepen: Apotheken Agenten en makelaars in bankdiensten Risicoanalisten en schadetaxateurs Verzekeringsagenten en -makelaars Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Activiteiten van advocaten Activiteiten van notarissen Activiteiten van deurwaarders Accountants en belastingconsulenten Boekhouders en boekhouders-fiscalisten Bedrijfsrevisoren Bouwarchitecten Interieurarchitecten Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten Landmeters Vertalers en tolken Veterinaire diensten Huisartspraktijken Praktijken van specialisten Tandartspraktijken Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen Ambulante revalidatieactiviteiten Verpleegkundige activiteiten Activiteiten van vroedvrouwen Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Informatiepagina Een trading rekening openen

Informatiepagina Een trading rekening openen Eenvoudig actief beleggen Aanvraag sturen naar: WH SelfInvest Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Informatiepagina Een trading rekening openen Deze aanvraag tot rekening-opening bevat 3 documenten.

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) Indien een aanvraag voor hetzelfde risico ingediend werd via de toepassing TBONLINE, zal enkel deze behandeld worden. TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities 1 Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S. 12.7.1997; errata: B.S. 20.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie